ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 amazon kindle งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมลงินค้าจาก amazon ไปขายยัง eBay

  $188 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a my online store owner, I'm in need of an expert in web development and design. High proficiency with Shopify, Amazon FBA, and dropshipping marketing is required as these platforms form the core of my operations. I want the focus of my site to be on selling products/services, so it's imperative that you understand how to finely tune these aspects. Key Requirements: - Proficient in Web Development & Design - Deep understanding of the Shopify platform - Experience with Amazon FBA & Dropshipping Marketing - Focus on creating a site that sells product/services My preference is to build on the Shopify platform. Thus, the ideal freelancer for this project will be heavily experienced in customising it to fit the needs of an online store owner. My goal is to...

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Amazon Kinesis stream,Lambda Function and S3 bucket Task 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for someone who help me in doing a task related to building a service to process events coming from a Kinesis stream and save them in an S3 are several transformation required before actually sending data to S3 bucket. AWS Services: Your expertise should include AWS Lambda, AWS Kinesis, and S3 bucket IAM roles etc. - Python Knowledge is also required,

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  MP4 Generation Web App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned developer to implement a web app that uses the MLT framework (or another equivalent open-source video editor) to generate MP4 videos from existing video files that I've stored on Amazon Web Services (AWS). The core features of this web app should include: 1. Advanced File Processing: The software must fetch MP4 video files from AWS and concatenate based on an AAF or EDL file, meaning applicants should be well-versed in these formats. 2. Video Encoding: The capability to generate and export resultant MP4 videos with high quality is a must. 3. Cloud Integration: After video generation, these MP4 files should be automatically saved to Dropbox. Therefore, experience integrating with Dropbox API is essential. 4. User Interface: The web app interface...

  $730 (Avg Bid)
  $730 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  My existing business is in need of an experienced freelancer to provide comprehensive support in enhancing our product listings on Amazon FBA. This is an important task, and we're looking for someone who can deliver high-quality work. The key tasks for this project include: - Keyword research and optimization: Harnessing your skills in SEO and keyword research, you'll refine our current listings and ensure they're fully optimized for improved discoverability. - Content writing for listing: We need compelling, persuasive and highly descriptive content for our product listings that will grab the attention of potential customers and drive sales. - High-quality product photography: Presenting our products in the best possible light is crucial. Therefore, if you have ex...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ..."2024-02-06 09:52:12 UTC". I suspect that, this is reason your website is not accessible at the moment. As instance is in stopped state unfortunately I wasn’t able to check more details. Thus, I request you to start your EC2 instance and confirm if you are able to access the website or not. I am sharing the steps to start the EC2 instance below: To start an Amazon EBS-backed instance: [1] Sign in to the AWS Management Console and open the Amazon EC2 console at [2] In the left navigation pane, choose Instances and select the instance. [3] To start a stopped instance, select the instance, and choose Instance state, Start instance. [4] It can take a few minutes for the instance to enter the running state. [+]

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Product Photography 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an entrepreneur based outside USA. I need someone to help me get new products into the Amazon system. I need someone to receive sample products through the post, then take photos of the sample products suitable for listing on Amazon. I need all photos to be with a white background, I need photos of product in and out of packaging. Up to 10 images per product. I also need the dimensions (LxWxH and weight) of the product both in and out of packaging. I then need you to hold the sample for a week or two, then post it for me. I'm hoping to develop an ongoing relationship with someone in the USA that can help with this.

  $140 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of a specialist in Doc...Docker and Backstage tools. I am planning to leverage the potential of these platforms to establish an efficient, reliable, and responsive CI/CD pipeline. Your key tasks will involve: - Using your expertise in Backstage for the integration of Docker. - Designing the pipeline in a way it can effectively monitor the containers. - Building and deploying the Docker containers either locally or on Amazon Web Services (AWS). I prioritize professionals with: - Proven knowledge and experience with Docker and Backstage. - A strong background in implementing CI/CD pipelines and container monitoring. - Direct experience with AWS. I need this accomplished as soon as possible. Please ensure your bid reflects your capacity to complete this proje...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo & Branding Creation 6 วัน left

  As a new brand aiming for elegance and professionalism, I am actively seekin...portfolio, showing a range of styles. - Strong communication and time management skills. - Experience with professional, elegant design styles. - A collaborative mindset, open to feedback and iterations. In your proposal, please provide a brief description of how you'd approach this project and examples of past work aligning with the aesthetic I'm targeting. "The new brand which sells products on Amazon, other websites, and my independent site. The brand name is Tryzi, and the slogan is 'For Easy Life'. The goal is to sell products that facilitate people's lives - smart, comfortable, easy, and simple. I want a strong logo that reflects this, and I want to use the main col...

  $170 (Avg Bid)
  การันตี

  As a new brand aiming for elegance and professionalism, I am actively seekin...portfolio, showing a range of styles. - Strong communication and time management skills. - Experience with professional, elegant design styles. - A collaborative mindset, open to feedback and iterations. In your proposal, please provide a brief description of how you'd approach this project and examples of past work aligning with the aesthetic I'm targeting. "The new brand which sells products on Amazon, other websites, and my independent site. The brand name is Tryzi, and the slogan is 'For Easy Life'. The goal is to sell products that facilitate people's lives - smart, comfortable, easy, and simple. I want a strong logo that reflects this, and I want to use the main col...

  $170 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Creating Amazon Listings 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Consistent creation of Amazon listings, over a vast # of categories.

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Setup New Amazon RDS Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm interested in finding a well-experienced professional capable of setting up a brand new Amazon RDS database. The ideal candidate will have extensive knowledge and practical experience with Amazon RDS systems. Key Responsibilities: - Establish a new Amazon RDS database from scratch. Desired Skills and Experience: - Profound knowledge of Amazon RDS and its intricacies. - Proven track record with setting up new databases. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. Please note, the specific type of data to be stored in the new Amazon RDS database is yet to be determined and will be discussed further upon project initiation. Your flexibility and adaptability to possible changes will be crucial for this project.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Secure Website Redesign with E-commerce 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...structure. My concept includes the integration of social media comments, such as discord or discus. Although I have a concept in mind, I remain open to suggestions and ideas that can improve the design and branding. Key elements for this project include: - Digital download sales integration: In this regard, I prefer to use Amazon CloudFront services. Therefore, experience in working with Amazon CloudFront services is crucial. - Amazon services integration: Knowledge in Amazon services is essential for ensuring the smooth integration. - Security features: The website must follow best practices in security to protect any sensitive information. - Web Design: The freelancer should be capable of recreating the overall layout and design elements of the target webs...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  57 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Cloud Architect, specifically with proficiency in Amazon Web Services (AWS). Our website is setup in Javascript (Node.js) backend and next JS / react front end. We are a online casino with active users, and we have had our site set up in AWS but the previous job is insufficient and our webserver is constantly crashing currently ruining our platform. This is an urgent job and we need someone who knows what they are doing. we are currently using instances in EC2 instancse with load balancers. • **Expertise Required** - Thorough knowledge and experience of AWS. - years of experience with autoscaling high traffic platforms - ensuring 24/7 99.9% uptime and minimal crashes. - error troubleshooting - Linux experience, we are s...

  $69 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $69 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  AWS Email Server Setup Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a well-experienced person to set up an email server on Amazon Web Services (AWS) for me. Details: * As for the email server software to be used, you have the option to pick any software such as Postfix, Exim, or Sendmail. As I skipped this question, you can select what you think would be the most suitable and efficient for my needs. * Regarding the creation of email accounts, I plan to create them myself as and when they are needed. Therefore, there's no need for you to set up any email accounts for now. * Finally, this project is urgent and I need it completed as soon as possible (ASAP). Ideal skills for this job: * Experience with setting up an email server on AWS. * Experience with Postfix, Exim, or Sendmail depending on which software you recommend. * Ability to ...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  "How-to" eBook on Digital Marketing for Restaurants 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking for a professional and experienced Amazon Kindle eBook writer who can write and research for a "how-to" eBook with a focus on restaurant marketing. The eBook should be more than 7,000 words. My budget is set at $70 for the 7,000 words. Please note that the full payment will only be made upon the completion of the project - no upfront fees. The deadline for this work is 14 days after the project's acceptance. I will be using AI Content checker and Plagiarism checker Copyscape to check, before payments. The eBook is intended to cover specific topics on the following: - Social Media Marketing - Online Ordering - Web Marketing - Loyalty Marketing - Community Building The primary target audience for the book will be restaurant owners, food markete...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. Key Functionalities: Integrate with Shopify and multiple sales channels (TikTok Shop, eBay, Amazon, Etsy) to track inventory levels in real-time. Utilize historical sales data to predict future demand and optimize stock management. Include lead time considerations and safety stock configurations. Generate forecasts with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven decisi...

  $5285 (Avg Bid)
  $5285 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Shopify Inventory Management & Forecasting Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a sophisticated Shopify app developer with a deep understanding of inventory management and forecasting. Key Functionalities: Integrate with Shopify and multiple sales channels (TikTok Shop, eBay, Amazon, Etsy) to track inventory levels in real-time. Utilize historical sales data to predict future demand and optimize stock management. Include lead time considerations and safety stock configurations. Generate forecasts with clear visual indicators (red, orange, green) for stock status. Provide reorder alerts when inventory reaches predefined thresholds. Allow editing of SKUs, including the ability to manage composite SKUs made up of other products. Benefits: Improved inventory accuracy across all sales channels. Reduced stockouts and overstocking. Data-driven decisi...

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Amazon Listing Color Variation Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently having an issue with my Amazon product listing. Certain attributes are irrelevant which I want removing

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Hola! ☺️ Quiero ayudarte con tus metas! Soy Rosalía Mira, actriz protagonista de la película “Ni te me acerques” en Amazon Prime. Rapera compositora influencer coach y fundadora de escuela de actores y consciencia espiritual. ▫️Busco Coach que me motive y entienda mi visión. Hacer equipo! Busco alguien que: ?Me exija una disciplina, un horario ?Me ayude con la confianza y potencie mis puntos fuertes y compense mis puntos débiles ?Sienta empatía y compromiso de verdad conmigo y mi proyecto para llevarlo lejos, que lo entienda ?Que me ayude para que hagamos equipo y yo le llevaré a esa persona lo más lejos posible!! A medida que avance el tiempo le pagaré más! ?Que me ayude con mi marca personal ?Manage...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hola! ☺️Quiero ayudarte con tus metas! Soy Rosalía Mira, actriz protagonista de la película “Ni te me acerques” en Amazon Prime. Rapera compositora influencer coach y fundadora de escuela de actores y consciencia espiritual. Busco Coach que me motive y entienda mi visión. Hacer equipo! Busco alguien que: - Me exija una disciplina, un horario - Me ayude con la confianza y potencie mis puntos fuertes y compense mis puntos débiles - Sienta empatía y compromiso de verdad conmigo y mi proyecto para llevarlo lejos, que lo entienda - Que me ayude para que hagamos equipo y yo le llevaré a esa persona lo más lejos posible!! Busco que estés cómodo y satisfecho con el trabajo y tengas buena retribución econ&oac...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...e-commerce website that effectively showcases between 100-500 of my products. An intuitive, user-friendly layout is a must, while maintaining a professional and appealing aesthetic that attracts and retains customers. - Platform Integration: While I haven't specifically mentioned any integration needs, I would appreciate your suggestions based on your experience. Whether it is integrating with Amazon and eBay for wider audience reach, or using PayPal and Stripe for financial transactions, or setting up mailing lists with Mailchimp and analyzing user data with Google Analytics, your expert guidance is highly valued. Ideal Skills & Experience: • Proficiency in various programming languages such as HTML, CSS, JavaScript, or Python. • Excellent experience with...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Amazon Mastery Needed 6 วัน left

  I am in nee...of a skilled professional who is an expert with Amazon to handle three important responsibilities: 1. **Product Listing**: Creating and managing efficient and effective product listings. 2. **PPC Campaign Management**: Developing, executing, and maintaining PPC campaigns strategically for maximum business profit. 3. **Inventory Management**: Ensuring optimal inventory levels, preventing under or overstocking and loss of sales. The targeted marketplace is Amazon India, but I also have a global reach with my products and services. Ideally, you should have a strong background in all these three aspects on Amazon, especially in the Indian and global markets. I am looking to have this project started as soon as possible. Experience with Amazon FB...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  E-Commerce Fitness Store Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...opportunity is required . If you cannot supply, please do not submit a response. I love this style of life like image and imagination, you will need to have flare and give this project 100% attention to detail, I do NOT want a fixed price for the creation of this website, I am looking for talent, dedication and a full commitment to working along side myself to build this and place all the products on Amazon. If you feel you have the time and the experience please apply, I do not want companies to apply as this will be a unique opportunity to place yourself in a long term contract. working hours will need to be in UK time zone as I need to converse with the selected candidate on a daily basis. I am in need of a talented web designer to build an e-commerce store dedicated t...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  ...us. This website needs to interface with our existing eBay and Amazon accounts, automatically updating listings and orders. Key requirements: - Proficient in website development specific to Prestashop platform. - Capable of synchronizing both product listings and orders, ensuring there's neither lag nor discrepancy in data. - Well-versed in implementing advanced product information like cross-selling, upselling features and bundle offers to increase our sales momentum. Ideal Candidates: Preference will be given to freelancers who have a strong understanding of not only Prestashop, but eCommerce platforms in general, as well as experience in database management and synchronization. Additional experience with eBay and Amazon API integrations would be particularly v...

  $1231 (Avg Bid)
  $1231 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  necesito que sean originales y facil de entender no necesito algo muy saturado de mucho texto, me gustaria algo mas visual y representativo con ejemplos, que se muestren todas las caracteristicas y ventajas del producto que mis diseños de mi producto esten en los modelos.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  AWS Specialist for PHP/MySQL Migration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...current hosting on a T2 instance to a T3 instance on Amazon Web Services. The data and files involved in this migration are relatively modest, totaling less than 1GB and fewer than 10,000 files. Clear communication and attention to detail are essential for this project. I've observed that some freelancers do not thoroughly read requirements or respond to ads without fully understanding them; therefore, I have included two questions in this job post. To be considered for this role, please answer both questions at the BEGINNING of your reply to this ad. Key Tasks: Plan and implement the migration process efficiently. Ensure the security, reliability, and performance of the application post-migration. Configure the application to utilize Amazon RDS. Secure access will...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced tutor who can teach me the ins and outs of listing products on Amazon and Ebay, specifically in the categories of jewelry, clothing, and electronics. Key Responsibilities: - Provide comprehensive training on listing items on Amazon - Teach me how to properly categorize my products - Make sure I understand all the requirements to successfully list products Ideal Candidate: - You must have experience with Amazon and ebay listing - You have a good understanding of Amazon's rules and can impart that knowledge - Familiarity with the jewelry, clothing, and electronics categories on Amazon is a bonus - Patience to teach a newbie Please note that I only have product images for jwellery and clothing ready, I will need additional gu...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Cartoon-Style Children's Book Illustrations 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engaging digital illustrations. - Previous experience illustrating children's books is a MUST. - You will be required to design 21 illustrative pages per book. - Ability to create illustrations based on directions and suggestions provided. - Flexibility to make revisions as required. Ideal Skills: - Exceptional digital art skills. - Strong sense of visual storytelling. - Previous experience with Kindle Direct Publishing (KDP) -Ability to work within strict deadlines and deliver high-quality work. - Strong communication skills to understand and implement feedback. This project not only requires a skilled digital illustrator but also someone who understands the interaction factor in children's books. Your work will directly contribute to making this book an engaging and...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Senior 3D Product Designer for Electronics 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a talented Senior-level 3D product designer to boost my Amazon shop. You will be creating 20-30 products monthly, each furnished with 3D & lifestyle images. You must have expertise in creating designs for mobile accessories products. Requirements: - Exceptional skills in 3D software, adobe photoshop - Proven experience designing mobile accessories - Ability to deliver at least 20-30 designs monthly - Creativity in generating lifestyle images for Amazon listings Offering a competitive salary of $600-$850, ranging based on performance and experience. Serious inquiries only, please. This is an opportunity to showcase your high-level design skills and contribute significantly to a burgeoning Amazon shop.

