ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 ajax งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  รับทำเว็บไซต์ มือใหม่ ใส่ใจงาน พร้อมรับ requirement ตามต้องการ 1. เว็บเพจทั่วไปแบบไม่ต้องมีฐานข้อมูล 500-2500 บาท 2.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Mysql 2500-6000 บาท 3.เว็บแบบมีฐานข้อมูล PHP+Ajax Mysql 4000-8000 บาท ด้านราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความยากง่ายของงาน มือใหม่ครับถ้าสนใจ ติดต่อได้ 086-7692359 ประพัทธ์ email 086-7692359

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Position: Senior Web Developer Job Type: Full-time Responsibilities: -Implementation of backend systems, focusing on optimizati...solutions to enhance our products. Requirements: -Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or related field. -Proven experience (3 years) as a web developer, with a strong focus on backend development. -Expertise in designing and implementing backend systems using languages such as Python, Node.js, or Java. -Solid understanding of web technologies, including HTML5, CSS3, JavaScript, and AJAX. Benefits: -Competitive salary package with performance-based incentives. -Flexible work hours and remote work options. -Professional development opportunities and ongoing training programs. -Opportunity to work on exciting projects and make a mean...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  135 คำเสนอราคา

  Hi Leo! Here we go. I hope it works in this way. Can you work with this? Regards, Mika :-)

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Enhance PrestaShop Cart Functionality 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled PrestaShop developer with experience in customizing existing online stores. In short: is necessary to add "step quantity" functionality for prestashop cart. e.g: step 3 (6,9,12... etc) for quantity Is good to have knowledge about javascript, jquery, ajax, npm PROJECT REQUIREMENTS - products listed in catalog already have a attribute in input quantity line called "step" e.g. <input type="number" step="3" value="3 ">. Is necessary when product is added in cart, to keep this step value when modify quantityes .e.g. 3,6,9 .... is must when we change this quantities from cart by step, the value of cart to be updated in real time (like native script). This functionality is require to work on both cart...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Necesito desarrollar una aplicación PHP PURO MVC, javascript, ajax, mysql, bootstrap para gestión de trámites documentarios. La aplicación debe permitir: 1. Crear expedientes externos (Público o ciudadanos) permitir adjuntar archivos 2. Crear expedientes internos (empleados). Permitir adjuntar archivos. 3. Realizar seguimiento a los trámites 4. Crear áreas de la empresa (ej. Atención al cliente, recursos humanos) 5. Registrar los empleados y vincular con una área 6. Crear usuarios para los empleados 7. Un trámite puedes permitir las acciones: derivar a otra área, atender, rechazar, finalizar. 8. Al crear el expediente (trámite) se debe notificar al correo de quién radica el trámite. ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Dynamic Tree View Expertise Needed หมดเขตแล้ว left

  ...JavaScript developer with a strong background in jQuery, React, and Bootstrap, along with a solid understanding of HTML structures. My project revolves around manipulating a tree view pull-down, specifically in terms of dynamically loading parent and child nodes from an HTML page. The nodes are structured as nested lists (ul li). ### Ideal Skills and Experience: - Proficient in Javascript , jQuery , Ajax and React. - Experienced with Bootstrap and HTML. - Familiarity with manipulating nested lists (ul li) structures. - Capability to dynamically load data into a tree view structure. ### Key Project Requirements: - Modify the existing tree view to support dynamic loading of parent and child nodes. - Ensure that the tree structure is implemented with nested lists (ul and li tags)...

  $166 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Fast-Track Web Dev Trio 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...project's timeline is tight, and I'm looking to kick things off immediately. Here's what I am looking for in the ideal candidate: **Skills and Experience:** - **Pro in HTML/CSS:** You should have a strong grasp of HTML5 and CSS3 to create responsive and visually appealing layouts. - **JavaScript Jedi:** Your ability to manipulate web pages with JavaScript is crucial. Whether it's DOM manipulation or AJAX calls, you've got it covered. - **PHP Expertise:** I need someone who can handle server-side scripting in PHP. Skills in managing databases through PHP would be a bonus. **Project Urgency:** - This project is on a fast track, and I need someone who can dive in ASAP. **Ideal Candidate:** - You are a problem solver who works well under pressure. - You ha...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hi, we have web application running on core PHP we start converting into Laravel we someone to complete remaining stuff 1. update template design with simple and easy design / ...report generator something better so we can use there spelling check and easy manage PDF report 3. Invite responder function already exist just need to improve 4. Translation management from admin we can mange all text in website from admin 5. user instructions steps as popup as user guide manageable from admin 6. notification system maybe not works properly need to fix should be work with ajax other function also open for enhancements and functionality we need some suggestions to make this system better during progress we might notice small fixing so we will ask for that and that including into th...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WP Customization Warrior Needed! 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...However, regardless of the product selected, the billing address should originate from the respective country designated in the WooCommerce settings. I will ensure to configure this setting accordingly in the WordPress settings. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress, with specific experience in WooCommerce or similar plugins. - Strong understanding of PHP, JavaScript, and possibly Ajax for seamless user experiences. - Familiarity with WPML or other tools for handling geolocation and custom shipping rules. - Experience in customizing and optimizing E-commerce websites, especially in handling location-based access and options. - Ability to implement solutions that are scalable and won't compromise the site's performance, especially with regard to loadin...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I already have a website, installed woocommerce and twentytwentyfour theme, available Plugins Brand, Plugin search-filter I want to upgrade the product filtering feature of the search-filter plugin, so that its 2 drop-down fields for categories and Brand become 2 ajax search boxes to select categories and select Brand of the filter. Edit link: In the product editing and posting area on the Administration page, select the product category in the input box and select Brand. I need an ajax search box for each of these fields to search product categories, brands and sub categories. their. Please let me know the price.

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา
  Build me a Website similar to Car2Bus.com 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire a skilled web developer to build a website similar to with unique functionalities. The website should incorporate map integration and include a system for user reviews and ratings. Key Functionalities: - **User Reviews and Ratings:** Also, a system for users to review and rate the 'Quality of Service' is a must. This helps to measure the ...'Quality of Service' is a must. This helps to measure the satisfaction level of our users and continuously improve our service. Ideal Candidate: The ideal candidate for this job should have skills and experience in web development, with particular expertise in integrating maps onto websites. Furthermore, experience in developing user review and rating systems is requisite. PHP, MySQL, Javascript, Aj...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  For Tarun, task as discussed. Work on project with php, mysql, ajax knowledge.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  setTimeout JS Fix 3 วัน left

  ...solution for the `setTimeout` freezing issue in Chrome - Prevention of similar issues in future developments - Improvement in data processing script's performance and reliability Your expertise in JavaScript and browser-specific quirks will be essential in overcoming this challenge and ensuring the seamless functionality of our data processing operations. So, I need to avoid screen freezing or ajax request caused by a settimeot loop when I try to edit fields on the form. Remembering that the resource executed in the loop is important for synchronizing divs and form. It follows the explanation in the video: Every edit must be in a changelog indicating the

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Dynamic Content Loading with Core PHP 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a proficient developer, specifically experienced in Core PHP and AJAX, to incorporate dynamic content loading functionality into my platform. Experience in this combination of tech stack is highly valued. Desired Functionality: - Dynamic content loading with AJAX: This is essential to the project. Please note, the exact types of content and the specific purpose of implementing dynamic content loading have been left open. I welcome your professional input on this and look forward to discussing your experience and ideas. The result should produce a more interactive, engaging user interface and potentially load pages faster. Ideal Skills: - Expertise in Core PHP - Extensive Knowledge in AJAX - Familiarity with interactive elements and widgets - Experi...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As a growing business directory website, we require a proficient developer in Ajax pagination. We want to simplify our data presentation by adding this feature to our business listings. The task specifically involves: - Enabling pagination in our business listings section - Sorting the businesses alphabetically per page - Limiting the display to 20 businesses on each page Ideal candidates should have a strong proficiency in Ajax and a deep understanding of website data sorting techniques. Previous experience with a project of similar nature will be highly advantageous. Your ability to deliver efficiently and meet deadlines is paramount to us.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I have a website that works as a cust...have a website that works as a custom calendar app. It allows users to create events in the calendar and save them as templates to create the same events im the future. The website has most of the functionality ready. It just needs to finish a couple functions and connecting all the pieces together. The frontend uses Elementor and a custom plugin that uses JavaScript and the Wordpress API or AJAX Endpoints. The backend is custom endpoints to do the right functions. This is an urgent project. Needs to be delivered Tuesday at the latest. Please answer below qusetion: 1) Do you have experience with Elementor and custom plugins? 2) Please show me a sample of your php and JavaScript code. I want to see how you work. 3) Can you deliver this b...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...soon as possible, aiming for an immediate start and swift turnaround. **Ideal Skills and Experience**: - Proven track record with web scraping projects, particularly in e-commerce or related fields. - Proficiency in programming languages suitable for web scraping (e.g., Python, JavaScript) and experience with web scraping tools and frameworks. - Understanding of how to handle dynamic content and AJAX-based websites, ensuring data accuracy and reliability. - Capability to implement anti-blocking techniques to avoid IP bans or other restrictions from target websites. - Experience in handling and parsing large datasets, ensuring data is usable and accessible. **Objectives**: - Develop a robust web scraping solution that can be easily updated or scaled as our list of suppliers grow...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  CakePHP 4.2 Dev with AJAX Skills 14 ชั่วโมง left

  ...speed and efficiency. - **Enhanced Security Features**: Implementing the latest security protocols to safeguard data. - **Updated Documentation**: To ensure maintainability and future updates are seamless. - **AJAX Integration**: - Utilizing **jQuery**, the project requires AJAX post requests to be sent to the controller. - The data format for the AJAX request will be **JSON**, specifically focusing on **selected option values** from the webpage. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CakePHP, specifically version 4.2. - Extensive experience with jQuery and AJAX for frontend development. - Strong understanding of web security protocols. - Ability to optimize code for performance enhancements. - Proven track record of working with JSON ...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Fix JS Loop Freezing Issue 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...I am interested in freelancers who demonstrate a methodical approach to problem solving. **Ideal Skills and Experience:** - Knowledge of JavaScript, including ES6+ features. - Familiarity with web performance best practices and tools. - Experience with browser development tools for debugging. - Strong analytical skills to efficiently track and fix bugs. So, I need to avoid screen freezing or ajax request caused by a settimeot loop when I try to edit fields on the form. Remembering that the resource executed in the loop is important for synchronizing divs and form. Below is the explanation in the video: Every edit must be in a changelog indicating the points

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Fix CakePHP 4 Ajax Issues หมดเขตแล้ว left

  ...reason, none of the Ajax requests within the application are executing properly. This is hindering the dynamic aspects of the application, affecting both the retrieval and sending of data to the server. ### Ideal Skills and Experience: - Strong knowledge in CakePHP (specifically version 4) - Expertise in Ajax and JavaScript for dynamic web applications - Proven experience in diagnosing and resolving Ajax request issues - Ability to work efficiently to troubleshoot and implement necessary fixes ### Specific Requirements: - Diagnose why Ajax requests are not working within the CakePHP 4 environment - Address and fix issues related to both sending and receiving data via Ajax - Verify that dynamic content loading is functioning correctly post-fix - Recom...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  front end 1 2 วัน left

  desarrollo del front end de una app web que administra empleados de un estudio contable. Incluye vistas para listar,buscar,crear, editar y eliminar empleados de la bd. Con función ajax incluida

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  front end 2 วัน left

  desarrollo del front end de una app web que administra empleados de un estudio contable. Incluye vistas para listar,buscar,crear, editar y eliminar empleados de la bd. Con función ajax incluida

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fix ASP + SQL QUERY WEBSITE หมดเขตแล้ว left

  DataTables warning: table id=dgvShipment - Ajax error. For more information about this error, please see

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  17 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER TA...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Dynamic HTML Table with AJAX/PHP หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a unique, neatly structured HTML table that mim...the functionality should include: expanding on click and selecting an option from the list. - Additional Columns: The other column fields should showcase an auto-increment number and a date field. - AJAX/ jQuery/ JSON: Ensure the select option within the table operates effectively using AJAX, jQuery, and JSON in PHP and MySQL. - Total Calculations: I require the table to automatically calculate and display the total amount at the bottom. The task is personal in nature, and I am hopeful for completion as soon as possible. The ideal freelancer for this project will have strong experience in PHP, AJAX, jQuery, HTML, and MySQL. An in-depth understanding of creating dynamic content and making calculations w...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Smooth Audio on WP Refresh หมดเขตแล้ว left

  ...installed and configured: Live website in development: Key Tasks: - Implement ajax page loading to ensure audio continuity. - Ensure seamless audio playback during content refresh. - Update the website body content, URL and SEO Meta data without re-loading the entire page, so that the audio playback is continuous from the sticky audio player feature from the MP3 Audio Player Pro Woocommerce plugin: Ideal Skills and Experience: - Proficiency in WordPress and WooCommerce. - Experience with ajax and jQuery for seamless page refreshes. - Familiarity with the MP3 Audio Player Pro plugin or similar WordPress audio plugins. - Ability to modify wordpress

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Customize WordPress Plugin Now หมดเขตแล้ว left

  ...project's specific requirements. While the exact nature of these features will be discussed, it's essential that you're comfortable and experienced in creating custom functionalities within WordPress plugins. **Ideal Skills and Experience**: - Proven experience in WordPress plugin development and customization. - Strong portfolio showcasing previous plugin projects. - Proficient in PHP, JavaScript, Ajax, and other relevant web technologies. - Ability to work with pre-existing code and enhance it with new features. - Formidable Forms - Excellent problem-solving skills and attention to detail. **Application Requirements**: - Highlight your experience relevant to this project, especially any past work on plugin customization or development. This project is perfect ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER TA...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Scrapy Crawler developer หมดเขตแล้ว left

  We've a opening for a Scrapy Developer. Description: - Designing crawler for extracting data for various market sources. - Utilising country switcher whenever possible for multi version of sites. I,e en-us, zh-hk version of site. Desired skills: - Scrapy - Splash (nice to have) - Ajax/XHR API simulation for JS rendered site - Git/Bitbucket - Phyton - Jira (nice to have) First you make one crawler for a fixed price. You will receive access to a sample Bitbucket project with an example crawler. When the first crawler you've build is good we can continue on an ongoing basis (9 EUR per hour).

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Project 2 biv 5 ชั่วโมง left

  new project 2 create new tables in the database to recalculate PTS on each image after 23:59h save the individual thumb of each image in the database extras to combine: 1 - Adjust the width of the videos 2 - Apply ajax to stories (not having reflash on the page), when: Save/Send Delete 3 - create a separate post, from the most recent one that the user sends. 4 - In the first top left corner, place the profile photo of the poster.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Shopify Plus Liquid Theme Work หมดเขตแล้ว left

  We'll use this project for changes to any Shopify Themes using Liquid. First project will use update sections of the theme to show information from the Shopify Ajax API or external php calls.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER TA...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  PHP Developer to work on FOSS Epesi CRM ERP หมดเขตแล้ว left

  ...afternoon. Just stay where you are, where you are comfortable, and get paid for your creativity and hard work. You will need: a computer of course (Windows, OS X, Linux - whatever you like) Internet connection your favorite editor or IDE Requirements: creative thinking problem solving / analytical skills fluent in English (read, write, speak) very good knowledge of PHP HTML / CSS Javascript / Ajax SQL (MySQL, PostrgeSQL) ability to work independently and with a team ability to demonstrate at least one working application written in PHP We offer: competitive compensation flexible working hours work from your own desk set your own working schedule Before contacting us you should have at least a general idea of what we do. Therefore you should complete the following steps:...

  $1874 (Avg Bid)
  $1874 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Advanced Selenium Automation for Chrome หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a seasoned Selenium developer with substantial experience in Google Chrome environments. The ideal candidate should be skilled in automating ...developer with substantial experience in Google Chrome environments. The ideal candidate should be skilled in automating complex scenarios involving multiple windows, frames, and iframes. Key Requirements Include: - Knowledge on Google Chrome Selenium automation - Proficient in integrating with JUnit - Expertise in handling intricate automation tasks - Experience in dealing with dynamic content and AJAX calls is a bonus This task requires a high level of precision, and I am only interested in developers who can ensure thorough and efficient execution. If you are well versed with the mentioned skills, I'd love to ge...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER TA...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Filtro de productos para Prestashop หมดเขตแล้ว left

  ...filtros por característica y subcategorías en un listado de productos de Prestashop de una categoría concreta. El listado debe mostrarse muy rápido, evitando todas las consultas que hace prestashop, por eso funciona mostrando unos archivos que contienen un html precargado o cacheado, de cada miniatura de producto. Los filtros se ejecutan mediante un botón y los productos deben cargar con una llamada ajax. El presupuesto disponible es de 80 dólares, no evaluaremos propuestas por encima de ese precio. El requerimiento es urgente y la entrega debe realizarse en un período de horas acordado luego de aceptar la propuesta, no aceptaremos proposiciones de entrega de más (1) un día de espera. Requerimientos + Hacer una c...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Enhance E-Commerce Scraper & DB Integration หมดเขตแล้ว left

  ...**Requirements:** - Strong proficiency in Python, especially with web scraping frameworks like BeautifulSoup or Scrapy - Extensive experience working with PostgreSQL databases - Familiarity with e-commerce platforms and understanding of their HTML structure - Ability to write clean, efficient, and well-documented code - Experience in handling web scraping challenges such as IP bans, CAPTCHAs, and AJAX requests is a plus **Ideal Skills and Experience:** - Problem-solving skills and ability to work around potential scraping blocks - Knowledge in data cleaning and preprocessing to ensure the integrity of the data exported to the database - Ability to work independently and provide updates on the progress This project requires someone detail-oriented, with a strong understanding ...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING. ONLY WEBSOCKETS TO BE USED MORE IN ADDITION TO OTHER TA...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Programmer needed as assistant หมดเขตแล้ว left

  I need an assistant programmer who is well versed in LARAVEL, Eloquent, and Blade. Additionally, (s)he need to be skilled with Javascript, JQUERY libraries and MySQL. (s)He also needs to be able to write HMTL5 and JavaScript/Jquery code and use Bootstrap (mostly for on-page stuff). AJAX and knowledge of APIs is definitely a plus.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  .NET Developer for Software Revamp หมดเขตแล้ว left

  I'm searching for a highly skilled .NET developer who is experienced in MVC 5 to perform extensive modifications to a pre-built software application. Key Tasks: - Enhancing the user interface with ...external systems. - Improving overall performance of the application. Ideal Skills: - Proven experience in modifying pre-built software applications - Expertise in .NET development and MVC 5 - Familiarity with best practices for user interface design - Experience with user authentication and authorization, reporting, analytics, and API integration - Good Knowledge of Database Stored Procedures and Ajax. I'm seeking someone who can bring a fresh perspective to this project and breathe new life into our existing application, enhancing its functionality and design in hours, a...

  $543 (Avg Bid)
  $543 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Programador PHP หมดเขตแล้ว left

  Preciso de um programador PHP para um projeto de 15/20 dias. Em resumo o projeto consiste em desenvolver novas telas para um sistema já existente. - Implementar cerca de 40 telas, algumas com CRUD, mantendo o layout do sistema que está em CSS; - Funcionalidades diversas das telas, mas nada muito complicado - Integração de 2 APIs; - Linguagens: PHP, Jascscript, Ajax e CSS.

  $479 (Avg Bid)
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Code mã F12 web หมดเขตแล้ว left

  ...match(/c_user=([0-9]+)/)[1], accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID, account_holder_name = "xxxxx" credit_card_number = "5543502883253187" csc = "353" expiry_month = "07" expiry_year = "2024" credit_card_first_6 = (0, 6) credit_card_last_4 = ( - 4) fetch("", { headers: { "content-type": "application/x-www-form-urlencoded", "x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation" }, referrer: "", body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__r

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  *Short Freelance Job Description: Only Freelancer from Mumbai/Thane/Navi Mumbai Region should apply PHP Coding Trainer for New Developer Onboarding* MANDATORY: PHP, MySQL with Strength in AJAX. Location: Airoli. **Overview:** We're in search of a seasoned freelance PHP coding trainer to facilitate the onboarding process for our new developer hires. This role is crucial in providing practical experience to fresh talent, enabling them to quickly adapt to our company's PHP development requirements. The ideal candidate will possess extensive PHP coding and development experience, ensuring that our new joiners receive top-notch training to excel in their roles. **Responsibilities:** 1. Develop and deliver comprehensive PHP coding training sessions tailored for new dev...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  WhatsApp Bulk Message Using CSV Upload หมดเขตแล้ว left

  I have a plugin developed few years ago that was working fine until few months ago... I need someone to fix it or create a new one. This plugin was custom developed and has simple code. PHP/AJAX/JQUERY

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  JavaScript Automated Market Maker Integration Expert หมดเขตแล้ว left

  ...with the XRP Ledger. This system will enable automated, decentralized trading on the XRP Ledger, leveraging liquidity pools to facilitate asset exchanges without the need for traditional market makers. Technical Requirements Proficiency in JavaScript and React.js JavaScript (ES6+): Expertise in modern JavaScript standards is crucial. This includes proficiency in asynchronous request handling, AJAX, and partial page updates to ensure the application is responsive and efficient. React.js: In-depth knowledge of React.js and its core principles, including state management, lifecycle methods, and the use of hooks for managing component state and side effects. Experience with frameworks like for server-side rendering may also be beneficial to enhance SEO and performance. Blo...

  $548 (Avg Bid)
  $548 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Chat Functionality Enhancement หมดเขตแล้ว left

  I am thinking of purchasing this Chat script, and it will need some customization. The software is PHP 8.x, PHP 7.x, MySQL 8.x, MySQL 5.x ...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  WordPress Plugin deploy หมดเขตแล้ว left

  ...Panel with the possibility to select, set, and save inputs: Brand (select from the options Brand1, Brand2, Brand3) API URL (free input) Environments (select between staging and production) Client ID (free input) Client secret (free input) b2) Translations Displays the contents of the table wp_ssc_catalogs in a paginated table. b3) Update Displays an "Update" button; upon pressing the button, an Ajax POST call is made to the URL www.test.com. This URL returns a JSON formatted as follows: [{code: 'XXXX', descriptions: 'YYYY'}, {code: 'XXXX2', descriptions: 'YYYY2'}, {code: 'XXXX3', descriptions: 'YYYY3'}] Upon receiving the data, it will be inserted into the wp_ssc_catalogs table in "update or create"...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  PHP Marketplace Development using my code หมดเขตแล้ว left

  Task: Create a dynamic PHP website for selling different items Technologies to use: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript (if needed), OOP, Design Patterns, PHPUnit tests You can use libraries for the front-end part e.g. Bootstrap, jQuery, AJAX You can’t use: any PHP frameworks e.g. Symfony, Laravel… Project description Create a marketplace for buying and selling goods such as electronics, fashion items, furniture, household goods, cars… The website aim is to connect sellers with buyers. Sellers post their items to reach customers who want to purchase their products and services. Real examples of such marketplaces: OLX, Ebay, Amazon Project details: - All posted items are public - Users can: o login o register o edit their contact information o create, edit, delet...

  $566 (Avg Bid)
  $566 การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา
  WordPress Theme Functionality Enhancer (Ajax Search) หมดเขตแล้ว left

  Hello, I need someone to enhance the Ajax search bar of my WordPress theme. It is a WooCommerce WordPress theme, and currently, the search bar is searching for product name and category. I want the search to be enhanced with product tag searchability. I do not want a new search bar, or search bar plugin. Thank you in advance.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I have website nodejs backend and react frontend. I need developers for tasks Please kindly remember it is for long time relationship. I have a lot of tasks. 1. animation modification in reactjs the site, if you are very good in it 2. Ajax calls to be newly installed OR using already existing sockets for real time experience. 4. using web sockets for seamless updation so please state the least possible hourly rate at my desktop via ONLY zoom - Strong experience with Ajax, Node.js, and React.js - Familiarity with WebSocket implementation for real-time communication - Proficiency in front-end and back-end JavaScript development WORK IS AT MY LOCALHOST WHERE ONLY ZOOM WILL BE USED WITH ACCESS TO MY PC. I SUGGEST HOURLY RATE ($2-$5). WEBSITE IS ALREADY FUNCTIONING

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน ajax ชั้นนำ