ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 attic access ladders งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  hacking on a whatsapp account without access to the target's phone

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ...ทับซ้อนกัน สามารถย่อ-ขยายภาพได้ จะไม่มีการ rotate(หมุนภาพ) เนื่องจากข้อจำกัดด้านกราฟฟิค เมื่อทำการขยายภาพ ภาพแผนที่จะเปลี่ยนจากตัวlayerที่มีความละเอียดต่ำกว่าไปเป็นตัวlayerที่มีความละเอียดสูงกว่า (หากเป็นไปได้ อยากให้มี animation การเปลี่ยนภาพ เป็นแบบ fade in และ fade out ภาพที่ความละเอียดต่ำจะค่อยๆเลือนหายไปในขณะที่ภาพที่มีความละเอียดสูงค่อยๆปรากฏขึ้นมา )* 2 หากตัวอุปกรณ์ support location access ให้ใช้ Location Manager บอกตำแหน่งของอุปกรณ์นั้น บนภาพแผนที่ offline (มีการระบุbearingหรือไม่ก็ได้)* ปริมาณงาน : ในแอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยจำนวนหน้าpageดังนี้ หน้าหลัก 1 หน้า ไว้ให้userเลือกแผนที่ที่ต้องการ ออกแบง่ายๆมีเพียง button link ไปยังหน้าอื่น หน้าแผนที่ 8 หน้า ประกอบไปด้วย แผนที่ offline 3 layer จำนวน 3 หน้า แผนที่ offline 2 layer จำนวน 4 หน้า ...

  $3109 (Avg Bid)
  $3109 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  รับเขียน ออกแบบ แก้ไข software ทุกประเภท ทั้งงานทั่วไป และ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบการณ์ใน บริษัท และ โรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี -VB -Delphi -MS SQL -Oracle -MS Access -Barcode reader, RFID - อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ I/O Card, Machine controller และ อื่นๆ เรามีความเป็นมืออาชีพ ทำงานเร็ว คุณภาพเยี่ยม คุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอน ติดต่อเรา

  $1546 (Avg Bid)
  $1546 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented Android developer who can bring my vision to life - an investment app and website. Key Features: - User Registration and Login: The platform will need a secure, user-friendly registration and login system to ensure that users can access their accounts easily, while keeping their information safe. - Product Listing and Search: The app and website should allow for the listing of different investment products and enable users to search for and view these products. - Payment Gateway Integration: Users must have access to a secure and reliable payment gateway, as they will be investing money through the app. Design: I prefer a colorful and vibrant design that is pleasant to the eye yet still professional and trustworthy. Ideal Skills: - Profici...

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer who can bring my vision for a site to life. The site I have in mind is an information sharing/educational content platform. It will serve as a hub where users can access and contribute to various types of educational content. Key Functionalities: - **User Registration and Login**: The site should allow users to create accounts and log in securely. - **Payment Gateway Integration**: I want a seamless payment system for premium content or memberships. - **Content Management System (CMS)**: The platform should support easy content uploads and management. The ideal candidate for this project would have experience in: - Developing similar informational or educational websites - Integrating payment gateways - Implementing secure user authen...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Wordpress website using Elementor and Learndash integration. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can design a Wordpress websitefor professionals. The site will need to have a Learndash integration and customization, as well as be built on Elementor for easy management and updates. Key project requirements include: - Creation of a professional and user-friendly website with Elementor - Integration and customization of the Learndash feature - Focus on user registration and login for course access - Ensuring a seamless e-commerce functionality for course purchase. Ideal candidate should have: - Proven experience in developing Wordpress sites with Elementor - Strong understanding and experience with integrating and customizing Learndash - Ability to create a user-friendly and visually appealing interface - Previous experience with e-commerce functionality in online course plat...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  BIM 360 License Rental for 6 Months 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need access to the BIM 360 construction cloud software for a period of 6 months. I am specifically looking for someone who can rent a license for me as I do not need a permanent subscription. The main features of BIM 360 that I require access to are: - Document Management: This includes managing, reviewing, and approving project documents. - Project Management: I need to be able to access tools for project planning, execution, and monitoring. - Design Collaboration: It is important for me to facilitate design reviews, coordination, and collaboration among project stakeholders. Ideally, I would like this license to have access for 1-5 users. The freelancer should be able to provide a secure and reliable way for my team to access the BIM 360 software wi...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can create a web-based file sharing script much like Dropbox or Zoho Wedrive. This project is geared towards individuals and requires the following key functionalities: - File Uploading and Downloading: The ability to upload and download files securely and seamlessly is a must. - File Versioning: Implementing a system that tracks and allows users to access previous versions of files is critical for this project. Ideal candidates should have extensive experience in web-based application development, particularly within the file-sharing niche. A solid understanding of data security, user experience, and scalability is also a plus. I'm looking for a proactive and highly skilled professional who can deliver a reliable, full-featured file sha...

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...Actions for automated testing, building, and deployment of both frontend and backend applications. - Integrate the pipeline with our GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors, access logs, and system logs. -- Celery and Beat: Log task execution and periodic tasks. -- Database (Cloud SQL): Log database queries and errors. -- Redis (Cloud Memorystore): Log Redis operations. - Collect and store logs centrally using GCP's Stackdriver Logging. - Set up log rotation and retention policies. 3. HTTPS Domain Configuration: - Configure an HTTPS domain for both frontend ...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Project Description: Mobile Application for Inventory Management Objective: Develop a Minimum Viable Product (MV...GPS latitude/longitude, and detection timestamp. - If there is no connectivity, the message should be saved locally (in SQLite). - If there is connectivity and there are messages in the local database, retrieve them, send them to the API, and delete them from the database. Permissions ----------------------- The app should request the necessary permissions to: - Scan for Bluetooth beacons. - Access GPS location. - Create and manage a local database. - Make API requests. - Create the Foreground service. - Ensure long-term operation of the Foreground service. - Relaunch the service after the phone boots. The app should request these permissions at the start each time ...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Branding Material Design for Website 2 วัน left

  ...conversations with your study materials. Ask question, get simplified summaries and find relevant points with ease. 2- Simplify and Present Content: Simplify content for easy understanding and create customized presentations to suit your learning needs. 3 - Test & Quiz Creation: Generate tests and quizzes from your study materials for easy self-assessment and interactive learning. 4- Writing Assistance: Access personalized support in crafting articles, essays, and assignments tailored to your academic needs The main color of the website and logo is #0caa00. Designs should be cohesive with this color scheme. The website will have a high-level, elegant design. The graphics should be the same. Please provide an example of how you would design one of the service graphics a...

  $10 (Avg Bid)

  I'm in need of an experienced mobile app developer who can build a video content platform for both iOS and Android. The app will function similarly to a video-sharing website such as Youtube. Key Features: - User Profiles: Users should be able to create personalized profiles to track their video watching history, subscribe to content creators, and access other features. - Video Recommendations: The app should recommend videos to users based on their viewing history and preferences. - Search Functionality: A powerful search engine that allows users to find videos based on keywords, categories, and content creators. Your expertise in cross-platform app development and video content platform creation will be crucial for the success of this project. Please provide examples of sim...

  $426 (Avg Bid)
  $426 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  App Completion with Colour Recognition & Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...implement a colour recognition feature into the app. This will involve both integrating the functionality and ensuring its seamless operation within the existing app. - Code Explanation: I'm looking for someone who can provide me with a detailed explanation of the codes used in the app. This can be in the form of a video or slides, whichever you find most suitable. - Database Access & Training: I will also need full access to the app's database. You should guide me through the steps required to edit the database effectively. Ideal Freelancer: - Experienced App Developer: You should have a proven track record in app development, with a particular focus on database integration and feature addition. - Proficient in Colour Recognition: Knowledge of how to implem...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Seeking assistance to recover my Microsoft email account. I've contacted Microsoft support and tried to restore on my own, but my efforts proved unsuccessful. I can't access my phone number linked to the account for 2-step verification. Skills & Experience needed: - Experienced in Microsoft email recovery - Familiarity with situations where standard recovery measures (like backup phone number) are not accessible - Successful track record in solving similar cases The task involves: - Consulting with me to understand previous actions taken - Working around the 2-step verification to advance the recovery process - Potentially liaising with Microsoft support Please, bid if you have a feasible plan and the right set of skills.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Project Description: We are seeking an experienced Google Ads expert to manage and optimize multiple Google Ads acc...ability to tailor campaigns to resonate with the target audience. Strong analytical skills and the ability to interpret campaign data to make informed decisions. Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with clients. Availability to dedicate sufficient time and effort to the project over the course of one month. Note: The selected freelancer will be provided with access to all relevant Google Ads accounts and will be expected to adhere to the best practices and guidelines outlined by Google. All 15 campaigns are up and running your work is to optimize them and make changes to the campaigns for better results. Start your Bid by sayin...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...formatting and punctuation. - Maintain consistency with the original text and illustrations. - Complete the task within the specified deadline of 1 day. Requirements: - Proficiency in English language and grammar. - Excellent typing speed and accuracy. - Experience in copywriting or transcription preferred. - Attention to detail and ability to maintain consistency with the original content. - Reliable access to a computer with Microsoft Word or compatible software. Payment: 3000 Indian Rupees (INR) Deadline: 1 day from the start of the project. Instructions for Applicants: 1. Submit a proposal outlining your experience and approach to completing the task. 2. Include any relevant samples of previous work, especially if related to transcription or copywriting. 3. Confirm your a...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced web designer to create a platform that caters to professionals, sharing information in a user-friendly manner. Key Requirements: - Design a user-friendly platform: The website should be easily navigable, ensuring that professionals can access the information they need without hassle. - Optimize for information sharing: The primary goal of the website is to provide a seamless experience for professionals seeking knowledge. The design should reflect this purpose. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in web design: I'm looking for a professional who has a portfolio demonstrating their ability to create sleek and functional websites. - Understanding of user experience: Experience in creating websites that prioritize user experience and e...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a critical issue with my ability to sell on Facebook Marketplace. The problem... my access has been restricted! I need a versatile expert who can help me lift this restriction promptly. The job entails: - Understanding quickly the nature of my restrictions. - Figuring out why Facebook has restricted my access. - Working with me and Facebook support (which I've contacted) to get my privileges reinstated. Ideal skills and experience include: - Thorough knowledge of and experience with Facebook Marketplace. - Previous success in resolving similar restrictions or other Facebook-related issues. - Excellent communication and timely responsiveness. This is a critical problem, it's impacting my ability to sell. Time is of the essence. Thank you ...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  (admin please note I do not want this to be a recruiter project) Hello Freelancers! Please ...Please write the answer to this question at the top of bid "what is the capital of Australia?" Hello, I'm looking for people who can provide similarity detection services in relation to content (writing). I am ok to pay $1usd or less per one similarity detection service. If you have access to similarity detection services, please write in the bid which similar detection services you have access to. I'm mainly looking for access to services that start with the four letter Turn.... Please write "I have access to a similarity detection service starting with T" at the end of bid. I’m especially looking for persons who have a similar...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...upload PDF files for students to view or download. - Test/Quiz Management: I need a feature where I can create and manage online tests or quizzes for the students. In addition, the website should have stringent access control measures. Specifically, the following measures need to be implemented: - Password Protection: The website should require a password for users to access the content. - User Login and Registration: Students should have to create an account on the website to access the course content. - Restrict Access to Specific Batches: The website should allow me to restrict access to specific batches, ensuring that students can only view content from the batch they are enrolled in. I am looking for a sleek, modern design for the website to at...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...WordPress website for my jewelry brand. Key Requirements: - E-commerce Functionality: I want the website to have a smooth and secure checkout process, with the ability to add products, categorize them, and manage inventory. - Responsive Design: The website should be mobile-friendly, given that a significant portion of my target audience falls within the 25-45 years old age group, who are likely to access the site through their smartphones and tablets. Design and Layout: I don't have a specific design in mind, so I'm looking for a professional who can understand my brand and create a visually appealing, user-friendly website. Copywriting: Additionally, I'll need assistance with the copywriting for the website. This includes product descriptions, brand story, and ...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a gifted designer to create high-quality, minimalistic modern t-shirt mock-ups for my brand, which is primarily geared towards Generation Z. The objective is to stylishly promote my brand through these tees, so they should be eye-catching and relatable. The ideal person for this job: * Should have access to HQ mock-ups for t-shirts where designs will be placed. * Should be an expert with photoshop. Designs will be provided by us. * Can provide a portfolio of previous t-shirt designs or relevant work * Has a keen eye for detail Looking forward to your amazing designs!

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am looking for a developer with experience on modding Call of Duty Black Ops 2 and bot development on Discord. The projec...- For the commands, i want there to be the basic commands that anyone can use, and “vip” commands for the players who have vip role. - Most if not all of the custom perks scripts i want have already been published on the plutonium forum. - Also needs stats tracking DISCORD BOT - Developing a Discord bot capable of linking a player's Discord account to their in-game GUID. - Granting players access to vip in-game commands thru the discord bot - in-game points rewards for when a player links their discord account to their in game guid This is a very brief description of what i need done, if you believe you could do this please reach out t...

  $450 (Avg Bid)
  $450 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  "I am looking for a programmer to create software solutions for a website by improving the website's performance through developing techniques to access the website's server via creating code or bot."

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a Laravel developer to create a simple, yet effective admin dashboard with user authentication. The template for the dashb...the 'callback' table. - **Page 2 - Token List:** A simple list of data from the 'token' table. - **Page 3 - Name List:** A simple list of data from the 'name' table. For the dashboard, I'm looking for a clean, professional design and prefer the use of bar charts for the graphical representation of the data. User authentication should be straightforward, requiring only an email and password for access. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Laravel - Experience in creating admin dashboards - Strong understanding of SQL databases - Ability to create interactive, graphical representations of data - Knowledge o...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an Android app developer with experience in creating educational apps. The app should be designed to deliver high-quality video lessons to users. Key Features: - The primary function of the app should be centered around educational purposes. - The app should provide an intuitive platform for users to access a range of video lessons. I'm looking for a professional who can bring this vision to life. The ideal candidate should have: - A strong understanding of Android development. - Prior experience creating educational applications. - A keen eye for user experience and interface design. - The ability to integrate video lessons into the app effectively. If you have the skills and experience necessary, please get in touch.

  $625 (Avg Bid)
  $625 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...system: This project requires designing a custom PCB controller which will integrate with various elements of the security system for automation. • Incorporation of alarm systems: The controller should easily synchronize with alarm systems, enabling automated responses in case of triggered alerts. • Seamless integration with access control systems: I wish to automate the access system in my shop, hence the PCB controller must be compatible with modern digital access mechanisms. • Door sensor compatibility: The controller should also connect flawlessly with door sensors, to monitor and log the opening and closing activities. The ideal freelancer for this task should have expertise in electronics, PCB design, and have a track record of developing si...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Proposal for Technical Writing Project: Internet Safety for Children Introduction The digital age has brought unprecedented access to information and communication tools, but it also poses significant risks, especially for children. This project aims to develop a comprehensive guide on Internet Safety for Children, addressing the critical need for educating parents, teachers, and children themselves about safe online practices. Project Overview The project will produce a series of technical documents that provide practical advice, safety guidelines, and resources for ensuring children’s safety on the internet. These documents will be designed for various stakeholders, including parents, educators, and children. hope you will this report and proposal well Regards Muhammad Ha...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Mobile App for Item Tracking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and modifications. - Image & Photo Integration: To enhance the tracking process, the app should offer the capability to take photos or add pre-existing images for each box. This visual element will significantly improve item identification and management. Platform & Function: - Cross-Platform Development: The application should be developed for both iOS and Android platforms, ensuring that I can access and utilize it regardless of the device I'm using. - Offline Functionality: The app must support full offline functionality. As I'll be using it in various settings, sometimes without an internet connection, it's crucial that all features are available and operational in offline mode. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Mobile App Development: I...

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Cloud-Based Document Management System Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled freelancer to develop a cloud-based document management system. T...develop a cloud-based document management system. This system will be used within my small team, which consists of less than 10 users. Key Features: - File Storage and Organization: The system needs to allow us to securely store and categorize our text documents. - Document Indexing and Search: It should have an efficient indexing system with a powerful search capability, so we can quickly find and access the necessary files. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cloud-based technologies - Experience in developing document management software - Familiarity with creating systems optimized for small teams Please let me know your relevant experience and how you plan to approach thi...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Copywriter Needed for Transcribing Storybook into Word Document 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...formatting and punctuation. - Maintain consistency with the original text and illustrations. - Complete the task within the specified deadline of 1 day. Requirements: - Proficiency in English language and grammar. - Excellent typing speed and accuracy. - Experience in copywriting or transcription preferred. - Attention to detail and ability to maintain consistency with the original content. - Reliable access to a computer with Microsoft Word or compatible software. Payment: 3000 Indian Rupees (INR) Deadline: 1 day from the start of the project. Instructions for Applicants: 1. Submit a proposal outlining your experience and approach to completing the task. 2. Include any relevant samples of previous work, especially if related to transcription or copywriting. 3. Confirm your a...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Android developer to create a custom application for educational video distribution. Key Features - The primary objective of this ...custom application for educational video distribution. Key Features - The primary objective of this app is to facilitate the sharing of educational content. - The app should support user-generated content uploads. User Accounts - The app should have different access levels for students accessing the content and teachers who will be uploading content. Experience - Prior experience in developing video sharing platforms is a plus. - Proficiency in Android development is a must. - Experience in handling user accounts and differing access levels is highly preferred. If you think you're suitable for the job,...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Cross-Platform TradingView API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced developer who can integrate the TradingView API into a cross-platform mobile app. The app will essentially offer real-time market data and advanced charting features. Key Requirements: - Integration of TradingView API: The core focus of this project is to provide users with access to real-time market data and the ability to perform advanced technical analysis using TradingView's robust charting tools. - We will provide the datafeed with indicators required via web socket , the app will use this data and display a real time live chart on the app. You only need to do this chart on the app. No other funtions required. - Cross-Platform Development: You should have experience in developing cross-platform applications that run smoothly on both iOS an...

  $537 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  B2B Product Marketing: Leads & Sales Boost 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a marketing specialist to help with a B2B product marketing project. The main objectives for this campaign are: - Increasing brand awareness - Generating leads - Boosting sales Your focus should be on creating an strategy with clea...deals. Our pioneering Investor Discovery Solution, removes barriers enabling Issuers (private companies and funds) to find the perfect investor match within seconds. Investors can now source the most exciting opportunities whether they are private companies, funds or even other Investors, for their primary and secondary share sales. Financial Advisors and Broker-Dealers can now gain access to issuers and investors from anywhere in the world who are unknown to them, to close their deals faster, or grow their busine...

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Multi-Vendor E-commerce Marketplace Development with Advanced Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assistance. Call Center: Call center integration to handle customer inquiries and support calls. - **Points System**: Customer Loyalty: Implement a points system where customers can earn points on purchases, which can be redeemed for rewards or converted to wallet credit. - **Mobile Apps**: iOS and Android Development: Develop mobile apps for both iOS and Android platforms, ensuring users can access the marketplace via smartphones and tablets. - **Multi-Language Support**: Support for multiple languages, including English and Arabic (RTL), across all platforms. **Key Deliverables:** - A fully functional multi-vendor marketplace platform. - Mobile apps for iOS and Android, supporting the specified menu structure.- - Backend web application for management. - Integration with ...

  $1244 (Avg Bid)
  $1244 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can...installation could be a mix of fixed and remote installations, so you must have experience with both. Additionally, the system requires security features like encryption of sensitive data, secure remote access, and user authentication. Ideal Skills: - Prior experience in programming POS systems - Proficient in customizing user interfaces - Strong background in real-time inventory management - Knowledge of OS download for Ingenico iwl250 GPRS - Proven experience in installing POS systems remotely and on fixed locations - Expertise in implementing security features like encryption, secure remote access, and user authentication. If you have previous experience in similar projects and possess the skill set mentioned above, I�...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can meticulously guide me in video call through setting up a VPN using Google Cloud and OpenVPN. The primary aim is to ensure secure remote access to a MySQL database from my Windows laptop. Key requirements: - In-depth knowledge of Google Cloud and OpenVPN - Proven experience in configuring secure VPNs - Expertise in MySQL database security and remote access Your role will be to provide detailed, step-by-step instructions on how to properly configure the VPN to meet my security needs. Please bear in mind that I may require access to the MySQL database from multiple remote locations, but most likely will only need it running from 1 remote laptop - the VPN should be flexible enough to accommodate this added funct...

  $132 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I want someone who can create a database in Excel/Access for Invoices Log (tracking for already processed invoices) with the following features. 1- A list of all invoices (Master List) with the field names I will provide. 2- A list of all Contracts with the field names I will provide. 3- A list of all Purchase Orders. 4- A list of Approvers who is approving the invoices. 5- A list of Accounts. 5- All of these list should be linked with each other. The database should have a main page, with link to the above mentioned list pages plus Add Invoice, Search Invoice, Search Approver, Search Contract, Search PO, Search Account and Reports pages. For Add New Invoice page, I should be able to add an invoice details in it, and if it's related to a contract or purchase order, I should ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Functionality: Data Collection: Retrieve historical stock data (price and volume) for a given set of stocks from a reliable financial data provider (e.g., Yahoo Finance, Alpha Vantage). Store the data in a suitable format (e.g., CSV files or a database). Data Pre...and Performance Evaluation: Implement a backtesting module to evaluate the performance of the app's predictions over historical data. Calculate metrics such as accuracy, precision, recall, and return on investment (ROI) to assess the effectiveness of the app. User Interface: Develop a user-friendly interface that allows users to input their stock preferences, view the app's predictions, and access the visualizations. Provide options for users to set up alerts or notifications for when a stock meets their...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Zabbix Installation and Beginner Support 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a Zabbix installation on Windows. The process should involve default configuration, so no advanced settings or additional modules are required at this stage. Post-installation, I will need assistance with user setup for a small group. Ideal skills and experience would include: - Strong knowledge in Zabbix - Experience with Windows systems - User set... I will need assistance with user setup for a small group. Ideal skills and experience would include: - Strong knowledge in Zabbix - Experience with Windows systems - User setup and support capabilities in Zabbix environment - Good communication skills to guide non-technical users. Your task will be considered complete when Zabbix is installed and operational, and the user group is able to access and use the software ef...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  The network architecture diagram flowchart 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...firewalls or access lists that limit networks that can connect to networks and zones which host client data 2) Restricted zones or subnets to isolate zones which handle client data 3) A specific "allow" list of clients that may connect to subnets hosting customer data (host to host ACLs) 4) restrict network interfaces on servers or workstations (Which process client data) from being connecting to more than one network at any time 5) encryption as well as data minimization when transferring data between tiers Key Requirements: - Incorporate security measures such as Firewalls, IDS/IPS, WAF, and encryption standards. The network diagram should be designed to prevent and detect potential security breaches effectively. - Implement user access controls, allowing dif...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to help me resolve some bugs in my system and provide ongoing support as needed. Ideal skills and experience include: - Strong experience in bug fixing - Proven success with database issues - Excellent knowledge of system design Expectations: - Implement bug fixes and ma...resolve some bugs in my system and provide ongoing support as needed. Ideal skills and experience include: - Strong experience in bug fixing - Proven success with database issues - Excellent knowledge of system design Expectations: - Implement bug fixes and make suitable modifications to address these issues - Provide ongoing support as needed - Communicate updates and feedback through remote access to my system I'm open to discussing the project further with qu...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Work Tracking Portal Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web programmer proficient in HTML/CSS, JavaScript, and PHP to create a comprehensive work tracking portal. I have a very rough semi functional example site attached. This will be hosted on a private server with vpn access from each user so security is not a extreame concern. key functions basic login system allow users to enter daily work time with some notes ; I would like them to be able to edit them after allow users to see a list of all open jobs and be able to click on them to open them and edit as needed client management - need to be able to search existing clients or add new ones as well as view any jobs open or closed for the client. job photo uploads need to be optimized for mobile phones / tablets I would also like to add a map...

  $377 (Avg Bid)
  $377 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Role Setup in Spring Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a developer to set up user roles in my new spring application like they were in the old struts application. Key Project Details: - Setting up roles: I require the creation of Admin, User,...application. Key Project Details: - Setting up roles: I require the creation of Admin, User, Manager, and Supervisor roles with the same permissions as in the old struts application. - No additional roles: The only additional role needed is 'Supervisor'. I do not require Developer or Guest roles. Ideal Freelancer: - Proficient in Java, particularly Spring Framework. - Proven experience in role-based access control. - Familiarity with legacy system migration. - Good understanding of the Struts framework (for comparison purposes). - Strong communication skills for c...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Advanced Web Crawler System Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...specify which pages, products, and categories to manage, and which information to include in exports. Generate XML or CSV links based on user selection. -Allow users to update specific pieces of collected information across all or selected pages, ensuring data remains current and accurate. 2. Proxy System -Implement a dedicated IP system (proxy system) to avoid server or firewall blocking. 3. Data Access and Export -Allow data export in formats such as CSV, XML, etc. -Ensure data export is compatible with Google Merchant Center and other similar advertising services. 4. User Interface -Provide an interface that allows users to explore scraped content through a hierarchical view. -Ensure the user interface clearly and structurally displays the content of each page. -Provide tools ...

  $2355 (Avg Bid)
  $2355 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Cross-Platform E-commerce Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced mobile app developer who can build a feature-rich e-commerce app that will work seamlessly on both Android and iOS. The app will cater to a WordPress-based online shop, ensuring customers have a smooth shopping experience with access to unique features. Key Features & Functionalities: - User Registration & Login: A seamless and secure process for users to create accounts and log in. - Push Notifications: Utilizing notifications to engage with users and keep them updated with the latest offers, deals, and more. - Connected to WordPress Shop: The app should effectively fetch and display product data from the existing WordPress shop, ensuring real-time updates of the product catalog. - Custom Stock Management: Admin should have the capabilit...

  $8352 (Avg Bid)
  $8352 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I need an application developed for Android, iOS and potentially Windows. This app's purpose will be mainly to host video lessons and class videos, aimed at the education sector. Key Features: - The app needs to be code-access restricted to ensure content security. - It will also require a feature to embed hidden watermarks into the videos for further security. Ideal Skills: - Proven experience in Cross-Platform Mobile app development. - Proficiency in features revolving around Video playing and user security. - Expertise in embedding watermarks into video content. There is no strict timeline for the project completion, quality and attention to detail is more important. Apply if you have the needed skills and can deliver a secure, user-friendly app familiar with Arabic.

  $1022 (Avg Bid)
  $1022 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Comprehensive Cricket Schedule Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...distance in the relevant column. 5. **Google Sheets Setup:** - Create a well-structured and easy-to-navigate Google Sheets document. - Ensure all columns are labeled clearly and the data is sorted correctly. - Share the final document with [Your Email Address]. **Deliverables:** - A Google Sheets document containing the complete cricket schedule. - The sheet must be shared with edit access to [Your Email Address]. **Columns to Include in the Google Sheet:** - Date - Match Number - Teams - Match Format - International or Domestic - UK Start Time - New Zealand Start Time - Stadium Name - City - Distance from Sidcup, UK **Skills Required:** - Proficiency in Google Sheets. - Attention to detail and accuracy in data entry. - Ability to convert time zones. - Basic understa...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา