ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 ad planning buying งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ออกแบบใบปลิว หมดเขตแล้ว left

  AI,PSD,HTML (Illastrator,Photoshop,DreamweverMXHTML) – ออกแบบป้าย – ไดคัตงาน – รีทัชภาพ – โบชัวร์ -สแตนดี้ – นามบัตร – การ์ด – ถ่ายรูป -ไดคัต -รีทัช -ลิฟเล็ต -โบว์ชัวร์ -Ad -ฯลฯ

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  ปรับรูปภาพ หมดเขตแล้ว left

  สามารถรีทัชภาพ ออกแบบโปสเตอร์ แบนเนอร์ print ad

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Video ไปเพิ่มในโฟลเดอร์ Video ใน Path ที่ติดตั้งโปรแกรมได้ -กด Play ท่าน สามารถ ทดลองใช้งานได้ 7 วัน หลังจากติดตั้ง ใช้งานครั้งแรก ครับ หากสนใจ จะนำไปใช้งานต่อ สามารถติดต่อ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AdvTV (Top Banner Ad Signs LED): This program is called a program or program AdvTV advertising media is an extension of the designer label on the LCD but AdvTV program can play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be ins...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Ad Campaign Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a freelancer to get advices to run ads on Instagram. The freelancer must have already done some ads in cryptocurrency.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need an architect who excels in both master planning and landscape design for two public space projects. Your proficiency in AutoCAD, 3D rendering, and PDF editing will be key. Your skillset needs to include: Architectural and master planning design and layouts scenarios with table of spaces. •High level, realistic 3D rendering: we're after impressive, lifelike representations of the landscape design for sports venues. • Experience in sports projects and landscaping: please substantiate this experience in your application. This opportunity is ideal for architects passionate about shaping public spaces that meet community needs. If that sounds like you, I look forward to reading your application that highlights your previous public space design experienc...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Engaging facebook (FB) and instagram (IG) Ads and Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Social Media Marketing expert who can efficiently manage and run ads on Facebook and Instagram. They should ideally be able to: - Increase brand awareness by engaging with our community and effectively disseminating our brand message across the designated platforms - Drive website traffic using tailored m...preferences - Generate leads and conversions, assisting us in expanding our customer base and bringing in more business Our desired marketer will have a keen understanding of the natural inclinations of our target audience which spans ages 18-44, and thus be able to optimize marketing campaigns for the said demographic. In-depth knowledge of Facebook and Instagram's ad system is required, with a proven record of successful ad camp...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  UX Write-Up Support for Fitness App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in creating UX write-ups for my fitness mobile app and website, STAMIN. This would demand expertise in the following areas: - Wireframing and prototyping - Information architecture and navigation design - User testing and feedback collection The task incorporates around 10-20 screens/pages and various core features that include: - User Registration/Profile Creation - Workout Tracking - Meal Planning - Workout Schedule - Payments - Find Fitness and Sport Clubs Ideal candidates would have previous experience in UX design or write-up, particularly within the fitness application or website domain. Please review the app, provide a brief proposal with an estimation of cost and time frame. The proposal should also include how your skills and experience align with the needs of this ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon Formulating Successful Match Text Ads 5 วัน left

  I am looking to solicit services to create a series of text-based ads for my job portal that communicates to both job seekers and employers. The main theme of these ads should be centered around the success rate of job matches through our platform. The ideal candidate for this task would have: - Proven experience in ad creation, particularly text-based ads. - Excellent copywriting skills, with the ability to succinctly and convincingly convey the success of job matches on our portal. - An understanding of job portals and the needs of both employers and job seekers. Your task will involve understanding our platform, the target demographic and encapsulating our success in compelling text-based ads. Please provide examples of similar work in your proposal. Website: Quotes

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  Facebook Ad for Home Tutoring 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The goal of this project is to create a striking, attention-grabbing advertisemen...advertisement for Facebook that reaches the right audience for my tutoring service. By targeting school and college students, I aim to boost enrollment in our specialized tutoring classes. Skills and experience required: - Expertise in creating effective Facebook ads - Understanding of social media marketing towards college students - Experience in promoting educational or tutoring services The ad content should highlight our specialization in the following subjects: - Accountancy - Commerce - Economics - English - Tamil - Computer Science I envision an eye-catching and engaging design and need clever use of words that will appeal to college students looking for academic assistance. Show me what y...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I urgently need an AutoCAD expert to divide a plot area into two partitions. The design must include precise measurements and be easy to understand for future construction and planning. Key Requirements: - Immediate project completion - Experience in AutoCAD and architectural planning - Ability to provide in-depth, detailed designs - Strong communication skills to ensure the project is aligned with my vision Please submit your bid only if you can commit to a quick turnaround, and can provide a portfolio of similar work for reference.

  $25 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  BuddyService -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a competent developer to create a dynamic and user-friendly website for trading PC game items, inspired by Key Features: - A platform facilitating the buying and selling of PC/PS/XBOX/NINTENDO game items. - The website must be clean, straightforward, and easy to navigate, similar to the reference provided. Ideal Candidate: With a budget of $144 for this project, I am comfortable handling the post-development operations myself. The priority is a hiring a developer who can deliver a functional e-commerce platform optimized for PC game items trading. Let's connect and start this exciting project!

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Multifaceted Digital Book Reader App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced app developer to build a feature-rich ...basis of certain active and current criteria. - In-app Purchases: The app should support various forms of in-app purchases, including subscriptions, one-time purchases, and unlocking additional features. Ideal Candidate: An ideal candidate for this project would have previous experience in app development, particularly with creating digital reading platforms. Experience with user account creation, ad integration, and implementation of in-app purchases is also highly desired. Knowledge of both iOS and Android development is a must. With these features integrated, our goal is to provide a seamless and engaging reading experience for our users. We need a developer who can deliver a quality product that matches o...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Optimize Ad Placement for News Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a Google AdSense guru who can assist with optimizing ad placements on my news website to further capitalize on ad revenues. Ideal Skills: - Significant experience with Google AdSense, specifically for ad optimization. - Familiarity with news websites and their unique attributes. - An understanding of homepage and article page designs. Your Tasks: - Evaluate existing ad placements on the homepage and article pages. - Suggest and implement optimal ad placements. - Monitor and report on resulting increase in ad revenue. The ideal freelancer will have succeeded in similar tasks and provide examples of relevant experience. Your input will directly contribute to increasing advertising revenue - a vital component of my websit...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...and why? • Based on GE’s experience, propose recommendations for corporations considering similar strategic restructurings to maximize shareholder value and market efficiency. Key tasks include: - Conducting in-depth analysis of GE's financial strategies - Incorporating credible sources related to the topic - Demonstrating a comprehensive understanding of financial management and strategic planning Ideal candidate: - Proficient in business finance and strategy analysis - Excellent research and writing skills - Familiarity with the history of General Electric's business operations....

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Trophy icon Enhance my Logo 2 วัน left

  I'm in search of a skilled graphic designer to tweak and improve the current font style in my logo. While the specifics of the new font style are open to your interpretation and creativity, I stress the need for a refinement that embodies a unique, professional and visually appealing twist. The refined design should: - Be versatile enough to pop on both dark and light b...refinement that embodies a unique, professional and visually appealing twist. The refined design should: - Be versatile enough to pop on both dark and light backgrounds - Exude a blend of modernity and class - Not deviate entirely from the current image the logo portrays. I would appreciate a quick turnaround on this project, since time is of the essence. Deliverables will be: vector files ad tr...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  I Need a PHP bot to run on CPanel's Cron 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...following requirements: Each ad will have the following information: - Ad text (it would be ideal to have several versions of the text and for the bot to rotate them so that the same text is not always displayed) - An image - Status: Enabled/Disabled - Initial date from which the ad will be displayed. - End date, after which the ad will no longer be displayed. - Daily schedule in which the ad should be displayed, for example: from 8:00 am to 11:59 am and 1:30 pm to 6:00 pm - How often the ad should be reposted, for example each: 40m, 2h, 1d - Groups: List of groups where the ad will be posted. If desired, collections of groups can be created and named here, thus avoiding having to repeat the same list ...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled video designer to create a mixed media video advert for my product. Around 2 minutes long Showing multiple vehicles with prices per day Must be resolution is 2890x5455 Something fresh and attractive Requirements: - The video style should be a combination of animation and live-action. I believe this will provide a unique and engaging viewing experience for the audience. - The primary purpose of the video is to promote my product. - The target audience for this video are adults aged 36 years and above. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in video editing and animation. - Previous experience in creating mixed media video adverts. - A strong understanding of audience targeting and engagement. - Excellent creative and storytelling abi...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Agile Project Mastery Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned project manager with a stellar track record in agile methodologie...specialized team framework - Foster an environment for seamless team collaboration - Maintain transparent communication channels Ideal Candidate Profile: - Experience with Agile project management - Strong leadership for a small, task-focused team - Proven ability to meet or exceed project deadlines - Excellent communication and organization skills - Ability to facilitate daily stand-ups, sprint planning, reviews, and retrospectives Fluency in English I look forward to partnering with a freelancer who can drive our project to success with precision and clarity. Your expertise in Agile will be the cornerstone of our project's framework, ensuring that we reach our goals effectively ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am seeking a Google ads expert to enhance the sales of my cosmetic products targeted at adults. The focus is not just increasing web traffic or generating leads, but primarily boosting online sales. Your expertise in the following areas will be key: • Google Ads Management for E-commerce • Sales-focused ad campaign design and execution • Marketing to adult target audiences, specifically for cosmetics • Conversion Optimization Please, consider this project only if you have a proven track record of results-oriented, revenue-driving Google Ads campaigns.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled digital marketer to join my team. Your primary duties would include website management, social media management, and content creation. Key Responsibilities: * Oversee and manage all aspects of my website. * Handle all social media aspects, including content scheduling, community engagement, and strategic planning. * Create unique and engaging blog articles for my website. The primary goal of this role is to drive website traffic, so I'm looking for someone experienced in SEO and growth hacking techniques. Proficiency in social media platforms and blog-writing is crucial, as you will be responsible for creating high-quality blog articles. Your job will be to effectively boost our online presence via engaging content and strategic marketing. Requi...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient expert to run Google AdWords and paid social media ads on Facebook and Instagram. The primary purpose of this campaign is to create leads for my manufacturing business. - Key Responsibilities: - Design and implement paid ad campaigns on Google, Facebook, and Instagram - Monitor ad performance regularly - Optimize ads for lead generation Ideal skills and experience include: - Proven expertise in running Google AdWords and social media ad campaigns - Strong knowledge of ad optimization for lead generation - Familiarity with the manufacturing industry is desirable

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  video editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the need for overdone effects. 2. Technical skill and understated creativity – Capable of using limited footage to tell a compelling story with smooth and simple transitions. 3.Long-term commitment – Looking for a durable collaboration as our project expands and our publication frequency increases. While initial compensation will be modest, this project is in a phase of rapid growth. We are planning an increase in production and the acquisition of sponsors, which will significantly boost the funds allocated to video editors, who are vital to the success of our channel. If you are intrigued by this project and eager to join this creative adventure, could you please provide some examples of your previous work ? Thank you for considering this opportunity. I look for...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...challenging enough to appeal to this audience. - **Game Design**: While I don't have a specific theme in mind, I'm looking for a design that is visually appealing, with animations and icons that are fun and attractive. - **Game Levels**: The app should encompass a minimum of 120 levels to ensure lasting engagement. - **Integration of AdMob**: The app should be fully integrated with AdMob, ensuring that ad placements are effective and not disruptive to gameplay. - **Complete App**: I'm looking for a full, polished app that's ready for launch. This includes all necessary elements such as settings, sound, and any other features that would make it a complete gaming experience. I'm on a tight timeline and need the project to be completed within 10 days. ...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a multifaceted expert to help me with a complex project. - Facebook and Google Ads Specialist: I need someone who can create and manage effective campaigns on both platforms. Your main goal will be to generate leads for my business. Experience with lead generation-focused campaigns would be a huge plus. - Graphic Designer: I also need a professional to create visually compelling ads for these campaigns. You should have experience in designing advertisements, as this will be the main focus of the design work. Your work will be pivotal in driving my business forward, so I'm looking for someone who can provide me with a track record of success in these areas.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...attract more clients. We focus solely on empowering realtors through targeted digital advertising, ensuring maximum impact and client satisfaction. About the Role: We seek an adept media buyer to join our team and drive exceptional outcomes for our clientele. As a media buyer, you will operate on a per-client basis, spearheading tasks such as: - Crafting and launching impactful YouTube and Meta ad campaigns. - Implementing retargeting strategies and custom conversions. - Daily oversight of active campaigns, ensuring optimal performance. - Designing and A/B testing high-conversion landing pages. Requirements: We're in search of an experienced media buyer, specifically adept in YouTube and Meta advertising for realtors. Applicants must meet the following criteria: - Demo...

  $3400 (Avg Bid)
  $3400 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...Position: SajanAdz Job Title:Media Buyer (YouTube Ads & Meta Ads) Compensation: $400 - $700 (AUD)/month/client Location: Australia - Virtual/Remote About the Role: We seek an adept media buyer to join our team and drive exceptional outcomes for our clientele. As a media buyer, you will operate on a per-client basis, spearheading tasks such as: - Crafting and launching impactful YouTube and Meta ad campaigns. - Implementing retargeting strategies and custom conversions. - Daily oversight of active campaigns, ensuring optimal performance. - Designing and A/B testing high-conversion landing pages. Requirements: We're in search of an experienced media buyer, specifically adept in YouTube and Meta advertising for realtors. Applicants must meet the following criteria: ...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled designer who can produce simple, clean, and minimalistic line drawings in a retro advertisement style for use on T-shirts. The focus of these designs should be a sentient donut being dunked into a cup of coffee with some text. Ideal skills and experience for the job would be: - Proven experience creating retro advertisement-style line art - Someone who can create simple, minimalistic, clean designs - Ability to create engaging and stylish 'Object'-oriented artwork - Experience with creating designs for apparel, specifically T-shirts Applicants who have a portfolio with similar aesthetic and style will be given priority. The final design should be ready to print and should follow all printing guidelines. See attached image for desired style.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Azure AD Integration with Nextcloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Directory (AD). Here's an outline of the project specifics: - **SSO Implementation**: I need users to be able to sign in to Nextcloud using their Azure AD credentials. Additionally, users should be automatically provisioned in Nextcloud when they are added to Azure AD. This will ensure a seamless login experience for our team and ensure that new additions to our organization are easily on-boarded to our Nextcloud system. - **User Roles and Access Permissions**: I haven't specified any specific user roles or access permissions, as I'd like to discuss this further with the potential freelancer. However, we're open to suggestions or best practices when it comes to user roles and access permissions for our Nextcloud system. Ideal candidates would ...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a web designer to create a modern, clean website for my apparel buying house. The primary purpose of this website will be to inform visitors about our buying house. This project requires a designer who is passionate about web design and interested in the apparel industry. Key Features: - Showcase products: The website should have a section for updated product pictures. - Informative Sections: Home, About Us, Services, Portfolio, Contact - Backend Functionality: An accounting system for internal use Ideal Skills: - Strong web design portfolio - Experience in creating modern, clean websites - Understanding of e-commerce and business websites - Familiarity with updating product pictures and creating accounting pages - Passion and interest towards the appare...

  $70 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a seasoned ad professional to manage and execute campaigns on both Google and YouTube. The main goal will be to create brand awareness and reach for prospective customers. - Google & YouTube Ads Experience: You should be comfortable setting up, running, and optimizing ad campaigns on both platforms. - Shopify Know-How: Experience with Shopify-targeted campaigns is certainly a plus. - Brand Awareness: The primary focus of the campaign needs to be on exposing our brand to potential customers. - Analysis & Reporting: Track metrics to determine the success of the campaign and adjust accordingly where necessary. Success in this role might lead to more projects in the future. Looking forward to your proposals!

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Italian Animated Video Ad for New Product 6 วัน left

  I am in need of a professional who can create a promotional video for my new product. The video will be used on both Facebook and Instagram, and thus will need to be in Italian. Key Requirements: - The video should be in an animated style. - The target audience is adults in the age range of 25-54, so the video should be engaging and appealing to this demographic. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating successful animated ads for social media. - Proficiency in Italian language to ensure the video is culturally appropriate and engaging. - Understanding of the target demographic and ability to create content that resonates with them. text ITALIAN for video : 1 prestazioni che nessun altro macchinario è riuscito a raggiungere. 2 KS LASER LED 3 La Soluzione...

  $53 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a mobile app expert who can seamlessly integrate Admob ads and affiliate links into my Android and iOS applications. Key Aspects: - Implement Admob ads: This includes placement of in-app banners, interstitial ads, and rewarded video ads to enhance user experience while generating revenue. - ...interstitial ads, and rewarded video ads to enhance user experience while generating revenue. - Embed Affiliate Links: The primary goal is to generate additional income and promote other products/services through these links. Ideal Candidate: A professional with a proven track record of successful Admob implementation and affiliate link integration within apps. Strong understanding of user-friendly ad placements and ability to optimize income generation through affiliate marketing ...

  $2616 (Avg Bid)
  $2616 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  Dear Developers, We are currently seeking experienced and ...is non-negotiable. Technology Stack: Mobile App Development: Native (iOS and Android) or Cross-platform (React Native, Flutter). Backend: Node.js, Django, Ruby on Rails, or any preferred backend technology. Database: MongoDB, MySQL, or PostgreSQL. Cloud Services: AWS, Google Cloud, or Azure. Monetization Strategies: Advertisements: Banner ads and interstitial ads. Premium Subscription: Offer an ad-free experience and additional features. In-App Purchases: Introduce exclusive content or features for users. We invite qualified developers to submit detailed proposals by 28th Feb 2024. We look forward to reviewing your proposals and embarking on this exciting project together. Thank you for considering this opportunity. ...

  $2227 (Avg Bid)
  $2227 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I need a Facebook ad image design that will not only captivate my audience but also generate leads. The main goal here is to communicate an exciting special promotion. The image should incorporate the following: - Our Company Logo: To ensure brand recognition. - Product Image: To give potential clients a clear view and understanding of the special promotion. - Promotional Text: A catchy slogan that brings the special promotion to life. Ideal applicants for this project would be those who have a knack for creating compelling visuals and persuasive copy. Prior experiences with Facebook ad designs focused on lead generation would be an added advantage. The right freelancer for this project will ultimately help us stand out from our competitors and attract a new audience throug...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Product Launch Event Layout Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented designer to create a 2D/3D mockup for an upcoming product launch event. This should be a basic layout rathe...areas for product placement and guest seating arrangement. - Creativity with presentation of our product within the space is highly encouraged. - The design doesn't need to strictly adhere to realistic physics or spatial constraints, but it should give a good sense of the planned layout for the event. Ideal Skills: - Proficient with 2D/3D design software. - Experience with event layout or space planning is a must. - Ability to work quickly and efficiently to deliver the project on time. If this sounds like your expertise, I'd love to see some examples of similar event designs you've created before. I'm excited to find someone who can...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...help me achieve multiple objectives with a monthly budget of $2,000 - $5,000. Key Responsibilities: - Increasing website traffic by targeting relevant and high-intent keywords. - Generating more leads and sales through persuasive ad copy and efficient ad placements. - Enhancing brand awareness among local and national customers for sustained growth. Ideal Candidate: - Proven experience in managing Google Ads campaigns, preferably with multiple objectives. - Proficient in keyword research, ad targeting, and campaign optimization. - Capable of creating compelling ad copy that drives conversions. - Familiarity with targeting local and national audiences. Your insights and strategies will be crucial for the success of this campaign. A data-driven approach and...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need a freelancer to help me in buying a .ca domain for my blog. It's essential that the freelancer has access to purchasing .ca domains. As I'm not a Canadian resident, I am unable to procure this domain myself. Ideal Skills and Experience: - Ability to purchase Canadian domains - Familiarity with the domain buying process - Excellent communication and reliability If anybody is interested please message me, and I will provide further details.

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Anime-Styled T-Shirt Ad Video Editing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled video editor to intertwine scenes from the anime "One Piece", specifically the "King of the Hell" moment with Zoro, into an ad video for my t-shirt. The desired outcome will essentially turn Zoro's peak moment into the ad's core concept. Key responsibilities: - Merging anime scenes with t-shirt design - Using the "King of the Hell" moment as the main theme Desired Skills: - Proficiency in video editing software - Familiarity with anime, particularly "One Piece" - Creative flair for seamless integration of disparate visual elements - Capability to work promptly Please note the project timeline remains undefined, anticipating your flexibility accordingly. Looking forward to your imaginative bids! Pleas...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm planning to launch a new blog website and need a freelance with having SEMRush Subscription with him. Basically I want to have a one-hour Freelancer Call meetings daily, totaling around 10 hours per week. During these sessions, we'll analyze competitor websites using SEMRush. I have a good understanding of SEMRush but I appreciate your guidance and assistance. Please note, I won't be sharing the site links in chat and can share only during our Zoom sessions. Also, you must have a SEMRush Pro, Guru, or Business subscription. Thank you, Regards, Suraj.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Important conditions If you are sending an auto response - don't bother If you are not a photoshop expert who can do image manipulation well - don't bother If you are going to bid one amount then when I accept your bid tell me you want more money - don't bother I am happy for you to ask questions and clarifications, but if you can't follow instructions - don't bother If you are planning on outsourcing this to somebody else and are not the actual person doing the work - don't bother The original images are 300dpi and the expectation is that all work will be done at 300dpi, not at a lower resolution then scaled up later Please send me an example of your photo manipulation work that is your own work, not something that you just stole from the internet and...

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Freelance Digital Marketer Needed for Meta Ads and Google Ads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/](), and we have ambitious sales targets of achieving 15 orders per day per website. Our target Cost Per Acquisition (CPA) is less than ₹400. **Responsibilities:** - Create and manage Meta Ads and Google Ads campaigns to drive traffic and sales to our websites. - Conduct keyword research and optimize ad copy for maximum performance. - Monitor campaign performance, adjust bidding strategies, and make data-driven decisions to improve ROI. - A/B test ad creatives, landing pages, and audience targeting to optimize conversion rates. - Provide regular reports and insights on campaign performance and recommendations for improvement. **Requirements:** - Proven experience in managing Meta Ads and Google Ads campaigns, with a track record of delivering results. - Strong anal...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am in need of a land expert to create a grading erosion plan for a residential property. The primary aim of this project is to enhance the existing drainage system. Key Requirements: - Develop a comprehensive grading erosion plan specifically designed to improve drainage on a residential property - The plan should be professional and comply with relevant regulatio...Ideal Skills and Experience: - Previous experience in creating grading erosion plans - Strong understanding of residential drainage systems - Proficient in compliance with local regulations and standards - Excellent communication skills and attention to detail The candidate should be able to clearly articulate the steps and methods involved in the process. A professional, detailed approach to planning and execution i...

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Engaging Facebook Video Ad Creation Spokesperson 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a talented individual to become the face of our new Facebook ad campaign. The goal is to attract the attention of adults aged 25-54 and generate leads. Important Points: 1. Need a tile store background 2. Will give few links for you to screen record few 360 views and input in your video 3. Need animations like a qr code, or showing retail store, catalogue and website when the script says so. animation to focus on $30 price point. 4. Using covering event logo along with visualez(own company) logo Script: Want to grow your tiles and flooring business? Are you heading to Coverings, the premier event for tile and stone professionals. Introducing a game-changer for your business – Luxury three sixty Views! Picture this: Your customers easily s...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  project tracking support and document control -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need an expert in a multi-project task tracking Gant chart multi suppliers provide document control he must be an expert in MS excel and need to provide a solution for tracking ad document control by excel or another software he is an expert in it we can use later

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can build a system to help me reach around 200K customers daily, without resorting to traditional ad methods. Key Features: - The system should facilitate communication with a large number of users simultaneously. - Incorporate messaging through various platforms like SMS, Email, Push notifications, imess, telegram, zalo, and similar channels. Ideal Skills: - Experience in developing customer engagement systems. - Proficiency in building systems that facilitate mass communication. - Familiarity with a range of messaging platforms. - Strong understanding of customer engagement principles. Please reach out if you have the requisite experience and can help me with this project.

  $1154 (Avg Bid)
  $1154 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Google Ads Specialist for US Market 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm needing a Google Ads guru who can help set up and manage a campaign to boost my online sales in the United States. I'm yet to establish a Google Ads account, so I'll need assistance with that ...need assistance with that as well. Key Responsibilities: - Setting up a Google Ads account - Developing a comprehensive Google Ads strategy aimed at increasing online sales in the US for 30 products - Monitoring, managing, and optimizing the Ads campaign consistently - Incorporating Keyword research for each ad group to compliment SEO campaign Desired Skills and Experience: - Strong experience with Google Ads - Proven track record of increasing online sales through successful ad campaigns - Expertise in market targeting, specifically in the United States - Must...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา