ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 business analysis งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับสมัครนักวิเคราะห์การเงิน(ฟรีแลนซ์ ทำงานที่บ้าน) รายละเอียดงาน -จำนวนที่รับ: ไม่จำกัด(รับเป็นแบบระยะยาว) -แนวทางบทความ: บทวิเคราะห์และกลยุทธ์การซื้อขายในด้านฟอเร็กซ์ น้ำมันดิบ ทองคำ ดัชนี หุ้นและสกุลเงินดิจิตอล ฯลฯ ตัวอย่างเช่นบทความในเว็บ -จำนวนคำของบทความ: 500-2000 คำ คุณสมบัติผู้สมัคร -มีทักษะในการเขียน สามารถสื่อสารออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย -ใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้อย่างถูกต้อง -มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกงาน -มีความชอบหรือถนัดและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความด้านการเงิน -มีทักษะในการค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ -ถนัดในการวิเคราะห์ทางพื้นฐานหรือวิเคราะห์ทางเทคนิค -สามารถทำงานแบบระยะยาว สามารถส่งงาน 2-4 บททุกสัปดาห์ -จบสาขาวิชาการเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากถือใบรับรอง Chartered Financial Analyst(CFA) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  $1500 (Avg Bid)
  $1500 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ทำ excel คำนวนภาษีส่วนบุคคล 5 คน โดยสามารถเปลี่ยน variable ต่างต่างได้เพื่อทำ scenario analysis (ie ถ้ารายได้ x จะได้ x) ______________________________________________ Excel personal tax calculations for 5 people, with different variables changing for scenario analysis. (ie if income x is obtained x)

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Business Cards for a Firearms Business - Ballistic Industries'

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  วิเคราะห์ข้อมูล หมดเขตแล้ว left

  analysis raw data to information วิเคราะห์เนื้อหา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ ทุกอย่าง ว่ามีข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง เป็นต้น

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website Business หมดเขตแล้ว left

  Hello World.......................................

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Business Variety หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์ Responsive เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางธุรกิจ ลักษณะเว็บไซต์เป็นการอัพเดทบทความเข้าไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งมีตำแหน่งแบนเนอร์ที่สามารถขายโฆษณาได้ และต้องการระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขข้อมูลเองได้ครับ

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Write a Business Plan หมดเขตแล้ว left

  ร้่กาาพากนดททดยดมาเาดสดมทดสยดสดทดทาแดม

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm looking for a financial expert to create an interactive automated dashboard in Google Sheets focusing on cash flow. This tool should allow users to filter and drill down into the data for more in-depth analysis. Skills and Experience: - Proven experience in creating interactive dashboards within Google Sheets - Deep understanding of financial analysis and tracking with a focus on cash flow - Ability to build an automated, dynamic tool that will update as the financial data evolves - Excellent attention to detail and a keen eye for teasing out relevant insights from a complex data set. Your role will include: - Consulting with me to fully understand my cash flow tracking needs - Designing, building and testing the dashboard - Training and support on how to use the...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Cold Calling Tech Business Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced Freelancer Business Developer specifically for the technology sector. This role is designed around lead generation, with a focus on cold calling potential clients. Requirements and expectations include: - Strong background in cold calling sales within the technology industry - Proven track record of generating high-quality leads Commission-based role requires top class negotiation, convincing skills and ultimate path-breaker abilities: - Build and maintain relationships and trust with new leads - Report and track lead generation results - Ensure the growth of our business by developing high-quality leads in the technology sector Ideal candidate would have: - Expert in lead generation for technology companies - Experience in cold calling s...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  I am searching for a competent and creative graphics designer to bring my vision to life by crafting a minimalistic logo for my technology-focused business. Ideal skills and experience for this job include: - Expertise in creating logos that represent the essence of a technology business - Exceptional skills in minimalist design to create a straightforward and uncluttered logo - Great understanding of color theory and typography - Excellent communication and understanding of client's vision The ideal freelancer will have a portfolio of minimalist design works, preferably with experience in the tech industry. The goal is to create a memorable logo that enhances our brand's visibility and reflects our industry and style preference effectively. The end result shou...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Facebook Business Account Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello freelancers, I'm in need of someone experienced to help me set up a Facebook business account for my agency. The Objectives: - My existing personal Facebook account should be the base for creating the Business Account. - The Business Account should be set up in a way that allows me to manage my clients' accounts from there. - The clients' accounts that I'll be managing should have full access granted. Experience and Skills: Ideally, I'm in search of someone with a proven track record in setting up and handling Facebook Business Accounts. An understanding of Facebook guidelines, privacy policies and the ability to explain the steps to me for future reference is crucial. Since I'll be handling ad campaigns by myself, I do...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Python-Assisted Scientific Data Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As part of my project, I am seeking an expert in Python and Monte Carlo Simulations who can assist me with data analysis. **Data** The data that will be used in this project will be scientific research data. **Data Collection** I have already collected the data from an existing database. You won't need to worry about data collection; you'll be able to focus purely on the analysis itself. **Goal of the Project** Through your involvement, I aim to carry out a thorough data analysis utilizing the Monte Carlo Simulation method. I believe this will help us to better understand and interpret our scientific data. **Ideal Skills and Experience** To be successful in this project, you must be proficient in Python coding, especially in the statistical and scien...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Python Specialist for Machine Learning 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an expert in Python, your key responsibility will be centered around data analysis, particularly focusing on leveraging machine learning algorithms. Our project specifically requires solid understanding and experience in implementing Supervised Learning Algorithms. Skills and experience required: - Proficiency in Python programming. - Strong background in Data Analysis. - Expertise in Machine Learning algorithms specifically Supervised learning algorithms. - Demonstrable experience in developing and implementing machine learning algorithms in Python. Looking forward to your proposals and growing our project together.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Expert for Creating Excel Formulas Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently utilizing Excel 2016 in which I've integrated a substantial amount of customer data. The project requires the expertise of an individual with in-depth knowledge of Excel formula creation. Ke...individual with in-depth knowledge of Excel formula creation. Key responsibilities will include: - Crafting customized Excel formulas to efficiently process and analyze a wide variety of customer data Skillset and Experience: - Proficiency in Excel 2016 is mandatory - Proven experience with crafting Excel formulas - Proficiency in managing customer data effectively and efficiently for better analysis Please note that error fixing and optimization tasks are not part of the project. I solely need you to focus on creating unique and efficient formulas tailored to m...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...and manage state in React applications. - Implement Docker for application containerization and streamline deployment processes. - Deploy applications on cloud platforms like Digital Ocean, ensuring high availability and scalability. - Manage databases using SQL, Postgres, and MongoDB, ensuring data integrity and efficiency. - Work with JSON for data interchange and leverage Pandas for data analysis and manipulation. - Conduct web scraping using Scrapy, Requests, Httpx, and implement automation with Selenium for browser tasks. - Utilize Redis and Celery for background task processing and message queueing to enhance application performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaSc...

  $1094 (Avg Bid)
  $1094 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  As the lead on this project, I am looking for an expert in conversion tracking to monitor the performance of our campaign. My primary tool of choice is Facebook Pixel and the key action I wish to track is purchase activities. Key Responsibilities: - Establishing effective monitoring using Facebook Pixel - Specializing in tracking purchase actions - Continuous monitoring and analysis of campaign performance The ideal freelancer for this job should have: - Proven experience in conversion tracking using Facebook Pixel - Understanding of campaign performance metrics - Ability to promptly identify and report changes in purchase activities

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced professional capable of automating my business flow to increase efficiency and accuracy. My vision encompasses: * The integration of several apps including CRM, Project management, and Accounting into a single, streamlined workflow. * Establishing automatic data synchronization in real time across these apps to ensure consistency. * Implementing automatic task assignment features to reduce manual intervention. * Creating a system that can consolidate financial data from different sources. Skill Requirements: * Excellent expertise in automation and system integration * Profound understanding and hands-on experience with CRM, Project Management, and Accounting apps * Ability to create solutions for real-time data synchronization * Experience in setting up...

