ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 binary analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน(ฟรีแลนซ์ ทำงานที่บ้าน) รายละเอียดงาน -จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด(รับเป็นแบบระยะยาว) -แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Innovative Web Mashup Application Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that displays photos related to user’s interest. This can be done by fetching user’s “like” from Facebook web API, and then use this information to retrieve Flickr photos (using Flickr search) related to user’s like. (Note: A good implementation of this application would be at a pass level) In a more sophisticated implementation, an analysis of user’s Facebook posts could be done to determine user’s interest. You could implement your own analysis or use text analysis web API. You are not restricted to using Flickr and Facebook APIs. In fact, students aiming for more than just a pass grade are expected to come up with creative/innovative and new ideas and demonstrate that they are able to learn and use Web APIs that have not ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Senior Java Developer 6 วัน left

  TrueFirms is seeking a Java Software Engineer who must be associated with an Agency (B2B) to help design and build our industry-changing media monitoring and analysis platform. I've attached the job descriptions for both roles. Please be aware that candidates must be based in Pune and are required to attend the office three times a week. Please let me know if anyone is ready to deploy resources

  $2390 (Avg Bid)
  $2390 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in search of an experienced business plan writer specializing in the retail sector. The plan will be instrumental in attracting potential investors. Key Responsibilities: * Detailed examination of retail market conditions, trends, and competitor analysis. * Thorough understanding of retail market to draft a compelling plan that appeals to investors. Preferred Skills: * Robust experience in the retail industry. * Proven track record of similar projects. * Excellence in market research and analysis skill. * Strong presentation and persuasion abilities.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Dual Market Stock Prediction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a reliable system that carries out a time series analysis on live stock price data from both the BSE (Bombay Stock Exchange) and NSE (National Stock Exchange). Specific project requirements: - Data Collection: Compile live trading data from both BSE and NSE. - Programming Language: The model should be developed using Python and webapp using django. - Deliverable: Create a prediction model based on Time Series Analysis apply suitable ML model like LSTM AROMA. Ideal skills and experience for this project: - Strong background in financial market analysis. - Proficiency in Python language and financial analysis libraries. - Solid understanding and hands-on experience with Time Series Analysis predictions. - Ability to handle and work with live mar...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I require a detailed and accurate excel typist with a strong background in financial data analysis specifically in calculating profit margins. This person should: - Have strong excel typing skills for efficient data entry - Be knowledgeable in financial data analysis - Be able to interpret and analyze profit margins effectively - Have logical data organization skills to improve the overall workflow This role is essential for understanding and monitoring the profit margins of my business. Accurate analysis will aid in making strategic business decisions. Your expertise in handling financial data is highly valuable for this role.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Movie Theatre Ticket Sales System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Cloud-Based POS: The system should be user-friendly and accessible from any location. - Inventory Management: The POS should allow for easy tracking and management of ticket inventory. - Sales Reporting: I need a comprehensive sales reporting system that provides insights on movie ticket sales. - Customer Management: The system should be able to store basic customer details for future marketing and analysis. The Ticket Sales: - The ticket sales will be done physically at the theatre; hence, the system should be optimized for this environment. - The Android app should provide a user-friendly interface for sales staff to process ticket sales and manage customer transactions. - Integration between the cloud-based system and the Android app should be seamless, to ensure real...

  $1430 (Avg Bid)
  $1430 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Comprehensive Campus Student Life Investigation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am...different aspects of student life in the campus. - You need to explore social events and activities, academic support and resources, housing and accommodation options. - The purpose of this research is to improve student engagement and experience. Skills and Experience Required: - Research: You should conduct comprehensive research on student life in a campus setting. - Data Analysis: The investigation should include the analysis of your findings. - Report Writing: You should be able to produce a detailed and coherent report based on your investigation. - Knowledge of Student Life: Understanding of the dynamics of student life is essential for this task. Your findings and subsequent recommendations will be crucial in enhancing student engagement and their overall c...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Comprehensive Stock Options Analysis Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...create a detailed Stock Options Analysis website for me. Ideally, you have a solid background in financial web projects and a keen understanding of the stock market. The site should feature: - Historical Analysis: Capabilities to assess past market trends and options performances. - Technical Analysis: Tools to facilitate an in-depth statistical study predicting future activity. - Fundamental Analysis: Feature to dissect financial statements towards determining a stock's fair value. - Option Chain Analysis: A comprehensive review of option contracts for a particular security is required. Moreover, I want the site to include the following functionalities: - Real-Time Data Updates: Keep users informed with real-time data on the stocks. - Option C...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Google Ads Policy Issue Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in nee...and help me understand why their advertisements are showing up despite potential policy violations, while mine are not. Key Points: - The primary objective is to look into the reasons behind the competitor's ad visibility, even with potential policy infractions. - The ideal freelancer will provide a detailed diagnosis of the situation, including potential policy breaches within the ads. - The analysis should include a comparison between my ads and my competitors' ads, to identify and explain the discrepancies in visibility. Your experience in Google Ads and a keen eye for policy compliance are crucial. The ideal candidate is someone who can sift through the intricacies of Google's ad policy and competitive landscape to reveal insights that can hel...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Excel sheet Data Typing 6 วัน left

  I have a significant amount of text that needs to be typed into Excel quickly. The data is in a simple text format, no complex formatting required. Key requirements: - Proficient in Excel and typing - Attention to detail - Ability to work under tight deadlines The data is straightforward text and requires no specific formatting or analysis. The ideal freelancer will be skilled in data entry and be able to commit to a quick turnaround time.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Voice Driven AI Answering Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a developer to bring a comprehensive voice AI project to life. Key aspects of the project include: - Integration of voice recognition - Implementation of natural language processing - Development of a functional virtual assistant - Language Model and AI analysis I have a design and user interface in place, so your primary focus will be on the backend development to ensure seamless, reliable functionality. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency Python, Java or relevant coding language - Strong understanding of voice recognition and natural language processing - Experience in virtual assistant development - Ability to work with existing designs - Developing custom language learning model and coding to deliver relevant response. Deliverable...

  $25 - $50 / hr
  ปิดผนึก NDA
  $25 - $50 / hr
  17 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient web developer to create an ...-Content Management: Admin section so we can post content. (optional forum) -Experience in incorporating secure payment options, like Stripe, is crucial. We want our customers to be able to be redirected to the payment service by Stripe that we have a contract with. -Data Management: I'd appreciate someone proficient with data gathering tools like Matomo to handle user interaction data for analysis. (will give you more details) -Newsletter (on payment subscription through service by Stripe) Configuration (we will call it Journal): Lastly, it would help if you had a background in newsletter set-up for business communication. Your experience in creating such a platform would be highly beneficial in making thi...

  $2337 (Avg Bid)
  $2337 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  ...formatted and that outliers, missing values, or inaccuracies are dealt with. - Exploratory data analysis: Extracting insights from the datasets, visualizing trends and discovering correlations. - Model development and evaluation: Carrying out predictive modeling and anomaly detection. Specifically, identifying potential financial transaction anomalies. More about the project: The goal is not predefined and can range from predictive modeling to anomaly detection based on what is discovered in the exploratory data analysis. Ideal Skills: - Proficiency in R Studio and understanding of data mining and the CRISP-DM framework - Experience in data cleaning, preprocessing, and exploratory data analysis - Strong skills in model development and evaluation - Background in ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I require a skilled data entry professional to type data from various online sources into a structured format. This information will be used for subsequent data analysis. Key responsibilities: - Accurately type data from online sources Ideal Skills: - Proficient in typing - Attention to detail - Ability to maintain data integrity This position would be ideal for someone with a keen eye for detail and strong typing skills.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  3D Urban Design Modelling from AutoCAD 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an AutoCAD DWG file for an urban design project. I'm looking for a 3D mode...street elements need to be done in detail such as flooring, planters, bus-stop etc. - The 3D model does not need to have textures or colors. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in AutoCAD and 3D modelling software. - Previous experience with architecture projects. - Ability to work with medium level of detail, staying faithful to the design's overall intent. - An understanding of spatial analysis in urban design would be beneficial. I have attached 2 reference images. These will be the final output which I will further detail out on Photoshop, for that I need the base model. If you're confident in your 3D modelling skills and have experience in similar projects, I'd lov...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Streamlined Automation Flow Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have developed a community and job portal and we are looking to create an automation flow to streamline processes for my business. Use case: Job-Seekers sign up, post their resume and seek jobs. Employers sign up, purchase a job-package, search for candidates, connects and run interviews. Our platform is run by ...Artificial Intelligence, and AST is also necessary. PLEASE TELL US YOUT EXPERIENCE AND LINKS TO PROJECTS FOR THESE PLUGINS. Ideal candidates for this project should possess: - Strong experience with the aforementioned platforms and tools. - Knowledge in automation and process streamlining. - Proficiency in handling customer service responses, email marketing campaigns, and data aggregation and analysis. - Demonstrable track record of delivering complex automation...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I need a comprehensive and efficient transportation per student cost model developed as soon as possible. Key Components: -Finding out per student cost -Finding out per bus cost Data Points: - I will provide you with the information that can help calculate the key components stated above. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cost analysis and financial modeling - Experience in transportation logistics and efficiency - Ability to work quickly and accurately, delivering within a tight timeline.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a thorough and capable freelancer to assist in data entry tasks. This project revolves around seeking out the contact details of companies provided by me. Key tasks will include: - Google each company name I provide - Gather relevant contact details such as pho...seeking out the contact details of companies provided by me. Key tasks will include: - Google each company name I provide - Gather relevant contact details such as phone numbers, email addresses, and the company's website As I am seeking information from a range of different companies without specific criteria, being detail-oriented and accurate will be crucial. Experience in data cleaning, analysis, and transcription would be advantageous. Understanding and utilization of web scraping techniques would also...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Excel Data Analyst 6 วัน left

  I require a highly skilled professional with dexterity in MS Excel and Video Editing. Tasks will encompass: For MS Excel: - Comprehensive data analysis - Detailed spreadsheet formatting - Advanced formula creation for profound financial analysis. For Video Editing: - Apt video trimming - Expert color correction - Adding text and graphics creatively to videos. Ideal candidate will have proven ability in both fields, demonstrating both attention to detail in data management, and creativity in video enhancement. Proficiency in financial analysis and data visualization is a major plus.

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Python Developer for AI and ML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...AI algorithms and systems. - ML Model Development: This role will require you to design, train, and optimize machine learning models. - Data Analysis: You'll need to collect, interpret, and present data in a meaningful way, to help inform our AI and ML projects. Required Skills and Experience: - Expertise in Python is a must. You should be comfortable with Python libraries and tools commonly used in AI and ML projects. - Proven experience in developing and deploying AI algorithms, including neural networks and other machine learning models. - Strong data analysis skills, including the ability to write complex queries and perform statistical analysis. - A thorough understanding of AI and ML concepts, trends, and best practices. - Ability to work collaboratively...

  $10210 (Avg Bid)
  $10210 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Academic Project - Branch Office Financial Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Мне нужен финансовый эксперт, который поможет мне рассчитать расходы, заработную плату, доходы и затраты на открытие филиала для моей компании по управлению судами. Расчеты необходимо проводить на ежегодной основе. Ключевые обязанности: - Провести комплексный анализ затрат, зарплат, доходов и расходов, связанных с открытием и функционированием филиала; - Предоставить подробные отчеты и разбивку по каждому аспекту. Идеальные навыки: - Сильный опыт в области финансового анализа, особенно в морской отрасли; - Большой опыт в расчете затрат, зарплат, доходов и расходов; - Отличное владение финансовым программным обеспечением и инструментами. Предыдущий опыт работы в аналогичном проекте будет высоко оценен.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...experienced LabVIEW developer who specializes in data acquisition systems and control systems. This project involves the collection and monitoring of signal frequency data for analysis purposes. TASKS INCLUDE: - Developing and implementing a robust data acquisition system in LabVIEW to monitor signal frequency. - Designing and deploying control systems. - Regular monitoring and analysis of collected data. RECOMMENDED SKILLS: - Prior experience with LabVIEW programming is essential. - Expertise in the creation and usage of data acquisition and control systems. - Knowledgeable in signal frequency monitoring and analysis. - Solid background in automation and process control. My ideal candidate is detail-oriented with a strong understanding of LabVIEW, particularly...

  $4306 (Avg Bid)
  $4306 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need a reliable and detail-oriented data entry professional to input text data from digital files into a structured format for data analysis. Key Responsibilities: - Inputting text data accurately and in a timely manner from digital files Ideal Candidate: - Proficiency in data entry - Attention to detail - Experience with data analysis is a plus Please note that the primary goal for this project is data analysis, so the quality and accuracy of the data entry will be critical.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm seeking an IT professional with strong desktop application development skills for a project in Belgium. - The ideal candidate should have a background in IT, and be proficient in desktop application development. - T...seeking an IT professional with strong desktop application development skills for a project in Belgium. - The ideal candidate should have a background in IT, and be proficient in desktop application development. - The project involves creating a desktop application that will be used by technicians. - The main focus of the application should be related to the work of technicians, such as data analysis and reporting, file management and organization, and not explicitly graphical or design oriented. The project is based in Belgium, so a proficiency in Dutch w...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented writer who can create an informative article on world news for the general public, including political events, environmental issues, and economic trends. Skills and experience needed: - Proven experience in journalism or news writing - Strong understanding of global politics, economics, and environmental issues - Ability to translate complicated issues into accessible language for the general reader. The ideal candidate will be able to deliver a well-structured, engaging piece that informs and educates the reader about current global issues.

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Detailed Olsen Cycle Simulation in MATLAB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Olsen cycle modeling to help me with detailed process simulation in MATLAB. Key Requirements: - Proficiency in MATLAB: You must be highly skilled in using MATLAB for complex simulations and data analysis. - Olsen Cycle Knowledge: A solid understanding of the Olsen cycle and experience in simulating it is essential. - Detailed Simulation: You should be able to conduct a thorough and detailed simulation of the Olsen cycle, ensuring accuracy and reliability in the results. Your role will primarily involve: - Designing and executing a detailed process simulation of the Olsen cycle in MATLAB. - Ensuring the simulation covers all essential aspects of the cycle and delivers accurate results. - Collaborating with me to interpret the data and make any ne...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Ming Dynasty: A “San Yan” Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an enthralling research paper that navigates the moral standards of the Ming Dynasty through an in-depth analysis of the erotic stories found in "San Yan." The venture calls for extensive reading and comprehensive understanding of specific historical texts and scholarly articles or books, that will extensively and persuasively illustrate and support the analysis. Ideal candidates should possess: - Profound knowledge of Ming Dynasty's history, culture, and moral standards - Excellent research and analytical skills - Competence in crafting engaging research papers - A strong understanding and familiarity with "San Yan" - Access to and ability to interpret relevant historical texts and scholarly works

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced SEO Manager to handle keyword research, analysis, and on-page optimization. My primary goal is to significantly increase my website's lead generation and sales through top-notch SEO strategies focusing on Google search engine. Key Responsibilities: - Conducting comprehensive keyword research and analysis to identify valuable keywords for my business - Implementing on-page optimization strategies to improve my website's visibility and relevance Ideal Skills: - Proven experience in keyword research and analysis - Strong understanding of on-page optimization techniques - Experience in lead generation through SEO - Proficiency in Google search engine optimization tactics I'm looking for a professional who can leverage t...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced writer with sound knowledge in the field of psychology to draft a comprehensive case report essay on "First Episode Psychosis in a 17-year-old girl". The essay should focus on: - A detailed analysis of how this condition impacts her daily functioning and overall quality of life (a summary of your evaluation from Part A of the assignment). - Investigation of contextual factors like (stressors or triggers) which could influence her outcomes. - Evaluation of contextual factors like her social support system in terms of influencing her outcomes. - A comprehensive comparison and contrast of the potential impact of various treatments that Olivia underwent (both both pharmacological and psychological) on Olivia's functioning. Ideal skill...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Daily Statistical Analysis on Excel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an Excel sheet that requires daily data analysis using statistical methods. Key requirements: - Daily updates: The data in the Excel sheet will need to be analyzed using statistical methods and techniques on a daily basis. - Statistical Analysis: The main focus of the analysis will be on statistical methods. You'll be required to utilize various statistical tools to interpret the data and provide insights.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Python Code for Vehicle Route Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python code developed for vehicle route optimization. - The code should include 3 algorithms for route optimization. - Successful freelancers should include past work in the application. Ideal Skills: - Proficiency in Python - Experience in developing route optimization algorithms - Strong background in data analysis, web scraping, and machine learning, as these functionalities will be required in the project.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Google Ad Performance Optimizationprojects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of the company, I'm looking for expertise to comb through my Google Ad account and analyze certain specific aspects: - Ad copy effectiveness - Keyword performance - Competitor analysis My primary goal is to increase the click-through rate(ICTR) of my ads. I'm aiming to tweak the copy to attract more eyeballs and encourage the audience to take action. Therefore, proven past experience in creating high-performing ad copy is requested for this project. Furthermore, we've observed that our keyword performance seems to be hindered by high cost-per-click (CPC), which is significantly affecting our advertising budget and the overall ROI of the campaign. I'm keen to work with someone adept at managing and improving the CPC in Google Ads. Therefore, the i...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I have three separate Excel documents that need to be merged into a single, optimized sheet. In this new file, we should only pull specific data columns including Defect ID, Defect Type, Date Opened, Priority, Description, Reproduction Steps, Actual Result, Date Closed, Assigned To, and Comments. These columns must be combined while maintaining clarity and structure....and digestible manner. Ideal candidates for this project are those with: - In-depth expertise in Excel data management - Experience in creating dynamic dashboards - A competent hand at data visualization techniques utilizing charts. Your job will be to deliver a user-friendly Excel sheet and a visually appealing, functional dashboard. Through this, we hope to improve our project tracking and analysis. I need this d...

  $149 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...a skilled individual to develop a sophisticated sentiment analysis and recommendation system that can analyze aspects of customer reviews for a product. The primary goal of this system is to: - Identify positive aspects - Identify negative aspects - Provide recommendations based on customer reviews Key Requirements: - The system should be able to analyze multiple aspects of a customer review, specifically battery, camera, price, display, and performance. - For each aspect, the analysis should include both positive and negative sentiment. - The system will need to provide insights on the reviews based on the sentiments detected for each aspect. Ideal Skills: - Proficiency in Natural Language Processing (NLP) and Sentiment Analysis - Experience in developing reco...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I a...and efficient data entry specialist to help organize information and perform basic analysis on word documents. Key Responsibilities: - Organize information effectively and efficiently - Perform basic analysis on the data Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a data entry specialist - Excellent knowledge of word processing tools and spreadsheets - Basic understanding of data analysis techniques - High attention to detail and accuracy - Good command of English - Familiarity with copyrighting is a plus This project requires someone who can work with speed and accuracy, while maintaining a keen eye for details. If you are well-versed in data entry, have a good understanding of basic data analysis and are interested in copyrighting, I would be ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...during copy 3 Text Analysis: Analyze the copied text for various metric such as word frequency readability score sentiment analysis or topic modeling. This can provide insight into the writing style tone and themes present in the text. 4 Statistical Analysis: Calculate statistical metrics such as word count average sentence length or vocabulary richness to gain deeper insights into the writing style and complexity 5 Visualization: Create visualizations, such as word clouds histogram or scatter plot to represent the analyzed data in a more intuitive and understandable way. 6 Interpretation: Interpret the results of the analysis, drawing conclusion about the writing style, theme or effectivenes of the writers works 7 Reporting: Summarize the findi...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Agricultural Commodity Trading Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...devices. - Security and Data Privacy: Robust security measures to ensure data safety and privacy for all users. - Integration with Third-Party Services: Seamless integration with relevant third-party services and tools. - Advanced Charting Tools: Comprehensive and advanced charting tools for in-depth market analysis. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing trading platforms, particularly for commodities - Strong grasp of real-time data integration and analysis - Previous experience with secure payment gateway integration - UI/UX design skills for user-friendly dashboards and profiles - Mobile app development skills - Knowledge of data security and privacy measures - Experience in working with financial regulators and compliance standards Pl...

  $7913 (Avg Bid)
  $7913 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive business analysis report focusing on the following aspects: - **Main Objective**: The primary goal of this report is to identify our business needs, define the scope of analysis, and understand our current business context. - **Audience**: The report will mainly serve our project stakeholders, hence it should be tailored to meet their expectations. I believe that the stakeholders will find the following information most valuable: - **Market Trends and Analysis**: This will help them understand the external factors that may influence our business and its competitiveness. - **Competitor Analysis**: Insights into our competitors are crucial for making strategic decisions and staying ahead in the market. - **Customer Insights a...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm a data science student needing assistance specifically in the areas of maths, linear algebra, and probability. Here's what I'm looking for: - Expertise in data analysis, machine learning, and data visualization - Mastery in maths, particularly linear algebra, and probability - Ability to provide advanced assignments and problem-solving strategies to strengthen my grasp of these subjects The ideal candidate for this project will have strong analytical skills and a deep understanding of complex mathematical principles involved in data science. You should be able to articulate complicated concepts concisely and clearly, since the level of difficulty I'm currently faced with is quite advanced. Your role will largely involve providing resources and guiding me th...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skillful coder proficient in web scraping, specifically for Website A. The goal of this project is for obtaining valuable and significant data for analysis, competitive intelligence, and price comparison. While there's no explicit mention of the type of data to be scraped, I anticipate that a capable offering will cater to a variety of needs such as: - Text content - Image content - Metadata Ideal Experience and Skills: - Proven experience with web scraping - High proficiency in handling large data sets - Comfort in navigating Website A - Ability to collect comprehensive data categories Looking forward to a potential collaboration to achieve this goal!

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  AI Powered Web App Development (Backend API only, no UI) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Your job is to develop a RESTful API only, no website, no UI of any kind. The API would work something like GET After called, the API will return a JSON response that contains all the data from sample reports. In other words, this API would perform a similar AI based analysis of the given website URL and produce a JSON format response of that. The website is provided here as a sample of the report to produce, we are NOT using its API. In your bid, please specify what third party libraries and/or APIs you would use, such as what APIs from Huggingface, RapidAPI etc. I want this to be developed with PHP and/or Python. Pure PHP solution would be preferred

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  For this project, I'm looking to significantly optimize the performance of a Savonius hydrokinetic turbine. The core objectives are: - Increase the efficiency of the turbine, particularly by adjusting the blade thickness and observing its impact on the overall performance - Reduce cavitation within the s...to determine the best option. I have a specific goal to increase energy generation, and thus, the ideal proponent for this task will be someone with an understanding of fluid mechanics and experience in optimization of hydrokinetic turbines. CAD design skills for blade prototyping and knowledge of material science will also be highly beneficial. Experience with experimental design and data analysis to quantify the impact of different blade designs and materials wil...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am in need of an Excel professional with an intermediate level of proficiency to assist with various tasks on my project. The specifics of these tasks are open for discussion, therefore a degree of flexibility and adaptability is required. You should ideally have proven experience with data analysis, spreadsheet automation, and formula creation despite the fact these haven't been specified outright. An overview of your past relevant projects included in your bid would be highly appreciated. Convince me with your technical prowess and past success stories.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm looking to have a tool developed that can analyze biological microscopy images, specifically with features such as color segmentation, edge detection, and cell counting. The tool should also support universal data import and corrections of alignment and image rotation. Ideal candidates for this project should have: - Strong proficiency in Python and Java - Previous experience with image analysis and microscopy imaging - Fiji, Maven, Eclipse preferred - Bio-formats - Would be great if you have experience in setting up a Fiji plugin (post your work)

  $2641 (Avg Bid)
  $2641 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Tech Competitor Analysis for Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...do marketing research on curtains in Amazon, Flipkart , Google and other online market places in a comprehensive competitor analysis. Key project points: - Industry Focus: Your primary focus will be the technology market. - Data Requirement: The most important aspect of this research is competitor analysis. Insight into their strategies, strengths, and weaknesses will be vital. - Deliverable: I am looking for the research findings to be presented in a clear and concise written report. Ideal skills and experience for this job include a deep understanding of marketing research in the tech sector, a proven track record in competitor analysis, and exceptional report writing capabilities. The ability to present complex data in a coherent, easy-to-understand manner is...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced freelancer to conduct an in-depth research on the electric instant and storage water heater market in Bahrain. The task involves a comprehensive analysis of: Requirements (must live in Bahrain Manama): 1. Identify Top Retailers: List the top 5 major home appliance retailers in each country. 2. Document all Water Heater Brands in the store (focus on electric instant and storage water heaters): Visit 1x store (pick the biggest and most popular store) of each Major Retailer. Then compile a list of popular water heater brands, including pictures, prices, and key features. Highlight the most sought-after brands in each country. 3. Online Platforms: Document online platforms selling water heaters, providing links to their websites and additional informatio...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา