ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 appliance installation งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้ set-up ในส่วนของ WEB Hosting (ตั้งค่า DNS + อื่นๆ) Wordpress installation (Basic Themes)

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Smart Kitchen Jar IoT App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Flutter developer to create an IoT application for smart home devices, specifically a smart kitchen jar. The chosen freelancer should be experienced in developing applications for smart home devices and familiar with IoT. Key Fea...provide recipe suggestions, offering users creative cooking ideas using the available ingredients in the jar. 3. Real-time Nutritional Tracking: The application should keep track of nutritional information of the stored ingredients in real-time, helping users maintain a balanced diet. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and IoT app development - Experience in smart home appliance application development - Knowledge of nutrition tracking would be a bonus. Looking forward to witnessing your technical sk...

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced IT professional who can provide on-site support specifically tailored for Windows operating system. The core focus of your role will be software installation and configuration. Key Responsibilities: - Visit my location to provide in-person support - Install and configure new software as per my requirements - Ensure seamless integration of the software with my Windows system Ideal Skills and Experience: - Proficient in Windows Operating System - Experience in software installation and configuration - Excellent troubleshooting and problem-solving skills - Good communication and customer service skills

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...for a professional who can help me install the eSSL E-push server on my Linux server. The installation needs to be done on an Apache server with Apache Tomcat. You can download the installation file from this URL. . EPUSH SERVER LINUX & WINDOWS. After installation, we need to connect 1 device & check it's working. Key Responsibilities: - Install and configure eSSL E-Push Server on a Linux server - Ensure the server is running properly - Provide basic walkthrough on server usage Ideal Skills & Experience: - Proven experience with Linux server administration - Familiarity with Apache server and Apache Tomcat - Previous experience with eSSL E-Push Server installation is a plus - Good troubleshooting skills - Strong communication abilities ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I require a skilled professional to undertake an integrated solar street light project with an industrial design look for a commercial area. This project involves installation, maintenance and the potential for future work. Key Requirements: - Experience in the install of integrated solar street lights - Familiarity with industrial design style - Prior work in commercial areas Ideal freelancer should: - Be able to deliver within set deadlines - Have excellent communication skills - Have proven experience in similar projects

  $36 - $6020
  พื้นที่
  $36 - $6020
  0 คำเสนอราคา
  Node.js Installation on Hostinger Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Hostinger Windows server and need the latest stable version of Node.js installed. I only have access to the server via command line, so I need someone who's familiar with Windows servers and can efficiently install Node.js using command line interface. Key Requirements: - Expertise in Windows server administration - Proficiency in working with command line interface - Experience in installing Node.js on Windows servers

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm seeking to buy a salon management software. The system ...the other functions to streamline financial management. - Loyalty Card: The system should have a loyalty card feature to reward repeat customers and encourage client retention. Deployment: I envision a hybrid system, a combination of cloud-based and on-premises deployment. The software should be accessible online for real-time updates and data access and should also have the option for local installation. Ideal candidates should have previous experience in developing similar software, understanding the specific needs of a salon business. A solid understanding of appointment scheduling, staff management, inventory tracking, accounting, and loyalty card systems is critical. Please provide examples of previous work in...

  $4149 (Avg Bid)
  $4149 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced solar PV designer who could propose an ideal layout for a solar PV system targeted for commercial use. Key Project Information: - I have a specific location ready. - The available space for installation is below 500 square meters. Skills and Experience Required: - A deep understanding of solar PV designs. - Proven experience working with commercial solar PV systems. - Knowledge of Malaysia's climatic conditions and its effect on the solar PV system. - A track record of successful project execution with similar resource constraints is preferred. The core focus of the project is maximizing power generation within space limits, while maintaining cost-effectiveness. It would be a plus if you could provide a preliminary energy production and ...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled WordPress developer to assist with migrating my existing website to a new WordPress platform. Key Requirements: - The website is currently hosted on another WordPress site and I want to migrate it to a new platform. - The design and functionality of the exis...with migrating my existing website to a new WordPress platform. Key Requirements: - The website is currently hosted on another WordPress site and I want to migrate it to a new platform. - The design and functionality of the existing site should be kept the same after migration. Ideal Skills: - Proficient in WordPress development, particularly with website migration. - Experienced with theme installation and customization. - Attention to detail to ensure that the current design and functionality...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced telemarketing professional to generate leads within the residential roofing industry. Services needed: - Generating leads for roof installation, repair, and maintenance. - Follow-up on potential clients. - Booking appointments for our roofing contractors. This project is targeted towards a small-scale, residential sector. Therefore, previous experience in the roofing and construction industry will be looked upon favorably. Strong communication skills, proficiency in handling customer inquiries, and a knack for sales are essential. Interested freelancers must be comfortable discussing and selling a range of roofing services including repairing, maintaining, and installing roofs on residential properties.

  $85 / hr (Avg Bid)
  $85 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  3D Model of Solar Photovoltaic Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a SketchUp expert to create a highly realistic 3D model of a solar photovoltaic installation. My aim is to use this model for presentations to stakeholders, so it should look as accurate and kind of detailed. Although I don't have specific solar panel brands in mind, i dont mind the brand on the 3D and ability to make the model generic but realistic will be crucial. Key skills and experience that will be beneficial for this project include: - Proficiency in SketchUp - Experience in creating detailed 3D models - Understanding of solar photovoltaic systems - Ability to create realistic textures and lighting Please let me know if you have any questions or need further information.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Facebook Pixel Installation for Conversions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional who can install Facebook Pixel on my website. The primary aim of this installation is to track website conversions. The specific events I'm looking to track are product purchases and lead generation form submissions. Key Responsibilities: - Complete setup of Facebook Pixel on my website to track conversions - Configure the pixel to track product purchases and lead generation form submissions. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding and experience in Facebook Pixel installation - Proficient in configuring conversion events within the Pixel - Proven track record of setting up successful conversion tracking for e-commerce websites. Please reach out if you have experience with successful installation and configuration of Facebook Pixe...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Linux Environment Setup for GROUNDING DINO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm embarking on a project involving GROUNDING DINO under Ubuntu. - I need help setting up this environment, including the installation of specific software necessary for the project. - The task will involve the installation of GROUNDING DINO software as well as configuring the required libraries for it to run smoothly on my Linux system.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I urgently need Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide me ...Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide me - Prompt and efficient completion of the installation Thanks in...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I urgently need Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide me ...Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide me - Prompt and efficient completion of the installation Thanks in...

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Free Installation of MS Office on MacBook Pro 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide m...Microsoft Word, Excel, and PowerPoint installed on my MacBook Pro. Since I do not have access to this software, I am looking for a freelancer who can provide and install these applications free of charge. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in installing software on macOS - Someone who knows how to install this software to guide me - Prompt and efficient completion of the installation Thanks in...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  Complete integration and installation of the Watermark PHP project.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled Node.js developer to assist with a challenging project that requires installing node modules in a project without recording them in the `` file. The modules should be installed only when the project runs and deleted when the project exits. -Requirements node modules should be installed automatically when the project runs, without being recorded in the `` file. node modules should be deleted when the project exits. -Challenges 1. The project requires a custom solution that is not easily achievable using standard Node.js package management tools. 2. The project has a tight deadline, and the solution needs to be implemented quickly and efficiently. Looking forward to your solutions.

  $1149 (Avg Bid)
  $1149 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  Facing an "Error establishing a database connection" while working on...WordPress site. I have a hosting plan that supports WordPress and access to the hosting control panel. Key requirements: - Diagnose and resolve the "Error establishing a database connection" in WordPress - Ensure seamless installation of WordPress on my hosting plan - Troubleshoot any domain-related issues that might be contributing to this error Ideal Skills: - Strong experience with WordPress installations - Proficiency in diagnosing and resolving database connection errors - Ability to work with hosting control panels and domains Your work will be to ensure the smooth installation and operation of WordPress on my hosting plan. I need a professional who can troubleshoot and fix th...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I am in need of a professional who can install and set up the PHP Metafox 5.1.10 software on my server. Additionally, I require customization for user and content management capabilities. Key Responsibilities: - Install PHP Metafox 5.1...software on my server. Additionally, I require customization for user and content management capabilities. Key Responsibilities: - Install PHP Metafox 5.1.10 and ensure it is up and running smoothly on my server Ideal skills and experience: - Proficient in PHP Metafox 5.1.10 - Strong background in customizing user and content management systems - Ability to troubleshoot and solve any potential installation issues - Excellent communication skills to understand and deliver on my requirements - Attention to detail to ensure all features are working ...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am in n...requires a repair. Crack found in inspection of AD 2020-18-01. Repair and installation of Cessna SB Kit 182-115 Key Responsibilities: -Fuselage assessment and repair -Confirm safety and functionality post-repair Ideal Candidate: -Experience with Cessna Skylane aircraft -Florida Based -Strong understanding of airframe mechanics, especially fuselages -History of successful fuselage repair projects -Strong eye for detail and good problem-solving skills -Ability to start within 1 week Please do not bid unless you have previous experience with Cessna Skylane repair. This project’s success hinges on the precision and competency of the freelancer. Crack at right wing strut attach point. (AD 2020-18-01) Repair crack and installation of Cessna Single Engine S...

  min $50 / hr
  min $50 / hr
  0 คำเสนอราคา

  To activate the admin panel and check address information custemor ordering site activation To install the web theme for the site, follow these steps: Download the Theme: Obtain the theme files from the provider or source. Upload Files: Transfer the theme files to your web server using FTP or a similar method. Unzip Files: Extract the files on the server if they are compressed. Configure Settings: Access the admin panel to configure theme settings as required. Test Functionality: Check all features to ensure they work correctly. For detailed instructions, refer to the theme's documentation.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...Ability to sign off, minutes or official documents - Upload size of documents needs to be improved. (10MB currently) – This poses a challenge, as document needs to be divided into sections. Can possibly provide ability to upload 50mb document) - Update terms and condition on the site (Consider the PoPi Act and data acts) - Improve the Settings/Configuration of the application, also to improve installation/setup (Logo, Company Name, ...) – Remove logo for The Sage Greenboard – ensure only Sage Informatics logo displayed. Provide option for Sage SA, Sage India, Sage Canada – on portal depending on Geo - Live tracking Licensing/subscription of the application – Improving licensing control especially if we obtain soft application. - Improve Securit...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...of identifying solar panels. Key Requirements: - The task involves marking the identified solar panels with color overlays. - The primary goal of this analysis is to map the distribution of solar panels across Singapore. Level of Detail: - The ideal candidate will be able to provide both general areas with high density of solar panels and detailed specific locations of each solar panel installation on the map. Ideal Skills: - Proficient in satellite image analysis - Experience with solar panel identification - Strong data visualization skills - Attention to detail and accuracy - Familiarity with Singapore geography or similar urban areas is a plus This project is crucial for planning and research purposes, and your expertise will play a pivotal role in its success. I l...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern and Minimalistic Logo Creator 3 วัน left

  Logo Designer Brief Company Name: Nail X Industry:Beauty and Nail Care Company Description: Nail X specializes in "press on" nails with an innovative gel installation technology similar to glue, making application easy without damaging the natural nail. Removal is simple and does not require a drill, ensuring a smooth and efficient process. Nail X offers a wide variety of unique and personalized nail designs, all handmade with great attention to detail. The company also allows nail professionals to collaborate, earning commissions on sales made with their custom designs. Additionally, the nails are reusable and collectible, providing a personalized and economical experience for customers. Nail X is ideal for busy women who seek a convenient solution to maintain impeccab...

  $75 (Avg Bid)

  I need a fast and reliable professional who can set up and manage Wazuh on my Linux system. Key Tasks: - Installing Wazuh on a Linux OS - Configuring Wazuh to meet my security and monitoring requirements - Ensuring seamless integration with my existing system Skills and Experience Required: - Proficiency in Linux system administration - Experience with Wazuh deployment and configuration - In-depth knowledge of system security and monitoring - Ability to work under pressure and deliver quickly This project is urgent, so if you can't start immediately and work with speed, please don't bid. Thank you.

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am seeking an Ontario-based designer with an Individual BCIN to review and stamp my floor plan for a building permit application in the City of Niagara Falls, Ontario. The project involves converting a single-family home into a multi-family dwelling, including necessary plumbing adjustments for the installation of multiple dishwashers. Project Details: Current Status: Floor plan is completed and zoning approved Scope of Work: Review and stamp the floor plan, ensure compliance with the Ontario Building Code, and review other required documents. filling out these three base on my info Mechanical Ventilation Record Water Pipe Sizing Construction Application Form Documents Available: Floor Plan ( approved for zoning needed stamp) Mechanical Ventilation Record Water Pipe Sizing Co...

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm searching for a seasoned professional, well-versed in setting up VPNs for a unique task: installing a VPN for a travelling router for remote connect to office...VPNs for a unique task: installing a VPN for a travelling router for remote connect to office with local IP. Key Requirements: - Expertise in VPN setup. - Wireguard knowledge - Product knowledge for buying recommendation - Must complete the task within a month from project commencement, I appreciate attention to detail and timeliness. Ideal Candidate: - Has extensive experience in VPN installation. - Can work effectively under deadlines, and maintain quality. Note, this project does not involve a high volume of devices, hence an ideal candidate will bring a high degree of focus to each device ensuring seam...

  $330 (Avg Bid)
  $330 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a civil engineer who can create a detailed engineering blueprint for the excavation of a road to attach a water meter to a watermain. This project requires: - Detailed knowledge of civil engineering pract...comprehensive plan for excavation, taking into account factors like soil type, climate, and potential disruptions to traffic flow - Experience creating engineering blueprints, with a focus on clear, understandable design elements and precise measurements The ideal freelancer for this job will have a background in civil engineering, specifically with regard to road construction and utility installation projects. Past experience creating and implementing blueprints for similar projects is a must. Your knowledge and expertise will be an invaluable asset t...

  $1002 (Avg Bid)
  $1002 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Odoo CRM Implementation and Customization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Odoo CRM system for our organization. The project involves setting up a VPS, installing Odoo CRM, configuring multiple companies and user roles, creating custom modules with unit tests, setting up dashboards, integrating an Outlook connector, and providing ongoing support. Future phases of the project will be developed with the selected Freelancer. Project Phases and Scope: Phase 1: Setup and Installation Setup VPS: Configure and secure a VPS to host the Odoo CRM. Ensure VPS meets the necessary requirements for optimal Odoo performance. Install Odoo CRM: Install the latest version of Odoo CRM. Install additional Odoo apps as needed for our operations. Phase 2: Configuration 3. Set up Companies: Configure 1 Parent Company and 9 Affiliate Companies within Odoo. Ensure each co...

  $937 (Avg Bid)
  $937 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Hi there, I am looking for someone who can install my purchased theme on wordpress right now. Demo data for the theme should be visible to the website so I can able to see all content and the functions working perfectly. Dont bid if you cant do this task within one hour. Budget is $40 Thank you!

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Odoo 10 to 17 Upgrade + Plugin Management 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a professional to upgrade my existing Odoo 10 setup to Odoo 17. The project involves: - Migrating the database from the current Odoo 10 to the latest version 17 - Upgrading all custom plugins and modules that have been used in the existing setup We currently have database dump and filestore data from Odoo 10 installation. All this should go to Odoo 17 while updating the custom plugins. Specific functionalities that are currently in use must remain untouched during the upgrade. It is important that you have a list of custom plugins that need to be upgraded. Once the upgrade is complete, I will need comprehensive documentation of the new version of Odoo. This will be for internal use for my team to understand the new features and functionalities of Odoo 17. Key skill...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled individual to help me wit...rebuilding and repackaging a problematic .iso file. Key Requirements: - Resolve Installation Errors: The current .iso file is encountering installation issues. Your task would be to rebuild the file to eliminate these installation errors. - Address Compatibility Issues: There are also compatibility problems with the current software. The newly repackaged .iso file should address and fix these issues. Ideal Skills: - Experience in .iso file handling: Previous experience in handling .iso files and understanding of the process of rebuilding and repackaging them is crucial. - Proficient in error resolution: You should have a good understanding of resolving software-related errors, particularly those related to ...

  $652 (Avg Bid)
  $652 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Web Site Creation - Update of Our Old Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the right structure of the website. So we decided to work on a new made website on wordpress and elementor and basically make another new website ! But for this time we want to make it correctly without any error ! SEO must be perfect ! Let me explain you what our website do ! So we are a repair company specialized on repair Smartphone, Tablette, Video Games and Apple Product we are make installation we have a shop and some landing page ! For Exemple For Smartphone all texte are same with some different modification in models and brands ! So when we talk about LCD Original for iPhone 13 as an exemple the same texte is the same for all models of smartphone . Our need is to get the right structure to add products via API ChatGPT and Python3 we are automatizing the picture...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  207 คำเสนอราคา
  Cloudflare Installation for PHP Website 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled developer to install Cloudflare on my PHP website. Key Requirements: - I'm currently using a CDN for my website but I want to switch to Cloudflare primarily to enhance the security of my website. - Prior experience in setting up Cloudflare for PHP websites is a must. - A strong understanding of website security and performance optimization will be advantageous. Looking for a freelancer who can quickly and efficiently integrate Cloudflare into my website while ensuring that all existing functionalities remain intact.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  WordPress Installation & Domain Setup in ubuntu on ionos VPS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled freelancer who can help me set up my WordPress site on an ionos VPS with Ubuntu. The project involves two key steps: - Uploading and configuring WordPress: This requires experience in handling WordPress installations and familiarity with Ubuntu (ionos VPS). The freelancer should ensure the setup is done correctly and the WordPress site is ready for customization and content uploads. - Domain Connection: The chosen freelancer will also need to connect the WordPress site to an existing domain. This step is crucial for ensuring the site is accessible to users. A good understanding of domain mapping and DNS settings is important here. Access Details: I will be providing SSH access to the server. In your proposal, please highlight your relevant experience in ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Moodle Configuration for Online Tutoring Platform 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm presently in need of someone skilled in configuring Moodle on an existing Apache server. The server is hosted on Linode, which is already installed and operational. The goal of this project is to set up Moodle for online tutoring. Your responsibilities would include overall Mood​le setup, configuration, testing, and handling any potential issues during and after the installation process. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in Moodle setup & configuration - Experience with Apache Servers and Linode Hosting - Troubleshooting and problem-solving skills - Knowledge of standard Moodle plugins (even though specific plugins were not selected for this project, understanding their functionality could be beneficial for potential future needs) Please ensure y...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  RFID UHF Embedded Reader Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...get them. Though they are available at very inexpensive price everywhere. 7. Suggest ways to improve/optimize the RFID passive tag's relative location x,y,z co-ordinates results. 8. Any questions you have that we may have failed to address here. 9. What all editors will be used? 10. Confirm All the IP rights, editable form of designs, drawings, supporting docs, source codes, professional user, installation manuals and any other related materials will be submitted to us, before any payment request. 11. Any exceptions taken. 12. Submit Testing procedures to verify & confirm for your satisfaction 13. Submit Testing procedures to verify & confirm for our satisfaction 14. Submit Solution's Guarantee details Submit a specification sheet, BOM of your solution for ou...

  $1027 (Avg Bid)
  $1027 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  A website used to be a WP site. It is now remade with and the new version is hosted on a new server. I need to retrieve the old information from the DB drop. When I try to add the database entries to a freshly installed WP installation and access it (either localhost or server) it immediately throws 301 error and redirects to the new kobe-oukoku website. Please add this text in the beginning of your application so I know you've read the description: kobe animal kingdom.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Here are the sections contained in the landing page I need, not necessarily in this order. The order is at the discretion o...ongoing monthly payments. A minimalist design with a clean and clear look is sought INITIAL SEO SETUP: Keyword Search Engine Optimization SEO Software Installation Image SEO Google Site Verification Register with Google Search Console Register with Google Analytics Google Analytics Software Integration Request Google Site Crawl & Error Checks Google Domain/Site Submission Site Speed Optimization HTTPS/SSL Configuration Mobile Optimization Creation and Upload of an XML Sitemap Configuration of a File Basic On-Page SEO URL Optimization Installation of Basic Plugins (for WordP...

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  DevOps Integrator for App Deployment 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a DevOps professional who can assist with the deployment of my app on a Contabo VPS. The ideal candidate should have experience with Docker Swarm and Kubernetes deployment. Project is already documented and installation procedure is explicite. Based on the App documentation, Key requirements and responsibilities include: - Setting up the necessary server and networking infrastructure. - Configuring the server to ensure optimal performance and security. - Deploying the app and ensuring it runs smoothly on the VPS. The anticipated traffic for the app is low, with a maximum of 1,000 users per day. The successful candidate should be able to not only deploy the app seamlessly, but also ensure the server can accommodate the expected traffic without issues. Ideal ...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  SoGo Mail Program Installation and Data Migration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to install the SoGo mail program for me. Also, I require all the old messages from my current server Hoard mail account to be moved over. Key Responsibilities: - Install SoGo mail program. - Migrate all of my old...to install the SoGo mail program for me. Also, I require all the old messages from my current server Hoard mail account to be moved over. Key Responsibilities: - Install SoGo mail program. - Migrate all of my old messages from my current hoard email account to SoGo. The messages that need to be moved from Hoard exceed the 1GB maximum Skills and Experience: - Proficiency in email software installation, particularly SoGo. - Proven experience in data migration from Outlook. - Familiarity with email synchronization and data handling for ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Looking for a seasoned professional to install Odoo Enterprise in Proxmox. The primary aim of this project is to streamline our operations. Key Project Requirements: - Installation: Install Odoo Enterprise in Proxmox - User Management: Setup and configure the system for less than 10 users - Module Configuration: If needed, configure the system with Odoo modules for Sales and CRM, Inventory and MRP, and Accounting and Finance Ideal Freelancer: - Extensive experience in installing and configuring Odoo Enterprise - Familiarity with Proxmox - Proficiency in setting up user management systems - Experience with Odoo modules is a plus - Ability to adhere to timelines and deliver excellent results

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...developer to help install and set up a WordPress real estate theme for my website. Additionally, I need the developer to transfer all listing information from an existing website to the new one. Project Details: Theme Installation: Install and configure a WordPress real estate theme that I will provide. Hosting: Recommend and choose a suitable hosting package. Data Transfer: Extract all listings from a specified website and import them into the new WordPress site. Focus Area: The new website will only feature the sales section. Requirements: Experience with WordPress theme installation and customization. Familiarity with real estate themes. Ability to transfer data accurately and efficiently. Strong attention to detail to ensure all listings are correctly migrated. Good...

  $463 (Avg Bid)
  $463 การประมูลเฉลี่ย
  153 คำเสนอราคา
  Google Business Ratings Aggregator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional to build a system that creates aggregates Google business ratings for security installation services and Reviews for my site pages. Key Requirements: - Aggregating Business Ratings: The system should specifically focus on collecting the business ratings of security installation services available on Google. Data Points: The key data points that need to be collected include each business's overall rating and star reviews listed on Google SERPs. for Ideal Candidate: - Proficient in Web Scraping: Experience extracting and aggregating data from websites is essential. - Familiar with Google API: Knowledge of Google's API for harvesting ratings and review stars would be a plus. - Data Analytics Skills: Ability to process and analyze l...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm seeking a technical writer to produce a comprehensive instruction manual for a UV Analyzer System. The audience is intermediate users, therefore the manual should be detailed yet easy to comprehend. Tasks to be covered: - Installation and setup - Operation and controls - Troubleshooting and maintenance The ideal freelancer for this project should have: - Knowledge of UV Analyzer Systems - Experience in producing technical instruction manuals - Ability to translate complex information into user-friendly content. Note there is an old legacy manual we have that can be modified and there is technical support with the performance characteristics

  $20 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have recently installed Meta Pixel code on my Squarespace website. However, I'm encountering issues with event registration post-installation. Key Points: - Troubleshoot Pixel Implementation: I need assistance in identifying the root cause of why events aren't registering. - Code Review: Ensure the Meta Pixel code is correctly set up on my Squarespace site. - Recommendations: Provide recommendations on how to fix the issue and potentially improve the Meta Pixel code implementation. Ideal Skills: - Proficient in Meta Pixel and Facebook Pixel setup. - Extensive experience with Squarespace. - Strong troubleshooting and problem-solving skills. - Clear communication on technical issues and solutions. Looking for a professional who can help me resolve this issue promptly ...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need a skilled professional to assist me in installing Ubuntu 20.04 as a dual boot system on my Linux Mint laptop. This job will require: • Thorough understanding of Linux operating systems and dual boot set ups • Proficiency in partitioning hard drives and configuring boot loaders • Experience with Ubuntu 20.04 and Linux Mint Additionally, I require programming tools to be installed alongside Ubuntu. The right candidate should therefore be familiar with popular and necessary tools used for programming in a Linux environment.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา