ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 audit งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการ SEO Specialist ที่สามารถทำ Audit website วิเคราะห์ Keyword, On-page, Off-page เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่ม Ranking ของเว็บไซต์ลูกค้า จ้างระยะสั้นดูแลโปรเจ็คเป็นรายเดือน ลักษณะงานเป็นการ Consult ลูกค้าเสนอแนะแนวทางการวางคอนเท้นท์สำหรับ On-page สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง เพราะตอนนี้ Project Managerเป็นต่างชาติ หากสนใจรับงานสามารถรับบรีฟจาก PM เกี่ยวกับ Scope งานที่ต้องทำ พร้อมเสนอค่าบริการตาม Scope งานเป็นรายเดือนได้เลยค่ะ

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Wordpress website SEO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We would like to hear from SEO practitioners who can help optimise our website for the UK market. The project involves conducting an SEO audit, researching and analyzing keywords, optimizing website content, building backlinks, and monitoring website traffic and search engine rankings etc. The ideal candidate/s will have a deep understanding of SEO best practices and search engine algorithms, as well as excellent analytical, communication, and project management skills. The project timeline is flexible, and the budget will be discussed based on the scope of work and deliverables. If you have the requisite experience, please contact us ASAP with the following information: a) Names of websites you have optimised b) SEO tools you use Thanks

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา
  Comprehensive SEO Audit for Shopify Store for Ranking in GOOGLE BRAZIL 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an intensive SEO audit for my Shopify store, with a goal to rank in Google Brazil. The audit should cover all areas including: - Website structure - On-page optimization - Backlink profile The freelancer should possess strong SEO proficiency but also understand the specifics of Shopify platform. Previous experience carrying out comprehensive audits is crucial here. In your application, please include past work, preferably related to Shopify or e-commerce stores. A detailed report highlighting the areas of improvements and suggestive measures will be highly appreciated. Optimization needs to be done for Portuguese language content. Fluency in Portuguese will be an added advantage for this project. The successful freelancer shouldn't just identify...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm on the search for a knowledgeable and experienced IFS Broker certified auditor to conduct an internal audit, with a razor-sharp focus on food safety management. The chosen professional will: - Be adept in IFS Broker standards, understanding the intricacies of its certification process. - Emphasize the verification of our food safety management protocols, ensuring they meet IFS Broker requirements. - Be responsible for comprehensive document control, maintaining an orderly record of all relevant documents validated in this process. It's crucial that you exhibit an in-depth command over IFS Broker certification guidelines and have prior experience in conducting internal audits with a focus on food safety management. Only individuals meeting these criteria are encoura...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...Proficient in Social Media Marketing: Experience in creating engaging and insightful content across various social media platforms is a must. Ability to implement, manage and fine-tune social media campaigns targeted towards Business professionals. • SEO Expertise: Knowledge and understanding of SEO practices and strategies to optimize web content and improve search engine ranking. Skill in SEO audit, on-page and off-page optimization, and keyword research would be advantageous. • Content Creation: Essential to create well-researched, compelling, and innovative content that can engage and attract the attention of Business Professionals. • Familiarity with Web Analytics: Basic understanding of tracking the effectiveness of various marketing campaigns. The end go...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented and creative graphic designer to produce icon styled images for my website. I require a total of 23...talented and creative graphic designer to produce icon styled images for my website. I require a total of 23 icon style images. The topics for the icons are as follows: Data Integrity & Completeness Model Performance Feature Performance Anomaly Detection Model Inference Bias and Drift Tracing Benchmarking and Baselining LLM Assessment FExplainability Security and Privacy Compliance Monitoring Audit Control Assessment Risk Assessment Innovative Excellence Transparency First Ethical Governance Collaborative Synergy Sustainability and Social Responsibility innovation first curiosity user centric mindset humility I have also attached a word file ...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Boost Homepage SEO & Visibility 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Currently, our homepage is image-heavy with minimal text, which presents unique challenges and opportunities for SEO optimization. **Key Goals:** - Significantly increase our brand's visibility on search engines. - Optimize the homepage to be more SEO-friendly without compromising on quality and aesthetics. -There are 2 companies with Great Canadian in there names. **Requirements:** - **SEO Audit:** Analyze our current homepage to identify SEO weaknesses and opportunities. - **Keyword Research:** Identify high-value keywords relevant to our brand and industry. - **On-Page SEO:** Optimize homepage elements (metadata, alt text for images, headings, etc.) for chosen keywords. - **Content Strategy:** Advise on incorporating text that balances with our image-heavy layout witho...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  MS Word Docxtemplater Report Template 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking docx template I want a docxtemplater template created to generate Audit Reports. You should have experience creating rich Word report templates This is going to have 1 cover page, then an addition 2-3 pages. Here is example of a demo report - Requirements: - Use dark mode (dark purple) Some colors I use: background - #0D0C21, primary - #8870E6. You can use other colors that match with these. Cover page: - full page background (take from google or generate from midjourney, or I can provide if needed) - Auditors logo, name and socials. - Client name - Date Other pages: (can combine them together if needed) - Audit details (list of audit details, optionally rendered, check data type below of what fields go

