ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 advertisement design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design an Advertisement หมดเขตแล้ว left

  รับออกแบบปกหนังสือ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รับออกแบบ Graphic Design สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณาทุกประภท - ปกหนังสือ ปกนิตยสาร โปสเตอร์ นามบัตร -portfolio Resume - แผ่นพับ ใบปลิว - เมนูอาหาร Catalog ป้ายต่างๆ - ออกแบบ Logo -รูป Profile - Timeline Facebook Fanpage advertycing

  $1655 (Avg Bid)
  $1655 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented animator with experience in creating captivating ads targeting adults. The project requires a final product of 1-2 minutes in length, inclusive of both the animation and voice-over. Key requirements: - Ability to interpret and translate a script into an engaging visual story. - Skilled in creating professional, adult-oriented animations. - Ex...effectively convey our business message. Ideal candidate should have previous experience in commercial animation product and a portfolio of relevant works that can be provided. Expertise in the chosen animation software is a must. Creativity, time-management and attention to details are highly sought after in this project. Your input and creativity are very welcome. Let's make an effective business advertisemen...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can meticulously retouch some photos for a product advertisement. The ideal candidate would possess the following skills: - Expert in Photoshop or similar software - Good eye for natural and realistic retouching - Strong understanding of color correction and enhancement - Ability to remove blemishes and adjust brightness/contrast - Skill in background changing and enhancement With your help, I aim to make these photos look as clear, natural and realistic as possible. They will be used to highlight and sell our product, so attention to detail is crucial. While all applicants are welcome, preference will be given to those with previous experience in photo editing for advertisements. Examples of previous work are encouraged. Let's make these...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need a skilled 2D animator who can apply their savvy to materialize an effective advertisement for my business. Requirements: - Mastery in 2D animation - Prior experience in creating advertisements - Ability to integrate business-related elements seamlessly into the animation Ideally, you've worked on similar projects before and can make suggestions to enrich the advertisement. Your passion for creating engaging content should reflect in your work in delivering a piece that effortlessly grabs the audience's attention and communicates the business concept.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer to create engag...event or sale details that I'm promoting. Your responsibilities will include: - Designing compelling and visually intriguing materials - Implementing a clear strategy to convey the message effectively - Including key information, specifically the location and description of the event or sale This job requires a diligent freelancer with a keen eye for design and strong skills in visual communication. A background in advertisement design or marketing material creation would be advantageous. It’s desirable, but not mandatory, that you have previous experience in creating materials for product promotion. An understanding of how to effectively capture an audience’s attention and convey informat...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented animator who can generate a 3D animated advertisement video tailored for a working professionals audience, aged 30-50. This video will aim to promote a specific product or service. Responsibilities of the animator include: - Developing a creative concept that effectively communicates product characteristics and appeals to our designated demographic. - Applying modern, innovative, and appealing 3D animation style to grasp viewer's attention. - Ensuring the final piece meets our ultimate purpose: promoting a particular service or product. A freelancer with a background in: - 3D Animation - Advertising / Marketing - Video production for professional target audiences will be the ideal fit for this job. - Language proficiency in Turkish or German This p...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert videographer to create a compelling 45-second video ad. Given the lack of specific direction related to message, target audience, and freelancer information, I encourage creativity and a broad approach. Ideally, your skills and experience should include: - Professional videography - Expertise in storytelling an...Ideally, your skills and experience should include: - Professional videography - Expertise in storytelling and brand promotion - The ability to connect with diverse audiences - Creativity and flexibility in approach Please include your past work, experience and a detailed project proposal in your application. This way, I can assess your ability to produce the high-quality, captivating video advertisement I envision. Looking forward to your crea...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  20-Second Animated Advertisement Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a creative and skilled animator to create a 15-second advertisement using Adobe Photoshop and Adobe Animate. Your ability to deliver high-quality motion graphics through frame-by-frame animation, tweening, and masking techniques will be key. Key Requirements: - Proficient in Adobe Photoshop and Adobe Animate. - Proven track record in delivering successful animated content. - Mastery of frame-by-frame, Tweening, Masking animation techniques. - Creativity and originality in design. Your portfolio showcasing previous work related to 20-second motion graphics and an understanding of actionScript coding will contribute to the success of this project. I am looking forward to partnering with a professional who can bring my vision to life in ...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced professional to build a site with Shopify's Impulse theme. The completed site should stand out with unique design touches and key features. The ideal person for this job would be experienced with: - Shopify's Impulse theme - Social media integration - Developing online stores - Video advertisement incorporation As the main aim is to build a flawless site, the added features should include: - Social media integration: The site should be optimized for social media sharing and display. Specifically, we should have provisions to link to Pinecrest Ads on our platform. - Online store: We aim to sell directly from our website, so the eCommerce functionality needs to be robust, secure, and user-friendly. - Video ads: We plan on using video...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Grocery Cart Print Ad Design หมดเขตแล้ว left

  I need to create a print ad. The ads will be on grocery carts. We have one that was installed in one grocery store but when I viewed it, I was a huge fan. We need more catchy visual assets and our tag line. I attached the ad that ...here Ideal Candidate: - I am looking for someone with experience designing print ads and proficient in QR code integration. - Creativity and understanding of effective advertisement design is also required. - Familiarity with grocery market industry would be a plus. - Having an eye for detail and strong understanding of brand presentation is key. This is an exciting opportunity for those who love blending creativity with commercial needs, and I'm looking forward to seeing your design ideas.

  $82 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need a male and female voice over artists who can lend their voices to a commercial advertisement. The chosen artists should be able to convey a serious and informative tone effectively. Ideal Skills: - Proven experience in voice-over, preferably in advertisements - Ability to communicate in a serious and informative manner - Professional audio recording equipment I'm looking forward to hearing from proficient voice-over talents. This is an opportunity to use your voice acting skills in a commercial ad, contributing to a serious and insightful atmosphere.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Brochure Design for My Interior design company 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am looking for a talented graphic designer who can help me with a Brochure design project. This project is specifically for advertising purposes and needs a unique and impactful design. The ideal freelancer should have: - Extensive experience in print design. - A strong portfolio showcasing their skills and creativity in the layout and composition. - Previous work experience creating advertising material. - Proficiency in using graphic design software such as Adobe Illustrator or InDesign. - An understanding of advertising strategies and how design plays a part in successful campaigns. This project requires a concise, wordmark style design that is both visually engaging and promotes the message of the advertisement. The designer I am s...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am on the hunt for accomplished scriptwriters with expertise in crafting engaging and impactful...hunt for accomplished scriptwriters with expertise in crafting engaging and impactful scripts for video ads. Here's precisely what I'm looking for: - Scripts that perfectly cater to online advertisements, specifically video ads - The ability to create scripts that are captivating and effective in promoting brand awareness The ideal candidate should have: - Proven experience in writing for advertisement, more specifically video ads - Knowledge and understanding of what makes a script effective for brand awareness - Expertise in the comedy, drama, and action genres If you have the knack to make our brand 'the talk of the town' through creative and catchy scrip...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Ten freelancers are needed on a long-term basis, per our requirements. This is not a regular job; it is a commission-based one. If you find a student for our company, you will earn a commission. You will receive a $5 commission each st...You can find students from any country. Course languages: - English, Hindi, and Bengali. Course Fee: - $50 only each student. Target: - Each week, at least 200 students must register for an online course. Payment: - 1000$ per week but at least 200 students must register for an online course. Marketing cost will be your part. Note: - You may use Facebook, Instagram, Google, or any other advertisement. If you prefer, you can use any other strategy to find students. We will pay you when the student has completed their registration and paid the co...

  $55000 (Avg Bid)
  $55000 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Facebook Marketplace Vehicle Ad Agent 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on a search for a reliable individual based in western Arizona to run a vehicle advertisement on Facebook Marketplace. Here are a few things that making this advertisement successful will require: - Location: Given my specific needs, you need to be locally based in western Arizona. This will ensure smooth communication and an understanding of the regional market. plus. We need this ad duplicated and put on Facebook Marketplace and communicate with us with potential buyers and we do not have a Facebook page that will allow us to use Marketplace as it is new. This role is perfect for someone with excellent social media skills and an interest in vehicles. I'm looking forward to finding the right person to partner with on this project.

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Cut out pics and and put onto solid professional background. The packages should talk for itself. Im Using pictures for catalog. 3 separate pictures. Each one should include the price, contact info and company logo Prices to include on pictures for the packages ( pictures attached below) Chocolate and liquor package sold in sets of 4 $36 each Square beige and acrylic box with wine on top $150 Acrylic oblong cake dome with white tray 2 sizes available. 10 inch $145/ 14 inch $175 Contact info Bon Babka 845-793-0724 call / text / whats ap Orderbonbabka@ Company logo is attached below.

  $45 (Avg Bid)
  การันตี
  Dynamic Social Media & Website Product Motion Animations & Ad Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am urgently seeking a talented motion graphic designer to produce premium look & captivating beauty product visuals for website and social media advertisement that promotes our specific product. This task demands creativity and excellence in delivering a product that stands out in a sea of content and effectively grabs the attention of the intended audience. Focus on beautiful product visual / photography though adds motion and other visual elements (such as hero ingredients) to the visual. Can share examples Key Tasks: - Design and develop premium look product visuals with motion for website and social media ad - Ensure the motion graphic effectively promotes our specific product - Target the ad to engage primarily women aged 25-45 (though not too feminine as brand ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  In this project, I'm searching for a skilled 3D animator to create a realistic animation that succinctly and compellingly advertises a product. Key Requirements: - High expertise in 3D animation with a focus on realistic styling. - Prior experience in creating advertisements or product demos using 3D animation. - Ability to translate product features into engaging visuals. - Strong artistry and a keen eye for detail, ensuring the product is portrayed accurately and attractively. The ultimate goal of this animation is to entice potential customers, so a freelancer that can capture attention, evoke curiosity, and engage the viewer would be ideal.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am in search of an innovative and artistic individual who can help create an advertisement design targeted at an adult audience. I am seeking someone who can incorporate a creative and elegant style into their work. Key Responsibilities: • Develop an advertisement design that appeals to an adult audience • Utilize a unique, creative, and elegant style • Design needs to be engaging and eye-catching Ideal Skills and Experience: • Experience in advertising or marketing design • Strong creativity and artistic skills • Proven ability to resonate with the target audience • Proficiency in diverse design software • Ability to interpret and execute design briefs to perfection • Good communica...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...goal is to create an impactful 2D animation that will serve as a compelling advertisement. Past experience in creating animations targeted at advertisement would be beneficial. - Quality: The animation must be high-quality with attention to detail and an engaging storyline. Skills and Experience Required: - Proficiency in 2D animation, specifically cartoon-style. - Prior experience creating animation for advertisements. - An imaginative and creative mindset to construct the animation storyline based on the given brief. - Consistent communication and commitment to meet deadlines. I look forward to collaborating with a creative and seasoned 2D animator who can breathe life into the vision for this advertisement. Payment terms can be discussed based on milestones ...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...video with the help of AI for advertising a range of cosmetics, our physical products. Key Project Deliverables: - Inventive, visually striking image to advertise our cosmetics line. - Engaging video content showcasing our products, ideally 30 seconds to 1-minute length. Ideal Skills and Experience: - Proven expertise in video and image design is crucial. - Experience in product photography and filming would be beneficial to provide a superior advertisement. - Previous work in cosmetics or a similar industry is highly preferred. - A creative mindset to generate unique advertising ideas for cosmetics products. Your understanding of cosmetics and advertising trends will be key to amplify our product's appeal to target customers. This project requires a great blen...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative professional to develop an advertisement concept for social media that achieves product promotion and connects with a young audience, specifically teenagers to young adults. The tone should be both fun and playful yet inspirational and motivational, to mirror our brand and effectively promote our product. Ideal Skills and Expertise: - Innovative concept creation - Established success in social media advertising - Proven ability to appeal to youth audience - Strong understanding of producing fun but inspiring content.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...important for this project. Specific colors and branding guidelines will be provided and should be adhered to while working on the poster's design. I would like the background of the design to be white. here are our branding guidelines - In terms of graphics, I am particularly interested in including images of the players from the academy as cut outs with various ages. This will help showcase the caliber of talent at our academy and entice potential players to join. It's crucial you have experience working with sports-related graphics or have a good understanding of the themes and aesthetics involved in sports design. Ideal Skill Set: - Proficient in graphic designing, particularly in creating large format display posters - Strong experience with

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  We're in need of a freelancer who can create a striking advertisement promoting our Airbnb. The ad should emphasize the following: Key Focus: - Our location and the unique amenities we offer. The objective is to let potential guests know what they can expect when they stay at our venue. Amenities to Highlight: - These may include, but are not limited to, the tranquillity of the area, attractive local lake and hiking options, and the fun and exciting experiences that await our guests. Atmosphere: - A major selling point of our Airbnb is its peaceful and serene atmosphere. The ad should effectively convey this vibrancy through the choice of words, images, and overall design. The ideal candidate for this project possesses a keen eye for details and a good understandin...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Etsin luovaa ja taitavaa graafista suunnittelijaa päivittämään urheilutapahtumani mainos-PDF:ää niin, että se näyttää paremmalta. Tehtävänä on uudistaa layout, parantaa grafiikoita ja kuvia sekä parantaa typografiaa ja fonttia. Projektiin sisältyy: * Layoutin redesign * Grafiikan ja kuvien parantaminen * Typografian ja fontin parantaminen Värimaailmansuhteen on tarkoitus säilyttää jo olemassaoleva värimaailma. Koska projektilla on kiireellinen aikataulu, odotan sen valmistuvan 2-3 tunnin kuluessa. Projektista kiinnostuneilta toivon löytäväni vahvan kokemuksen graafisesta suunnittelusta sekä kyvyn työskennellä tiukkojen aikarajojen mukaisesti. Suomen kielen ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Implement YouTube Video Looping and Ad Blocking Feature in Flutter App 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! We are seeking an experienced Flutter developer to enha...loop duration, ad skipping preferences, and other parameters according to their preferences. Requirements: Proficiency in Flutter app development, with experience working with Dart programming language and Flutter framework. Familiarity with YouTube's API and mobile technologies used for video playback and advertisement detection. Ability to seamlessly integrate the looping and ad blocking feature into our existing Flutter app's interface, maintaining consistency with the app's design and user experience. Strong problem-solving skills and attention to detail to ensure smooth and reliable operation of the feature within our app. Commitment to delivering a high-quality feature within the specified ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Ten freelancers are needed on a long-term basis, per our requirements. Due to our desire to sell our online live course, we are looking for students worldwide. Zoom, Google Meet, or any other platform will be used for our online live c...You can find students from any country. Course languages: - English, Hindi, and Bengali. Course Fee: - $50 only each student. Target: - Each week, at least 200 students must register for an online course. Payment: - 1000$ per week but at least 200 students must register for an online course. Marketing cost will be your part. Note: - You may use Facebook, Instagram, Google, or any other advertisement. If you prefer, you can use any other strategy to find students. We will pay you when the student has completed their registration and paid the co...

  $987 (Avg Bid)
  $987 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled app developer to create a messaging application, mimicking the features of TextNow. This application should be designed for both iOS and Android platforms. Key Features: - Free texting and calling capabilities The ideal ca...capabilities The ideal candidate for this project should have a strong proficiency in mobile application development, with a portfolio showcasing their work in both iOS and Android app development. Experience with creating messaging or communication apps will be a plus. Please note, this app will not have any form of advertisements, so the user experience should remain smooth and advertisement-free. Having skills in UX/UI design for seamless user experience is appreciated. I look forward to your proposals and discussin...

  $1381 (Avg Bid)
  $1381 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I urgently need a talented social media advertisement professional who can effectively handle Facebook and Instagram Ad campaigns. The main objective of my advertising campaign is to boost sales. I am focused on reaching out to parents who are actively searching for the best preschools. Key Responsibilities: - Comprehensive management of ad campaigns on Facebook and Instagram - Ad creation, monitor performance, and adjust for optimal results - Use data-driven strategies to target parents in search of preschools Ideal Skills: - Proficient in Facebook and Instagram Ads manager - Experienced in target-oriented ad campaigns - Exceptional skills in data-driven strategies - Strong understanding of preschool industry dynamics - Proven record in driving sales through social media ads. ...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled animator to create a 15-second commercial featuring a realistic, rotating, animated basketball jersey. The Jersey is a western desert theme jersey (Monsoon Jersey attachment) I would like to incorporate a desert background scene behind the rotating jersey. The advertisement will highlight the product's details compellingly. Key elements: - Primary animation style: Realistic - Color scheme: Neutral colors - Narration: Male voiceover The successful freelancer should have: - Proven expertise in creating realistic animations, ideally product-related. - Mastery in After Effects and Photoshop. - A portfolio showcasing similar projects. - Ability to incorporate a narration soundtrack into the animation. Looking forward to seeing your creative approac...

  $359 (Avg Bid)
  $359 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I'm running an online training program, specifically designed for beginners. To inc...besides setting up the ads, the freelancer should also monitor and optimise them to ensure maximum traffic generation. * Ad Format: For this particular project, we prefer a single image ad format. Therefore, the freelancer needs to have a proven track record of creating effective and engaging single image ads. Ideal candidates for this task should have: - A robust background in Facebook advertisement. - Demonstrated ability in creating and managing single image ads. - Ability to work towards achieving specific goals such as increasing website traffic. - Good understanding of beginners' demographic. Your bid should reflect your understanding of this task and include a proposed strate...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create a lighter version of OLX, predominantly for advertising services. Essential features should include user registration, ad posting, and a robust search system. Although primarily for service advertisement, the ability to integrate the buying and selling of products at a later stage should be considered during design. Key skills needed for this job: - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and preferably Java for backend programming - Familiarity with SQL databases - Experience with digital advertising platforms would be a bonus The timeline for this project is urgent. It is expected that the developer will be able to dedicate sufficient time to ensure completion as soon as possible.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I want to develop a Broswer where users can win Token as rewards for watching Advertisement on the browser. I will share more details in personal communication

  $599 (Avg Bid)
  $599 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Skope Fridge Repair - Cooling Issue 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing a cooling issue with my Skope fridge. I am urgently seeking an experienced refrigeration technician who can diagnosis and fix the problem. Candidates must have: - Extensive experience with Skope refrigeration appliances - Ability to efficiently troubleshoot cooling problems Please note that there are no visible indicators or warning lights presen...cooling issue with my Skope fridge. I am urgently seeking an experienced refrigeration technician who can diagnosis and fix the problem. Candidates must have: - Extensive experience with Skope refrigeration appliances - Ability to efficiently troubleshoot cooling problems Please note that there are no visible indicators or warning lights presented on the fridge. Your prompt attention to this job advertisement is high...

  $163 - $490
  พื้นที่
  $163 - $490
  0 คำเสนอราคา
  Forex Bridge Page Ad in Asia 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...captivating bridge page advertisement for the forex market in Asia. It should be effective and engaging for my potential audience on social media platforms and websites. The ideal candidate for this project should possess: • Exceptional skills in ad design and content creation. • Knowledge or experience in forex trading markets. • Proven experience in creating compelling bridge page advertisements. Target Audience: - Forex traders - Investors - Business professionals Bridge Page Ad Objectives: • Clearly communicate information about forex services • Incorporate a registration form for a webinar • Include a contact form for booking a consultation Creativity is encouraged as the ad should be compelling to generate conversions and sign-...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am seeking an expert in advertisement video creation who can design a professional, yet amusing and engaging video ad specifically tailored for our new app. Our app is designed to address the challenges of parents with picky eating children. Key Requirements: - The video should incorporate situational humor, appealing to parents dealing with the trials and tribulations of meal times. - It's crucial the content remains family-friendly throughout. - The video needs to link viewers directly to our website and app stores. This should be accomplished with overlay text providing the necessary links. Ideal Candidate: - Experience in creating compelling and humorous video advertisements. - Ability to effectively target parents, our primary audience. - Proficient in making, i...

  $1249 (Avg Bid)
  $1249 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled freelancer capable of creating a large, multi-purpose canvas sign, designed for both indoor and outdoor display. It serves dual functions - both as an advertisement and for informational purposes. Desired skills and experience: - Strong background in sign creation and design - In-depth understanding of working with canvas - Experience creating advertisements that catch viewers' attention - Expertise in conveying critical information clearly and effectively through design This sign should be at least 10 feet × 9 feet. Design must be durable for outdoor as well as appealing for indoor display. Please share examples of similar projects you've completed, and feel free to message me so we can discuss my vision in further detail. ...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  Seeking a skilled freelancer capable of creating a large, multi-purpose canvas sign, designed for both indoor and outdoor display. It serves dual functions - both as an advertisement and for informational purposes. Desired skills and experience: - Strong background in sign creation and design - In-depth understanding of working with canvas - Experience creating advertisements that catch viewers' attention - Expertise in conveying critical information clearly and effectively through design This sign should be at least 10 feet × 9 feet. Design must be durable for outdoor as well as appealing for indoor display. Please share examples of similar projects you've completed, and feel free to message me so we can discuss my vision in further detail. ...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  I need an influential promoter to help popularize my upcoming 2000's theme party across various platforms. Your Responsibilities: - Engage the professional and adult age groups (25-50 years) providing enticing advertisement messaging tailored for each target demographic. - Promote the party on Facebook, Instagram, and Twitter, each with a tailored strategy to appeal to the platforms’ unique demographics and interaction styles. - List the event on renowned platforms such as Eventbrite and Meetup. - Find and utilize local community boards beneficial for party promotion. Skills & Experience: - Proven record in event promotion - Knowledge of social media platform algorithms and event platforms - Understanding of effective marketing strategies for the listed age demogra...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a specialist in YouTube video advertising to focus on generating service inquiry leads for my pest control business. Responsibilities: - Executing ad strategies targeted towards generating service inquiries. - Guiding potential customers to our service through compelling advertisement. - Maximizing the potential of our advertising efforts to reach a wider audience. Ideal Skills and Experience: - Prior experience in video advertising and lead generation. - Familiarity with various advertising strategies and understanding of pest control industry. - Excellent communication skills and to translate our services' benefits into compelling ads. - Solid understanding of YouTube algorithms and target audience behavior.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Mobile Application Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...about app functionalities and fundraising activities. Animated Advertisement Display A dedicated tab on the home screen for the display of animated advertisements. Technical Specifications Compatibility with iOS and Android platforms, supplemented by USSD functionality for non-smartphones. Integration with mobile money platforms (M-Pesa, Airtel Money, Orange Money) and support for debit and credit card transactions. High-security standards for payment processing and personal data protection. Geolocation features for event-related functionalities. AI optimization for personalized donation suggestions and user engagement. Scalable cloud hosting to support backend functionalities. Design Requirements User-friendly, intuitive UI/UX design consistent with brand identity...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Insta ad issue 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm having a problem with my Instagram ads. When I boost an advertisement the image appears for two or three days then an error message is displayed instead of the image. In attached file, the picture showing before with picture displayed and after with error message displayed. Please contact me only if you know where this error comes from and how to correct it. THANKS

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Dropshipping Video Creator Needed 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...video creator specializing in dropshipping videos. This is a long-term project, and I'm eager to start as soon as I find the right person for the job. You will be doing videos for 5-10 new products every week. We are using ai to create the text and voice overs - so you should have experience in that. Key Responsibilities: • Creating top-quality product showcase videos • Crafting engaging advertisement videos The videos will be primarily created for Facebook. However, as the role evolves, we may potentially expand onto other platforms. Style and Branding: I don't currently have a specific style or company branding that the videos need to adhere to. Hence, I am open to suggestions and encourage creative input. Ideal Skills: • Expertise in video c...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...creative and experienced freelancer who can help me design an enthralling magazine advertisement. This ad intends to promote a specific product/service, aiming to catch the interest of adults aged between 20 to 50 years. Key aspects of the project: - Create an ad that demonstrates the high-quality core value of my product/service - The ad should be influential enough to be eye-catching and memorable - Understanding of modern design trends tailored to the appealing adults Ideal Skills & Experience: - Proven background in graphic designing, specifically in creating advertisements - Exceptional creativity and innovative designing skills - Knowledge or experience of the adult's demographic is an advantage - Strong understanding and execution of design...

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  As an entrepreneur seeking to enhance my brand's visibility, I could use the skills of a seasoned videographer to create a compelling advertising video intended to drive sales. - Objective: The principal aim of this project is to create an advertisement that will effectively drive the sales of a physical product. The advertisement should be visually captivating, optimally showcasing the product in question and highlighting its features. - Specific Responsibilities: The videographer will be tasked with the conceptualization, planning, shooting, and post-production editing of the video. Collaborating with other important stakeholders may also be necessary. - Ideal Candidate: The ideal candidate should be an experienced videographer with a robust portfolio in advertis...

  $250 - $750
  พื้นที่
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  ...impactful advertisement to boost my brand's visibility and awareness. The advertisement will run on social media platforms for a period of time, so it should be captivating, engaging and professional to make a lasting impression. Key Tasks: - Develop a compelling advertisement concept that aligns with our brand's voice. - Produce a visually appealing, attention-grabbing design. - Ensure that the advertisement is optimized for social media platforms. Ideal Skills: - Proven experience in creating effective social media advertisements - Excellent graphic design skills - Creative thinker with the ability to translate strategic marketing objectives into engaging advertisements - Knowledge of branding and proven ability to create ads tha...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced WordPress developer to build a corporate-styled business sho...showcase website. My target audience is the general public. - Functionality: The main purpose of the site is to highlight my business and its offerings. - Design: A clean, corporate, professional aesthetic is preferred. - Experience Required: Knowledge in WordPress, Corporate Web Design, and SEO. Potential freelancers need to provide samples of previous work, particularly business showcase websites they've developed before. Timely delivery is crucial. Excellent communication skills are also a plus. Ps: Add “WORDPRESS” in start of the bid. Auto bid without keyword will be rejected without reviewing. this will be a Texi Roof top LED advertisement a static ...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Unity Match 3 Mobile Game Development 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled Unity developer to design and build an engaging, simple Match 3 game for Android. The game should feature: - A total of 30 unique levels. - A simple Ad-based monetization system. While the preferred graphics style was not specified, an appealing, mobile-friendly design will be appreciated. The main focus is on gameplay functionality and monetization implementation. IDEAL SKILLS & EXPERIENCE: - Demonstrable experience in Unity game development, especially with Match 3 games. - Knowledge of creating advertisement systems in mobile games. - An understanding of game design principles, with an emphasis on user experience and captivating visuals. Your creativity is encouraged in the design process, but remember, simplicity is...

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Hi Wilton! Matt Worden here from Go Hike Alaska. I recently acquired a new company called Lifetime Adventures and I'm looking to have some work done for this business. The first project I need help with is an advertisement for an activity guide. Here are the specs: Ad Size Quarter page: 2.125” w x 3.4” h Ad Specs File type: JPG or hi-res PDF Resolution: 300 dpi Type: Mac No bleed I have ideas for the advertisement and pictures. Let's start a project and I'll get you the details. Thanks!

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modern Product Advertisement Flyer Design 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ... - Primary Task: The focal point of this project includes designing a flyer that introduces a new product. - Design Preference: I am drawn towards modern and minimalistic styles. Clutter-free, elegant, and contemporary designs are what I'm aiming for. - Goal: The flyer should effortlessly convey the product's aim, and stimulate the audience to take interest in our new product. - Ideal freelancer: The perfect candidate for this project is a freelancer who has a wealth of experience with modern design techniques, a strong understanding of marketing strategies, and exceptional creativity. Your role will involve designing the ad, receiving my regular feedback, and modifying the design until it perfectly aligns with our brand image. Please include examples of ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน advertisement design ชั้นนำ