ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 asterisk pbx งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  FreeSWITCH & FusionPBX Setup on Debian 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of your scope. • I am the only end-user. Therefore, the set-up should be tailored around my requirements and preferences. • As for functionality, I aim to utilize SIP trunking, Voice Over IP (VoIP) services, and Multi-Tenant PBX services with FreeSWITCH and FusionPBX. However, I'm interested in leveraging the complete capabilities these tools offer, so your input on additional beneficial features is welcome. To best fit this project, you should have demonstrable expertise with FreeSWITCH, FusionPBX, and Debian server environments. Familiarity with VoIP, SIP, and PBX services is also paramount. Please base your bid on a complete project execution, and if there are any specific details you need to know beforehand, don't hesitate to ask. This request ...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...freelancer with Azure platform experience for an upcoming project. The proposed scope revolves around the integration of Azure with my MSP business that focuses on IT infrastructure management, network security, and cloud services. I need the solution to include diverse functionalities, including: - Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure in...

  $71 / hr (Avg Bid)
  $71 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Grandstream IPPBX Call Forwarding Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance in configuring my Grandstream IP PBX system to include call forwarding. Though the specific trigger conditions for this feature aren't necessary, an understanding of how to implement these will be beneficial. Required skillset includes; - Experience with configuring Grandstream IP PBX systems - Knowledge in call forwarding feature The configuration needs to be completed as soon as possible. If you've got the right expertise, don’t hesitate to place a bid.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Looking for readymade Voip Application based on Wave 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Wave-based VoIP & PBX application. The application must have essential features at minimum like call recording, IVR and conference calling, file sharing capabilities. However, if you can integrate additional features such as call routing, voicemail, and call analytics, that will give you an upper hand! Ideal Skills and Experience: - Significant experience in developing VoIP and PBX applications. - Proficiency in Wave technology. - Skilled in integrating advanced features into applications. Please apply only if you are ready to provide an immediate solution. I am looking forward to working with a dedicated and talented professional! Please show demo with access so that we can check and tell you our modifications. We have many projects so looking expert...

  $1108 (Avg Bid)
  $1108 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am in need of a state-of-the-art Wave-based VoIP & PBX application. The application must have essential features at minimum like call recording, IVR and conference calling, file sharing capabilities. However, if you can integrate additional features such as call routing, voicemail, and call analytics, that will give you an upper hand! Ideal Skills and Experience: - Significant experience in developing VoIP and PBX applications. - Proficiency in Wave technology. - Skilled in integrating advanced features into applications. Please apply only if you are ready to provide an immediate solution. I am looking forward to working with a dedicated and talented professional! Please show demo with access so that we can check and tell you our modifications. We have many projects...

  $1093 (Avg Bid)
  $1093 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  AWS & Asterisk PBX Integration Expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a specialist to help integrate AWS with our Asterisk PBX system. Key responsibilities will include: -Diagnose and resolve organic AWS to Asterisk PBX connection issues -Assure AWS and Asterisk PBX platforms interface correctly Ideal skills: -Extensive experience with both AWS and Asterisk PBX is essential -Experience with system integration and troubleshooting -Ability to work independently and find creative solutions to complex problems Whilst the specific functionalities and preferences for this project have not yet been finalized, these will be communicated upon initiation of the project. Your experience and suggestions will be valued in these discussions.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled developer who can build an Asterisk solution on Amazon Web Services (AWS). The system should be proficient in handling a load capacity of 10-50 concurrent calls, ensuring efficient performance and high availability, thereby exceeding the traditional communications infrastructure. Key Features: - Providing VoIP services - Enabling Conference Calling - Incorporating Call Recording Preferred Skill Set: The ideal freelancer for this task should be experienced with not only telephony engineering, but also cloud environment configuration. Knowledge in Asterisk operation, VoIP, and AWS platform are absolutely essential. Proven experience in similar projects is highly appreciated. The goal is a robust and scalable Asterisk environment that leverages th...

  $648 (Avg Bid)
  $648 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  As your client, I'm looking for an expert in both public cloud technologies like AWS, Google Cloud, or Azure, and Asterisk, to build a custom environment for my activities. The functionality I'm seeking includes: - Voice over IP - Conference calls - Interactive voice response I expect this environment to handle between 50 and 100 concurrent calls. The ideal freelancer for this project would have extensive experience with both Asterisk and public cloud deployments, and be able to provide examples of similar successful implementations they've undertaken in the past. They should be able to ensure high-quality voice communication, smooth run of conference calls and efficient functioning of interactive voice response systems. Moreover, the freelancer should ensur...

  $561 (Avg Bid)
  $561 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am looking to create an Asterisk environment within the Google Cloud Platform (GCP). This environment will primarily serve the following critical functions: - Call center operations: Facilitate business communications and manage a large volume of calls efficiently. - Interactive Voice Response (IVR) functions: Integrate an efficient IVR system to assist callers and route calls automatically based on user inputs or chosen menus. The system must be designed to handle less than 100 calls simultaneously while ensuring seamless operation and minimal downtime. Ideal experience and skills needed: - Proficient with the Google Cloud Platform — this project requires deploying services in GCP. - Solid track record in building and managing Asterisk environments. - Understandi...

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Wave Technology Based VoIP & PBX Solution 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient developer or team with experience in VoIP and PBX solutions, specifically ones that leverage wave technology. Below is features list: Crafting a user-friendly interface for an IP Phone system Making a simple IP Phone interface Building an easy IP Phone interface Designing a sleek IP Phone interface Ensuring high-quality standards for audio and video communications Keeping high-quality audio and video Delivering reliable audio and video Achieving smooth audio and video Incorporating essential features such as instant messaging and file sharing Adding instant messaging and file sharing Integrating instant messaging and file sharing Implementing instant messaging and file sharing Please only bid if you have something ready solution which you can show as de...

  $600 - $1000
  ปิดผนึก
  $600 - $1000
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need...customized personal software, tailored to run seamlessly on the Windows operating system. Here's what the project entails: SIP (Session Initiation Protocol) –The de facto standard for VoIP communication, used for initial authentication and negotiations when making connections. RTP (Real-Time Transport Protocol) – Chatty, used to transmit audio after authentication and negotiations. IAX (Inter-Asterisk Exchange) – Legacy, less chatty, must have trunk to convert from IAX to SIP service provider. DISA (Direct Inward System Access) – This is sort of like VPN’ing to your internal system, so you can dial internal extensions. DID (Direct Inward Dialing) – This is the telephone number assigned by your service provider. Analogous t...

  $3320 (Avg Bid)
  $3320 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...build a communication software compatible with the Windows operating system. Key specifics for this software are as follows: SIP (Session Initiation Protocol) –The de facto standard for VoIP communication, used for initial authentication and negotiations when making connections. RTP (Real-Time Transport Protocol) – Chatty, used to transmit audio after authentication and negotiations. IAX (Inter-Asterisk Exchange) – Legacy, less chatty, must have trunk to convert from IAX to SIP service provider. DISA (Direct Inward System Access) – This is sort of like VPN’ing to your internal system, so you can dial internal extensions. DID (Direct Inward Dialing) – This is the telephone number assigned by your service provider. Analogous to an external IP ad...

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Looking for Asterisk implementation engineer who is good at configuring inbound and outbound setup.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Develop Dongle Voice SMS Termination System หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced developer to enhance our existing dongle voice SMS termination system with chan dongle and asterisk on Linux using custom firmware. The main focus will be on three key aspects: voice call termination, SMS termination as well as custom firmware development. While keeping the focus on the dongle voice SMS termination system, you will also need to utilize your Java skills to ensure seamless integration with our Linux server control system. Skills & Experience - Developing firmware - Working with chan dongle and asterisk on Linux - Java programming I invite applicants who can showcase both their past experiences relevant to this role along with any other skills and competencies that might be beneficial for the execution of this project.

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Asterisk Setup with Feature Rich SIP Connection หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a...someone with experience in Asterisk and SIP integrations. Key Project Aspects: - Asterisk Setup: Your task will be to set up Asterisk with multiple features including monitor calls + transfer + hang up calls, an IVR system, and call recording. I require a high level of accuracy and efficiency in the configuration of these features. - SIP Service Connection: Additionally, I need to connect Asterisk to a SIP service. We have an AI that speaks and give response to your recorded message. So the idea is to connect this AI to the Asterisk that is connected to the SIP so it can speak with people on the phone. Ideal Skills: - Experience setting up and configuring Asterisk, IVR systems, and call recording - Knowledgeable abou...

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Setup Desired Dinstar PBX System หมดเขตแล้ว left

  ...professional to assist in acquiring and setting up a Dinstar PBX system, this project specifically focuses on creating a small office setup - up to 20 users. The primary function required is Call Recording. Skills & Experience: - Proficiency in Dinstar PBX System setup - Technical knowledge on incorporating Call Recording - Experience with small office networks - Excellent problem solving and communication skills Your primary role will involve: - Advising on the best Dinstar PBX system suited for my needs - Performing a hallmark setup of the Dinstar PBX system - Enabling Call Recording - Ensuring seamless functionality for up to 20 users Your task will be deemed successful upon the seamless operation of a Call Recording-enabled Dinstar PBX sy...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Asterisk Developer for AI Integration หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled Asterisk developer to customize and integrate my existing AI systems into Asterisk. Specific tasks include: - Integrating Asterisk with intelligent speech recognition and natural language processing systems. - Incorporating chatbot functionality for automated customer support. - Implementing AI-powered call routing and prioritization. The ideal candidate should have prior experience in Asterisk customization, AI integration, and development. Knowledge of speech recognition, natural language processing, chatbot technology, and AI-based routing is crucial for this project.

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Telegram Bot Developer with Asterisk Expertise หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced Python programmer who understands PBX principles. In particular, your role will require the development of a Telegram bot, with integrated services improving the functionality of Asterisk. This will be a comprehensive project, necessitating precision and a thorough understanding of programming. Key features should include: - Both DTMF and Any Caller ID functionalities. - Implementations for these features should enable Call Recording. - The bot should also provide hold music capabilities, specifically using pre-recorded tracks. Ideal candidates will have a solid foundation in both Python and PBX systems. A background in telecommunications, specifically interacting with Asterisk systems, is also beneficial. Your expertise sh...

  $673 (Avg Bid)
  $673 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  International Calls Web2Call Asterisk Application หมดเขตแล้ว left

  In the search for an experienced developer, I require a web2call application based on Asterisk. This web2call should focus on enabling international call capabilities. Specifically, the created application should run adeptly on Linux platform systems. Additionally, the application needs to support one-on-one call functionality for its users. Hence, any freelancer bidding on this project should preferably have: - Proficiency in Asterisk software - Experience with building web2call applications - Knowledge of Linux platform compatibility issues - A background in creating systems for making international calls Your understanding of one-on-one call functionality support will be highly valued in this project. This project will be a significant contribution to connecting people ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  help with freeswitch and ipsec -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi I have a working ipsec tunnel (one host as a client and one host as a server) and I need to make sip calls from asterisk (as a client) to freeswitch (as a server) thru this tunnel. It works outside the tunnel but when I try to use the ipsec tunnel IP I can't hear audio and get call hangup after few seconds. I can provide ssh to both client and server and it's easy to 'switch' between using and not using the tunnel. Please write down the changes that you make. Also please only bid if you have experience with freeswitch. Max 100 euros. Thank you.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Requiero la instalación y configuración de Festival y Cepstral en varias voces en español, así como hacer la configuración necesaria para que las grabaciones que se están grabando en WAV se graben en wav, todo lo anterior en asterisk 11.25 en Issabel.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  SIP/Asterisk Engineer for Telemarketing Setup หมดเขตแล้ว left

  I'm searching for a proficient SIP/Asterisk engineer who has ample experience in performing the following tasks: - Setting up and configuring an Asterisk server - Ensuring that the server is set up for high security and can support telemarketing or sales calls - Adding a specific function of calling and spoofing numbers, to be used exclusively for telemarketing and sales purposes Ideal skills and experience for the job: - Extensive experience with Asterisk and SIP protocols - Past-experience in setting up IVR systems - Understanding of server security measures - Familiarity with telemarketing systems Please provide a summary of your relevant work experience and your approach to this task in your bid.

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Voip Project หมดเขตแล้ว left

  I resolved issues with developed pbx based asterisk with dial plan and fax over sip

  $1077 / hr (Avg Bid)
  $1077 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  AI Speech-to-Text for Asterisk หมดเขตแล้ว left

  ...real-time speech-to-text functionality within the Asterisk ARI, leveraging the snoop channel feature. This project's goal is to create a seamless and accurate method of converting spoken words into text in real-time during calls, focusing on English language conversations. **Requirements:** - Proficiency in developing with Asterisk ARI and understanding of snoop channel operation. - Strong background in AI and speech recognition technologies, specifically tailored for real-time applications. - Solid experience with handling real-time audio streams and converting them to text. - Capable of integrating speech-to-text solutions in a Linux environment; though the operating system choice was skipped, Linux is our preferred platform for running Asterisk. - Ability ...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Free pbx Setup remote phones หมดเขตแล้ว left

  We have a free pbx box and the phones work but we cannot get a phone to work outside of the network. We need help setting that up.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Tech Company Ongoing Updates หมดเขตแล้ว left

  ...company providing managed wifi, managed video surveillance, MSP and hosted PBX, we require a freelancer or a team of freelancers to help us with consistently updating and improving our services. Areas of focus will primarily be: - Managed Wifi: Although we skipped the specifics on wifi service improvements, it is safe to say that overall enhancements in performance and reliability are essential. Relevant skills in network security, signal coverage, and user management might be required. - Managed Video Surveillance: Practical experience in IP camera systems and cloud video surveillance would be beneficial. - MSP: Familiarity with IT service management and broad knowledge in system infrastructure is preferred. - Hosted PBX: Understanding of telecommunications, VoIP and clo...

  $1026 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $1026 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert in Asterisk PBX and Automatic Speech Recognition (ASR) to develop a real-time speech-to-text transcription system utilizing the Snoop channel in Asterisk RESTful Interface (ARI). The purpose of this project includes: - Enhancing the quality of customer service - Improving the accuracy of call transcriptions - Actively monitoring call quality The volume of calls for transcription has not been specified, which calls for a system that can efficiently handle variable loads. The freelancer should ideally have: - Experience in developing ASR systems - Proficiency in working with Asterisk PBX and ARI - Robust knowledge of Snoop channel, its functionalities, and potential The project's timeline is urgent, and it needs to be...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hello Asterisk Developer - Engineer - Tech, 1. I need an Asterisk auto-attendant - IVR with a TTS text-to-speach greeting generator - plugin. Canned greetings are so last century - customers want tailored greetings in a life-like male and female voice.2. No cumbersome GUI to handle this. I currently have a GUI running my Asterisk Voicemail that is over 10 years old...simple, liteweight and has what I need.3. If you are not experienced with Asterisk, you probably should not you.

  $1286 (Avg Bid)
  $1286 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...am seeking a developer with experience in Asterisk PBX and PHP to create a custom dashboard that interacts with the Asterisk Manager Interface (AMI). The dashboard should allow real-time monitoring and management of calls, as well as generating reports and statistics on system usage. Required Features: Real-time visualization of incoming, outgoing, and ongoing calls. Ability to initiate, pause, and terminate calls from the dashboard. Generation of reports and statistics on call traffic, duration, etc. Integration with Asterisk PBX administration functions via AMI. Intuitive and user-friendly interface. Required Skills: Demonstrable experience in web application development with PHP. In-depth knowledge of Asterisk ...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  nesecito crear una configuración en Asterisk la cual todas las llamadas salgan por trunk diferentes estas de forma aleatoria., este proyecto lo nesecito lo mas rápido posible. nota: este plan de marcado tiene que tomar el calleid de cualquier plataforma o aplicación y asignarlo como callerid a la llamada saliente. le dejare adjunto lo que intente, sin suerte, porque no asigna el callerid

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...am currently seeking a skilled professional to execute essential configuration changes to my existing Issabel IP PBX setup. The project specifics include: 1. Changing the current SIP provider from Tata to Airtel. 2. Updating IP PBX configuration settings to seamlessly support the new Airtel SIP service. 3. Making necessary modifications to the SIP trunk settings to ensure optimal compatibility with Airtel's service. 4. Configuring additional SIP trunk registrations as required. The ideal candidate should possess proficiency in SIP trunk configurations, with a solid track record of experience in working with both Tata and Airtel SIP services. A clear understanding of Issabel IP PBX setups and the ability to configure SIP settings accordingly are crucial for th...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Programador Sr. PHP con MySQL -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Experiencia en desarrollo y mantenimiento de sistemas con Asterisk, FreePBX, Issabel. Dominar el idioma español.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  PBX Server backup & Sync หมดเขตแล้ว left

  ...perfectly synced includes user accounts and extensions, as well as call routing rules. This guarantees seamless user experience and operational consistency across both platforms. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient with Asterix/PBX systems, particularly in backup and synchronization processes. - Strong understanding of disaster recovery protocols and system scaling strategies. - Expertise in real-time data synchronization techniques and tools. - Familiarity with the specific configuration nuances of user accounts, extensions, and call routing within PBX systems. - Proven track record of successfully upgrading systems to newer versions while ensuring data integrity and system stability. This project aims not just at making a functional copy, but also upgrading t...

  $603 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $603 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Seamless Omnichannel chat platform SaaS หมดเขตแล้ว left

  ...Integrations:** - **Messaging Platforms:** WhatsApp, Facebook Messenger, email, and SMS. Additionally, PBX system integration is required to bridge our voice call capabilities with digital communication channels. - **Features:** Essential features we're looking for include: - **File Sharing:** Ability to share documents, images, and videos across all channels. - **Chat History:** Seamless access to previous conversations for context and continuity in customer support. - **Chatbot Integration:** Capability to integrate AI chatbots for automated responses and assistance. **Ideal Skills and Experience:** - Experience with API integration for WhatsApp, Facebook Messenger, email, SMS, and PBX systems. - Proficient in developing chat platforms with functiona...

  $5283 (Avg Bid)
  $5283 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Fix Asterisk 13 Audio API Volume Control หมดเขตแล้ว left

  I am experiencing an issue with the Asterisk 13 Audio upload and volume control API, particularly the volume control function. It is unresponsive and isn't altering the volume at all, despite my attempts to modify it. I've tried rectifying this issue by using alternative extensions to manage the volume, but with no success. The ideal freelancer for this project would have a strong knowledge and previous experience with the Asterisk 13 API, and a solid understanding of volume control functions. Troubleshooting and debugging skills are essential. The goal of this project is to ensure that the volume control functionality works impeccably, and responds accurately to adjustments made.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Linux Asterisk Setup & Configuration หมดเขตแล้ว left

  I require an expert to install and configure Asterisk on my Linux system. Specifically, I need the setup to efficiently manage and handle a maximum number of concurrent calls between 21-30. Given that I haven't specified the exact end-user features, my preference is for a freelancer who has comprehensive experience in deploying diverse functionality on Asterisk systems. Key skills: • Strong experience in setting up and configuring Asterisk on Linux platform. • A solid understanding of developing and managing Asterisk features. • Familiarity with call concurrency and optimization for 21-30 concurrent calls. I am looking for a competent freelancer who can ensure a seamless and efficient setup to meet my project demands. If you've got t...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Advanced Virtual PBX System Implementation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled professional to create an efficient virtual PBX system with extensive features for my needs. Key Responsibilities: - Setup call forwarding feature to ensure smooth communication. - Implement voicemail functionality, allowing for easy message retrieval. - Enable an auto attendant feature, to direct calls intelligently and effectively. Must-haves for this role: - Experience in setting up and managing complex virtual PBX systems. - Proven ability to implement call forwarding, voicemail, and auto attendant features. This project involves managing over 11 phone lines and requires the capability for international calling. Previous experience with large-scale PBX systems and international telecommunication would be a significant advantage.

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  AWS API Integration for Hosted PBX หมดเขตแล้ว left

  ...with AWS API and PBX systems to execute a project on a PHP 8.1 platform. The job primarily involves the creation of DNS Zone records for each sub-domain and making dynamic DNS records updates based on PBX activity. Responsibilities: - Create DNS Zone records for each sub-domain in a multi-tenant PBX, using AWS API with Route53 connection. - Update DNS records dynamically based on PBX activity. Key Requirements: - Understanding of AWS API and Route53 service. - Familiarity with PBX systems, PHP 8.1, and multi-tenant environments. - Ability to propose and implement a hybrid mapping scheme for sub-domains to each tenant, using a provided basis. Security: - Implement SSL encryption for API communication. Ideal Skills: - Extensive AWS API Experience. - ...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  FreePBX & Asterisk Server Setup with Custom Bot หมดเขตแล้ว left

  ...solution, utilizing both FreePBX and Asterisk servers to streamline incoming, outgoing, and call monitoring processes. Here's a glance at my requirements with the BSNL SIP Direct Truck : 1. FreePBX AND Asterisk Server Setup: I am looking for an experienced tech consultant who can not only advise but also assist in setting up both FreePBX and Asterisk servers. 2. Custom Bot Development: The bot should be responsible for calling, receiving, and monitoring calls directly from the software with features such as: - Automated call routing - Call recording - Call analytics - Call forwarding - Interactive Voice Response (IVR) - Real-time call monitoring Ideal skills would include a deep understanding of VOIP technologies, especially FreePBX and ...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Integrade PBX with Yetiforce หมดเขตแล้ว left

  The default values are MixPBX, VtigerAsteriskConnector i have a voip provider and i would like to add this service on my Yefiforce instance. I will be glad if there is a solution.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Implement Asterisk server on Raspberry PI หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced developer proficient in Asterisk, particularly its API. The role involves integrating an established frontend UI web app with a backend PHP and Asterisk API. Refer to the attached document for comprehensive details. Only respond if you possess strong Asterisk and web development skills. Thank you!

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Classificador de caixa postal Issabel PBX หมดเขตแล้ว left

  Olá, gostaria de implementar um classificador de caixa postal no meu issabel PBX (AMD) atualmente não tem nada implantado.

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Asterisk-ERPNext-Vodaphone Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled developer for a crucial integration project involving Asterisk, ERPNext, and Vodaphone API. My main goal is to bolster my customer service capabilities. I'll need an expert who can blend these components seamlessly, ensuring a smooth workflow and real-time interaction that elevates user satisfaction while streamlining my business processes. What I require: - Implementation of Call Recording: Capturing and storing every customer interaction. - Intelligent Call Routing: Directing calls smartly for optimal customer service response. - Detailed Call Analytics: Insights into call patterns to refine our communication strategies. - Real-time Data Synchronization: Keeping our ERP system and telephony platform in perfect harmony, to reflect updates instantly...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced freelancer to help integrate Asterisk with Node.js for our communication system. The goal is to implement key features such as call recording, call forwarding, and managing SIP trunk. We are open to using any open-source alternatives like FreePBX if it aligns with the project requirements. Responsibilities: Integrate Asterisk with Node.js for seamless communication. Implement call recording functionality. Set up call forwarding features. Manage SIP trunk configurations. Provide guidance and documentation for future maintenance. Requirements: Proven experience in integrating Asterisk with Node.js. - Familiarity with VoIP technologies. - Previous projects demonstrating call recording and call forwarding implementations. - Knowledge of SIP...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Outbound Cold Calling หมดเขตแล้ว left

  I'm launching a new company in the industry of Google PPC Ads and Website Design services. As part of the launch, I'm doing outbound reach campaign, I require a proficient freelancer to conduct cold calling for the business. Your main responsibility will be reaching out to potential clients and i...to potential clients and introducing our services (You don't need to close on call, just get their info). You'll need to have: - Effective communication and persuasion skills - A background in marketing or sales - Good english speaking without a thick accent Not required But Ideally, you'll have experience in Google PPC Ads and Website Design services. You will be given access to our Cloud PBX system - and calls are recorded. Please only bid if you are okay...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Asterisk based Full Stack VoIP Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced full-stack developer knowledgeable in Asterisk and React. The project scope involves building a VOIP system focusing on Asterisk. We need to integrate a vital functionality: call routing. This system will mainly be dealing with my business's customers. Hence, it's essential for it to be user-friendly and have a robust functionality. Ideal Skills: - Proficient in Asterisk and React - Previous experience in VOIP system development - Experience in customer-focused application development - Expertise in implementing call routing functionality This role requires technical and domain skills. You should have a strong understanding of the best practices in Asterisk systems and be able to efficiently implement a call...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced developer proficient in Asterisk configurations and AGI scripting to enhance our customer support telephone system. **Essentials:** - AGI scripting for Asterisk - AI Voice Response integration **Key Goals:** - Develop an AGI script to automate voice responses for incoming and outgoing calls. - Integrate the system with openAI APIs to deliver natural, engaging voice interactions. **Ideal Candidate:** - Previous experience with Asterisk telephony systems - Strong proficiency in AGI script development - Familiarity with AI-driven voice response technologies - Proven track record with APIs We need to transcribe caller's voice and send it to openAI via api and get responses from there and convert it to voice again and play it ou...

  $647 (Avg Bid)
  $647 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Asterisk Call Routing & Tracking หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled Asterisk developer who can create an effective call tracking and routing system. This task will be from scratch, so you will not have any previous resources or guides to reference. Key project requirements: - Configure and implement call routing and forwarding -Develop GUI in react, backend in MySQL - Strong PHP skills are required to handle this task successfully - Proven experience in Asterisk and telephony systems Ideally, you should have a substantial background in setting up telephony systems from scratch. Demonstrated ability to solve complex problems in this area is highly desirable.

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา