ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 articles งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  seo website หมดเขตแล้ว left

  ต้องการจ้างทำ seo คำค้น "pepperstone" ให้อยู่อันดับ 1 บนหน้า 1 ของ

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  .../ วิธีการจัดส่ง] - เราจะส่งหน้าเว็บสำหรับการจัดส่ง / การป้อนข้อมูลในประมาณ 1-2 สัปดาห์จากสัญญาดังนั้นเราจึงต้องการผู้ที่สามารถเขียนได้โดยตรงที่นั่น ( (คุณสามารถใช้ไฟล์คำและรูปถ่าย) [คำขอเมื่อสมัคร] - โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีบทความใด ๆ ที่เคยเขียนมาก่อน ขอบคุณมาก ๆ === - This is a job from a company that operates websites introducing Japanese tourist sites to foreign visitors. Please write articles with consideration of SEO measurements. ■Budget from 350 thb per article (not including all fees) ■Delivery Form Microsoft Word file and Picture data ■Hiring Conditions - Experienced writers - Persons with interest in Japanese tourism - Candidates may be offered more work if their results are good so we look forward to many applicants - Japanese speaking candidates are welcome b...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Help me write something หมดเขตแล้ว left

  I need you to write some articles. อยากหาเงินใช้เอง.

  $3166 (Avg Bid)
  $3166 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please su...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Dynamic Anime-Focused Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...mainly consist of anime episodes, which will maintain the enthusiasm among the website visitors. - In addition to episodes, the site will also feature engaging news articles related to anime. These will provide insights and updates about the anime world to keep our visitor base informed. - To enhance user involvement, there will be a segment for reviews and recommendations. This will provide a platform for visitors to share their views and interact with fellow anime enthusiasts. - Given the dynamic nature of the anime world, I'd like fresh content to be populated on a daily basis. This can be a combination of episodes, news articles, and reviews. Ideal Skills and Experience: - The freelancer should be well-versed with website development and design, preferably having...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Actors' Resource Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and performance artists called Modern Actors. The website will not only publish engaging blog articles, but also provide a vetted library of books, advertise classes and workshops, and operate an affiliate market storefront of products for performers and actors. The features I require are as follows: - A dynamic blog platform - A digital library of books selected for actors of all levels created by industry professionals - A collection of vetted online classes, studios, and workshops - An affiliate market storefront - A user login feature for bookmarking, saving, and reviewing downloaded content - A provision for monthly Email Newsletters Downloadable resources such as original blog articles, "how-to" guides and conservatory curated reading lists should be...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...easy so our users can focus on sharing their ideas and creations with the world. We're on the lookout for a talented content writer to join our team and help spread the word about what we do. The Role We need someone who can craft engaging, informative articles that resonate with our audience and align with our SEO goals. You'll be writing about topics related to Stomod and how our platform can be a game-changer for content creators, bloggers, and anyone looking to establish an online presence. Responsibilities Write 5 high-quality articles each week, focusing on topics relevant to Stomod and our users. Research and propose new topics that would interest our audience and drive traffic to our site. Optimize content for SEO to improve visibility and rankings. Sta...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  US Insurance Ghost Blogger 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...posts gain maximum visibility and draw loads of traffic. Need better quality content than SERP- Rank 1. If you have read the whole description properly and understand them, please write "Read All" at the beginning of your bid proposal. Key tasks will include: - Writing and delivering high-quality blog posts twice a month - Optimizing the blog posts for SEO using chosen keywords - Making the articles interesting and informative for individuals looking for personal insurance The ideal candidate should possess: - Prior experience in ghostwriting, particularly in the insurance industry - Strong knowledge of SEO practices - A clear understanding of the US insurance market, specifically car, home and life insurance - Strong research and analytical abilities for creating i...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking a sk...of engineering disciplines , so the content must be crafted to pique their interest and answer their needs. Content Creation: - Primarily, I am looking for the creation and delivery of educational articles, Video, that are aligned with our course content. Ideal freelancer: - Extensive experience in social media marketing specifically geared towards professionals. - Proven track record in increasing brand awareness and generating leads in the educational sector. - Strong design skills to create visually appealing posts. - Excellent content creation skills, with a focus on educational articles, videos. If you think you can breathe new life into our social media strategies and help us achieve our marketing goals, we would love to hear from you! Thi...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...for me. The designer's responsibility will comprise both website development and the establishment of Google AdSense on the site until it gets approval from Google. Only then will payment be made. Key Requirements: - Design a personal blog with a modern aesthetic. - Implement the following pages: Home, Contact Form, About Us, Privacy Policy, and Terms & Conditions. - The website will host 30 articles, which you will use for Google AdSense approval. A Highlight on the Contact Form: The contact form should include the user's name, email address, contact message, and phone number fields. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this project should have: - Expertise in web design, especially with a flair for modern aesthetics. - Extensive experience with Google AdS...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Brand Awareness Through SEO & Blogging 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional with expertise in SEO and blogging. The ideal candidate should be adept in generating SEO-optimized blog articles, with a focus on enhancing brand awareness. Key tasks include: - Creating how-to guides and tutorials relevant to my brand - Prioritizing content optimization to increase visibility and reader engagement Candidates should have a strong background in content creation, SEO, and knowledge of how to appeal to a brand's target audience. Experience in creating engaging how-to guides and tutorials is a must.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In additi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Must live within 30 miles of Daytona Beach, FL. This is a non-negotiable requirement. Articles will be for a hyper-local high end lifestyle publication targeting locals published monthly. Initial publication targeted for May. I am seeking a creative and engaging writer with good research skills for a series of local interest articles. The focus will be on arts and entertainment, food and dining, luxury goods, health and wellness, recreation, and business services for entrepreneurs, along with interviews with business owners, local celebrities, and others. Approximately 16 pages of articles will be needed each month. If multiple writers engaged, possible editorial position as well. The articles should pique the interests of locals, providing them with interes...

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...objective is to enhance our capability to accurately identify individuals mentioned in news articles and match them with corresponding entries in our database. Specifically, we aim to develop a machine learning model capable of discerning whether a person entity referenced in an article aligns with an individual stored within our database. This NER model will assess attributes associated with individuals in our database, and return us with a Identity Matching Scoring. Technical Requirements: This task involves crafting and refining a machine learning model capable of Named Entity Recognition and Linking, considering the contextual relevance of attributes associated with individuals mentioned in news articles. The model should prioritize certain attributes over others base...

  $375 (Avg Bid)
  $375 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  Project Title: Writing Thought-Provoking and Philosophical Articles for Experts on Current Events - I am looking for a skilled writer who can create thought-provoking and philosophical articles. - The articles should be targeted towards an audience of experts. - The topics of the articles will revolve around current events. - The ideal candidate should have a strong background in writing and a deep understanding of philosophical concepts. - They should be able to write in a way that engages and challenges the reader's thinking. - Creativity and the ability to delve into complex topics is a must. - The articles should be well-researched and provide unique insights into current events. - The tone of the articles should be serious and informativ...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...been actively bidding on various writing projects, but unfortunately, I haven't been able to secure any bids. I am seeking guidance and advice to improve my chances of winning projects and establishing a successful freelance career. Skills and Experience: - Extensive writing experience: I have a strong background in writing and have acquired extensive skills in various writing styles, including articles, blog posts, copywriting, and creative writing. - Proficiency in research and content creation: I am adept at conducting thorough research on diverse topics and creating high-quality, engaging, and error-free content. - Excellent command of grammar and language: I possess a keen eye for detail, ensuring that my writing is grammatically correct and adheres to proper language ...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Article Writer Needed 6 วัน left

  I am in search of a professional writer who is experienced in creating compelling content on health and wellness, as well as travel. The ideal freelancer should be able to produce medium-length articles, typically between 500-1000 words. Key Requirements: - Exceptional writing skills - Write 20 articles related to hiding things, each article should be 1000 words, no plagiarism. If you have the necessary skills and can bring enthusiasm and depth to these topics, then this project is for you. Looking forward to your bids!

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I need a specialist to help with the approval process of Google AdSense for my technology-focused English blog. The website primarily features blog articles discussing various technological advancements and gadgets. The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in successful Adsense approval processes - A solid understanding of Adsense policies and compliance - Broad knowledge of website monetization strategies - Excellent command of English The project will be completed successfully when my website has obtained Google Adsense approval. Timely completion is crucial. Previous experience with tech blogs is certainly a plus.

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...need of a skilled content writer who can create captivating articles, blog posts, and website content. My target audience includes the general public, business professionals, and tech enthusiasts. Therefore, your writing should have the adaptability to connect with different types of readers while maintaining a high level of proficiency. Ideal Skills: - Excellent command over English language - Proven experience in writing high-quality content for a diverse audience - Ability to write in different tones – formal, informal, and professional - Strong research skills to give depth to any topic. Your responsibilities would include researching industry-related topics, generating ideas for new content types, and proofreading articles before publication. If you’re ...

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Secretary Female 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Category: virtual As a project owner, I am in need of a professional researcher with excellent search skills and familiarity with the Factiva database. The main aim of this project is to locate and collate news article Make a proposal Generate with ai Post / Article Url Scraper from my Domains (32) Published: 24/02/2024 Category: virtual Hi, i have 32 Domains and i post daily 5 new Articles! All Articles are on the Top on each Site, i need a Tool to scrape all this Article Links from all my Domains (32) to index them daily! NO COPY PA Make a proposal Generate with ai Showing page 1 of Next 1. Choose an Organized Approach: Your first step should be organizing the pictures and their corresponding prices in a systematic manner. You can arrange files categorically such as ...

  $285 (Avg Bid)
  $285 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Python Programmer & Blogging python tuitorial person needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please su...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Engaging, Authentic Anecdote-Based Blogs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of compelling, informative blogs that breathe life into my four varied products, each targeting a different audience group. - The articles will integrate real-life stories and personal experiences, furthering the connection between the audience and the products. - A flair for premiumness and an ability to weave in medicinal product value information is a must. - Freelancers with a knack for evoking empathy and intrigue through their writing will be ideal for this job. - Since the four products target different audience groups, versatility in writing style will be heavily favoured. The content should be relevant and resonate with young adults, middle-aged adults as well as senior citizens. I'm looking forward to collaborating with creative freelancers p...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm in need of an enthusiastic writer who can craft mesmerizing short articles on a variety of topics. Although a subject matter has not been selected, the project could span from tech to health or travel. With each article being under 500 words, I'm looking for someone who can pack a punch with their words in short form. Necessary Skills & Experience: - Strong grasp of the English language - Previous writing experience, particularly with articles - Ability to conduct research and weave interesting narratives - Ability to produce high-quality content in a short space. - Versatile writing style that can switch between subjects with ease. Although I'm flexible on the article count, the writer should be open and adaptable to potentially produce multiple ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  As a business owner needing an attention-grabbing Facebook marketing campaign, the aim is the generation of new leads. Ideal freelancers will: - Understand our primary demographic: Young Adults aged 18-34. Experience with this target group is a considerable advantage. - Develop and share informative articles tailored to this group's interests, alongside dynamic graphic images and illustrations to capture their attention. - Utilize their skill set to engage this demographic, converting their interest into quality leads. A creative approach, combined with marketing expertise, will be instrumental in achieving our objective. Remember, knowledge of Facebook algorithms and how to leverage them for increased visibility is not just desired, but necessary.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...informational website for my small business. The website will include 5 to 10 pages. Key Features: - Blog Article Pages: There should be dedicated spaces for blog articles that can be updated frequently. - Product Description Pages: Detailed pages for every product. It should be easily accessible and well structured. - Company Mission and Vision: The website should also feature our company mission and vision prominently, telling our story and objectives. Skills Desired: - Web Development: Proficiency in building responsive and intuitive websites. - Content Management: Ability to integrate a system for uploading and updating blog articles, product descriptions, and company details. - SEO: Understanding of search engine optimization would be helpful to increase our web vi...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Paper writing 8 วัน left

  Hi there! I am a Ph.D. writer, editor, proof...like to offer my bid. I can provide you with 100 % perfect paper with high standards and professional writing skills with 0% plagiarism and meet your tight deadlines with the least budget. I will provide you with the Turnitin plagiarism report. I can write well in APA 7 edition, MLA, and IEEE format. I have ten years of writing experience, including Essays, Research Papers, Contents, Research Articles, Technical and legal writings, Report Writing, Medical Writings, Business Plans, Case Studies analyses, Blogs, and Books. Here is my sample work link: https://www.freelancer.com/u/zubairbadar98 Please award the project so that we can discuss it more. “I also perform unlimited revisions until you are delighted and will lead your g...

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented freelancer to craft less than 5 articles focused on the cryptocurrency sector. These pieces should not only enlighten but also engage a diverse yet discerning audience. As a client, I value accuracy, depth, and a professional tone that conveys authority without sacrificing clarity. **Ideal Skills and Experience:** - Profound understanding of cryptocurrencies and blockchain technology. - Proven experience in writing well-researched, professional articles. - Ability to translate complex tech jargon into understandable content. - Strong research skills to ensure factual accuracy. - Excellent command of English with superb grammar and typos at bay. **What You'll Do:** - Craft engaging, professional-grade articles on designated cryptocurre...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  PLEASE DO NOT APPLY IF YOU HAVE NOT WATCHED OR AT LEAST KNOW ABOUT THE REESA TEESA STORY! I will have questions about the story. I am looking for someone that knows the story and also has an interest in business or advertising. Your job will be to create some blog articles and ideas around this story. I also have some other tasks that involves having some knowledge about this story. My jobs involve knowing whats going on in AMERICAN Black pop culture.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I have a blog that has to do with Black Business Entertainment. It speaks about the business side of Black Culture Entertainment (movies, music, social media, tv, tech, etc). I am looking for someone that can look at whats going on in Business Entertainment (black business entertainment) and come up with interesting business articles. I want the articles to discuss things such as: - Big time entertainment earnings or losses - Social media account follower growth - New Businesses celebrities are doing - Cool new products that are coming out - Album sales Basically you will take entertainment news and write about how it impacts business. My platform is similar to:

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert editor and copywriter to improve the readability, correct grammar and spelling, and enhance the overall quality of a number of documents. The number of pages/words in the resulting work can't be specified at the moment, but versatility and adaptability will be key. The nature of the content widely varies from website content, blog articles to academic papers. This requires someone who is comfortable and has experiences with a variety of formats and subject matters. As such, the ideal candidate will have: - Significant experience in both editing and copywriting - A strong command of English grammar and punctuation - Experience with a variety of content types - The ability to adapt to changing requirements - An eye for enhancing overall content qual...

  $1251 (Avg Bid)
  $1251 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...effectively. The ideal website will include: - Detailed pages highlighting our diverse range of courses - A visually appealing photo gallery showcasing our institute and accomplishments - An engaging video gallery featuring relevant content - Seamless integration with social media platforms like Instagram and Facebook to foster connectivity - A dynamic blog section dedicated to sharing educational articles - A dedicated 'Career' section tailored for potential employees - A comprehensive 'Contact Us' page with essential information such as contact details, location, and an inquiry form. The successful candidate should have proven experience in website development, with expertise in integrating social media platforms. Proficiency in creating engaging, informat...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Hi World Wide Solutions, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. I looking for someone who will write article to post in my linked in. All articles should correspond to frontend developing

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Website Copy and Redesign with AI-generated Content using Elementor 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a fresh new version of an already existing website with new rewritten text content and images. 1. Upload the copied website to Elementor. I will be providing instructions for this. 2. Use an AI Rewrite service to rewrite all the articles on the website. Access to this service will be provided by me. 3. Replace all images on the website with high-quality alternatives from stock photos or AI-generated images. Access to this service will be provided by me. Ideal candidates for this job would have strong experience in web design and particularly with Elementor, good grasp of AI tools, and a keen eye for choosing relevant images.

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Natural Selection Science Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a highly knowledgeable freelancer to assist with a science project focusing primarily on investigating the effect o...specifically in evolution sciences • Strong understanding of the concept of natural selection Responsibilities: • Study and analyze the interaction of evolution and environment • Build comprehendible data representations of the findings Requirements: • Detailed project proposal on how they plan to approach the investigation Resources: • I will provide access to a vast collection of academic articles and journals to aid your research. In your application, kindly focus on detailing your approach and methodology towards the project. Please also provide sample projects where you've contributed in a similar role or in t...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Python Pro for Data Analysis, Web Scraping & Blogging 11 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for experienced Python programming solution writers who can write blog articles on Python programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please su...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Personal Google AdSense Approval 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a professional to help with Google AdSense approval for my personal informational website, which is primarily focused on written articles. Key Requirements: - Detailed knowledge about Google AdSense policies and application process - Proven record of successful AdSense approvals - Ability to identify and resolve obstacles in the application process - Editing and fine-tuning the site content as required for approval - Offering guidance for maintaining site eligibility for AdSense The ideal candidate would have experience in getting AdSense approvals for informational websites hosting written articles. Your expertise will be beneficial in resolving any potential hindrances in achieving the approval. Knowledge of SEO, content optimization, and website archite...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled and creative content writer to create engaging and informative material for my newly developed dynamic website. These write-ups need to be detailed yet maintain simplicity. Specifically, your responsibilities will include: • Writing concise, clear, and engaging articles. • Creating user-friendly blog posts for the website. • Crafting captivating product descriptions. The desired candidate should ideally possess: • Proficient English writing skills. • Knowledge and experience in writing web content for Real estate firms • Understanding and experience with dynamic features like user registrations, search functionality, and interactive forms. Your thoughts and ideas will shape the overall personality of the website. Therefor...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient copywriter who can craft intriguing and informative articles geared towards adults on the subject of health and wellness. Requirements for the Project: - Excellent writing skills in English - Proven experience in creating content related to health and wellness - Ability to conduct thorough research and reference reliable sources - Possess a keen understanding of the needs and interests of an adult readership Responsibilities Include: - Creation of articles that are compelling, informative, and relatable - Ensuring all content is fact-checked and up-to-date - Adhering to deadlines This will be an ongoing project, so I'm looking for someone who is interested in long-term collaboration. The ideal freelancer will have a passion for he...

  $254 (Avg Bid)
  $254 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient copywriter who can craft intriguing and informative articles geared towards adults on the subject of health and wellness. Requirements for the Project: - Excellent writing skills in English - Proven experience in creating content related to health and wellness - Ability to conduct thorough research and reference reliable sources - Possess a keen understanding of the needs and interests of an adult readership Responsibilities Include: - Creation of articles that are compelling, informative, and relatable - Ensuring all content is fact-checked and up-to-date - Adhering to deadlines This will be an ongoing project, so I'm looking for someone who is interested in long-term collaboration. The ideal freelancer will have a passion for he...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am in need of a versatile content writer who is well-acquainted with the topic of quotations. The project involves developing 5-10 articles, with no specific style guidelines necessary. Ideal Skills: - Strong research abilities - Knowledge in the field of quotes - Excellent writing skills in English Project Requirements: - Conduct research and provide credible information - Produce 5-10 pieces of content dedicated to the topic of quotations - Ensure content is engaging, informative and original - There are no citation style guidelines for this project. Your creativity in content presentation is much appreciated! Please include samples of your previous work, ideally in the same niche, in your bid. Let's create unique and engaging content together!

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ... and website performance metrics. User Management: Tools for managing user profiles, nominations submissions, and voting integrity. Marketing Tools: Integrated solutions for email campaigns, social media integration, and promotional activities (can use plugins). Awards Recognition & Promotion: Awards Announcement Page: Dedicated section for announcing annual award winners, including detailed articles, interviews, and photo galleries. Social Media Integration: Features allowing users to share their votes, nominations, and favorite resorts on various social media platforms. Editorial Content: Blog Section. Skills required: - Website cloning - HTML - CSS - JavaScript - Wordpress - Plugins Timelines: - I am looking forward to having this project completed within a month. Id...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Stomod Blog Content & How-to Guides 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...easy so our users can focus on sharing their ideas and creations with the world. We're on the lookout for a talented content writer to join our team and help spread the word about what we do. The Role We need someone who can craft engaging, informative articles that resonate with our audience and align with our SEO goals. You'll be writing about topics related to Stomod and how our platform can be a game-changer for content creators, bloggers, and anyone looking to establish an online presence. Responsibilities Write 5 high-quality articles each week, focusing on topics relevant to Stomod and our users. Research and propose new topics that would interest our audience and drive traffic to our site. Optimize content for SEO to improve visibility and rankings. Sta...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Small Family Business Engaging Info-site For The General Public 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My mission is to create an engaging info...design but can be updated easily to keep it current as things change or to add new images of past projects. I have attached a copy of the company logo to see what you would be working with and hopefully help to foster ideas. Ideal Skills and Experience: - Proven ability in designing user-oriented websites - Excellent knack for embedding multimedia content seamlessly, including videos, images, and articles, into a website - Experience with creating websites for small businesses - Ability to create websites that are mobile and desktop friendly to ensure easy accessibility for all users My intent is to work closely with the freelancer to provide comprehensive guidance and feedback to ensure the website accurately convey the ethos of my small...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative web developer to build a tailored blog website. The goal is to share personal finance insights targeted at young adults. The ideal candidate for the job possess the following: - Expertise in Web Development - Experience in creating responsive and eye-catch...following: - Expertise in Web Development - Experience in creating responsive and eye-catching design - Familiarity with the finance industry is a plus Features should include: - User-friendly frontend and backend - Intuitive navigation menu - Suitable monetization features - Responsive design that works well on a variety of devices Content-wise, the site should be designed to accommodate articles, possibly with embedded videos and infographics focusing on the topic of finance for the young adu...

  $466 (Avg Bid)
  $466 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  I'm looking for a seasoned Social Media Specialist to help elevate my company's presence on Facebook and Instagram, with the ultimate aim of generating leads. The tasks will involve: - Creating and scheduling a mix of content that includes visuals like images and videos, as well as written content like articles and blogs. - Identifying and growing our target audience. - Driving user engagement and conversions with thoughtfully crafted content. The ideal candidate should have: - Proven experience in managing social media accounts with a focus on lead generation. - A knack for creating visually compelling and engaging written content. - A solid understanding of lead generation strategies across Facebook and Instagram. This project will require someone who can creative...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am planning to start my Lawn Care business as a Limited Liability Company (LLC). I'm looking for professional help with the following tasks: - Drafting the Articles of Organization. - Understanding and creating an Operating Agreement. Please note, I have already decided on a business name. I need a freelancer with a solid background in business law, specifically with experience in setting up LLCs. An understanding of the lawn care industry would be a bonus, but it's not essential. If you're confident in your ability to guide me through this process and meet my needs then I would love to discuss further. Thanks!

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I run a news blog and I am looking to create articles based on data that I can analyze from various industries. My blog speaks about the business of entertainment culture. I am looking for someone that is very experienced with data. -Finding data -Analyzing data -Connecting data of one group & relating/connecting it to data from another group. You must be able to show me how the data you find can be converted into interesting news articles that impact entertainment/culture (music, sports, tech, etc).

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...business content. Your articles should show me: -Earnings such as money earned by something/someone in entertainment -Statistical growth/decrease of someone or something in pop culture (major album sales, celebrity merch selling well, new brands that are growing, etc) -Something major that occurred that shows the impact of culture. -Something that compares different things within pop culture. -Sometimes it can be a question about a company, business move, or individual. -Sometimes it can be comparing different businesses. You must be able to see/hear about news, Then come up with complimentary new story base on it's problem If you need some good examples of the type of content. Look at @boardroom. IN YOUR APPLICATION: Create 2 entertainment related Business articles...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Build various helpful SEO & Wordpress tools -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...actually use the tools you make? Then this job is for you! We (you, more specifically) will be working on building things (plugins / online tools etc...) people actually want, need and enjoy using. We'll embed the tools into our Wordpress website or provide downloads people can upload to their own Wordpress site(s). Examples might include: A Wordpress plugin that talks to our SAAS, receives articles and places them into draft mode on a Wordpress site. A Wordpress plugin that tells the user in their dashboard how many words are on a post, among other analytics. A Chrome extension that scans a page and tells a person if they are missing any <h> headings in a post. A PayPal calculator type of tool embedded in our Wordpress site that people can use to see how the ...

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน articles ชั้นนำ