ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 amazon fire งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  REALISTIC Visual Effects - Special Effects on VIDEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Visual Effects - Special Effect Video Specialist Needed I am looking for a specialist that can incorporate some REALISTIC visual effects into my VIDEO. (sky replacements, fluctuating realistic objects and icons, magic effects, object adding/removing..) Key Requirement is an extensive experience with creating and integrating visual effects such as Explosions, Fire effects, Magic effects... Please include examples of your previous relevant work in your proposal. SEND ME A MESSAGE TO RECEIVE THE DOCUMENT WITH THE INSTRUCTIONS PLEASE NOTE: FREELANCERS WHICH ASK ME THE DOCUMENT WITH INSTRUCTIONS OR WILL MAKE AN OFFER AGREE SINCE NOW TO KEEP DETAILS DISCUSSED AND ALL THE EXCHANGED FILES CONFIDENTIAL FOREVER AND DO NOT PUBLISH IN PORTFOLIO HIS WORK. Thank you

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  SEO Consultancy Services for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an SEO expert who can help optimize my website across various search engines. This includes, but is not limited to, Google, Amazon, and Ebay. Key Requirements: - Increase website traffic: I'm keen on reaching a larger audience and am looking for strategies to draw in more visitors. - Improve search engine ranking: I need my site to rank higher on search engine results pages to increase visibility and credibility. - Boost online sales: Ultimately, the end goal of this project is to enhance my conversion rate and drive more sales through my site. Target Audience: - Local, national, and international customers: The SEO strategy you will implement should be able to attract and engage with customers from various geographical locations. Ideal Skills and Exper...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Amazon Indian Ethnic Apparels Store Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Amazon and Ebay store specializing in Indian ethnic clothing such as sarees, kurtis, and lehengas. Currently, my inventory consists of less than 100 products, and I am looking for assistance in managing my store and listing products. The store is registered for global selling @ USA, Canada, Maxico Key Responsibilities: - Manage the Amazon store on a regular basis - List sarees, kurtis, and lehengas effectively - Optimize product descriptions and titles for better visibility - Actively monitor and maintain inventory levels Ideal Candidate: - Experience in managing Amazon stores, specifically in the clothing niche - Proficiency in listing products on Amazon - A keen eye for creating compelling product descriptions and attractive titles - Ability to op...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Project for Maria P. 9 วัน left

  Nos dirigimos a usted porque somos una marca de venta de suplementos nutricionales en España. Hasta ahora, nuestro canal de ventas ha sido nuestra página web, pero queremos comenzar a ofrecer nuestros productos en Amazon. ¿Podría informarnos sobre los servicios que ofrece y cómo podría ayudarnos? Necesitamos crear el perfil completo de la tienda en Amazon desde cero, solo tenemos la marca registrada. Nuestra página web es Saludos cordiales,

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Non-fiction Audiobook Creation for Amazon 19 ชั่วโมง left

  ...to convert ten non-fiction books into audiobooks for Amazon! Ultimately, we aim to provide our audience with high-quality, engaging and easy-to-understand audio content that aligns with our written works. **Requirements** - Experience in audiobook production or similar projects - Expertise in AI-based text-to-speech systems, ideally Revoicer or similar quality - Ability to produce a neutral English accent for wide accessibility **About the Books** These are non-fiction books and require clear, concise, and professional narration. Accuracy and maintaining the tone of the original text is essential. **Scope of the Project** The successful applicant will fully produce ten complete audiobook files suitable for uploading to Amazon. **Potential for More Work*...

  $352 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional with experience in Amazon listing optimization and SEO to help enhance my product's visibility and increase sales. Key Requirements: - Optimize product titles and descriptions: Create compelling, keyword-rich product titles and persuasive, informative descriptions. - Backend search terms: Implement relevant keywords in the backend to improve discoverability. - Enhance Images and multimedia: Ensure high-quality images and videos that attract customers and boost conversion rates. Ideal Skills & Experience: - Proven track record in Amazon listing optimization and SEO. - Strong understanding of Amazon's search algorithm and best practices. - Proficiency in keyword research and implementation. - Creative and persuasive writing skills...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional with experience in Amazon listing optimization and SEO to help enhance my product's visibility and increase sales. Key Requirements: - Optimize product titles and descriptions: Create compelling, keyword-rich product titles and persuasive, informative descriptions. - Backend search terms: Implement relevant keywords in the backend to improve discoverability. - Enhance Images and multimedia: Ensure high-quality images and videos that attract customers and boost conversion rates. Ideal Skills & Experience: - Proven track record in Amazon listing optimization and SEO. - Strong understanding of Amazon's search algorithm and best practices. - Proficiency in keyword research and implementation. - Creative and persuasive writing skills...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a capable interviewee who can confidently step into an interview for an Area Manager role at Amazon on my behalf. It's not essential for you to have previous experience in this role at Amazon, but you should be able to demonstrate a plausible simulation of the qualities an Area Manager should have. Key Responsibilities: - Understanding the responsibilities and skills required for the Area Manager role - Effectively representing the role during the Amazon interview Ideal Skills and Experience: - Experience in undertaking job interviews - Strong understanding of the Amazon work culture - Excellent communication skills - Demonstrable leadership skills - Knowledge about Amazon's Area Manager role would be a plus.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the revenues for the artists and label user’s earned by their distributed albums. The encoded tracks need to be stored on cloud storages like amazon S3. The assets can be download from amazon s3 when ever required for distribution. The platform needs a: Distribution software with Release Creation System Catalog management Content tracking Analysis Daily Trends Analysis Audience targeting Monitoring of music lists Video editor Royalty accounting software Neighbouring Rights Collection DMCA automated takedown Min. Requirements: - Must ha...

  $2115 (Avg Bid)
  $2115 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Fire Curtain Design for Commercial Office 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an Engineer to design and install fire curtains in my commercial office. Key Requirements: - The project is for a commercial building, specifically an office space. - The primary goal is to have a system that will provide both fire and smoke control. Ideal Skills: - Experience with designing fire curtains, particularly for commercial purposes. - Strong understanding of fire and smoke control systems. - Knowledge of relevant building codes and safety regulations.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of...guidelines while adding a creative touch. Please provide examples of your previous landing page designs and any relevant experience in product promotion. The new version of the app has the following features which I think will be interesting for new users: - How much car/house can the user afford? - How much does the user saves if he pays his debt earlier using extra payments - How much time until FIRE. The app is available on iOs, MacOs and Android and I have the links for all of the platforms and I would like the landing page to have the standard AppStore/PlayStore download links/buttons. I am opened to suggestions for the hosting part, maybe Wix can be a good candidate, not sure. The only requirement will be to be able to connect a domain because I have...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Part-time Amazon VA for Product Listing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a burgeoning Amazon seller, I'm seeking a virtual assistant with specific skills and experience, primarily around product listing. Key Responsibilities: - Listing Optimization: Your primary role will be to optimize listings, ensuring they are well-crafted and keyword-rich to enhance visibility and sales. - Product Research: Assistance in product research to identify trending products, their competition, and potential for success is a plus. - Inventory Management: Basic inventory management skills are a bonus, but not mandatory at this stage. Ideal Experience: - Amazon Listing Experience: The ideal candidate will have a proven track record of successful Amazon product listings. - E-commerce Knowledge: Familiarity with e-commerce platforms and trends is highly ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  The network architecture diagram flowchart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to provide Amazon assessment team with a detailed network diagram flowchart. I'm seeking an experienced network architect to help me create a detailed network architecture diagram flowchart that encompasses. 1) Network firewalls or access lists that limit networks that can connect to networks and zones which host client data 2) Restricted zones or subnets to isolate zones which handle client data 3) A specific "allow" list of clients that may connect to subnets hosting customer data (host to host ACLs) 4) restrict network interfaces on servers or workstations (Which process client data) from being connecting to more than one network at any time 5) encryption as well as data minimization when transferring data between tiers Key Requirements: - Incorporate sec...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Amazon Ad Specialist for Home & Kitchen Sales 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Amazon advertiser to help me increase sales of my Home and Kitchen product, targeting families in particular. Key Responsibilities: - Optimize product listings: Ensure the product details are well-structured with relevant keywords - Create and manage ad campaigns: Set up and monitor Amazon ads to engage families and driving sales - Analyze and adjust: Regularly review ad performance and make necessary changes to ensure optimal results Ideal candidate should have: - Proven experience in Amazon advertising - Expertise in Home and Kitchen product sales - Understanding of family-oriented marketing - Strong analytical and problem-solving skills - Ability to manage budgets and prioritize tasks The primary goal of this project is to signific...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  DuckDB Query Expert for Amazon S3 6 ชั่วโมง left

  I'm in need of a proficient expert who can assist me with running queries on DuckDB using data originating from Amazon S3. This task primarily involves: - Interacting with semi-structured data such as XML and JSON - Processing a substantial data volume ranging from 1GB to 1TB The ideal freelancer should have the following capabilities: - Deep understanding and experience with DuckDB and Amazon S3 - Strong skills in handling and querying semi-structured data - Experience in managing and processing large volumes of data Please note: it's critical that the freelancer have experience with managing these sorts of tasks previously and has a solid understanding of large volume data manipulation.

  $38 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am seeking a particularly well-versed freelancer to produce a set of sophisticated image assets for my Amazon product page. These will range from different styles such as product images, lifestyle images, and infographic images. My product falls under the fashion/wellbeing category and the aim is to distinctly communicate its features and benefits. * SKILLS AND EXPERIENCE: - Expertise with photo and image editing tools - Keen understanding of the fashion/wellbeing industry - Prior experience creating Amazon product images The project will greatly benefit from an individual who is highly attuned to style and aesthetics since we're going for a high fashion/wellbeing look and feel. It's essential to me that the images reflect the luxury and quality of t...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Amazon Sales Boost through Listing Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Amazon specialist who can primarily focus on optimizing my less than 10 current listings and conduct thorough keyword research to enhance the listings. Key Tasks: - Optimize existing Amazon listings: The specialist should be able to optimize the current listings for better performance, a more attractive appearance, and improved search rankings. - Conduct keyword research: I need keywords that are relevant to my products and will drive traffic to my listings. The main goal of this project is to increase sales by making the products more visible and attractive to potential buyers. The ideal freelancer for this project should have a proven track record of increasing sales on Amazon through listing optimization and keyword research. Exp...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Amazon Account A-Z Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a live Amazon seller account. As a part of managing my account, I am looking for a professional to handle 'A to Z' management services. The ideal candidate should: - Experience in sourcing, does not have to be in shoes as I already have someone for this task - Be experienced in managing Amazon accounts - Be proficient in A to Z account management, including product listing optimization, customer service management, and inventory management - Have a good understanding of Amazon's policies and guidelines - Be able to strategize and implement plans to increase product visibility, sales, and customer satisfaction Looking for someone who can take this responsibility off my hands and help me grow my Amazon business.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I am searching for a proficient web developer who also has experience managing eCommerce platforms such as Flipkart and Amazon. The primary task is creating a website from scratch intended for product sales, with clear and appealing design, optimised for conversions and customer ease of use. Key Tasks: - Design and construct a new website for product sales from scratch. - Optimize for user-friendly navigation, SEO, and product presentation. The ideal freelancer for this job will have: - Proven experience in creating successful eCommerce websites. - Strong knowledge of site design, user experience, and SEO principles. - Previous experience managing Flipkart or Amazon product listings is beneficial. - Understanding of inventory management on eCommerce platforms. Make your...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Trophy icon China Electronics Sourcing Expert Needed 29 วัน left

  I'm looking for someone skilled in finding trending electronics in China for my online shop. Key Requirements: - **Product Type**: Electronics - **Sales Channel**: Third-party platforms (e.g., Amazon, eBay) - **Key Focus**: Innovativeness Your role will be to source electronics that are both technologically innovative and in high demand. Your responsibilities will include: - **Product Research**: Identify trending electronic items in China that have a high potential for success in western markets. - **Supplier Qualification**: Evaluate and establish relationships with reliable Chinese suppliers. - **Cost Analysis**: Negotiate cost-effective deals without compromising on quality. The ideal candidate should: - Have a keen eye for spotting innovative products - Be experience...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Amazon Item Graphic Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an experienced graphic designer that specializes in modern styles. Your primary task will be to create striking visuals for my Amazon items. This is an essential part of my strategy to attract customers and stand out in the competitive marketplace. Key Tasks: - Design modern, appealing product packaging - Develop a captivating product label - Edit product images to a professional standard Your application should highlight relevant experience designing Amazon items. I'm looking for freelancers who have successfully delivered similar projects and can demonstrate a strong understanding of current design trends. Looking forward to seeing your impressive portfolio and hearing more about your experience in this field.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Amazon Product Photography & Infographics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional photographer/graphic designer to create engaging and high-quality product images for my Amazon listing. I require the following: - Product Images: - Pure white background. - Infographic Images: - Focus on high-quality material. Ideal candidates should have experience with product photography and infographic design, particularly for e-commerce platforms like Amazon. Kindly share your portfolio in your bid.

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Kindle Ebook Promotion Consultant Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced consultant to help with the promotion of my ebook on Amazon Kindle. Key Project Points: - The ebook is already published on Amazon, so the focus is on promotion strategies. - The primary goal is to increase awareness and sales. - The target audience for the ebook is children aged 3 to 9. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in promoting and driving sales for children's books on Amazon Kindle. - Understanding of the target audience - children aged 3 to 9. - Expertise in running successful Amazon Kindle promotions. - Creative ideas and strategies to build awareness and drive sales.

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Amazon Listing Optimization for Hair Oil 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced professional who can optimize my Amazon listing for a specific hair oil product. My primary goal is to increase sales through this listing. Key Skills and Experience Required: - Proven track record with Amazon SEO and product listing optimization. - Familiarity with the beauty and haircare industry, particularly hair oils. - Experience directly contributing to sales growth through Amazon product listings. I have high-quality images and videos of the product ready to be included in the listing, which should help attract potential customers and contribute to the overall sales growth. Your role will be to utilize these visuals effectively in the listing to capture the attention of potential buyers, and to optimize the product's o...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Historical Travel Articles & Illustrations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer wh...posted on this platform. Key requirements: - Writing: Deliver engaging, well-structured articles with a clear focus on informative biographies of historical figures. - Illustrating: Create relevant and eye-catching illustrations that compliment the articles. - Amazon Expertise: Able to post content following Amazon's requirements on formatting and guidelines. Ideal candidate: - Background in history and travel writing. - Experience in creating biographies. - Proficient with illustration software. - Prior experience posting content on Amazon is a huge plus. - High attention to detail and ability to meet deadlines. If you're a writer-illustrator with a passion for history and travel, and you're familiar with Amazon's posting req...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Amazon FBA agent who can proficiently handle shipping tasks for my business. The ideal candidate would be well-versed in international shipping, particularly to North America. The scope of tasks includes: - Ensuring smooth and efficient shipping process - Troubleshooting any shipping issues - Timely updating on the shipping status Extensive experience with Amazon FBA is a must, in addition to strong skills in inventory management and listing optimization. Importantly, a good understanding of product sourcing is necessary. I'm seeking an expert who can add value to my business, boosting efficiency and productivity. If you fit the bill, feel free to apply!

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Linux Server Maintenance 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello^^^^. I'm using Amazon AWS and would like to request server maintenance. First of all, I would like to ask you to do as much as possible for server security and privacy, such as SSL installation, automatic backup once a day, DDOS attack prevention, system performance optimization, hacking prevention, encryption between data transmissions, real-time monitoring, data recovery, backdoor checking, backdoor checking and deletion of compromised files, attack root identification and blocking, suspicious process occupation identification and recovery, server hacking analysis, server access history tracking, password recovery and complexity setting, virus and malicious software checking,,data leakage prevention.....etc My current monthly budget is about $50, Please send me a prop...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  My Amazon KDP Paperback manuscript needs to be fixed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The following things need to be fixed: 1: In some pages the text is outside the margins. 2: Insufficient gutter. Books with 208 pages require at least 0.5" (12.700mm) for the gutter (inside margin) and at least 0.25" (6.35mm) for the outside, top and bottom margins. So mainly the margins need to be changed but still it has to be appropriate for a 6x9 inch paperback Amazon standard book.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  AWS Solutions Fluency Consultation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an insightful professional with a strong grasp of AWS solutions, particularly around migration, virtual desktop, End user computing service portfolio, Amazon Q, and the cloud computing industry at large. Key Points to Address: - Comprehensive Understanding: I need your help to thoroughly comprehend the competitive landscape related to these specific AWS solutions. - Fluency: Your task is to make me fluent in these areas so that I can better understand and communicate about them. - Market Overview: I'm also interested in detailed insights into the cloud computing industry - not just an overview, but a nuanced understanding that can guide strategic decision-making and enhance my knowledge. Ideal Skills and Experience: - Strong AWS Background: You should have in...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am gearing up for a new product launch on Amazon. I need a creative and experienced designer who can craft a compelling letter and card design to promote this new product. - The main objective of these designs is to promote and generate interest around the product. - The letter will be used to convey the core message of the new product, so it should be engaging and informative. - The card, on the other hand, must include an exclusive 10% offer and a free e-book, with a QR code that potential customers can scan. Since the design will be the first point of contact with my potential customers, the quality of the design and the way the message is presented is crucial. The design should be able to capture attention, generate curiosity, and ultimately drive the customer to make a p...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm seeking an experienced Amazon account manager to take over and optimize multiple aspects of my Amazon account. - Product Listing and Optimization: Your role will include adding new products to the store, ensuring that listings are well-optimized using SEO and relevant keywords. - Inventory Management: You'll be responsible for keeping track of product stock levels, coordinating with suppliers, and ensuring a healthy inventory turnover rate. - Advertising Campaigns: You'll be tasked with creating and managing advertising campaigns on Amazon, ensuring that they are cost-effective and drive sales. Ideal candidates should have hands-on experience with Amazon seller accounts and possess a deep understanding of e-commerce best practices. Prior e...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Leather Goods Enlistment and Selling Specialist -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional who can help me enlist my collection of leather bags and wallets onto existing e-commerce site like amazon, flipkart, ebay, shopify etc. I also need help with managing the online selling process. Ideal Skills and Experience: - Prior experience with leather goods is a plus - Proficiency in e-commerce platforms and product listing - Strong understanding of e-commerce marketing and selling strategies - Excellent written communication for product descriptions - Familiarity with various payment processing methods Key Responsibilities: - Enlisting the available leather goods onto the e-commerce platform - Creating engaging product listings with attractive product images, detailed descriptions, and accurate price information - Managing the online sell...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...for students. The primary goal is to introduce beginners to the fundamentals of AWS and cloud computing. Key Training Topics: - Cloud Computing Basics: Understanding the principles and benefits of cloud computing is essential. The training should cover concepts like on-demand delivery, scalability, and pay-as-you-go pricing. - Amazon Web Services (AWS): The training should provide a comprehensive introduction to the core AWS services, including Amazon EC2 and Amazon S3. Ideal Trainer: - Experienced in delivering AWS training, especially to beginners. - Able to explain complex concepts in a clear and engaging manner. - Familiar with the learning needs of students. The purpose of this training is to equip students with the foundational knowledge they need to start ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Someone who has experience in ecommerce retail marketing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...launch and grow our brand on Amazon, Instagram, and Shopify. Create and manage marketing campaigns, including email marketing, social media, influencer partnerships, and paid advertising. Branding and Content Creation: Collaborate with designers and content creators to produce high-quality, engaging marketing materials, including product descriptions, photos, videos, and graphics. Ensure consistent brand messaging and visual identity across all platforms. Packaging and Presentation: Design and oversee the design and production of eco-friendly packaging that aligns with our brand values. Ensure packaging is both attractive and functional, enhancing the customer unboxing experience. Online Store Setup and Management: Set up and optimize online stores on Amazon, Instagram,...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  AWS Data Engineering Expert Required 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a seasoned AWS Data Engineer with over 8 years of experience to support me in handling data extraction and transformation tasks. Key Responsibilities: - Data Extraction:...structured data held in SQL databases. - Data Transformation: You will be required to transform the extracted data into a usable format for our analytics and reporting. Skills and Experience: - 8+ years of experience as an AWS Data Engineer. - Proficient in working with structured data, in particular, SQL databases. - Extensive experience in data transformation. - Expertise in AWS services, especially Amazon S3 and Glue. Your support will be essential in ensuring the smooth flow of our data processes. Please provide examples of your past work and a brief explanation of how you can support m...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Windows Desktop Application Penetration Test หมดเขตแล้ว left

  I have an Amazon security audit and they require a Penetration Test of my windows desktop application. What I need is a automated tool to test and provide a report that shows my application does not have security issues and is not accessible from the web. There is no end-point to my application as it is not web facing and is a stand alone application. This is to satisfy Amazon security review. I'm looking for a skilled professional to conduct a penetration test on my Windows desktop application. Key Requirements: - Conduct a automated penetration test specifically tailored for a Windows desktop application. - Ensure the test covers all potential vulnerabilities and security risks. - Provide detailed reports on the findings, including any exploits, weaknesses, a...

  $292 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi there. I'm running XCode 15.3 and I need a few pages done with simple, clean storyboards and View Controllers. I use Alamo Fire and Swift, so if you could use that to pull my data via my API links and display it in several pages that would be great. Categories > Collections > Items > Item Details You select one and it shows a list - Item Details is one record from a MySQL db I need each selected item to be a variable in the code of the ViewController so if I use the print function, I can see it at the bottom of XCode. I'll give you the 3 or 4 API webservice links. I can give you a super simple app to put it in too...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  French CSV Amazon cateories 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need fil a CSV with the Amazon categories in French

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Swiftic App Conversion to Freestanding Multi-Platform App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a seasoned developer to convert my existing Swiftic app into a freestanding app that can be listed on the App Store, Google Play, and Amazon. The app is currently accessible via www.ecosmartecloud.com. Skills and Experience: - Proficiency in Swift programming language - Experience in converting existing apps to standalone apps for multiple platforms - Familiarity with submitting apps to App Store, Google Play, and Amazon - Knowledge of push notifications and user login/authentication systems The main purpose of this app is to provide a platform for communication. Key features I'd like to retain after the conversion are push notifications and user login/authentication. Please let me know your prior experience with similar projects, as well as any ideas or sugge...

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Amazon PPC Campaign Manager to help me reach my business objectives. The ideal candidate will have familiarity with: 1. **Tasks**: You will be primarily focused on optimizing my PPC advertising management. 2. **Past strategies**: I've previously used manual bid adjustments, automated bid algorithms and keyword optimization. Therefore, a candidate proficient in these strategies will be preferred. 3. **Target Audience**: My products are designed to appeal to all age groups so a broad understanding of the Amazon market will be most beneficial. Your role will ultimately increase product visibility, optimize sales, and efficiently manage our advertising budget. Your strategies should be adaptable to ensure consistent growth and maximum ROI. ...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a reseller to promote and sell my men's wear clothing line. The ideal candidate will have experience in e-commerce and social media marketing, with a knack for identifying and collaborating with potentially interested parties. Key Responsibilities Include: - Representing my brand on online marketplaces such as Amazon, eBay, Etsy, among others. - Leveraging social media platforms to increase brand awareness and to drive traffic to our clothing line. - Managing customer inquiries and concerns in a professional and timely manner. The reseller should have a deep understanding of the men's wear market, and prior experience in a sales role for clothing or equivalent products. Exceptional communication skills are a must, as well as a proven track record in e-...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Amazon Dropshipping Automation Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert to help me set up a new Amazon dropshipping business. The main focus will be on creating a seamless and efficient dropshipping automation system. Key Responsibilities: - Develop a system for order processing and tracking to ensure smooth operations - Implement inventory management solutions to prevent stockouts or overstocking - Enable price monitoring and adjustment features to stay competitive Ideal Skills and Experience: - Previous experience in setting up Amazon dropshipping businesses - Proficiency in automation tools and software - Solid understanding of ecommerce and dropshipping best practices - Strong analytical skills for monitoring and adjusting prices - Excellent problem-solving abilities to manage inventory effectively If you...

  $2006 (Avg Bid)
  $2006 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Online Marketplace with Reviews 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a capable partner to help me create an online marketplace for a new product dedicated to the basketball community. The focus will be on sales through the web, Amazon and other points of sale. Key areas: -Commission sales - Customer reviews and ratings -Marketing Verifiable experience on other products will be needed. Let me know if you have experience developing similar projects and provide real examples (Essential).

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา