ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 apple safari งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for kikinopakun -- 3 หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for kikinopakun หมดเขตแล้ว left

  สินค้าตัวต่อไปขอเป็น Apple AirPods ครับ รูปสินค้าให้เข้าใจตรงกันตามลิงค์นี้ครับ http://i.ebayimg.com/00/s/NDc1WDU0MA==/z/gPkAAOSwEzxYXCey/$

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are looking for a talented iPad app developer. Developers must be proficient in FlutterFlow and have an iPad Air. This project is nearing completion and work on Flutt...talented iPad app developer. Developers must be proficient in FlutterFlow and have an iPad Air. This project is nearing completion and work on FlutterFlow is almost complete. We need a senior developer to finish this project. Currently, there is a problem with my Apple account, so having an Apple account is essential. The final results provided are no-error flutter code and IPA file. We are looking for a senior developer who knows how to meet tight deadlines and complete projects in a short time. Note: If you do not have an iPad Air, an Apple account, or are not proficient in Flutter/FlutterFlow, ple...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I want to add in app purchase to my ios application . so anyone can buy subscription using in app purchase of apple . PLEASE also see attach screenshot thats apple reject application due to in app purchase. so lets me know and budget is flexible

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking freelance game network testers to perform stability and functionality testing of games on PC and mobile devices. Responsibilities: - Test games based on project requirements. - Report and communicate with game master moderators to provide project feedback. Requirements (ANY of the following): - PC: Windows or Mac - Apple iPhone: 10 or above - Android Mobile: Snapdragon 865 or above - Network: Wi-Fi and 4G networks Notes: - Any SIM purchased for testing and data recharge expenses will be reimbursed in full. - Purchases will be reimbursed upon submission of purchase receipts/invoices.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented logo designer to create a compelling combination logo for my consulting business. Specific project requirements are: Key Features: - I'm interested in a design that integrates both text and symbol or icon elements. Company Name "The Thesis Project" Please include Tagline: "Changing Notion" - Color Scheme: Preference is for cool color palette. Think...palette. Think blues, greens and purples. The theme must be simple abstract, modern and gives a sense of growth and trust. Other colors can be use (no orange or red) any other colors will do. First 3 days of contest post, I will select finalist and work towards final product. Keep the logo SIMPLE and symbolic (represent education, growth, minorities cultures). Example of simple log...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  IOS App Review Process Resolution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional who can assist in resolving an issue with my React Native IOS and Android app. Currently, the app is stuck in the review process on the App Store and I've received feedback from Apple pointing to the cause of the delay. The ideal candidate for this job will: - Have extensive experience with React Native, particularly on IOS/Android - Understand the specifics of the Apple App Store review process - Be able to interpret and act on feedback received from Apple/Android - Achieve a successful upload of the app on the App Store/Play Store Since the app is already developed, you will exclusively work on the resolution of this review issue.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Apple Dev Account creation via Apple Developer app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, hope you are well. I would like to create an Apple Dev account for a mobile application. However I tried several times to create an account and it did not pass just because I create the account via a browser have it must be done via Apple Developer app. So I'm looking for someone who can help me create this Apple Dev account via the Apple Developer app. I'll also need to make a video capture to prove that the creation was done via "Apple Developer app". I'll send it to their technical support. So I'll have to open a link sent by Apple from my Gmail account to create the account. For this, I prefer to do an AnyDesk where I can open my mail, and we can create the account live. So you need to be on a Mac and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Implement Sign in with Apple, within one day in my iOS mobile app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled iOS developer to implement 'Sign in with Apple' functionality into our mobile app within a tight deadline of one day. The successful candidate will be responsible for integrating this feature seamlessly into our existing authentication system, ensuring a smooth user experience. This task requires expertise in iOS development, familiarity with Apple's authentication services, and the ability to work efficiently under time constraints. We welcome new freelancers to apply for this project, as we believe in providing opportunities for talented individuals to showcase their skills and grow their portfolios. If you're motivated, detail-oriented, and capable of delivering high-quality work within the specified timeframe, we encourage you to app...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...assistance of a tech-savvy freelancer to help me fling the digital door open by building out a Shopify store for the missale of physical goods. Key Aspects of the Project: - Setting up a user-friendly, attractive online store. - Integrating Credit Card and Apple Pay payment systems. Ideal Candidate Skills and Experience: - Proven proficiency in Shopify setup and customization. - Experience with ecommerce businesses, particularly those selling physical goods. - Capability to integrate multiple payment systems. Prior experience with Credit Card and Apple Pay integration will be highly regarded. My aim is to deliver a seamless shopping experience to my clientele. Hence, I need someone who understands the essence of easy navigation and beautiful design as much as technical ...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  ...croissants to decadent macarons, every bite tells a story of French culinary finesse.* [Video: People enjoying food at outdoor cafes] Voiceover: *Let's indulge in the flavors of Paris and savor every delicious moment. Because in this city, every meal is a work of art.* **Script 2: Street Food Safari in Mexico City** [Video: Vibrant street scenes with food vendors and bustling markets] Voiceover: *¡Hola from the heart of Mexico City! Get ready to tantalize your taste buds on a street food safari.* [Video: Close-ups of tacos, elote, and other Mexican street foods] Voiceover: *From mouth-watering tacos al pastor to tangy elote slathered in cheese, every bite is a fiesta of flavors.* [Video: People enjoying food and mariachi music] Voiceover: *Join me as we...

  $363 (Avg Bid)
  $363 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Launch Mobile App on Google playstore and apple store 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a proficient freelancer to assist in publishing our mobile app on the Google Play Store. The app is tailored to support the functionalities of our organization, making it somewhat region and language-specific but aimed for a broader reach. As I'm unsure about the precise permissions needed, I seek your expertise to navigate through this smoothly. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in mobile app development and deployment - Familiarity with Google Play Store's publishing guidelines - Knowledge in handling app permissions (even though I'm not sure which ones are needed) - Experience with region-specific and language-specific app settings - Ability to provide guidance on making the app suitable for a global audience **Key Requirements:** ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Secure Apple Enterprise Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in immediate need of guidance and assistance in purchasing a new Apple enterprise account. documentation to meet their criteria. **Ideal Skills and Experience**: - Proven track record with Apple's enterprise programs - Familiarity with Apple's eligibility requirements and enrollment process - Technical proficiency in setting up Apple enterprise accounts - Strong communication skills to clearly explain processes and requirements - Ability to work swiftly and efficiently to meet my ASAP timeline This project is critical for my organization’s expansion and operational efficiency. Therefore, I'm looking for a freelancer who not only possesses the technical abilities but also understands the importance of urgency in this matter.

  $12838 (Avg Bid)
  $12838 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Android and iOS App Deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a highly skilled and experienced app developer for publishing my already-designed Android and iOS applications. Aptitude Expectations: - Thorough knowledge of the app submission and approval process on both Google Play Store and Apple App Store - Proven experience in handling the debugging and performance optimization on apps - Ability to deal with any potential app compatibility issues Project Dinamics: - The app is prebuilt and the key functionalities are already integrated. Therefore, the app's core functionality does not require any changes. - Due to the nature of the work, market research is not a determining factor in this task. Ideal candidates for this project would have previously published multiple successful apps on both platforms. If yo...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Ionic App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, My app is created on Ionic framework. I submitted my iOS app to Apple for review and they told me that one of my pages didn't display on: Device type: iPad Air (5th generation) OS Version: iOS 17.3.1 Please see attached screenshot. I need this page to display. Who can help me?

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  iOS App Development Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I submitted my iOS app to Apple for review and they told me that one of my pages didn't display on: Device type: iPad Air (5th generation) OS Version: iOS 17.3.1 Please see attached screenshot. I need this page to display Who can help me?

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Create experimental mobile app for testing AppAttest Apple technology 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need testing mobile app, coded on swift(client side) and python(server side). Client side with only one button "start". And server side with Python script that interacting with client. Thats it. No need app publishing in AppStore. App testing in - TestFlight. More description in technical task attached.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Figma-Based Web Page Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced web page designer proficient in hand coding and Figma. Here's what I am looking for: - Development of a webpage that is fully compatible with Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari. - Integration of a design I already have in Figma into this webpage. - The code should be clean, uncomplicated, and capable of being embedded in another page. For this project, proficiency in HTML, CSS, JavaScript, and extensive knowledge of Figma is required. Here's specifically what I need to create: HTML for embedding into another site Clean HTML for email (code from drag and drop builders is not acceptable- it's too bloated!) I would like someone who can clean up code that was created from drag and drop code creators. I need someone for recurr...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  226 คำเสนอราคา

  ...a strong, impactful aesthetic that immediately draws viewers in. - The content will focus on detailing why accelerated ASI development by western powers is crucial. - Ideal skills: Experienced in creating engaging, informational websites. Knowledge of SEO and user experience design to maximize reach and impact. - The design of the website needs to be minimalistic and futuristic. Similar to the Apple website which explains why people should buy the iPhone 15 very elegantly. - Animations made for the video will also be used on the website to reduce cost - A donations page will need to be made to allow people to send donations for the campaign **3D Animated Video:** - The video will complement the website, providing a vivid, engaging narrative about the need for urgent development...

  $5056 (Avg Bid)
  $5056 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  flutter ios side login issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a skilled Flutter developer to fix my flutter project have issue in login option for ios there is otp and google login option bout have issue and iwant also add new login option apple login and my flutter project have laravel backend it store login to firebase and my backend i can control users in there you can fix this ? please if you don't know how to fix it or not sure and not fix it urgently don't place bid

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Payment Options Integration for Squarespace Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Squarespace specialist who can quickly and efficiently integrate a couple of payment options into my website's payment page. Key Requirements: - Set up the payment page to accept Credit cards and Apple Pay. - A sound working knowledge of Stripe, as I already have a payment gateway. Skills and Experience: - Proficient with Squarespace and its functionalities. - Prior experience in integrating payment options onto a website. - Experience with Stripe is essential. This is a small job, but quality work will be remembered for future projects related to website improvements and updates.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Multi-OS CCTV Monitoring App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I...functionality enabling users to watch live feeds, receive alerts, and manage camera settings. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in developing for Android, iOS, and Windows platforms. - Experience with real-time video streaming and application optimization. - Knowledgeable in integrating social media platforms within apps. - Proven track record in deploying applications to Google Play Store and Apple App Store. - Strong understanding of user authentication mechanisms to ensure app security and privacy. The goal is to create a seamless, cross-platform experience that combines ease of use with powerful surveillance capabilities. I’m looking for a freelancer that not only meets these technical requirements but also brings their creative insights to enhance the ov...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...an active participant in the design and development process, you will be responsible for guiding me through the creation and improvement of the user experience within a mobile app. Your in-depth knowledge of Swift programming and Apple's design guidelines will be a great asset. Ideal skills and experience include: - Proficient in Swift and latest UI frameworks - Exceptional understanding of Apple Human Interface Guidelines - Record of mentoring or teaching Swift and app development As for the timeline and specific app functionalities, these were not specified yet. However, when it comes to functionality, it's safe to assume that we'll be covering everything from simple to advanced aspects of an iOS app. Enthusiasm and a student-first mindset are a must for t...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Switch to Mapkit: HTML/CSS/JS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a google map JS code on html which I use in an iFrame on the no-code platform bubble.io. The map code has routing with origin and destination markers. Th...destination marker info window alongside the marker location address. (Similar to the attached picture). This will also be automatically updated alongside the marker position. 3 . Ensure that when the map is loaded and route is drawn, the may zoom automatically adjusts to accommodate all markers and info windows within the map with max dimensions of 320px wide and 300 pix high. 4 . Write the code in Apple MapsJS or any other cheaper alternative to google. (i.e Mapbox or Leaflet) I believe applemaps is has a routing service as well? See attached the html code and the picture of similar map routing with estimated travel...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Yogpath App UI/UX Makeover 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled app designer to give my Yogpath Yoga app, currently on both IOS and Android, a total redesign....their own progress. - Social sharing: Give users the ability to share their progress, scheduled classes, or favourite yoga exercises on social media platforms. Entire Design Revamp for Higher visibility, Gamification and Easy to use , able to win the awards from playstore Download the App from Playstore and Apple App store and review the complete app and then share your proposal. App Name is Yogpath Apple app store link If you have the skills and expertise to bring a fresher, more engaging look to the Yogpath Yoga app, I'd love to hear from you.

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Captivating Promo Email Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled designer to create an engaging email template focused on abandon cart recovery campaign. This template must flawlessly function across Gmail, Outlook, and Apple Mail, ensuring a wide audience can view it as intended. **Requirements:** - Compatibility with Gmail, Outlook, and Apple Mail. - Responsive on PC and Mobile & light and dark mode on devices - Eye-catching design that promote customers to finish the checkout. - The layout should be strategic, guiding the reader towards our call-to-action. **Ideal Skills:** - Proficient in HTML and CSS, particularly as it applies to email template design. - Experience creating responsive designs that work across multiple email clients. - A knack for creative graphics and typography that aligns with p...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Ebook Formatting ASAP 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...compromising on quality, as I need the book formatted as soon as possible. - Knowledge of the specific requirements for major ebook platforms is a plus, though I haven't decided where to publish yet. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in typography, layout, and design tailored for ebooks. - Familiarity with any specific guidelines provided by ebook publishing platforms (e.g., Amazon Kindle, Apple Books, etc.). - Strong communication skills to ensure my vision for the book is accurately captured. - A meticulous eye for detail to catch and correct any formatting issues before submission. This project is on a very tight schedule, so I'm looking for someone who is available to start immediately and can guarantee a quick turnaround time without sacrificing the qu...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Tailored French Bakery Webshop Experience 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The main focus of our website is not ju...comparison algorithms. - An array of enticing customization options. We plan to set ourselves apart by allowing our customers to customize toppings, flavors, and packaging. This means we need a system in place that can accurately represent and track these choices. - A customer backend for shopping analysis, for recommendations and gifts, for sales, for lottery... - Delivery and reservation (Google and Apple Browser) reservation options We're seeking freelancers with experience in eCommerce development and user interface design, prioritizing those who've specifically worked with webshops. Proven ability to create engaging, practical, and user-friendly shopping experiences is a must. Knowledge of the bakery industry and its products...

  $1310 (Avg Bid)
  NDA
  $1310 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  ...application developer who can bring my project to life. This application is essential for TikTok creators who want to engage their audience in a unique and interactive way through their live sessions. Key features: - The app should be fully operational on Windows 10 - A dynamic circular progress bar that fills up based on specific interactions from the TikTok live audience (similar in looks to apple health rings) it should have 3 rings and the creator should be able to set the goal of each ring - Increases with every like received during the live session - increases whenever a donation is made by viewers - increases as viewers share the live stream Ideal Skills and Experience: - Proficient in developing Windows applications compatible with Windows 10 - Experience w...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Run my react native code on Ios -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient React Native developer to revamp my app through a series of updates, featuring prominently the implementation of In-App Purchases (IAP). Adeptness in handling Apple Store submissions and approval process is a prerequisite. Key Responsibilities: - Execute IAP implementation favoring a "single tier subscription" model. Understanding the specifics and subtleties of subscription-based purchases will be vital for this. - Update the existing code to ensure smooth functionality and enhance user experience. Ideal Candidate: - Proficient in React Native - Proficient in iOS submission and approval process - Familiarity with implementing IAP - Previous experience with subscription-based applications Let's work together to take this app to the...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm seeking an innovative designer to create t-shirts and logos based on the safari theme. With your creativity, the main goal is to design unique and visually appealing products that inspire adventure and passion for wildlife. What I envision: Style: - Safari wear Color Scheme: - Monochrome, to provide a minimalistic yet bold effect Specific Design Elements: - Porcupine, a distinct and original choice for safari representation This task requires a designer with: - Strong understanding and experience in safari, specifically porcupine-themed designs - A knack for minimalistic yet bold styles - Experience with monochrome color schemes I look forward to seeing your unique interpretations of this challenging yet exciting task!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Seamless Media & TV Wall Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...aiming for and the type of freelancer that would be the perfect fit for this project. - **Objective**: The primary goal is to hide all TV cords behind the wall for a clean, seamless look. The stucco wall should then be painted to match the existing walls, ensuring the area looks as if untouched. - **Equipment Integration**: - Installation of a 5 channel speaker system, receiver, DVD player, Apple TV, cable box, and a Sonos system. - Includes concealing existing wiring for 2 external video cameras system; all components to be neatly organized in a 3-piece media console under the TV. **Ideal Skills and Experience**: - **Professional Audio/Visual Installation**: Proven experience in wall-mounted TV setups, with a portfolio showcasing previous work on stucco walls. - ...

  $250 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Navigation menu responsiveness not working correctly on safari. You need access to a mobile phone and safari to see what is going on. Need you to start and fix now.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in the process of refining my company's logo, which primarily features an apple tree. The main challenge is that the leaves appear disconnected from the branches, creating a somewhat disjointed look. I am looking for a creative freelancer who can address this issue while maintaining the logo's original essence. **Key Requirements:** - **Reconnect Leaves**: Skillfully attach the leaves to the branches to create a cohesive and harmonious appearance. I am open to either a realistic or stylized approach, so I welcome your expert suggestions on the best direction to take. - **Maintain Originality**: It’s imperative that the logo remains recognizable to our customers. The modifications should enhance its appearance without altering the fundamental design. - **At...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา

  ...street. As they walk, they see people: Five old people in suits controlled/bullied one young 13-year-old about his future. “Sign this 50-year contract! It’s for your benefit! For your future!” A slimy businessman dumping oil/trash, which is labeled “organic,” into a drinking well. Microplastic food store. People are eating a combination of food and plastic. Cyborg AI people use tech (such as Apple Vision Pro). They are not in reality. They bump into others, are a nuisance, and act inconsiderately. Some are vlogging, being very annoying, and disrupting others with no care for them. People littering and destroying the environment. Visibly exhausted, with bags now under their eyes and paler than before, they stop their walk. A divine Greek-type st...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...monitor quality control processes, accurately track and record QC data, and analyze the gathered QC metrics for improved operational efficiency. Key Requirements and Features: - **Multi-Platform Accessibility**: The QC Logger must be accessible across various platforms, including a web-based dashboard, mobile applications (iOS and Android), desktop software, and specifically tailored for use on an Apple iPad. - **Data Tracking Capabilities**: Essential to this project is the system's ability to track and record a variety of QC data points, including but not limited to job status, dimensions, and magnitudes. The system should accurately log, timestamp, and store this data for future reference and analysis. - **Data Analysis Tools**: Integrated tools for analyzing QC met...

  $8193 (Avg Bid)
  $8193 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Need an APP -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We already have an app created in 2018. The app is very basic with just the content in the app.. I want to recreate the app with better design and also connect it to the admin panel so we an update the contents of the app is live in both apple store and android store. All the contents in the app are informational. There is no real functionality in the app. All pages are informational with text and images. Let's start with IOS and then android

  $236 (Avg Bid)
  $236 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...strong PHP/MySQL skills to put some filters/sort links on a few pages for me (max 4), so when a user clicks on a link, they get the relevant results from database. It's a Movie/Books site. I want 2 rows of clickable filters on the page(s) like so - Latest Releases | Highest Rated | Coming Soon | Recently Added then below that I will have some clickable image logos of - Netflix | Amazon | Apple tv Functionality wanted - Users of the site to be able to click any of the top row of links and get relevant results (e.g Latest releases) and also be able to click one of the bottom images (netflix, amazon etc) so they could choose to see - Highest Rated on Netflix etc. All data is stored in a MySQL database. Movies data is spread out over 3 tables, and Store data (Amazon, ...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  TrueDepth & LIDAR Integration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quality. 222333 Summary: Braave has developed an app BreastID to capture 3D scans of the chest to create a custom-fit bra. The app uses TrueDepth Camera to capture the 3D data. The 3D scan is then created through an API open source library named Standard cyborg. Since iPhone 13, Apple has drastically diminished the quality of the TrueDepth camera. And our scan quality doesn’t meet our standards to create our products. FaceID seems to be still running fine, but the update is not available through Apple’s API. We are looking for either one of those solutions: - A new TrueDepth library to integrate to our app - A new LIDAR library + change of UX to integrate to our app Our initial

  $583 (Avg Bid)
  $583 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Run my react native code on Ios 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient React Native developer to revamp my app through a series of updates, featuring prominently the implementation of In-App Purchases (IAP). Adeptness in handling Apple Store submissions and approval process is a prerequisite. Key Responsibilities: - Execute IAP implementation favoring a "single tier subscription" model. Understanding the specifics and subtleties of subscription-based purchases will be vital for this. - Update the existing code to ensure smooth functionality and enhance user experience. Ideal Candidate: - Proficient in React Native - Proficient in iOS submission and approval process - Familiarity with implementing IAP - Previous experience with subscription-based applications Let's work together to take this app to the...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...to change to any of the three new Universe S leaders from an iPhone or another Android brand, there are a fair couple of motivations to think about taking the leap this age. Sent off in mid-January 2024, the Samsung World S24 series contains a triplet of telephones that brag top-rack internals and state of the art simulated intelligence smarts, intended to meet opponents from any semblance of Apple and Google head on, and beat them in certain areas. In the event that you're now a Samsung Universe client the enhancements featured here might be reason to the point of getting an individual from the S24 line, while those playing with exchanging paths will without a doubt be charmed by the huge number of new and upgraded highlights, some of which can't be seen as anyplace ...

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...car charging, schedule charging sessions, and automate charging based on electricity rates throughout the day. Purpose of the Document : The document outlines the High Level requirements of the application to facilitate the scoping and pricing estimates.. More detailed requirements, milestones, delivery times and payment conditions can be agreed at the next step. What we expect A landing Page. Apple Android app information IOS, Android App Web interface for users => Online Web Portal to control App All features available for mobile app must be made available in the Web portal The Web portal must additionally support user registration (Web Signup) and subscription through Credit Cards / PayPal etc Admin Panel (Web interface for admins) with the following functionalities ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...car charging, schedule charging sessions, and automate charging based on electricity rates throughout the day. Purpose of the Document : The document outlines the High Level requirements of the application to facilitate the scoping and pricing estimates.. More detailed requirements, milestones, delivery times and payment conditions can be agreed at the next step. What we expect A landing Page. Apple Android app information IOS, Android App Web interface for users => Online Web Portal to control App All features available for mobile app must be made available in the Web portal The Web portal must additionally support user registration (Web Signup) and subscription through Credit Cards / PayPal etc Admin Panel (Web interface for admins) with the following functionalities ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient mobile app developer who can create a user-friendly and efficient grocery delivery application for Android and Apple Store. This app is specifically targeted towards general households who require an easy and fast method to get their groceries delivered. Features That Must Be Included: * Real-time tracking: This is critical so that customers will be able to monitor their deliveries in real-time, ensuring transparency and efficiency. * Discounts and offers system: A sophisticated system for creating and managing discounts and special offers will be essential to attract and retain app users. * Shopping list suggestions: Ability to recommend grocery items based on shopping history or popular items to improve user experience. The ideal candidate shou...

  $2257 (Avg Bid)
  $2257 การประมูลเฉลี่ย
  179 คำเสนอราคา

  ...with existing projects to ensure timely completion. This position requires proficiency in creating high-quality mobile applications for both iOS and Android platforms, integrating with specialized REST APIs, leveraging Google Maps functionality, managing location APIs, implementing push notification systems, and integrating payment gateways. Experience in publishing and maintaining apps on the Apple Store and Google Play is highly sought after. Responsibilities: Develop and maintain robust mobile applications using Flutter, Dart, and FlutterFlow. Interface with our business-specific REST API for seamless integration and functionality. Utilize the Google Maps API for location-based services and accurate mapping features. Implement and manage location APIs for precise location tr...

  $7 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Trophy icon Emerging Brand Logo Creation 4 วัน left

  logo pdwise Slogan to incorporate in the logo Unspecified Description of the organization and its target audience We are a CRM software which has email automation, text message automation and helps businesses organise the way they work and manage their leads. Please provide me a var...Description of the organization and its target audience We are a CRM software which has email automation, text message automation and helps businesses organise the way they work and manage their leads. Please provide me a variety of unique logos. We are trying to appeal to small to medium sized business owners and show off our techy/smart side of our technology which is a download tech/app off the Apple/Google play store. We want to be youthful, playful but remain balanced and not be tacky. Industry ...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Shopify Store 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a shopify expert *Test checkout process and see of shipping shows the shipping cost with various shippers like ups and upvs * Writing SEO-optimized product descriptions. * Integrating payment gateways, including PayPal, Stripe, Afterpay, Zip, Layby, Apple Pay, Google Pay, and options for credit/debit cards.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I’m looking for a seasoned iOS developer who has experience with building health-related features and integrating applications with Apple Watch. I currently have an iOS app, and I'd like to enhance it with the following features: - Health Tracking: This should include the ability for the iOS app to get health data such as step count, sleep schedule, and heart rate monitoring from the user's iWatch. I need you to ensure seamless syncing and data accuracy. - Voice Commands: Leverage the power of Siri to allow users to control the app using voice commands. Implementing this feature in an easy-to-use manner, keeping the user experience in mind, is crucial. - Fitness Data Tracking on iWatch: The integration should allow the app to track fitness data directly from the u...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Automatic Bookmark Importing & Categorization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a solution that will automatically import and categorize bookmarks from Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari into the user dashboard on my CodeIgniter application. Requirements: - Capture and import bookmarks from the specified web browsers - Organize imported bookmarks based on categories within the user dashboard. Ideal Skills for the Job: - Experience with PHP and Codeigniter - Familiarity with Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari's bookmark structures - Strong skillset in automated web scraping and data categorization. Please ensure your proposal includes relevant experience and a general approach to the project.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  flutterflow -- app help 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a 100% fully functional app in flutterflow. it works perfectly on both ios and android during testing. When i submit either with xcode or compiled and uploaded with transport I get no errors, but i will eventually get an error "invalid binary" from the App Store Connect from Apple. I get no other errors or emails, and there is no build errors either. looking for someone to help me with this. I do not have any custom code, and it only has 1 REST API call to a HTTPs site and a webview on another page. I'm not sharing my login, so will need to be through screenshare.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา