ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 arduino งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สามารถสอน Arduino หรือ Raspberry Pi ได้โดยงานจะมีลักษณะเป็นโมดูล หรือโครงงาน ที่ได้รับมอบหมายมา มีความรับผิดชอบต่องานสูง ตรงต่อเวลา อยู่ใกล้ ลาดพร้าว บางกะปิ จะพิจารณาเป็นพิเศษ(Removed by Freelancer.com Admin)

  $1 - $5 / hr
  $1 - $5 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I have Arduino code and a svc model and I’m using a application called Blynk for visualization I want to send the reading of the moisture sensor to the svc model as an input for prediction and send the prediction back to the Blynk or Arduino so if the output is 0 it stop watering and if its 1 it start watering

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Moisture Sensor Data Prediction with Arduino 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have Arduino code and a svc model and I’m using a application called Blynk for visualization I want to send the reading of the moisture sensor to the svc model as an input for prediction and send the prediction back to the Blynk or Arduino so if the output is 0 it stop watering and if its 1 it start watering

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Arduino sketch to control stepper motor 9 ชั่วโมง left

  Setup: 6 amp Stepper Motor With External Micro Controller. Two Buttons (switches) Desired Action: Press and release button #1 motor CW, accelerates and travels to an assigned location, decelerating to a stop. Pressing this button a second time will stop the motor. Press and release button #2 motor CCW, accelerates and travels to an assigned location, decelerating to a stop. Pressing this button a second time will stop the motor.

  $61 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $61 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  More details: What type of communication method would you like the smart watch kit to use? GSM Do you want to send only text messages or multimedia messages as well to the smart watch? Only text messages What type of phone will you be sending messages from to the smartwatch? iPhone All I require is a code which enables me to send messages from my iphone 11 onto this Arduino board.

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Arduino ESP32 BLE Beacon that can help me locate my position. Its key function will be to triangulate its position based on three central beacons in an indoor environment. Key Requirements: - The main goal of this project is to create a beacon that allows me to know my position inside indoor spaces, such as offices and warehouses. - The system should be designed to provide a medium level of precision in position tracking, with an accuracy of up to 5 meters. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Arduino and ESP32, with a strong understanding of BLE (Bluetooth Low Energy) protocols. - Prior experience in designing and developing beacon systems for positioning. - A solid understanding of indoor positioning systems and the challenges they may p...

  $542 (Avg Bid)
  $542 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Arduino Robotics for IoT Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this exciting project, I'm looking for a freelancer gifted in system integration to apply Arduino-powered robotics interfaced with IoT devices. Your role includes: - Implementing well-structured Arduino programming concepts dedicated to robotics. - Leveraging your strong background in system integration. - Using your extensive experience with IoT devices to smoothly integrate them with the Arduino robotics. A working knowledge of robotics design and construction is beneficial, but not necessary. Only those with proven experience in similar projects, particularly involving Arduino and IoT interconnection, should apply. I'm excited to see your creativity at work on this project.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  C++ RTK Library Addition to ESP32 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ready, into an existing C++ codebase designed for ESP32 arduino. Here is the specifics: - Integrate user authentication functionality, file input/output, and error handling into the previous codebase. - Implement RTCM messages code for real-time positioning corrections, data integrity checks, and network communication. The successful candidate will ideally have the following skills and experience: - Proficiency in C++ programming, including libraries and message coding. - Extensive understanding of RTK library and RTCM messages. - Experience with ESP32 Arduino. - Strong troubleshooting and problem-solving abilities. The original code is completed. All you need to do is adjust and ensure its seamless operation with the ESP32 Arduino code. Your work is vital in e...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Estou desenvolvendo um projeto com a seguinte proposta: fazer a medição e análise de vibração de um motor. Características: estou utilizando um sensor MPU6050 para fazer a medição analógica da vibração. Esse componente é um acelerômetro e consegue medir a aceleração nos eixos X, Y e Z. Estou usando uma ESP32 para fazer o processamento e fazendo a programação dele através do Arduino IDE. Preciso que o MPU6050 faça a medição nos três eixos e com base nos valores coletados, o programa consiga aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT) desses dados, convertendo os valores do domínio do tempo para o da frequência, ...

  $150 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon ESP32 enviar datos a un servidor 17 วัน left

  Usando la placa de desarrollo ESP32-S2-DevKitC-1 (la que trae el led rgb), conectar a internet en modo station y hacer peticiones a un servidor de prueba (puede ser de esos gratuitos o instalarlo en el propio PC) para transmitir un dato a la internet (puede ser una cadena de caracteres). Hay que considerar que el led RGB debe usarse ...internet en modo station y hacer peticiones a un servidor de prueba (puede ser de esos gratuitos o instalarlo en el propio PC) para transmitir un dato a la internet (puede ser una cadena de caracteres). Hay que considerar que el led RGB debe usarse para indicar cuando se envía un mensaje (que use algunos colores). Idealmente debe realizarse en la plataforma PlatformIO con la herramienta ESP-IDF (NO ARDUINO). Para la placa ESP32-S2-DevKitC-1 (no...

  $100 (Avg Bid)

  I'm seeking a capable programmer with expertise in using C and Atmel Studio and a good understanding of Atmel microprocessors. The pro...in using C and Atmel Studio and a good understanding of Atmel microprocessors. The project involves developing a Simple Program capable of: - Reading analog sensor values - Reading digital input signals - Controlling digital output signals Using a combination of analog and digital inputs and outputs is key to the project, so demonstrated experience in this area is required. Prior knowledge of Arduino would also be beneficial. The right freelancer should be proficient in microprocessors, specifically with Atmel typed ones, and comfortable using both digital and analog inputs and outputs. Familiarity with wireless communication protocols is ...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I need help using Squareline Studio and having arcs that are displayed on a touch screen to print their values to the serial monitor of Arduino IDE

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  MIT App Inventor to HiveMQ Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer to assist me in connecting my MIT App Inventor to my HiveMQ broker. The main goal of this project is for me to gain knowledge and understanding about IoT connectivity. I have the arduino code working succssfuly when I enter the topic and the message manullay in HiveMQ broker. Now I like to use MIT App inventor to connect to broker and passes the topic & messages Key requirements: - Connection of MIT App Inventor to HiveMQ broker - Ability to switch ESP32 LED on/off Ideal Skills: - Proficiency in IoT connectivity - Experience with MIT App Inventor and HiveMQ - Strong understanding of ESP32 and MQTT protocol

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  cc65 Porting: Pymite/python for Commodore 64 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am actively seeking a capable developer to perform a full porting operation from Arduino-Pymite to cc65 for Commodore 64. Notably, the step requires a comprehensive skill set: - simplified version - original version • Proficiency in the usage of cc65 and familiarity with Pymite. • Exceptional attention to details to achieve full compatibility between Arduino-Pymite and cc65 for Commodore 64. • Ability to exhaustively test and debug for optimal performance. As I have not started to work on this, it's essentially a from-scratch operation. Moreover, full compatibility between Arduino-Pymite and cc65 for Commodore 64 is a non-negotiable requirement. Fortunately, I will be providing all necessary

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Compact Arduino PCB Design 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled PCB designer to create a prototype that fits within a medium-sized, 2 to 4 inch space. This PCB should be tailored to contain an Arduino Mini and a 12V to 5V buck converter, with 3 pin and 2 pin JST GH connectors. The configuration of components on the PCB should follow a clustered arrangement to maximize space efficiency. This job does not require mass production capability at this time, with the primary focus being on creating a single prototype. Ideal candidates should have experience with Arduino components and compact PCB design.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Arduino to Arduino communications over Home WiFi 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using 3 boards of Arduino Uno WiFi R4, and using my home WiFi network, I want to have one of the Arduinos act as the Master Controller and be able to exchange commands with the other two Arduinos (acting as clients). I am attaching a file that describes specifically the assumptions you can make, the initial configurations of the Arduino boards and the operational requirements for the Controller and each of the clients. The communication network needs to be my home WiFi and the template sketch should be very well document to understand all the parts or blocks of the code so I can tailor it to my own needs. The project should be fully tested and list or include all the libraries needed.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...builder and I'm in need of a skilled Arduino programmer to assist with a stepper motor project. I have an Arduino Uno and a CNC shield, and need help in programming them to make my stepper motor move back and forth at different times. Im building the opening scene can opener in Back to the Future. marker 2:20 This is for my cat Daisy, I want to make an automated can opener because Back to the Future is my all-time favorite movie and it would be so fun to make and have. I started 3d modeling it back in college for a project but COVID ruined my class and never got to learn Arduino... I have pretty much all the pieces and mostly figured out how everything should work. The key requirements are: - Configuring Arduino Uno and CNC shield to properly interf...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  step motor with target 4 วัน left

  I hope you are good. I have read your description carefully and understand everything. I’m Electronics engineer who have 25 year experience on analog design, renewable energy, power electronics, motor control, microcontroller coding and PCB design. I have used Arduino, PIC, MSP430, C2000 and STM32 for 8 years. I have developed several codes by using their IDE and compilers. I know all principles of them. And I can do microcontroller simulation by using Proteus. Proteus have microcontroller model and peripheral components to simulate the code. The code can be debugged by using COF file also. Simulation result is same with real time application.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...permissions for users account before the mobile device can send the request to the module to turn on/off function. 4. Integration to existing software systems to send update to database for account permissions to be assigned. This can be done via API to 2 platforms. Your main task will involve: - Developing and implementing an Arduino-based automation control system suitable for an industrial environment. Skills and Experience Required: - Robust experience with Arduino platforms; - Extensive knowledge and demonstrable experience in IoT development; - Expertise in implementing automation control, preferably in an industrial setting; - Problem-solving skills and ability to work independently. This project offers the chance to engage with specialized technology and con...

  $9715 (Avg Bid)
  $9715 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Simple ESP32-Arduino project หมดเขตแล้ว left

  For this project, we're looking to explore the capabilities of ESP32 - Arduino. In particular, we need help from developers who can demonstrate their understanding of this platform through a demo project. Looking for a simple ESP32/Wifi project for color mixing with LED lightbulb. This is a simple demo project to show WiFi connectivity using the ESP32 microporcessor Using ESP32, 64x128 oLed, one button and 3 LEDs, 10K potentiometer, 1602 LCD (non I2C) Dial in R color using potentiometer 0-255 – Press button, show brightness on RED LED Dial in G color using potentiometer 0-255 – Press button, show brightness on GREEN LED Dial in B color using potentiometer 0-255 – Press button, show brightness on BLUE LED Colors will show on individual LEDS after each button...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Arduino Stepper Motor Automation Script หมดเขตแล้ว left

  I need an expert in Arduino programming to develop a script for a 6.0A stepper motor, which will be used to enable the continuous running of the stepper motor in both directions, with a stop command. The motor should reach a maximum of 60 RPM. Key Features: - Variable Speed Control: The system should be designed to provide the ability to adjust the RPM between cycles progressively. Ideal Skills for the Project: - Proficiency in Arduino programming - Extensive experience with stepper motors and variable speed controls. - Practical experience in robotic arm operation would be beneficial. If you are the right fit, I'd be glad to brief you on the project.

  $162 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  React & Python Developer for a startup project หมดเขตแล้ว left

  ...knowledge of graphic design (UX/UI) - are not afraid to test your developed app directly with hardware (beacons, sirens, etc.) - are solution-oriented (we don't believe in "that's impossible") - don't mind working on your own without constant supervision - keep your word and communicate openly Advantages: - experience with image processing, neural networks, and IoT concepts - knowledge of the Arduino IDE - basic understanding of communication protocols (USB, Ethernet, etc.) - project management skills - experience leading a development project - communicative English - you are ready to start right away You'll get a chance to: - directly influence the final product with your knowledge and skills - experiment and implement your ideas - continuously ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  hardware+firmware 2 วัน left

  ...coding and PCB design. I have used Arduino, PIC, MSP430, C2000 and STM32 for 8 years. I have developed several codes by using their IDE and compilers. I know all principles of them. And I can do microcontroller simulation by using Proteus. Proteus have microcontroller model and peripheral components to simulate the code. The code can be debugged by using COF file also. Simulation result is same with real time application. I have 8 year experience on Arduino and know all principles of it. I’m using Atmega chip instead of Arduino board as a platform to have cheapest solution.I’m using samples, libraries and Arduino IDE for developing any code. I have developed several codes for different kind of boards. I can do simulation by using Proteus also. Th...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Mobile app for interfacing with bluetooth device หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled mobile app developer to create a cross-platform app for both iOS and Android that is specifically designed to control a Bluetooth device. The app should have the following capabilities: - On/Off control: The primary function of the app is to switch on/off the Bluetooth device. - Set sp...firmware) Ideal candidates for this project will have: - Extensive experience in mobile app development, particularly on both iOS and Android platforms. - Proficient in Bluetooth device integration with mobile apps. - Strong UI/UX design skills to ensure a user-friendly interface. - Familiarity with data visualization tools for the trends functionality. - Experience in MCU programming (C language, Arduino friendly) - Experience in working with log files and file mana...

  $1272 (Avg Bid)
  NDA
  $1272 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Expert Arduino Developer for Home Automation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced Arduino expert, specifically one who is well-versed in home automation projects. While your specific tasks aren't limited to, they fundamentally revolve around the following: * Writing, troubleshooting, and optimizing Arduino codes. * Designing and prototyping of Arduino circuits. Ideal Skills: * Proficient in Arduino programming. * Rich experience in home automation projects. * Demonstrated success in circuit design and prototyping. In your application, please include a detailed descriptions of your past Arduino coding experience, particularly those related to home automation. Your proven track record and experience in this field is crucial for this project success.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Advanced Arduino C Sensor-RFID-WiFi Integration หมดเขตแล้ว left

  I need an Arduino C expert with experience in sensor integration, communication with other devices, and data logging. To meet all my project needs, the selected freelancer should have skills to integrate RFID and WiFi sensors. Primary tasks include: - Integrating RFID and WiFi sensors into an Arduino C project. - Ensuring seamless communication between Arduino C and Mobile devices/PCs. - Implementing effective data logging. This is a complex project and looking for someone who can provide realistic solutions. Proven work with Arduino C, RFID/wifi sensor implementation, and device communication enhancement will give you an upper hand in your application. Looking forward to discussing further details.

  $494 (Avg Bid)
  $494 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Arduino-Controlled Bafang Mid Drive Modification หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced Arduino programmer for a complex project involving a Bafang mid drive e-bike. You will be tasked with programming the Arduino system to control different elements of the bike, including throttle control, power level, and motor speed. Key Responsibilities: - Rework the throttle control to increase speed, decrease speed, and maintain the constant speed. - Modify the existing power level controls. - Adjust the motor speed settings. For this project, it's necessary have robust experience with Arduino programming and a good understanding of Bafang mid drive e-bikes would be greatly beneficial. I'm yet to finalize which components we will need, so any advice on this subject would be appreciated.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Solar Power Management via Arduino/ESP32 หมดเขตแล้ว left

  Need someone with an already tested code with an Oscilloscope of 3 phase using Ardunio or ESP32. Must be a tested code or will need to wait for me to test it before releasing milestone

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...background in measurement systems particularly using load cells and load cell amps and basic platform development. The objective is to develop a project which measures loads within a range of 10-20kg , with data input to an Arduino microcontroller. The ability to configure an edge device to continuously stream data to a simple BI dashboard on a desktop is also required. The successful freelancer should have the following skills and experience: - An excellent understanding of load cells and how to operate and interpret readings from them. - Extensive experience using Arduino microcontrollers and able to proficiently program and troubleshoot them. - Knowledge on how to integrate an edge device with this setup, and the skills needed to stream data to a BI dashboard. -Should...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Comprehensive Offline Home Automation Development หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a seasoned expert in Arduino development for a comprehensive home automation project I have in mind. This will encompass elements of light control, temperature regulation, and security systems across different areas in my house, including the living room, bedroom, and kitchen. Key features to develop consist of: • Light Control: Automated lighting systems tailored for the three mentioned rooms. • Temperature Regulation: Automated and responsive temperature control for comfort and efficiency. • Security Systems: Implement a robust security system, integrating it into our Arduino control center. Could you help in creating an all-encompassing, user-friendly, and secure home automation system? Knowledge in Arduino home automation, smart home t...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Arduino & C++ Automation Project. หมดเขตแล้ว left

  We have a hardware in the loop (simulator) project that needs to be completed in 15 days time. Develop and write register level programs for an Arduino microcontroller that satisfy the following control objectives: 1. Speed / cruise control (PID) - maintain a desired car speed 2. Traction / launch control - maximize acceleration until a desired speed is reached 3. Braking control - maximize deceleration until the car stops - similar to traction control 4. Steering control down the track 5. Obstacle and crash avoidance We need the register level programming as well as C++ codes for simulation

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Rapid Arduino-Based Home Automation หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled Arduino Developer to assist with creating a home automation system. Though the specific aspect to be focused haven't been established, the freelancer will be operating under a quick turnaround time to deliver a comprehensive solution. Key project requirements include: - substantive knowledge in Arduino home automation projects - able to promptly execute tasks - comfortable with rapidly evolving project details Experience in any of the following areas will be highly desirable but not mandatory: - Lighting control systems - Temperature regulation mechanisms - Home security systems Please apply urgently as I am planning to get started as soon as possible.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Creación de una App para mi proyecto หมดเขตแล้ว left

  Tengo un proyecto donde por medio de arduino y sensores, recopilo unas informaciones de un motor. Necesito hacer que esa información se presente en una pantalla LCD y también me envié esa información a una app o web, para eso tengo un ESP32.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Expert Arduino Developer for Home Automation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced Arduino expert, specifically one who is well-versed in home automation projects. While your specific tasks aren't limited to, they fundamentally revolve around the following: * Writing, troubleshooting, and optimizing Arduino codes. * Designing and prototyping of Arduino circuits. Ideal Skills: * Proficient in Arduino programming. * Rich experience in home automation projects. * Demonstrated success in circuit design and prototyping. In your application, please include a detailed descriptions of your past Arduino coding experience, particularly those related to home automation. Your proven track record and experience in this field is crucial for this project success.

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Low-Resolution Arduino Camera for Research หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone with strong skills in camera integration and Arduino setup to build a low-resolution (640 x 480 pixels) Arduino camera that can effectively capture photos. However, the camera must send in a cloud the one photo per day but doesn't need to have video or live streaming capabilities. Given this camera will be primarily used for research, I expect the winning bidder to make recommendations and understand the key requirements for a research setting. Expertise with similar projects is desired to deliver a proficient final product.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Make Rasppi RP2040 act as USB Host -- 2 หมดเขตแล้ว left

  This is a very specific task. I am currently seeking an embedded system Engineer with exceptional skills in C/C++, Arduino, communication protocol. Your primary task will be connect a Raspberry Pi rp2040 to a GPS device via USB, rp2040 will act as USB host and GPS will streaming data via USB as a serial com port. Note: if we connect the GPS device to PC, it will be detected as a comport and streaming

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Expert Arduino Coder หมดเขตแล้ว left

  We are developing an electronic circuit for electrochemical experiments and require a skilled Arduino coder. The circuit is already built, and we have a clear circuit diagram for reference. You must develop Arduino code to control the built circuit. Your Responsibilities: The code should enable functionalities like: - Applying precise potential (voltage) through DAC to one terminal of OPAM which is connected to three electrodes. - Voltage should vary at specified rate and specified step. - Measuring correct current being received by Arduino from OPAM. (Actually, current generated between electrodes are converted to voltage by resistance (R) . Voltage output to Arduino gives current dividing voltage by R. - Implementing a reference for stable measuremen...

  $314 (Avg Bid)
  $314 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Arduino-Based Motion Sensor Project หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to develop an electrical drawing using Arduino for sensor-based automation, specifically utilizing motion sensors. it will be applied to a bicycle to indicate which direction it is turning and if it is stopping or moving. I will need expertise in the following areas: - Proficiency in Arduino - Experience with electrical drawings - Knowledge in sensor-based automation - Specific experience with motion sensors The project's overall goal is to attain a functional automation system based on motion sensing. Please share any similar projects you've completed.

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Hydroponics LED & Pump Circuit Integration หมดเขตแล้ว left

  ...table top hydroponic system for use in a home. This circuit will require timed controls of an LED grow light and water pump ( + inputs from buttons in the future). The components I am using are: LED grow strip: rated at 20v, 350mA DC Water pump: 12v, 5W DC Timed controls: Arduino Uno (5min on/55min off Pump, 16h on/8h off LED) I have built a simple circuit for timed controls of the water pump. This comprises of 12DC input from a constant voltage (12v, 30W) plug and IRF520 MOSFET module for control of the water pump. The Arduino output and ground pin are connected to the MOSFET in order to control the pump. However, I am stuck on how to integrate the LED grow strip into this circuit. Does anyone have any suggestions on how I can power and wire up this circuit to facilitate ...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Hydroponics LED & Pump Circuit Integration -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...table top hydroponic system for use in a home. This circuit will require timed controls of an LED grow light and water pump ( + inputs from buttons in the future). The components I am using are: LED grow strip: rated at 20v, 350mA DC Water pump: 12v, 5W DC Timed controls: Arduino Uno (5min on/55min off Pump, 16h on/8h off LED) I have built a simple circuit for timed controls of the water pump. This comprises of 12DC input from a constant voltage (12v, 30W) plug and IRF520 MOSFET module for control of the water pump. The Arduino output and ground pin are connected to the MOSFET in order to control the pump. However, I am stuck on how to integrate the LED grow strip into this circuit. Does anyone have any suggestions on how I can power and wire up this circuit to facilitate ...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Advanced PCB & RF Circuit Design หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced electronics expert to help design a circuit for a consumer electronics device. Key Tasks: - Advanced PCB Design: This will involve creating a complex PCB layout that can accommodate the circuit's requirements. - RF Circuit Design: The circuit will need to include RF components, so ...Electronics Expert with the following skills: Proficient in LTSpice, Multisim, or SPICE. Analog, digital circuit design, power supplies, signal conditioning. Skilled in Altium Designer, Eagle, or KiCad. Knowledge of PCB fabrication processes. Experience integrating optical filters into IR-based devices. Write algorithms for signal processing, and control systems. Microcontroller programming (e.g., Arduino, Raspberry Pi). Design experience with IR-based devices...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Need a windows app for card reader and tokens หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have a nfc card writer usb for windows, also a nfc card reader for Arduino and test cards. I want so i can add credits to a card on the pc, then tap the card on the reader on raspberry pi and it then puts a signal on RPI but then communicated to the windows to then use up the credit. Example, my friend comes to me and gives me $10 for 10 credits, i then load 10 credits to his card . He then can tap on the arcade machine i have which uses 1 credit per play.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  The project will be done in 2 parts , 1- controlling adf4356 rf synthesizer with matlab code and arduino uno hardware. The work will be done and tested on my hardware using TeamViewer. 2- Controlling mcp3424 and matlab in a loop such that the rf synthesizer generates the frequencies from 0.5 to 1.5 ghz with controllable output power. The mcp 3424 module reads those signals. The code for mcp module reading will be provided, which you can integrate in your adf code in Matlab.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Arduino Expert for LED Signaling Setup หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a proficient Arduino expert who can guide me on how to create a simple LED flashing sequence that can be controlled through an Android app. This will be used for signaling purposes. Key tasks for this project include: - Providing advice on the suitable Arduino board model to purchase for this project. I don't have a specific preference and open to recommendations. - Helping me purchase the Arduino board and LED components. Knowledge of retail electronics would be beneficial. - Assisting me on how to assemble these components and set them up. - Demonstrating how to program the Arduino so it can receive diverse LED flashing sequences from an andriod app - Ensuring the setup is ready to receive and execute light sequencing commands from...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Arduino Colour Lock หมดเขตแล้ว left

  I want an Arduino-based lock that is controlled by color. The lock should unlock when it detects a specific color, and lock again when another color is detected. Requirements: - The lock should be basic in terms of security, meaning it should only unlock upon correct color detection. - The preferred methods for color detection are either through an RGB color sensor or using a camera with image processing. - The system should be easy to use and reliable in detecting colors accurately. Ideal Skills: - Proficiency in Arduino programming and hardware integration - Experience in color detection technology - Knowledge of basic security systems - Familiarity with image processing (if using camera method)

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Bluetooth Arduino Controller for Android หมดเขตแล้ว left

  For this project, I'm seeking a skilled app developer who has had previous experience interfacing with Arduino devices. The primary function of this app will be to control Arduino devices using Bluetooth connectivity. The app should include: - Comprehensive Bluetooth controls designed to modulate Arduino devices - Ability to send Push notifications. The ideal candidate for the job will have: - Proficient knowledge in Android development - Prior experience working with Bluetooth and Arduino systems - Strong understanding of push notifications within the app. Please apply if you have the necessary skillset! We are looking for an App that will talk to an Arduino that will control lights. To simplify what needs to be done, there will be: 1. Androi...

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  S...estimation/proposal, contingent upon the quality of the output. We expect to give you 3-4 such RFPs to respond to each week and expect prompt responses within one business day for each submission. We are specifically looking for individuals with proficiency across a range of domains including but not limited to: - Embedded Systems Programming - Firmware Development - IoT - Robotics - Drone Software - Arduino - Raspberry Pi - Microcontrollers - PLC - CNC - Electronics - PCB - Bluetooth - LoRaWAN - Mechanical - Hardware Please note that this is not a development or engineering position. The focus is responding to RFPs, estimating project requirements, and writing proposals. There will be no development work required. If you believe you meet these criteria, we eagerly await your...

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  14 คำเสนอราคา

  ...microcontrollers and can fulfill the aforementioned requirements efficiently. I am using Nucleo-F411RE and ESP8266 ESP-01 in my setup. Also, I am using STM32CubeIDE Version 1.13.1 and Arduino IDE 2.2.1. Testing procedure: I have 3 devices. A device is comprised of Nucleo-F411RE and ESP8266 ESP-01. Each device is connected to LEDs. I will write a code that turns on a different LED in each update. I would like to send 5 new updates in firebase to test the connectivity and robustness of the FOTA for all 3 devices. Deliverables: The Nucleo-F411RE Source Code using STM32CubeIDE. - The ESP8266 ESP-01 Source Code using Arduino IDE. - Documentation/comments in the code to explain the purpose of the major sections in the code. - Documentation on how to upload the STM32 firm...

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน arduino ชั้นนำ