ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 assembly งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mechanical Design Engineer หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบ/แก้ไข Assembly Drawing และ Parts Drawing ทำ Manual ของเครื่องจักรด้วย

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented designer to create a professional, bold, and elegant logo for my series of furniture assembly tutorials. * Design Style: Although my preference leans towards a bold and elegant style, I'm open to ideas that incorporate subtle minimalist aspects. * Color Scheme: The primary color of the logo should be white. If you believe additional colors can enhance the logo, feel free to make suggestions. * Elements and Symbols: I'm uncertain about the specific elements to be included in the logo. However, since the company focuses on furniture assembly, demonstrating your capability to creatively incorporate relevant symbols in your design is a plus. Ideal Candidate: - Extensive experience in graphic and logo design - Strong portfolio showcasing ...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled and experienced individual who can efficiently create a flat-pack assembly guide for our final prototype. The guide will need to include fixings, knock-down fittings, and a variety of joints. The deliverable should be a comprehensive, easy-to-understand PDF document. Key responsibilities include: - Analyzing the prototype and identifying necessary components for assembling - Deciding on the appropriate knock-down fittings and joints - Design clear, easy-to-follow instructions, suitable for non-specialists (no tools) -Joints, fixings and knock-down fittings need to be decided by you. -The drawing of the product in the brochure will be done by you based on our team sending you the sketches of the full product as well as each component and a digital CAD mode...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Creating Flat-Pack Assembly Guide for a final Prototype 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled and experienced individual who can efficiently create a flat-pack assembly guide for our final prototype. The guide will need to include fixings, knock-down fittings, and a variety of joints. The deliverable should be a comprehensive, easy-to-understand PDF document. Key responsibilities include: - Analyzing the prototype and identifying necessary components for assembling - Deciding on the appropriate knock-down fittings and joints - Design clear, easy-to-follow instructions, suitable for non-specialists (no tools) -Joints, fixings and knock-down fittings need to be decided by you. -The drawing of the product in the brochure will be done by you based on our team sending you the sketches of the full product as well as each component and a digital CAD mode...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  As an experienced product manufacturer, I am seeking a technical writer skilled in creating assembly instructions and product documentation for Medical Instrument and Consumables. I require a sophisticated command of the IEEE writing style guide. Tasks to accomplish: - Writing clear and comprehensive instructions for Instrument assembly. The target audience would likely have an intermediate level of technical knowledge, so the material should be detailed enough to make sense to this group while avoiding overly complicated jargon. - Developing a complete product documentation also adhering to IEEE's structure and citation format. Ideal candidate characteristics: - A seasoned tech writer with a strong understanding of Instruments. - Should have previous experience in cre...

  $100 (Avg Bid)
  NDA
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a structural engineer to design and develop a Penalisation building system. As a part of my project, I have certain specific requirements and features that I'm looking for: * Main Requirement - Structural stability: I want the system to have robust structural integrity along with an efficient inter-locking mechanism. * Desired Features of Inter-locking System: - Ease of assembly: The system should be simple enough to assemble without having a deep industrial background. - Durability: The system should be durable enough to withstand a range of environmental conditions. - Modularity: The system should embody the philosophy of modularity for flexible design and usage. Ideal candidate would be with a proven experience in structural engineering, partic...

  $151 - $452
  $151 - $452
  0 คำเสนอราคา

  Timer box wire check and re-wire The freelancer have to know how to use electrical screwdriver. The product at HAWKINS DRIVE CANNOCK, STAFFORDSHIRE WS11 0XT, UK.

  $1193 (Avg Bid)
  $1193 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...completed however, I need help to find a specific magnet sheet that is used for such solutions. The solution needs to comply with below requirements: - Resistance and Safety Compliance: It must comply with EU standards, ensuring its safety and durability during transit including accidents at speeds up to 60 km/h. - Material: The magnet must be coated to avoid rust and scratches on the car paint. - Assembly: The magnetic sheet must be suitable for being glued to the plastic stand design. - Load Capacity: The stand should be able to hold a weight of 10 kilograms. The design of the stand is attached in the PDF document. Finally, I also require supplier sourcing for the project, ideally from the market known for quality and affordability. For this project, the ideal candidate s...

  $19 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Timer box wire check and re-wire The freelancer have to know how to use electrical screwdriver.

  $1166 (Avg Bid)
  $1166 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...Responsibilities: - Develop 3D models based on the specifications provided - Make an assembly of the models - Create a 3D virtual prototype What to Include in Your Application: - I'd really want you to highlight your past work, especially if it's relevant to my project. Please include any images, drawings or prototype examples from previous projects you've worked on. Ideal Skills and Experience: - Intermediate knowledge and experience in SolidWorks is necessary - A portfolio showcasing past work in 3D modeling, assembly, and prototyping is a must - Attention to detail for creating meticulous drawings and models We have many parts from a Mechanical machine in our hand. Need measure, draw in 3D, make virtual assembly in Budapest. Total time here is d...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...Responsibilities: - Develop 3D models based on the specifications provided - Make an assembly of the models - Create a 3D virtual prototype What to Include in Your Application: - I'd really want you to highlight your past work, especially if it's relevant to my project. Please include any images, drawings or prototype examples from previous projects you've worked on. Ideal Skills and Experience: - Intermediate knowledge and experience in SolidWorks is necessary - A portfolio showcasing past work in 3D modeling, assembly, and prototyping is a must - Attention to detail for creating meticulous drawings and models We have many parts from a Mechanical machine in our hand. Need measure, draw in 3D, make virtual assembly in Budapest. Total time here is d...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Comprehensive SolidWorks Assembly Drawing -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a manufacturer, I am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an important role as manufacturing instructions for my team. Therefore, a high level of accuracy and detail is crucial. You should be proficient in SolidWorks and experienced in creating detailed CAD designs, particularly focusing on: - Overall assembly scheming - Breakdown of individual components spec - Rendering for manufacturing instructions A strong understanding of manufacturing processes and an ability to create highly detailed drawings are prerequisites for this project. Given the role of these drawings, your meticulousness and precision with SolidWorks software will be highly valued.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Comprehensive SolidWorks Assembly Drawing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a manufacturer, I am in need of a full assembly and parts specification drawing. The drawing will serve an important role as manufacturing instructions for my team. Therefore, a high level of accuracy and detail is crucial. You should be proficient in SolidWorks and experienced in creating detailed CAD designs, particularly focusing on: - Overall assembly scheming - Breakdown of individual components spec - Rendering for manufacturing instructions A strong understanding of manufacturing processes and an ability to create highly detailed drawings are prerequisites for this project. Given the role of these drawings, your meticulousness and precision with SolidWorks software will be highly valued.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Electronics Project Prototype Opportunity in Islamabad Pakistan 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...right here in Islamabad Pakistan. Project Overview: We're embarking on the development of a prototype with two main components: Aluminum Assembly: This component will be designed using CNC machines based on provided design ideas and images. Your tasks will include creating Solidworks 3D designs and executing prototype development. Light Fixture: Positioned above the moveable assembly, this fixture will include a red hazard light powered by a 5W system. It will feature a 12V 7AH lead-acid battery with specific charging and discharging times, along with a solar panel rated at 18V - 6.5W. Importantly, all components must be integrated within the assembly, and designed to withstand harsh weather conditions. Interested professionals are invited to submit propos...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Nucleo eMMC PCB Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project focuses on the design of a PCB replicating the form factor of a Nucleo-F446RE, while reta...into the PCB layout. The design will feature an onboard USB2240 controller with a Micro-B USB interface, facilitating eMMC programming. Specific microcontroller pins, to be provided, will establish connections with the eMMC. All components utilized in the design, including capacitors sourced from Samsung and resistors from Uniroyal, will be procured from JLCPCB to ensure efficient procurement and assembly. For this project, you will need to submit the Altium design files, Bill of Materials (BOM), Gerber files, and pick and place files for manufacturing.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm searching for a highly skilled programmer with expertise in 'C' and Assembly anguage to develop a software for microcontrollers embedded system. Unfortunately, I skipped detailing the specific functionalities but I'm interested in a generalist capable of adapting to challenges as they come. Ideal Skills and Experience: - Proficient in C programming language. - Demonstrable experience in microcontrollers programming. - Understanding of data collection, process control, and monitoring systems since these are possible areas of functionality, although not specifically defined. - Problem-solving skills to adapt to different scenarios and develop functionalities as needed. - Previous experience in embedded software development will be a great plus. In essence,...

  $266 (Avg Bid)
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...modern design for my residential space. Areas of focus: - [ ] Design modular kitchen - [ ] Wardrobes for each room - [ ] Tv unit for common hall - [ ] Mandir in common hall - [ ] False ceiling in common hall with lights - [ ] Provision for working desk /tv unit in common room - [ ] Hardwares from Hettich (cad files must be on their website) or any other reputable brand - [ ] Assembly of hardwares in the main assembly - [ ] Bill of material or bill of quantity - [ ] Vanity in all bathrooms under sink The perfect candidate should have a keen eye for modern design and strong experience in color balancing, and space planning. Familiarity with current trends in residential design is a plus. Your input will be crucial in turning my space into a beautiful and comfortable have...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced freelancer to complete a detailed drawing for a part for manufacturing purposes. As part of this project, I require comprehensive detail, including: - Dimensions of each element - Material specifications - Assembly instructions Please include examples of relevant past work in your application. Experience creating detailed part drawings for manufacturing will make you an excellent fit for this project and knowledge of material specifications and assembly instruction will be extremely beneficial. In your proposal, please provide a detailed description of how you intend to execute the project and ensure accuracy and precision in the drawings. The ideal freelancer for this job will have a deep understanding of engineering drawings and manufactu...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional skilled in mechanical drawing who can create simple assembly instruction diagrams. The desired set of instructions will need to represent how mechanical components are assembled. Key skills and experience required are: - Knowledge and experience in mechanical assembly drawing - Deep understanding of mechanical components - Ability to work within simple detail parameters, as the diagrams should be basic yet informative This project may lead to future work for the right candidate. If you have experience creating assembly instructions using mechanical components in a clear yet simple fashion, then this job is for you.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Voron 2.4 3D Printer Assembly....only for Pune location 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an experienced freelance designer with expertise in 3D printers, specifically the Voron build. The project involves assembling a small, desktop-size 3D printer that can print using PLA or ABS plastics. The freelancer should have: - Extensive experience with Voron 3D printer assembly.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Manufacturing Line Setup 21 ชั่วโมง left

  I am currently in need of proficie...requirements, I am aiming to set up a manufacturing line. However, I've not yet decided on the specific products to be manufactured on this line. Therefore, I am expecting your versatile skills to adapt to all kinds of manufacturing scenarios; your input on the most feasible products to manufacture would be greatly appreciated. Ideally, you would have experience in general manufacturing line design, assembly, process flow optimization, and risk assessment. Please note, there's no strict deadline but your timelines about when you could potentially have this project completed are critical to my decision. Skills and Experience: - Manufacturing Line Setup - Versatile understanding of various product manufacturing - Process Flow Optimizatio...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled Freelance Mechanical Designer with expertise in solar mount structures The Freelance Mechanical Designer will be responsibl...(FEA) to evaluate the structural performance of mounting systems under various loading conditions. - The result is to create an Installation Video demonstrating the step-by-step process of assembling and installing solar mounting structures, ensuring clarity and accuracy for customers. - Documentation: Create technical drawings, specifications, and documentation for mounting systems, including assembly instructions, bill of materials, and load calculation reports. The candidate doesn’t have to meet all requirements or work before on a mounting structure but at least work on equivalent projects with the same details of a mount...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Solidworks scripts for task automation - ID Multi-body part's bodies 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need a script that can, from a multi-config assembly with a few multibody parts themself with many configurations, 1, identify identical bodies within the assembly's all configurations. 2, give each unique body its own part number and description based on the main multibody parts name. 3, save a linked part, unfold it if needed (non-sheet metal feature bend) and make a DXF file for laser cutting. Problem: Changing body does not change cut-list custom properties so you have to find a away around it. As many bodies are the same but a hole might have been moves slightly, the only way i can think of is to generate body names based on its center of mass point, if that is even possible. Lets talk and see what is possible. Come with a few smart suggestions in your cover lett...

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...with Solid Works. The main objective is to create an assembly model for a steel sheet fabrication project and prepare the single-part drawing for laser cutting and bending. KEY DETAILS: - I will provide all-inclusive details concerning specific parts and materials leveraged within the assembly. It will be incumbent upon you to ensure accurate representation and incorporation of these crucial components in the model. This task demands high attention to detail and strong understanding of steel sheet fabrication processes. SPECIFIC REQUIREMENTS: - This project does not necessitate performing any form of stress or stiffness simulations on the final assembly model. Your focal task will be the creation of an accurate and detailed 3D assembly model based on th...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Metal RV Shade Mounting Bracket Design หมดเขตแล้ว left

  ...mounting bracket. Ideal for use in recreational vehicles, the key specifications include: - Material: As durability stands to be a main concern, the design should incorporate the use of metal. - Size Compatibility: There's no need for adjustability features - a one-size-fits-all bracket will suffice. - Installation Mechanism: Preference for a screw-in installation. Proficiency in designing with this assembly method is a prerequisite. Send in your proposals if your design capabilities align with my project requirements. Similar to a residential mounting bracket, this bracket should be a snap-in type of design to hold the shade and a screw-in design to mount to the RV (roof mount). There are several head rails that will have to fit into the bracket, so I could provide sample...

  $3817 (Avg Bid)
  NDA
  $3817 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Assembly Manual Illustrations for Plywood Product หมดเขตแล้ว left

  ...drawings for an assembly manual. This guide will be for a product constructed from plywood panels, tubular metal legs, and basic fasteners such as screws, bolts, nuts, and washers. Key Elements of Project: - You will not be required to design the product. I have comprehensive drawings and photos on hand. - The purpose of the manual is to provide step-by-step assembly instructions to customers. - Drawings should give an overview of each assembly step. - Visuals should be portrayed in an isometric (3D) perspective. Desired Skills: - Expertise in technical drawings. - Experience creating instruction manuals. - Proficient in creating 3D isometric illustrations. - Strong communication skills to understand product assembly intricacies. This project will requir...

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Fusion 360: Beginner to Skilled หมดเขตแล้ว left

  I am in the process of learning Fusion 360. I have watched a lot of training videos and understand the basics but I need training on an actual job. I need to learn how to set the job up from the beginning properly. I need to draw the assembly and all the parts of a rib wall reception desk that will be cut on a CNC out of particle board sheets. I am well versed in Sketchup so I understand 3D modeling concepts and could draw this in Sketchup no problem. I'm looking for someone who can model this for me and explain the process while I watch and can explain how it is going to go together. I would also like to be able to record the session to review later. I would like to be able to do this today if possible. I expect it to take 2 to 3 hours.

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Minimalist Basin Assembly Instructional Animation หมดเขตแล้ว left

  I need an animator for a clear, modern, and minimalist 2-3 minute video showcasing the assembly steps and adjustment process of a basin product. I'll provide the 3D models. Key tasks include: - Visualizing the detailed assembly steps. - Emphasizing product adjustment guidelines. - Applying a clean and simple animation style. - Ensuring a high-quality output that aligns with the video duration requirement. Ideal person should have: - Experience in 3D animation. - Proven track record of creating instructional videos. - Expertise in minimalist animation style. - Strong attention to detail. - Ability to concentrate on highlighted areas.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Arena Software for Assembly Line Analysis หมดเขตแล้ว left

  ...expert in Arena simulation software to analyze integral aspects of manufacturing processes, with a primary focus on assembly lines. This project requires detailed examination and study of the current operation with a goal of identifying areas for improvement. Key tasks will include: - Developing a simulation model based on existing assembly line operations - Running tests and producing concise reports - Providing viable suggestions to enhance efficiency Ideal candidates should be familiar with the Arena simulation software and proficient in analyzing manufacturing processes. Special consideration will be given to individuals with demonstrated experience in improving assembly line procedures. Precise communication skills and a methodical approach to problem s...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Assembly Coding Basics หมดเขตแล้ว left

  Hello i need help with assembly language looking for an expert who can help me with the assembly programs (basic levels).

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Seeking a talented developer with a basic understanding of ARM7TDMI for an assembly language project. Your task will be focused on the LPC2378 platform. - Target Platforms: ARM Cortex M3/4 or LPC2378 microcontroller - Proficiency Level: Basic knowledge of ARM7TDMI Ideal candidates will have experience working with ARM7TDMI, especially in a Windows, Linux, or MacOS environment. The successful freelancer will demonstrate an ability to handle assembly language projects on these systems. You should be able to troubleshoot, decode, and articulate your methods clearly. If you're ready for a challenging project, please bid.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Firmware Dev for TI MSP430 Code Review หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced firmware developer for an in-depth review of my TI MSP430 device's source code. Mainly, the ...MSP430 device's source code. Mainly, the device's code is used for controlling hardware components. Key Responsibilities: - Perform a thorough review of the source code, focusing heavily on input/output handling and interrupt handling. - Optimize the code to deliver better performance and efficiency. - Enhance code clarity and maintenance for future developments. Ideal Candidate: - Proficient in Assembly Language and C. - Extensive experience in firmware development and code optimization. - Good understanding of TI MSP430 architecture. Your contribution will enhance the functionality and life cycle of the hardware components. Looking forward to you...

  $169 (Avg Bid)
  NDA
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  PIC16F636 Assembly Code Wizard Needed -- 3 หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of an assembly language expert with specific experience in PIC microcontrollers to help bring my project to the next level. I've encountered some hurdles that require professional input. Here’s a breakdown of my needs: **What I Need:** - **Debugging:** There seems to be a bug that I can't squash. Your keen eye for detail would be invaluable. - **Writing New Code:** Based on project expansion, additional functionality needs to be integrated. - **Optimizing Existing Code:** To make the application more efficient and faster. **Current Situation:** - The project is developed in assembly language tailored for the PIC16F636 microcontroller. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in assembly language, particularly for the PIC16F636...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Oracle Primavera Joinery Work Scheduler หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert in Oracle Primavera project planner to develop a schedule for my joinery workshop operations. The key goal of the project is to facilitate efficient project scheduling. The tasks to be included in the schedule are open and can be discussed. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Oracle Primavera proje...a detailed proposal on how you plan to execute this project. Having all this in your application will ensure an informed decision for both parties. Overall Goal: Remember, the ultimate goal is to improve efficiency and streamline operations in my joinery workshop through effective project scheduling. This efficiency should be reflected in all aspects--from cutting and shaping of materials, assembly, installation, to finishing and polishing of...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  3D parts and assembly หมดเขตแล้ว left

  The conversion of 2D document to 3D assembly and parts. If any of the parts or assembly needs to be changed or corrected please contact me.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Online Furniture Assembly Booking Platform หมดเขตแล้ว left

  My project entails the creation of a user-friendly website that will serve as a tool for individuals who require furniture assembly services. This website will streamline the process of booking an appointment, aiming to bring together clients and service providers for a smooth transaction. Key Features Requested: - Appointment System: This should include an updated Availability Calendar and convenient Time Slot Selection feature to help clients schedule services with ease. - Confirmation Email: Upon the successful completion of the booking, an automated Booking Confirmation Email should be sent to the client for their records and reassurance. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in web development, specifically in creating booking platforms. - Knowledge of integrati...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา

  ...drawings and create an engaging 3D assembling animation. My project requires a detailed focus on assembly details within the 2D drawings, ensuring accuracy and clarity for manufacturing and assembly processes. Here’s what I need specifically: - **2D Drawings in CAD Format**: One complete assembly drawing along with individual parts drawings, focusing on intermediate-level assembly details. The expected output format for these drawings is in CAD, suitable for interpretation and use by manufacturing teams. - **3D Assembly Animation**: A high-quality animation showcasing the assembly process of the 3D model provided in STEP files. The animation should clearly demonstrate each step of the assembly, providing a visual guide to the cons...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  AutoCAD 2D Drawing Experts Needed หมดเขตแล้ว left

  ...and shapes based on the provided AutoCAD files. - Ability to communicate effectively to ask for clarifications if needed. - Experience in creating documentation-type drawings would be a plus. **Project Requirements:** - Convert the provided AutoCAD files into 2D drawings. - The drawings should focus on basic dimensions and shapes without the need for detailed annotations, exploded views, or assembly instructions. - Ensure accuracy and clarity in the drawings for documentation purposes. - Deliverables should be submitted in a compatible file format for review and further use. This project is ideal for someone who is meticulous and enjoys working on technical drawings that require precision. If you have the skills and experience, I look forward to seeing your proposal and discus...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Expert Mechanical Drawing Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm looking to hire a skilled freelancer to create detailed component and assembly drawings for a solar project of mine. With a focus on precision and accuracy, these drawings will play a crucial role in the development and fabrication process of my product. Here's what I need: - **Conversion of Digital Models/CAD Files**: I will provide digital models or CAD files as the base for these drawings. Your task will be to refine and convert these into detailed assembly drawings. - **Detail Requirements**: The final drawings should include all necessary details for assembly, including component names, dimensions, materials, and any special notes for assembly or fabrication. - **Skills and Experience**: Ideal candidates will have: - Proficiency in CAD so...

  $18 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Assembly Programming for PIC12F675 หมดเขตแล้ว left

  ...programmer proficient in Assembly language. Understanding TT223 input management and LED control is vital as this task involves using tt223 as input with LED control on the PIC12F675 programming project. Key functions required include: - Developing an assembly language program for PIC12F675 - Integrating TT223 inputs into the system - Implementing LED control; specifically, for every touch, one LED (connected via 3 output pins) should light up. -on each touch 1st led 1 shuld be on and led 2&3 will be off and like wise on second touch led 2nd will be on 1&3 will be off on 3rd touch led3 will be on and 1&2 will be off - and on 4th touch all 3 led will be on and on 5th touch all led will be chaser form - on 6 touch all led will be off Your experience in ...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Python-Based MSRv007 Desktop Software หมดเขตแล้ว left

  This venture centers on the development of a software build; the MSRv007, developed explicitly for the desktop platform (be it PC . The software will be written in Python, thus demands a level of expertise with this programming language. Ideal candidates will possess: - Proficienc...software will be written in Python, thus demands a level of expertise with this programming language. Ideal candidates will possess: - Proficiency in Python programming - Experience in software development, specifically desktop applications - A knack for understanding and developing complex builds like the MSRv007 Keep in mind, this project focuses on software development as opposed to hardware assembly or prototype development. Understanding of the MSRv007 build and similar projects would also be an ...

  $904 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $904 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  ...professional or engineer to create a comprehensive guide and develop software for a prototype of a Raspberry Pi-based mobile hotspot, integrating 4G/5G/LTE modem capabilities. The prototype aims to demonstrate a pay-by-time access model for internet connectivity. Please read this description all the way down to the end and follow the rules of posting there said. RESPONSIBILITIES 1. Hardware Assembly Guide: - Develop a detailed, step-by-step documentation on assembling the Raspberry Pi with a 4G/5G/LTE modem kit. This should include a list of required components, wiring instructions, and any necessary configuration steps. 2. Software Development: - Code and implement software on the Raspberry Pi that enables the device to function as a mobile hotspot. Key functionaliti...

  $695 (Avg Bid)
  $695 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  PIC16F636 Assembly Code Wizard Needed -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm in search of an assembly language expert with specific experience in PIC microcontrollers to help bring my project to the next level. I've encountered some hurdles that require professional input. Here’s a breakdown of my needs: **What I Need:** - **Debugging:** There seems to be a bug that I can't squash. Your keen eye for detail would be invaluable. - **Writing New Code:** Based on project expansion, additional functionality needs to be integrated. - **Optimizing Existing Code:** To make the application more efficient and faster. **Current Situation:** - The project is developed in assembly language tailored for the PIC16F636 microcontroller. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in assembly language, particularly for the PIC16F636...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  LED Control PIC Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an experienced freelancer who is adept in writing and debugging PIC assembly code, particularly for controlling a small set of LEDs (2-10). The essence of this project revolves around the efficient manipulation and management of these LEDs to achieve desired lighting effects and functional outputs. **Key Requirements:** - Proficiency in PIC assembly code writing with a deep understanding of its syntax and structure. - Prior experience with LED control projects, especially in designing and correcting code for smooth operation. - Ability to debug and optimize existing assembly code to ensure reliable performance of LED functions. - Knowledge of electrical circuits, as you might need to provide insights or suggestions on connecting the LEDs to the PIC mi...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  2D drawings & Assemby Animation from step files หมดเขตแล้ว left

  ...drawings and create an engaging 3D assembling animation. My project requires a detailed focus on assembly details within the 2D drawings, ensuring accuracy and clarity for manufacturing and assembly processes. Here’s what I need specifically: - **2D Drawings in CAD Format**: One complete assembly drawing along with individual parts drawings, focusing on intermediate-level assembly details. The expected output format for these drawings is in CAD, suitable for interpretation and use by manufacturing teams. - **3D Assembly Animation**: A high-quality animation showcasing the assembly process of the 3D model provided in STEP files. The animation should clearly demonstrate each step of the assembly, providing a visual guide to the cons...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Fusion360 Mechanical Model & STL หมดเขตแล้ว left

  ...attention. **What I Provide:** - Photos of a similar mechanical component as a reference. **What I Need:** - A Fusion360 model of the mechanical component. - An STL file optimized for Prusa slicer for 3D printing. **Ideal Skills:** - Proficiency in Fusion360 for both modeling and preparing files for 3D printing. - Experience with mechanical components, understanding their functionality and assembly. - Capability to work with photos as references to achieve moderate detailing on the model. - Knowledge of 3D printing, particularly with Prusa printers, to ensure the model is properly optimized for printing. **Expectations:** - The final model should reflect moderate detailing, incorporating specific features highlighted in the reference photos. - Attention to dimensions and scal...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Interior designer หมดเขตแล้ว left

  Interior cafe store designing for a New startup Preferred Style: Modern Deadline: 1 month We are looking for a skilled interior designer to create a pattern for new cafe start up. It should be modern, attractive, create a piece of mind ambience within 200-250 sq ft. A QCR model. The thought is this will be a pattern for branch expansion in future. Key Requirements: - Couple of d...designer to create a pattern for new cafe start up. It should be modern, attractive, create a piece of mind ambience within 200-250 sq ft. A QCR model. The thought is this will be a pattern for branch expansion in future. Key Requirements: - Couple of dine in experience seatings. - Seperate counter display for take away orders - Cost effective material to be used - Material type detachable and assembl...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  CAD Model of Outdoor Smoker หมดเขตแล้ว left

  ...objective will be to capture every visible feature of the smoker providing external details comprehensively. KEY DELIVERABLES: 1. Visual Representation: The CAD model should give a detailed visual representation of my outdoor smoker that's moderately detailed and accurate. 2. Highlighted Features: The model should focus on all exterior details of the smoker. It should include framework, smoker assembly, handler, stacks and all other external components clearly. IDEAL FREELANCER: For this project, I'll need a freelancer with considerable experience in CAD modeling, specifically for products and hardware. A strong eye for detail, ability to work to a moderate level of detail and accuracy, and strong skills in highlighting physical features in CAD would be key to succ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน assembly ชั้นนำ