ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 advertising งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับออกแบบงานกราฟฟิคออกแบบและพร้อมพิมพ์ : สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบ Website , Advertising , Poster . เมนู , แคตตาล็อก , ป้ายไวนิล, สติกเกอร์, แผ่นผับ, ใบปลิว, โบรชัวร์, นามบัตร, การ์ดแต่งงาน, แพ็คเกจ, รับถ่ายภาพ และอื่นๆ (จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี หลากหลายรูปแบบบริษัท ทั้งบริษัทเอเจนซี่รับออกแบบงานโฆษณา, กราฟฟิคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และจัดบูธ, จัดกิจกรรมต่างๆ, อนิเมชั่น 2D (Flash) และอื่นๆ) ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อได้ที่ 085-1270746 (ซี)

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ท่าน สามารถ ทดลองใช้งานได้ 7 วัน หลังจากติดตั้ง ใช้งานครั้งแรก ครับ หากสนใจ จะนำไปใช้งานต่อ สามารถติดต่อ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AdvTV (Top Banner Ad Signs LED): This program is called a program or program AdvTV advertising media is an extension of the designer label on the LCD but AdvTV program can play video files. Along with the show's run news. It is suitable for the various attractions. Cinema Government to require people to wait in line. Queue to wait for a doctor, hospital, shopping mall. Supermarket, shops and restaurants will be installed inside or outside the shop. May be represented by any of the st...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of an broad skilled digital marketing specialist who can effectively handle different facets of my marketing sche...specialist who can effectively handle different facets of my marketing scheme. The primary focus should be on: 1. Content Creation - Specifically crafting social media posts that seamlessly align with my brand revolved around sports betting. 2. Social Media Management - Primarily maintaining and enhancing the presence of my business on Instagram and building a greater following. 3. Paid Advertising - Implementing advertising campaigns on Instagram, potentially on other platforms too. The ideal candidate should have experience in the sports or sports betting industry and be able to show creativity, consistency and a keen understanding of Instag...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Product Brochure Design Needed 2 วัน left

  ...and all on a Marketing Budget that was 80% less than other agents said I needed to spend!’* *Recent Nedlands Seller Because at Milestone Realty we Don’t Spend: $2,000 a month on Bin Ads $20,000 a Month on Newspaper Ads $3,000 a month on Bus Stop Ads $4,000 - $16,000 a Month on Outdoor Billboard Ads "No flashy signs, just savings! Our reduced fees are a direct result of our cost-effective advertising strategy." Call or e-mail me for your Free Appraisal Jason van Straalen With the Cafe side please include the photos attached of the food and coffee plus the pitch on the sample brochure: "We would love to have you come and try our tasty treats and delicious coffee, so here’s a reason why to pop in and let us delight you with great coffee, great...