  $1564 (Avg Bid)
  $1564 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Draw Circular Data Flow with Draw.io 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...flow visualizations and information flow analysis - The project results in a diagram that clearly communicates a circular data flow Project Details: A focus of your bid should be your understanding of circular data flows. Although details about different branches in the data flow were not provided, an ability to interpret and display information flows accurately is essential. End Goal: The final output will be a tool for information flow analysis. You'll translate complex interactions into a graphical representation that leads to a better understanding of the data flow. Your ability to design clear, insightful diagrams is paramount for this project. Skills & Experience: - Data visualization - Knowledge of - Information flow analysis - Graphic d...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm urgently seeking a talented professional to create an engaging business-oriented PowerPoint presentation. Despite the quick turnaround needed, quality should not be compromised. Please find below the key requirements and desired skills: Key Requirements: - Development of unique and compelling slides. - Incorporating relevant business concepts and practices. - The presentation should be simple yet professional. Desired Skills: - Demonstrated experience in developing PowerPoint for a business-oriented audience. - Ability to deliver high-quality work within a tight deadline. - Excellent command of business language and concepts. - Expertise in designing engaging, influencer-level PowerPoint presentations. Your ability to work quickly and efficiently wil...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Build Custom Docker Nginx Image with GEOIP/WAF 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking to build a custom Docker Nginx image from the official one. This will ...detailed plan on how you intend to deliver these requirements. This detail should be comprehensive, including but not limited to, stepwise tasks, timeframes, and any additional resources required. Key logging details necessary from the GEOIP module must include: - Countries and cities data - Time and date of access - User IP addresses For the logging aspect of this role, a solid background in data analysis and interpretation is essential. Don't forget to include examples and experiences from previous projects of a similar nature in your application to depict your skill set and competency clearly. I look forward to the successful completion of this assignment with an expert who can delive...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Business Website with Membership Fee 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project involves the development of a business website that will have a central feature of a membership area with a monthly billing functionality. Key Requirements: - Previous experience in creating business websites is crucial. - The website should include a membership section for customers. - The membership area should automatically bill members on a monthly basis. To be successful, you'll need: - Excellent knowledge of membership website development. - Proficiency in setting up automated recurring billing functions. - Strong understanding of user experience, ensuring the site is easy for customers to navigate and understand their membership status and billing information. I'm looking forward to receiving proposals from freelancers who have a k...

  $1402 (Avg Bid)
  $1402 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced Python developer who can help with a variety of stock market related tasks. Key competencies for this job are: - Mastery in data analysis and visualization - Skills in web scraping and automation - Knowledge in machine learning and AI Specific tasks will include real-time stock data monitoring, historical stock data analysis, and portfolio management and tracking. All data will be sourced from Google Finance. Thus, having experience or familiarity with this data source would be a considerable advantage. Please submit your bids having these requirements in mind.

  $691 (Avg Bid)
  $691 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...requests and manage state in React applications. - Implement Docker for application containerization and streamline deployment processes. - Deploy applications on cloud platforms like Digital Ocean, ensuring high availability and scalability. - Manage databases using SQL, Postgres, and MongoDB, ensuring data integrity and efficiency. - Work with JSON for data interchange and leverage Pandas for data analysis and manipulation. - Conduct web scraping using Scrapy, Requests, Httpx, and implement automation with Selenium for browser tasks. - Utilize Redis and Celery for background task processing and message queueing to enhance application performance. Qualifications: - Proven experience as a Python Developer, with a strong portfolio of projects. - Proficient in Django, Flask, JavaS...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I require a YouTube expert who c...and encourages regular viewing. - Finding strategies to boost videos rankings and ultimately, the revenue generated from my YouTube channel. Ideally, the candidate for this role should have: - Proven experience and results in YouTube channel optimization. - A background in developing successful content strategies for YouTube. - An understanding of SEO, keyword research and analysis. - Proficiency in routine analysis and generation of channel performance reports. This project aims for a regular content upload schedule, so being able to keep up with a consistent pace and delivering quality work is essential. Additionally, the ability to work in a team and communicate effectively will be crucial as it will involve coordination with the conte...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Optimize Website SEO 6 วัน left

  I'm searching for an experienced professional to boost the SEO of my website. The main goals are to rank higher in search engine results, increase organic web traffic, and improve overall visibility to a tech-savvy audience. Key Responsibilities: - Implement successful SEO strategies to improve our rankings on various search engines. - Conduct thorough competitor analysis and keyword research. - Optimize website content and meta-tags for relevance and superior performance. - Analyze, monitor, and report on organic traffic growth. Preferred Skills and Experience: - Proven SEO experience, particularly with websites in the tech industry. - Knowledge of SEO tools and best practices. - Strong communication skills with ability to explain complex concepts clearly. In your bid, pl...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...serve the following purposes: - Target Market Analysis – An in-depth breakdown of our target customers, their behavior, and our intended methods to capture their interest. - Competitive Analysis – Detailed investigation into our competitors, their strategies, strengths, and weaknesses, and how we plan to stay ahead. - Marketing and Sales Strategies – Articulate formulation of marketing and sale approaches tailored to our unique offerings and our target market dynamics. - Financial Projections – Comprehensive and realistic financial projections detailing revenue, expenses, and profitability projections. Ideal freelancers should have proven experience in compiling business proposals and proficiency in Arabic. A background in market anal...

  $405 (Avg Bid)
  $405 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Urgent Business Website HTML Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pages for our website, aligning with the provided website map. The ideal candidate will have a strong understanding of HTML coding, proficiency in CSS for styling, and an eye for design aesthetics. The primary responsibility will be to analyze the website map provided and implement the necessary HTML customization to ensure consistency in style and layout across all pages. Responsibilities: Analysis: Customize HTML templates to create pages for the following sections: Regulatory Updates Technology Impact Global Economic Outlook Services: Fundraising Fundraising Landing Page Fundraising Process Page Call to Action Section Fundraising App Login Page Fundraising Dashboard Asset Monetization Asset Monetization Landing Page (Pitch Deck) JV Process Pages Call to Action Section Asse...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...deck that will serve three primary purposes - attracting investors, securing funding, and explaining our business model. The perfect pitch deck for this job would consist of 10-15 slides. Key requirements of the project: 1. **Design**: While I don't have any specific design elements or color themes in mind, the design shouldn't compromise on the overall readability and presentation of the deck. The freelancer is given full creative reins with respect to the design. However, it should be professional and engaging to venture capitalists and other potential investors. 2. **Content Structure**: The pitch deck should follow a logical structure starting with an introduction to the business, followed by a deep dive into our offerings, key differentiators, market siz...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Construction Program Generator Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experience required: - Expertise in programming software that interfaces with CAD tools. - Firm understanding of various engineering drawings. Key Features and Functionalities: - Capability to review Architectural, Structural, Electrical, Mechanical, Hydraulic, Fire, and Civil drawings. - Automated generation of construction programs based on the reviewed drawings. - Implementation of analysis and optimization tools to enhance the drawings' interpretation and the consequent program generation. - Automation of repetitive tasks to streamline operations. - Functionality to create Gantt charts in Microsoft Project as an output of the program generation. - Proficient in integrating these functionalities to work in unison. This project seeks to automate and optimi...

  $311 (Avg Bid)
  $311 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...SaaS-based platform using Python, and I'm searching for a skilled freelancer who can assist with AI and NLP development. This development phase centers on enhancing my platform's functionalities specifically for sentiment analysis and text classification. Must-Have Skills: - Proven experience in AI and NLP development - Proficiency in Python - Understanding of API Integration Tasks: - Develop AI and NLP functionalities for sentiment analysis and text classification - Integrate these functionalities into my platform via API Application Use: - The sentiment analysis and text classification functionalities will be mainly used to classify product reviews. - Another significant function will be to analyse platform interaction data, deciphering what ...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...with a strong emphasis on accuracy and attention to detail. Key tasks will include: - Sorting and organizing text, numbers, and images in Excel. - Creating formulas to perform calculations and manipulate data. - Conducting data analysis, including the creation of charts to illustrate findings. Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in Microsoft Excel - Familiarity with critical Excel functions such as Vlookup, Pivot tables, and Conditional formatting. - Prior experience with data entry projects, particularly those involving data sorting and analysis. - Strong analytical skills and excellent attention to detail. - Ability to work under pressure and meet short deadlines. Given the urgent nature of this project, I require someone who is ready to start im...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Innovative Auto Business Logo 4 วัน left

  I am in need of a new logo design for my auto business. Although I didn't specify the style or colors, I am open to different suggestions and creative ideas. The timeline of the project is flexible, so there's no immediate rush, although I appreciate efficiency and punctuality. Name of logo Round Tables LLC

  $13 (Avg Bid)
  การันตี

  ...skilled data analyst to provide insights on customer demographic data, sales data, and website traffic data for my business. Key tasks include: - Handling and analyzing a medium-sized data volume of 10mb to 10GB - Utilizing data visualization, statistical analysis, and predictive modeling to inform strategic business decisions - Ensuring data analysis is precise and leads to constructive business improvements Ideal skills to have for this job: - Expertise in data analysis and interpretation - Advanced skills in data visualization tools and statistical software - Experience with predictive modeling - Understanding of customer demographics, sales data, and website traffic analysis This project will require you to effectively communi...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Potential market identification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a talented market researcher or data analyst who can help to identify the ideal target group for my product. Below are the details: I am looking to introduce a Adult diapers in Sri Lanka and wanted to unders...care related data and need to map with that to indentify the potential market size in Sri Lanka If you have previous experience in market research, demographic profiling, or have conducted similarly targeted studies, I would be interested to hear from you. An understanding of the seniors market and health-related issues would also be beneficial. Your duty will be to provide me with an in-depth analysis and identification of potential users who would benefit the most from our product. I appreciate your concise, insightful findings, and actionable r...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I require a reliable professional to assist with spreadsheet data entry sourced from PDF scanned documents. This task requires accuracy and attention to detail as the information will be utilized for important analysis and reporting. - Ideal Skills and Experience: - Proficient in Excel or similar spreadsheet software. - Experience in data entry from scanned documents, particularly PDF format. - Strong typing skills, emphasizing precision. - Ability to read and interpret various types of documents. - Proven ability to work with confidential or sensitive information. Please quote efficiently considering the complexity of data extraction from a PDF scan. I look forward to working with a diligent and meticulous individual on this project.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I am looking for an on-site business analyst proficient in workflow systems. We have a poultry farm where we gather and grade eggs there is about 25 Personal on site who are tasked with making feed, taking care of the chickens, packing eggs, maintaining equipment, loading trucks, etc. The resource will be tasked with: - Reviewing current workflow systems, focusing primarily on efficiency and their integration with other systems within the establishment. - Gathering requirements for modifications and hitch-free functioning. - Conducting interviews with relevant staff to understand their interactions with these systems. - Analyzing data collected from these processes with a view to formulate actionable solutions. The ideal candidate should be able to expertly navigate the process ...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Python Coding Programmer & Blogging Specialist Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...programming languages, topics will be provided by us and how-to-write format will be provided by us. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in Python - Good writing skills and the ability to explain complex programming concepts in a clear and concise manner - Ability to write engaging and informative blog articles - Proficiency in conducting research and presenting data analysis findings The articles should be well-researched, easy to understand, and provide practical insights and examples. If you have the required skills and experience in any programming and can deliver well-written blog articles within the specified length, please submit your proposal The following is desirable: * You are a member of Github, , or any other programming platform

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Business Directory Migration Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for a talented and skilled data entry operator who can assist in moving a business directory from one website to another. The task at hand involves copying and pasting the directory list professionally and precisely. Specific requirements include: - The type of directory we're focusing on relates to business directories. An understanding and familiarity with the structure of such databases are important for ideal execution. - The data should be formatted in alphabetical order before it's copied to the new website. If you have experience with data sorting, you will be an ideal candidate for this project. - The details required from the directory list include Full Business Profiles along with Reviews. Therefore, you must know how to h...

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vegan Business Directory Data Compilation 2 วัน left

  ...are the specific tasks that will be required: - Internet scraping for vegan or plant-based businesses spanning across all corners of the globe. A focus on gathering a wide range of businesses from various countries is key here. - Following the scraping, I will require the names, products, descriptions, images, logos, addresses, contact emails, telephone numbers, and website addresses of each business to be compiled. Your task will be, not only to gather, but also to skillfully organize all these details. - I require a minimum of 1000 entries for this project. These must be thoroughly compiled and then neatly inserted into an Excel spreadsheet that I will provide. - Whilst gathering data, I need assurance that all businesses fit within the guidelines of being fully vegan or plant...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี การประกวดชั้นนำ

  I • Serve as a senior configuration specialist, consultant and Veeva Vault expert for IT and business partners across regions and business areas. • Participate in business requirement gathering, feasibility checks, design activities/reviews with business & IT stakeholders as part of scrum team as a technical lead. • Perform delivery activities through Design / Build / Test / Deploy phases for regular planned releases and key platform initiatives. • Design and build extensions for Veeva Vault to accommodate custom business flows. • Expertise in Vault Object Model, Validation Rules, Relationships, Wizards, Object Lifecycles, Object Workflows, Document Handling along with Document Lifecycles and Document Workflows, Reports, Dashb...

  $1298 (Avg Bid)
  $1298 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Optimize Facebook Ad Performance 6 วัน left

  I'm looking for an experienced digital marketer who ca...older adults above 35 years. The main goal of this project is to ramp up the overall engagement of our ads, potentially leading to a higher conversion rate. Key Responsibilities include: - Monitor the performance of our current Facebook ad campaigns - Adjust the campaigns based on data analysis - Report on the performance and improvements made Ideal Skills: - Experience in Facebook ad campaign management - A track record of improving ad engagement within a similar demographic - Exceptional data analysis skills By optimizing our current ads for better engagement, my expectation is that we can increase the visibility and reach of our campaigns. Your expertise and keen eye for detail will be instrumental in ...

  $243 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of a creative individual to design a minimalistic logo for my charcuterie business. Key elements to include in the logo are: - My business name is Abby Does Charcuterie - Food items related to charcuterie - Maybe a charcuterie board - Something with my business name The color theme should be a mix of black and white and earth tones (brown, green, etc.) to align with the nature of the business. I want something minimalist but recognizable that I can put on my website, stickers, and shirts. I like the idea of a cool font or line drawings. I am open to ideas! MINIMALIST PLEASE

  $45 (Avg Bid)
  Low Budget Google Shopping Ads Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Running a business which requires the expertise of a Google Ads specialist. The main goal here is to increase online sales, and we've decided that Google Shopping Ads are the best for this task. Lucky for you, we already have a Google Merchant Center account set up. What we need from an expert is: - Planning and executing effective Google Shopping Ad campaigns on a budget. - Optimal keyword utilization to reach maximum target audience. - Performing analysis and making updates to enhance campaign performance. Skills & Experience: - Proven experience handling Google Shopping Ads. - Proficiency in Google Merchant Center. - Strong knowledge of keyword research and utilization. - An ability to work within a limited budget, without compromising quality. We will manage...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Excel Conditional Formula Expert 17 ชั่วโมง left

  I'm in need of a specialist by my side who understands the power of conditional formulas in Excel. My focus is on performing specific calculations based on certain conditions within my financial records. Key Tasks: - Developing and refining conditional formulas in Microsoft Excel - Ensuring accurate and efficient calculations on financial records - Quality c...Excel - Ensuring accurate and efficient calculations on financial records - Quality checking for any potential errors Ideal Freelancer: The right person for this project is an adept Excel user with a deep comprehension of conditional formulas. Prior experience in financial data management would add a feather in your cap. Moreover, if you have a knack for spotting and resolving errors in data analysis, you might be t...

  $49 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking specialized researchers to collect comprehensive data on fentanyl usage and its impact on public health at a national and global level. This research will aid in some insightful policy analysis. Key areas to cover in your research would be: 1. Overall usage trends 2. Demographic breakdowns by income, age, education 3. The influence of fentanyl use on public health including overdose, fatality and direct and indirect costs to society Ideal candidates should have a strong background in public health research, data analysis, and have a solid understanding of drug-related policies. Successful bids will display meticulous attention to detail and aptitude for extensive research.

  $60 / hr (Avg Bid)
  $60 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...opportunities - To enhance our financial performance Financial Modelling: The financial modelling support I need falls within the scope of: - Budgeting and forecasting - Financial statement analysis - Valuation modeling Market Research: Market research support should include: - Competitor analysis - Customer segmentation - Market trend analysis Necessary Skills: The freelancer should ideally be confident in carrying out in-depth financial analysis, constructing accurate budget forecasts and performing a thorough evaluation of our financial models. A sharp eye for spotting market trends and a knack for competitor analysis and customer segmentation is critical. Experience: Having previous experience in helping an organisation identify growth potentia...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Small Business WordPress Site Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to create a basic five-page secured WordPress website for a business. You can use elementor or any other theme builder. I have the majority of pages, text and photos ready to go. Create it on your own server and then upload it to mine when finished or any other way you like. This is pretty much a five page job with nothing else such as SEO required.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  108 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน business analysis ชั้นนำ