ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 business catalyst งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Business Cards for a Firearms Business - Ballistic Industries'

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Build a Website Business หมดเขตแล้ว left

  Hello World.......................................

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Business Variety หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์ Responsive เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางธุรกิจ ลักษณะเว็บไซต์เป็นการอัพเดทบทความเข้าไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งมีตำแหน่งแบนเนอร์ที่สามารถขายโฆษณาได้ และต้องการระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขข้อมูลเองได้ครับ

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Write a Business Plan หมดเขตแล้ว left

  ร้่กาาพากนดททดยดมาเาดสดมทดสยดสดทดทาแดม

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Adwords Specialist for House Moving Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of a house moving service, I am in need o...support in identifying high volume and low competition keywords that are locally focused and can generate quality leads. * Ad Copywriting: While not the major focus, the ability to write compelling, persuasive ad copy would be a plus. * Budget Management: Budget management skills are important as well. You should be able to allocate and adjust spend to maximize ROI. TARGET AUDIENCE: For my other business, bouncy castles, the main targets are schools and daycares, so any experience or insights into optimizing for this audience are also appreciated. SKILLS: * Proven experience in Adwords keyword optimization * Familiarity with home moving industry beneficial * Strong understanding of budget allocation * Ad copywriting skil...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  We are looking to collaborate with an experienced video editor who can assist me by editing a Women's Day video for our business. Brief: We need to create a video acknowledging the journey of women in the workplace. This video will highlight not only the women employees in our office but also those working in our factories and showrooms, paying homage to the different aspects of a woman's life and how they embrace it. Look and feel: The look and feel of the video should evoke warmth and a slightly moody atmosphere, capturing the diverse experiences of women in the workforce. Specifications: Aspect Ratios: 16:9 and 9:16 Versions: Long version and 90-second edit With and Without logo versions We would require the first cut by the 27th of the month and the final video b...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Digital Whiteboard Animation for Small Business Owner 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled animator to create a 1-minute whiteboard animation video intended for an adult audience. • Style: The desired style for this project is digital animation. I am looking for clean and professional animations that can effectively deliver the content of the video. • Audience: The video is targeted at adults aged 20 years and above, consequently the animation and content should resonate with this demographic. • Branding: Specific color branding will be a major part of this project. The chosen freelancer should be able to apply my preferred colors effectively within the video to ensure a consistent and appealing aesthetic. The ideal freelancer should have experience in digital animation, knowledge of color theory, and a portfolio showcasing their w...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Business card 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a design that needs to be put Ln a business card Its r/v So text on one side

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled graphic designer to create a modern and minimalistic business logo for my company "SoarHigh Therapy". Below are some guidelines for the design: - Colors: Primarily yellow/gold and black, with a touch of green possibly incorporated. - Style: The design should be modern and minimalistic. - Elements: The logo should be a combination of text and image. I'd love for an image of an Eagle flying to be incorporated. Ideal candidates for this project would have experience creating modern, minimalistic logos and a strong understanding of color theory. Your portfolio should demonstrate your ability to integrate text and imagery seamlessly. Please provide samples of your work in your bid. Looking forward to seeing your creativity.

  $65 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี

  ...sold tens of millions of dollars in real estate by leveraging a data-driven approach to identify and capitalize on real estate opportunities. Price is Right Properties believes great people are at the center of every successful business and we’re looking for perfect fit talent. Mission: Make it as easy and enjoyable as possible for someone to sell their raw land. Values: 1. Competitive Greatness - We love to work and we are obsessed with being the best we can be. 2. Sincere Candor - Tell the Truth. State the facts. 3. Unquestionable Integrity Role Overview: The Business Intelligence Analyst will play a critical role in synthesizing data from diverse sources including QuickBooks, Airtable, BigQuery, and our CRM system Follow Up Boss. This position is crucial for m...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Modern Minimalistic Business Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled graphic designer to create a modern and minimalistic business logo for my company "SoarHigh Therapy". Below are some guidelines for the design: - Colors: Primarily yellow/gold and black, with a touch of green possibly incorporated. - Style: The design should be modern and minimalistic. - Elements: The logo should be a combination of text and image. I'd love for an image of an Eagle flying to be incorporated. Ideal candidates for this project would have experience creating modern, minimalistic logos and a strong understanding of color theory. Your portfolio should demonstrate your ability to integrate text and imagery seamlessly. Please provide samples of your work in your bid. Looking forward to seeing your creativity.

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Vietnamese Interpreter for Business Meetings 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a local Vietnamese translator to provide interpretation services for business meetings from the 27th of February to the 3rd of March. The content to be interpreted will be of a basic conversation level and relates to general business topics. Ideal Skills and Experience: - Proficient in both Vietnamese and English languages - Past experience in providing interpretation services for business meetings is highly desirable - The ability to accurately interpret basic business conversations - Must be located locally and available on the specified dates.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Business Research PowerPoint Assistance 21 ชั่วโมง left

  I need help with a business-oriented research presentation. It is expected to take just one hour. My preferred style is classic and formal, showing sophistication and academic rigour. Skills and Experience required: * PowerPoint expertise, * Familiarity with formal presentation styles, * Experience with producing business-related content. The expectation for this job is to present research findings clearly and compellingly. Consideration for business-related information would be ideal.

  $35 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Business Specialist for Restaurants Tech Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a business specialist who can cultivate new clients for my tech startup, which is focused on developing solutions predominantly for the restaurant industry. Key skills and experience: * Excellent client acquisition skills * Knowledge and understanding of the restaurant industry * Proven track record in using social media marketing methods and networking events to attract new clients Your main task will be to help us grow our client base. Prior experience in similar roles within startups is preferred. A strong handle on social media marketing techniques and professional networking is almost mandated. Knowledge about the restaurant industry is advantageous to understand client needs and preferences better. Let's revolutionize the restaurant ecosystem together!

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional to help me develop a comprehensive business model for a food blog . Business Plan for a Cooking Blog Goal: To create a cooking blog that features recipes from around the world, with the goal of attracting 600,000 monthly visitors within one year. Target Audience: Food lovers from all over the world. People who are looking for new and interesting recipes. Cooks who are looking for new ideas. Value Proposition: A wide variety of recipes from different cultures. Easy-to-follow recipes with high-quality photos. Cooking tips and tricks from expert chefs. Well-organized and easy-to-use content. Strategy: Create high-quality content: Write original and engaging recipes. high-quality photos of the dishes. Write informative articles a...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Comprehensive Medical Tourism Business Blueprint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a well-experienced business planner who can carve out a thorough yet concise plan for my Medical Tourism business. The blueprint should take into account the following factors: - Target Market: The primary market for the venture is international tourists. The planner should demonstrate a deep understanding of curating plans that cater specifically to international tourists. - Services Variety: The business plans to offer a wide array of treatments encompassing Cosmetic Surgeries, Dental Treatments, and Traditional Therapies. The candidate must be proficient in strategizing for diversified treatment services. - Destination Countries: Targeted areas are Malaysia, Thailand, and Singapore. Insight into these areas' medical tourism sector will be advant...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Professional Business Letterhead Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  No amateur word proficient only expert I'm looking for an experienced designer to create a professional letterhead for my company. The final output must be in Microsoft Word format. This letterhead should include the company's logo, name, contact details and legal information. Importantly, I already have a specific design concept. - Skills and Experience Required: • Proficient in Microsoft Word • Graphic design background • Experience designing corporate documents • Strong attention to detail In your bid, please demonstrate similar projects you have worked on before, your understanding of corporate identity, and provide your process for creating the letterhead based on my design concept.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Google Ads professional who can effectively expose my business using Google Ads and Google My Business listings. Key Project Objectives: - The main goal of this project is generating more leads and sales. - We aim to reach a national audience, so strategies and targeting should be focused on this market. Ideal Candidate Skills: - Proven expertise in Google Ads and Google My Business listing - Strong understanding of promotional tactics to attract national customers - Ability to generate leads and convert them into sales efficiently.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I am in need of a specialist for lead generation in the business setup industry. My focus is particularly on service-based businesses offering business services. Key tasks include: - Identifying and targeting potential leads interested in setting up a service-based business - Implementing successful strategies for lead conversion - Regular updates and reports on lead generation progress Ideal Skills: - Proven experience in Lead Generation, specifically in the business setup industry - Comprehensive understanding of service-based businesses - Excellent communication and report writing skills - Exemplary abilities in strategy development for lead conversion Your innovative approach to generating and converting leads would greatly contribute to the successfu...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Business Analyst Job Description: Mandate Management System About the Project: We are seeking a highly motivated and detail-oriented Business Analyst to join our team and play a key role in developing a new Mandate Management System. This system will streamline the entire mandate lifecycle, from initial intake to final rating publication. Responsibilities: Collaborate with stakeholders (business users, developers, and IT) to understand and document business requirements. Analyze existing processes and workflows for mandate management. Design and define user interfaces (dashboards and forms) for various functionalities: Mandate Dashboards: Display key information for all mandates based on user authorization (company name, rating type, status, assigned user, et...

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Branding Set for Tribe Business Services and Pinnacle Contact Center 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced graphic designer to help create a comprehensive branding set for Tribe Business Services & Pinnacle Contact Center. This includes: - A professional, trustworthy, and creative logo incorporating letter initials and nature elements. - A PowerPoint slide design that is not only cohesive with our branding but also adds an element of sophistication. - An invoice design that is also in line with the brand's aesthetic, reflecting our company color palette. The ideal freelancer for this task should have an impressive portfolio in graphic design, especially with logo and stationary design. Experience with corporate identity design will be a great asset. Demonstrated the ability to incorporate different elements, such as letter initials and nat...

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Sustainability Marketing Business Case 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  You will utilize all that you learned in the course to write a detailed sustainable marketing plan for a company or non-profit organization (NGO). the plan should include: - current and anticipated market sustainability drivers and evaluation of their potential impact on the organization. - value of natural capital - value of green marketing to the organization - recommendations to improve products/services using a maturity model - assessment of best practices ie their applicability to the organization - recommendations and implementation plan Use APA formatting and the document should be less than 15 pages. Ideal Skills and Experience: * Deep understanding and respect for sustainability * Experience in sustainable marketing or related fields * Strong knowledge of renewable ener...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional business card designed with a traditional and clean aesthetic. The card should primarily feature my name and job title. The color scheme should be monochromatic, favoring black and white tones. Key Features: - Name and job title displayed prominently - Monochromatic color scheme (Majorly Black and White) Ideal Freelancer: - Experienced in business card design - Has a strong understanding of traditional, professional aesthetics - Comfortable with monochromatic design work.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  87 คำเสนอราคา

  I'm seeking a dynamic Business Development Manager with a proven track record in the Retail industry. My perfect candidate will: - Identify new sales leads to increase our market presence - Effectively pitch our products and services to secure fruitful partnerships - Maintain healthy relationships with our existing customers to ensure continuous business transactions Your ultimate goals will be the expansion of our customer base and a considerable increase in our sales revenue. Applicants must have a thorough understanding of retail industry trends and demonstrate exceptional communication and negotiation skills. Prior achievement in similar roles will be considered an asset.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm looking to implement SMS and Whatsapp APIs in Java in order to automate business processes for International users (EU, US, CA, AUS). We should be able to specify the receiver number (with country code) along with the message. The messages are transactional (no bulk messaging). Key Requirements: - Integrate SMS and Whatsapp APIs from any cost-effective gateway into Java code. - Ensure the ability to send messages via SMS and Whatsapp to receiver numbers. - Create a reliable solution and demonstrate it working on numbers in given countries. Ideal Skills: - Experience in API integration, specifically SMS and Whatsapp APIs - Java

  $310 (Avg Bid)
  $310 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...successful software business. To achieve this goal, I need an experienced professional providing services in the areas of business planning and strategy, software development and implementation, and marketing and branding for my business. My main purpose is to create a unique software product. The timeline for this project is 3-6 months from inception. I am looking for help to move my business from ideas to reality. I need someone who can help bring my vision to life quickly and effectively. The right person has the skills and experience to coordinate the development of a unique software product, make sure brand messaging is consistent, and ensure quality execution of all components. I need a freelancer to guide me through both the creative and tactical eleme...

  $2934 (Avg Bid)
  $2934 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Ethiopian Restaurant Business Application 15 ชั่วโมง left

  ...a well-thought-out business application to help secure for an Ethiopian restaurant I'm planning to launch. Here are some specifics: 1. Main Goal: The finished application needs to articulate a strategy to increase sales, improve user experience, and streamline processes. I emphasize user experience to deliver authentic Ethiopian cuisine and cultural experience. 2. Cuisine: It's essential that you have knowledge or at least a good understanding of the Ethiopian cuisine and the food and beverage industry. This understanding will significantly factor into content and strategies within the application. 3. Seating Capacity: The plan for the restaurant is to start small, with a seating capacity of less than 50. The application should therefore detail how the bu...

  $100 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am requiring a skilled web developer to construct a high-quality website aimed at promoting my business. The primary audience is intended to be other businesses, thus necessitating a professional, clear, and detailed site. Ideal Candidate: The ideal candidate will have considerable experience in web development with a focus on creating business-focused websites. Understanding how to best present business capabilities to fellow businesses is essential.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I need an interactive PowerPoint presentation designed with the primary objective of training stakeholders. The presentation will focus on applications that is redesigned and how to use as the main topic...processes to increase knowledge about the applications. - Incorporating effective communication techniques to facilitate dialogue and engagement between the trainer and stakeholders. - Making it technically adept to depict the business process, project details, and other technical business aspects. The ideal freelancer should have: - Experience in designing educational presentations. - A good understanding of business concepts. - Competence in using PowerPoint's interactive features to stimulate engagement. - Proven record of creating training materia...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Logo design for my startup business veggieexpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a gifted logo designer who can bring my brand's visual identity to life with a sleek, minimalist design. My vision aligns with a logo that embodies simplicity but makes a significant impact, using a refined color palette of blue and green. This logo will play a crucial role in our branding, particularly on our website and product packaging, setting the tone for our brand's presence in the market. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in minimalist design aesthetics - Strong portfolio showcasing previous logo designs - Experience in creating logos for web and packaging use - Expertise in color theory, especially in combining blue and green hues to create a cohesive, appealing look - Ability to translate brand values and attributes into a visual re...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Dynamic Portfolio Website for EXIM Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an EXIM business, I need a highly professional and dynamic portfolio-style website. This platform will be used to showcase our services, achievements, and testimonials to potential business clients. Key Project Requirements: • A sleek, professional design that aligns with the EXIM industry • Clear, easy navigation • High-quality photo and video capability for media showcasing Ideal Freelancer Skills and Experience: • Proven expertise in portfolio website development • Experience in creating websites for the EXIM or related industries • Understanding of how to appeal to a corporate, business audience • Strong graphic design capability to create visually engaging content Target completion date for this project would be...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Business Logo Text Correction -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a design for my business logo that I am already satisfied with. However, the spelling of my business name within the logo is incorrect. Specifically, the current incorrect spelling is 'Foorest Theerapttuccs'. Here are my specific requirements: - Replace the current incorrect spelling with the correct spelling, which is 'Forest Therapeutics'. - It is crucial that the corrected spelling will maintain the same style, look and feel of the existing logo design. - All aspects of the logo, other than the spelling correction, should remain identical. - Timeframe: The project should be completed within 90 days from date of hire. Ideal Skills & Experience: - Strong attention to detail; accuracy in text correction is crucial. - Proficiency in graphic des...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา
  Start-Up Restaurant Success Blueprint & Business Plan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for the following things in Restaurant Business Plan 1. **Executive Summary**: A brief overview of your restaurant concept, target market, unique selling proposition, and financial projections. 2. **Business Description**: Detailed information about your restaurant concept, including the type of cuisine, style of service, location, seating capacity, décor, and ambiance. 3. **Market Analysis**: Research on your target market, including demographics, consumer preferences, dining trends, and competition analysis. 4. **Marketing and Sales Strategy**: Plans for promoting your restaurant, attracting customers, and retaining them. This may include branding, advertising, social media, partnerships, and loyalty programs. 5. **Menu Development**: A descriptio...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Google MY Business Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking For a Google my business Expert who is able to verify 10 -20 listings a week I can provide domains address and phone number for all the listings this is done for lead generation purpose if your not an expert please do not bid or contact only experts needed a total of 100 GMB needs verifciation

  $2885 (Avg Bid)
  $2885 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Professional WordPress Info-Site for Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...aimed exclusively at business professionals. The focal point of the site will be the presentation of product descriptions, thus a knack for creating compelling, professional-grade content is a must. The ideal candidate will: - Have extensive experience with WordPress development and possess substantial knowledge of the platform's numerous plugins and features. - Display a flair for creating engaging product descriptions that cater to a professional audience. - Understand the specific needs and expectations of business professionals and be able to tailor the content and design of the site to match this demographic. Altogether, I'm looking for an individual who can provide an elegant, user-friendly, and comprehensive website to meet the informational needs...

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  238 คำเสนอราคา

  I need a robust business plan for my Food and Beverages business that will be compelling enough to secure a loan from a bank or financial institution. - Comprehensive Industry Knowledge: A deep understanding of the Food and Beverages sector will be crucial. You should be able to provide relevant market data, trends, and growth potential to strengthen our plan. - Financial Modelling: You'll need to create a realistic financial model that accurately represents our business operations and revenue streams. - Loan Acquisition Experience: A track record in crafting business plans specifically for securing loans is beneficial. Insight into what banks or financial institutions look for will be important to develop a plan that's persuasive and credible. The...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sustainability Marketing Business Case 2 วัน left

  You will utilize all that you learned in the course to write a detailed sustainable marketing plan for a company or non-profit organization (NGO). the plan should include: current and anticipated market sustainability drivers and evaluation of their potential impact on the organization. value of natural capital value of green marketing to the organization recommendations to improve products/services using a maturity model assessment of best practices ie their applicability to the organization recommendations and implementation plan Use APA formatting and the document should be less than 15 pages. ( I will give you all the PDFs that might be helpful)

  $29 (Avg Bid)
  การันตี

  Please provide a few options for templates for signature and business card layouts that we can update for multiple employees. Some things we would like are: Company Logo Name Phone Number Email NMLS Number

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...translator to facilitate clear, effective communication during vital business meetings. The ideal candidate must possess an advanced level of Japanese language skills, ensuring no detail is lost in translation. While specific industry knowledge is somewhat important, the primary focus is on linguistic accuracy and cultural sensitivity. - **Key Responsibilities:** - Translate spoken and written communication between English and Japanese. - Possess an understanding of business terminology to aid relevant translations. - Engage in pre-meeting briefings to grasp the context and purpose of discussions. - **Ideal Skills and Experience:** - Advanced proficiency in Japanese and English. - Proven experience in translating for business settings. - Strong listeni...

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Business Statistics 6 วัน left

  ...creating compelling data visualizations based on business statistics. Here's what's needed: - **Data Understanding**: Ability to analyze and understand sales and business data, identifying key trends and patterns that will inform the visualizations. - **Visualization Skills**: Expertise in using data visualization tools (e.g., Tableau, Power BI) to create insightful and easily interpretable visual representations of complex data. - **Project Goal**: The main purpose is to make data-driven decisions more accessible by visualizing the data in a way that highlights important trends and aids in sales forecasting and customer segmentation. - **Experience Required**: - Proven experience in data visualization projects, preferably related to business statistics...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As the client, I am looking for a professional business analyst and project manager with proficient skills in technology. Your role will include the following tasks: - Requirement gathering and analysis - Project planning and monitoring - Communication and coordination with stakeholders Your input will be crucial for us to gain a clear understanding of business requirements and successfully complete project milestones. You should demonstrate effective communication and collaboration skills with stakeholders. Previous experience in the technology industry and a comprehensive understanding of its processes is essential for the success of this project.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Business Development Executive (New Drivers Joining) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Business Development Executive to focus on the following: - Sales and lead generation for a ride-hailing. - Register new drivers on the platform - track the progress of the drivers - complete the targets for the drivers. - all the leads will be provided by us you just need to pitch the drivers and make them join on the platform

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon New logo for my cannabis business 2 วัน left

  The logo needs to say “Craft’s Canna Chat” Please include boxes with weed plants, American flag, German flag, Austrian flag, UK flag and others if possible like Italy and France or Australia. Some cool stoner characters. Please don’t try to use the same logos or designs as everyone else im not new to freelancer and I’m not stupid lol

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  Review of the business plan in the following sections: -Market Research, digital banking, SMEs segment, and cross-border transactions. - SWOT Analysis - Competitors analysis - Data for the operational plan - Risk assessment - Financial Part from the financial model

  $820 (Avg Bid)
  $820 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $2032 การประมูลเฉลี่ย
  169 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน business catalyst ชั้นนำ