ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 arabic translator งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Thai to English Translation: Personal หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a talented and experienced Thai to English translator to assist me with a personal document translation. The document is less than 500 words and contains general content. การสวดมนต์ตอนเช้าเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและร่วมกับการสวดมนต์ตอนเย็นผสมผสานกันเพื่อให้ชาวพุทธนิกายเถรวาทชาวไทยมีวิธีในการชำระล้างการกระทำเชิงลบหรือการกระทำที่ไร้ฝีมือในอดีต และเพื่อพัฒนาสาเหตุอันเป็นมงคลแห่งการตรัสรู้ในอนาคต หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศและผู้ที่มีศักยภาพในการอุปสมบทเข้าสู่คณะสงฆ์ เพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางการเข้าถึงวิธีการสวดมนต์ภาวนาแบบไทยพุทธยามเช้าที่ถูกต้อง โดยมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าคำอธิษฐานเหล่านั้นหมายถึงอะไร แม้แต่ในประเทศไทย วัดหลายแห่งก็เริ่มสวดทั้งภาษาบาลีและไทย เพราะมีการรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าประโยชน์ของการสวดมนต์...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Design me a Product a 6292015 หมดเขตแล้ว left

  ...मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a lengthy Arabic YouTube video that requires a professional touch. I'm looking for an experienced video editor who can help me with the following: - Cutting/Trimming Footage: The video is over 10 minutes long and needs to be trimmed for a more engaging viewing experience. - Adding Music/Sound Effects: Enhance the viewer's experience through the use of appropriate music and sound effects. - Color Correction/Grading: Make sure the video looks visually appealing and consistent throughout. - Animate: I'd like to add some animation to the video to make it more engaging to the audience. I will provide the raw footage for this project. Please provide a portfolio or examples of previous work. Native Arabic speakers are preferred.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Are you an experienced and careful Spanish Presentation Translator trying to advance your career? We are looking for a qualified expert to add to our active team and will be very important in translating and editing excellent research papers and healthcare presentations. Translation English research papers and healthcare presentations into Spanish will help to preserve accuracy and context. Up to 100 pages, edit and proofread translated papers to guarantee consistency, clarity, and correct formatting. Work with academics and medical experts to ensure translations fit the desired tone and content. Following the quality criteria and policies of the business guarantees that every translated material is of the best quality. Organise many translating jobs concurrently to satisfy strict ...

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm a manufacturer of hair oil, henna, and moisturizers. I'm in need of product stickers for approximately 4 to 8 products. The stickers must contain the ingredients, images, and instructions for use. I'm looking for a standard sticker design, nothing too fancy or extravagant. In addition to the stickers, I require an e-commerce website for my products. The website should allow fo...sticker design, nothing too fancy or extravagant. In addition to the stickers, I require an e-commerce website for my products. The website should allow for an online product catalog, shopping cart, and checkout. Ideal skills for this job include: - Graphic design, particularly for product packaging - E-commerce website development. - Understanding of user experience and design principles. All...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...professional manner. It should be easy to navigate and optimized for potential clients to view and appreciate the range of services we offer. - **Multilingual**: The site should be designed to cater to both Arabic and English speaking clients. This means that the site itself will need to be in both languages, or at least easily translatable. Ideal skills and experience for this project include: - Expertise in web design and development, specifically in creating visually appealing and user-friendly portfolio websites. - Experience in creating multilingual websites, particularly in both Arabic and English. - Understanding of the Dubai market and design preferences would be a plus, though not mandatory. The successful freelancer will be able to create a website that not onl...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designe...create a visually appealing e-commerce website in Arabic. The primary goal of this website is to sell digital products. Key Responsibilities: - Design visually appealing and user-friendly website layout - Create high-quality graphics and images for the site - Ensure the website is fully responsive and compatible with all devices - Use Arabic in the design and layout of the website Ideal Candidate: - Fluent in Arabic and experienced in Arabic design - Expert in e-commerce website design, particularly for digital products - Proficient in graphic design and creating engaging visuals - Knowledgeable in responsive web design and UX/UI principles Please provide your portfolio of similar e-commerce websites you'v...

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled voice actor with native proficiency in both English and Arabic. Your task will be to conduct a voice over that is professional yet warm, for a digital storytelling project. Ideal skills and Experience: - Proven experience in voice-over work, particularly for radio broadcasts and/or digital storytelling - Fluent in both English and Arabic languages - Capable of conveying the dramatic tone that the script requires - Must be able to reflect the tone and content of the story effectively through their voice-over Please note this will be for a mixed English-Arabic script so the ability to transit seamlessly between both languages is essential. Candidates who are native speakers in both languages are preferred.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm in need of an HR professional to assist with recruiting a mid-level Dutch speaking candidate proficient in customer service and translation. Key requirements include: - Profound HR experience to engage in the recruiting process thoroughly and efficiently. - Strong understanding of Dutch communication and business culture to effectively assess candidate suitability. - Familiarity with customer service and translation roles. - Experience recruiting for mid-level positions is a plus. I prefer conducting the interviews online, so the ideal candidate should be comfortable with remote recruitment processes. This is a crucial role, and I need someone who is not only experienced but also has the skills and knowledge to find the best match for our company and the role.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of a professional filmamker to fim a series of 20 short promotional videos. These videos will be in Arabic and will be used to promote a company. Key Responsibilities: - You will be responsible for the filming process only, not the editing. - The filming will take place in an office or with a good professional background. - You must be fluent in Arabic to ensure the messaging is clear and concise in the videos. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in videography, particularly in creating promotional content. - Proficient in speaking Arabic. - Ability to deliver high quality footage suitable for promotional use. here's a reference of what i'm looking for, i repeat i only need the filming: @

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a Dutch-speaking customer service representative who can also serve as a translator. The job is on-site, and the salary is $3000. Key Requirements: - Fluent in Dutch - Experience in order processing - Ability to handle general inquiries - On-site availability Your role will primarily involve handling customer inquiries, especially order processing, and providing general information. Additionally, you'll be required to assist with translations from Dutch to English. Ideal skills for this job: - Proficient in Dutch and English - Excellent communication and interpersonal skills - Previous experience in customer service and translation - Ability to work in a fast-paced environment - Strong problem-solving skills If you meet these criteria and can wor...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Arabic Promotional Video for TikTok 3 วัน left

  I need to create a professional promotional video, 15-30 seconds in length, to be displayed on TikTok and Snapchat. The video should be engaging and fast-paced, with eye-catching visuals and strong promotional messages. I will provide the script and logo. The video must be in Arabic. Preference will be given to those with prior experience in creating videos for social media platforms.

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ
  Professional TikTok Videos Film for Service Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled TikTok video creator to develop 20 short videos that will introduce my company and its se...video creator to develop 20 short videos that will introduce my company and its services in a professional manner. Skills and Experience: - Native Arabic speaking - Proven experience in creating engaging TikTok videos, with a preference for those that are professionally styled. This project is an opportunity to creatively showcase our service to a broad audience on TikTok, so I'm looking for a freelancer who can deliver top-quality work within a professional framework. 20 short video Speaking English content is Video film reference @ I need Arabic speaking for short video .

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  maintain and service Website Development with Focused Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional web developer who can help me with a multilingual website, with the main focus on the 'Services' section and emphasizing 'Regular Maintenance'. Language Arabic and English Main Sections of the Website The website will feature main sections that serve our goals and meet the needs of our users, including: 1. **Homepage** - **About the Company**: A brief overview of the company and its achievements. - **Our Services**: A summary of the key operation and maintenance services we offer. - **Latest News and Announcements**: Regular updates on company news and upcoming events. - **Quick Links**: Direct links to the most important sections and pages for easy navigation. - **Our Vision**: A statement of the company's future visi...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented professional skilled in Audacity to work on my collection of 30 Quranic verses in Arabic. The tracks are lengthy and I require expert modifications, enhancements, and restructuring for improved quality and usability. Key Requirements: - Thorough audio cleaning: I need the tracks to be free of noise, clipped audio, and other audio issues. - Volume Adjustment: The tracks need to be equalized and normalized to ensure consistent and optimal volume levels. - Track Dissection: These long tracks need to be segmented into smaller, more manageable tracks. - Silence Removal: Unwanted silences between or within tracks must be removed for a seamless listening experience. - Sound Effects: I require the incorporation of Reverb and Fade in/out effects to enhance the audito...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need an experienced Arabic content writer who can create formal, professional customer engagement posts for two different businesses. Your skills will be put to use in the Car wash equipment and Oud & Bakhoor sectors. Key Requirements: - Proficient in Arabic: As the content is to be in Arabic, fluency in the language is crucial. - Social Media Marketing Experience: You should have a good understanding of what engages customers on social media platforms. - Copywriting: Ability to write compelling, engaging, and professional content. Your responsibilities will include: - Crafting engaging and professionally toned posts in Arabic for both the Car wash equipment and Oud & Bakhoor businesses. - Ensuring the content is tailored to attract and engage the t...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Service Management System with Appointment Booking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a simple service management system in arabic and english that allows to create and send service requests to employees or sections, track the progress and provide an appointment booking functionality to some of the services. Essential Features: - Service Progress Tracking: The system should display the status of each service (e.g. 'In progress', 'Completed') - Appointment Booking: The service must include an appointment booking feature that has: - Calendar Integration - Email Notifications for Confirmations - Customer Ability to Choose Service Options Notifications: - Employees/Sections: They should be notified about new services through: - Email - Push Notifications - In-App Notifications - Added to their task list Ideal Sk...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Arabic Product Video for Adults 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specifically aged 25-54, for my product. The video should be in live-action format and primarily be in Arabic. Key requirements and details: - The main aim of this video is to boost awareness and generate interest in the product. - The target audience are adults, aged 25-54, so the video should appeal to this demographic. - The video should be in live-action format, and the primary language used should be Arabic. - Creativity is encouraged, and the video should be engaging and persuasive, setting the product apart from competitors. Ideal skills and experience for this project: - Proven experience in creating promotional videos, particularly in live-action. - A strong understanding of the Arabic language and culture is crucial. - A portfolio that demonstrates su...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Tetum translator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have several legal documents that need to be translated into Tetum. Please let me know your experience and rate for this language

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Swedish to English Legal Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a two-page legal document translated from Swedish to English. The purpose of the translation is for legal proceedings. Key requirements: - Certified and sworn translator - Must have experience in legal translation - No specific legal terminologies are required, general legal terms are sufficient The translated document should be: - Accurate - Well-written - Delivered in electronic copy only Please include your relevant experience with legal translations in your bid.

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  English to German Legal Document Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled and experienced English to German translator to convert my personal documents into German. These documents are not sensitive and are meant for public viewing. Key requirements: - Experience: Proven experience in legal document translation - Language: Native German speaker with excellent command of English - Certification: No specific certifications required, but a background in legal translation is preferred. - Confidentiality: Basic level of confidentiality needed Please provide examples of previous legal translation work in your proposal.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am seeking a proficient writer, fluent in Saudi Arabia's official language, to craft an eloquent formal letter addressed to their royal court. This is a personal project, with its central aim being to request naturalization. The freelancer should be familiar with the appropriate etiquette, cultural norms and standards of the Saudi court. Experience in legal drafting or a r...drafting or a related field will be advantageous. Key Responsibilities: - Understanding the nuances of Saudi nationality laws - Showcasing my eligibility and desire for nationalization - Maintaining courteousness and respect towards royal court Knowing the right verbiage and tone cordially could make a significant difference in achieving my goal. Therefore, strong written communication skills in Arabic...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Dynamic Arabic-English Voice Over Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a voiceover artist for a promotional video, and I'm specifically looking for someone who can deliver Sports like commentator character. The style I'm after is akin to a TV match commentator - excited, energetic, and engaging. Key Requirements: - Ability to capture and project emotions through voice. - Experience in delivering voiceovers for promotional material. - Ideally, you have a similar style to TV sportscasters. Please include samples of your previous work, particularly if it's in a similar style, in your application. Your application should clearly demonstrate how you meet the requirements I have outlined. Looking forward to hearing from you.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Flutter App Development 6 วัน left

  I'm looking for an experienced Flutter developer to create a mobile app for both Android and iOS. The main functionality of the app would be a voice/face detection system along with Arabic grammar correction. Key Project Details: - Platform: The app should be compatible with both Android and iOS platforms. - Main Functionality: It should incorporate voice and face detection features, with a real-time detection system. - Specific Requirements: The voice/face detection should be accurate and in real-time. Therefore, experience with real-time detection systems is a must. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Flutter and Dart programming - Extensive experience in developing mobile apps for both Android and iOS platforms - Proven track record in implementing voice and fac...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Sinhalese to English translator -- 4 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello dear Translators, I'm looking for an experienced Sinhalese (Sri Lankan Tamil) to English and vice-versa translator. Translator should have proven experience in documents, marketing and gaming translations. Should also be willing to take a short 100-150 word test. This will be a long term collaboration. ONLY FREELANCERS. STRICTLY NO AGENCIES. Look forward to your bids.

  $950 (Avg Bid)
  $950 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Social Media & Internet Marketing for Arabic-Speaking Audiences 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experienced and fluent Arabic-speaking marketing specialist to manage and execute social media and internet marketing campaigns. This project involves not only creating graphic and text-based content but also developing and editing video ads tailored for the Arabic-speaking market. Responsibilities include strategy formulation, content creation across multipleablo formats, and analytics to measure campaign effectiveness.

  $640 (Avg Bid)
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Slovenian to English Translator Required -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Slovenian to English Translator Required for translation

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of a proficient designer to create a compelling logo for my brand. With an open mind to creative concepts, I am looking for a design that brilliantly combines text and symbols/icons. This should clearly incorporate the uniqueness and essence of my brand in a visually appealing way. Ideal Skills and Experience: - Ability to create high-level des...uniqueness and essence of my brand in a visually appealing way. Ideal Skills and Experience: - Ability to create high-level designs - Background in Graphic Design, especially in logo design - Can work quickly and efficiently, as this project needs to be completed ASAP - Strong attention to detail - Previous experience using design software such as Adobe Illustrator and Photoshop - Understanding of Arabic culture an...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Trophy icon Saudi Inspired Logo Design 2 วัน left

  I'm seeking a talented logo designer to create a unique, Saudi-inspired logo for my brand, "SEE THROUGH SAUDI". (شوفوا السعودية) in arabic calligraphy The design should be a beautiful blend of traditional and modern elements, reflecting the rich culture and heritage of Saudi Arabia. Key Requirements: - Color Scheme: Incorporate green, purple, white, and green into the design. - Elements: The logo must include a palm tree, a camel, and Arabic calligraphy. - Arabic Calligraphy: The font should be in a traditional style. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design, particularly in creating culturally inspired designs. - Proficiency in Arabic calligraphy is a significant advantage. - A good understanding of the cultural and visua...

  $50 (Avg Bid)

  I'm looking for a plugin for Premiere Pro that can auto-translate video texts for me. The plugin should be able to support the following languages: English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese. The primary aim of this plugin is to help me translate texts in the video and auto-split text layers when the text changes. Key requirements: - Auto-translate feature supporting English, Spanish, Turkish, Russian, and Portuguese - OCR plugin compatible with MP4 video format - Auto-split of text layers when the text changes - Smooth integration with Adobe Premiere Pro Ideal Skills: - Proficiency in Premiere Pro plugin development - Strong background in OCR technology - Multilingual translation tools experience - Previous experience in developing similar auto-translate plugins - Experienc...

  $849 (Avg Bid)
  $849 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  BIM Cloud Model Management and Collaboration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to manage Autodesk BIM cloud models and upload them to Autodesk BIM Collaborate Pro. The models will be created primarily in Revit 2021 across four disciplines: Interior Design (ID), Structure, Facade, and MEP. The proper candidate will have a long-term contract with helping the company employees remotely to Manage Autodesk BIM cloud m...Skills and Experience: - Proficient in Revit Software, specifically Revit 2021, Collaborate pro preferable. - Prior experience in managing BIM cloud models and utilizing cloud-based collaboration tools. - Strong organizational and communication skills to effectively manage and coordinate the models with the project team. - Familiarity with the ID, Structure, Facade, and MEP disciplines is a plus. - Arabic speaking p...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  English to Lao translation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a reliable translator to convert a general text of fewer than 1,000 words from English to Standard Lao. The ideal candidate should: - Be a native Lao speaker - Have prior experience in translation - Be proficient in English - Be able to complete the translation in a timely manner Please provide a brief sample of previous translations.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Arabic Content Writer and Designer for Technology Company 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled content writer and designer to create marketing content and company profile for my technology firm. The target audience for this content will be potential investors and new customers. Key Deliverables: - Compelling, engaging, and informative marketing content - A company profile that is professional, visually appealing, and in line with our brand identity. Ideal Candidate: - Skilled in Arabic content writing with a focus on marketing. - Proficient in graphic design with a preference for text and image-based designs. - Experience in creating engaging, professional company profiles. - Familiarity with the technology sector and the language used in this field. - Able to tailor content to target investors and convey the value proposition of our company effectively. Pleas...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Modern Expo Stand Design with 3D 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...also include 3D capabilities, as the files will be used for marketing and promotional materials. Key responsibilities include: "Seeking a skilled designer who specializes in expo stands, pavilions, and detailed layouts. Required expertise in 3D modeling to bring concepts to life. Preference for freelancers who are fluent in Arabic to facilitate easy communication. Please share your portfolio showcasing similar projects." Skills Required: 3D Rendering, Interior Design, Arabic, Graphic Design - Design a modern and sleek expo stand incorporating branding elements, interactive displays, and seating areas. - Create 3D design files that can be used for marketing and promotional materials. - Ensure the design is visually appealing and aligns with the desired theme. I...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  As a personal project, I am looking for a talented developer to design and build a football game for mobile devices. The game should be akin to the 200...a personal project, I am looking for a talented developer to design and build a football game for mobile devices. The game should be akin to the 2006 Pro Evolution Soccer (PES) but with retro players. Key Requirements: • Excellent coding capabilities • Proficiency in developing for mobile platforms • Understands the aesthetics of PES 2006 • Capable of designing and implementing 3D graphics • Arabic language beneficial, but not essential The intent is to have an engaging and nostalgic football gaming experience right on mobile devices. Having prior experience in sports game development would be highly fav...

  $52720 (Avg Bid)
  $52720 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I need an experienced professional translator who can convert Chinese documents to Indonesian with high accuracy. The documents are related to legal matters, so it's crucial to maintain proper terminology and adhere to legal standards. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in both Chinese and Indonesian - Prior experience in translating legal documents - Attention to detail and commitment to accuracy in translation - Familiarity with legal terminology in both languages. Please provide your portfolio and relevant experience when applying.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled translator who can accurately convert English website content to German. Key Tasks: - Translate website content from English to German. - Ensure the translation is accurate and natural in tone, keeping in mind the nuances of the German language. Key Skills: - Proficiency in both English and German. - Prior experience in translating website content would be a plus. - Strong understanding of the cultural differences between the two languages. - Attention to detail and a commitment to delivering quality translations. I am looking for someone who can complete this project in a prompt manner without compromising on the quality of the translation. Please get in touch if you're confident in your translation abilities.

  $11 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Excel & Google Sheet expert in Arabic 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my project, I am seeking an expert who is versed in translating and customizing an Excel and Google Sheet template from English to Arabic. # I would like to make the fully update and improvements to make them more appealing and modern : 1. Change Colors: Modify the current colors to new, attractive ones 2. Add Charts: Insert new charts into each file to make them more engaging and to display the results more clearly. 3- translate it to Arabic & right to left 4- you can do this task in 24 hours and with the same budget !

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  Description: We are looking for a freelance researcher w...to provide product samples if needed to ensure product quality. Detailed Information Collection: Provide clear and accurate contact addresses and numbers for suppliers and factories. Language Skills: Preferably a researcher who is fluent in Arabic, both spoken and written, to facilitate communication. Requirements: Previous experience in research and investigation in the European market. Excellent skills in research and information gathering. Ability to provide detailed and comprehensive reports. Excellent communication skills and proficiency in Arabic. How to Apply: Please provide a brief summary of your previous experience in research and investigation along with examples of past work, if available. Samples are welc...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of an Arabic speaking professional to assist me in formatting a document in Microsoft Word. Requirements: - Expertise in Microsoft Word - Proficient in Arabic language - Ability to work on a project with a tight deadline Your job will be to: - Properly format an Arabic document in Microsoft Word - Ensure the document is visually appealing and organized If you have the necessary skills and can deliver quality work quickly, please get in touch as soon as possible.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented professional who can translate about 500-1000 words of English text to Hindi. Additionally, I require thorough grammar checking. Key Requirements: - Translation: English to Hindi - Grammar checking Ideal Skills: - Native or fluent in Hindi - Proficient in English - Experience in translation and grammar checking - Attention to detail - Ability to meet deadlines

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled translator to convert technical documents from Spanish to English. The ideal candidate will have a strong grasp of both languages and a background in translating technical content. Key Requirements: - Translate technical documents accurately and efficiently from Spanish to English - Maintain the technical language and jargon of the content - Ensure the translated content is clear, concise and meets the technical specifications Ideal Skills and Experience: - Proven experience in translating technical documents - Native or fluent in English and Spanish - Strong understanding of technical terminologies - Excellent attention to detail and accuracy

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of an accounting Excel sheet crafted diligently to effectively track income and expense, maintain settlements for cash, bank and food costs as well as monitor delivery application expenses. The spreadsheet must be entirely in Arabic and highly user-friendly. Ideal candidate should: - Have sound experience in Excel spreadsheet management - Be a professional in accounting and financial tracking - Have strong fluency in Arabic - Be adept at creating user-friendly interfaces.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I have two birth certificates that need to be translated from English to Portuguese. These translations are for official purposes, so I require a certified translator. This is an urgent project. The ideal candidate for this job should: - Be a native Portuguese speaker - Be a certified translator - Have experience in translating official documents such as birth certificates - Be able to complete the project quickly Please provide any relevant experience and certifications when bidding.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...are looking for. - User Reviews and Ratings: Enable users to leave reviews and ratings for products, contributing to a sense of community and trust. Target Audience: - The primary target audience for this platform is general consumers, so it should be designed with their needs and preferences in mind. Language Support: - The platform should be designed for users proficient in both English and Arabic. Ensure that all content, from product descriptions to reviews, can be translated seamlessly between these two languages. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Flutter for mobile application development - Experience in e-commerce platform development - Familiarity with implementing online ordering systems, search functionalities, and user interactio...

  $7330 (Avg Bid)
  $7330 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา
  Farsi/Persian to English Translation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Farsi/Persian to English translator. The text to be translated is a general chat document, approximately 12,000 words. I require the translation to be fluent in English at the native level. Key Requirements: - Proven experience in professional translation, particularly from Farsi to English. - Ability to accurately translate a large volume of text. - Native-level fluency in English. - Strong understanding of the nuances and cultural context in both Farsi and English. The ideal candidate will be able to demonstrate a track record of high-quality, accurate translations in a professional setting. Experience with general chat or similar conversational translations would be particularly beneficial. Please quote your rate and delivery time. Thanks

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Urgent English to Mandarin Translation for a Facebook Post 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled, native Mandarin-speaking translator to convert English text into Mandarin for a social media post. The work needs to be completed quickly. Key Requirements: - Experienced in translation - Native Mandarin speaker - Proven track record of social media translation Quality Assurance: Your translation will be reviewed by a second translator before final delivery. If you're confident in your translation skills and can meet the tight deadline, please apply with your previous translation works and a brief description of your approach to this project.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  English-French Technical Document Review 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled English to French translator with a strong technical background to help me validate translations. The key outcomes for this project are to ensure the accuracy of the translation and to enhance readability and clarity. The text to be validated is in the form of technical documents and is available in PDF files. The ideal candidate for this role would have the following skills and experience: - Fluent in both English and French - Proven experience in translating technical documents - Strong attention to detail - Previous experience in document validation - Ability to improve readability and clarity of content Your primary responsibility will include reviewing the translation of these technical documents, ensuring that the translation is accurate, and ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน arabic translator ชั้นนำ