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'll manage your complete account on monthly basis for 60 GBP/month. The date from which I started managing the PPC was from 12 Feb 2024.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Robust Amazon Product Hunting & Dropshipping 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to my existing Amazon seller account. The areas of help I require include the following: • Hunting for lucrative products in the Electronic, Home & Kitchen, and Fashion categories on Amazon. The ideal candidate should have an eye for products with a high demand and low competition, ultimately leading to increased profitability. • Optimizing my Amazon product listings. This should involve conducting keyword research to ensure the listings are reaching the optimum audience and converting effectively. • Managing eBay and Amazon dropshipping. You should have experience with coordinating between the two platforms, ensuring that stock levels are maintained, and orders are dispatched on time. The perfect candidate for this project is someone who...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of a lecturer who specializes in different topics but primarily covers History and Literature. - Subjects: The lecturer should be at ease teaching History and Literature subjects. - Level of Expertise: We require someone of an intermediate proficien...Expertise: We require someone of an intermediate proficiency level, who can deliver lectures that are both engaging and insightful. Ideal Skills: - Good communication skills; town, and charisma are non-negotiables for this role. - Be very knowledgeable in History, Literature. - Prior teaching or lecturing experience is considered a massive plus. As a lecturer, your lectures should inspire and kindle interest in the minds of your audience. Should you believe you're up to the task, do not hesitat...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Digital Illustrator for Children's Book 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engaging digital illustrations. - Previous experience illustrating children's books is a must. - You will be required to create less than 10 illustrations. - Ability to create illustrations based on directions and suggestions provided. - Flexibility to make revisions as required. Ideal Skills: - Exceptional digital art skills. - Strong sense of visual storytelling. - Previous experience with Kindle Direct Publishing (KDP) -Ability to work within strict deadlines and deliver high-quality work. - Strong communication skills to understand and implement feedback. This project not only requires a skilled digital illustrator but also someone who understands the interaction factor in children's books. Your work will directly contribute to making this book an engaging and ...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional with expertise in Kindle Direct Publishing (KDP) to aid in laying out a non-fiction book that is ready for publishing. Key Requirements: - Proficiency and experience in utilizing KDP for book layout is a must. - Prior work with non-fiction books is preferable. - Manuscript has already been thoroughly edited and contains approximately 100-200 pages. - I am looking for someone who can also guide me through the process of getting the book published. This project will require a detail-oriented individual who can meticulously layout the book according to the KDP publishing platform's specifications. As I'm also seeking guidance throughout the publishing process, familiarity with this is essential too. Your input will be fundamental to ensuring the...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  WP - eCom, POD, DS, Affiliate mktg site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking to build a relationship with a reliable and affordable solution provider for this and upcoming project sites. This is what I expect to be done: 1) start with a fresh wp install 2) install and configure preferred theme. Basic with no custom design or custom content needed unless it just comes with it. 3) install and configure necessary plugins like: woo, cjdropship, printful/printify, seo, amazon affiliate, ebay affiliate, seo, etc. if you know what you’re doing you’ll know which plugins and we will discuss that early on. 4) setup a couple parent/sub categories, taxonomy/tag structure and search 5) create at least 1 example product for each product type. Like to see customizable product examples 6) checkout must work with stripe, paypal, apple pay 7) provi...

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Boost Health & Beauty Product Ratings 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...line of health and beauty products on Amazon. Key responsibilities will include: - Developing a compelling incentive strategy that naturally encourages customers to write product reviews. - Implementing and managing the strategy with careful attention to Amazon's policies and guidelines. - Monitoring, analyzing and reporting on the impact of the implemented strategies. The ideal candidate will have: - A deep understanding of Amazon's review guidelines. - Proven experience in developing and executing successful incentives-based review strategies. - An ability to analyze and report on strategy effectiveness. - Familiarity with the health and beauty industry. By increasing the number of positive reviews, I hope to improve my products' ratings on Amazon ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  15 to 20 short commercial ad on memory foam cushion. You need to show the office chair use and car seat use. Pls use all copyright free resources, Amazon should approve it. Show a nice blonde girl using and talking about our product with female voice over. I have attached the images. You can use the best ones from them. Please add nice animations, footages, texts , overlays etc. You need to provide the script, voice over, copyright free footages etc.

  $6 (Avg Bid)
  การันตี
  Web Scraping 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled freelancer to help me collect delivery timeline data for various zipcodes from Amazon product pages. This project involves extensive web scraping and the ideal freelancer should have a proven track record in similar projects. Key Responsibilities: - Extract delivery timeline information for each specific Amazon product based on the provided zipcodes. - The product ASINs and zipcodes for which the data is required will be provided to you. - Handles large amounts of data and ensure its accurate collection. Ideal Skills and Experience: - Experience with web scraping, ideally Amazon product pages. - Proficiency in using Python to write scripts for data extraction. - Proficiency in using scraping tools or writing scripts for data extractio...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...experienced Amazon advertising professional who can optimize my keywords for physical products. The primary aim of this project is to significantly boost conversion rates. Key Responsibilities: - Refine and optimize keyword selection for my Amazon listings - Increase the effectiveness of keywords in driving conversions Ideal candidate should have: - Extensive experience in Amazon advertising - Proven track record in keyword optimization for physical products - Strong understanding of Amazon's product targeting and ad copy writing - Previous success in increasing conversion rates on Amazon. This is a results-oriented task and I am looking forward to identifying effective long-term strategies for keyword optimization in order to increase my product�...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Confirming authenticity of given feedback. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a guru in the area of Kindle Amazon reviews, particularly someone with a strong knowledge in review analysis and optimization. The key task of this position involves identifying trends, optimizing existing reviews and improving overall review ratings. The ideal candidate for this role should have: - Proven experience in analyzing and optimizing Kindle Amazon reviews - Excellent skills in spotting trends and patterns in reviews - The capability to benchmark against competitors and highlight opportunities for improvements Also critical to the role is the ability to verify purchase reviews. Applicants that have a proven track record in identifying and verifying valid purchase reviews are preferred. This project requires strategic thinking a...

  $1 - $5 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  15 คำเสนอราคา
  "Amazon Dropshipping Expert Needed" 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional with expertise in Amazon dropshipping. My primary focus is on electronics items, spanning a wide range of products. The responsibilities of the successful candidate will include: - Product Hunting: Identifying profitable and trendy items for our store and ensuring they meet all necessary criteria to generate sales. - Amazon Listing: Importantly, you should be adept at listing products with compelling descriptions, ensuring that all necessary technical specifications are included, and employing SEO-optimized keywords to capture maximum visibility. - Managing Inventory: It's imperative that you excel at predicting customer demand, managing current inventory, and organizing data tracking for both. Desired Skills: - Proven experience in Amazon dr...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  This is a 50-50 Partnership I will supply the amazon seller account and you will handle the business with your expertise and knowledge. 50-50 payment will be from profit, looking for serious candidates only. Key Responsibilities: • Handle complete drop-shipping process on Amazon. • Assist in finding the best-suited products to sell (exact category yet to be determined). • Aid in locating a reliable supplier or manufacturer. Ideal Candidate: • Proven experience in Amazon drop-shipping. • Familiarity with product sourcing and supplier management. • Quick and open communication is a must - availability for regular check-ins to ensure progress. • Strong knowledge of the Amazon platform, including it's selling policies and ...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced advertiser to craft compelling ads for an online business. The ads will be utilized across Facebook, Instagram, Google, Amazon and Microsoft. The ideal candidate will have: - Skills in creating tailored ads for a specific audience. For our project, we are targeting Parents and Business professionals so any experience in crafting messages for these groups will be highly valued. - Experience in designing ads aimed at increasing brand awareness, driving website traffic, and generating leads. Each of these goals is significant for our project, and the ads should align with all of them. Considering the multi-functional role of these ads, I need someone who can balance creativity with a strategic mindset to capture our audience effectively. We are prefera...

  $331 (Avg Bid)
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Hey I’m Looking for someone to list my eBay products and find trending products to drop ship on eBay from Amazon and Walmart and other websites , as well as list them and fulfill the orders

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  139 คำเสนอราคา

  ...and select a development company that demonstrates significant experience and expertise in similar telecommunications projects. SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED •Telecommunications API Integration: Particularly experience with Amazon Telecom Services or similar platforms. •Web Development: Proficiency in both front-end and back-end development. Key languages include JavaScript, HTML5, CSS for the front end, and Python or Node.js for the back end. Familiarity with frameworks such as React or Angular is also desired. •Cloud Services Management: Experience with AWS (Amazon Web Services) for hosting and managing web applications is crucial. •Call Management Systems: Previous work on projects involving VoIP, call management systems, or related telecommunicat...

  $5592 (Avg Bid)
  $5592 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน amazon kindle ชั้นนำ