  $32 (Avg Bid)
  การันตี

  I am in search of a professional who is proficient in creating and ...demographic. - Managing the ad process from conception to implementation. The ideal candidate for this project will have: - An established career in Facebook ad creation and management. - A thorough understanding of both the platform and its algorithm to ensure optimal exposure. - Proven success in targeting and engaging affluent individuals through these campaigns. - Experience in advertising high ticket products, preferably within the healthcare or wellness industry. It's important to me that we not only achieve a high return on investment but, just as importantly, build a reputable brand image amongst our target market. If you are confident in your ability to deliver both, I would be eager to...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Advert Placing and Classified Advert Finder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PLEASE READ BEFORE BIDDING - Thanks Advert Placing and Classi...make a listing, you then add the same listing to lots of other websites to make a sale. I will take payment from the customer and ship the product, we have lots of people all over the world who can ship the items Skills and Experience: - Experience in placing adverts on online classified websites - Familiarity with global online classified websites - Ability to target a global audience for advertising purposes The job: 1. Set up accounts on advert websites, you will need an email address 2. Place advert with our product 3. Repeat step 1 and 2 on a few other websites 4. Give information to potential customers wanting to buy and answering their questions 5. When they are ready to close the sale you pass on the custome...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Conversion-Oriented Meta Ads Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...strategy to drive conversions. - You should have proven experience and knowledge in leveraging Meta Ads to generate high conversion rates. - In reviewing your application, I will be keen on understand your ability to deliver measurable results. I expect frequent updates on key metrics indicators, particularly conversion rates. - Although the main goal of the advertising campaign was not explicitly mentioned, the ability to adapt to various advertising goals (boosting brand awareness, generating lead, etc.) will be instrumental. Ideal candidates should have a solid background in Meta Ads, a detailed-oriented mindset and a track record in improving conversion rates. I am particularly interested in those who can provide detailed project strategies and demonstrate a keen unde...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We're on the hunt for a seasoned copywriter with a professional style of writing. Your main task will be to create engaging and impactful text, the specific purpose of which is currently undefined. It may relate to advertising, branding, or providing information, among others. Required skills and experience: - Proven professional writing experience - Ability to create clear and concise copy - Exceptional attention to detail Please include examples of previous work you've done in your application. Highlight your experience and showcase the range and versatility of your professional writing skills. We're excited to see what you can bring to our team.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Large Business Advertising Flag Banner 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented and creative freelancer who can design and produce a large (4'x6') flag banner for my business advertising. Requirements: - Use vinyl material for its durability and vivid colors - Design should be captivating and should promote my business effectively - Experience in creative advertising design is a significant advantage With your help, I'm looking forward to making my business stand out.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  TOR PPC Campaign for Nonprofit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For our major project, we are on the lookout for a skilled freelancer who can successfully carry out advertising for our legal non-profit public service website that exists within the TOR network. Key Roles: - Designing and executing a Pay-Per-Click (PPC) advertising campaign on TOR successfully. - Developing compelling and creative Banner Ads, Sponsored Listings, and Social Media Campaigns. Ideal Experience and Skills: - Previous working experience in creating and managing PPC campaigns is a must. - In-depth knowledge of the TOR network and its user behaviour. - Creativity in designing eye-catching banner ads and sponsored listings. - Proficiency in leveraging social media channels within the TOR network for maximum reach. - Good grasp of targeting principles in PPC stra...

  $342 (Avg Bid)
  $342 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...market demands. Specifically, my project needs are: 1. **Search Engine Optimization**: Improve website visibility and ranking on search engines to increase traffic and conversions. 2. **Social Media Marketing**: Create and manage strategic campaigns across all mainstream social media platforms; this includes, but is not limited to, Facebook, Instagram, and LinkedIn. 3. **Pay-Per-Click Advertising**: Implement effective PPC campaigns that can convert seamlessly and provide an impressive return on investment. 4. **Web Design**: Implement user-friendly designs that encourage user interaction and increase dwell time. 5. **Content Creation and Implementation**: Create engaging and valuable content targeted at our market demographic. 6. **Email Marketing**: Build and manage ...

  $1151 (Avg Bid)
  $1151 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Twitter Ads Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a keen professional to design a Twitter Ads campaign with the main goal of driving website traffic. I'm aiming to reach a broad audience, with a specific focus towards Information Technology professionals. - Ideal Skills: Experience with Twitter Advertising, understanding of Information Technology industry, and a proven track record of successful campaigns, particularly with driving significant web traffic. - Job Role: You will be required to create an engaging Twitter Ads campaign targeting the general public with specific emphasis on IT professionals. You should use a strategic approach to captivate this audience and direct substantial traffic towards our website. Sucess of this task will be measured by increased website traffic. Prior experience with such camp...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Engaging Social Media Commercial Ads - 02/03/2024 17:37 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...adults. Your creativity will play a crucial role in delivering the brand's message and engaging with the target audience. Your qualifications should include: - Proven experience in ad creation, particularly commercials for social media platforms. - Strong understanding of marketing strategies and how to effectively increase brand awareness. - Proficiency in using social media platforms for advertising, and a good grasp on the type of content that resonates with adults. - Excellent storytelling and creative capabilities. This project will require you to develop commercials that are captivating, relatable to adults, and able to significantly raise the visibility of our brand. Please include samples of your previous work in your proposal. Your experience will play a pivotal...

  $490 - $980
  ปิดผนึก
  $490 - $980
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Realistic Artwork for Advertising 4 วัน left

  We are a team seeking a talented freelance designer to create a high-resolution art piece from Donald Trump's mug shot. We envision this piece to be transformed into a captivating artwork suitable for various campaigning items. Project Details: Objective: Transform Donald Trump's mug shot into a compelling art piece suitable for various campaign items. Could look like a painting, could look abstract as long as the viewer can clearly identify the subject person. Requirements: High-resolution design suitable for printing on various materials. Style: Open to the designer's creative interpretation, but aiming for a sophisticated and artistic look. Usage: The final design should be versatile enough to be used on posters, flyers, social media graphics, and other campaign mater...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Modern Logo Redesign & Transparency Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to revamp the quality of an existing logo and add a transparent background perfect for advertising applications. Additionally, I also require the creation of two minimalistic and modern alternate business logos. As part of the task, I require: - Enhancement of my main logo including the addition of a transparent background. - Development of two alternate logos that align with a minimalist and modern aesthetic. - All logos need to adopt a primary color scheme of black and green, or black and white. The end products should be delivered in high-quality Photoshop, JPEG, and PDF formats. Apart from advertising applications, these logos will be used: - On a website. - For product packaging. - For advertising merchandise like T-shirts, stickers, etc. For this job, the...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...preferences and behaviors online is crucial to the success of this project. Additionally, as the page treasures vintage cartoons, the ideal candidate must have a keen interest and knowledge in this genre. Key Responsibilities: - Develop and implement innovative strategies to attract and retain paid subscribers - Continue to curate suitable organic content, whilst exploring additional paid advertising and potential influencer collaborations - Ensure that marketing efforts are consistent and targeted towards adults within the 30-49 age range - Track, analyze, and report on key performance metrics regularly to evaluate effectiveness Key Skills and Experience: - Proven experience in online marketing, particularly with Facebook - Familiarity with vintage cartoons and the ability to...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...The project requires a final product of 1-2 minutes in length, inclusive of both the animation and voice-over. Key requirements: - Ability to interpret and translate a script into an engaging visual story. - Skilled in creating professional, adult-oriented animations. - Experience in generating and incorporating voice-overs into animations. - An understanding of adult learning principles and advertising strategies to effectively convey our business message. Ideal candidate should have previous experience in commercial animation product and a portfolio of relevant works that can be provided. Expertise in the chosen animation software is a must. Creativity, time-management and attention to details are highly sought after in this project. Your input and creativity are very welcom...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Modern Logo Design 6 วัน left

  I'm seeking a skilled graphic designer to create a logo for marketing and advertising purposes. - Style: The ideal logo should portray a modern and minimalistic style. An ability to create clean, streamlined designs is essential. - Color Scheme: The logo should include bright, eye-catching colors to stand out in advertising platforms. Graphic designers with experience in modern and dynamic logo creation are encouraged to bid. Showing a portfolio with previous related works will be appreciated.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Comprehensive Facebook Ad Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a seasoned expert who can help me in the realm of Facebook advertising. My eCommerce business is in dire need of someone proficient in not just setting up the ad structure, but all aspects of managing it successfully. Thrive in this project if you bring: - A track record of previous success working with Facebook ads. - Expertise in ad design, audience targeting, performance tracking. - Accomplished understanding of the eCommerce sector. Although my business is already established, we have not yet dipped our toes in the Facebook ad space. This is a fantastic opportunity for a Facebook ad guru to lead us from the front and maximize our online visibility, customer reach, and overall revenue. Put simply, you will be our bridge that links potential customers...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  This project requires an experienced affiliate marketer to broaden our website's visibility and increase sales. The ideal candidate would work based on a percentage of sales share basis. Sign up and start working via Key responsibilities: - Promoting the website through various channels: mainly social media advertising, collaborating with influencers, and optimizing for search engines. - Our target audience includes: - Young adults aged 18-24 - Professionals aged 25-34 - Parents aged 35-44 It is crucial to understand the interests and behavior of these demographics to effectively market to them. - Implementing affiliate tracking software for sales tracking and commission calculation. Required skills and experiences: - Proven experience in affiliate

