ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 blog งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...วัดผลความสุขในการทำงานโดยตีค่าออกมาเป็นตัวเลข และกราฟได้ - สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกด้านต่างๆ เช่น การชื่นชมซึ่งกันและกัน, ระบบสวัสดิการแบบรางวัลที่สามารถเลือกได้, ระบบกิจกรรมสร้างทีมที่สนิทสนมและเข้มแข็ง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้จากที่ Blog อย่างเป็นทางการของเรา และ official website ของเรา ซึ่งปัจจุบันทางเรากำลังเสาะหานักเขียนมือดี เช่น 1. นักเขียน SEO - มีความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความ SEO ในธุรกิจด้านซอร์ฟแวร์แบบ B2B - สามารถเขียนตามโจทย์ที่ได้รับ 2. นักเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจสำหรับ Blog - มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความด้านบริหารธุรกิจหลากรูปแบบ - สามารถเขียนได้ทั้งบทความแบบทั่วไป และ บทความกึ่งงานศึกษาวิจัย โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่ทางเราเสนอให้ - บทความมีศักยภาพในการดึงคนเข้าอ่านสูง โดย Brief หลักนั้นทางเราจะเพิ่มเติมให้ภายหลัง

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการฟรีแลนซ์ เขียนบทความเกี่ยวกับเชียงใหม่ จำนวน 10 บทความ บทความละ 700-800คำ เช่น 10 ร้านอาหารต้องลอง ในเชียงใหม่ เป็นต้น ต้องการภาพประกอบตามเหมาะสม บทความนี้จะเอาไปใช้เป็น content ในเวปไซต์แนว blog

  $227 (Avg Bid)
  $227 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head - ...

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  กำลังจะซื้อ theme นี้มาทำ Blog เลยอยากหาคนติดตั้ง และ config ต่าง ๆ ให้

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a highly talented website designer with a classic and professional design aesthetic specifically for our law firm, focused on the financial sector. Key ...with a classic and professional design aesthetic specifically for our law firm, focused on the financial sector. Key Features: - Online appointment booking function - Financial articles and blog space Pages Requirement: - Home - About Us - Services - Attorney Profiles - Contact Us The ideal candidate would have previous experience in designing professional law firm websites and have a good grasp of the needs and nuances of a financial-sector audience. Prove your acumen with relevant project samples. Demonstrated ability to integrate specific features like appointment booking and a content-rich bl...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented and experienced writer to create a compelling, SEO-friendly blog post in the fashion niche. The article should be approximately 2000 words in length, blending insightful content with a style that engages fashion enthusiasts. Key Requirements: Topic Insight and Research: The article should explore a current and trending topic within the fashion industry. This could range from emerging fashion trends, sustainable fashion, the influence of social media on fashion, to a deep dive into a specific fashion brand's latest collection. The chosen freelancer is expected to propose a captivating topic based on current trends and relevance. SEO Optimization: The content must be optimized for search engines. The freelancer should conduct keyword research and incorp...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking to revamp the brand identity of my WordPress website through a change in layout. This will require a professional who is efficient in WordPress website redesign, adding blogs, and banners. Your role would be: - Incorporate a new layout that enhances the brand identity - Add meaningful influencer content as blog posts - Include attractive banners that align with the website's redesigned layout The ideal candidate should be proficient in WordPress, graphic design, and content creation, with an appreciation for user-focused design. Understanding of brand strategy, as well as adroit at reshaping a site to support it, is vital. Experience in the influencer industry would be particularly beneficial.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  "Smart Dash Cam with GPS & 4G " 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In my endeavor to implement a smart dash cam solution, I am looking for an experienced developer or team who can assist with its development. The unique elements I need incorporated into this solution are GPS tracking, 4G connectivity, and compatibility with Raspberry Pi or any other low cost solution. Feature Requirements: - The dash cam needs to be capable of Full HD (...creating compact and discreet devices. - Strong Knowledge on cloud video analytics & image processing I am keen to collaborate with skilled professionals who can bring this vision to life. Willingness to work iteratively, refined communication skills and a commitment to meeting deadlines will be greatly appreciated. Similar Product Details you can find in the below link

  $211 (Avg Bid)
  $211 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Copyediting for English Articles and Papers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelance editor who has excellent command of English language and prior experience in copyediting both long-form blog articles and academic papers. The articles and papers will be over 1000 words, so attention to detail is a must. Ideal Skills: - Excellent English - Previous editing experience - Familiarity with academic writing - Detail-oriented - Ability to meet set deadlines The perfect individual for this job will enhance the grammar, style, and coherence of my writings without compromising on the original context. This should go beyond basic grammar check and require a comprehensive understanding of the topic. Please provide examples of past work that show your expertise in detail-oriented editing.

  $3898 (Avg Bid)
  $3898 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled website developer that can help me launch a personal blog with a focus on dogs. This won't just be any blog, but one specifically designed to aid in my affiliate marketing efforts. Key Features: - Unique and enticing design that appeals to dog lovers - User-friendly interface for easy navigation - Ability to add fresh content regularly (categories, affiliate product pick, etc.) Ideal Skills: - Experts in developing engaging blog sites - Background in affiliate marketing sites is a plus - Familiarity with SEO best practices will be beneficial Job Experience: Experienced web builder with a record of creating effective personal or affiliate marketing blogs, preferably in the pet niche, to use Astra theme. I look forward to ...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Engaging Small Business Blog Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled content creator with experience in small business topics to curate engaging and insightful blog articles geared towards small business owners and entrepreneurs. The ideal candidate should possess: - Strong writing and research skills - Familiarity with small business concerns - Ability to produce creative and informative content The focus of the articles will revolve around these topics: - Marketing strategies for small businesses - Financial management tips - Tax strategies for small businesses I expect delivery of two pieces of content per month. This job reflects a long-term engagement and a chance for the right freelancer to influence the journey of a growing business. If you understand the pain points of a small business...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in need of a Wordpress expert with a robust understanding of server migrations. The task involves moving my Wordpress blogs from one server to another, ensuring that all content is correctly transferred. This includes not only the standard posts but also theme customizations, plugin integrations, and custom post types. Key Requirements: - Comprehensive experience with Wordpr...detail Ideal candidate: The perfect fit for this job would be a freelancer with extensive Wordpress migration experience under their belt. They should be detail oriented and meticulous, ensuring no crucial aspects of the blogs, including design, functionality, and content, are missing post-migration. It is essential that the freelancer works fast but accurately, to minimize downtime and maintain blog ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Real Estate Assistant for Lead Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...clients and increase brand visibility. - Creating a captivating, user-friendly real estate website with the following features: - Property search functionality to allow visitors to easily find their dream homes. - A contact form for inquiries, ensuring a clear line of communication with prospective clients. - A testimonials section to build trust and credibility in the marketplace. - A blog and community updates section to share useful information about the real estate industry and community happenings. Ideal Skills & Experience: The ideal candidate will have experience in digital marketing, specifically in real estate, understating lead generation techniques, proficiency in website building, and social media management particularly on Facebook. Skills in graphic...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Headache Tracking Web Application with Chatbot Interface 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...feature integration with technologies such as GPT-4 or GPT agents for data analysis and insights, and leverage Supabase for backend services alongside Auth0 for authentication, ensuring a secure and personalized user experience. Technologies Some resources: User Stories Story 1: User Onboarding and Profile Creation leveraging Supabase and Auth0 As a new user, I want to sign up and log into the headache tracking application using Auth0, So that I can have a secure and personalized tracking experience. Acceptance Criteria: Users can register and authenticate using email or social media

  $1345 (Avg Bid)
  $1345 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  ...your work will be to increase traffic to my website, utilizing a daily posting schedule. Key Responsibilities: - Write, edit and publish one engaging blog post on finance daily. - Utilize proven SEO practices to maximize visibility and drive web traffic. - Align your content with our brand's voice and goals, which will be discussed further upon engagement. Ideal Candidate: - Has an in-depth understanding of finance, and can communicate complex topics in a well-defined, engaging manner. - Has proven experience in SEO and can demonstrably increase website visibility, and hence website traffic. - Is very consistent and can adhere to a daily blog posting schedule without compromising quality. - Works quickly without sacrificing attention to detail. I look forward to...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a skilled content writer to assist me with creating professional tone content for my blog, website and social media platforms. Responsibilities: - Generation of captivating blog posts, enlightening website content, and engaging social media materials. - Suggest unique and engaging topics for content based on industry trends and target audience interest. Ideal Skills & Experience: - Strong writing and proofreading abilities - Experience in professional content creation - Exceptional creative thinking and ability to suggest compelling topics - Knowledge of SEO best practices I look forward to forming a collaborative relationship where your content sparks improved engagement across my platforms. The ideal candidate should be adept at producing con...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  WordPress theme customization and redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...images with banner Hero Section: Introduce company and highlight main value propositions Overview of Services: Summarize areas of expertise and the solutions offer. Client Success Stories: Feature case studies and testimonials to showcase track record Call to Action: Encourage visitors to schedule a consultation Portfolio: Showcase past projects and accomplishments to demonstrate capabilities. Blog: Share insights, trends, and thought leadership pieces to establish organization as a trusted source of information or similar section providing inspiration of Prime’s services. Contact Information: Make it easy for visitors to reach out to by listing contact details prominently. About Mission Statement: Start with a brief statement explaining company’s purpose and goa...

  $334 (Avg Bid)
  $334 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  My primary objective for implementing this project is to enhance the search engine rankings of my blog site. To accomplish this, I'm in search of an SEO expert with a deep understanding and proven experience in organic link building. The tasks involved would include: 1. Research and identify potential websites for backlink opportunities. 2. Create a robust strategy for earning organic backlinks from high authority websites. 3. Engage in guest posting, blog commenting, forum participation, or any other ethical methods to acquire these links. Since my target audience is the general public, backlinks should be gained from websites that cater to a broad audience. This requirement pushes the range of potential websites we can collaborate with, but they should still hold rel...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Daily 7 Trending Web Stories Creator Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a flourishing online platform, we are in need of an experienced and creative blog, article, and news writer to create and post Google web stories on a daily are seeking a creative and detail-oriented freelancer to join our team as a Daily Google Web Stories Creator. The ideal candidate will be responsible for crafting engaging and visually appealing Google Web Stories based on the top 7 trending topics each day. This role requires someone who is up-to-date with current events, has a keen eye for design, and can effectively use storytelling to captivate an audience. Project Description: Objective: To create daily Google Web Stories that highlight the top 7 trending topics, providing viewers with informative and visually compelling content. Daily Deliverables: 7 Google Web Stori...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  UI/UX Design for Consumer SaaS Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a proficient UI/UX designer with experience in the development of Consumer SaaS websites primarily aimed at individuals. The mechanism of the platform will require a blend of creativity and technical insight. Key Features: • User Authentication Mechanics • Account Management system • Blog Feed • Mini Courses with Learning Paths • Mobile-first Responsiveness Ideal Candidate: The ideal candidate for this project would have a strong background in UI/UX design with a comprehensive understanding of user interaction tailored to consumer SaaS experiences. They would understand how to develop a website that is not only visually appealing but also intuitively practical and easy to navigate. Conceptualising and defining a seamless user experience for in...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  Currently, our website traffic sources are diversified, and we're now aiming to increase the visitors organically. We're focusing this initiative on the Blog section, Products/Services page, and the Home page. The ideal freelancer for this project should: - Have a strong background in organic SEO. - Be able to develop a detailed proposal that includes an audit of our current strategy, recommended tactics for improving organic reach, and a clear road map for implementation. The experienced SEO specialist should demonstrate: - Ability in effectively driving organic traffic growth. - Proficiency in managing blog traffic, optimizing product/service pages, and home page. - Successful outcomes from related past projects. Your proposal will be a critical part of our se...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm reaching out to you with a project to create a modern and visually appealing website. The theme of the website is transparent umbrellas. Budget is max 50 $. I need you to build a new Wordpress Responsive site in Elementor Pro or Spectra Pro, (it is already install) of a front page and 5 inner pages and a blog. Build a website in Scandinavian colors that suits Denmark. Scandinavian design is renowned for its simplicity, minimalism, and connection to nature, which is deeply ingrained in Danish culture as well. Use of Natural and Muted Colors: Scandinavian color palettes are inspired by the natural landscapes of the region. Think of the blues of the sea and sky, the greens of the forests, and the earthy tones found in the landscapes. Soft pastels, cool greys, and whites are...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...freelance writer who can provide engaging and quality blog and article content for my needs. Specifically, I am looking for someone who can: - Write high-quality, engaging, and well-researched blog posts and articles on various topics. - Deliver work on schedule without compromising the quality of output. - Rewrite and rephrase articles as needed to improve their readability. The ideal candidate will have the following skills and experience: - An outstanding grasp of the English language and superior writing skills. - Experience in writing blog posts and articles in a diverse range of topics. - The ability to follow instructions accurately and produce work that meets my specifications. - Excellent research skills to ensure that all our blog posts and arti...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  We handle an Instagram food blog page and we are looking for professional editor who can edit our videos (please send me your editing work with your resume) Price would be ₹100 per video* This project involves: - Editing raw video footage into captivating 30-second reels - Creating content that adequately advertises and brings attention to our products - Adhering to Instagram's specifications for reels Ideal Skills: - Experience with video editing for Instagram - Deep understanding of product advertising - Strong storytelling abilities through video content. Previous experience in online product advertising is a plus.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Quick 7-Page Corporate Website Build 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a competent website designer with proficient skills in website construction to build me a 7-page corporate-style website within 2 days. - Pages: The website will consist of a Home page, an About Us page, a Services page, a Portfolio page, a Contact Us page, a Pricing page, and a Blog page. - Website Goal: It's essential that this website proficiently showcases my products and services. - Design: I'm looking towards a Corporate style design, so your ability to incorporate elements of this style into the website would be advantageous. Ideal candidates will have experience in rapid website development, an eye for corporate designs, and proficiency in creating user-friendly sites that effectively highlight products and services.

  $241 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Social Media Promotion Manager Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...• Target Audience: The target audience for this promotional campaign is adult professionals aged between 26 and 45. Thus, understanding the content consumption behavior of this demographic on the stated platforms is critical. • Tasks & Responsibilities: Your core responsibility will revolve around ideating, planning, and executing promotional strategies able to drive significant traffic to our blog and website. This includes creating engaging posts, sharing our content on relevant groups and communities, and using SEO best practices to maximize visibility. • Skills & Experience: Ideal candidates should have professional experience in social media management, digital marketing, or a related field. Key skills should include comprehensive knowledge and expe...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...graphics design professional who can supply me with high-resolution JPG images for a blog post. The images should be royalty-free or licensed for commercial use. Here's what I am looking for: • Overall Art Requirement: A total of 5 images is required. One of these images will be the cover image, while the other four images will be used within the body of the article. • Blog Post Theme: The images should capture the essence of the subject matter of the blog post which will broadly revolve around nature, technology, or food. • Cover Image: The cover image can be of any style - be it abstract design, illustration or a photograph. The key is that it should engage the reader and stimulate curiosity about the blog post. • Article Bod...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  As an active website owner, recognizing my site’s health is pivotal. Lately, issues have been cropping up that require immediate attention. Consequently, I am in need of a seasoned website maintenance expert to resolve these matters. Key Responsibilities: - Fixing Rare Broken Links: Predominantly, these problems occur sporadically, and seem to be concentrated on the Blog pages. I'm expecting a thorough scan to weed out and fix these irregularities. - Site Speed Optimization: Besides the irregular broken links, my website speed leaves much to be desired. Not only should the site speed be optimized, but you should also provide effective strategies to maintain it. The ideal freelancer is someone who garners substantial experience in website maintenance, particularly wit...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Minimalist WordPress Site Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a competent freelancer adept at designing WordPress websites. Specifically, I'm aiming for a minimalist d...Specifically, I'm aiming for a minimalist design that showcases simplicity, elegance, and clarity. Project Requirements: * Must create a minimalist website using WordPress. * Implement both a blogging feature and e-commerce capabilities on the site. Ideal Skills: * Proficient in WordPress * Excellent graphic design skills for minimalist aesthetics * Experience in adding e-commerce functionalities and blog capabilities * Good understanding of UI/UX principles for website design. A portfolio showcasing previous minimalistic designs would significantly increase your chances. I look forward to finding a keen designer who understands and can deliver o...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  We are looking for a talented and efficient Freelance Content Creator with experience in AI tools like ChatGPT to generate engaging blog posts and case studies for our WordPress website. The ideal candidate will be responsible for creating high-quality content in the tech domain, specifically focusing on trends in custom software development, AI, blockchain, and more. This role requires a blend of creativity, technical proficiency in content creation tools, and familiarity with WordPress management. Responsibilities: Generate engaging and informative content using AI tools, ensuring accuracy and adherence to our brand voice. Conduct additional research as needed to supplement AI-generated content, ensuring depth and reliability. Edit and proofread content for clarity, grammar, and ...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...looking for someone who can effectively organize and manage project-related data as well as write informative blog articles. Key Responsibilities: - Data Entry: Your central role will be to manage project-related data. There are less than 100 records for this task so attention to detail and accuracy are critical. - Blog Writing: Besides data entry, proactive participation is needed in creating informative blog articles. You should understand the nuances of well-researched and engaging content that intrigues the audience and adds value to our project. Desired Experience: Previous experience with data management, preferably project-related data, is highly desirable. A background in blog writing or content marketing would also be advantageous. Ideal Cand...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I urgently need a seasoned full-stack developer to resolve a form submission issue on my website. Additionally, there are minor bug fixes which include: • Resolving a form non-submission data issue. Experience in debugging and error tracking would be invaluable here. • Tackling a blog file path issue that hinders proper publishing. Expertise in CMS and file systems is crucial for this task. • Fixing a page refresh issue that happens when closing the menu - familiarity with web UI/UX design principles is preferred. The ideal candidate would be well-versed in frontend and backend development, with an uncanny ability to quickly pinpoint and rectify errors. Your prompt attention and adept problem-solving skills would make a significant difference in the performance of ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...(with consent). 4. Contact Information: • Contact details including phone number, email address, and physical office address. • Interactive map displaying the location of the advisory firm, if applicable. 5. Online Booking System: • User-friendly online appointment booking system for visa consultations. • Option to select visa type and preferred date/time for consultations. 6. Blog/News Section: • Regularly updated blog or news articles related to immigration, visa updates, and expert advice. 7. FAQ: • Comprehensive FAQ page addressing common queries related to visas and services. 8. About Us: • Information about the immigration adviser, their experience, credentials, and team members. 9. Case Studies/Success Stories: • Showcasin...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  As the project curator in need of broad expertise, I am looking for 10 freelancers from the United States who have a wide range of skills including, but not limited to, web development, graphic design and content writing. The purpose of the project is not defined yet as it may span different fields like creating a website, designing a logo, or writing blog articles depending on the freelancer’s skill set. You should have: - substantial experience in your field - a portfolio of past work to showcase your abilities While this information is not required, it would significantly increase your chances. I greatly value initiative and attention to detail, so detailed project proposals would be highly appreciated. In conclusion, any US-based freelancer with experience...

  $1104 (Avg Bid)
  $1104 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...technology-themed blog. I already have a website which is active and live. Responsibilities include: - Reviewing my site and its content, advising on any necessary changes to get Adsense approval. - Guiding me through the Adsense application process. - Ensuring my site is optimized for Adsense so the approval process goes smoothly. Required skills and experience: - In-depth knowledge of Google Adsense and its approval process. - Experience in website optimization specific to achieving Adsense approval. - Familiarity with technology related blog content is preferred. - Strong website auditing and analysis skills to detect any issues that might block Adsense approval. This project will be considered a success when my site is officially Adsense-approved and I am able t...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Facebook Messenger JSON to Day One Conversion -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking someone to help me convert my Facebook Messenger chat logs into a Day One-compliant JSON format (refer here ) for upload on iPhone. Key Details: - The chat logs consist mainly of Messages and Photos/Videos. - An understanding of Facebook's API and how messenger stores information will be beneficial. Required Skills: - Proficiency in JSON - Experience with Facebook Messenger's data structure - Knowledge in Day One's importing process and iPhone compatibility The ideal freelancer would help me extract, convert, and prepare my chat logs for successful, error-free upload into the Day One app on my iPhone.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Travel Content Crafting 6 วัน left

  I'm on the lookout for a talented wordsmith to create multiple types of content related to the travel industry. The targeted audience is travel agencies which will be consuming the content, so all writings should be designed accordingly. The types of content required are: * Blog posts * Articles * Website copy Since our audience is specific - travel agencies, the content should be engaging, insightful and sophisticated to attract these professional entities. Experience in writing for travel agencies or similar businesses would be a definite advantage. Ideal Qualifications: * Exceptional written communication skills * Prior experience in travel-based content creation * An understanding of what travel agencies seek in content * An ability to craft compelling narratives that ...

  $329 (Avg Bid)
  $329 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled WordPress expert to create an engaging blog website for me, where website and blog will be separate sections on the same platform. Key Requirements: - Must be proficient in WordPress site development and design. - Prior experience building text-based blog sites is a must. - Knowledge of integrating website and blog on the same WordPress platform. Basically, our content will be primarily text-based articles. Your job will involve crafting a user-friendly website, specifically tailored for easy uploading and managing of text-based content. Ideal Skillset: - Expertise in WordPress platform. - Proficiency in web design. - Strong understanding of UX/UI. - Previous work on blog setups. Please share your past work experiences or...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a professional freelancer to assist me with content writing tasks in three main areas: blog writing, article writing, and copywriting. Key Requirements: - Strong writing skills with a good command of English grammar - Ability to write engaging and original content for various niches - Quick turnaround time due to the urgent nature of this project Ideal Skills & Experience: - Experience in blog writing, article writing, and copywriting - Ability to interpret briefs and meet client's requirements - Proven track record of delivering high-quality content in a timely manner Please note, the purpose of the content hasn't been specifically stated. Therefore, flexibility in writing both informative and promotional styles is crucial. I ...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Upgrade Magento 2.4.5p-1 to 2.4.7 and other tasks 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...2.4.7. The ideal freelancer for this task has extensive experience in managing Magento updates without losing data or causing website downtime. >>> DON'T BID UNLESS YOU HAVE MAGENTO 2.4.5 TO 2.4.7 REVIEWS +++ IF YOU BREAK SITE'S PORTO THEME or CUSTOMIZATIONS, you MUST FIX IT at no cost to me +++ TASKS 1. Upgrade Magento 2.4.5-p1 to 2.4.7 2. Make missing Home page sections show - sea moss, blog, etc. 3. Automate indexer so products show when updated :: current message that shows: "One or more indexers are invalid. Make sure your Magento cron job is running." 4. Setup cron jobs. Show me how to modify them 5. All Transmission emails need to work :: registration, sales order, subscribe, unsubscribe, etc. 6. Fix registration email not...

  $244 (Avg Bid)
  $244 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I require someone adept in crafting engaging blog post primarily targeting music learners. You need a write a Biography

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I have a html css and js which I need full control with admin panel. Website Link: Our Main Need: Listing Home Page And Editing And Postion Changing. Automatic Post Showing More Views Post. 3. Show Category Pages in the category in which the post is written. 4. Blog Section I want the option to write a blog. Which contains all the options which I see in my post. 5. There should be option to login multiple users. 6. Analytics of all posts should be in Admin Panel.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm planning to create a blog and need an experienced web developer for this task. Here are the specifics for my project: * The website will primarily be a blog, containing written content on various topics. * I’m looking to have a few key features in place on the website: - A dedicated comment section for user interaction. - Share buttons to easily share content on social media platforms. - Search functionality allowing users to search within my blog topics and posts. * I'm interested in integrating a user interactive page where user can enter his profile details and then a report is made based on the entered details that will contain well presented numbers, texts,charts. I also need the program to be written in such a manner that i mysel...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Marketing blog 8 วัน left

  Hi Arwa M., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a proficient writer to craft engaging, storytelling content for our monthly newsletter. - Frequency: Once a month - Topics: Provide coverage on travelling tips and tricks, highlights of specific destinations, travel-related product reviews, and weekly published contents. - Writing Style: Engaging and storytelling The ideal freelancer should have experience in content writing, preferably within the travel and living blogging sphere, and profound ability to create engaging content around given topics. A knack for storytelling is a must-have.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled content writer, specially experienced in writing engaging blog posts on lifestyle topics. - The role involves creating content that can captivate an audience interested in lifestyle themes and inspire them to engage in meaningful dialogues or actions. - It requires exceptional writing skills, creativity, self-motivation, and a deep understanding of the lifestyle genre. - If you have a track record of producing compelling blog posts and can create content that blends well with the voice and direction of an existing lifestyle blog, you could be the perfect fit for this project. - Knowledge in SEO and relevant writing tools is a bonus. Looking forward to your ideas and proposals.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Business Blog Post Writer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented writer to create well-researched, high-quality business blog posts. These posts should meet the following criteria: - Word Count: Each blog post should have a word count between 1,000 and 2,000 words, depending upon the topic - Originality: Al- content should pass a minimum 65% score on and a Copyscape check. The logins for both will be provided. You do not have to spend any money. - Budget: My budget is $3.5 per 1,000 words. The ideal candidate is an experienced blog writer who deeply understands business topics. The ability to meet strict deadlines, follow guidelines, and write compelling, engaging content is highly required. Experience with and Copyscape will be an advantage. Let's get writing!

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Medical writer to edit and fact check AI written post for blog 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to proof read, edit and fact check blog post about supplements for health.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน blog ชั้นนำ