ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 building architecture งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  999Perspective | 3D Perspective And 3dsMax Academy รับทำภาพ 3D Perspective/3D Animation Interior Architecture และรับสอนโปรแกรม 3dsMax ? รับทำภาพ PERSPECTIVE/3D ANIMATION รับทำภาพ PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก งานบ้าน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว คอนโด โรงแรม รีสอร์ท งาน Interior งานตกแต่ง Kiosk หน้าร้าน ร้านค้า โชว์รูม โรงงาน คลังสินค้า งานสถาปัตยกรรมทุกประเภท ? รายละเอียดที่ต้องการ AUTOCAD PLAN / ELEVATION / SECTION BOARD / COLOR SCHEME / MOOD BOARD FURNITURE ? รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับทำภาพ PERSPECTIVE / 360 องศา PERSPECTIVE งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก - PERSPECTIVE ราคา 999 / 1999 / 2999 / 3999 / 4999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากแก้ไขเกิน 3 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Architecture Design หมดเขตแล้ว left

  ออกแบบสถาปัตยกรรม เงินเดือน 10,000 / เดือน ทดลองงาน 4 เดือน 6000 บาท / เดือน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต ตรวจงานทุกวันอาทิตย์ งานต้องเสร็จตามกำหนด - สามารถทำ sketch Idea, design development - มีความคิด แตกต่าง - ใช้โปรแกรมต่างๆ ทางสถาปัตยกรรมได้ เช่น Auto Cad, 3DS Max, Sketch Up, V-Ray, Photoshop, Grasshopper ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นทุกโปรแกรม แต่สามารถ นำมาประยุกต์ใช้ทำพรีเซนได้ วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ : กำลังศึกษาอยู่ หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  $315 (Avg Bid)
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled social media manager who can handle a variety of tasks efficiently and effectively. Key Responsibilities: - Content creation: I need captivating, engaging content to capture my audience's attention and encourage interaction across platforms. - Ad campaign management: You should be knowledgeable in creating and optimizing ads for the best results. - Audience engagement: Building and maintaining a relationship with my audience is essential. - Market Analysis and Feasibility Study: You should be able to analyze the market and provide insights for our campaigns. - Ads optimization: Implementing strategies to make our ads more effective. - Potential Costumers Targetting: Identifying and targeting potential customers for my business. The main goal of...

  $1023 (Avg Bid)
  $1023 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Social Networking Mobile App UI Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented UI designer who can create an engaging and user-friendly interface for a social networking mobile app that is set to be launched on both iOS and Android platforms. Key Points: - The primary goal of the app is social networking, so the design should be conducive to communication, content sharing, and community building. - The UI should be optimized for mobile devices, ensuring seamless and intuitive user experience on both iOS and Android platforms. - A clean, modern, and visually appealing design is essential to attract and retain users. - The designer should be able to incorporate social networking-specific features such as chat interfaces, profile views, news feeds, notifications, etc. - Experience with designing for both iOS and Android is highly ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...from our construction site and transform it into something visually stunning. Your job will entail: - Color correcting the footage to transport viewers to our site at its best. - Object removal for clarity and focus on the building process. - Adding suitable text and graphics to enhance our narrative. - Condensing the raw footage and edits into a tight, impactful 1-2 minute video format. Ideally, you'll have a sense of cinematic flair to create not just an informative video, but a compelling experience. Experience with drone footage and familiarity with architecture or constructions sites could be useful. Our end goal is to reflect the ambition of our project by making a powerful visual impression. Your craftsmanship will play a part in that. Let's build some...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert in Autodesk Fusion 360 to create a 3D architectural visualization of a residential building. Key expectations include: - Developing the basic geometry and layout. - Accurately capturing architectural specifics. Ideal candidates should have: - Proficient skills in 3D modeling with Fusion 360. - Prior experience in architectural visualizations, particularly residential. - Ability to interpret and implement basic architectural layout. - Attention to detail and accuracy in the modeling process. Please note, no furniture, fixtures, textures or material details are required for this project.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...and Continuous Deployment (CI/CD) using GitHub Actions, set up logging for each service, and configure an HTTPS domain for our web application hosted on Google Cloud Platform (GCP). The ideal candidate should have extensive experience with GCP, CI/CD pipelines, and HTTPS configuration. Scope of Work: 1. CI/CD Implementation: - Set up a CI/CD pipeline using GitHub Actions for automated testing, building, and deployment of both frontend and backend applications. - Integrate the pipeline with our GCP infrastructure, including Compute Engine, Cloud SQL, and Cloud Storage. 2. Logging Setup: - Configure logging for all services: -- Frontend (Nginx, ): Log HTTP requests, errors, and application logs. -- Backend (Gunicorn, Django): Log application errors, access logs, and system logs...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...which he said was stronger than necessary, but he also said that it would need signing off. He said that whoever inspected would want to see that the pad stones or cap stones had steel reinforcement in them. Ordinarily this would be the man from the council. I want an independent engineer. I am naively thinking that I need a certificate to say that this is safe and that it complies with Building Regulations. The quote I have had was to do calculations based on my measurements, with the proviso that it was based on my measurements, that the engineer had not visited and was not commenting on any brick walls supporting the beam, or the foundations. I'm not convinced that would be worth anything. I want an engineer independent of the council because I have incurred thei...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a clothing brand store, I'm looking to develop a digital storefront primarily dedicated to men's casual/streetwear clothing. I am seeking a team or individual with experience and a proven track record to help with this project. The task will entail: • Building an intuitive, user-friendly store layout • Implementing functionality for a size chart, color options, and customer reviews Ideal freelancer or team should have: • Experience in e-commerce website development • A clear understanding of user interface and user experience principles • Proficient in platforms such as Shopify, Magento, or WooCommerce • Knowledge of the fashion industry, especially men's casual/streetwear Your main task will be to turn my vision into a functional...

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Microsoft Teams Enterprise Voice Solution Documentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'...in documenting the Microsoft Teams Enterprise Voice solution. The main objective of this documentation is : As a first step, I am looking for documentation on complete set up of Microsoft Teams to use as Enterprise Voice solution (EV) - help with documenting EV solution. You will assist in formulating a MS Word document containing summary, hardware and software requirements, recommendation, architecture , license etc - in summary, if we want to set up Teams as EV, what I will need and how do I present it to manager with all details and recommendation? Thanks Other: support until task is completed Ideal Skills: - Strong understanding of Microsoft Teams Enterprise Voice solution - Experience in documenting technical solutions - Ability to create user-friendly and compr...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for SEO experts who can help our website in three specific areas. College/University Admissions - Increasing...website in three specific areas. College/University Admissions - Increasing organic traffic: We're aiming to boost the number of visitors who find our site through search engines. - Improving keyword rankings: We want to ensure our website ranks well for the keywords that are important to our target audience. - Enhancing the website authority: Building a strong online reputation is crucial for our site's performance. The ideal freelancer will have a strong background and proven experience in SEO. Please include your relevant experience in SEO in your application.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I am on a quest for an exceptional individual who can collaborate with me in writing a presentation about chaos enginee...will heavily emphasize on the practical aspects of chaos engineering and incident management. Focal themes would be implementing chaos engineering, simulating incidents, and strategies for mitigation. To ensure a successful project, you ideally should have: - Past experience and robust understanding of chaos engineering and incident management - Proficiency in educational writing and scenario-building - A talented hand for crafting engaging presentations - Sound knowledge about .Net and distributed monoliths would be a bonus. I look forward to cultivating a symbiotic relationship that would help me achieve my goals while equally contributing to your profession...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer who can create a comprehensive boat booking software. This solution should be able to handle both online and offline bookings, streamlining our operations and ensuring a seamless booking experience for our customers. Essential...software should be able to accept, process, and track payments in a secure manner. Experience in payment gateway integration is a plus. - Customer notification system: It should be capable of updating customers on booking status, payments, and upcoming trips. Experience with automated messaging systems and customer communication management is highly favorable. Applicants must have experience in building booking software, ideally for maritime or related industries. Understanding of both online and offline booking sys...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create an engaging e-commerce website that possesses the following features: - Product Search and Filtering: A strong, user-friendly search and filter system is crucial to help customers swiftly locate products of their interest. - Customer Reviews: A platform for customers to leave rev...For the payment options, we'll discuss this aspect later as I'm still considering the best choices for my customers. Hence, the web developer should have the ability to incorporate different payment options. Ideal candidates should have solid experience in e-commerce platforms, great attention to detail, and proficiency in current web technologies and trends. Proven experience, particularly in building similar e-commerce platforms, will be...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...project are listed in the attached project document. The design files are nearly finished, but some design work is likely needed: (ZAPTA)?type=design&node-id=5042-102&mode=design The website should be built using JavaScript. The right developer is diligent, detail-oriented, highly responsive, and has a strong background in building e-commerce platforms, particularly with multi-vendor functionality and integration with print-on-demand services, and have experience with Figma for design implementation. Additionally, proficiency in REST API integration is crucial for connecting with Gelato's services. () The developer should also come with suggestions and know what features and solutions are

  $4861 (Avg Bid)
  $4861 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to design and establish a platform that connects volunteers with nursing homes. The features do include: - User profiles which will consist of the name, contact information, as well as skills and interests. - Search and filtering options that will make finding specific user profiles easier. - A user-friendly m...Administrators in charge of monitoring and managing the platform. The ideal freelancer for this project should have experience in web development with a focus on user interface design and backend functionality. Balancing the needs of multiple user roles, putting together a powerful search system, and establishing a secure messaging protocol are crucial aspects of this project. Prior experience in building similar platforms will be...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I require an advanced database to streamline church operations. It must include: - Member management: This involves recording personal details of each member, tracking attendance, and alloc...spouse and children. - Functionalities: Capacity to sort data based on each individual (organize by member). It should also capture other input fields like gender, age, membership status, notes, and whether they serve as workers or ministers. - Financial management: The platform should have capabilities for recording and tracking financial contributions. Ideal freelancers will have experience in building similar database systems, with a keen understanding of how to translate our church's requirements into a user-friendly, efficient system. Knowledge of member management systems will be...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a machine learning expert to create a sentiment classification model for customer reviews. The main objective of this p...from customer reviews. - Sentiment Detail: The model should identify and categorize the sentiment of reviews into Positive, Negative, or Neutral. Ideally, you should have: - Proven experience in machine learning, particularly in sentiment analysis - A strong understanding of natural language processing and text analytics - Previous experience working with customer review data - A track record of building accurate and efficient classification models - Familiarity with platforms like Python, R, and relevant ML libraries If you have experience in similar projects, please share your previous work and let me know how you would approach this sp...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...experience. Identify, recruit, and lead a team of developers, setting a high standard of excellence and innovation. Work closely with internal stakeholders to align development objectives with business goals. Utilize your expertise to implement cutting-edge e-commerce solutions and technologies. Play a pivotal role in decision-making processes related to the platform's technical direction and architecture. What We're Looking For: Proven experience in leading e-commerce website development, particularly with dropshipping models. Although experience is not entirely necessary. Strong network and ability to recruit top-tier freelance developers. Leadership skills with a track record of managing remote development teams. Expertise in modern web technologies and framework...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced C++ developer to create a simulation study focused on analyzing system performance. The freelancer should be proficient in: - C++ programming - Building simulation models - System performance analysis The end goal is to have a robust, accurate simulation that can analyze the performance of various systems. Prior experience in similar projects would be highly advantageous.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Handwritten/Manual Structural Engineering Calculations for concrete water tank and steel warehouse.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative professional to assist me in building a brand from scratch. The main aim of this project is to establish a unique brand identity that reflects trustworthiness, authenticity and a strong legal presence. Key Responsibilities: - Develop a brand that reflects the values of trustworthiness, authenticity and legal expertise - Understand the nuances and demands of the legal industry to create a brand that differentiates from competitors - Design a visual identity that resonates with the target audience Ideal Skills: - Proven experience in brand creation, particularly in legal or professional services - Understanding of branding principles and how they can be applied to convey trustworthiness, authenticity and legal acumen - Strong creative skills in designing...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Architectural Logo 13 วัน left

  Hello; I want to create a logo with a modern style. Creative designs will be taken into consideration. We are a creative and innovative architecture firm. We want creativity to be reflected in our logo. To the competition 'business card' and signage design are also included. Once you like the logo, these two designs will be requested. If I like the design, I will pay a bonus. Name of our architecture company 'SERDAR POLAT ARCHITECTURE'

  $6 (Avg Bid)

  I'm looking for an experienced building engineer to help design a small 2 bedroom, modern, single-level weekend house that serves as a vacation retreat on Murray River SA near Morgan. - The ideal candidate should have a deep understanding of architectural design, particularly modern aesthetics. - Experience in designing vacation retreat homes will be highly preferred. I'll appreciate an engineer who can provide innovative, practical, and cost-effective solutions to ensure a comfortable and functional living space. Please showcase your portfolio while bidding. Looking forward to collaborating with you!

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to build a salon appointment aggregator platform. This innovative tool should streamline the booking process for salons, beauty parlors, and stylists. Key Features Required: - Calendar Integration: This platform must allow each salon to manage ...choices about the services they engage. - SMS Notifications: The platform should notify customers of their bookings via SMS. Client Data Collection: In addition to standard contact information, the system should also be capable of capturing client preferences, including: - Phone Number - Email Address - Preferred Stylist/Technician The ideal freelancer for this project is highly experienced in building aggregator platforms and appointment scheduling software. Familiarity with the beauty indus...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Windows C# Desktop App with Browser Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Windows compatible desktop application that has the capability to resolve Cloudflare's CAPTCHA. For this project, I prefer to have it built in C#. Key requirements: - The main functionality of the application should be browser automation, specifically for working with Cloudflare's CAPTCHA. Ideal skills and experie...application that has the capability to resolve Cloudflare's CAPTCHA. For this project, I prefer to have it built in C#. Key requirements: - The main functionality of the application should be browser automation, specifically for working with Cloudflare's CAPTCHA. Ideal skills and experience: - Expertise in C# programming. - Proficiency in desktop application development. - Prior experience in building applications with ...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Digital Marketing VA based in Jakarta looking for a skilled social media manager to join us onsite. Please, submit your application with portfolio and past works. Key Responsibilities: - Manage our online presence...tasks - Engage with current customers. You will be working from our office, so it's crucial that you're located in Jakarta. Salary: 5.000.000 to 7.000.000 IDR Language: ENGLISH Skills and Experience: - Proven experience in social media management. - Strong understanding of Instagram, Pinterest, and Telegram. - Ability to create compelling content for SEO - Experience in community building and engagement. - Proven track record in driving leads and sales through social media. Please, submit your application with ...

  $335 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced developer to build a robust social networking mobile app that runs seamlessly on both Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality a...build a robust social networking mobile app that runs seamlessly on both Android and iOS platforms. Key Requirements: - Developing a social networking mobile application for both Android and iOS. - Ensure smooth functionality across all devices and versions. - The app should offer high performance and security. Ideal Skills: - Proficiency in using both Android and iOS SDKs. - Experience in building and deploying social networking apps. - Understanding of user interface and user experience (UI/UX) design f...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...restaurant bookings, spa appointments, and home repair, and professional services. - The site needs to incorporate a calendar-based system for streamlining bookings and appointments. - Additionally, it should also allow direct contact with service providers for a more personalized experience. Ideal Skills and Experience: - Proven proficiency in Shopify-based web development - Experience in building service marketplace platforms - Understanding of calendar-based booking systems - Familiarity with user-friendly design centered around direct service provider interaction. In brief, I am seeking an expert web developer who can merge an extensive array of services into a cohesive, user-friendly platform modelled on ease-of-use and accessibility. Your ability to integrate these re...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Fish Charter Midsize Boat Buoyancy Calculation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert in marine engineering or naval architecture to perform an in-depth buoyancy calculation for my medium-sized (20-30 feet) fishing charter boat. The boat is designed primarily for fishing charter purposes and needs to support a medium load capacity (4-8 people). Your task will include: - Calculation and analysis of the boat's buoyancy with medium load - Providing a detailed report on the boat's load capacity, stability, and safety Applicants should have significant experience in boat design and naval architecture, with a strong understanding of buoyancy principles. Your background knowledge, talents, and precise calculations will be crucial in ensuring that our fishing boat is safe, stable, and ready for an exciting fishing adventure. Ple...

  $1330 (Avg Bid)
  $1330 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Feature...need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Features: - The app should display the current time and date for different time zones in real time Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in building web applications with real-time data updates - Knowledge of time zones and working with time and date in JavaScript Please let me know if you're the right perso...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional WordPress developer to assist in the setup and development of my e-commerce site. Key Requirements: - Building an E-commerce Site: The primary goal of this project is to build a fully functional e-commerce website. - Product Management: The site will host less than 50 products initially, so experience in handling a modest product catalog is required. - SEO Optimization: A solid knowledge of SEO best practices, particularly in an e-commerce context, will be very beneficial. - Payment Gateway Integration: The site will require secure payment gateway integration to facilitate transactions. - Responsive Design: Ensuring the site is fully responsive across devices is a must. - Customizable Themes: The ability to work with and possibly customize ex...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  High DA Backlinks from Edu/Gov Sites 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled SEO expert to acquire backlinks with a domain authority of 70+ from educational or government related websites. Key Requirements: - Acquire backlinks: The main task is to get high-quality backlinks from domains with a DA of 70 o...is to get high-quality backlinks from domains with a DA of 70 or higher. - Educational or government sites: The backlinks must come from these specific types of websites. - Research Articles: The articles that will support these backlinks should be in the form of research articles. Ideal Skills: - SEO expertise: A thorough understanding of SEO best practices and techniques is essential. - Link building: Proven experience in acquiring high-quality backlinks. - Strong Research Skills: Ability to create engaging, informative research...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to create an online store using WordPress. The store will specifically cater to digital products, hence, appropriate plugins and features will need to be implemented. Key Project Requirements: - Implement a shopping cart...cater to digital products, hence, appropriate plugins and features will need to be implemented. Key Project Requirements: - Implement a shopping cart system - Integrate a payment gateway: Stripe along with p24, blik, sofort, skrill, giro, and ideal - The store will exclusively sell digital products The ideal candidate for this project should be adept in WordPress, have previous experience in building online stores, particularly for digital products, and have proven experience in integrating Stripe and other specified pa...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented developer to construct a robust DDEX music distribution system. This platform will serve as a key component of my radio station's operations. We're looking for a developer with experience on building a DDEX distribution system where the user can upload the tracks and albums, images to distribute on different dsp sites like Spotify, Beatport, Apple Music, etc and receive music from our industry partners. With functionalities where the user can upload any format of track file like mp3, wav, flac so that it can be encoded into different formats and can be distributed to different dsp sites depending upon required formats. The administrator can upload the royalty files in different formats like xls, csv, txt. provided by dsp sites and calculate the...

  $2115 (Avg Bid)
  $2115 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I own a blog and I'm looking for a skil...primary task will be to acquire high authority backlinks. These should be from reputable sources and relevant to the content on my blog. - Analysis of my current backlink profile and making necessary adjustments to improve SEO performance. - Consistent monitoring of the backlinks to ensure they are active and continuously contributing to my website's growth. Ideal Freelancer: - Proven experience in building high authority backlinks. - Familiarity with SEO practices and up-to-date knowledge on the latest algorithm changes. - Previous work with blogs is a plus. - Excellent communication and reporting skills to keep me updated on the progress. In your application, please provide examples of your past work in acquiring backlinks, par...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Home Tuition Finding Android app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is a home tuition finding application for tutor as well as parent...and cashback facility for tutors to confirm tuition. ➔ • Refer and earn points. Parent side ➔ Account creation ➔ Build student profile ➔ Post tuition requirement ➔ Go through tutor’s posts ➔ Choose the best fit tutor ➔ Request demo classes ➔ Discuss on call ➔ Get demo classes ➔ Confirm tuition (post close automatically once confirmed) ➔ Feedback and ratingTutor side ➔ Account creation ➔ Profile Building ➔ Select subscription plan (can be skipped) ➔ Post tuition job ➔ Choose the best fit student ➔ Call to parent/Answer demo request ➔ Discuss on call ➔ conduct demo classes ➔ Confirm tuition (post close automatically once confirmed) ➔ Get reward or cashback ➔ Feedback and rating

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Tuition Finding app -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is a home tuition finding application for tutor as well as parent...and cashback facility for tutors to confirm tuition. ➔ • Refer and earn points. Parent side ➔ Account creation ➔ Build student profile ➔ Post tuition requirement ➔ Go through tutor’s posts ➔ Choose the best fit tutor ➔ Request demo classes ➔ Discuss on call ➔ Get demo classes ➔ Confirm tuition (post close automatically once confirmed) ➔ Feedback and ratingTutor side ➔ Account creation ➔ Profile Building ➔ Select subscription plan (can be skipped) ➔ Post tuition job ➔ Choose the best fit student ➔ Call to parent/Answer demo request ➔ Discuss on call ➔ conduct demo classes ➔ Confirm tuition (post close automatically once confirmed) ➔ Get reward or cashback ➔ Feedback and rating

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Full-Service Marketing Assistance -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...development. Your role will involve: - **Social Media Management**: You'll be responsible for managing our presence on Facebook, Instagram, Twitter, Google, and YouTube. This includes content creation, audience engagement, and growing our following. - **SEO**: Your task will be to optimize our website and content for search engines. This will involve keyword research, on-page optimization, and link-building. - **Email Marketing**: You'll be in charge of creating engaging email campaigns that drive traffic and conversions. This includes list management, segmentation, and A/B testing. - **Marketing Strategy**: I'm looking for a team that can provide valuable insights and develop a comprehensive marketing strategy. This should align with our goals and target audie...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Building is is construction. I am looking for someone who can give me a nice elegant design exterior and interior, with 3D, if possible. The restaurant is a buffet and cafe bistro with the later plan of building a garden dining at the back with clear transparent roof. Front or facade of the building will have few 2-seater tables and 2 food carts on the left side of the building, fronting the facade will be meant for parking of 4-6 cars. Ceiling should be a minimalist design that doesn't have to cover the roof, just insulated painted black but needs decorative minimalist elegant design. Color theme ranges from beige to wood brown with an elegant touch of black, red and gold, choice between bricks or wood type of design or mixed would be nice. Restaurant ...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Feature...need of an experienced developer who can help build a web application using HTML, CSS, and JavaScript. The web app should be designed with interactive features, specifically real-time data updates. Key Features: - The app should display the current time and date for different time zones in real time Skills and Experience Required: - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Experience in building web applications with real-time data updates - Knowledge of time zones and working with time and date in JavaScript Please let me know if you're the right perso...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm looking to establish a Shopify store primarily aimed at women in their 20s to 50s. This online space will be packed with physical products and needs to reflect an elegant and sophisticated aesthetic. Requirements: - Building a Shopify store with an elegant, and sophisticated design - Knowledge on Shopify tools to effectively present physical products - Understanding the preferences of the targeted demographic (women in their 20s to 50s) - Prior experience with creating online stores targeting a similar audience is preferred Skills: - Proficient with Shopify platform - Strong understanding of e-commerce UX best practices - Excellent visual design skills - Experience in CSS/HTML - Knowledge about product presentation in an online setting - Able to accomplish an 'Ele...

  $275 (Avg Bid)
  $275 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  French Business Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced web developer to create a business website in French. K...French is a must. - The primary goal is to showcase our services effectively. - Service description pages are essential for presenting our offerings comprehensively. - A Contact form is also necessary to facilitate communication with potential clients. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in French - Web development expertise, especially in creating business websites - Experience in building service-oriented websites - Strong knowledge of UX/UI principles - Familiarity with managing Contact forms and integrating them seamlessly into a website. If you have a good understanding of translating business needs into a visually appealing and functional website, I'd lo...

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  ...DISCUSSION. DO NOT APPLY IF YOU CANNOT TALK IN ENGLISH. I'm seeking an experienced web developer to revamp and enhance my existing website to have a minimalistic look and simple to use. The primary aim is to make it more user-friendly, appealing and informative to my diverse target audience which includes the general public, builders, engineers, architects clients, and a specific building industry/niche market. Use the details of the amarco website and show the format you suggest. Key elements of the project include: - A fresh, modern and responsive design: I'm looking to update the layout and overall design of my website to make it more visually appealing and engaging for visitors. - We want to update the website to display, mention and outline with text

  $335 (Avg Bid)
  การันตี

  ...needs to have a messaging system where users can communicate with each other, as well as a notifications feature to keep users updated on activity. - Photo and video sharing capabilities: The app should enable users to share photos and videos with their network. The project has no strict deadline, but a timely completion is appreciated. I'm looking for a developer with a strong background in building social networking apps, as well as the following skills: - Proficiency in Android development - Experience with user authentication and security - Strong knowledge of in-app messaging and notification systems - Expertise in photo and video sharing features If you have a good portfolio, relevant experience, and can deliver a high-quality product in a reasonable timeframe, I&#...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  React Developer for Single Page App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled React developer to join my project team. We are working to develop a single page application and your role will be crucial in achieving this goal. Key Tasks: - Creating new components: You will be responsible for building new components that align with our project requirements and design. - Debugging and fixing existing code: Part of your tasks will involve troubleshooting and resolving any issues that arise within the existing codebase. - Performance optimization: It's essential that you have a strong understanding of React and can help optimize the performance of our application. The scope of this project is the development of a single page application, and a key focus will be on ensuring a responsive design. This is crucial to enhance user ex...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  As a business owner, I am in need of an Android developer who can construct a ride booking application. This application's main feature will be user login, which would primarily cater to Riders and Drivers. Key Requirements: - Develop a user login feature - Design the application for two types of users: Riders and Drivers Ideal Experience and Skills: - Previous experience in building ride-booking or similar applications - Proficiency in Android development - Deep understanding of user login functionalities - Knowledge in providing intricate personalized content. The role would require significant contributions in the planning, designing, and execution of the complex user login feature. This role is best suited for a developer who is well equipped with a solid technical sk...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  React Dev for Progressive Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient fullstack developer with a deep understanding of HTML/CSS/JavaScript and React. The primary mission will be to assist in building a progressive web app. Key Responsibilities: - Craft high-quality code for my progressive web app - Facilitate, implement, and manage React-centric tasks Skills and Experience: - Comprehensive understanding of HTML/CSS/JavaScript - Proven experience with React - Previous work with progressive web apps is a plus

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Build a Django Website with Facebook-like Features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a highly skilled Django developer who can help me build a social networking site with a focus on user engagement, similar to Facebook. The site will have ...communicate with each other privately. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Django: I need someone who is well-versed in Django and can leverage its features to create a robust and scalable website. - Strong Front-end Skills: A good eye for design and the ability to create a user-friendly interface is key for this project. - Experience with Social Networking Sites: Prior experience in building social networking sites or similar platforms is highly desirable. - Strong Communication Skills: I value clear and concise communication, and I am looking for someone who can keep me updated on the progress of th...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน building architecture ชั้นนำ