ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 accounting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Finishing year 2015 accounting หมดเขตแล้ว left

  ต้องการด่วน คนที่เข้ามาปิดบัญชีและเรื่องการเงินของบริษัท ด่วนที่สุด สามารถปิดจ้อบงานได้ภายใน 7 วัน ติดต่อ ด่วน URGENT !!!! NEED data entry support for journal entry to close month End accounting statements within 7 days.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  xero accounting service หมดเขตแล้ว left

  ต้องการคนที่เข้าใจและสามารถแนะนำวิธีการใช้ โปรแกรม xero accounting softwar และมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีในประเทศไทย

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Need an accountant who can use Xero accounting program and can help reconcile and tax. Monthly pay between 600-900USD for the right person. ใช้ xero program ได้เปนอย่างดี กระทบยอดบัญชีได้ทุกหมวด ปิดงบการเงิน ต้นทุน

  $773 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in the market for an experienced accounting professional who can competently handle a range of tasks. The scope of work will include: - Bookkeeping - Financial analysis - Tax preparation You should be well-versed in QuickBooks, Excel and Xero as they are the main tools for my accounting tasks. Your role also entails delivering weekly accounting updates and reports. Please only bid on this project if you have a clear understanding of these applications and tasks. Previous experience in similar positions is highly desirable.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I have a small business I need help with accounting for. I use google sheets and I need data entry as well as clear indication of totals and profit &loss. I am trying to get my finances in order so I need someone quick and efficient who I can work with ongoing. I would send over 7 different documents for data entry each month. Open to suggestions on improving my accounting system. Fixed on using google sheets.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...and company - user invitation features - management of user accounts, including adding, deleting, and modifying users - сonfiguration options for company-specific settings - pre-defined report types tailored to the accounting industry - customization options to meet varying needs - analytics and insights relevant to the accounting industry - visualizations that are easy to interpret for users - Google Chrome extension functionality, performance and usability The ideal candidate for this task should have: - Profound experience in Accountancy, particularly as a user of accounting software Xero and/or Quickbooks web applications - Xero and/or Quickbooks active subscription, ideally - ongoing client practice in these - Google Chrome web browser The aim is to form a de...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Commerce Study Material Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled educator or subject matter expert to create study material related to Commerce. - Content Creation: As the specifics were skipped in the process, I am looking for a comprehensive set of study materials that will cover the whole Commerce spectrum. This should ideally include, but not be limited to, topics in Accounting, Business Studies, and Economics. - Grade Level: The grade level for the material was unspecified. Therefore, I would appreciate material that ranges from High School to Professional level to ensure a broad coverage. It would be beneficial if you have: - A background in Commerce education or a deep understanding of the subject - Experience with creating educational content - The ability to present complex subjects in a digestible format. Pl...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...Marketing majors, 186 HR and 186 Accounting graduates based on years of experience upon graduation from the School of Business. The data reflects: - Starting salary of our graduates in Marketing, HR and Accounting - GPA of Accounting students - Whether Marketing students took part in the coop program (No=0 and yes=1) - Years of work experience upon graduation for all the streams * Assume the collected data has normal distribution Instructions: 1. Conduct a descriptive analysis of the sample focusing on Accounting Students (GPA, Years of Experience and Salary) report on measures of central location and variance for two different variables, also use a graph to describe one of the variables. 2. Is there a relationship between GPA and Salary for Accountin...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialized accountant to assist with my small business operations in the Canary Islands. The successful candidate for this project must offer a comprehensive range of services that include but are not limited to: - Bookkeeping: Keeping precise and accurate financial records. - Tax Preparation and Filin...skills, the selected accountant can ensure that my business remains in compliance with local regulations while also optimizing financial performance to foster growth and stability. If you are skilled in these areas and have proven experience with Canary Islands tax laws, I encourage you to place your bid and show how your capabilities align with my requirements. I am eager to build a successful accounting partnership that benefits my small business in the Canar...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a tax and accounting professional to conduct simple auditing, prepare taxes, and compile financial statements for my small business with 1 to 10 employees. You should be proficient in using different accounting software including Accurate dan POS. Experience with small businesses is desirable to facilitate a clear understanding of our unique needs. Your responsibilities will include: - Tax preparation - Financial statement creation - Simple auditing Preference will be given to a seasoned accountant with proven proficiency in Accurate dan POS software and a comprehensive understanding of small business operations. The ideal freelancer should be committed to maintaining high standards of accuracy and efficiency.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Barcode System for Vehicle Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...is a crucial step, and flawless interaction between the two is a must. - The system further interacts with our accounting package (we currently use QuickBooks) and processes necessary information. - The final output is a comprehensive analysis encapsulating vehicle authorization status, financial standing, maintenance scheduling, age analysis on accounts, carried-out services, and driver information based on the data processed. Experience and Skills: If you aim to work on this project, you should ideally have: - Extensive experience in system development, particularly in integrating barcode technology with different software. - Proven work with QuickBooks or similar accounting package integration. - Strong understanding of Excel. - Ability to translate complex processes...

  $2174 (Avg Bid)
  $2174 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  2hr project! DO NOT BID AND ASK FOR MORE M... 4-column CSV output. The workload is small, consisting of a few hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero will be highly valued. Example file attached. only data from BEFORE ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  In this project, I need an organized, detail-oriented freelancer to manually convert data from fo...well-structured, 4-column CSV output. The workload is small, consisting of a few hundred records. However, there are 2 fields for the amount$. One is Debit and one is Credit, they need to be combined ointo 1 column. Debt needs to be a minus symbol so using brackets will create this in accounting terms (50.00) will show as... -50.00 on the csv Ideal Skills: - Data entry expertise - Familiarity with Xero's data import requirements - Strong attention to detail - Proficiency in Microsoft Excel and CSV formats Experience with accounting software data entry/import is a huge plus. Your ability to deliver a clean, organized data file ready for quick and easy upload into Xero ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...seeking a Power BI expert to implement provided templates for accounting reports. The task needs Spanish skills to: - Connect and manage our Excel files data sources - Implemented reports should reflect revenue data, expense data, and balance sheet data accurately - Setup the system to update these reports weekly I'm keen on someone experienced in handling financial data and has a solid background in Power BI implementation. You need to pay attention to details and possess problem-solving capabilities to connect and interlink diverse data points from the Excel files. With your expertise, I look forward to having fully interactive and visually appealing accounting reports. Your understanding of financial terminologies and accounting principles would be a plus...

  $608 (Avg Bid)
  $608 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Need a data entry person to make files i can upload to XERO accounting software easily unfortunately the crap bank, Commonwealth Bank only provides XERO compatible data in CSV format fro 2 yrs I need a data entry person to convert my 4 FILES (ALREADY converted pdf to xlsx files) no w i need the 4 xlsx files into 1 clean CSV file with 4 columns only. DATE. |. AMOUNT. |. DESCRIPTION. |. BALANCE There are 2 columns in the files for AMOUNT if the cost is in the Debit column you will need to add brackets to make it a minus amount eg: $52.17 by adding ($52.17) it will show as -$52.17 both Debit & Credit columns must be combined into 1, Credits don't change but Debits need ( $ amount in brackets) to make minus amounts for the XERO software. The row that in is Debit will then...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา

  I urgently need a charted accountant who specializes in society audits. My society comprises 50-100 members. The main focus is the auditing of our member fees and dues. I expect accuracy and thoroughness in identifying inconsistencies and areas for improvement. The right candidate will be proficient in auditing standards and have previous experience auditing society member fees and dues. Confidentiality and professionalism are paramount in this role.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...incoming payments - Ensuring accuracy of invoices and other accounting documents - Preparing and maintaining essential financial reports - Books keeping in Tally - Payment reconcilation with Market places An important subset of the role involves the preparation of profit and loss statements. While you won't be making decisions based on the P&L, interpretation to a limited extent will be part of your duties. Ideal Skills: - Proficiency in accounting software - Strong understanding of profit and loss statements - Attention to detail, ensuring the accuracy of financial records Successful candidates should have prior experience in a similar role, encompassing finances and accounting. A strong understanding of economic and accounting principles, fina...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am in search of a seasoned freelancer, preferably with strong skills in Tally, who can assist with my business's monthly accounting needs. The scope of work will include: - Bookkeeping: Maintain orderly accounting filing system, chart of accounts and an annual budget. - Tax preparation: Manage tax payments and returns annually and ensure they are paid on time. - Financial Reporting: Prepare monthly financial statements and expense overviews. - Invoices: Handle outgoing bills and invoices. - Journal Entries: Record and substantiate financial transactions by maintaining daily journal ledger. - Payroll: Process payroll in a timely manner. You should have proven experience in providing these services for businesses, especially within Tally software. An understanding of ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in search of a professional to assist with filing business taxes urgently. Required Skills & Experience: - Knowledge of tax law and business taxation - Past experience in accounting and taxation - Accuracy and attention to detail - Excellent time management capabilities as this project has to be completed - Professional certification in accounting or taxation would be beneficial Few of your tasks would include, but are not limited to: - Detailed review of the financial documents - Preparation of necessary tax documents - Filing the tax return Your main responsibility would be to assist in making the tax filing process as easy and straightforward as possible while ensuring we remain compliant. If you possess the above skills and are able to meet the requir...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Odoo Implementation for Retail Business 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Odoo solutions architect to implement various features to streamline the operations of my retail trade business. While specifics aren't outlined yet, key modules to focus on will likely include inventory management, sales management, and accounting. Please include your past experience with Odoo solution implementations in your application. Knowledge of retail operations would be ideal. Your ability to understand our needs and propose a detailed project plan will be a key factor in our hiring decision.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...have previous experience and proven skills in the following areas: * Basic Accounting: I need assistance with tracking the income generated by my business and the expenses incurred. Categorizing and separating out any personal expenses. A good understanding of accounting in the context of a small business is essential. * Bank Statement Management: an important part of this job will involve handling my bank and credit card statements. You'll need to regularly review these, identifying and reconciling any discrepancies promptly. The perfect candidate should be detail-oriented, organized, trustworthy, and very comfortable handling financial data. Familiarity with software applications for financial tracking or accounting would be a great asset. The main goal ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I am in search o...Help me decided how much money I should barrow, If i should take the order, bank statement to make sure we have the cash we think we have, if the bank made an error find it and let me know. Fortunately, all these financial statements are in a digital format, ensuring a smooth start with minimal preliminary tasks. Besides basic accounting skills, the ideal candidate should have: - Expert level skills in financial statement analysis. - Proficiency in digital accounting tools. - Strong attention to detail. This project provides an exciting opportunity to showcase your commendable financial intelligence. Understanding every unique aspect of each financial statement is essential to completing this task successfully. I eagerly anticipate receiving your highly ...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  For my business, I am in need of a proficient accounting professional specializing in financial reporting. Specifically, the focus of the task at hand will be the construction of Balance Sheets. Key responsibilities will entail the collection, interpretation, and presentation of financial data. Intimate familiarity with Balance Sheets and the associated processes is integral. Ideal Skills and Experience: - Comprehensive knowledge of accounting principles - Experience in Balance Sheet preparation - Strong data interpretation skills - Attention to detail and accuracy.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...reports that provide insight into business expenditures and cash flow. Collaborate with the management team to optimize financial policies and procedures. Ensure compliance with financial regulations and standards in all transactions and reporting. Qualifications: Prior experience in a business finance role, preferably with a background in bookkeeping or accounting. Familiarity with payroll processing and a solid understanding of standard accounting principles. Strong command of financial software systems and databases, as well as Microsoft Excel or equivalent spreadsheet tools. Detail-oriented with superb organizational skills. The ability to maintain confidentiality and exercise discretion. Strong time management skills with the ability to meet deadlines. Excellent comm...

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Bilingual Accountant & Customer Service Specialist (Arabic & English) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a capable professional who can adeptly manage both accounting tasks and customer service in English. Responsibilities include: - Bookkeeping: You'll be tasked with maintaining financial records accurately. Fluency in using QuickBooks and Microsoft in general , specially Excel for accounting purposes is a must. - Tax Preparation: Seasonal task. Experience and knowledge in the current tax laws, preparation of tax returns, deductions, and adjustments are necessary. - Communication & Sales: An integral part of customer service. Experience in upselling, cross-selling, or even basic sales is preferred. - Customer Service: The aim is to provide and promote excellent customer service. You must have proven customer support experience or experience as a c...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Xero Accounting Corrections Specialist Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can revamp my Xero accounting records. The issues include an incorrect balance sheet, discrepancies between revenue and expenses, and inconsistency in the cash flow statement. Key Responsibilities: - Rectify the balance sheet with proper calculations - Correct discrepancies in our revenue and expenses - Streamline the cash flow statement for weekly updates Ideal Candidate: - Proven experience in handling Xero accounting software - Excellent knowledge in balance sheet correction, revenue and expense management - Capable to work on weekly updated financial records Your main goal will be ensuring our financial records are error-free and regularly updated. This will significantly contribute to making sound business decisions based on ac...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I am in need of a knowledgeable freelancer to assist with compliance and closure filing for a private limited company with zer...private limited company with zero revenue. Your application will be favored if you can supply: - Detailed project proposals Although not explicitly requested, background experience that may be beneficial includes: - Previous work on compliance filing for businesses - A strong understanding of private ltd companies' regulations - Experience with business closure and liquidation Knowledge of accounting, tax, and legal compliance is also likely to prove valuable, even though it hasn't been specifically required. Your initiative in these areas will be appreciated. Don't miss this opportunity to showcase your talents and make a difference to ...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...of our financial transactions, audit documents and reconcile financial discrepancies by collecting and analyzing account information. - Tax Preparation: You need to prepare accurate tax returns to ensure compliance with tax laws. The ideal candidate might have experience with popular accounting software though this is not a prerequisite. Skills Needed: - Detail-oriented with keen accounting acumen - Proficient in bookkeeping practices - Experience in tax preparation - Familiarity with standard accounting software is a plus. This role is suitable for meticulous individuals who can assist us with their expertise on a quarterly basis. Professionalism and reliability are key to succeeding in this role. Interested and experienced individuals are welcome to bid. Loo...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of proficient expertise to both prepare financial statements and prepare working papers. The ...working papers. The successful bidder will have advanced knowledge and experience working with Excel and Word, as these are my current working tools. Outline of Job Requirements: - Preparing working papers within a set deadline - Performing thorough and detailed financial statement analysis Essential Skills and Experience: - Proficiency in Excel and Word - Extensive experience in finance and accounting - Excellent understanding of financial statements - Strong analytical skills - Ability to meet strict deadlines I need these tasks to begin immediately, so a prompt response and commitment will be appreciated. Please include your availability and proposed timelin...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of proficient expertise to both prepare financial statements and prepare working papers. The ...working papers. The successful bidder will have advanced knowledge and experience working with Excel and Word, as these are my current working tools. Outline of Job Requirements: - Preparing working papers within a set deadline - Performing thorough and detailed financial statement analysis Essential Skills and Experience: - Proficiency in Excel and Word - Extensive experience in finance and accounting - Excellent understanding of financial statements - Strong analytical skills - Ability to meet strict deadlines I need these tasks to begin immediately, so a prompt response and commitment will be appreciated. Please include your availability and proposed timelin...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need a Figma based prototype for a revolutionary fintech product. The main goal of this product is to automate the accounting processes targeted towards individual accountants. While the important features to be highlighted have not been specified, the focus should still be on the overall capability of the product to automate various accounting processes. Ideal Skills and Experience: - Experience in Fintech product design - Proficiency in using Figma for prototyping - Understanding of the accounting industry - Creativity to come up with intuitive and user-friendly designs Expectations: - The prototype should clearly show how the product will automate accounting tasks - It should be attractive and easy to understand for individual accountants - It should insp...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Accounting Case Studies Solver 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a freelancer who possesses a deep understanding of both financial and managerial accounting. I have several case studies that need addressing, and require expert help. Here's more about the job specifics: - You'll mainly tackle issues surrounding financial accounting and managerial accounting. - In the financial accounting aspect, I need you to focus on revenue recognition and cost allocation. - From the managerial accounting perspective, I need assistance with budgeting and forecasting. The ideal freelancer for this job would have proven experience dealing with complex accounting case studies. Expertise in both financial and managerial accounting is a prerequisite. The chosen freelancer must be able to demon...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Hi Tahir I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a seasoned accounting professional with a solid background in filing tax returns. Tasks include: - Assessing and handling my tax filings with a major income source from salary. - Guidance on making the appropriate declarations is also needed, as I am not quite certain about any tax-saving investments I may have. The ideal freelancer for this task will be a qualified Chartered Accountant with key skills in tax management, accounting, and finance. Your experience dealing with salary-based incomes and knowledge of possible tax-saving investments plays a critical role. Please make sure you are certified and comfortable with the regulations in place.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of an accounting expert to compile three types of financial statements - a Balance Sheet, an Income Statement, and a Cash Flow Statement. I have all the necessary financial data and records readily available for you to use. Here's what you'll need to do: • Compile a Balance Sheet • Compile an Income Statement • Compile a Cash Flow Statement Please adhere completely to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) during the compilation process. I'm not looking for calculated guesses or estimates; accuracy and diligence are paramount. Since the financial activity for the year consists of a single deposit into one bank account, the process should be quick. We also need a report of the compilation by a CPA on t...

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  As a business owner, I am seeking a skilled bookkeeper to manage a critical aspect of my flourishing business's accounting routine. With an annual turnover of between $100,000 and $500,000, it's vital to have a professional handling these tasks. Key Responsibilities: - Primarily, the bookkeeper's role will concentrate on financial reporting. Specifically, your principal task will be preparing and reviewing profit and loss statements. - This will be a regular commitment as I will require these reports to be generated monthly. Ideal Skills & Experience: - It is essential for candidates to possess robust knowledge of income and expenditure tracking since this feeds into the profit and loss statement. - Aptitude in budgeting and forecasting will also be valuable e...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  In search of a skilled logo designer who specializes in accounting and financial business logo creation. The ideal product would be sleek, simple, and professional, reflecting the essence of a modern tax accounting firm. Key Requirements: - Primary colors: Blue, Black, White (honestly all or none of those is fine) - No specific symbols required, however, creativity in representing the tax accounting field is encouraged. - The typography needs to be modern, simple, geometric, and clear. - Company is called Intentional Living CPA and we focus on small businesses and small real estate clients. Experience in corporate logo design, especially for the financial sector, would be highly valued. Understanding of best branding practices and color psychology will be advantageou...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  99 คำเสนอราคา

  ...some survey results. The ultimate goal is to conduct a comparative analysis that will enable me to make meaningful interpretations from the data. The objective is to distil complex data served from multiple survey results and extract information that can be used for decision-making purposes. In the scope of this project, the deliverable should include: Financial Plan (in Excel) The Finance & Accounting related tasks include four key elements: Budgetary assumptions and sales forecast[1], Operating budgets, Cash Budget and financing budget, and Financial Statement budgets. Each of these elements is discussed briefly below. The budgetary period is 12 months long: starting on July 1, 2024, and ending on June 30, 2025. You need to create monthly budgets except for the balanc...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Complex API Integration for PHP Apps 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the driving force behind my project, I am seeking a knowledgabl...integration will be quite complex, as I need to share intricate functionalities between these two applications. Potential freelancers should be comfortable with complex projects, be detail-oriented, and have excellent problem-solving capabilities. - Key among the functionalities to be shared between the applications is accounting management. To flawlessly execute this task, the freelancer should have knowledge in accounting or related fields, or experience integrating similar accounting functionalities. If you feel equipped to handle these requirements and the intricacies of the project, don't hesitate to submit a bid. Your thorough understanding of PHP and API integration could be the catalys...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm launching a business venture in the outsourcing industry and need a website that accurately represents my offering. The main purpose of the site is to: * Showcase my services in a way that would be simple to understand and yet attract clients * Cater specifically to businesses and individuals seeking outsourcing solutions in the field of accounting, book keeping, tax filing, consultancy, advisory and other ancillary service Design-wise, I'm looking for something modern and minimalistic yet professional. While functionality is key, I also want a design that's aesthetically pleasing and user-friendly. The ideal candidate for this project will have: * Strong experience in web design and development * A portfolio showcasing minimalistic and modern design * A good ...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Tally Data input 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a competent data entry specialis...properly categorized and easy to understand - Verifying the accuracy of the financial data, correcting any errors, and handling any discrepancies. Ideal Skills and Experience: The ideal candidate should be precise, meticulous, incredibly organized, and possess the following competencies: - Advanced knowledge of Tally accounting software - Exemplary data organization skills - Adeptness in handling financial data - Excellent attention to detail Your familiarity with accounting principles will be greatly valued but is not a mandatory requirement. The focus is on the organization of sizable amounts of financial data, therefore requiring expertise in the Tally Software system. Please provide references of similar projects and proo...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient data entry specialist with an understanding of accounting, specifically familiar with Tally Prime software. The nature of work involves three critical tasks: 1. Journal Entry: The expert will be required to complete and manage financial entries concerning the company's expenditures and revenues. 2. Billing and Invoicing: This task will involve creating and managing invoices while maintaining the company's sales records. 3. Bank Reconciliation: An important aspect of this project, this task will require the matching of our company's internal financial records against monthly statements from our bank. Ideal candidates should have relevant experience in handling financial data, which includes tasks such as handling journal entries, bill...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Creation for FinanceRise Solutions 3 วัน left

  I am seeking an experienced graphic designer to craft an elegant, modern logo for my company, FinanceRise Solutions. Our company offers accounting, tax planning, and financial management solutions for businesses in the neighbourhood. Our expertise ensures financial compliance and optimal fiscal health. Your task will include: - Designing a memorable, minimalistic logo that will make my brand stand out. - Experimenting and delivering a design that incorporates blue, gold, black, or any color combination you would suggest for a fine aesthetic. Ideal skills and experience: - A creative approach, with an eye for color combinations and a modern and elegant style. - Strong communication abilities to comprehend and implement given requirements. Looking forward to seeing y...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...service providers. Ensure accurate and timely entry of all invoices into our accounting system. Conduct thorough checks to identify any duplicate bills and resolve discrepancies. Work closely with our finance team to reconcile accounts payable transactions. Maintain organized records of all bills and invoices for future reference. Provide regular reports on billing validations and verifications. Assist in improving our accounts payable processes for better efficiency. Requirements: Proven experience as a BPO - Accounts Payable Expert or similar role. Strong understanding of accounts payable processes and best practices. Excellent attention to detail and ability to spot errors and inconsistencies. Proficiency in accounting software and MS Excel. Ability to manage multiple...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for a developer with expertise in Streamlit as well as Python Pandas. The job involves creating a minimal interface for a Python-based accounting game, which will be deployed online. I have the backend accounting logic ready This is a rather small project and doesn't demand extensive design Ideal qualities: - Familiarity with Python and Streamlit - Experience in game development, particularly in creating interfaces Please note: In your bid, demonstrate your experience with Streamlit and any examples of your work that could attest to your skills and capabilities. Thanks!

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Checking online workers earnings each day. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient accountant who can check our members' online earnings on a daily basis. Our members earn money as online adult webcam models. Key Responsibilities: - Manually verifying earnings each day. - Familiarity wit...members' online earnings on a daily basis. Our members earn money as online adult webcam models. Key Responsibilities: - Manually verifying earnings each day. - Familiarity with spreadsheet data analysis is necessary, edit spreadsheet to update earnings. Ideal Skills: - Exceptional attention to detail - Proficiency in data analysis - Strong understanding of numbers and excel. Experience in accounting for online businesses will be preferable. Familiarity with the variability of such income streams will be crucial in performing a thorough an...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน accounting ชั้นนำ