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer who can conduct a comprehensive audit across three major online selling platforms: eBay, Poshmark, and Mercari. My primary goal is to enhance the performance of my listings on these sites. Here's what I'm looking for: **Skills and Experience Required:** - Proficiency in data analysis with a strong focus on e-commerce metrics. - In-depth understanding of eBay, Poshmark, and Mercari platforms. - Excellent skills in Excel for reporting and analysis. - Experience in e-commerce optimization and sales strategy. **Scope of the Project:** - Review all my current listings across eBay, Poshmark, and Mercari. - Analyze sales revenue, profit margins, and other key performance indicators relevant to my listings. - Identify strengths and weaknesses in my ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Se requiere DBA Oracle especialista en Oracle Audit Vault para que realice la revisión, instalación y configuración de Oracle Audit Vault

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I currently have a Python script used primarily for automating web processes; the specific procedure isn't vital to the function of the script. However, it's experiencing compatibility issues with new chrome driver. I require a Python expert to: - Identify the Python version used and verify its compatibility with current systems. - Audit the script to understand its operation and dependencies. - Outline a solution for making the script compatible with new chrome driver versions. Ideal Skills: - Proficient in Python 2.x and 3.x versions. - Experience working with Chrome driver. - Expertise in debugging Python scripts and resolving compatibility issues. The successful freelancer will ensure the Python script runs smoothly and accomplishes its tasks with the new Chrome...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Researcher in Nairobi, Kenya 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a researchers in Nairobi, Kenya to conduct market research for a retail audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. You will visit 30 supermarkets in the city Nairobi, Kenya. The payment for this project is €440. Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Nairobi, Kenya - Collecting data on an app - Must have an android device Skills and experience needed for this project: - Strong analytical skills - Excellent communication skills - Ability to finish the project by a specific deadline -Flexible schedule Requirements: Android Mobile Device Please get in contact if you are interested in this project.

  $489 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Fix GTM & GA4 for Corporate Site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...setting up and troubleshooting Google Tag Manager (GTM) and Google Analytics 4 (GA4) for a corporate website. The primary issue is an incorrect setup, leading to tracking malfunctions and incorrect data recording. I need someone to meticulously review the current configurations, identify the inaccuracies, and correct them to ensure accurate data tracking and reporting. **Key Responsibilities:** - Audit existing GTM and GA4 setup. - Identify and rectify setup errors. - Ensure accurate tracking of specific goals/events. - Optimize data accuracy and reporting functionalities. **Ideal Skills and Experience:** - Profound knowledge of Google Tag Manager and Google Analytics 4. - Proven experience in troubleshooting and correcting GTM and GA4 setups. - Familiarity with corporate websi...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  ...sales. - Experience in targeting a diverse audience within the pet industry. - Ability to analyze current Google Ads strategies and make effective adjustments. - Knowledge of pet industry trends to tailor ads that resonate with our target audience. - Creativity in ad creation to appeal to pet lovers. - Strong communication skills to regularly update on the campaign's progress. **Requirements:** 1. Audit and optimize the existing Google Ads account. 2. Create compelling ad copy specifically tailored to pet owners and enthusiasts. 3. Develop a comprehensive strategy to reach a broad audience within the United States. 4. Implement tracking and analytics to monitor campaign progress and adjust strategies as needed. 5. Provide regular reports on campaign performance including we...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...comprehensive Home Owners Association audit done, including both its conduction and subsequent report creation. The key area that I want to cover in this audit is the Expense distribution review. I want a professional to carefully review our financials and provide clear insights. This is crucial, because I want insightful data that can help us make educated decisions. For this, I don't want any comparisons with external or industry benchmarks. I want a thorough study of just our data. It's vital we focus on how our expenses have been handled internally. The ideal candidate should have: - Experience in accounting and auditing. - Excellent skills in data interpretation. - An understanding of HOA financials. - Proven track record of creating detailed audit...

  $7227 (Avg Bid)
  $7227 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Data Annotation 3 วัน left

  I am looking for an annotator to help me label job categories of roles. You will be provided with a CSV that contains roles for a Technology company, and has the current title (JOBTITLE) of the position, and the prior positions that the individual has held throughout their career. You are to use the descriptions below ...technology, not just applying existing technology to new problems (those would fall under engineering). This also includes scientists focused on chemistry, biology, or any classical definition of a scientist focused on R&D. Finance - any accounting or finance professionals in an organization focused on M&A, internal financial reporting, investor relations, cash management, treasury, accounting, audit, tax, risk management, and any other financial or accoun...

  $200 (Avg Bid)
  การันตี

  We are seeking a skilled and resourceful Google Ads specialist to optimize and revitalize our existing ad campaigns for a small business. The ideal candidate will have a proven track record in enhancing ad performance while working within tight budget constraints. Responsibilities: Audit and analyze current Google Ads campaigns to identify areas for improvement and optimization. Develop a strategic plan to revamp existing campaigns, focusing on maximizing results within a limited budget. Implement targeted adjustments, including keyword optimization, ad copy refinement, and bid management, to enhance campaign performance. Monitor and analyze campaign metrics regularly, making data-driven decisions to drive improvements.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Boost Your Pet Biz Online 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sales. - Experience in targeting a diverse audience within the pet industry. - Ability to analyze current Google Ads strategies and make effective adjustments. - Knowledge of pet industry trends to tailor ads that resonate with our target audience. - Creativity in ad creation to appeal to pet lovers. - Strong communication skills to regularly update on the campaign's progress. **Requirements:** 1. Audit and optimize the existing Google Ads account. 2. Create compelling ad copy specifically tailored to pet owners and enthusiasts. 3. Develop a comprehensive strategy to reach a broad audience within the United States. 4. Implement tracking and analytics to monitor campaign progress and adjust strategies as needed. 5. Provide regular reports on campaign performance including we...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Secure User Auth System 5 วัน left

  ...to access specific features. - **Database Integration:** Seamlessly integrate user data with our MySQL database. - **Security:** Implementing regular security audits to ensure user data is safeguarded effectively. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in PHP and MySQL. - Experience in building secure user authentication systems. - Knowledgeable in conducting and implementing security audit recommendations. - Strong understanding of data encryption and security best practices would be a plus. The system needs to be scalable and maintain a high level of security to protect user data. If you have a track record of creating secure, efficient authentication systems, I’d love to hear from you. The work is about a web system. More than 500 users should be able to access...

  $595 (Avg Bid)
  $595 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  UK, Ireland, Wales and Scotland CPA & CA Data Extraction 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a meticulous data analyst to compile a comprehensive database of Certified Public Accountants (CPAs) and Chartered Accountants (CAs) in England, Wales, Scotland, and Ireland. The information required includes: - Contact Details: First and Last Names, Personal and Professional Emails, Phone - Company Details: Name, Address, Website - Specializations: Tax, Audit, Consulting, etc. The data should be organized in an Excel spreadsheet that's easy to navigate and delineate information. The database extraction should focus on the following licenses and should be from the official directories of the following: - ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) - ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) - CIMA (Chartered Institute of Manag...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...playing with exchanging paths will without a doubt be charmed by the huge number of new and upgraded highlights, some of which can't be seen as anyplace other than in the most recent and best Samsung telephones. In the event that you're searching for a more profound plunge on each new model, look at our Samsung Cosmic system S24 survey, involved Samsung Universe S24 In addition to audit and our Samsung World S24 Ultra audit. They express beneficial things come in threes, and that is unquestionably the situation with Samsung's lead Universe S series. The organization has a now-laid out rhythm of delivering each new age as a triplet of gadgets that length three different screen sizes, increasing things like battery limit and camera ability as you climb the r...

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Researcher in Aarhus, Denmark 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking researchers in Aarhus, Denmark to conduct market research for a retail audit. The ideal candidate should have good communication skills. You will have to own an android mobile device to be eligible for this project. For this project you will have to go to 10 stores and assess bottle of beers. The number of stores can increase to 15 if the products availability is not reaching 90% with the first 10 stores assess. The set fee for this project is €190. On each store you will have to assess the product, take photos of the defects and make sure to assess the production code. A training material will be provided. Specific requirements for the project include: - Conducting a retail audits in Aarhus, Denmark - Collecting data on an app - Must have an android device ...

  $204 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...performance. 1. SEO for All Pages: Implement comprehensive search engine optimization strategies to improve visibility and ranking of all website pages on search engine results pages (SERPs). 2. Corrections of MET-A-DATA Page: Review and rectify any errors or inconsistencies on the MET-A-DATA page to ensure accurate information and optimal user experience. 3. Correction of SAP BTP Services Page: Audit and amend the SAP BTP Services page to align with current offerings, messaging, and branding standards. 4. Corrections of AISP Page: Evaluate and correct any discrepancies or outdated content on the AISP page to maintain relevance and coherence with the overall website. 5. Corrections of AIWM Page: Revise and update the AIWM page content to reflect the latest advancements, features,...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Expert Forensic Audit Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a forensic auditor with expertise in financial fraud detection, embezzlement identification, and corruption uncovering. My key objective is to meticulously recreate comprehensive financial history and reports for the last year, encompassing income statements, balance sheets, and cash flow statements. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in forensic auditing - Strong analytical skills with attention to detail - Proficiency in financial reporting and accounting principles - Experience in investigating financial discrepancies and fraud - Ability to present complex financial information clearly **What I Need:** - Detailed reconstruction of income statements, balance sheets, and cash flow statements for the last year - In-depth analysis and identif...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm seeking a competent SEO expert for my website, MYACCENTWAY.COM. The ideal professio...rankings, and boost our organic search visibility. Since the current state of SEO on the website is unknown, I am open to a full assessment and recommendations for improvement. I want this project finished urgently. Skills and Experience Required: - Proven experience in successfully optimizing website SEO - Excellent knowledge of search engine algorithms and ranking methods - Ability to do a full SEO audit and provide informed recommendations - Strong analytical and problem-solving skills - Proven track record of increasing website traffic and search rankings Please note that time is of the essence for this project. Our SEO initiative needs to start making a significant impact as quick...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  After discussions on design and functionality, i would like to work on the project with below milestones.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...reflects our new services and aligns with the latest ISO certifications, including Quality, Safety, Information Security, and Environment. - Develop two new service-specific business plans and ensure these are cohesively aligned with the broader group strategy. - Perform a full audit of all operational documentation to verify the presence and accuracy of essential policies, plans, and procedures across each department and operational area. - Update existing documentation to fill any gaps identified during the audit process, ensuring compliance and operational efficiency. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in developing, reviewing, and updating Integrated Management Systems, particularly with a focus on ISO certifications. - Demonstrated ability in crafti...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone with a dual role experience as both a Director and Coordinator pertaining to the realm of cybersecurity. The role demands an individual with mid-level expertise, capable of contributing significantly to risk management, IT governance, and security audit tasks. Key competencies: - Proficiency in implementing and maintaining ISO 27001 standards - Proven experience in cybersecurity risk management - Ability to perform in-depth security audits - Skilled at establishing and managing IT governance processes Please note, this role requires a delicate balance of technical know-how and leadership qualities. As such, professionals with a background as both a coordinator and director within the sphere of cybersecurity will be given higher consideration.

  $2321 (Avg Bid)
  $2321 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Boost LiveAuctioneers Followers Fast! 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a skilled social media ...LiveAuctioneers. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record with social media growth, specifically on platforms like LiveAuctioneers. - Expertise in developing and executing strategies for follower engagement and growth. - Creativity in leveraging both paid and organic methods. - Ability to analyze and adjust strategies based on performance metrics. **Tasks Required:** - Conduct an initial audit of my current social media presence on LiveAuctioneers. - Develop a comprehensive growth strategy that includes both influencer partnerships and targeted advertising. - Implement a content calendar that ensures consistent engagement with my audience. - Regularly review analytics with me to measure effectiveness and adjust tacti...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to significantly improve the loading speed of my WordPress website. Currently, my site falls within the average loading speed range (2-5 seconds), but I aim to elevate its performance to the 'fast' category. **Requirements:** - **Code Optimization:** Audit and refactor necessary code to ensure maximum efficiency. Experience with PHP, JavaScript, and CSS is crucial. - **Server Response Time:** Assess and optimize our hosting environment and database queries to improve response times. Knowledge of WordPress hosting environments is essential. - **Potential Image Optimization:** While my main concerns are code and server response times, I am open to suggestions regarding image optimization if deemed necessary for speed improvements. **Ide...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  1 Month SEO 7 วัน left

  PHASE: 1 – KEYWORDS AND WEBSITE ANALYSIS 1. Keywords Audit & analysis 2. Initial Analysis of the Website in a Document PHASE: 2 - ON-PAGE OPTIMIZATION 1. Title Tag Optimization 2. Meta description Optimization 3. Heading Tags Optimization 4. URL Optimization 5. File Optimization 6. Image Analysis and Optimization of Alt Tags on Required Images 7. Hyperlink Analysis and Optimization 8. External Links optimization 9. Audit of Broken Links 10. Quality of Page Content & Density 11. Checking of Canonicalization error 12. Website URL Redirection 13. Optimized XML Site Map Creation for Google PHASE: 3 – Google Webmaster OPTIMIZATION: 1. Google webmaster installation 2. Google webmaster analysis and overview 3. Crawl Errors 4. International Targeted a...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Boost Visibility & Streamline Site 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...site's specific needs. - **Problem-Solving**: Skilled in troubleshooting and offering creative solutions for optimization challenges. - **Communication**: Must provide regular updates on the project's progress and be open to feedback. ### Project Requirements: - **SEO Optimization**: Implement on-page and off-page SEO tactics focused on elevating the site's presence on Google. - **Code Cleanup**: Audit the website to identify and remove any superfluous code or plugins that may be hindering performance. - **Performance Enhancement**: Suggest and execute strategies to reduce load times and improve user experience. - **Reporting**: Offer detailed pre- and post-optimization reports showing improvements and areas for ongoing focus. I believe this project will not only...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...Implement advanced SEO strategies tailored to our specific keywords and target audience. - Optimize site structure and ensure related links appear as desired on Google search results. - Provide guidance on content optimization for our targeted keywords to enhance on-page SEO. - Strategize on acquiring quality backlinks to bolster our off-page SEO efforts. - Conduct a comprehensive technical SEO audit, focusing on site speed and mobile optimization to improve user experience and search rankings. I believe that with the right expertise, we can dramatically improve our website's visibility on Google, driving more organic traffic and ultimately leading to increased conversion rates. If you have a history of achieving top rankings and are ready to take on this challenge within t...

  $117 (Avg Bid)
  NDA
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert who can provide deep insights into the layout, content quality, and engagement metrics of my Facebook page. Ideally, you have experience in catering to an adult audience and can provide impactful suggestions. The primary goal of this project is to enhance my content strategy, so if you have a solid background in content optimization for Facebook, I would love to hear from you. The better my strategy, the more I can foster relationships with my audience and convert views into actions. Industry is Property Services (specifically renovations/property flipping) Facebook page has only recently been created so before we spend alot of time on it, we want to see that we have the setup right for what we are doing. Thanks! Mandy

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer skilled in WordPress to make specific updates to the quick menu on my website. The changes I need are two-fold: 1. **...understanding of how menu arrangement can impact visitor engagement. - Strong communication skills to understand my objectives and suggest improvements. - Ability to work quickly and efficiently, with a keen eye for detail to ensure that no errors are introduced during the update process. **Conclusion**: I skipped specifying which pages are considered important as I am looking for a freelancer who can audit my site and recommend which pages should be given priority in the quick access menu based on current trends and best practices. Your expertise in enhancing user experience through effective site navigation will be invaluable i...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Audit Wordpress blogs 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I redid my WordPress site and need to check all posts to look for errors or what you think is a bad post. I will give you an excel with about 1000 URL. Depending on how you can help, you will: - Note bad posts: Any posts you think suck and need to be improved, you note for me to check - Make quick fixes: If you can fix any issues you see, you do - Delete: There are a few things to remove such as an image The goal here is to work quickly and give me a view of what you think needs to be improved. You need to have basic Wordpress knowledge, attention to detail, an opinion of what bad content looks like. There is no deadline to be stressed about. I want someone organised who ideally has an opinion. If you can also then add value to fix after, then I am open.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  114 คำเสนอราคา
  SEO Wizardry Needed! 3 วัน left

  ...impact. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in improving search engine rankings - Expertise in crafting compelling meta tags and descriptions - Experience with SEO strategies targeting a national audience - Knowledge in troubleshooting and improving keyword rankings - Proficiency in SEO tools (e.g., SEMrush, Ahrefs, Google Analytics) **What I'm Looking For:** - Comprehensive SEO audit and strategy tailored to national visibility - Optimization of existing content and meta tags - Suggestions and implementation of improvements for page indexing - Continuous monitoring and adjustment to strategy as needed Your expertise could be the key to unlocking the full potential of my website. Let’s make it climb the rankings together....

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  Project brief is attached, please can you review and provide your submissions by 23/02/24

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Quick Fix: Console Errors Resolved 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... 'Submitted URL marked 'noindex'', and 'Submitted URL seems to be a Soft 404'. - **Remove ‘Noindex’ Tags:** Thoroughly review the website to identify and remove any 'noindex' tags inadvertently blocking search engines. - ** File Review:** Assess and update the site’s file to ensure it’s not restricting essential pages from being crawled. - **Comprehensive SEO Audit:** Conduct a full SEO audit to pinpoint and rectify any additional issues that could be affecting the site’s performance in SERPs. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record in resolving similar Search Console errors. - Strong understanding of SEO best practices and Google’s guidelines. - Proficient in technical SEO and web...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Comprehensive SEO Boost for SampattiNivesh.com 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm kickstarting a new enterprise and need a complete SEO sweep for my website, SampattiNivesh.com. I'm focusing on ramping up the site's visibility, so a holistic SEO approach is crucial. Here's the brief: -Diagnose the...-Diagnose the website's current SEO status -Implement on-page, off-page and technical optimizations -Perform content analysis for engagement and SEO impact -Develop and execute a strategy to significantly increase the website's visibility Desired Skills: -Expert in various SEO techniques -Proficiency in content analysis for SEO -Experience with improving website visibility Remember: a thorough audit and the subsequent strategy execution to improve the website's visibility are paramount. This project could be a stepping ston...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  SentryLink Jobs 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cross-device testing to ensure compatibility and responsiveness. Address any bugs, errors, or usability issues identified during testing promptly and efficiently. 6. Security and Compliance: Implement robust security measures to protect user data and ensure compliance with data privacy regulations (e.g., GDPR). Encrypt sensitive data, implement secure authentication mechanisms, and regularly audit and monitor system activity for potential security vulnerabilities. 7. Deliverables and Milestones: Define clear deliverables and milestones for each phase of the project, including design, development, testing, and deployment. Break down the project into manageable tasks and set realistic timelines for completion based on the complexity of each task and the availability of resource...

  $1346 (Avg Bid)
  $1346 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Development of Bill Payment Platform with Admin Backend 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Track the status and progress of support tickets. 6. Analytics and Reporting: • Generate reports on user activity, transaction volume, revenue, etc. • Monitor key performance indicators (KPIs). • Gain insights into user behavior and trends. 7. Security and Compliance: • Implement security measures to protect sensitive data. • Ensure compliance with relevant regulations and standards. • Maintain audit trails of administrative actions. 8. System Configuration and Settings: • Configure platform settings and parameters. • Manage administrative permissions and roles. 9. Notifications and Alerts: • Receive notifications and alerts for important events. • Customize notification settings based on user preferences. 10. Dashboard: &bul...

  $2764 (Avg Bid)
  $2764 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm launching a website to elevate my residential energy consultant business, focusing on promoting my specialized services in energy audits and draft-proofing for homeowners. Here's what I'm envisioning for this project, and I'm looking for a freelancer who can bring this vision to life: **Services Offered:** - Detailed pages on energy audit processes, benefits, and what homeowners can expect. - In-depth information on draft-proofing services, explaining the methodology, tools used, and potential energy savings. - A clear and concise explanation of why these services are essential for energy efficiency and cost savings in the home. **Target Audience:** - The primary audience for this website is homeowners who are interested in improving their home's energ...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am seeking assistance to elevate my website's performance, specifically focusing on improving our Google search engine rankings. My primary goal is to enhance visibility and draw more targeted traffic to our agency's site, which predominantly features informational pages about the services we offer. Scope of Work: Customized SEO Audit: Conduct a comprehensive review of the client's website's current SEO performance, identifying strengths, weaknesses, and opportunities for improvement. Keyword Research and Optimization: Research relevant keywords and phrases to target for improved search engine rankings. Implement keyword optimization strategies across website content. Content Strategy Development: Collaborate on developing a content strategy aimed at creatin...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I have two websites currently at page 1 on search engines, but I'm seeking an experienced SEO expert to solidify their positions and, if possible, improve them. Key Tasks: - A comprehensive website audit to see SEO scope for each website. - Optimize on-page and off-page SEO. - Monitor and report on SEO performance. Skills & Experience Needed: - Proven experience with successful SEO projects. - Expertise in various SEO tools and practices. - Strong analytical skills and keen attention to details. As the project specifics like targeted keywords or specific goals were not provided, I am expecting the person to guide us through the complete process of successful SEO strategy planning and implementation. We can adjust project specifics along the way. Collaboration and trans...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I am currently seeking an expert freelancer to help beautify my website, targeting all potential issues highlighted from a SEMRUSH Site Audit. See Attached reports to get an idea of what needs to be worked on The primary aim is to escalate my website's search engine rankings. I place a higher priority on resolving technical SEO issues impacting the website. The most seasoned candidate for this task should boast a solid background in managing technical SEO issues, ensuring superior user experience, and strong capability with tools such as SEMRUSH. The ideal freelancer should propose clear strategies in their bid to proactively combat these problems, supporting stronger search engine ranking results. Be sure to bid the amount it will cost to solve mostly all the issues. Res...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  I'm looking for an SEO expert to conduct an all-inclusive audit on my WordPress site. Your primary focus should be: - On-page optimization - Off-page optimization - Identifying and addressing technical SEO issues The successful candidate should demonstrate experience with similar past work. Please include an example of prior SEO audits in your application. While I would like for you to use whatever tools you feel most comfortable with, I do specifically require the audit to include data from Google Analytics. Your final deliverable should be a detailed report highlighting strengths, weaknesses and suggested strategy moving forward. An understanding of WordPress SEO and ability to propose site-specific solutions is crucial for this task.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Boost Local Etsy Sales 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...understand the product niche. - Proven success in boosting sales for local businesses through targeted SEO strategies. - Knowledge of local search optimization techniques. - Ability to conduct keyword research and implement findings effectively. - Experience in optimizing product listings and shop pages to improve search rankings and customer engagement. Responsibilities: - Conduct an initial audit of my Etsy store to identify areas for improvement. - Research and identify high-value, local-specific keywords relevant to DTF transfers. - Optimize current listings (titles, descriptions, tags) with local SEO in mind. - Develop a strategy to improve my shop's local search ranking and visibility. - Provide advice on any additional content or changes that could benefit the store...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  SEO Genius Needed 1 วัน left

  ...in the google first page. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in increasing website traffic and improving SEO rankings - Deep understanding of local SEO strategies and best practices - Proficiency in optimising blog post content for SEO - Ability to conduct keyword research and competitor analysis - Experience with SEO tools and analytics Tasks Include: - Performing an initial SEO audit of our current website - Identifying high-value local keywords to target - Optimising existing website/blog content and strategising new posts for SEO - Monitoring and reporting on SEO performance metrics I am looking for a freelancer who can demonstrate success in similar projects and offers strategic, tailored SEO solutions that will help us reach our goal of becoming more visibl...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Boost SEO, Traffic, and Sales 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my website, which is currently not optimized for search engines. My ultimate goals are threefold: significantly increase organic traffic, improve our search engine rankings, and generate more leads and sales. My target audience encompasses national customers, necessitating a strategy that effectively reaches and engages this demographic. **Key Areas for Improvement:** - **SEO Audit:** Initiate with a thorough audit to identify current weaknesses and opportunities for optimization. - **Keyword Strategy:** Develop a robust keyword strategy tailored to national customers to improve visibility. - **Content Optimization:** Refine website content for SEO, making it engaging and relevant to our target audience. - **Technical SEO:** Address any technical issues that might be hamp...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน audit ชั้นนำ