ประมวลข้อพึงปฏิบัติของ Freelancer

Freelancer มีหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับบรรดากฎ ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับอยู่ เรามีความมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือและความเคารพ ประมวลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามทุกเมื่อ การละเมิดข้อพึงปฏิบัติในประมวลนี้จะถูกดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการฝ่าฝืนของเราและจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการระงับบัญชีซึ่งเป็นโทษสูงสุด หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประมวลข้อพึงปฏิบัติในการทำงานนี้ ให้แจ้งแก่ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของ Freelancer เพื่อเราจะได้สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อคุณจะได้ดำเนินการให้สอดคล้องได้ และช่วยดูแลคุณในเรื่องใด ๆ ก็ตามที่คุณอาจต้องการความช่วยเหลือ

ความประพฤติส่วนบุคคล

 • ฉันจะปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์
 • ฉันจะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับโยบายทั้งหมดของ Freelancer
 • ฉันจะเคารพสิทธิของผู้ใช้ทุกคน
 • ฉันจะไม่ นำข้อมูลอันเป็นความลับไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ฉันจะคำนึงถึงประโยชน์ สิทธิ และความปลอดภัยของผู้ใช้
 • ฉันจะไม่กลั่นแกล้ง รังแก หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใด
 • ฉันจะไม่ทำปลอมหรือทำให้เป็นเท็จซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของฉันหรือของผู้อื่น และฉันจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
 • ฉันจะไม่พยายามติดต่อสื่อสารหรือรับชำระ/เสนอจะชำระเงินในช่องทางอื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์นี้
 • ฉันจะไม่ตกลงว่าจะทำงานที่ฉันไม่สามารถทำได้
 • ฉันจะไม่ขออนุมัติการชำระเงินไมล์สโตนก่อนที่ฉันจะได้ส่งมอบงาน
 • ฉันจะไม่ฉันจะไม่นำบริการใด ๆ ที่ฉันได้รับจาก freelancer ที่ฉันเป็นผู้ว่าจ้างไปใช้ในทางที่มิชอบ

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

ฉันจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ฉันโพสต์บน Freelancer และ
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นหมิ่นประมาทหรือทำให้ผู้ใดเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่เป็นการลามก หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดเกี่ยวข้องกับสื่ออนาจารเด็ก
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลใด ผลิตภัณฑ์ใด หรือบริการใด
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีไวรัสหรือชุดคำสั่งโปรแกรมอันมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ระบบใด ๆ เสียหาย
 • ฉันจะไม่โพสต์เนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายแก่ Freelancer หรือเป็นการบ่อนทำลายการดำเนินธุรกิจหรือบ่อนทำลายชื่อเสียงของบริษัท

การรักษาความลับ

 • ฉันจะเคารพหลักการรักษาความลับและเคารพความเป็นส่วนตัว
 • ฉันจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ได้มา เว้นแต่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผยหรือได้รับอนุญาตจาก Freelancer อย่างเป็นทางการแล้ว

การติดต่อ

 • ฉันจะไม่ขอข้อมูลการติดต่อส่วนตัวจากผู้ใช้ Freelancer รายอื่น และจะติดต่อพวกเขาผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ทางการเท่านั้น

การหลอกลวง

 • ฉันจะไม่ร่วมมีส่วนในการหลอกลวงผู้ใด
 • ฉันจะไม่สร้างบัญชีหลายบัญชี
 • ฉันจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในการโอนเงินโดยผิดกฎหมาย
 • ฉันจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในการสร้างคำติชมอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ

การสื่อสาร

 • ฉันจะหลีกเลี่ยงการกล่าวเกินความจริง การกล่าวในทางที่อาจทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย และการกล่าวถึงผู้อื่นโดยไม่เหมาะสม
 • ฉันจะไม่ร่วมมีส่วนในการโจมตีบุคคลใด การวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใดในเชิงลบหรือในทางที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ หรือการกระทำอื่นใดอันขาดความเป็นมืออาชีพ

การเสนอราคา

 • ฉันจะไม่เสนอราคาให้ต่ำลงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
 • ฉันจะไม่มีส่วนร่วมในโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันผิดกฎหมาย
 • ฉันจะเข้าเสนอราคาเฉพาะในโปรเจคที่ฉันตั้งใจจะทำให้สำเร็จเท่านั้น

สแปมหรือการโฆษณา

 • ฉันจะไม่สแปมหรือโฆษณาเว็บไซต์หรือบริการของฉัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

พันธมิตร

 • ฉันจะไม่เสนอชื่อตัวเองเข้ามาในโครงการพันธมิตร
 • ฉันจะไม่เอาชื่อจากรายชื่อผู้รับอีเมล อีเมลกลุ่ม ฯลฯ ไปใช้ส่งอีเมลอันไม่พึงประสงค์หรืออีเมลขยะ ("สแปม")

การชำระเงิน

 • ฉันจะไม่ใช้ Freelancer ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซี (อาทิ บิตคอยน์ อีเธอเรียม ฯลฯ)
 • ฉันจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาและชำระหนี้ต่าง ๆ ของฉันหลังจาก freelancer ได้ส่งมอบงานแล้ว