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Search Ads 360 Magician Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone who is an expert in Search Ads 360 to assist with an urgent work that encompasses both campaign setup and performance optimization. Key Responsibilities: - Setup new advertising campaigns - Optimize existing campaigns - Extensive reporting and analysis The campaign setup will involve creating new marketing strategies and applying them to our advertising initiative. The optimization portion will deal with providing solutions to enhance the performance of our already running campaigns. Ideal candidate must have: - Proven hands-on experience in Search Ads 360 - Dedication to meet project deadlines in a timely manner - Strong analytical skills to interpret complex data and translate it into actionable, profitable marketing strategies Looking for someone wh...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  PLEASE SEND QUOTE ONCE YOU HAVE READ THE PROJECT DESCRIPTION I...visually appealing, well-structured, and easy-to-read formats. - The goal is to combine eye-catching aesthetics with clear, concise information about the event. - Prior experience in creating successful marketing materials or brochures for public events would be a distinct advantage. Skills & Experience: - Expertise in graphic design and layout formatting. - Proven experience in marketing and advertising design. - Knowledge of audience engagement strategies. - Creative thinker with an eye for detail. BEACH TENNIS EVENT BROCHURE EXAMPLES

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Job Description: We are seeking a skilled E-Commerce Website Developer and Manager to create and manage our online platform. Responsibilities include website development, payment setup, product loading, social media advertising, and drop shipping coordination, all aligned with our company's standards and preferences. Qualifications: - Proven experience in website development and e-commerce. - Proficiency in programming languages and e-commerce platforms. - Strong understanding of payment integration and online security. - Experience with social media marketing and drop shipping preferred. - Excellent organizational and communication skills. If you're motivated and meet these qualifications, apply now for this exciting opportunity!

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled designer to craft a professional and corporate style pamphlet aimed at advertising my product. Key Aspects: - The key detailing of this pamphlet revolves around "Price and discount details". Your skill in presenting these aspects in a visually compelling, yet professional manner is crucial. - The visual style should remain professional and corporate, echoing the seriousness of my brand and maintaining the integrity of the product's image. Skills and Experience: - It's vital to have an impressive portfolio in pamphlet or brochure design. - A strong grasp of corporate design aesthetics. - Proficiency in graphic design software like Adobe Suite. - Exceptional ability to turn written information into eye-catching visual propositions. J...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient social media marketer to run an effective ...effective campaign aimed at generating leads. This project targets consumers principally via Instagram and Facebook. Thus, I am interested in professionals who have a substantial understanding of these platforms, their algorithms, and ad settings. The ideal candidate for this task should: - Have a proven track record in lead generation - Have established experience with both Instagram and Facebook Advertising - Be able to target and engage consumers effectively - Be creative and able to design appealing content that aligns with my brand Your ultimate goal will be to use your expertise to increase our consumer leads. If you have the required skills and experience, I enthusiastically encourage you to bid on thi...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Instagram Ads for Real Estate Sales 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled social media marketer specialised in Instagram paid ads targeted towards our primary market. The aim of this marketing campaign is direct property sales in Dubai, united arab emirates. Key responsibilities for this role:...marketing campaign is direct property sales in Dubai, united arab emirates. Key responsibilities for this role: - Developing a creative, effective ad strategy to boost direct property sales - Focusing solely on Instagram and facebook ads - Understanding of real estate market, specifically the first-time buyer sector is a plus The ideal candidate should have: - Strong experience in Instagram advertising - Proven track record in increasing sales through social media ads - Understanding of real estate industry, particularly first-time buye...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Social Media Optimization & Content Creation, Blogs, editorials 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...audience. • Foster relationships with industry professionals and generate leads through LinkedIn. • Monitor and respond to messages, comments, and inquiries on the LinkedIn platform. Facebook Profile Optimization: • Optimize our Facebook business page for improved reach, engagement, and conversion. • Create and schedule engaging content, including posts, images, and videos. • Manage Facebook advertising campaigns if applicable. • Monitor and respond to comments and messages on Facebook, fostering a positive community environment. Content Creation and Distribution: • Develop high-quality and engaging content for various social media platforms, including LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram. • Coordinate with the marketing team to align...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  i need a expert for Ad. on cricket exchange application. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an advertising expert with a specialized understanding of cricket exchange applications to drive user engagement specifically with banner ads. Objectives center on increasing interactivity with ads, with a broad goal to enhance user engagement overall within the application. Ideal candidate should possess: - Proven experience in app-based banner ad creation and implementation. - Deep understanding of user engagement strategies and analytics in cricket exchange applications. - Innovative thinking to create engaging, interactive banner ads. The end game is to create an ad experience that users willingly interact with, driving engagement and fostering a brand-user connection that resonates even when the app is closed.

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...reporting on the performance of the campaign, customer engagement, and sales generation data. - Creation of engaging, sharable, and sales-driven content tailored for parents. - Ensuring continuance of engagement even after the completion of the sales funnel. Ideal skills and experiences: - Proven experience in managing successful social media campaigns - Expertise in Facebook and Instagram advertising and engagement techniques - Familiarity with consumer behavior of parents - Strong analytic skills and data-driven thinking - Excellent communication and content creation skills Your commitment to the core goal of the project, boosting product sales, will be my primary selection parameter. If you have prior experience of marketing towards parents on the selected platforms, do me...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer to create engaging banners and flyers for advertising my product or service. The purpose of these materials is to provide an overview of the event or sale details that I'm promoting. Your responsibilities will include: - Designing compelling and visually intriguing materials - Implementing a clear strategy to convey the message effectively - Including key information, specifically the location and description of the event or sale This job requires a diligent freelancer with a keen eye for design and strong skills in visual communication. A background in advertisement design or marketing material creation would be advantageous. It’s desirable, but not mandatory, that you have previous experience in creating materials for produc...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking a gifted advertising professional with experience in both Social Media and Print advertising to help increase the visibility of my brand of consumer goods. Main Role: • Develop and manage an engaging advertising campaign that blends both traditional print advertising and social media marketing. Desired Experience: • Proven work history in both Print and Social Media advertising. • Exposure to creating successful campaigns for consumer goods. Please demonstrate your experience while applying for this project, showcasing successful campaigns you've previously worked on would be a major plus. To be a successful candidate, you need to prove that you can effectively manage an advertising campaign like this with out...

  $327 (Avg Bid)
  $327 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...whimsical flair that cartoon illustrations are known for. - Color Palette: Vibrant and colorful. I want an illustration that immediately stands out. It should be full of life, reflecting the joyful and celebratory spirit of a wedding. - Purpose: The illustration will be used as a graphic in wedding-related advertising material. It needs to both captivate and engage the audience, making them interested in our products and services. Ideal Skills: - Previous experience in illustrating for advertising materials. - Excellent in creating cartoon-style illustrations. - Ability to work with vibrant and lively colors. - Strong interpretative skills to understand and implement the client's vision in the design. - Quick turnaround time with high-quality results. If you can emb...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Innovative Online Bank Backed By Gold 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engaging content that explains your services, terms, and conditions, and provides helpful information to users. 9. Legal Advisor (Consultant): Although not a permanent team member, a legal advisor is necessary to ensure compliance with banking and financial regulations. 10. Marketing Specialist: Focuses on strategies to attract users to the website, including digital marketing, social media, and advertising. Desired Website Feel: 1. Professional and Trustworthy: The design should convey stability and reliability, with a clean and organized layout. 2. Modern and Innovative: Reflect the cutting-edge nature of your banking services with a contemporary design, using modern fonts, graphics, and a sophisticated color palette. 3. User-Centric and Intuitive: Navigation should be s...

  $60301 (Avg Bid)
  $60301 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Customer list 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a developer with experience in customer list management to add the customer list to my advertising account and link it with my Zapier account in order to automatically import customers and their numbers to re-target them in my advertising campaigns. ( Please all friends do not submit fake offers... in order for me to communicate with them and in messages the price will be changed )

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Advanced Video Player App Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this app. * Ads Optimization: The app must include an optimized advertising model. The aim is to maximize revenue while providing a positive user experience. * Video Downloading Capability: Users should have the option to download videos for offline viewing. * Online Video Streaming Capability (Web Streaming): Alongside traditional video playback, users should be able to stream videos online directly through the app. Design Preferences: No specific design requirements have been made, but the design should emphasize functionality and user-experience above all. The ideal candidate for this project understands the balance between monetization and user-experience in app development. Experience in video app development and advertising optimization is a must. Knowledge of onli...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  For my online money-making games, I am seeking an expert in Google AdWords to establish high-performing ad ...and Objectives: - Design a compelling ad campaign to stimulate interest and facilitate game downloads. - Aim the ad campaign squarely at a demographic of young adults. Ideal Candidate’s Skills and Experience: - Demonstrable experience with Google Ads. - Proven track-record of producing successful ad campaigns meant to increase downloads of digital products. - In-depth understanding of online advertising strategies for reaching young adults. - Familiarity with the gaming sector, especially around games that have a focus on online earning, will be an added advantage. I look forward to working with an Ads specialist who can help me ramp up game downloads and achieve my ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented animator who can generate a 3D animated advertise...characteristics and appeals to our designated demographic. - Applying modern, innovative, and appealing 3D animation style to grasp viewer's attention. - Ensuring the final piece meets our ultimate purpose: promoting a particular service or product. A freelancer with a background in: - 3D Animation - Advertising / Marketing - Video production for professional target audiences will be the ideal fit for this job. - Language proficiency in Turkish or German This project requires a good understanding of advertising strategies and awareness of the tastes and preferences of the specified demographic. Only professionals who can demonstrate proven experience in creating engaging animated advertisemen...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Google Ads & Tag Manager Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am on a quest to find an exceptional individual who thrives in online advertising. Specifically, someone with a profound knowledge and practical experience in Google Ads and the Google Tag Manager. I am an owner of four websites, requiring modifications to enhance Google Ads performance, thereby augmenting my online sales. To be an ideal candidate for this opportunity, you should: • Be well-versed with Google Ads • Possess adept knowledge in Google Tag Manager • Proven track record in implementing conversion tracking In terms of requirements, I expect you to: • Review and propose modifications to my current Google Ads setup for more effective results. • Overhaul my Google Tag Manager setup to establish robust conversion tracking across my four ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Toronto Medical Clinic Local Google My Business only 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We opened a medical Clinic in Scarborough , Ontario . I just Set up the GMB account so we need to bring more calls and traffic to the profile . I started advertising on google ads as well . But i would like to rely on organic on the long run . Website I care more about getting calls and visits then just ranking the site since we not selling anything online . We want people to visit our Doctor . Let me know your Local SEO and marketing Strategy . thanks I dont care about website SEO for now . so please dont bid with local SEO and copy paste bids about those

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  I am looking for a savvy professional with superior skills in online advertising, specifically on social media platforms. The ideal candidate should have: - expertise in Facebook and Instagram advertising, - a knowledge of targeting methods and marketing strategies these platforms support, - experience in ad designing is a plus but not required. This job would involve creating and managing ad campaigns, working to maximize the online presence of my business. Please bid with relevant experience, strategies you would apply, and previous results you've achieved. My business is medical scrubs shop.. so I’ll be only targeting doctors, dentists, nurses and healthcare professionals in general, I need to depend mainly on social media to reach the sales target

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Innovative Couples-Targeted Resort Marketing Plan 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...media campaigns: Creating and managing all aspects from content creation to tracking analytics. - Search engine optimization: Enhancing our online presence and boosting our rankings in search results. - Email marketing: Designing, implementing, and monitoring effective campaigns. - Digital marketing: Creating engaging ads and managing online campaigns. - Print Media: Crafting compelling print advertising strategies. - PR: Developing and maintaining positive public relations. - Influencer marketing: Identifying and leveraging key influencers in our niche. The perfect candidate will be a seasoned marketing professional with a proven record in the hospitality sector, preferably with significant experience in targeting couples. A deep understanding of digital and traditional marketi...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Kannada Advert Taglines & Translations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of unique and inspiring taglines, as well as corresponding translations in Kannada, to be used specifically in a marketing and advertising campaign targeted at adults (30+). Key Responsibilities: - Writing appealing, inspiring, and engaging taglines. - Accurate translation of these taglines into Kannada. - Ensuring content resonates well with the older adult demographic. Ideal Skills: - Native or fluent Kannada speaker. - Excellent creative writing skills. - Proven experience in marketing and advertising. - Understanding of local culture and language nuances. - Ability to write content that inspires older adults. By taking on this project, you will significantly help in making our brand relatable and appealing to our chosen demographic.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...coach, I am looking for an experienced Facebook Ads manager who can create compelling campaigns aimed firstly at increasing lead generation. Target Audience: • The primary demographic to target should be individuals aged 35 and above. Project Requirements: • Previous experience in creating and managing Facebook Ads. • Proven ability to generate results. • Up-to-date knowledge of Facebook's advertising policies, targeting options, and best practices. • Ability to measure and analyse campaign effectiveness, optimizing where necessary to maximize results. Industry: • My business operates in the career coaching sector, so any prior experience in this or a related field would be an added advantage. Ultimately, I am looking for a freelancer who ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  HR Client Acquisition Specialist Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a freelancer who can utilize their prowess in social media marketing, online advertising and networking events to expand our client base. Specifically, we're in the HR industry, providing services in recruitment. Skills and Experience: The ideal candidate should have: - Proven experience in client acquisition - Strong knowledge and efficient use of social media marketing, online advertising, and networking events - An understanding of the HR industry will be an added advantage Responsibilities would include: - Using social media, online platforms, and networking events to find potential clients - Building a client portfolio - Working closely with our team to understand our services This is a fantastic opportunity for anyone versed in client acquisiti...

  $407 (Avg Bid)
  $407 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Ramadan Lead-Gen Social Media Campaign 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled social media specialist to assist in the creation and distribution of a compelling and engaging Ramadan-themed ad. Objectives: - The ad will target Face...main goal of the project is lead generation. Ideal candidate: - Has a deep understanding of these platforms and how to best utilize them for lead gen. - Can craft content that blends well with the sustainable futuristic theme I want to present. Skill and experience in this type of content creation is a huge plus. - Experience with cultural and religiously sensitive topics like Ramadan, and advertising during this period, will be highly advantageous. Ultimately, I am looking for a captivating, thought-provoking ad that not only respects the values of Ramadan but also stays true to the theme of a sust...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Shopify Store Virtual Assistant Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a competent Virtual Assistant (VA) capable of managing our Shopify store from A-Z. Key responsibilities include: 1. **Product Review and Troubleshooting:** We currently have fewer than 50 products listed. There may not be glaring issues but I expect the VA to meticulously evaluate each product and make necessary ad...responsible for running Facebook advertisements. This includes ad creation, set-up, monitoring and optimizing for performance. 4. **Order and Customer Management:** I need assistance with handling orders, ensuring timely fulfilment and managing customer queries and complaints. Ideal candidates have prior experience managing a Shopify store, have keen attention to detail, are familiar with Facebook advertising, and have a strong commitment to cu...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Engaging Landing Page and Social Campaigns 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dynamic landing page that's focused on generating quality leads and allows for call bookings. Key Features: - The ability for visitors to book a call - The capability t...call bookings. Key Features: - The ability for visitors to book a call - The capability to collect full names, email addresses and phone numbers In addition, I'm seeking expert help to set up and run ad campaigns across different social media platforms. Relevant Social Media Channels: - Facebook - Instagram - Tiktok Ideal Skills: - Landing page design and development - Social media advertising - Lead generation Experience with these platforms and in these skills is highly desirable. The goal is to increase engagement, generate more quality leads and streamline the b...

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...effectively create Meta Conversions API events for my website. Specifically, the API events should be able to track purchases, add-to-cart actions, and when a visitor begins the checkout process. For this task, it's crucial that the events are compatible with a website-based platform. Here is a little about the expected skills and tasks: Requirements: - Proficiency in online marketing and advertising, having good knowledge of Meta (formerly Facebook) Conversions API - Familiarity with Shopify's server would be an asset. - Capable of making the API events compatible only for website. Tasks: - Create API events that track: 1. Purchases 2. Add to cart 3. Begin checkout Please bear in mind that the compatibility must only be for the website. A solid experience with Shop...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน advertising ชั้นนำ