ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 brochure design งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  - ที่บริษัทกำลังทำเวปองค์กรใหม่ และจะมีทำ content เล็กๆน้อยๆ อาจจะสัปดาห์ละ 2 เรื่อง เรามีฝ่าย technic เขียน content ให้ แต่ต้องการหาพนักงานมาทำ parttime ช่วยแก้ไขให้อ่านง่าย หารูป เอาขึ้นเวป และตรวจสอบ key word ทำ SEO และ คอยดูแล schedule การทำงาน - นำ content เวป มาลงใน facebook ด้วย - ส่ง email marketing และวางแผน content - ช่วยนำเนื้อหามาลง template brochure - ช่วยแก้ไขงาน graphic เล็กๆน้อยๆ ช่วงแรกอาจจะนัดวันเข้าบริษัท เพื่อทำความเข้าใจกับงาน หลังจากนั้นอาจจะไม่ต้องเข้าแล้วแต่คุยตกลง

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Logo and stationary (dental clinic in Bangkok) หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบโลโก้ คลินิคทันตกรรมเล็กๆ เน้นชาวต่างชาติ ต้องการ 1 logo 2 5-6 stationary Small dental clinic in Bangkok. What we need are 1 A logo (modern and professional). 2 6 stationaries ( brochure,map, letter,name card , bag and opd card)

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  ทำงานฟรีเลนส์ ออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด Brochure proter logo branner

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Description: We are seeking a talented and creative graphic designer to create a visually appealing brochure for our Plant Science project. The brochure should effectively communicate complex scientific information in an engaging and easy-to-understand manner. Project Overview: Objective: Design a professional and informative brochure for our Plant Science Conference. Target Audience: Researchers, scientists, and individuals interested in plant science. Design Style: Clean, modern, and visually appealing. Color Palette: Preferred colors Plant Green and the combination color Size: 210mm*297mm Format: Print-ready and digital versions required. Content: Introduction to Plant Science Key Research Areas Breakthrough Discoveries Research Methodology Collab...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced graphic designer to create an eye-catching, creative and vibrant promotional brochure. Key Role: - Develop an innovative design concept that represents our company and enhances our promotional campaign. Ideal Candidate: - Mastery of Creative Suite, specifically Adobe Illustrator and InDesign, for brochure design. - Proven experience in designing vibrant and effective promotional material. - Excellent choice of color, layout, font, and images which will entice the intended audience. Please provide a portfolio of similar work during your bid submission. Looking forward to your creative propositions.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...searching for a skilled graphic designer with an in-depth understanding of Picture Editing Graphic Design stunning and impactful designs. Key Responsibilities: - Logo design - Banner design - Brochure design Successful applicants must demonstrate: - Ability to interpret and execute brand strategy through visual design. - Proficiency in standard design software. - Strong portfolio displaying understanding of graphic design principles and aesthetic skills. You've skipped providing previous work and experience, but they are considered essential. Let your work speak for you by including links or attachments to past projects. I'll appreciate a detailed project proposal to get an understanding of your design process....

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  14 คำเสนอราคา

  ...significant editing tasks to ensure the content is professional, polished and accurate. Requirements: Excellent graphic design skills with a strong portfolio showcasing expertise in design. Proficiency in creating high-quality, professional-looking printed materials. Ability to transform general information into an organized, easy-to-understand format. Experience in editing content to ensure accuracy and consistency throughout the brochure. Strong attention to detail to ensure all product information is accurately represented and consistently formatted. Responsibilities: Collaborate with our team to gather information about the laboratory and the principles followed. Design should be visually appealing and professional manner, incorporating illustrations. Edi...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...significant editing tasks to ensure the content is polished and accurate. Requirements: Excellent graphic design skills with a strong portfolio showcasing expertise in brochure design. Proficiency in creating high-quality, professional-looking printed materials. Ability to transform general information into an organized, easy-to-understand format. Experience in editing content to ensure accuracy and consistency throughout the brochure. Strong attention to detail to ensure all product information is accurately represented and consistently formatted. Responsibilities: Collaborate with our team to gather information about the seafood products and the desired layout for the booklet. Design the booklet layout in a visually appealing and professional mann...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  Tìm kiếm một Frelancer thiết kế Flyers cho chương trình promotion của phòng khám nhân dịp 8/3. Nếu ổn thì tiến tới hợp tác lâu dài với nhiều hạn mục khác nhau: brochure, profile công ty, bao bì...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Transform your brand's image with our "Brochure Design/Document Revamp/Company Profile" service. Our skilled design team creates visually striking and cohesive materials, ensuring your brand stands out. Elevate your communication and leave a lasting impression on your audience.

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced and creative brochure designer to conceptualize and create a 12-page informational booklet aimed at students. The main objective of the brochure is to serve as an advertising tool. Requirements: - Expertise in InDesign, Illustrator, Corel Draw etc - Prior experience in designing advertising brochures is a plus - An understanding of what appeals to a student audience - Ability to present information in an engaging manner Responsibilities: - Create an engaging and dynamic 12-page brochure - Ensure that the design aligns with the needs and interests of students - Maximize the advertorial potential of the brochure Apply if you have a passion for creating appealing designs and a knack for understanding what grabs a st...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Modern and Simple Brochure to Boost Sales of our Extra Services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a brochure pdf, one that aligns with the style of simpliciy and modern design, nothing too stark but trendy and captivating. The prime purpose behind this brochure is to surge sales, so it needs to effectively communicate the appeal of products to the intended audience. If you think you can bring a unique perspective to this project while keeping the sales goals in mind, feel free to submit your proposal.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  167 คำเสนอราคา

  ...exciting venture, and I’m here to assist you in finding the right talent. Let’s break down your requirements: Graphic Designer: A talented graphic designer can create visually appealing designs that resonate with your brand. Whether it’s logos, brochures, or website elements, a skilled designer can make your company stand out. Here are some potential tasks for a graphic designer: Logo designing Brochure designing Technical Support: Here are some responsibilities for a tech support role: Resolving customer queries SEO Writing: Here’s what an SEO writer can do: Keyword research Crafting SEO-friendly blog posts Remember, confidentiality is crucial, so ensure that all candidates sign the NDA before joining your team. Best of luck with your hiring process! ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...seeking a talented designer to create a tri-fold brochure tailored for hotel concierges and front desk managers. The design should be simple, informative, and visually appealing, utilizing Canva for the final product. The brochure will introduce our services, emphasizing ease of use and benefits to hotels and guests. Key Requirements: - Use Canva for the design, keeping the process straightforward for potential edits. - Follow the structure indicated in a provided video, where: * A is the front page (design provided and to remain unchanged). B and C should complement each other, with details explained in the video. - The content, colors, and design inspiration can be found here: Please also use this as the template:

  $65 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Engaging Digital Brochure with Showcase embed Video 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...our brand's awareness campaign, we're in need of an experienced digital brochure creator with a knack for incorporating eye-catching, engaging videos. Key elements of the project: - Our main goal is to increase brand awareness, making the brochure the face of our brand with clear, compelling content and visuals. - The brochure should feature an embedded video that effectively showcases the success of our business. Proven experience in creating captivating, professional videos is a must. - We envision our brochure to have a bright and colorful look and feel. It should capture our brand's vibrant energy while still maintaining a sense of professionalism. Ideal freelancer: - Experience in cutting-edge brochure creating software. ...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Need Idea/Design For Brochure 5 วัน left

  Should be a VERY simple project. Attached is the front page of last year brochure I made. The year before that, was forest-themed. The one last year (comic themed), was so great, and I want to make something better but cannot think of any ideas. Come up with an idea or reference of what theme I can use that would look very cool. Should be interesting for kids and adults (which is why I loved the comic theme). It is for a summer camp. Whatever theme will apply to all pages. Thank you.

  $10 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...leasing brochure that unmistakably stands out in the commercial real estate market. This brochure is pivotal for attracting potential tenants, engaging real estate agents, and intriguing investors. Here are the essential details and requirements for this project: **Core Information to Include:** - **Property Details:** A detailed overview, emphasizing unique selling points. - **Floor Plans:** Clear, detailed renderings to give viewers a grasp of layout and possibilities. - **Rental Rates:** Transparent, up-to-date pricing information for all leasing options. **Target Audience:** The content and design should resonate with: - Potential tenants looking for their ideal space - Real estate agents who connect properties with clients - Investors interested in the prope...

  $371 (Avg Bid)
  $371 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Pop-up Designer Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled graphic designer who can assist in creating a Pop-up Design. its less than 100 words of text. which needed to be organized represent in attractive manner. Key Requirements: - Proven experience with minimalist design - Expertise in brochure design - Ability to visually convey product characteristics Your responsibility would be to use a minimalist style to create an engaging representation of our product's features. Your previous work with brochure design should allow you to seamlessly integrate product information with visually appealing design elements. The ideal freelancer would have a strong portfolio of previous minimalistic brochure designs, adhering to a similar tone and style as required for th...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm needing an expert who can skillfully modify an existing PDF brochure, and compress the file to a reduced size. The key tasks are: - Update textual content: The manuscript will have some modifications. The specifics will be provided which must be accurately implemented. - Add/remove images: There will be a requirement to swap out a few current images and/or incorporate new ones. Resource files will be handed over. - Size compression: The final revised PDF document has to be condensed down to a file size between 2-3 MB, without compromising on the quality of images and readability. Ideal candidates are expected to have advanced experience with Adobe Acrobat or similar PDF editor software and a keen eye for detail to ensure layout and content changes are implemented seamless...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hello, We are looking to create an A5 foldable brochure 4 pages preferably promoting one of our product and also have some information about our company. We would like to have 2 variations to pick from. Designer must have access to stock photos to get the best result out for us. We also would like 2 EDM designs to choose from will make 1 EDM for email marketing as well should be compatible for all devices and will be sent via ZOHO mailing marketing service Thanks looking forward to collaborate with best designers this can be on going work as we have many clients who are looking to do something similar.

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  12 คำเสนอราคา
  Brochure Design - 3 7 วัน left

  Brochure Design as discussed via chat box - consolidating 2 previous brochures into 1 brochure and incorporating an additional page for which the content will be provided.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking expertise to craft an informative brochure that'll elegantly showcase our townhouse development. An enticing depiction of the architectural design, location advantages and facilities services is the primary objective. I'd like to focus on: - The unique exterior design: It's inspired by modern architectural trends and really sets us apart. - The spacious interiors: These are thoughtfully designed for maximum comfort and utility. - The modern amenities: A range of facilities to cater to contemporary, urban lifestyles. The ideal candidate would be experienced in creating engaging marketing materials for real estate projects, with a solid understanding of layout design and content development. If you're skilled at capturing an ...

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Professional Bi-Fold Brochure Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative freelancer who can design a navy and white, bi-fold marketing brochure targeted for business professionals. To make the project run smoothly, prior experience in professional or corporate design will be highly advantageous. Key Project Requirements: - Color Scheme: The brochure should be designed in navy and white. - Content: The brochure needs to be filled with details about our products. - Target Capture: The brochure is intended for a business professional audience. Ideal Skills and Experience: - Graphic design expertise - Experience in corporate marketing material design - Understanding of focusing design for business professionals. I look forward to your innovative and professional design...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  183 คำเสนอราคา
  Urgent Ploting venture Brochure Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need a brochure created, focused on informing about a plotting venture Requirements: - Captivating and informative design - Fast turn-around time - Versatility in style Ideal freelancer should have: - Demonstratable experience in brochure design - Ability to deliver under tight deadlines - Ability to tailor designs to a wide target audience.

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  Looking for a proficient Corel Draw expert that can help me with a few tasks. I'm primarily focusing on: - Vectorizing images - Designing a compelling logo to attract my target audience - Creating a traditionally styled brochure If you're experienced in creating visual elements that resonate with audiences and are adept in using Corel Draw, you're the best fit for this job. Experience in vectorizing images and a knack for traditional designs will be appreciated.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented writer who can create compelling and informative content for our IT company's brochure. The primary goal is to educate and inform potential clients, specifically targeting small businesses. The content should have a professional and formal tone that reflects our expertise and services. **Content Requirements:** - Develop informative content that highlights our services, expertise, and how we can assist small businesses in their IT needs. - Ensure the content is structured to educate potential clients about the benefits of partnering with us. - Create a layout that logically flows, introducing our company, detailing our services, and concluding with a strong call to action. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in writing for the IT...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Need graphic designer for a jewellery brand 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pages. My main aim is to elevate my brand's visibility and create a magnetic presence online. Key Requirements: - Proficiency with design tools suitable for creating engaging content tailored to Facebook and Instagram. - A deep understanding of minimalist design principles, with an ability to translate them into eye-catching social media posts. - Experience in creating visuals that are not only clean and simple but also potent in communicating brand values and messages. - A knack for storytelling through visuals, aimed at boosting brand awareness. - Designing catalogue & brochure Ideal Skills and Experience: - Strong portfolio showcasing expertise in minimalist design, particularly for social media. - Demonstrable experience in enhancing brand pres...

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented de...on the task of creating a modern and minimalistic sales brochure that will advertise my products/services. Key responsibilities will include: - Designing a modern, minimalistic layout that aligns with our brand aesthetic - Incorporating provided text and images seamlessly into the design Ideal candidate will have the following skills and experience: - Excellent graphic design and layout skills - Proven experience with sales or advertising materials - Strong understanding of modern, minimalistic design trends The finished product should be both eye-catching and informative, capturing the essence of our brand while promoting our offerings effectively. Needless to say, an attention to detail and an eye for sleek, effective...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  191 คำเสนอราคา

  ...size flier/brochure that effectively promotes a product for my company. This marketing piece should embody a professional and corporate style, appealing to our target audience within the industry. The flier/brochure will be printed, hence, it needs to be designed double-sided, maximizing the space to communicate our message effectively. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design software (e.g., Adobe Photoshop, Illustrator) - Experience in creating professional and corporate marketing materials - Ability to translate product features into compelling visual stories - Strong understanding of typography and layout design - Knowledge in print design best practices, especially for double-sided materials Requirements: - Design an A4...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Corporate Brochure Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a corporate-style brochure that primarily serves to offer detailed insights into a specific project. This digital PDF will be pivotal in presenting our project in a clear, professional manner to our stakeholders. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design software, especially those that cater to professional and corporate design aesthetics. - Experience in designing corporate brochures or proposals, with a portfolio that showcases previous work in similar domains. - Ability to distill complex project details into an easy-to-understand and visually appealing format. - Strong understanding of layout, typography, and color theory to create a sleek and professional look. - Excellent communica...

  $102 (Avg Bid)
  NDA
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...and Experience:** - Proficiency in graphic design software, especially in Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). - A strong portfolio showcasing brochure or pamphlet design. - Experience in educational or promotional material design. - Ability to work with and incorporate specific color schemes, logos, and branding elements. - Skills in creating clear, readable text layouts. - Talent in selecting and editing photos for visual engagement. **Project Requirements:** - Incorporate the school's logo and colors prominently throughout the design. - Ensure the text is clear, easy to read, and well-organized to help viewers find information quickly. - Use engaging visuals and photos to complement the written content and add appeal. - ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...to design a sleek, modern brochure aimed to promote a particular product. This task requires a well-balanced fusion of visual dominance and content precision. Key project aspects include: - Accentuating Product Images: The design should prioritize high-quality, captivating images of the product. These visuals should be strategically placed to allure and engage the audience. - Content Support: While the visuals will rule, the overall design should also accommodate precise, relevant textual information about the product. A flair for creating balanced lay-outs would be advantageous. - Modern and Sleek Style: The brochure should reflect a modern, sleek and minimalistic aesthetic, aligning with current graphic design trends. Ideal freelancer will...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  African safris Brochures 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  More details: What is the purpose of the brochures? Promote a product or service Who is the target audience for your brochures? Potential customers Do you have a preferred style for the brochure? Creative and fun

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I need a talented graphic designer to draft an A2 double-sided brochure-style leaflet for a tourist information project in Scotland. It will highlight various attractions and geographical landmarks of our area, using both English and Gaelic languages. Key tasks will include: - Creating an appealing and easy-to-navigate layout - Incorporating both text and images effectively - Adapting to a brochure-style (folded or stapled) format, - and ensuring high quality of the final design. Ideal skills for this job are: - Experience in graphic design, specifically with leaflets or brochures - Proficiency in English as the Gaelic is provided. - Familiarity with Scottish landmarks and tourist attractions - Previous work in the tourism industry is a plus. Your creativity ...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Software Module Brochure Creation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skillful designer to create a visually appealing and informative four-page brochure. The purpose of this brochure is to advertise our software module that manages diners in a cafeteria setting. Key Components: - The brochure should effectively be directed towards school administrators. - It should contain a visual representation of the software module. - Key features of the software module must be precisely and engagingly explained. - Include compelling testimonials from satisfied users. Ideal Skills: - Experience in creating captivating and informative brochures. - Proficient in visual and written communication. - Background in software or tech-related design would be a major plus. In addition, please create an editable Word document that can be...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  ...am seeking a skilled graphic designer who can create a corporate-style brochure for my company. Specifically I want to create a Sellers Package outlining the selling process, marketing tools and other aspects of selling a home. I can provide the older multi page brochure for reference. Looking to modernize the design. I need: - A multi-fold brochure design, resulting in a total of 14-16 pages - A design that fits our corporate image and branding - Graphics that are engaging and visually appealing _ Content will be provided with an old brochure for reference. It would be beneficial if you have experience in corporate design and understand how to balance professionalism with creativity. I'm after a crisp, clear design...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Brochure and Signage Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient designer to assist with the creation of brochures and signs for my child care business. The materials are primarily intended for parents, so it is essential that the design is engaging, informative, and easy to understand. Key Responsibilities: - Design visually appealing brochures and signage relevant to child care services - Proofread and edit content for clarity and correctness of English grammar Ideal Candidate: - Strong design skills with a portfolio showcasing work in brochure and signage design - Excellent English reading skills for accurate editing and proofreading - Familiarity with child care industry is a plus - Ability to deliver within deadlines and maintain high-quality standards.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  168 คำเสนอราคา
  Elegant Info Brochure Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled graphic designer to craft a brochure that is not only informative but also showcases traditional and elegant design elements. This project aims to provide detailed information through a visually appealing medium. The brochure will span 3-5 pages, which means there's ample space to creatively present the information while maintaining an elegant aesthetic. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in graphic design software (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) - Strong portfolio featuring elegant and traditional designs - Experience in designing multi-page brochures or similar print materials - Ability to convey information in a visually appealing manner - Attention to detail, particularly in typography and layout - Excellent...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา
  Branding & Web Design Expertise Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a talented freelancer who can not only design a stunning website for showcasing my boutique serviced accommodation/ hotel but also develop a comprehensive branding strategy that goes beyond just the basics. The website should include 15 pages, intelligently laid out to promote our offerings effectively. A full suite of branded items are needed to be delivered such as: logos, brochures, business cards, MS PowerPoint presentations, social media post templates, email templates, email signature as detailed below. The website has two target audiences 1) guests who will view our properties and services that we offer to ensure they book their stay with us. And 2) landlords who we are seeking to register their properties with us to rent to us. The landlord pages will not be...

  $721 (Avg Bid)
  NDA
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  ...layout and text into an elegant, modern and eye-catching brochure, targeting young adults and families. There will also have to be a translated version into Russian. The text has already been translated only needs to be pasted into the new brochure. Key aspects: - Color Scheme: The design should primarily adhere to a neutral and elegant color scheme, enhancing readability while maintaining sophistication. - Design Style: I'm seeking a modern style that manages to blend casual aesthetics with professional tones. - Audience: The brochure is intended for a young adult and family demographic, thus the design should be relatable and appealing to these groups. Ideal freelancer: - Expertise in graphic design and experience with br...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  116 คำเสนอราคา
  Generic Brochure -- 2 6 วัน left

  Hi Designgot Agency, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Generic Brochure 6 วัน left

  Hi Designgot Agency, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  We are looking to create some brochures for our company’s different picture frame collections. Attached are some examples of what our competitors have done that we thought were good and would like to have our materials similar to theirs. The photos of our collection, Tropical, are attached to this post as well as our logo. • We want it to be an 8.5x11 size, one-page brochure with photos of all the products in that collection. • Some subtle texture or maybe slight color in the background would be nice. • At the top of each collection page, we would like the name of the collection (ex. “Tropical”) to be clearly visible, noticeable, and stand out. • We would also like our logo on the page. • We would like there to be a space reserved for a...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  ...and managing campaigns on Facebook and LinkedIn. Experience in audience analysis and engagement strategies tailored to these platforms is crucial. - **Search Engine Optimization (SEO):** Strong knowledge in enhancing website visibility on search engines, improving page rankings, and executing effective keyword research and optimization strategies. - **Pay-per-click (PPC) Advertising:** Ability to design and implement PPC campaigns that maximize ROI. Proficiency in AdWords and other PPC platforms, alongside conversion optimization, is desired. - **WordPress Website Building:** Experience in creating user-friendly, visually appealing WordPress websites that align with branding and SEO best practices. - **SEO friendly Content Creation** Experience in creating content with proper key...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Fabulous Copywriter - NO Agencies; Freelancer ONLY from INDIA 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...captivating content for a brochure for an IT company. Here are some of the details. About me: I'm a Marketing professional with 15+ years of experience. I have recently started working as a Consultant and I have three clients as of now, all three are in the technology sector. I work very closely with these companies as a part of their team. I am looking for a content writer who specializes in copywriting for brochures, social posts, emailers, ads, etc. About the company: The client is an IT company that offers custom software application development services. It specializes in developing applications using the Microsoft teach-stack. About the project: We are looking to develop an entire sales kit for the company to target its audience. This kit will include a brochure...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  Hi Jeevan R, as discussed, i would like an additional break out text box and image added to our skin cancer brochure.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...company. The website should hold true to modern design principles, offering both aesthetic appeal and user-friendly navigation. Key pages will include: - Home - About Us - Services - Team - Products The website's primary goal is to provide comprehensive information about our company. Thus, the written content should be clear, concise, and engaging. Additionally, the website should be SEO optimized to improve our online presence. Beyond website creation, the same freelancer should also create banners along with our company product list brochure and catalogue. These marketing materials should maintain a consistent design theme with the website, portraying a unified brand image. Ideal candidates will have: - Proven experience in website design and de...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน brochure design ชั้นนำ