ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 article rewriting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียน content และ article หมดเขตแล้ว left

  เขียน content หรือ article เพื่อส่งให้เรานำไปใช้งานในหน้า website เกี่ยวกับหมวดหมู่ อสังหาริมทรัพย์ เช่นรายละเอียดต่างๆ คำบรรยายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พื้นที่บริเวณนั้น

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome but candidates who don't speak Japanese are still considered ■Prohibition - Copying or rewriting of any existing content or article already submitted - Submitting products that copied from any result from automatic translation tools or software - Reprinting or leaking of any co...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Je suis débutant sur Amazon et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à créer un des article, je n'ai pas de marque! voici ce que je compte vendre mais je n arrive pas a changé le titre ou mette des nouvel photo

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Blog Writing Project 6 วัน left

  I'm seeking an experienced writer to create a series of engaging and informative blog articles for my website. The project involves developing between 6 and 10 articles. Key Tasks: - Writing 6 to 10 high-quality, SEO-friendly blog articles - Ensuring the content is engaging, well-researched, and aligns with the target audience's interests - Meeting agreed-upon deadlines for each article delivery Ideal Skills and Experience: - Proven experience in writing engaging and SEO-optimized blog articles - Understanding of different writing styles and tones - Ability to conduct thorough research on various topics - Strong grammar and proofreading capabilities If you believe you can deliver high-quality, compelling content that resonates with readers, I look forward to reviewing y...

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  I need an adept writer to diligently craft an informative article on the topic of integrating sustainability into business strategies and measuring its impact. This composition targets business professionals and therefore should be crafted in a professional tone while being engaging and easy to comprehend. Key Deliverables: - A well-researched, informative article. - The paper should effectively detail how businesses can integrate sustainability into their strategies. - Discuss measures of impact. Skills and Experience: - Excellent writing skills - Demonstrated experience in business writing - Sound understanding of business strategies and sustainability - Ability to research and reference properly - Ability to create content that engages business professionals.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Commissioned Articles on Education & Social Science 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with a word count of approximately 500. These articles are to be focused on the following subjects: - Education and Behavioral Science - Trends in Humanities and Children The specific requirements for each article are as follows: - The first article needs to focus on Education and Behavioral Science. - The second article should explore Trends in Humanities and Children. The Behavioral Science article should be engaging and accessible to a broad audience. It should primarily target academic researchers, undergraduate students, and the general public. In terms of content, the article should touch upon Behavioral Science as a discipline and its application within the field of Education. It should also discuss the impact of Behavioral Science on so...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled deep learning expert to develop a sarcasm detection model using BERT and Roberta models. The successful candidate will be responsible for training, fine-tuning, and evaluating the models to accurately detect sarcasm in ...ideal candidate should have a strong background in machine learning and a proven track record of working on similar projects. Excellent problem-solving skills and the ability to work independently are essential. If you are passionate about developing cutting-edge models for sarcasm detection, we want to hear from you! The project will be : ✅Bert and Roberta sample ✅Bert and Roberta respect the article ✅Bert and Roberta using fine-tuning Fine-tuning and data with your choice just considering a good results without overfitting or under fit...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  30 Medical Tourism contents Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced content writer who can help me develop high-quality content for my medical tourism website. The ideal candidate will be able to...possess the skills and experience to help me create compelling content for this site, I would love to hear from you. You will submit 30 articles in subjects that we provide you and article should include none copyrighted. Images related to the article and should be posted daily in our wordpress website. Article should be minimum of 1000 words and with correct paragraph and seo related rules should be adhere to . Articles should be free of copyright issues and not taken from other websites ,( writer can find sources from other websites but not copy the same content ). Please provide us with sample ...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...news website and need a proficient content writer to set it rolling. The main duty will be to craft high-quality, engaging, and informative articles covering three distinct categories: - Technology News - Sports News - Entertainment News Expected Deliverables: - Research and produce three to four 500-word articles daily, with each properly articulated to capture the respective theme. - Each article should be of an informative nature and written in a way that educates and engages the readers. Ideal Skills: - Excellent research and content writing skills - Savvy in technology, sports, and entertainment news - Ability to write with clarity and precision in an informative style. Experience: Freelancers with proven experience in writing for news websites or blogs will be...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  We're Doing a Survey for a Review Article 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, We're doing a survey for an article our team is currently working on. It will take no more than 10 minutes of your time. Please visit this link to learn more: It's a fairly simple task that involves testing out various online platforms and then submitting your honest and unbiased feedback to us, whether positive or negative. We normally use such feedback when writing review articles for our blog. Requirements: -Proficiency in English -A smartphone/laptop -Good internet connection

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Hello, I need Topic: Understanding Global Warming: Causes, Effects, and Solutions. I need an SEO article on the above topic. Word limit is 500-1000. I need it back in 4-5 days and my budget is 75 USD. Key Requirements: - In-depth understanding of Global Warming: You should be well-versed with the intricacies of this topic to provide a comprehensive discussion on causes, effects, and solutions. - SEO Writing Skills: I'm looking for a freelancer who can write the article with a focus on SEO optimization. - Delivery and Budget: The article needs to be completed within 4-5 days and my budget is 75 USD. The target audience for this article is primarily environmental professionals, so the content should be both informative and engaging. Please share your p...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา

  ...works well for the most part, but I'm facing an issue where the picture from the Wordpress article isn't getting displayed in the Telegram post. I'm looking for a freelancer who can help develop a custom solution for this problem. The new system should ideally include the following functionalities: - Include Article Title, Text, and Image: The Telegram post should not only be able to display the article title and text but also the associated image. In terms of the process, it's crucial that the solution: - Is Reliable: I need the plugin to guarantee that the Telegram post is always updated with the relevant content. - Is Efficient: The system shouldn't cause unnecessary delays between the article being published on my site and app...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Create video server for jtt1078 protocol in nodejs. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a media server to run the jt1078 protocol from the ministry of china ( based on the RTP protocol) in nodejs, which will provide video and audio in real time for the web in HLC OR FLV. example project:

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a content writer with expertise in Business, Finance, Technology, and Politics. A firm grasp on current world trends is mandatory. The preferred candidate will: - Deliver 2 article weekly - Home in on topics in the business, finance, technology, and politics realm - Be capable of writing articles with a word count in the range of 500-1000 words Ideal freelancers require substantial experience penning succinct and engaging articles for news websites, with a stellar record in quality and adherence to deadlines. A robust understanding of SEO principles and the ability to incorporate them in their writing is a plus.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Health Article Writing 6 วัน left

  I'm in need of a proficient writer to produce numerous health-related articles. These articles will primarily target the general public, so the information needs to be presented in a clear, engaging, and easily understandable manner. Key Requirements: - The ability to write in a manner that is engaging and accessible to a broad audience. - Sound knowledge of the health sector, with an ability to translate complex information into everyday language. - Experience in writing about health topics will be a plus, but a passion for the subject and a willingness to do the necessary research is equally as important. In total, this project will consist of more than 10 articles. Your work will be essential in helping to educate the public on important health topics, so attention to detail, a...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled copyeditor to help me with my 82,000-word fantasy novel. Key Requirements: - Basic proofreading is required, focusing on grammar and spelling. Further Details: - The novel is one part of a larger series, so you must be open to potential future projects. Ideal Skills and Experience: - Experience with copyediting in the fantasy genre is a plus. - Strong grammar ...in the fantasy genre is a plus. - Strong grammar and spelling skills are essential. - Must be proficient in English language and grammar. - Experience with working on series is highly appreciated. - Work must be done by a human Please note, this project primarily focuses on fixing errors in language mechanics and does not require extensive alterations in sentence structure or any sort of ...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...treatment process for patients seeking treatment. - **Style**: I envision the flowchart to be illustrative and colorful. It should be able to convey a complex process in a simplified and visually pleasing manner. -**Animated designs**. The designs must be in animated need two unique designs for 1. consultation process design 2. disease types classifications design for 2nd task follow the wiki article *by following the above wiki link you need to prepare a design the UI/UX design with a flow chart tree representing cancer types classified by organ *and for every organ need a animated drawing image (not copied) of that particular organ *its like animated mini icon image of the organ in-front of the organ classification need premium designs

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Engaging Article Creation for Youth 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a skilled content creator to develop engaging articles for a youth audience. The primary goal is to entertain and engage this demographic with compelling content. Ideal candidates will have: - Proven experience in creating engaging content - Understanding of youth/teenage psychology and interests - Excellent writing skills and a creative approach - Ability to adapt to different tones and styles Your focus should be on creating content that resonates with young individuals, maintaining their interest and keeping them coming back for more. The content should be fresh, informative, and above all, entertaining.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Advanced Nvidia Graphics Cards Article Writer หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of a skilled article writer who can create a series of in-depth, highly technical articles about Nvidia graphics cards. The target audience for these articles are tech enthusiasts. Key Requirements: - Highly Technical: The articles must delve into the technical aspects of the Nvidia graphics cards. This includes aspects like architecture, performance metrics, and comparisons with other cards. - Audience Targeting: The content should be tailored for tech enthusiasts. It should be informative, engaging, and structured in a way that keeps them interested. - Comparative Analysis: You will be required to compare Nvidia graphics cards with their AMD counterparts. This comparison should be detailed and should help the readers understand the strengths and weaknesses of e...

  $67 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...Surveying  Must include option for: Language Option in Finnish and English Specific Example Pages Inspiration: 1. - We thoroughly like the futuristic modern feel -- however we don't know how that will add up with the rest of our visual content, looking for guidance in that regard. - The Media Subpage is excellent as a place to put blog posts, Video, Gallery, and relative article mentions 'Press' (however we currently do not have press, but in the event we would, it would be nice to have that option) - On Media subpage we like the subtle banner menu and sleek overall appeal that automatically move you to the section of the page, including the email option but for us it would be "contact us" 2. - We like the Services menu, with the submenu wit...

  $741 (Avg Bid)
  $741 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelance writer who can expertly craft a Wikipedia entry about an international coaching guru and speaker. The article should cover their journey, career, and most importantly, international recognition. You must exhibit strong research and writing skills. Ideal Skills: - Strong command of English - Wiki writing experience - Ability to effectively research and consolidate information - Outstanding attention to detail - Background in writing about personal profiles and organizations The goal is to create an engaging, informative, and objectively written entry that will engage readers and illuminate the subject’s international accomplishments. Experience in digital marketing or app development is a plus, as we’re interested in expanding the project ...

  $938 (Avg Bid)
  $938 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Educational Real Estate Blog Articles 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need blog articles written on real estate to educate real estate professionals. The primary goal of this content is to inform real estate professionals about industry trends, innovative practices, and relevant news. The article...stay up-to-date with industry trends - Excellent writing and communication skills - Experience in writing for a professional audience, particularly in the real estate sector Once selected, the process would be you need to submit the ToC of the proposed article and once we approve, you need provide the timeline and deliver accordingly. Please provide examples of your previous work in real estate or relevant industries when applying. Well written and long articles will be preferred. Knowledge on Indian RealEstate is required. We need the article...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a talented writer with a strong background in biology to help create research articles at a professional research level.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...be a clear and engaging visual representation of the treatment process for patients seeking treatment. - **Style**: I envision the flowchart to be illustrative and colorful. It should be able to convey a complex process in a simplified and visually pleasing manner. need two unique designs for 1. consultation process design 2. disease types classifications design for 2nd task follow the wiki article *by following the above wiki link you need to prepare a design the UI/UX design with a flow chart tree representing cancer types classified by organ *and for every organ need a drawing image (not copied) of that particular organ *its like a mini icon image of the organ in-front of the organ classification need premium designs for both tasks

  $189 (Avg Bid)
  การันตี
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Part 7. Gallery 3 Videos to watch (randomly) -----------line--------------- Part 8. Information of our company Colour and template of our home page has to stay like in the example: Our colour are violet (this kind of violet, for image, graphic things), black (for the text) and grey (for background) We need: - a userfriend way to insert, edit, modify, manage and publish article/news (they must appear directly, automatically in part 2). - a userfriend plugin to insert, edit, modify, manage and publish events (they must appear directly, automatically in part 4). - a userfriend way to insert, edit, modify, manage and publish books icons (they must appear directly, automatically in part 6). - a userfriend way to insert, edit, modify, manage and publish videos icons (they

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  193 คำเสนอราคา

  Hi Climax SEO, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. AND OTHER PAGE ARTICLE 450 BACKLINS

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a website owner, I am seeking SEO expertise for my gambling website to improve search engine rankings and boost organic traffic and conversions. Ideally, I would love to work with someone who has both knowledge in the gambling niche and proficiency in SEO strategies. Key Objectives: -Increasing visibility of article reviews on my website which focus on the gambling industry. -Optimizing site content for all search engines to become a trusted resource. -Driving conversion rates through high ranking on search engine results. I am specifically looking for someone who can write and optimize Casino game reviews, Sports betting site reviews, and Poker room reviews. Your writing style should be engaging and informative to give players a real insight into what they can expect from the...

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Need: Quality Backlink + Guest Post 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in urgent need of a seasoned backlink specialist to help me obtain quality backlinks for my website. The primary purpose of these backlinks is to enhance my search engine rankings as soon as possible. You will need to comply with the following conditions: - Only dofollow anchor text website **** - No Image sharing, no file sharing, no profile, no junk, no commeting - No article farm websites. - No Web 2.0 backlinking. Target Country: USA Ideal candidates for this project should have a deep understanding of SEO and backlinking strategies, with a proven track record of successfully improving search engine rankings. Your ability to work efficiently and deliver results quickly is crucial for this project. Please bid only if you can start immediately and can commit to completing...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a Google document converted into a Word document. This is so I can carry out some editing, the document doesn't need to be shared or printed. Key Requirements: - Convert Google document to Word - Maintain basic formatting (bold, italics) The job doesn't involve any content creation or significant rewriting; the text is ready to be edited. Experience with Google Docs and Word is essential.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  227 คำเสนอราคา
  Windows Server 2022 Information Protection Scanner Configuration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Windows administrator with experience in implementing Microsoft article-driven installation of information protection scanner on a Windows Server 2022. Key Responsibilities Include: - Following Microsoft article to install/configure information protection scanner. - Ensuring the successful deployment of the scanner and database. Your application should include: - Relevant past work showcasing your experience in similar projects. - Ability to follow technical documentation accurately. Certifications are not mandatory, however, an understanding of Microsoft technologies and server systems will be an advantage.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Expert Wikipedia 'About Me' Writer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Wikipedia professional to craft an engaging and formal 'About Me' section for my business page. Key Requirements: - Write an engaging and professional 'About Me' section for a business page. - Must have prior experience writing content for Wikipedia. The ideal candidate should have: - Proficient language command. - Prior experience in writing 'About Me' sections fo...Key Requirements: - Write an engaging and professional 'About Me' section for a business page. - Must have prior experience writing content for Wikipedia. The ideal candidate should have: - Proficient language command. - Prior experience in writing 'About Me' sections for notable people or businesses. - Familiarity with Wikipedia's guidelines ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Article Posting and Promotion on Social Media and Blogging Platforms 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an article in PDF format that I urgently need to post and promote online. Your task will be to handle the posting and promotion on a variety of platforms. Key tasks include: - Posting the enclosed article to my selected social media platforms, such as Facebook, Twitter, and Instagram. - Uploading the same article to various blogging platforms, including LinkedIn, Medium, and WordPress. I'm looking for a professional with: - Experience in social media management and content posting. - Familiarity with different blogging platforms. - Proven track record of promoting and driving traffic to articles or content online. - Ability to work under tight deadlines. This project is time-sensitive, so a quick turnaround is essential. Please reach out with your releva...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional writer who can listen to the City Council's recorded meetings and write an informative article for the community. Your work will play a crucial role in translating the government language into layman's terms, enabling residents to understand the discussion points and decisions made during the meeting. Your responsibilities will include: - Summarizing the entire meeting. - Highlighting crucial aspects such as decision outcomes, conflict resolutions, and guest speakers. - Presenting the information in an organized and engaging manner. Ideal skills and experience: - Strong active listening and comprehension skills. - Excellent writing skills. - Familiarity with governmental or municipal proceedings. - An in-depth understanding of city infrastruc...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I need an original article with less than 500 words to be rewritten. The rewritten version should be aimed at a beginner level audience, and should primarily focus on improving its readability and SEO keywords. The ideal candidate should have: - Experience in content writing and SEO optimization - Ability to adapt content for different audiences - Strong grasp of the English language - Understanding of beginner level writing requirements Please include in your proposal any relevant experience or samples of your work.

  $921 (Avg Bid)
  $921 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  Wikipedia Page Creation 4 วัน left

  I'm in need of a dedicated Wikipedia page writer to help me create a page for a notable individual. Key Requirements: - I specifically need this page to be focused on increasing visibility of the person. - The page needs to be entirely based on news articles which will be provided. Ideal Skills: - Prior experience in creating Wikipedia pages, particularly for individuals. - Excellent resea...the most important and verifiable information from news sources. - Strong writing skills to compile the content in a clear and concise manner. - Understanding of Wikipedia's policies and guidelines, particularly concerning neutrality and verifiability. Please bid if you have a solid understanding of what makes a Wikipedia page successful, and can deliver a well-structured and well-refere...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Salesforce Skuid app to LWC or Aura 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Background: We have a custom rich text field on the Knowledge object in Salesforce called Article Body. This field is used for the content of our Knowledge articles. Some of our knowledge articles contain a video iframe from YouTube or Vimeo. We then built our Article Detail page using a Skuid page (this is a managed package). The Skuid page is deployed in our Salesforce community using an Aura component from the Skuid package. When the Aura component runs, the allowfullscreen attribute is stripped out of the iframe but if preview the Skuid app, the fullscreen icon is there. (See attached screenshot) Please put "Skuid" at the bottom of your bid please. Requirement: 1. We need someone who can add fullscreen icon back to all of those Vimeo video players 2. If abov...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Native Article Writer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented article writer to create engaging content within the 500-1000 word range. The content will be focused on a variety of topics including health, technology, travel, and more. Please mention your rate per 1,000 words in your proposal; otherwise, I will think it's not a human being. Key requirements: - Capable of producing high-quality, error-free content - Able to conduct thorough research and present information in a compelling manner - Experience in writing for a variety of topics - Strong attention to detail and adherence to deadlines Your work will be crucial in maintaining the readers' interest, and in turn, boosting the visibility and credibility of the website. A background in SEO and understanding of keyword incorporation is a plus. Lo...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  We are looking for an informative article about heavy duty office chairs. The article should explain what they are, where they are used, and how they differ from standard office chairs. -Must be 1200 to 1500 words -Must use links as reference within the article. Links will be provided upon awarding the project

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I need a skilled content writer to produce engaging blog articles for my websit...interesting content. Key Requirements: - Produce high-quality, engaging 500-1000 word blog articles - Implement SEO optimization without compromising readability - Familiarity with different writing styles and tones - Strong research skills to ensure content accuracy and comprehensiveness - Ability to meet deadlines consistently and communicate effectively Ideal Skills: - Proven experience in blog article writing - Understanding of SEO and keyword optimization - Strong research and analytical skills - Excellent written communication and grammar - Ability to adapt writing style to different topics and audiences Please include samples of your previous work and your approach to SEO optimization in your...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  We are searching for a freelancer to provide an informative article on training tables. The information in the article should be directed at a general audience and provide authoritative information about training tables. What are training tables? What are they used for? -Article needs to be 1000 to 1200 words long - Article must use links that will be provided upon awarding of the project for references.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  We are looking for a freelancer to compile an informative article on folding tables for a general audience. An 800 to 1000 word article that explains what folding tables are and what they are used for. As this is for an information based website, there should be no sales pitch, just straightforward information about folding tables. -Must use links as references within the article. The links will be provided upon awarding the project

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented freelancer to create an insightful article on credenzas. This piece will be published on an informative website to enlighten a general audience about this furniture item. Key Requirements: - Your work should be easily understandable for a broad audience, ensuring the article is engaging and informative. - It needs to be well-researched and include relevant details about the history, types, uses, and recommendations for buying credenzas. - Should be 1000 to 1200 words long - Must use links as references, links will be provided upon awarding of the project. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating high-quality, engaging written content. - A background in interior design, furniture, or related fields would be a great advant...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...well-researched article on cubicles. The target audience for this piece is general readers. Key requirements include: - Covering the benefits of cubicles: The article should detail the advantages of using cubicles in an office setting. - Discussing different types of cubicles: The writer needs to explore the various designs and styles of cubicles available in the market. - Designing an efficient cubicle workspace: I would like the article to provide insights on how to set up and utilize a cubicle workspace effectively. - Including general information about cubicles: This can be to introduce the topic to readers who may not be familiar with cubicles. - Must use links as references in the writing. Links will be provided upon awarding the project The ideal length for...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I need an article that educates readers on curved reception desks. This is an educational piece that defines what a curved reception desk is and how they stand a part from other reception desk shapes. The article should be written in a manner that's engaging yet informative for a general audience. It should cover the following points: - Detailed breakdown of different design options and styles available in curved reception desks - The benefits and advantages of using a curved reception desk in an office setting -The writing should be considered an authoritative piece on what is a curved reception desk - Needs to be 800 to 1000 words - Must use links as references within the writing. Links will be provided upon awarding the project

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...seeking a writer who can create an informative, engaging article about the importance of ADA compliance in reception desks. This article will be targeted towards a general audience, so a deep knowledge of the subject matter and the ability to translate complex jargon into layman's terms is crucial. Key points to include in the article: - A comprehensive breakdown of ADA compliance requirements for reception desks. - The benefits of investing in ADA compliant reception desks. - The key features to look for in an ADA compliant reception desk. - 800 to 1000 words - Must include links as reference within the writing. Links will be provided upon awarding the project. You'll need to conduct thorough research on the topic to ensure the article is accurat...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Comprehensive Mahogany Desk Comparison Article 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a writer to create an insightful article that compares mahogany desks to various other types of desks available in the market. The purpose of this content is to help readers make a well-informed decision when considering a mahogany desk purchase. Key Aspects for Comparison: - **Durability and Longevity:** Detailing the sturdiness and lifespan of mahogany desks compared to other materials. - **Aesthetic Appeal and Design:** Discussing the visual appeal and design options available with mahogany desks. - **Price and Value for Money:** Carefully outlining the cost of mahogany desks in comparison to other materials, and discussing any value propositions. Specific Factors to Include: - **Material Quality:** Analyzing the materials used in mahogany desks and how t...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I need an 800-1000 words article on credenza desk. The article should speak to a general audience, offering insights on the various styles and designs of credenza desks, their benefits, and uses. Key points to include are: - A brief history of the credenza desk - Different styles and designs of credenza desks - Benefits and uses of credenza desks - General information to engage a wide audience - Must use 3 to 5 links as references within the article. Links will be provided to upon awarding the project This project calls for a writer with a good understanding of furniture, particularly credenza desks, and the ability to present complex information in an engaging, accessible manner. Experience in writing for a general audience is a plus.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน article rewriting ชั้นนำ