ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 antenna services งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพ...ิการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline, PTT, or Mobil branding; then deliver and approve submission. The project duration will depend on the number of workshops and the availability of participants.

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา

  hi (สวัสดี) i'm organising a wedding in bangkok in january am looking for a number of services - minivan (need a driver to go to prachuab khiri khan and prachinburi) - full moon theme face painting - DJ, announcer, band - wedding equipment hire - cake - photographer สวัสดีฉันกำลังจัดงานแต่งงานในกรุงเทพในเดือนมกราคม กำลังมองหาบริการต่างๆ - minivan (ต้องการคนขับรถไปที่ prachuab khiri khan และ prachinburi) - ภาพวาดรูปพระจันทร์เต็มดวง - ดีเจผู้ประกาศวง - เช่าอุปกรณ์งานแต่งงาน - เค้ก - ช่างภาพ

  $84 / hr (Avg Bid)
  $84 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Limosine Services หมดเขตแล้ว left

  -หัวข้อ Limosine Services -ต้องการคนที่สามารถดูแลประจำครับ - WordPress เว็ปไซค์ -สร้างLoginPageAdmin>Driver>User -ต้องการสร้างฐานข้อมูล -สร้าง Booking Board แบบ Live Realtime ประมาณนี้นะครับ เกี่ยวกับBoardสร้างบนเว็ปไซค์ ======== รายละเอียดเพิ่มเติม ทักแชทเลยครับ

  $1035 (Avg Bid)
  $1035 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  Hi All, Our client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HEL...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write Shop Descriptions in Thai หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are currently looking for a per... We are currently looking for a person to write 5 descriptions of selected online stores in Thailand (in Thai language). Approx. 3000 characters PER SHOP. It would be great if you could prepare them in HTML. Text must contain: 1. Description of the shop in general 2. Information about promotions and voucher coupons which the selected shop offers 3. Description of the products, brands, services, categories/types of products that people can buy in the shop 4. Description of the shopping process and posibilities (delivery, payment methods, …) In case of being interested in our project, please provide me your price expectations for the same as well as the time you need to prepare them and whether it's possible to do...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อนำเสนองานบริการด้าน outsourcing services ให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเจ้าหน้าที่ outsource เพื่อ คีย์ข้อมูลเอกสาร, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Corporate Website Content & SEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled and attentive content writer with SEO expertise to work on my corporate website. The primary goal of this project is to provide detailed and engaging information about our products and services. Key Responsibilities: - Content Writing: Crafting well-optimized, informative, and engaging content for our website. - SEO: Ensuring the content is search-engine friendly and meets the SEO guidelines. - Communication: Frequent phone calls for idea exchange and feedback implementation. Ideal Candidate: - Experience in Corporate content creation. - Strong SEO skills. - Excellent communication skills. - Proactive and open to feedback.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Compact Panel Mount NFC Reader Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop schematics, PCB and firmware for a compact NFC reader. The suggested RFID controller is PN7160. Microcontroller - STM32 0) Two boards - antenna and the main board. The antenna diameter is 15mm with a hole in the center 4-5mm. The main board is 14mm in width and length is 35mm or less. 1) The reader must read and write password-protected memory blocks in Mifare Classic cards. 2) The reader keeps the password for the RFID cards as a hard-coded constant. 3) The reader has an 4-byte reader ID stored in its EEPROM memory. 4) The RGB LED on the edge of the main board, whose location matches the hole in the antenna. RGB LEDs are connected to the PWM pins of the controller. 5) A waterproof (if possible) speaker must be on the opposite edge of the main board, closer to...

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Effective B2B Lead Generation for Consulting Firm 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a B2B consulting firm, Veritern is seeking skilled freelancers to enhance our sales through targeted lead generation. We need experts who can identify, reach out to, and engage businesses that require consulting services. Desired Skills and Experience: Proven track record in B2B lead generation Extensive knowledge of the consulting sector Expertise in sales growth strategies Exceptional business communication skills Proficiency in digital marketing tools and techniques Familiarity with LinkedIn automation tools like Responsibilities: Develop and implement effective lead generation strategies Utilise LinkedIn, automation tools like , and cold emails for outreach Identify and engage potential clients within various industries Create and execute digital marketing campaigns

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Trophy icon Debt Recovery Agency Needed 6 วัน left

  I'm in need of a debt collector agency with 1-5 years of experience to help me recover outstanding debts across various sectors. I require a set of services including: - Debt collection: Handling overdue payments across different types of debts, such as consumer, business, medical, and government debts. - Skip tracing: Locating the whereabouts of debtors who have gone off the grid, making it difficult to recover owed funds. - Credit reporting: Providing me with updated credit reports of debtors to help assess their current financial status and determine the best approach for debt recovery. Experience in this field is crucial, as it requires a deep understanding of debt collection laws and practices. The ideal agency should have a proven track record of successful debt recove...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I am searching for an experienced digital marketer with a focus on social media channels, especially Facebook and Instagram. - Marketing Services: My primary need is for social media marketing strategies that can effectively engage and grow my audience. - Social Media Platforms: The marketing efforts must largely focus on Facebook and Instagram, which are the channels my target audience uses the most. - Target Audience: The ideal candidate understands how to connect with teenagers, young adults, and parents. They can develop campaigns that resonate with these unique audience segments and foster a strong brand-audience relationship. This project requires nuanced understanding of these platforms' algorithms, creative planning of engaging content and analytics. Knowle...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon High-End Property Business Logo Design 2 วัน left

  I am in need of an expert in logo design that holds experience and creativity in developing sophisticated and professional logos. For my new property business, I am envisioning an icon that flawlessly intertwines a home symbol, embodying our services, while at the same time displaying a touch of elegance and professionalism. Priority Details: - The colour theme for the design should mainly focus on black and gold. The aim is to accentuate the premium aspect of our brand. - The logo should project an image of elegance, professionalism, and sophistication. - The use of a home symbol is essential, as we wish to visually communicate our core service, property-related solutions. - The logo should have the name of my company: NOBELLE HOMES Ideal Skills: - Logo design experience - A str...

  $37 (Avg Bid)
  Trophy icon Corporate Website Development 6 วัน left

  I'm in need of a talented web developer to create a corporate website for my business. This project has a time constraint, so I'd like the website to be completed within a month. Key Project Details: - I require a visually appealing and professional corporate website that clearly represents my business and services. - It should be user-friendly with easy navigation for potential clients. - Mobile responsiveness is vital. The website should adapt well to various screen sizes and devices. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing corporate websites is a must. Please provide examples of your previous work. - Proficiency in HTML, CSS, JavaScript and other relevant web development technologies. - Understanding of SEO practices to optimize the website ...

  $10 (Avg Bid)
  Commercial Proposal Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert to design and write a compelling commercial proposal for my IT company. The primary aim of the proposal is to pitch our photography services, offer assistance in advertising on booking platforms, and provide website design and development services for a BNB business. Key Requirements: - Crafting a professional, persuasive and detailed commercial proposal that showcases our photography, advertising and website services. - The proposal should be specifically tailored to the needs and interests of a BNB business. This involves addressing key pain points and offering innovative solutions. - A quick turnaround is essential. Ideally, the proposal should be completed within 1-2 days. Skills and Experience: - Proven track record in creating success...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Professional Photo Editing and Color Correction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of skilled photo editors to assist in improving my photos. Services needed will include: - Background removal and replacement - Color correction - High-end retouching The improved photos should feature solid-colored backgrounds. Ideal freelancers would possess profound skills and experience in photo editing, color correction, and proficient use of editing software. Knowledge pertaining to achieving a professional and clean finish is also a must. Although the specific color for the new backgrounds isn't chosen yet, it'd be beneficial if you could provide recommendations based on the content of the photos. Your input is encouraged! Thank you for considering my project. I eagerly look forward to transforming these photos.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors, access logs, and system logs. -- Celery and Beat: Log task execution and periodic tasks. -- Database (Cloud SQL): Log database queries and errors. -- Redis (Cloud Memorystore): Log Redis operations. - Collect and store logs centrally using GCP's Stackdriver Logging. - Set up log rotation and retention policies. 3. HTTPS Domain Configuration: - Configure an HTTPS domain for both frontend and backend services. - Use Certbot or another tool to obtain and manage SSL/TLS certificates. - Redirect HTTP requests to HTT...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  SEO Consultancy Services for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an SEO expert who can help optimize my website across various search engines. This includes, but is not limited to, Google, Amazon, and Ebay. Key Requirements: - Increase website traffic: I'm keen on reaching a larger audience and am looking for strategies to draw in more visitors. - Improve search engine ranking: I need my site to rank higher on search engine results pages to increase visibility and credibility. - Boost online sales: Ultimately, the end goal of this project is to enhance my conversion rate and drive more sales through my site. Target Audience: - Local, national, and international customers: The SEO strategy you will implement should be able to attract and engage with customers from various geographical locations. Ideal Skills and Experience: ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Advanced App Automation with MacroDroid 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in ...other automation tools for Android. - Strong understanding of Android app behavior and the ability to extract relevant data. - Experience with setting up conditional actions and advanced automation scenarios. - Ability to problem-solve independently and accurately implement the specified actions within the app. External Devices or Services: - The automated tasks are meant to operate solely within the app itself; no interaction with external devices or services is required. The successful candidate will be able to work with me to fully understand the specific actions I need automated and will be able to implement them effectively within the MacroDroid framework. If you have the necessary expertise and experience, please reach out with your proposal and relevant p...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I require a Marketing Team dedicated to supporting lead generation targeted towards B2B markets. Your focus should be on delivering unparalleled value through: -Sales and Marketing : Use strategies to effectively market the unique capabilities of our services to B2B audiences. -Business Developments: Assist in identifying new business opportunities and set up meetings -Lead Generation: Attracting and engaging potential business clients for our tech offerings in an optimized manner. Applicants should have sufficient experience in IT Sales, an understanding of the tech industry, and proven success in lead generation and business development. Expertise in B2B sales and marketing would be especially valuable.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Consultancy Website 9 วัน left

  Project Overview: We are moving forward with the development of a fully functional and effective consultancy website. Based on our initial discussions, Abdelrahman will be responsible for bringing this project to fruition. The project will be executed with reasonable flexibility in terms of features and functionalities to...fully functional and effective consultancy website. Based on our initial discussions, Abdelrahman will be responsible for bringing this project to fruition. The project will be executed with reasonable flexibility in terms of features and functionalities to ensure a comprehensive and high-quality end product. This website will serve as an online presence for our consultancy agency, showcasing our services, team, portfolio, and enabling effective communication wit...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm currently using Outlook as my email provider for a single domain. I'm looking for an expert to help configure my DNS settings to SETUP multiple third party mail services. 1. Domain is registered on godaddy. 2. Currently we are using brevo and teh same is configured in DNS goodaddy 3. We are not able to use godaddy mail services after coniguring brevo 4. We would like to setup sendgrid mail services which mean we should able to use all the mail services we need some one who can help us configure these services on godaddy on single domain

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Branding Material Design for Website 2 วัน left

  PLEASE READ CEARFLY BEFORE APPLING !! I am looking for a talented graphic designer to create 5 graphic designs for my website, which provides services for students and researchers. The graphics will help visually represent our main message and core services. ---The first image represent the following text (the main text in home page): - Transform Your Study Experience: Engage with your study materials like never before. Simplify content, create custom presentations, generate tests, and get expert writing support—all in one place. ===The other 4 designs represent the following 4 services: 1 - Interact with your study materials: Engage in interactive conversations with your study materials. Ask question, get simplified summaries and find relevant points with e...

  $10 (Avg Bid)
  zoho inventory 9 วัน left

  I have carefully reviewed the description and I am confident in my ability to complete the tasks you outlined with precision and professionalism. Before proceeding, I would appreciate the opportunity to discuss the project's budget and deadline further. Please feel free to initiate a chat so that we can collaborate effectively and ensure a successful outcome. Thank you for considering my services.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled website developer to create a modern and sleek website for my target audience of young adults. Key Requirements: - The main purpose of the website is to inform visitors about our services and offerings. Therefore, we need a design that is both visually appealing and easy to navigate. - The style of the website should be modern and sleek, catering to the tastes of our target audience. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of web design principles and trends, particularly with a focus on clean and modern aesthetics. - Previous experience developing informational websites, particularly those targeted at young adults, would be highly beneficial. - Proficiency in web development tools and platforms such as HTML, CSS, and WordPress. If yo...

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Meta Ads Specialist for Sales generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company, we are currently seeking a talented and experienced Meta Ads Expert to spearhead our advertising campaign. Our primary objective is to generate leads and drive sales through captivating advertisements. Key Responsibilities: - Create compelling advertising content that effectively promotes our products/services and entices potential customers to engage with our brand. - Utilize your expertise in Meta Ads to strategically target and reach our specified audience demographics. In this instance, our target audience will consist of individuals aged between 25-34 and 35-44. - Monitor, analyze, and optimize the performance of our advertising campaign to ensure maximum lead generation and sales conversion. Ideal Candidate: - Proven track record of successfully running and man...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional QuickBooks Accountant, preferably with a solid background in the services industry. Your main responsibility will be to manage my business's bookkeeping. This isn't a typical bookkeeping role; you must understand the specifics of service-based accounting. Your ability to navigate QuickBooks with ease and deliver accurate results is crucial to this role. Any competent and experienced accountant should apply, but I'll be particularly keen on those with a proven background managing books for service-based businesses.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  AD Meta data capture 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Active Directory Expert to create a Python script and test data to capture all meta data linked to and which describes the confined parameters of an AD account, AD RMS (Rights management Services) group policy GPO etc. and export to a MS Excel File. More information attached.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...catalogue. Features Required: - Destination descriptions: Detailed and engaging descriptions of various travel destinations. - Tour packages: Information on the different tour packages that we offer. - Accommodation options: Clear, concise details about various accommodation choices available within each travel package. - Customer review: A section where customers can leave feedback and rate our services. - Direct communication: Options for the customers to get in touch with me directly via a contact form, live chat, phone number, Whatsapp and email. Ideal skills: - Proven web development experience - Excellent communication skills - Attention to detail - Experience in developing eCommerce or similar platforms This is an exciting opportunity for an experienced developer ...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  (admin please note I do not want this to be a recruiter project) Hello Freelancers! Please write the answer to this question at the top of bid "what is the capital of Australia?" Hello, I'm looking for people who can provide similarity detection services in relation to content (writing). I am ok to pay $1usd or less per one similarity detection service. If you have access to similarity detection services, please write in the bid which similar detection services you have access to. I'm mainly looking for access to services that start with the four letter Turn.... Please write "I have access to a similarity detection service starting with T" at the end of bid. I’m especially looking for persons who have a similarity detect...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled freelancer to create 30 Instagram reels for my business. These reels will be devoted to promoting the various products and services we offer. - I have specific concepts in mind for each of the 30 reels, so creativity is welcomed but not necessarily required in the initial concept phase. - I already have a selection of product images and videos that you can work from, to help keep the process smooth and streamlined. Ideal skills for this project include: - Proficiency in creating engaging and visually appealing Instagram reels. - Ability to work from an existing set of product images and videos to create compelling promotional content.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in nee...event- 9 july 2024 The Specifics: - The event specifically targets adults so the themes, tone and overall approach should be sophisticated and professional. - A natural makeup style is preferred. It's essential that the makeup enhances the inherent beauty of each individual rather than overpowering it. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in special event makeup services. - Proven ability to deliver natural makeup styles successfully. - Experience working with adults and understanding their skincare needs and aesthetic preferences. In your bid, please include examples of your past work, especially those that highlight your capacity to deliver in natural makeup styles for adults. That would help significantly in...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  We are looking for 5-10 years of .Net experienced developer who can also have experienced in React and .Net based web development. Long terms multiple projects development. Using Mainly Azure SQL server database with Visual Studio .Net Core API. Graph QL and EF. Worked on Azure Key Vault, Azure Logic app, Azure function is bonus.

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative professional to assist...presence. Key Responsibilities: - Develop a brand that reflects the values of trustworthiness, authenticity and legal expertise - Understand the nuances and demands of the legal industry to create a brand that differentiates from competitors - Design a visual identity that resonates with the target audience Ideal Skills: - Proven experience in brand creation, particularly in legal or professional services - Understanding of branding principles and how they can be applied to convey trustworthiness, authenticity and legal acumen - Strong creative skills in designing a visual brand identity This project is ideal for someone who has a solid understanding of the legal industry and can translate that into a strong, authentic and tru...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Flutter Mobile App Developer for Translation App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hybrid platforms such as Flutter. The app I'm looking to develop is a translation tool, not a translation engine. It needs to be compatible with both iOS and Android platforms, as well as a web application. Key Features: - Text Input Translation - Voice Input Translation - Camera Input Translation The app will be integrated with a third-party translation service to provide accurate translation services. The primary goal of the initial version of this app is to have a functioning and seamless translation service across these mediums. The translation service should be able to handle input using text, voice, and the camera interchangeably. You will need to implement the UI/UX and backend logic for the app. Please note that while the primary focus is on the translation feat...

  $1368 (Avg Bid)
  $1368 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I need a lead generation expert who can get me warm leads of small local ...Requirements: - Location: United States - Target Audience: Small local cleaning companies - Contact Method: Email Ideal skills and experience for this job: - Proven track record of successful lead generation in the B2B sector, ideally within the cleaning industry - Strong understanding of the American market, particularly local services - Excellent communication skills for effective email outreach - Experience in identifying companies in need of web development services - Ability to generate warm leads that are genuinely interested in website development Please only apply if you can meet all the requirements and have a successful history of generating high-quality leads in the cleaning industry in t...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Being an accountant, I am in immediate need of a basic yet highly professional website serving as my online presence. This website should concisely convey: - The specific services I offer Noteworthy for any freelancer interested in undertaking this project: - Exceptional command over website design fundamentals is integral - Previous expertise in creating websites for professional services, especially in accounting, would be ideal - Delivering the completed website at the earliest is paramount Bring your A-game and let's create an online footprint for my accounting services. I look forward to working with you.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  As an IT company, we are taking a proactive approach at securing our clients' digital asse...can help increase our sales leads. Key Responsibilities: - Utilize cold calling techniques to connect with potential clients - Implement email marketing strategies to reach a wider audience - Leverage social media platforms to attract new leads Ideal candidates will be skilled in: - Cold calling - Email marketing - Social media marketing strategies Understanding cybersecurity products and services like network security, endpoint security and data encryption would be beneficial. Your main goal will be to increase our sales leads in the field of cybersecurity. We believe your contribution will be valuable in helping us provide cybersecurity solutions for businesses and safeguard th...

  $866 (Avg Bid)
  $866 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Website Scraping for Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a web-scraping expert to retrieve both images and text from a specific website for research purposes. The text data will need to be structured and saved in a CSV file, including paths to saved images. Key details to consider: - Knowledge of w...techniques is essential to accomplish this task. - Quality control to ensure accurate data extraction and image quality is critical. - Structure page information and freeform descriptions should be made available in a CSV file. - The images should be saved in their original resolution and quality settings. Please provide any relevant experience you have in web scraping, including free and paid services you have used before to help with your work. I would like the project to be completed in the next week. Let's discu...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web designer, fluent in the Arabic language, experienced in creating corporate websites. The primary goal of our website is to disseminate company information thoroughly. Your expertise should enable you to include essential elements such as: - Our company's history and mission - Detailed descriptions of our products and services - Profiles of our team and leadership In addition to these core elements, we'd like to include a news section on our site. This should be regularly updated with fresh content related to our company's activities and industry trends. Your experience in UX/UI will ensure the website is user-friendly, intuitive navigation and adaptable to mobile devices. An understanding of SEO is a plus for increasing our onlin...

  $2012 (Avg Bid)
  $2012 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  TikTok Ads Expert for UAE Car Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cars in the UAE, starting with Abu Dhabi. Our goal is to raise awareness about our website and the services we provide. We need an experienced TikTok Ads Manager to help us achieve this. Here are the details of our project: About Us: Our business offers three main services: Cash Offer for Used Car Sellers: We provide an easy and fast way for car sellers to secure a cash offer for their cars. Classified Listings for Sellers: Sellers, both end users and used car dealers, can post their cars on our classified section for a fee. Classified Browsing for Buyers: Buyers can browse our classified section to purchase cars. What We Need: General Promotion: We need to promote our website and its services to the residents of Abu Dhabi. Specific Campaigns: We need to create s...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Payment App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cross-platform native mobile application for iOS and Android that will primarily be used for fund transfer, recharge, bill payment, tax accounts, and other utility services as per attachment. The app should have a user-friendly interface and must be fast, secure and reliable. Key requirements: - Develop a cross-platform native mobile application for iOS and Android. - The application should be able to facilitate fund transfers, recharge, bill payments, manage tax accounts, and provide utility services. - Ensure that the app is user-friendly, fast, secure, and reliable. I need this project completed ASAP. Please provide your portfolio and relevant experience when you submit your bid.

