ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 azure งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced Dynamics CRM 365 developer with Virtual Entity expirence. I have got few virtual entity tables link to Azure SQL database. One table has got 1:M relationship with another. In my form, I am trying to populate custom view in lookup field of this virtual entity lookup. I tried it in two different ways but it doesn't work. Method 1: I created fetchXML and link two tables, I get the result but issue is records don't filter in query. I tried this method with advance find as well, and again records don't filter according to criteria for virtual entity. in Advance find, if I try to select the columns from second table then I get error. Methos 2: I tried to create Fetch XML query and use addCustomView method. This method works if filter criter...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Azure Function for Daily Data Transfer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an Azure function to facilitate daily data transfer from Snowflake s3 storage to Azure blob storage. Key Requirements: - I have access to both the Snowflake s3 storage and the Azure blob storage. - The primary goal of this data migration is to integrate the data with other Azure services. - The data should be transferred on a daily basis. Ideal Freelancer: - Proficient in Azure Functions and Azure Blob Storage. - Previous experience working with Snowflake and its utility for data migration. - Strong understanding of real-time data transfer systems is an added advantage.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Cloud computing & VM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Freelancer Wanted: Cloud & Virtual Workspace Architect Upgrade your business infrastructure with a secure and efficient virtual workspace! We are seeking a skilled cloud computing and virtual machine (VM) expert to design and set up a secure virtual workspace for our growing business. The ideal candidate can: Analyze our business needs and recommend the optimal cloud platform (e.g., AWS, Azure, GCP) for our operations. Design and configure a secure virtual workspace using VMs, ensuring smooth operation of essential applications. Optimize our cloud setup for cost-effectiveness and scalability to support future growth. Provide ongoing maintenance and support, guaranteeing optimal performance and security. Bonus points if you: Have experience with Paper Sp...

  $318 (Avg Bid)
  $318 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Angular/Java Developer for API Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Angular developer who is proficient in Java and TypeScript. The project primarily involves ...in Java and TypeScript. The project primarily involves API integration and will require familiarity with cloud services, particularly AWS. Key Requirements: - Strong Angular experience (at least 80% of your work history) - Proficiency in Java (at least 20% of your work history) - Solid understanding of TypeScript and JavaScript - Previous experience with API integration - Familiarity with AWS /azure. Please be aware that I am seeking to work with individuals only - no companies. Additionally, I will require a brief interview to assess your skills and suitability for the project. Your ability to communicate effectively and work well in a remote setting is...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Database Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a team of Database Engineers who can combine multiple sources of data into an Azure MySQL database on an automated basis. The operation must comply with HIPAA regulations under an organizational development environment (VDE). All VM's and databases will be deployed through Azure.

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  EKS Kubernetes Expert for Comprehensive Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the lookout for a seasoned EKS Kubernetes expert. My primary tasks that need help with include deployment and scaling, configuration and management, troubleshooting, debugging...and scaling, configuration and management, troubleshooting, debugging, and key upgrades. The EKS upgrades should ideally empower our system with improved performance, as well as apply important bug fixes and patches. The current Kubernetes platform I'm utilizing is on the cloud, specifically AWS, Azure, and GCP. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in deploying, scaling, and managing Kubernetes clusters - Expertise in troubleshooting and debugging on Kubernetes - Familiarity with AWS, Azure, and GCP platforms - Proven track record of successful Kubernetes upgrades improving pe...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Azure Deployment Support for AdonisJS API 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone proficient in AdonisJS 6 to assist me in deploying a small API on Azure App Service. The API is intended for data processing, specifically text data. Key Points: - The API is fully developed and functional locally, but when deployed on Azure App Service, it's not accessible. Your primary task would be to address this issue and ensure the API is fully operational on the Azure platform. - The API is built with Adonisjs 6 for text data processing; prior experience deploying Adonisjs Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AdonisJS 6 and Azure App Service deployment - Experience in debugging and resolving API accessibility issues - Prior experience with text data processing APIs - Strong communication skills for effective collaboration

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Luxury tropical villa design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...exceptional living spaces that seamlessly blend with their natural surroundings? Do you possess a keen eye for detail and a knack for translating clients' visions into stunning architectural designs? If so, we're looking for you! We are embarking on an exciting project to design two exquisite villas in the serene paradise of Koh Phangan, Thailand. Nestled amidst lush greenery and overlooking the azure waters of the Gulf of Thailand, these villas will epitomize luxury living in harmony with nature. What we're looking for: Innovative Design: We want to push the boundaries of traditional architecture and create something truly unique. Circular shapes and arches are preferred, and a mezzanine design is desired to maximize space utilization and aesthetic appeal. Sus...

  $1994 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1994 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Centralized Azure AD with SmartCard Authentication 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to set up Azure Active Directory with Smart Card Login functionality primarily to centrally manage user accounts of employees in my organization and improve security. The Key Responsibilities include: - Setup and Configure Azure AD to work with Smart Card Login. - Guarantee a flawless user experience that seamlessly integrates the smart card login feature with Azure AD. We want it to be 100% cloud based and users to use there microsoft accounts to login with there smart card. - If the smartcard is removed from the card reader we want the users windows session to be locked until they re-insert the card/resume session. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in setting up and managing Azure AD. - Expertise in configuring smart card lo...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Azure Data Factory Integration Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced professional who can adeptly manipulate and extract data from relational databases using Azure Data Factory for API endpoints. Key Requirements: - Solid understanding of Azure Data Factory tools and best practices - Expertise in data extraction and customization - Proficiency in multiple programming languages - Experience working with relational databases, cloud storage like Azure Blob Storage, and on-premises files - Proven track record of successful integration of different data sources using Azure Data Factory - Exceptional problem-solving skills The project involves handling an existing pool of databases constructed in a range of programming languages; hence, versatility is a must. If you are a resourceful individual wh...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Job Title: Senior Master Data Management (MDM) Developer Monday to Friday Remote via Zoom 2-3 hours/day IST Night (7pm to 12amIST) Salary: 30,000 INR per month We are seeking a Senior Master Data Management (MDM) D...(7pm to 12amIST) Salary: 30,000 INR per month We are seeking a Senior Master Data Management (MDM) Developer with a focus on healthcare. Strong SQL skills for data manipulation and querying. Experience with ETL development and integration. Familiarity with Azure Data Factory and cloud/on-prem migrations is advantageous. One needs to be available in the mentioned timings and willing to work by screen share and remote control via Zoom. Skills Required: Master Data Management (MDM) ETL development and integration Strong SQL skills SSIS Azure Data Factory Cloud/o...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  DevSecOps Pipeline for Secure Coding 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced DevSecOps engineer who can establish a secure coding pipeline for my project. Key Responsibilities: - Creation of a robust DevSecOps pipeline using GitLab CI/CD and Azure DevOps - Incorporating a branch git workflow for code development - Implementation of YAML, Powershell, and Python for pipeline development Specific Security Requirements: - Integrate vulnerability scanning for proactive identification and mitigation of threats - Implement static code analysis to improve code quality and security - Secure secret management to protect sensitive data - Integrate DAST (Dynamic Application Security Testing) for real-time security analysis I require someone who's well-versed in both DevOps and security practices. Experience with the above ment...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Python/Java Programmer for Desktop Software 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient Python and Java programmer to develop a desktop software for me. Key Responsibilities: - Software development utilizing Python and Java. Ideal Skills and Experience: - Proficient with OpenAI and creating queries with api - Flask or similar backend with javascript, etc, front end - Microsoft Azure deployment - Working with database - Proficiency in Python and Java programming languages. - Extensive experience in software development, specifically desktop applications. - Strong problem-solving abilities and attention to detail.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  As an Azure developer, you’ll be tasked with cloud migration, application development, and infrastructure management tasks. I'm looking for someone to integrate with our existing Azure resources and infrastructure. You'll need to be adept at managing low complexity projects, ensuring optimal performance and security. Essential skills and experience include: • Expertise in Azure cloud migration • Familiarity with Azure application development and infrastructure management • Experience working with existing Azure resources • Ability to handle low complexity projects effectively.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...management, data analytics, and financial or capital markets applications. - Experience with third-party service and API development and integration. - Strong problem-solving skills and an eye for detail. - Excellent communication and project management abilities. - Preferable knowledge in Angular, c# and python for backend and MY SQL - SaaS must be easily managed to run in Cloud Providers like Azure or AWS. If you think you're the right person for this job, I'd love to hear from you. Figma: Sample of one of the 3 profiles:

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก
  $1500 - $3000
  93 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Freelancer who can implement Single Sign-On (SSO) functionality between our Nextcloud installation and our Azure Active Directory (AD). Here's an outline of the project specifics: - **SSO Implementation**: I need users to be able to sign in to Nextcloud using their Azure AD credentials. Additionally, users should be automatically provisioned in Nextcloud when they are added to Azure AD. This will ensure a seamless login experience for our team and ensure that new additions to our organization are easily on-boarded to our Nextcloud system. - **User Roles and Access Permissions**: I haven't specified any specific user roles or access permissions, as I'd like to discuss this further with the potential freelancer. However, we're...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I urgently require a professional to assist me in setting up a Microsoft Partner Network Account for reselling purposes. I am required to resell Office 365 and Azure to both businesses and individual customers. - Required Skills and Experience: - Proficiency in Microsoft Office 365 and Azure platforms - Previous experience in setting up Microsoft Partner Network Accounts - Ability to work efficiently under time constraints - Understanding of the nuances of reselling to both businesses and individuals. This project must be completed as soon as possible, so potential freelancers must be able to start and finish work immediately.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...Our budget for this project is approximately 1.5 lacs INR, and the inclusion of the mandatory floating widget is non-negotiable. Technology Stack: Mobile App Development: Native (iOS and Android) or Cross-platform (React Native, Flutter). Backend: Node.js, Django, Ruby on Rails, or any preferred backend technology. Database: MongoDB, MySQL, or PostgreSQL. Cloud Services: AWS, Google Cloud, or Azure. Monetization Strategies: Advertisements: Banner ads and interstitial ads. Premium Subscription: Offer an ad-free experience and additional features. In-App Purchases: Introduce exclusive content or features for users. We invite qualified developers to submit detailed proposals by 28th Feb 2024. We look forward to reviewing your proposals and embarking on this exciting project toget...

  $2254 (Avg Bid)
  $2254 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...am seeking a skilled developer to deploy an Azure Kubernetes Service (AKS) using Terraform. This should also include a DevOps yaml pipeline with custom Azure CLI tasks, as opposed to marketplace tasks. Key Components: - Azure Kubernetes Deployment: This involves deploying an AKS that ensures security, compliance, scalability, and load balancing, as well as seamless integration with other Azure services. - DevOps Yaml Pipeline: The setup should include a DevOps yaml pipeline with custom Azure CLI tasks instead of marketplace tasks. - Service Deployment: The provision to deploy services to the Kubernetes cluster, such as Flagsmith through the same setup would be an added advantage. Ideal Skills & Experience: - Proven experience deploying Azu...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Hyper-V to Azure migration. Your primary responsibility will be to facilitate smooth migration of our Hyper-V VMs to Azure. Ideal Freelancer: - Must have a proven track record in Hyper-V to Azure migrations - Previous experience is a must, so please include this in your application - Expert-level Azure experience is a prerequisite I have successfully migrated one server using the “Azure Migrate tool” and migrated a 2nd server, I deleted the second server on Azure since I forgot to enable RDP prior to pushing the server out. I then tried to repush the server out and failed. It wouldn’t let me. So I deleted the migration tool and reinstalled it. It looks like its connected correctly, but I s...

  $76 / hr (Avg Bid)
  $76 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  See details per the word document. Goal is to get a regex that ensures only valid Azure BLOB access urls are returned.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I urgently need a skilled .NET Core Developer to assist with web development on my ongoing project. The developer must be proficient in: when large file upload in azure server that time "Request Entity Too Large" error is showing. but in local its working fine. - Microsoft's .NET Core framework - Web development using .NET Core - Designing efficient web architectures The ideal candidate should have extensive experience in these areas. Being able to integrate third-party services would be beneficial. Due to the urgency, I require the freelancer to complete the work ASAP.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Azure Data data engineer expert for interview guide 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Azure Azure Devops AWS Jenkins Terraform Kubernetes Docker Ansible Ansible tower Git hub Git Linux Monitoring with third party tools Sonarcube, veracode. Scripting: python, bash, powershell

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  .NET 6 Full Stack Developer Needed -- 3 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need additional hands to add new features and bug fixes in existing web applications Tech Stack .NET6, C#, SQL 2019+, HTML, JQuery, Azure Dev Ops Experience in Deploying application in Windows and Ubuntu 20.04.6 LTS mandatory Preferred fullstack developers with experience in following areas : Messaging, Sharefiles, ShareScreen and Remote Desktop, Audio/Video Calls, Survey cum Poll Platform with real time dashboards enhance UI/UX design and Interactive Graphical Dashboard While its a short term engagement depending on skills can be extended.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Azure DevOps Architect to help us utilize Azure Pipelines, Azure Repos, and Azure Boards for our project. The main objectives of this project are to achieve continuous integration and deployment, facilitate collaboration and communication, and manage the project in an Agile way. The project will require skill with Power Shell. Ideal Skills & Experience: • Experience with Azure Pipelines, Azure Repos, Azure Boards • Power Shell programming language proficiency • Knowledge of Continuous Integration and Deployment • Comfortable working within Agile Project Management frameworks • Strong collaboration and communication skills.

  $1192 (Avg Bid)
  $1192 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled Azure expert to help me enhance the remote desktop services (RDS) on my Windows Server 2019 Datacentre. Key tasks involve: - Increasing the concurrent RDS remote sessions from 2 to 5. - Users are already configured and operational- it is just concurrent sessions that are the issue beyond 2. - Ensuring the transition is seamless for users and does not disrupt existing services. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Azure and Windows Server 2019, with a proven track record of successful RDS configuration. - Strong understanding of user access control and permissions, particularly in a business context. - Familiarity with accounting applications and their configuration on a server. - Excellent communication skills an...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I have an Azure-hosted web application that I would like to deploy, I am looking for an entry-level freelancer who can handle this task. Key Requirements: - Deployment on Azure: The freelancer needs to have basic cloud computing knowledge and a decent understanding of Azure's services. - Web Development Understanding: While this is not a web development project per se, having a basic understanding of web applications would be beneficial. - Entry-Level Experience: I'm specifically looking for someone who is relatively new to freelancing, but who has some experience working with cloud services. Ideal Skills and Experience: - Basic understanding of cloud computing - Experience with Azure would be a plus - Some knowledge of web development - Entry-level experie...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...experience Application Details: Apply with comprehensive details about yourself and your team. While it's not decided at this stage, your application could include past work, your relevant experience, and detailed project proposals. Preferred Technologies: Though no specific AI technology or platform has been decided for this project, your comfort with IBM Watson, Google Cloud AI or Microsoft Azure AI could be advantageous. However, I am open to any technologies you've had success with in the past....

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  WordPress Inconsistent permission issue -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We have website called , Recently, We migrated this site to MS Azure and immediately after migration We started to get wordpress inconsistent permission issue and due to this unable to update plugins, themes and latest version of wordpress. We are looking for a wordpress expert who can fix this issue using SSH connection & bitnami linux because We dont want any plugins and for this I can provide you server credentials and wp-admin credentials also. Interested people read above carefully and apply. Thanks

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Azure Virtual Network Configuration Urgently Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for Azure Storage and network expert, which can help me implement the security on the storage account and the storage account should only be accessible through a web app. I have the sas token created for the blob, have the webapp deployed, but somehow I'm getting 403 when I try to access from the web app.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Exporting users list from various providers - Script 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a list of providers that I want to export the users from into a database file that can be used b...that on AWS Lambda or similar Serverless implementation. I think Python would be good but also open to Java. I am not sure if you can or suggest to have multiple script that runs as a different process or you can build a Mono-Repo that can handle all of those providers under one process and can be easily scale to add more applications. Below is the list of Providers: Airflow AWS On-Prem AD Azure AD Control Money Data Lake Data Warehouse GitHub Jenkins Kyriba Loyalty Admin Loyalty API Mode MongoDB NetSuite Octopus Deploy OKTA Pricing Engine Reconart SQL Server SSRS Tableau TeamCity Workday Best of luck, I think it's better to have a Milestone for each one of ...

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Azure DevOps for Microservices Deployment 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an Azure DevOps expert to help with setting up a CI/CD pipeline specifically tailored for deploying Microservices. Key Responsibilities: - Setting up a Continuous Integration and Continuous Deployment pipeline using Azure DevOps. - Customizing the pipeline to the specific requirements of deploying Microservices. - Ensuring the pipeline is efficient, reliable, and scalable for Microservices deployment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with Azure DevOps, especially in the context of Microservices. - Strong understanding of CI/CD principles and best practices. - Prior experience in setting up environment configurations for development, testing, and production stages. - Excellent communication skills and ability to work collaborativ...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  As the initiator of this project, I urgently require a specialized freelancer to assist in two central areas. Firstly, help establishing a reliably structured design for the Azure bus service is necessary. Secondly, your skills will be vital for implementing effective message routing. Your relevant experience in these topics, specifically within .NET, will be crucial for the successful completion of this project. Please provide this information within your application. Completion is required as soon as possible. Native ability in .NET and prior professional experience with Azure is highly regarded.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Fintech Web App Development with Aggregation & Unified Interface 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Unified Interface: The app should provide a single, user-friendly interface for all banking activities. - Transaction History: The app should offer a clear and comprehensive transaction history feature. Moreover, security is a top priority for this project. I need the developer to ensure that the app is equipped with: - Two-factor authentication - Data encryption - Secure API integrations - Azure Integration - POWER BI Integration - Payment Integration - Yodlee and Plaid 3rd party APIs An ideal candidate for this project should have a robust background in fintech development, with a strong focus on security and user experience. Experience with web-based financial applications and the aforementioned security requirements is crucial. The ability to efficiently integrate multipl...

  $841 (Avg Bid)
  $841 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We have initiated the deployment of a collective video call service using an open-source platform within the Microsoft Azure environment. The virtual machine (VM) and network resources have already been configured, but the project requires finalizing the setup to ensure the service is accessible both within and outside of Azure (internal and external IP). We are seeking an experienced professional who can complete the following tasks: Required Services: Review the current configuration of the virtual network and VM in Azure. Complete the network parameter setup to ensure the video call service is accessible over the Internet, including the configuration of firewall rules and network security if necessary. Install and configure all necessary components and dependencie...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Backend Guru for C# Azure Function 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced developer with solid knowledge in backend development, particularly in C# and Azure Function. The main task will involve creating an Azure Function to authentificate with Google Calendar by using Workload Identity Federation. . Successful completion may lead to future, similar tasks.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Configure Azure AD & Intune Demo -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced professional to set up a demo using Azure Active Directory (AD) and Intune, integrating my Windows computer into the domain. The ideal freelancer must have knowledge and experience setting up Azure AD and Intune for a quick demo.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  เร่งด่วน NDA
  Custom Wix App for Data Display 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience and skills in developing with Wix and Wix Apps, SQL and integrating them cohesively. Understanding the importance of data management and the ability to integrate real-time updates into a simple yet functional interface will be critical for this role. Here's the full Scope of Work for integrating your system with Azure SQL and developing the necessary functionalities on your Wix Application: **Azure SQL Integration and Database Setup:** - Integrate the system with Azure SQL. - Create databases for **Customer Information**, **Customer Sizing**, **Certification Information**, **Purchase Information**, **Courses**, and **Certification Dates**. - Define data structure and schema based on the provided Excel sheets. - Develop data import and validation p...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  IoT Solution for Data Transmission & Visualization 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...designated IoT devices. Key Requirements: - Utilization of Temperature/Humidity, GPS, and Camera Sensors: The IoT solution should be capable of collecting data from these sensors. - Data Transmission: The collected image data needs to be sent to an Azure platform once per day. Temperature/Humidity and Telemetry data to be transmitted every two hours (upon wake up of the device) - Visualization on Computers: The entire system should be optimized for viewing per client. Ideal skills for this project include experience with IoT solutions, Azure platforms, and a strong understanding of the various sensors required for the data collection. It would be a plus if you have a background in handling image data within IoT systems since the next project will be to implement comput...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  AI-Enabled Computer Vision Condominium Security System Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a dedicated Computer Vision/AI developer who can build a comprehensive security system for a condominium. The scope of this project includes: 1. Implementing Object Detection: The system should be capable of identifying objects within the condominium premises in real-time. 2. Facial Recognition: It has to recognize residents from guests, aiding in the identificat...development with OpenCV, TensorFlow/PyTorch, and other computer vision libraries is required. Knowledge of cloud systems and serverless architectures is a plus. The project will be conducted remotely, and a functional MVP must be delivered for pilot testing with real clients within a 3-month timeline. Key Skills: Computer Vision/AI Deep Learning Python, C++ development Cloud computing knowledge (AWS, ...

  $522 (Avg Bid)
  $522 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  ...integrating FastAPI with Microsoft Identity for authentication purposes. Our project involves a FastAPI application that requires secure authentication mechanisms, leveraging Microsoft Identity (Azure AD). We have encountered specific issues regarding the authentication flow and token validation, which necessitate professional expertise. Core Requirements: Expertise in FastAPI: You should have a profound understanding of FastAPI, including its asynchronous programming model, dependency injection system, and security utilities. Experience with Microsoft Identity: You must be well-versed in Microsoft Identity (Azure AD) for OAuth2 and OpenID Connect authentication flows. Experience with MSAL (Microsoft Authentication Library) is highly appreciated. Problem-Solving Skills: W...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Hi, Please apply only individual. Agency can apply but budget should not be more than mentioned. Role : GCP Engineer (OTP) Exp : 7 + yrs SHIFT: IST Cloud Storage Buckets, BigQuery (SQL, Data Transformations and movement) Airflow (python, DAGs), DBT IAM Policies PyCharm Databricks (pySpark), Azure DevOps Clear and confident communication

  $1424 (Avg Bid)
  $1424 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Senior Site Reliability Engineer (SRE) 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Join our Cloud team as an experienced engineer. You'll design and scale our solution from an infrastructure perspective across multiple clouds. Key Qualifications: 5+ years of engineering experience. Proven SRE or DevOps expertise. Strong experience with Kubernetes and Kubernetes operators. Ability to understand, write and review code in Go. Solid experience with AWS cloud infrastructure. GCP/Azure would be a plus. Skilled in observability practices. Contributions to open-source projects are a significant plus. Initiative at the level of independent project/task management. The position expects on-call shifts during working hours. Preferable time zone for this role is GMT+0 - GMT+4 Technology Stack: AWS, Kubernetes, Go, Terraform, Postgres (RDS), VictoriaMetrics and Prometheus ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Rust 1.52 Developer for API Integration 20 ชั่วโมง left

  Try and Buy Application Description: The Try and Buy Platform is an web application that allows users to try products before making a purchase. It provides a platform for customers to browse, select, and order products. Features: User Registration and Authentication: Users can register for an account and log in securely using Azure B2C. Product Catalog: Users can browse through a catalog of products. Product Details: Users can view detailed information about each product, including images, descriptions, specifications, pricing. Try Before Buy: Users can select products they're interested in and add them to their "Try Before Buy" cart. Order Placement: Users can place an order for the selected products, specifying delivery address and payment information. User Prof...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Excel VBA Macro Migration to MS Azure 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for skilled programmers who have the expertise in converting Excel VBA macro codes into a cloud-based solution that can be run on MS Azure. Key Requirements: - Conversion of Excel VBA macro focusing on data analysis - Development of a scalable and secure MS Azure-based solution Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel VBA and cloud technologies - Experience in migrating Excel VBA macros to cloud-based platforms, especially MS Azure - Strong understanding of data analysis and cloud security - Proven track record in developing scalable cloud solutions

  $1061 (Avg Bid)
  $1061 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Cloud Hosting for Corporate Website 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...solution for my upcoming corporate website. Key Requirements: - Cloud Platform: I'm open to using either Azure or AWS - so experience with both platforms will be a plus. - Purpose: The primary objective of the website is to establish a strong online presence for my brand. Therefore, the hosting solution should offer excellent performance and reliability to ensure a seamless user experience. Additional Information: - High Traffic: While we're not expecting high traffic events or launches at the outset, the hosting solution should be able to handle increased traffic if the website gains popularity in the future. Ideal Candidate: - Extensive experience in cloud hosting, particularly with Azure and AWS. - Proven track record in setting up hosting solutions for ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am seeking a freelancer with deep experience in .NET MVC project code and Azure databases who can assist me in deploying my project on Azure. The task specifically involves: • Investigating issues with my database connectivity on Azure. • Identifying and resolving authentication-related errors I am currently encountering while using SQL Server authentication. The freelancer ideally could view these issues on my laptop setup and advise solutions accordingly. Knowledge of error diagnosis is critical. Understanding of Azure databases, .NET MVC projects and SQL Server authentication is a must.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน azure ชั้นนำ