ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 bitcoin งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว I want make own dice bitcoin website. I have domian,hosting

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Bitcoin-USDT Trading Algorithm หมดเขตแล้ว left

  Though I have not selected answer options for the questions, I can give a brief on my project, Bitcoin-USDT flash software. I am seeking a skilled developer to create a flash software for Bitcoin and Tether (USDT). What's required: 1. Experience and Skills - You possess substantial experience in blockchain development, with an understanding of how to interface with various cryptocurrency exchanges. - Fluent English. 2. Project Scope - A Bitcoin and USDT generator that is compatible to all or most wallets. - They must be tradable and last 30 days at least with all proper confirmations . Please provide your bid along with the estimated completion time. Also, mention the cryptocurrency exchanges you are familiar with.

  $557 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...connect Stripe and Bitcoin payment processing seamlessly within our WordPress website using Tutor LMS. Responsibilities: WordPress and Tutor LMS Integration: Evaluate the current WordPress setup and Tutor LMS integration. Ensure compatibility and smooth functioning of Tutor LMS within the WordPress environment. Troubleshoot and resolve any existing issues related to the LMS. Stripe Payment Gateway Integration: Integrate and configure Stripe payment gateway for smooth transaction processing. Ensure proper setup and testing of various payment scenarios. Implement best practices for security and PCI compliance. Bitcoin Payment Processing Integration: Integrate Bitcoin payment processing system into the website. Set up secure and reliable mechanisms for handling ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Crypto Analyst 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...board for investment consideration. As well as distributed to our network of VC, HNW and sophisticated investors / audience. You must be able to articulate your in-depth research in well written reports. Research includes, specific tokens, sectors and macro trends. Some examples could be: Top 6 AI tokens and why Top 8 Gaming Tokens and why Deep dive into decentralised GPU tokens Why the Bitcoin halving drives price and the 4 year cycle Macro economic trends currently driving crypto Specific token research "A deep dive into the LINK token" Staking opportunities - their APY and how to access it Web3 ecosystems Peer comparison reviews Your research should cover (but not limited to): Why. Their use cases. Tokenomics. How big the market opportunity is. Data that...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Multicrypto Payment Gateway Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced developer who can create a Cryptocurrency payment gateway that accepts Bitcoin, Ethereum, and Litecoin for my website. The objective is to allow transactions with digital currencies in a secure environment. Key Requirements: 1. Seamless integration with a website: The gateway should be easily integrated into the current web structure. Its interface should be user-friendly and provide a seamless experience for our customers. 2. Secure transactions: The Crypto payment gateway must maintain the utmost privacy and security in handling transactions. Knowledge of blockchain and cybersecurity measures is necessary. 3. The gateway should support transactions for less than 10 different products or services. Ideal Skills and Experience: • In-depth unders...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Create a Crypto-Gambling Website (MERN stack) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Framework: React.js with + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goal: Build a cryptocurrency gambling website from PSD + Figma designs and requirements provided and discussed (google docs/sheets). Must be fully secure and fully tested with no bugs or issues. Experience Needed: - Previous experience with Full Nodes ("Bitcoin Core" for Bitcoin and "Geth" or others for Ethereum) + understanding smart contracts - Previous experience making Desktop/Mobile responsive websites - Previous experience accurately converting a PSD design to a fully responsive website using MERN stack (or similar stacks) Requirements: Provide daily progress updates Develop the website's frontend and backend with databas...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  C++ Bitcoin Mining Code Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m in need of an intermediate-level C++ coder for a bitcoin mining initiative. The successful applicant must be comfortable with coding for solo mining. This project doesn't require expertise in multi-threading or pool mining, but a firm grasp on the creation and development of bitcoin mining algorithms is essential. An understanding of SHA-256 algorithm implementation is a plus, though not mandatory. Looking forward to your bids, and to our potential collaboration.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ASIC Bitcoin Miner PCB Board Electronics Design 1- component sourcing & block diagram 2- schematic design 3- PCB layout design and component placement 4- Routing and Design Verification 5- Documentation to use the board and Production data ( Gerber, NC drill, Pick and place and Bill of Material etc.)

  $800 (Avg Bid)
  $800 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  HFT Trading Strategy 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a trading...focus on High-Frequency Trading (HFT) and Market Making. While the strategy should be applicable to all cryptocurrencies, its performance and practicality must be tested on Bitcoin, Ethereum, and any other markets/coins that have liquidity. It is crucial that the strategy be robust, yet flexible enough to adapt to different timeframes without preferences. If the project is able to connect to multiple API's for data stream this would be beneficial too ! Ideal Skills: - Proficiency in designing high-frequency trading (HFT) strategies - Comprehensive knowledge and experience in cryptocurrency trading especially Bitcoin, Ethereum, - Expertise in algorithmic trading systems applicable to different timeframes - Understanding of market dynamics a...

  $12709 (Avg Bid)
  $12709 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced React.js developer with knowledge in Node.js and the blockchain technology. Who can provide me a readymade roulette multiplayer game for my website. Although optional, an understanding of Ethereum, Bitcoin or Hyperledger Fabric provides an advantage. While the specific features or functionalities were not provided, experts with skills in user authentication, data encryption and smart contract integration will be valued. Also, despite your preferred platform or technology, a proficient command of Windows, Mac, or Linux will be beneficial. Requirements: • Proficiency in React.js and Node.js • Knowledge in blockchain technology . Knowledge of web 3.0 • Experience in User Authentication, Data Encryption, and Smart Contract Integration w...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Wordpress Website Development for Bitcoin Firm หมดเขตแล้ว left

  ...a proficient Wordpress website developer who can build me an elegant website for my Bitcoin company based in New Zealand. Initially, the primary purpose of this website is to act as a medium for collecting contact details and scheduling meetings. Eventually, the site will integrate a wallet interface as well. I am counting on you to provide: • A professional, appealing, and user-friendly interface. • The ability to seamlessly incorporate both data I provide and content you craft. • Creative design proposals given that I am open to suggested concepts. While I am amenable to novices with extraordinary potential, previous experience with website development particularly in Wordpress and knowledge in bitcoin would be cool. The role calls for a good understan...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Automated Telegram Bot for VPS Hosting หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced developer to create a fully automated telegram bot that will sell VPS hosting. This bot should: - Integrate with Solus...need an experienced developer to create a fully automated telegram bot that will sell VPS hosting. This bot should: - Integrate with SolusVM API for seamless management of VPS resources - Incorporate Bitcoin API for cryptocurrency transactions - Automate the entirety of the VPS hosting sales process The ideal freelancer should be proficient in Python or any good coding langage, as this would be the preferred language for development. Additionally, prior experience building Telegram bots is vital, as well as a strong understanding of SolusVM API and blockchain technology specific to Bitcoin, i will provide the cryptocurrency provider...

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Bitcoin Mempool Data Scraper หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an expert in data scraping and Bitcoin to develop a comprehensive solution that can retrieve specific information from the Bitcoin mempool regularly. Key Project Requirements: - Able to retrieve all unconfirmed transactions from the mempool - scanning the mempool every minute and retrieving updated information. - sort and order retrieved information Ideal Skills: - Expertise in data scraping - Knowledge of Bitcoin transactions & mempool - Understanding of database management - Ability to work quickly and meet strict timelines - Open communication style and ability to suggest efficient solutions. I'm not interested in what chatGPT can say in the response, nor am i Interested in fake lowball offers. This is stage one of a 5 part project. I...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Minimalist Crypto Exchange Website -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a talented web developer to create a crypto exchange website that offers a simplistic, minimalist aesthetic. The website must fully support transactions involving Bitcoin, Ethereum, Ripple, and USDT. The exchange should be user-friendly and intuitive, as it's primarily aimed at cryptocurrency beginners. I want a clean, minimalist design that doesn't intimidate users but instead, invites them to engage with the website. Desired skills and experience: - Proven web design and development skills. - Familiarity with cryptocurrency and how crypto exchanges work. - Demonstrable experience creating minimalist-style websites. - Understanding of how to cater web design and functionality for a beginner friendly audience.

  $765 (Avg Bid)
  $765 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  The website should work smoothly on both desktop and mobile devices and have a modern design. The website should offer a platform where users can easily register, manage their accounts, deposit and withdraw funds, and buy and sell bitcoin (tokens). The website should be able to display current market data, charts, analysis and news and offer users different trading strategies. The website must comply with the highest standards in terms of security and protect users' personal and financial information. The website must have SSL certificate, two-factor authentication, encryption, cold storage and other security measures. The website should offer an affordable and competitive commission rate and offer users a choice of different payment methods. The website should support credit c...

  $789 (Avg Bid)
  $789 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...scratch, providing unique features and functionality that set my business apart. - **Main Functionality:** The core focus should be on selling physical and possibly digital products. The interface needs to be intuitive for users, with an efficient checkout process. - **Payment Integration:** It's crucial to support multiple payment methods, including credit cards, PayPal, Cryptocurrency (like Bitcoin), and Stripe. Each payment gateway should be securely integrated to ensure the privacy and security of user data. - **User Experience:** A clean, responsive design that works seamlessly across different devices, including desktops, tablets, and smartphones. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in developing custom ecommerce platforms. - Strong knowledge of paym...

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Rusty-Blockparser Setup on MacOS -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Help me set up and run "rusty-blockparser" on my MacBook. My primary aim is to get all public addresses and their balances from the Bitcoin Core blockchain offline Full Node using this tool. for analytics purposes I already downloaded all the Blockchain but I don't know how to set the input directory

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Create a Crypto Gambling Website (MERN stack) -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...Framework: React.js with + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goal: Build a cryptocurrency gambling website from PSD + Figma designs and requirements provided and discussed (google docs/sheets). Must be fully secure and fully tested with no bugs or issues. Experience Needed: - Previous experience with Full Nodes ("Bitcoin Core" for Bitcoin and "Geth" or others for Ethereum) + understanding smart contracts - Previous experience making Desktop/Mobile responsive websites - Previous experience accurately converting a PSD design to a fully responsive website using MERN stack (or similar stacks) Requirements: Provide daily progress updates Develop the website's frontend and backend with databas...

  $3359 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $3359 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Indian Bitcoin Network Expert Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a proficient freelancer from India who deeply understands the Bitcoin network. You must have an established profile on key peer-to-peer (P2P) platforms and be capable of trading large volumes of funds. Readiness to trade at any time is a must. Here are the qualities I'm looking for: - Expert in Bitcoin and cryptocurrency trading. In-depth understanding of the market and trading strategies is required. - Skilled in real-time trading on P2P platforms. The role demands instant response to trading opportunities. - Extensive experience with P2P platforms. You should have an impressive and active profile on top platforms. Only reliable individuals with a proven track record, who can handle high-pressure trading scenarios, should reply. Prompt and effec...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  PCB Design for the Miner หมดเขตแล้ว left

  We are seeking an experienced individual or team with expertise in Bitcoin mining to assist with optimizing our mining operation. The project involves maximizing hash rates using the SHA256 hashing algorithm to increase our chances of successfully mining Bitcoin blocks. probably the “nerdminers “ software can work.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Crypto Acquisition & Online Wallet Management หมดเขตแล้ว left

  I’m a client seeking services in acquiring and managing cryptocurrencies. I'm interested in three specific types which are Bitcoin, Ethereum, and Tether. The aim is not for active trading, but for a longer-term buy-and-hold strategy. Key responsibilities: - Procuring Bitcoin, Ethereum, and Tether. - Management of these cryptocurrencies in an online wallet system. Ideal skills and experience: - Degrees or certifications in finance, economics, or a related field - Strong knowledge of cryptocurrency markets - Experience managing online wallets for cryptos - Understanding of long-term cryptocurrency storage strategies.

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Simplification Project หมดเขตแล้ว left

  ...create a straightforward website that serves one primary function: displaying the current Bitcoin price in USD, sourced from Coinbase, on a clean white background. The price text must be in green, and I want a Bitcoin logo positioned to the left of the price indicator. The website should have no additional pages or features – the sole focus is on the price display, which must update in real-time. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development (HTML, CSS, JavaScript). - Experience with API integration, specifically Coinbase's API for real-time Bitcoin pricing. - Aesthetic design ability to create a simple, user-friendly interface with a white background, green text, and incorporating the Bitcoin logo effectively. - Optimization for s...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Mnemonic Recovery Tool written in CUDA หมดเขตแล้ว left

  ...designed for finding Bitcoin mnemonics. This tool is targeted at users with a strong understanding of cryptocurrency security and recovery processes. **Key Requirements:** - Compatibility with Windows OS. - A command-line interface to ensure straightforward usability for those familiar with terminal commands. - Ability to read and process data from a text file where the necessary inputs for mnemonic recovery will be listed. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in CUDA programming for leveraging GPU acceleration, which is crucial for speeding up the mnemonic recovery process. - Experience in developing command-line interface (CLI) tools, especially those involving complex data processing. - Understanding of cryptocurrency concepts, especially related to Bitcoin...

  $2447 (Avg Bid)
  $2447 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Secure Bitcoin UI/UX Design หมดเขตแล้ว left

  ...seeking a skilled UI/UX designer to deliver an engaging and secure interface design tailored for Bitcoin transactions. Our agency aims to submit this project within 7 days, focusing on enhancing security features while incorporating key elements to improve user experience and interaction. **Requirements:** - Expertise in UI/UX design within the cryptocurrency sector, specifically Bitcoin. - Proficiency in creating designs that enhance security without compromising on user engagement. - Capability to integrate live data, such as price updates, interactive charts, and real-time security alerts and notifications. - A strong understanding of the technical restrictions and possibilities within the Bitcoin platform. - Excellent communication skills to collaborate closel...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Bitcoin Mining SHA256 Algorithm Implementation หมดเขตแล้ว left

  We are seeking an experienced individual or team with expertise in Bitcoin mining to assist with optimizing our mining operation. The project involves maximizing hash rates using the SHA256 hashing algorithm to increase our chances of successfully mining Bitcoin blocks. probably the “nerdminers “ software can work.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm seeking a developer to create a highly functional Bitcoin wallet extension primarily for Google Chrome. Key Requirements: I have extension which is completely developed I want to open that extension as a pop-up from react app and I also want to send data from react app to extension - The extension should support Bitcoin transactions. - The interface must be user-friendly. - Security features to protect transactions are a must. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Google Chrome extension development. - Deep understanding and experience in Blockchain technology, specifically Bitcoin. - Strong focus on security, UX/UI, and simplicity. A successful delivery will potentially lead to further collaborations as the need arises. Please inclu...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Bitcoin App Business Proposal ASAP หมดเขตแล้ว left

  As an entrepreneur with a game-changing bitcoin app, I'm in need of a formidable and highly persuasive investor pitch. My aim is to woo small businesses who are the intended target audience of my app. Here's what I'm looking for: - You should possess adept knowledge about small businesses and their needs. - Understand the nuances of cryptocurrency and particularly, Bitcoin, in relation to these businesses. - Ideally, have previous experience in crafting compelling business proposals intended for investors. - The proposal should communicate the unique values my Bitcoin app could offer to small businesses. Although the specific issues my app will address for small businesses weren't highlighted, it would be excellent if you could consider common pai...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Bitcoin Blockchain for Secure Transactions หมดเขตแล้ว left

  I am looking for professionals with expansive experience and knowledge in blockchain technologies. Primarily, this project necessitates the use of Bitcoin as our preferred blockchain platform. The key purpose of this task is to establish a blockchain that offers secure and transparent transactions. Your responsibilities will include: - Creating a blockchain that is capable of supporting both financial and data transactions. - Ensuring the highest level of security and transparency for all transactions made within this blockchain. Key Skills and Experience: - Extensive knowledge and experience with Bitcoin's blockchain. - Experience in creating secure transaction systems. - Proficiency in handling both financial and data transactions. - Outstanding attention to detail and p...

  $1284 (Avg Bid)
  $1284 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Bitcoin ordinals referral based website หมดเขตแล้ว left

  I want to create a nft project on bitcoin (ordinals), I need a website that will boost twitter engagement, that means a when you sign in with your unisat / xverse wallet you get referral codes, for each successful invite you get points that scale you in the leaderboard

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Master Crypto Coaching หมดเขตแล้ว left

  ...strategies tailored to the volatile crypto market. - **Portfolio Management:** Insights on managing a diversified cryptocurrency portfolio, balancing risk, and optimizing for long-term growth. - **Technical Analysis:** Training on interpreting chart patterns, volume analysis, and other technical indicators relevant to Bitcoin, Ethereum, and Ripple. **Ideal Skills and Experience:** - Proven expertise in cryptocurrency trading and investment. - In-depth knowledge of Bitcoin, Ethereum, and Ripple markets. - Strong background in technical analysis and modern portfolio theory. - Ability to provide clear, actionable advice tailored to weekly changes in the crypto space. - Excellent communication and teaching abilities to convey complex concepts in an understandable manner. ...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Windows Electrum Specialist needed หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a skilled professional expertise in the Electrum wallet, specifically tailor...unpaid but “stuck” **Specific Requirements:** - Knowledgeable in blockchain technology, particularly Bitcoin's blockchain, to accurately identify and manage transactions. - Ability to understand a recover transactions and change wallets within Electrum that filters and reports unpaid transactions for Bitcoin **Ideal Skills and Experience:** - Strong background in software development, with specific experience in Python. - Previous work with blockchain technologies, with a focus on Bitcoin for this project. - Familiarity with the Electrum wallet, its functionalities, and its integration capabilities. - Problem-solving skills to effectively tackle the challenge of id...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Crypto Casino App Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...payments for our users. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel and mobile app development - Strong background in blockchain technology - Experience with cryptocurrency payment gateway integration, particularly with CoinPayments - Familiarity with various cryptocurrencies, especially Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, and the ability to add support for additional cryptocurrencies as needed Key Requirements: - Integrate CoinPayments gateway to accept Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, and other cryptocurrencies - Ensure secure and seamless crypto transactions within the app - Update the app to handle the potential variability and volatility associated with cryptocurrency payments - Work closely with our team to test and validate the integration before going live ...

  $901 (Avg Bid)
  $901 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา
  Simple Live BTC Tracker หมดเขตแล้ว left

  ...create a straightforward website that serves one primary function: displaying the current Bitcoin price in USD, sourced from Coinbase, on a clean white background. The price text must be in green, and I want a Bitcoin logo positioned to the left of the price indicator. The website should have no additional pages or features – the sole focus is on the price display, which must update in real-time. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in web development (HTML, CSS, JavaScript). - Experience with API integration, specifically Coinbase's API for real-time Bitcoin pricing. - Aesthetic design ability to create a simple, user-friendly interface with a white background, green text, and incorporating the Bitcoin logo effectively. - Optimization for ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Sleek Multi-chain Crypto Wallet Creation หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a savvy developer with a knack for creating highly functional crypto wallets. The ideal candidate is someone with strong experience in creating wallets for multiple chains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, and Kadena. Key features for the wallet include: - Wallet balance tracking - Detailed transaction history - Functionality to buy and sell cryptocurrencies directly from the wallet It's crucial that the wallet design exudes a professional and sleek look which is easy to navigate even for novice users. Your experience in clean UI/UX designs in line with these aesthetic will be highly favorable. Your grasp of security layers essential for crypto wallets will also be highly advantageous. Let's connect if you can build a wallet that is as sle...

  $3069 (Avg Bid)
  $3069 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  Crypto Exchange Web Development หมดเขตแล้ว left

  ...cryptocurrency exchange tailored towards simplicity and efficiency. My vision focuses on incorporating Bitcoin, Ethereum, and Ripple as the primary tradable cryptocurrencies. **Features Required:** - **Real-Time Price Updates:** A dynamic feature displaying live prices of Bitcoin, Ethereum, and Ripple to keep users informed. - **User-Friendly Interface:** An intuitive and easy-to-navigate platform design to ensure an excellent user experience, even for those new to cryptocurrency trading. **Deposit Methods:** - The exchange will exclusively support crypto-to-crypto transactions, without the option for depositing funds via bank transfer, credit card, or PayPal. Users should seamlessly trade between Bitcoin, Ethereum, and Ripple without involving fiat currencies. *...

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Trophy icon Bespoke 30th Birthday Poster - Informal หมดเขตแล้ว left

  ...and whites grey for watercolour. Chocolate, greys etc for industrial Key Aspects: - The central theme should celebrate the wonderful qualities of my son, represented through key words written by members of the family - The design should incorporate keywords flowing through the artwork to represent my son's qualities. He is a ski patroller, water skier, basketballer and trades money as well as bitcoin. proficient in IT and has lots of friends key words - Loving, inspirational, protector ,leader, Big Dog, family, son, brother, heart, Laugh, Dance, Angel, gentle soul, generous, resiient, diplomatic, All the way to the moon and back Skills & Experience: - Graphic design expertise is crucial. - Proficiency in creating watercolour styled digital artwork. - Excellent skill...

  $123 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ

  I'm in need of an expert for setting up a Bitcoin mining virtual machine (for Nice-Ha-sh). Job Requirements: - Comprehensive understanding and hands-on experience with virtual machine setup is a must. This isn't a beginner's job. - Detailed knowledge and practice in Bitcoin mining. - Familiarity with Windows as the chosen operating system for this virtual machine setup. Skills and Experience: - Experience in Bitcoin mining operations. - Proficiency in working with Windows-based virtual machines. - Good problem-solving skills to make the system efficient and reliable. If you have a proven track record in this space, don't hesitate to bid.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา
  Python Expert needed for Electrum Wallet Integration หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a highly skilled Python Developer with deep understanding of Electrum for an exciting wallet integration project. - Main Task...Integrating a wallet and enabling sending of time-locked transactions via an API service, specific service will be decided together upon commencement of the project. Ideal candidate should have: - Strong Python experience particularly in web development, data analysis and automation scripts. - Considerable experience with Electrum, crafting custom plugins. - Familiarity working with blockchain, Bitcoin-related APIs. - Excellent problem-solving skills, attention to detail and ability to meet strict timelines. This project will be both challenging and rewarding for the right developer, Let me know if you possess the necessary skills ...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  BRC20 Bitcoin Dev - Experienced Only หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced Bitcoin Dev to create a not too complex bot, can explain in detail. There will be recurring work, with healthy continued profit share. We are a team of experienced builders and we need someone EXPERIENCED with brc20 to join the team. If you are interested - please have proof of your work, and an explanation of what you've done in the past. You will be vetted by our devs after we communicate. Look forward to adding one person to the team!

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Develop Accurate BTC Mining Calculation Formula -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...understanding of Bitcoin and its mining processes - Extensive knowledge in mathematical modeling and algorithms - Proven experience in developing similar calculation formulas for cryptocurrency mining This is current result and formula I have for BTC (but its wrong): Certainly! Here is the information presented in regular text: Certainly, here is a general formula for calculating the daily mining yield for an Antminer S9, with the data filled in: Mining Yield = (Hashing Power * Block Reward * 86400) / (Network Hashrate * (1 - Mining Pool Fee)) - (Power Consumption * 24 * Cost Per kWh) Here are the filled-in data for an Antminer S9: - Hashing Power: 13.5 TH/s (Terahashes per second) - Block Reward: 6.25 BTC (Bitcoin) - Network Hashrate: (current network hashrate of ...

  $597 (Avg Bid)
  $597 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Trophy icon Restyling de logo para empresa financiera fintech crypto. หมดเขตแล้ว left

  Empresa: Nexbridge Eslogan: "Bridging Financial Evolution" Sitio Web: Contexto y Visión: Nexbridge se sitúa en la vanguardia de la revolución financiera, creando puentes entre el mundo de las finanzas tradicionales y el emergente universo de los activos digitales, incluyendo Bitcoin y otras criptomonedas. Nuestra misión es facilitar esta transición y promover la adopción de la innovación financiera. Objetivo del Diseño: Buscamos transformar nuestro logo para reflejar innovación, claridad y modernidad. El diseño debe resonar con el dinamismo de las neobancas, bancos digitales y empresas tecnológicas punteras, proyectando Nexbridge como un líder visionario en el espacio financiero digita...

  $260 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี การประกวดชั้นนำ
  Position: Client Recruiter หมดเขตแล้ว left

  The job openings are limited, so we will only select 5 people for the position We are building a team and we are looking for people with the ability to attract potential clients to our company. We provide all the necessary material for client presentations. Remuneration is based on commissions, ranging from 30 USD to 100 USD per project. We offer flexibility in payment methods, inc...including Paypal and BTC. What does our work consist of? We are , a company specialized in audiovisual design and editing in the music industry. We work closely with music artists, providing services ranging from music video editing, video-lyrics, Spotify covers and social media management for singers. Requirements: Understand English / use translator. Payment method: Have Paypal or receive Bitcoin...

  $465 (Avg Bid)
  $465 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Develop Accurate BTC Mining Calculation Formula หมดเขตแล้ว left

  ...understanding of Bitcoin and its mining processes - Extensive knowledge in mathematical modeling and algorithms - Proven experience in developing similar calculation formulas for cryptocurrency mining This is current result and formula I have for BTC (but its wrong): Certainly! Here is the information presented in regular text: Certainly, here is a general formula for calculating the daily mining yield for an Antminer S9, with the data filled in: Mining Yield = (Hashing Power * Block Reward * 86400) / (Network Hashrate * (1 - Mining Pool Fee)) - (Power Consumption * 24 * Cost Per kWh) Here are the filled-in data for an Antminer S9: - Hashing Power: 13.5 TH/s (Terahashes per second) - Block Reward: 6.25 BTC (Bitcoin) - Network Hashrate: (current network hashrate of ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Pricing token in wallets หมดเขตแล้ว left

  A token must be created The customer requested the following: - the token must follow the price of bitcoin - when I open the trust wallet, metamask and other wallets, the price should appear as FTM appears in the image following the dollar. -There will be no liquidity in the token. -when the person has 1 of this Bitcoin, it should appear that the person has xxx,xx USD which is the value of the bitcoin - short deadline of 3 days - must pass on daily specific technical reports of what you have done Payment is released when the customer accepts the delivery

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Multi-Currency Personal Crypto Wallet หมดเขตแล้ว left

  I need a web-based wallet for personal use. It should have a master wallet and allow for off-chain transactions between wallets. The following features are required: - Currency Management Page: I should be able to manage the following currencies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Cardano, Ethereum ERC20 tokens, Tron TRC20 tokens, BEP20 tokens, and Polygon ERC20 tokens. - Wallet Management Page: I want a page where I can enter a wallet name and create a wallet for all supported currencies. - Balance View Page: This page should display the balance of each currency in each wallet. - Withdrawal Page: This page should have a button that, when clicked, transfers the entire balance of all wallets to the master wallet off-chain. I want this system to be built in C# on Windows or P...

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Tron blockchain and bitcoin blockchain -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone with deep understanding of blockchain and cryptocurrency specifically nodejs and third party api for educational purposes

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Secure DApp Blockchain Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented developer to create a blockchain software focusing on flash transactions for research core project involves smart contracts and decentralized applications (DApps), functioning on multiple blockchains, including Bitcoin and others. **Ideal Skills and Experience:** - Expertise in blockchain development, especially in creating smart contracts and DApps. - Experience with multiple blockchain environments, including Bitcoin and other prominent platforms. - Strong understanding of cryptographic principles and secure coding practices. - Proficiency in one or more blockchain programming languages, such as Solidity or similar. - Ability to implement best practices for software security and documentation. With your knowledge and experience, we can build...

  $1381 (Avg Bid)
  $1381 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Python Bitcoin Wallet Generator หมดเขตแล้ว left

  BUDGET 10$ - NO MORE BUDGET 10$ - NO MORE BUDGET 10$ - NO MORE Recreate () Bitcoin Wallet Generator in Python with Pyscrypt library. input = Passphrase and SALT console output = Private Key and Public Address HTML wallet generator documentation: pyscrypt documentation: BUDGET 10$ - NO MORE BUDGET 10$ - NO MORE BUDGET 10$ - NO MORE

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Python Bitcoin Wallet GENERATOR หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an experienced developer to recreate a Bitcoin wallet generator in Python, based on an existing HTML version located at Recreate wallet generator functionality in Python: - Input: Passphrase and Salt - Console Output: Public Address and Private Key (in text format) Requirements: - Python expertise - Experience with cryptographic libraries and bitcoin wallets - Ability to write clean, maintainable code Ideal Candidate: - Previous experience with blockchain/cryptocurrency projects - Strong understanding of security practices I have a fixed budget of $10 for this project.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  WooCommerce Setup: Shipping, Taxes, Payments หมดเขตแล้ว left

  ...site, including shipping methods, payment gateways, tax settings, sales, and discount coupons. Shipping Methods: The task involves configuring Free Worldwide Shipping and Express Shipping options. Experience in setting up these shipping methods within WooCommerce is necessary. Payment Gateways: This includes integrating multiple payment options for customer convenience, such as PayPal, Stripe, Bitcoin, and Afterpay. Expertise in incorporating these payment gateways into WooCommerce is required. Tax Settings: The project entails setting up various tax rates in WooCommerce. It's important to note that taxes will be charged by the three Print on Demand (PoD) services I use. A solid understanding of WooCommerce tax settings is crucial. Sales and Discount Coupons: Additionall...

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน bitcoin ชั้นนำ