  $1180 (Avg Bid)
  $1180 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...the booking process for salons, beauty parlors, and stylists. Key Features Required: - Calendar Integration: This platform must allow each salon to manage their calendar and synchronize it with customer bookings. - Customer Reviews and Ratings: A system for customers to provide feedback on their experience is also required. It should enable future patrons to make informed choices about the services they engage. - SMS Notifications: The platform should notify customers of their bookings via SMS. Client Data Collection: In addition to standard contact information, the system should also be capable of capturing client preferences, including: - Phone Number - Email Address - Preferred Stylist/Technician The ideal freelancer for this project is highly experienced in building ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Welcome to GLA Branding & Communication Services! We specialize in transforming visionary ideas into impactful brands with our exceptional branding and communication solutions. Explore our services, view our successful projects in the portfolio, and gain insights from our blog. Learn about our mission, meet our dedicated team, and easily get in touch through our contact page. Connect with us on social media to stay updated. Let’s create something extraordinary together!". Here are some items I want in the quote: HomePage, About Page, Services Page, Portfolio/Case Studies and Blog/Resources.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Mobile App UI/UX Design 6 วัน left

  I need an adept UI/UX designer versed in creating intuitive and stunning designs for a mobile application primarily dedicated to selling products or services. The app competes with some similar local businesses, making it critical to stand out in the market with a unique and user-friendly interface. Ideal Skills and Experience: - Expertise in mobile app design. - Proven track record of designing eCommerce applications. - Knowledgeable about the latest design trends. - Experience in creating user-friendly interfaces. - Excellent understanding of user-centric design principles. The main goal is to create an engaging and smooth user experience that would turn visitors into customers, outshining our local competitors.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I require the services of an individual with significant expertise in Kafka for a client project. Requirements: - Essential: Profound expertise in Kafka - Advantageous: Cloud knowledge and DevOps experience, particularly in AWS, Google Cloud Platform, and Azure The project has no specific deadline, giving you the flexibility to work within your schedule. Your role will be pivotal in integrating Kafka with other cloud services and ensuring smooth operations. Your familiarity with cloud platforms will be an added advantage, as the project may require some level of cloud integration. Ideal Skills: - Kafka expertise - Proficiency in AWS, Google Cloud Platform, and Azure - Cloud knowledge and DevOps experience is a plus - Attention to detail - Strong communication skills Your...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Web/app/server maintain&develop(monthly paid) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proposal to make sure we read it carefully. Here's what you'll be doing -Number of positions: 5 (subject to change) -Tasks: Preventing hacking / preventing data leakage / monitoring servers in real time / modifying and maintaining websites / adding new website features / developing new web and app features / increasing server security / ensuring compliance with privacy laws .... and most other services required to run apps and websites. -Meetings: All work is done at your location, and once every 7 days, we have a video conference with all developers, and you can send us a report of your daily work and server checks. (Time and more information to follow) -Budget: $150~$200/month/1 person (subject to adjustment) -We still have a lot of time before monetization, so please...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient seller to promote my online mental health services specifically tailored for IT professionals. This unique offering allows sellers to earn commissions based on successful sales, ensuring a mutually beneficial partnership.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am looking to build a robust, user-friendly marketplace website for an array of services, designed to emulate the seamless experience akin to Uber Eats / Booksy. Services will prominently include restaurant bookings, spa appointments, professional services and home repairs, crating a market place for the SME South African service orientated industry. Key Features and Functions: - The platform should ideally be based on Shopify to ensure a smooth user experience and efficient management. - The marketplace should emphasize on restaurant bookings, spa appointments, and home repair, and professional services. - The site needs to incorporate a calendar-based system for streamlining bookings and appointments. - Additionally, it should also allow direct contact wi...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Urgent Website SEO Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a skilled SEO expert who can help improve my website's search engine rankings. www.formula-learner.co.uk. My main goal is to increase my website's visibility through effective SEO strategies. Key Responsibilities: - Implementing on-page SEO techniques to improve the website's search engine visibility. - Executing off-page SEO activities to enhance website's authority and drive organic traffic. I'm looking for someone who can deliver tangible results quickly, with a strong understanding of both on-page and off-page SEO techniques. The ideal candidate should have a proven track record of improving search engine rankings for websites in a short time. The project has a short timeline, so I need someone who is able to start immediately ...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา