ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 asp net งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...ไม่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ e. Source code และสิทธิ์ใน source code ทั้งหมด เป็นของผู้ว่าจ้าง f. ผู้ว่าจ้าง ต้องการเข้าถึง repository ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Serv...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเสริม

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Loginscript for windows10 หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET พัฒนา loginscript สำหรับ windows10

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ .NET

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET อัพเดตไอโฟน

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET เขียนโปรแกรม .net ,vb6

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Windows .NET หางานเขียนโปรแกรม

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ค่าจ้างตามตกลง Programmer C#.Net MS SQL HTML etc.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...- Employment outcomes - Labor and skill formation - Governance Expenditure on Vocational Education - Private sector provision - Training Resources - Quality of Vocational educational programme (skill and knowledge) - Productivity levels within industries (labor skill level) I'm only looking for above statistical data. Please do make sure the above data are valid and authentic. I am casting a net to recruit a specialist with a strong background in education, specifically vocational, combined with proven experience in statistical analysis. You will need to demonstrate a thorough understanding of the education sector in Malaysia, with up-to-date, accurate, and relevant sources of data. Strong complex reporting skills are key. We expect clear, detailed yet concise reports ...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  The Job needs to finish by Sunday evening. You need to be available to start today. The task is very easy. We have a code frame like: Net Positive 100 I like i , good 101 Good Quality 102 High Technology / lots of features 103 Good Design 104 Durable 105 Good Price / Low Price And we have answers from market Research like: Chinese car have beautiful design, facility, quality. They come up with advanced technology for cheap price We need to assign the codes of the code frame to the answers. Example: Chinese car have beautiful design, quality. // 103, 101 They come up with advanced technology for cheap price // 102, 105

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...seguimientos: • Observar reportes con opción de exportar a Word, Excel, para luego armar tablas dinámicas ‘pivots’. Por otra parte, también listo los requerimientos de software para el desarrollo: • Servidor: La aplicación debe estar desarrollada para poderla implementar en sistema operativo Windows Server >= 2019. • Lenguaje de programación: Desarrollo en .Net para implementar en servicio IIS (Internet Information Service), con .Net Framework >= 4.7. y será autenticada con NTLM o autenticación integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolutas,...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...seguimientos: • Observar reportes con opción de exportar a Word, Excel, para luego armar tablas dinámicas ‘pivots’. Por otra parte, también listo los requerimientos de software para el desarrollo: • Servidor: La aplicación debe estar desarrollada para poderla implementar en sistema operativo Windows Server >= 2019. • Lenguaje de programación: Desarrollo en .Net para implementar en servicio IIS (Internet Information Service), con .Net Framework >= 4.7. y será autenticada con NTLM o autenticación integrada Windows. • Base de datos: Debe existir solo una base de datos, y debe ser en SQL Server versión >= 2019. • Otros: o La aplicación no debe tener rutas absolutas,...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hi, We're seeking a dedicated team of developers and UI designers to help us in building a brand new web application from scratch and mobile application. Our target ...Ideal Skills and Experience: - Proven experience in building software from scratch - Strong expertise in UI/UX design - Excellent communication and team collaboration abilities - Understanding of the needs and preferences of the general public - Familiarity with current design trends and technologies Technical Skills : - React for Website frontend - Flutter for mobile application - Rest APIs - .NET Core for Backend Development Note :- Project details will be shared with the selected candidate/Team. If you have the skills and experience to help us bring this project to fruition, we'd love to hear from ...

  $1681 (Avg Bid)
  $1681 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Minimalistic Logo Upgrade 29 วัน left

  Attached you'll see the logo I've created for a new brand I'm creating. I'm wondering if you can improve it in some way, be it a logo or something else. The brand is designed to appeal to luxury buyers, luxury cruise passengers and high net worth people. Generic, computer generated rubbish designs will immediately be deleted. I'm not looking for a new design, i'm looking for someone to improve this one. Competition may end at anytime without notice if we find a winning submission.

  $66 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก NDA
  C# Programmer 6 วัน left

  The project involves creating a PDF report generator using SyncFusion in C# from Visual Studio 2019, utilizing the .NET 6 framework. Any database engine can be utilized, though PostgreSQL is the preferred option. The software will consist of two parts. The primary method will handle PDF creation and utilize a WinForm for local preview. The secondary part will be a simple web form that displays the PDF via the web. The report generator will dynamically retrieve the report definitions from the database and generate the report accordingly after the creation method is called with the filled classes containing the data for the report. SQL table columns and descriptions will be provided, along with detailed class and property level code descriptions, but you will have the freedom to c...

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  Job: Captcha Entry into Program Requirements: Must be able to reset modem for new IP. Cannot use Proxy. Pay: $1.00 USD per account valid. Sometimes takes a while for account to work. Usually people make 3 accounts per minute. Continue to reset modem after every try. Information: 1. Download Captcha Tool Here...modem. Most have success with cable/DSL. Please you cannot use proxy. 4. Successful accounts will be stored on C: file. Like I said, sometimes can take a few tries before account is successful. You will know its successful when it creates and stores account in C: file. If Captchas do not load, please make sure the following are met: 1. Firewall is turned off 2. .NET Framework 2.0 is installed on your computer. 3. You are using Windows OS

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  QAD MFG Pro programing 5 วัน left

  I am seeking a highly skilled QAD MFG/PRO programmer with extensive experience in developing business applications and maintaining the .NET environment. The ideal candidate will have a deep understanding of QAD's architecture and capabilities. This intermittent role involves creating solutions to streamline operations and improve workflow efficiencies. Previous projects include developing an inventory management module to optimize production planning and building an order tracking system to enhance customer service. The programmer should be proficient with QAD's development tools such as MFG/PRO IDE and SQL Server. Responsibilities include writing code, testing, debugging, and documenting. The ability to troubleshoot complex issues independently and develop innovative sol...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Collage Website API Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of my fully completed project. Given that no specific API endpoints have been defined, your role would be to link and facilitate seamless communication between the front-end developed with and the back-end written in .Net. Here's what you'd need to achieve: • Integrating endpoints with front and backend • Ensuring secure and efficient transfer of user information, payment transactions, and product details through these APIs To help you in this project, I have a complete API documentation ready. The ideal candidate would have: • Expertise in and .Net • Proven experience with API integration • Good problem-solving skills and attention to detail Your bid should cover all these aspects and include examples of previous similar work you ...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm seeking a knowledgeable professional to assist with setting up Scopes for Access Tokens for VB.Net Desktop application using Azure OneDrive that will focus on uploading and downloading files . You should have a clear understanding of scopes and access tokens. Ke...assist with setting up Scopes for Access Tokens for VB.Net Desktop application using Azure OneDrive that will focus on uploading and downloading files . You should have a clear understanding of scopes and access tokens. Key Responsibilities: - Help identify scopes for a Desktop app written in VB.Net and matching scopes on OneDrive to acquire Access and Refresh tokens. Ideal Skills: - Proficient in .Net Azure. - Familiarity with OneDrive including scopes and access tokens. - Experience managing file permissions ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  ...Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement over the last two years. - Various types of charts, including Bar charts, Line charts, Pie charts, and Gauges. The goal is to present data in a way that is easily digestible and visually appealing. - Calculation of a broad range of financial ratios. These will include but are not limited to Profitability ratios, Liquidity ratios, Debt ratios, Net Debt, Net Working Capital, Capital employed, EBT, EBIT, EBITDA, Profit Margin %, Gross Profit Margin %, Return on Sale, EBIT Margin, Return on Equity, Return on Assets, Return on Capital Employed, Total asset turnover, Fixed asset turnover, Inventory turnover, Days sales in inventory, DRO, DPO, CCC/DWC, Total Debt Ratio, Debt to Equity Ratio, Equity Multiplier, Current Ratio, Quick ...

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...me put the chickens away (we have thirteen roosters and hens) ALWAYS CHAOS AND MENTAL 21. My kids doing the circle game (can elaborate or google circle game and Malcolm in the Middle). 22. The whole 6 of us at the fire pit in the back yard watching the stars laying on a picnic blanket close together 23. My husband proposing to me in our kitchen 24. One of my boys kicking a soccer ball towards a net (I am goalie) and the ball hits me in the guts 25. Me playing chess with my eldest son by the lake 26. My 2 daughters and I sewing together at a small table 27. Kids eating McDonalds nuggets on grass 28. My kids carrying bags of groceries into the house from the car 29. My kids and I having a group hug at school drop off (we do this every morning) 30. Me asking my kids "well...

  $611 (Avg Bid)
  $611 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Hyper Realistic PRODUCT 3D Rendering (Blender) -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...rendering, especially in product visualization - Strong portfolio of hyper-realistic images - Experience in creating visuals for multiple platforms - Strong creative and communication skills to understand and translate the essence and USPs of the product - Ability to meet deadlines and work collaboratively NOTE: We need 3D product rendering for several products. To start, we need it for the Baby Crib Net, for which the product pictures are attached below. This project is a great opportunity for a skilled 3D rendering expert to showcase their talent and contribute to the success of a product across various platforms. Your expertise will play a key role in engaging our audience and driving sales. If you have the experience and skills for this project, I look forward to reviewing...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Google SEO for Blazor .Net 8 Web Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **** IF YOU DO NOT HAVE BLAZOE SEO EXPEREINCE, DON'T APPLY I'm seeking a Blazor SEO expert to enhance my website's visibility on Google with the goal of increasing traffic. The site primarily consists of product pages. Key responsibilities: - Perform a comprehensive audit of the site's current SEO performance - Implement on-page and off-page SEO strategies, tailored specifically for Google - Monitor and measure results to ensure traffic increase Ideal skills and experience: - Proven track record of SEO optimization specifically for Google - Strong understanding of Blazor framework - Experience with product page optimization - Ability to analyze and interpret data to inform SEO strategy and measure effectiveness Please include any references or cas...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  50 คำเสนอราคา
  Urgent Lead Generation Support Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear self-employed people and lead generators, I am reaching out to you as we are looking for talented and independent individuals who can help us generate quality leads in the financial sector. Our goal is to provide potential clients with the opportunity to move forward with their financial goals, and to do this we need your support. We offer a generous compensation of 50 euros net per successful lead generated through your efforts. Leads are captured through a landing page we provide, and you have the option to incorporate your own tracking to monitor the success of your efforts. A successful lead is defined by the customer completing certain parameters, including last name, first name, mobile number, email address and the customer's investment volume. What we expect fro...

  $1986 (Avg Bid)
  $1986 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  แนะนำ เร่งด่วน ปิดผนึก NDA

  I need a C# dotnet DLL that can be used by Delphi, or actually in C++ Builder (Delphi w. C++ language). The The task is to developa a demonstration of this in Visual Studio 2022 and imported into C++ Builder (preferrably) or Delphi i a solutino that does nothing useful beyond this. Further some discussion on limitations etc. with this approach in the chat.

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Converting an access database to MSSQL database incl. the connection 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have an old system running in ASP on an Access database, its running slow, so we were told to change the database, but I have no experiences with MSSQL. I can open the Access database myself and export it as you like. Its a fairly simple database with only 3 tables but a lot of products (app. 8500) I hope the old ASP script will still be working, if so its only a new connection file I need, but you have to advice me, if anymore need to be done. I have a webhotel where this is running and the MSSQL database is ready but empty right now. Else there is less than 20 ASP-files calling the database - some just showing specifick producuts and som adding, editing and deleting products - but hopefully theese ASP file can remain as they are today..... So it shou...

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  ASP.NET 8 Restaurant Reservation WebAPI 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Thank you for your interest in the project. We mainly develop business applications using cloud services, mainly Microsoft Azure. Our focus is on web development using ASP.NET using C#, and we use WPF desktop apps, Fo...Reservation slot, reserved, course, price, options - POST reservation - Required Log processing will be done within each method. There is no use of DB at the moment. - Period 1 week - Budget 500$ Recruitment conditions Those who have been developing with ASP.NET Core for more than 3 years Those who can trade under their real names and sign NDA contracts, Please share your experience with asp.net. .NET engineers who work continuously over a long period of time If you would like to support us, please apply. I would be happy if I could connect with good engineers...

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire a skilled .Net Core Developer who can assist in the integration of various APIs into our portal, along with the integration of additional features. Key Responsibilities: - Integration of multiple services: DMT (Domestic Money Transfer), AEPS (Aadhaar Enabled Payment System), M-ATM (Micro ATM), Hotel Booking, Flight Booking, and Bus Booking. - Development of Wallet Management system. - Implementation of Commission Structure. - Report Generation. Ideal Candidates: - Proficient in .Net Core development. - Previous experience with API integration. - Extensive knowledge of integrating DMT, AEPS, M-ATM, Hotel, Flight and Bus booking services. - Strong understanding of Wallet Management systems. - Skilled in developing Commission Structures and Report Gen...

  $1744 (Avg Bid)
  $1744 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Finalizing Incomplete Blazor Software 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We made a backend and frontend project with .NET Core. Entity Framework was used. The web part is mostly completed. The part that is required is actually running it on a mobile device. I don't know much about the subject. We did it through a friend of mine. But now I have to continue on my own. I need your help with the remaining tasks.

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  .NET Core DICOM Web Application Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient .NET Core developer, specifically experienced in working with the DICOM standard and utilizing the fo-dicom library. The primary goal of the project is to develop a new DICOM application, with the application intended to run on Web (Cross-platform). Key Requirements: - Advanced Understanding of DICOM: The ideal candidate should be well-versed with the DICOM standard, understanding its complexities and quirks. - Proficiency in fo-dicom Library: Experience with the fo-dicom library is a must. You should be familiar with its nuances and capabilities. - .NET Core Proficiency: You should have a solid background in .NET Core development, with a good understanding of its capabilities and limitations. - Web Development: As the application is i...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  PROBLEM STATEMENT Development is being done on local environment without any staging environment, thus deploying on production may result in errors due to different configurations/libraries. SOLUTION Create a replica of EC2 production server (to be called "development") on AWS, that can be used for development and later for staging (once containerisation and CI/CD pipeline is configured) CONTRACTORS ANTICIPATED TASKS (high level): 1. Take backup of production instance on AWS. 2. Create new instance from the backup. 3. Configure and verify that code can pulled into the instance from bitbucket. 4. Setup required networking, database, monitoring, and Authorisation configurations. 5. Verify that the instance serves web application just like production and reflects any development...

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can create a Windows GUI application. This app should be capable of opening and editing a pre-formatted CSV file. Key Fe...walkthrough. Ideal Skills: - Proficiency in Windows GUI app development - Experience working with CSV files and handling user inputs - Strong understanding of UI/UX design, especially in creating professional and corporate visuals - Ability to deliver a straightforward and intuitive user experience - Strong communication skills for clarifying any requirements during the development phase. The net result will be a simple app to edit a CSV file before it is uploaded to a copier. We are tired of using a text editor to maintain a copier address book. This format is specific to Ricoh's. Demo Export Attached. Key inc...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I'm in need of a .NET Core developer to create an appraisal system. This system is designed to implement multi-page functionality. The system should be robust and user-friendly, ensuring a seamless user experience. Your primary task will be to build the system according to the provided guidelines. The appraisals can be conducted by the user without the need of connecting to any existing software or databases. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in .NET Core - Experience in developing multi-page systems - Strong understanding of user authentication - Familiarity with document uploading - Competency in creating rating and feedback systems The project does not involve any integration with existing software or databases. You will be working on building the appraisal...

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in .Net 8 Blazor to enhance our RIS (Radiology Information System) application with several new features, specifically focusing on workflow automation. Key Features to Add: - Workflow Automation: This includes automating the patient registration and check-in process, radiology order entry and tracking, as well as results distribution and notification. Ideal Candidate: - Proficient with .Net 8 Blazor framework - Experienced with Radiology Information Systems - Skilled in workflow automation - Capable of building secure and scalable systems - Understanding of healthcare industry regulations and standards If you have the expertise and experience in these areas, please reach out to discuss this exciting project!

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  THE PROJECT MUST BE DONE ON MS VISUAL STUDIO - MY BUDGET IS $30-50 , ANYTHING MORE THAN THAT DON'T APPLY. ALSO TIMEFRAME IS 4 DAYS I'm seeking a skilled .NET developer to design an efficient, user-friendly inventory management system for a luxury shoe shop. 1. The Project should have/do the following: a. Product screen • Add product • Edit product • Delete product b. Category Screen • Add Category • Edit Category • Delete Category c. Subcategory Screen • Add Subcategory • Edit Subcategory • Delete Subcategory d. User Screen • Add User • Edit User • Delete User e. Edit Stock Screen • Add Stock Amount of Each product • Edit Stock Amount of Each Product 2. There should be a database for each screen 3. I...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Nature Connected but Modernist Corporate Logo and Branding Designer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...corporate logos and branding materials. The designed logo and branding materials should communicate professionalism and be instantly recognizable. The message thematically tied to the logo should embody clean energy, environmental preservation, and prosperity while highlighting the concept of a new era of re-industrialization in responsible stages of readiness and gradual decarbonization, aiming for Net Zero between 2030-2050, but also centred around freedom to choose, reliability and self sufficiency. Also, the design should symbolize Energy Transition, Innovation, and Best Practice while promoting Responsible Citizenship, Stewardship, and Affordability. Ideally the logo communicates the best value for both industrial and commercial customers, emphasizing an optimal cost-quali...

  $471 (Avg Bid)
  NDA
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Innovative Corporate Logo and Branding Designer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...corporate logos and branding materials. The designed logo and branding materials should communicate professionalism and be instantly recognizable. The message thematically tied to the logo should embody clean energy, environmental preservation, and prosperity while highlighting the concept of a new era of re-industrialization in responsible stages of readiness and gradual decarbonization, aiming for Net Zero between 2030-2050, but also centred around freedom to choose, reliability and self sufficiency. Also, the design should symbolize Energy Transition, Innovation, and Best Practice while promoting Responsible Citizenship, Stewardship, and Affordability. Ideally the logo communicates the best value for both industrial and commercial customers, emphasizing an optimal cost-quali...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  SAAS Based Variable Message Sign (VMS) software in Dot Net 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to develop a Variable Message Sign (VMS) software. The software should be: - Compatible with Windows - Able to facilitate message scheduling and display - Support remot...the clients added. The user Manual for the software is attached, Please Go through the manual and get Details. For the software demo, please access: ViPlex 64 bit: (X64).zip 32bit: This project requires a skilled .NET developer with experience in developing software for the Windows platform. Previous experience with traffic management software or VMS systems would be a great advantage. Please provide a relevant project portfolio.

  $1433 (Avg Bid)
  $1433 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  Cross-platform mobile app for a startup company. To be deployed in App Store and Google Play. Development framework is .NET MAUI (C#,XAML) Inventory type functions with ability to add, change, remove items to inventory and search (including images). App will have about 20-25 screens including sign-in and sign-up pages integrated to Azure B2C. Wireframes will be provided in Uizard tool. Azure DevOps to be used for repository, pipelines and testing. Deployment on Azure App Services. Looking for a fixed price proposal including what is included and timeline. The source code need to be provided as output. The following will be provided: - Azure DevOps setup - Visual Studio enterprise license. - Database, integrations and other services will be in Azure API Manager - Azure B2C configur...

  $1671 (Avg Bid)
  $1671 การประมูลเฉลี่ย
  170 คำเสนอราคา
  Asynchronous Background Job Implementation in C#/.NET 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking a skilled and experienced C# developer with expertise in the .NET framework. The primary task at hand is to implement advanced background job features within the project, with a specific focus on Asynchronous Processing and Queue Management. Key Deliverables: - Implement Asynchronous Processing: The developer should be able to design and implement a system where tasks can be processed concurrently, allowing for better performance and resource utilization. - Implement Queue Management: The project requires a developer who can set up a robust queue management system, ensuring tasks are executed in the correct order and at the right time. Specific Requirements: - Maximum Queue Size: The system needs to be designed with scalability in mind. You should be able ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can build a .NET middle layer for me. This layer will be responsible for calling an external API and handling the responses in a JSON format. The requirement is to design the system in a way that the output is stored in a JSON file. Key Requirements: - Build a .NET middle layer for API calls - Handle API responses in JSON format - Save the output in a JSON file I need this layer to be manually triggered on-demand. This is a crucial aspect of the project, so reliability is key. Ideal Skills: - Proficiency in .NET development - Experience with APIs, especially handling JSON data - Ability to design systems for manual triggers Experience in similar projects is a big plus, so please provide relevant examples in your proposa...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  .NET Core Real-Time Chat Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for ready made chat application built in .net core. Only looking for ready made projects. Features- Edit message, Delete message, Create Group, Status... I need features which is available in google chat.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Need an android app to generate a pdf document. We have following fields to fill up and also et the end we need to be able to add a signature. - number - date - name - id series -id number - personal identification number - city - address - county - starting date - net income - gross income need to be able to generate pdf and also email option to send directly to email and print option

  $256 (Avg Bid)
  $256 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  .NET Developer with Multi-Tenant Expertise 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a .NET developer with expertise in multi-tenant functionality, I am in need of a professional who can help me implement and refine this feature within my web application. It involves user authentication, tenant administration, and data isolation. Key Requirements: - Implement a robust user authentication system, ensuring that only authorized users have access to the system. - Develop a seamless tenant administration system, allowing me to manage different tenants within the application. - Ensure data isolation is maintained between tenants, guaranteeing that each tenant's data is secure and isolated from others. - Integrate DNS functionality within the application, allowing me to manage DNS, configure DNS records and resolve DNS queries. Ideal Skills: - Proven experience...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Classic ASP Script for WhatsApp Messaging 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Classic ASP script that can send transactional messages through WhatsApp. The ideal candidate needs to have a strong understanding of both the ASP and WhatsApp APIs. Key Requirements: - The script should be able to send between 100 to 1000 messages per day. - Each message sent should be personalized. Skills and Experience Needed: - Proficiency in Classic ASP, with previous experience in developing similar scripts. - Knowledge on the WhatsApp API and its integration with ASP. - Proven track record in handling high volume messaging. It's crucial for me that the messages are sent accurately and efficiently, with the ability to personalize each one. A candidate who can develop a reliable and scalable solution for this requirement will b...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Amazon SP API Expert Required 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a seasoned professional with expertise in .Net Core to assist with integrating and retrieving data from the Amazon Selling Partner API. The key tasks for this project will revolve around API integration and product data retrieval. Key Requirements: - Proficiency in .Net Core - Proven experience with API integration - Strong background in product data retrieval - Familiarity with Amazon Selling Partner API would be advantageous The ideal candidate should be able to guide the most effective ways to extract product data from Amazon's API and implement this process seamlessly. I need help of expert on hourly bases with my team. The person who we will hire they need to seat with my team and give solution where we have facing problem. The main problems we are facing ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  See attachment for project details

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน asp net ชั้นนำ