ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 actionscript workflow งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา

  ...including: 1. Troubleshooting And Error Resolution: The ideal candidate must be capable of swiftly identifying and rectifying issues impeding optimal workflow or app function. 2. Creation Of New Workflows And Apps: You will design and implement new, innovative workflows and apps to augment my operating processes. 3. Enhancement Of Existing Workflows And Apps: Existing systems need refinement for better productivity, and your input here would be vital. The main objective for this project is to streamline business processes, increase productivity, and improve data accuracy. Therefore, anyone with experience in data entry and processing, workflow automation, and task management would be a perfect fit. It’s important that you can diagnose issues quickly and accomplish ...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Excel expert to create a process flow macro that will help in understanding the workflow of my operations. This workflow is a multi-pathway process with limited decision points, rather than a high complexity process. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel 2019 - Strong understanding of process flow creation on Excel - Ability to create multi-pathway process flow macros - Attention to detail to limit workflow errors Your task will involve creating a macro that makes workflow understanding effortless. Your creativity and expertise in process flow are major assets for the project.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am a dedicated and detail-oriented data entry specialist looking to support your business with high-quality data management. My s...management. My service is designed for companies seeking meticulous and efficient handling of their data entry tasks. Here's what I bring to your project: - Swift and accurate data entry that aligns with your company's systems and processes. - Strong organizational skills to manage large volumes of data with precision. - Proficiency in various data entry platforms and software to ensure a seamless workflow. - Commitment to maintaining confidentiality and security of your data. With my experience, I am prepared to take on any data entry project and deliver results that exceed your expectations. Let's work together to ensure your data i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with proven experience in customizing CRM. My primary requirements are custom fields, reporting and workflow automation to support a recruitment process and candidate tracking Key customization needs include: - **Custom Fields**: While the types are unspecified, the selected freelancer should be able to suggest appropriate custom fields based on the nature of my business. - **Workflow Automation**: The freelancer should design a system for automatically assigning tasks, sending notifications, and generating reports. Must have Skills: - Expert level experience with CRM - Proficiency in customizing CRM systems - Knowledge of task assignment and automation - Excellent communication and report generating skills Please bid with a clear plan of ac...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Fleet Start-Up Social Media & Blog Content Marketer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing company in fleet management solutions, I need a savvy freelancer to help us maintain our online footprint. Your focus will be primarily on LinkedIn and X, delivering content three times a week. To optimise workflow, leveraging AI tools will be integral to this role. The content will encompass: - Educational insights into the fleet management industry. - Promotions of our pioneering solutions. The ideal candidate will have: - Strong experience in creating content for LinkedIn and X for B2B companies. - Proficiency in creating and curating engaging promotional and educational content. - Track record in using AI tools to streamline posting and management on social media. - Professional proficiency in Spanish With your help, we aim to connect with potential customers a...

  $250 - $500
  แนะนำ ปิดผนึก
  $250 - $500
  25 คำเสนอราคา
  AI-Powered Link Building Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Plese read - I'm not looking for someone to build backlinks, I need someone who can build a flow to automate the process I'm seeking a skilled AI developer to create a system that can automate the link building process for my business. The ideal candidate should have experience in AI technology an...business. - Expertise in AI: The candidate should have a strong background in AI technology and experience in creating similar automation systems. - Attention to detail: The system should be able to identify and implement the best link building strategies for my business and adjust to changes in the market. The ideal candidate should also be able to implement this AI system into my existing workflow to ensure a seamless integration. Experience in customer support and content...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...campaigns with a focus on innovative and unconventional strategies. • Set up and manage monthly invoicing on MCC, allowing clients extended payment terms. • Assist in getting approved for monthly invoicing using reference. • Provide prompt and clear responses to any questions or concerns. • Ensure campaigns are executed efficiently without requiring pre-campaign spending. • Maintain a regular workflow and communication with the team. • Add the provided MCC under your MCC. • Apply for invoicing using the provided details and use an individual account ID with spending as a reference. Requirements: • Proficiency in Google Ads and PPC management. • Ability to think creatively and implement unconventional strategies. • Patience and a ...

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional photographer to create corporate headshots for more than 10 individuals in my team. Onsite in St. Louis MO, August 5-6 Specifics: - The preferred background for these shots is plain or neutral to maintain a sleek, professional...to maintain a sleek, professional image. - Please use lighting that compliments all skin tones. Ideal Candidate: - Solid experience in capturing corporate headshots is a must. - Proficiency in delivering high-resolution digital images ready for corporate use - Demonstrable ability to comfortably work in a professional setting, handle a considerable number of people, and maintain an efficient workflow. Looking forward to responses from highly professional photographers who can take on this project with utmost quality ...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone to create a detailed process flow chart based on a video explanation. The chart should provide a clear understanding of the workflow illustrated. Key Requirements: - The process flow chart should be detailed with every step included. I expect that every part of the process is accounted for. - Please include some of your past work in your application, as I would like to see your experience in creating process flow charts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating process flow charts is essential for this job. - Experience in translating video explanations into visual representations. - Attention to detail is crucial, as the process flow chart needs to be comprehensive. Looking forward to seeing your previous work and discussing this proj...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Social Media Management for Italian Pizzeria 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced social media manager to take charge of my Pizzeria's Instagram and TikTok profiles. The primary goals are to: - Increase brand awareness - Drive online orders - Engage with customers through comments and messages - Expand the workflow - Consolidate my brand Familiarity with the restaurant industry and specifically with Italian pizzerias will be a bonus. The manager should also respect the existing branding guidelines which include: - Use of logo and color scheme - Consistency in imagery or photography style A strong, creative and strategic approach to content creation and audience engagement is crucial for this task. Command of Italian language will be a plus. Spanish language would be good as well.

  $76 / hr (Avg Bid)
  $76 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...years of Klaviyo expertise - 3+ years of copywriting experience, preferably in the e-commerce space but not required - Has keen attention to detail, takes ownership, innovative, and results-driven - Exceptional communication skills in English Preference: - Experience training and managing a team of 5 email marketers or more - Experience in establishing SOPs (Standard Operating Procedures) and workflow processes for the team Compensation: - $1500/month with a gradual increase monthly up to $1800/month on the 4th month - If you hit your KPIs, the salary will increase every 3 months Perks: - Work in a fully remote capacity, 40 hours per week (Monday to Friday) - Opportunity to work with top-tier high-revenue e-commerce brands - Be part of a dynamic, collaborative, and, pioneer gl...

  $2563 (Avg Bid)
  $2563 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...design a comprehensive statuses and workflow for using Jira Product Discovery project for idea capture and roadmap preparation and Jira Software project for implementation/development. . Key Points for Jira Product Discovery: Outline best practice streamline status that can be used in JPD for Idea capture and to manage the work (Idea Capture) Outline best practice streamline status that can be used in JPD for roadmap preparation (Discovery) Outline best practice streamline status that can be used in Jira Software for development and implementation (Development) The status MUST link the end to end flow of work Design a best practise workflow that links the above together to allow full visibility and tracking In essence, I am looking for a status and workflow tha...

  $762 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Long-term Designer for Sales Microsites -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a dedicated freelance designer with expertise in creating engaging micro sites and landing pages to promote our products and drive sales. The ideal candidate will be proficient in Bootstrap, video editing, and have a strong portfolio of successful projects. Key Responsibilities: - Design and impl...video editing for creating engaging Insta reels. - Demonstrable experience in driving sales through well-crafted designs. - Ability to work collaboratively and communicate effectively. The primary goal of every project will be to drive product sales, so a strong understanding of sales funnels and conversion optimization will be highly beneficial. The successful candidate can expect a consistent workflow and the opportunity to contribute meaningfully to the success of our...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Mobile UI/UX Designer Needed for Civic Engagement AI 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application that will act as an AI assistant for lobbyists. The goal of this project is to make the app user-friendly, particularly in simplifying complex data visualization that it provides. Key Responsibilities: - Design an intuitive user interface for a mobile application - Focus on simplifying complex data visualization - Ensure easy navigation and user flow - Understand the needs and workflow of lobbyists The ideal candidate will have: - Proven experience in designing mobile apps, ideally AI-driven - A strong portfolio showcasing UI/UX designs that simplify complex data - An understanding of the needs and challenges of lobbyists or similar user groups - Proficiency in graphic design software and prototyping tools This opportunity will play a key role in ...

  $1516 (Avg Bid)
  $1516 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  ...(Advanced) - From time tracked (including partial billing) - Extras (cost pass-on to client) - Bundling in QuickBooks 3. Generate Quotes/Estimates Automatically 4. Stage/Status based email sending 5. Contract generation and Post-Signing Actions 6. Dynamic Document Generation & Filling (PDF. Word. Google Docs) 7. Post-Project Analysis Report 8. Commission Calculation & Reporting 9. Auto-Progress Workflow (Update stage/status based on completion of events) 10. Client Onboarding (Project/Client Setup) - Folder Setup (Google Drive, SharePoint, etc.) - Tasks set up in Task Manager (ClickUp, Asana, Monday, etc.) - Form for client to fill to gather info - added to task/folder - Welcome email to client - can include resources, form link or document upload location 11. Sales Int...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...knows what document has arrived and what is still outstanding. Once all or any of the documents are received, a notification will be sent to the agent to advise them of the received documents. Reminder Campaign for Unreceived Documents: If the documents are not received, the customer will be added to a campaign list. Develop an email and SMS workflow to continue reminding the client to send the required documents through Zoho Campaigns. The workflow for reminders will be as follows: Initial Request: First email request. 3 Hours Later: Update/request email. 6 Hours Later: Update/request email (If the timezone suits, up to 8:30 PM; otherwise, the next morning at 8:30 AM). 24 Hours Later: Update/request email. 48 Hours Later: Update/request email. 72 Hours Later: Update/r...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Experienced Flask Developer Needed for R 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...occurring after user login in a Flask web application. Ensure seamless redirection to the index page for both OAuth and GUI logins. Review and update relevant Flask routes and session management to ensure proper handling of redirects. Debug and enhance existing code to follow best practices and improve overall application performance. Collaborate with our team to understand the existing codebase and workflow. Implement logging and error handling to facilitate future troubleshooting. Required Skills: Proficiency in Python and Flask framework. Strong understanding of web application routing and session management. Experience with OAuth2 authentication and integration in web applications. Familiarity with Flask extensions such as Flask-Login and Flask-SQLAlchemy. Proficient in fr...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Custom Purchase Order Tracking System Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We urgently need an experienced SharePoint and Power Automate developer to create a custom Purchase Order Tracking System tailored to our specific business needs. The ideal candidate will have proven expertise in integrating SharePoint with Power Automate and the ability to develop automated workflows. **This project requires imme...Documentation of the setup and instructions for use. - Support for initial setup and troubleshooting. **Budget**: TBC **Time Frame**: **Immediate start required. Completion needed within 7 days.** **Application Instructions**: Please provide examples of similar projects you have completed. Include a brief description of your approach to this project and any suggestions you may have for optimizing the workflow. **Only apply if you can meet the urgent d...

  $735 (Avg Bid)
  $735 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  3-5 hrs Coaching for ai tools on presentation connected to powerpoint 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for slide creation, and enhancing the overall quality of presentations. - Strong communication skills and ability to conduct effective online coaching sessions. Scope of Work: - Tailoring the 3-5 hrs coaching sessions to my existing PowerPoint slides and goals. - Demonstrating the use of AI generative tools in to achieve my objectives. - Guiding me on how to integrate the tools into my existing workflow. Ideal Candidate: - Prior experience with the mentioned AI presentation tools. - can demonstrate some relevant examples of investor pitch decks - A portfolio demonstrating successful integration and enhancement of PowerPoint slides using AI. - Strong understanding of design principles and presentation techniques. Please reach out if you're confident in your ability to coac...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...data. - **Visualcare API**: Verify connectivity and authentication to facilitate seamless data transfer. 2. **Enhanced Onboarding Experience:** - Design a user-friendly and intuitive interface for Microsoft Forms to ensure a positive client experience. - Incorporate automated emails or notifications to keep clients informed about the status of their onboarding process. 3. **Automation Workflow:** - Create a Power Automate flow that triggers when a new form submission is received. - Extract data from the Microsoft Forms submission. - Map the extracted data to the corresponding fields in the Visualcare system. - Use the Visualcare API to automatically upload the data into the system. - Append the data from each form submission to a master spreadsheet store...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  ERPNext & Frappe Cloud Tutor Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understanding of the following: - Customization and Configuration: I aim to customize ERPNext and Frappe Cloud to suit my needs better. Ideally, you should possess strong technical skills and practical experience with these platforms. -- User Interface Customization: The goal is to tailor the user interface to make it user-friendly and appealing to my users. -- Workflow Configuration: Guidance to optimize and customize my workflow within the ERPNext and Frappe Cloud platform is desired. -- Security Settings: As I value data protection, I intend to learn more about the best practices for configuring security settings. The perfect candidate should have substantial knowledge of ERPNext and Frappe Cloud and should be apt in explaining complex concepts to beginners. I lo...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced technical writer who can effectively create quality software product documentation for a new platform that had under it SDP and CMS also workflow system - You'll be highly proficient in translating software tech language and functionalities into easily understood, user-friendly document that the developers will relay on to build the system - Solid understanding of technology and software industries is crucial. - Experience in dealing with pertinent details in a simple and clear fashion for a non-tech audience. In your proposal, please share a brief summary of your experience in software technical writing particularly using simple terms to convert tech jargon for public use.

  $3776 (Avg Bid)
  $3776 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  2D Avatar AI for Speech Recognition 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirement gathering and finalizing project specifications. • Week 3-4: Setting up development environments for both Android and Windows platforms. • Week 5-6: Developing the 2D avatar using Unity or Godot. • Week 7-8: Integrating speech recognition and synthesis functionalities. • Week 9-10: Testing and debugging on both platforms. • Week 11-12: Final testing, optimization, and deployment. Project Workflow 1. Initial Setup: • Gather detailed requirements and finalize the list of seven questions and their corresponding answers. • Set up development environments for Android and Windows platforms. 2. Avatar Creation: • Design and develop the 2D avatar using Unity or Godot. • Ensure the avatar can be rendered smoothly on both platforms. ...

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  No Code Software Developer for Animation Software 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...within animations. Users should be able to upload their voice samples and have the platform generate voiceovers for animations. User Interface and Experience: Develop a drag-and-drop interface for easy video creation and editing. Provide customizable templates for various types of animated content. Include step-by-step guides and tooltips to assist users in navigating the platform. Automation and Workflow Management: Automate the video creation process, allowing users to set parameters and generate videos without manual intervention. Implement workflows that handle the entire process from animation creation to voice integration and final video production. Pricing Tiers: Starter Plan: Basic features with limited video creation capabilities. Professional Plan: Advanced features ...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Cross-Platform HR App Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...distribution. Key Features: - Leave Application: The app should allow employees to easily apply for leave. This feature should capture the leave type and duration, as well as any additional information required for the leave request. - Leave Tracking: Employees should be able to view their leave history, including the types of leave taken, the dates, and any remaining leave balances. - Leave Approval Workflow: Managers should receive notifications when their team members apply for leave. They should be able to review the request and approve or reject it directly from the app. - Payslip Viewing: Employees should have the option to access and view their payslips through the app. Ideal Skills: - Proficiency in cross-platform app development, with a focus on iOS and Android. - Expe...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  181 คำเสนอราคา

  As a client, I'm looking for a Power Automate & Power Apps developer to help streamline and optimize our sales process. Key Responsibilities: - Develop Power Automate workflows to automate repetitive tasks and improve efficiency in our sales process. - Design and develop custom Power Apps to streamline data entry and processing in our sales department. - Ensure seamless integration of these ...Automate workflows and Power Apps. - Strong understanding of sales processes and CRM systems. - Familiarity with data integration tools and techniques. - Excellent communication skills and ability to understand and interpret business requirements. Please note, the candidate will be expected to work closely with our sales team to understand their needs and develop solutions that enhance the...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a team with basic English pro...require advanced language skills. The primary goal is to understand the messages and sort them into relevant categories. 1-2$ per hour. Key requirements for this project: - Basic English proficiency: You should be able to understand simple English phrases. - Attention to detail: Accurate categorization is crucial for this task. - Reliability: Timely completion of the task is important. The workflow for this project is straightforward. You will be listening to phone messages and sorting them into specific categories. The categorized messages should then be reported via email. Please note that the budget for this project is 1-2$ per hour. If you have a team that fits these criteria and is willing to work at this rate, please r...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  GoHighLevel Saas Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understand it completely if you already offer this service give me the exact price you will charge and what all your price will include in that price you will not be considered unless you say "I can do this" along with the exact price you will charge with all of my needs or include your own needs Gohighlevel Account Setup Setup of Gohighlevel funnels and campaigns Triggers, forms, and pipelines, and workflow in Gohighlevel Integration of 3rd party apps with Gohighlevel Calendars and appointment creation in Gohighlevel Design websites and membership sites in Gohighlevel Setup Gohighlevel Account Snapshot Gohighlevel has Facebook Lead Ads set up Gohighlevel has Mailgun and Twilio set up Gohighlevel has a two-step order set up Create New Accounts in Go High Level ( GHL )...

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I am in need of an Odoo developer proficient in Sales, Inventory Management, and Manufacturing modules. I am specifically working with assembly line production, and will require customization to perfectly suit my workflow. Your tasks will include: - Configuring Sales and Inventory Management modules - Customizing the Manufacturing module to efficiently manage assembly line production Ideal candidate should have: - Strong experience with Odoo customization - Proficient in manufacturing workflows especially assembly line processes - In-depth knowledge of Sales and Inventory Management within Odoo. Please share relevant experience when bidding. Your understanding of this task will be a key factor in my selection decision.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Laravel developer to address a critical database connectivity issue that's currently impacting the fluidity of our workflow. The situation: - The bug is not completely halting the project, but it's noticeably disrupting our workflow. We need it resolved swiftly to maintain our productivity and ensure the project stays on track. Why you might be interested: - This is an urgent task that requires immediate attention and resolution. Your ability to act quickly without compromising the quality of the fix is paramount. What to include in your application: - Please share detailed project proposals, explaining your approach to identifying and fixing this issue. - Past experience in working on similar Laravel bug fixes will be highly beneficia...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Customization of Open-Source Project Management Platforms 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...capabilities to be integrated into the platform. This will be a key feature for facilitating communication within our team and enhancing project collaboration. - **Payment**: I need the tool to support payment processing. The customization should include integration with Stripe and another payment gateway. The ability to efficiently manage transactions within the platform will be essential to our workflow. -**Automated Messaging**: I would like the platform to automatically send updates about the project via email, SMS, and WhatsApp messaging to the client using make integration. Upon researching, I find that the open-source Odoo fits the bill. Some other project management tools include openproject, taiga, mattermost, ERPNext, Zoho Projects. I'm open to suggestions on...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...develop a comprehensive manufacturing system, specifically designed to handle the production of transformers. The system must include the following primary features: - Material Planning and Procurement: The system must strategize and control the resources procurement process critical to the manufacturing of transformers. - Production Scheduling and Control: It should also be able to manage workflow, track production progress, and control the manufacturing activities to ensure a smooth, efficient and timely production process. Ideal Skills and Experience: The successful bidder should have substantial experience in developing manufacturing systems, ideally with a background in handling projects related to the production of electronics. I specifically seek deep expertise in t...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Part-time Django Developers for Microservices APIs 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to the project's timeline. Project Details: - The work will be divided into individual modules, each corresponding to a specific microservice (e.g., user authentication, email sending, file uploading). - You will be expected to work on a 'per module' payment basis, with the full project budget being released incrementally upon the approval of well-developed services and meeting milestones. Workflow and Collaboration: - The project's statement of work, based charging structure, and overall management will be handled by my team. - We'll be using GitHub for version control and collaboration, so experience with this platform is a plus. Please include your experience in Django and microservices development in your proposal. A sample of similar projects or...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  New CRM System 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...enable - Appointment scheduling with integration into Google Calendar Regarding automation, we are looking for features such as: - Automated reminders for follow-ups and tasks - Automatic invoice creation when a certain status is reached in the sales pipeline - Automatic generation and sending of specific messages or emails based on triggers (e.g., when a deal is closed or a new lead is added) - Workflow automations to streamline repetitive tasks and ensure timely actions - Notifications for key events or milestones within the CRM system I have a small team, so 1-10 user access is sufficient for our needs. We are a growing business and it's essential that the CRM system is scalable and can accommodate potential growth in the future. Additionally, the system must be very u...

  $1536 (Avg Bid)
  $1536 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  ...proofreading, with a portfolio showcasing your skills. • Excellent communication skills to efficiently manage editing requests and project updates. • Ability to work under pressure and deliver accurate results promptly. Additional Information: • The project is divided into three books, each book to be edited in three parts. • The book's estimated total word count for all 3 books is 70000. • Consistent workflow and reliable assignments. . Application Process: To apply, please submit: • A recent one-page copy-editing work sample. • Your typical turnaround time for a 10,000-word manuscript. • Your experience level and educational background. • Your favourite book genres and authors. When you apply, write the first word on your app...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...to stamp codes and overtime rules. Work Types and Timekeeping Schemes: Define and manage various work types. Create and duplicate timekeeping schemes to calculate regular hours, overtime, and holidays. Stamping Codes: Create and assign project-specific stamping codes. Location-based stamping with GPS support. Correction Management: Handle requests for correcting or creating stamps. Approval workflow for team leaders. Reporting and Exporting: Generate reports for worked hours. Export data to Excel. Mobile Application: Develop iOS and Android apps with offline support and GPS functionality. Send notifications for missed stamps, upcoming shifts, and reminders. Compliance and Security: Ensure GDPR compliance. Encrypt all data. API Integration: Create API tokens for integration...

  $5000 - $10000
  ปิดผนึก NDA
  $5000 - $10000
  62 คำเสนอราคา

  ...comprehensive Adobe After Effects plugin/extension. The primary languages required for this project are Java, C++, CSS, and HTML. The plugin/extension should have the following functionalities: - Animation presets: Facilitating easy implementation of various preset animations. - Custom effects: Enabling the creation and application of custom effects. - Workflow automation: Streamlining and automating aspects of the workflow to increase efficiency. - Integration: Seamlessly integrating the above features into one cohesive interface. The ideal candidate will have significant experience in Java and C++ programming, as well as a solid understanding of CSS and HTML. Experience in creating Adobe After Effects plugins/extensions will be highly advantageous. I...

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Salesforce developer to help with various aspects of my Salesforce setup. I'm looking for someone who can focus on custom objects, workflow automation, and report generation within Salesforce. Key Responsibilities: - Create custom objects based on a 'per department' model - Develop workflow automations that streamline processes and increase efficiency - Generate custom reports that provide meaningful insights for our business I anticipate needing basic integration with other systems for data import/export.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Need an expert in Robotic Process Automation (RPA) to design and implement a system capable of executing multiple tasks including data entry automation, report generation, and workflow automation. Specifics: - Automating data entry - Generating accurate reports - Automating workflows - Incorporating process automation The RPA system should be equipped to process a moderate amount of data ranging from 100MB to 1GB. In terms of interfacing, it should be compatible with CRM Systems, Email Servers, Databases as well as ERP systems. Ideal Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience with RPA tools - Proven track record in designing and implementing RPA solutions - Ability to handle data of 100MB to 1GB - Experience with CRM, Email Systems, Databases and ERP systems - ...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled freelancer to plan and design a livestock barn primarily for housing cattle. The barn design should incorporate: - Ample space to accommodate feeding stalls for cattle. - Comfortable compartments for safety and wellbeing of the animals. Previous design experience of similar infrastructure is required. You should be familiar with barn utilities and workflow to meet my specific needs efficiently. Your understanding of cattle needs will be a great advantage. You must also consider natural lighting, ventilation, and easy access for management purposes to keep the animals healthy and ensure efficient daily tasks. Clear communication and detailed project plans are expected.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in , with a focus on streamlining workflow setup, particularly for project management tasks, and improving integration with other tools. My primary goal is to enhance my project management process significantly using Monday.com. Currently, I'm finding it a little challenging to set up the workflows and customize as per my needs. Job Requirements: 1. Experience in : You should be well-versed with all its functionalities, focusing on workflows setup. 2. Project Management Know-how: Understanding of project management is crucial as this knowledge will be necessary in customizing for project management tasks. 3. Integration Skills: Since I’m having trouble integrating with other tools, any experience or skill in

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Logic Pro Library Restoration 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm an experienced Logic Pro user, but I recently experienced a big system crash that wiped out all of my libraries. I'm seeking a skilled freela...big system crash that wiped out all of my libraries. I'm seeking a skilled freelancer to help me restore all the default Logic Pro libraries as well as my custom libraries which are crucial for my workflow. Key Requirements: - Ability to restore both default and custom libraries - Proficiency in using external hard drives for data retrieval The ideal candidate will have: - Strong experience working with Logic Pro - Prior experience in restoring libraries after a system crash - A keen eye for detail to ensure all libraries are fully restored - Strong communication skills to ensure a smooth workflow and a full un...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced WordPress developer to assist us with automating our site duplication process. Our goal is to streamline our workflow by integrating site duplication with form submissions and domain registration through the OVH API.

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced freelancer to ass...Provide documentation and training to our team on the new automation. Requirements: Proven experience in using Microsoft Power Automate for workflow automation. Strong understanding of Microsoft Lists and Office 365 tools. Ability to troubleshoot and resolve issues related to Power Automate flows. Excellent communication skills to provide clear documentation and training. Ideal skills for this project: - Strong experience with Microsoft Power Automate. - Familiarity with Microsoft Lists and SharePoint. - Ability to create complex automation scenarios. - Prior experience integrating Power Automate with SharePoint. This is a critical aspect of our workflow and we're looking for a freelancer who can deliver a reliable a...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Hubspot, CRM & Marketing Overhaul 3 วัน left

  I'm seeking a skilled professional who can streamline internal processes across my life insurance business. This will focus on enhancing our Hubspot, CRM, and marketing strategies. Key Elements: - **Workflow Automation**: I need these systems to work seamlessly together, ensuring we're not wasting time on manual tasks. - **Lead Tracking & Management**: I need to improve the way we monitor leads, from their first touchpoint right through to conversion. - **Email Automation**: Specifically, I need assistance in improving our email automation. Ensuring the right emails reach the right leads at the right time. - **Task Assignment & Tracking**: I want to better track tasks and have them assigned effectively, making sure no lead is left unattended. - **Lead Scoring*...

  $275 (Avg Bid)
  การันตี
  B2B. Lead Generation for Payment Solutions 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Lead Generation Agent Brief We are seeking a proficient freelancer lead generation agent in the USA who can identify and provide us leads for our payment solutions. Responsibilities Navigate the B2B market effectively, identifying suitable small and medium businesses for our services. Verify and contact dec...financial or technology industry. Strong communication and negotiation skills to engage and convert leads. Leads Quantity and Gradual Uptake Generate up to 100-150-200 leads in months 1 to 3, gradually increasing to 1000 from the 4th month. Testing Phase Provide 50 leads during the testing phase (5 leads per working day over 10 working days) to assess the quality of leads and the overall workflow. Based on the results, we will finalize the decision to kick off the fu...

  $750 - $1500
  ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  10 คำเสนอราคา
  WordPress Theme Revamp and Functionality Addition 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Modification**: I'm looking to rearrange parts of my current WordPress theme to make it more user-friendly. This will involve reorganizing the display elements on the site to improve the overall navigational flow. - **Functionality Addition**: I require changes to the current order fulfillment process as well as additional features to enhance the site's usability. Specifically, I'm looking for a new workflow process, where users are redirected to specific pages after taking certain actions. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in WordPress development - Familiarity with customizing WordPress themes, including rearranging layout elements - Strong understanding of order fulfillment processes and ability to modify them - Experience in creating redirects a...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  168 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert in Gohighlevel to assist with the setup of automation workflows and the creation of professional, corporate-style landing pages. Your tasks will primarily include: - Auto...customer service and lead nurturing. Your application should demonstrate comprehensive knowledge and experience in these areas. - Landing Pages: Design skills are integral for this project. Please show me previous work where you've created professional and corporate styled landing pages. The most suitable freelancer will be proficient in Gohighlevel, with a proven track record in automation workflow setups and landing page creation. If you have a knack for designing professional and corporate landing pages and know how to automate multiple processes in Gohighlevel, I would like to...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I'm looking for a React.js developer to create a contact form for me. I already have a design prepared so the focus will be on the technical implementation. THis is a front end website that is hosted on vercel The form has everything on it i just need help when the user clicks the su...developer to create a contact form for me. I already have a design prepared so the focus will be on the technical implementation. THis is a front end website that is hosted on vercel The form has everything on it i just need help when the user clicks the submit button for it to send the form to my email In addition, the project includes integrating the form with Gmail, which is crucial to my workflow. I have a tight deadline for this project, so I'll need someone who can deliver quic...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา