ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 business plans งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  digital business card หมดเขตแล้ว left

  Need Programmer Develove Electronics digital business card ( Can Support English and Thai Language.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Business Cards for a Firearms Business - Ballistic Industries'

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract แปลสัญญาต่างทางธุรกรรมกฏหมาย เช่น สัญญากู้ สัญญาซื้อขาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ครับ

  $822 (Avg Bid)
  $822 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Business, Accounting and Legal หมดเขตแล้ว left

  Write a contract ต้องการอย่า

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Build a Website Business หมดเขตแล้ว left

  Hello World.......................................

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Business Variety หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์ Responsive เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางธุรกิจ ลักษณะเว็บไซต์เป็นการอัพเดทบทความเข้าไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งมีตำแหน่งแบนเนอร์ที่สามารถขายโฆษณาได้ และต้องการระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขข้อมูลเองได้ครับ

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Write a Business Plan หมดเขตแล้ว left

  ร้่กาาพากนดททดยดมาเาดสดมทดสยดสดทดทาแดม

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  BPMN - Representation of a business process 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In a BMPN Diagram, please represent a process using flows and seamlines. The provider should know very well Visio, Camunda, Lucichart or any other BPMN Tools. The budget is 30 dollars (this is the maximum). I want a professional drawing, I will need the file source compatible with Viso, or with Lucid Chart Thank you

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...experience. Users should be able to easily navigate through the platform, and the site itself should facilitate easy user sign-up, login, and location access. The Key Desired Features: - On the user-side, registration should be facilitated via phone number. A OTP-based setup is preferred to ensure the highest level of security. - Once registered, users should be able to upload details about their business through form submission. Although, I am open to suggestions from the developer for better or more efficient methods of data upload. - The website should also feature a fully functional admin panel. This panel should be capable of fetching full data from the user profiles, and also allow uploading of upcoming events. - The platform should also be capable of sending push notifica...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative graphic designer to create a standard size (3.5" x 2") business card. The card must carry the company's logo, my name, job title, and the company's contact information. Key areas to consider: • Skill in Adobe Suite for clear, professional designs • Knowledge of effective business card layouts • Experience with color schemes, specifically incorporating company colors which will be provided • Detail-oriented work to ensure accurate information placement Your portfolio demonstrating previous work in business card design will highly increase your chances. Looking forward to your bids!

  $69 (Avg Bid)
  NDA
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  *Basic* Boldly Designed Business Informational Website 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficient web designer capable of delivering an informational website that communicates effectively with businesses. Key requirements include: - I require the website to begin immediately once engaged and milestones agreed upon. - Outstanding web design skills, particularly focused on creating engaging and informative digital environments. - Experience with designing websites that target a business-oriented audience. - A good understanding of color psychology, with a preference for bold and striking colors to create a unique and eye-catching aesthetic that engages visitors at first glance. Ideal candidates should have proven experience in creating corporate websites, a sharp eye for design and user experience, and a keen attention to color detail. A portfolio showcas...

  $263 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $263 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Legal Business Data Spreadsheet Update 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a solo attorney working with approximately 130 business clients, I require an efficient, detail-oriented individual to update and manage data in a spreadsheet I currently have. Additionally, a separate CSV file needs to be created. Key Tasks: - Update an existing spreadsheet with business details including the Business name, Contact name, Phone number, Email, and Mailing address. Precision and attention to detail in data input are essential. - Create a separate CSV file focusing on the Contact name and Email, derived from the updated spreadsheet. Ideal Candidate: - Someone with substantial experience in data management and spreadsheet work. - Must have impeccable attention to detail, especially with data input - Should be proficient in the creation and management ...

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Trophy icon Staffing Agency Business Proposal 2 วัน left

  ...freelancer to craft a comprehensive business proposal for my staffing agency. We are primarily targeting the hospitality industry, with focus on providing temporary placement for three main positions: front desk staff, waitstaff & servers, and housekeeping staff. Key Areas to Address: * Methodologies for sourcing and placing temporary staff in these positions * Strategies for maintaining a high quality talent pool * Suitable approaches for managing staff benefits administration including health, dental, and life insurance amongst others Strong bidding candidates will have: - Thorough understanding of the staffing industry, particularly temporary placement - Direct or indirect experience in the hospitality sector - Proven track record of crafting compelling business p...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Business Economics Research Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a knowledgeable and experienced freelancer to assist me with a research paper. The main focus of the research will be based upon business and economics. Key requirements: - Thorough understanding of business and economic concepts is crucial. - Previous experience in academic research around these topics will be highly regarded. - The paper requires significant research and proper citations. - The citation format will be Case study style, hence familiarity and experience with this citation style is a requirement. Key Takeaway: - This project will require a freelancer with strong research skills, in-depth knowledge and understanding of business economics, and proficiency in Case study citation style. Prior experience in academic writing and research is highl...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm requiring a detail-oriented freelancer to assist in a data entry project on a Directory platform. The task will entail adding between 300 and 700 entries, spanning business names, contact information, and business descriptions. • The Project Scope The job will require adding: - Business names - Business descriptions - Contact information • Required Skills The ideal candidate should possess: - Strong attention to detail - Proficiency in data management software - Selected candidate must be deadline-driven and highly organized • Template Provided I will furnish a specific format/template for the data entries. Expertise in following templates/format is a must.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Business Report 9 วัน left

  As discussed I will complete the project within the discussed deadline.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled logo designer to create a fresh, sleek and modern design for my business. Key Aspects: - Incorporate our business name into the design. - The color Black and green should prominently feature in the logo. (like old logo) Ideal Candidate: - Proficient in creating modern and trendy logo designs. - Experience with branding and incorporating business names into design. - Strong understanding of color dynamics, particularly with the use of green.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo for Hookah catering business 6 วัน left

  Need a logo for my new business: Beverlywood Hookah Catering

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Engaging Small Business Blog Content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...content creator with experience in small business topics to curate engaging and insightful blog articles geared towards small business owners and entrepreneurs. The ideal candidate should possess: - Strong writing and research skills - Familiarity with small business concerns - Ability to produce creative and informative content The focus of the articles will revolve around these topics: - Marketing strategies for small businesses - Financial management tips - Tax strategies for small businesses I expect delivery of two pieces of content per month. This job reflects a long-term engagement and a chance for the right freelancer to influence the journey of a growing business. If you understand the pain points of a small business...

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Art Business Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented content creator who can produce both written and video content based on art/painting-related businesses. The aim of this content is to promote my business, so it should be engaging, innovative, and able to resonate with my target audience. Skills and Experience required: - Creative writing and video creation skills. - Experience in marketing/promoting businesses. - Knowledge and interest in art and painting is a plus. - Strong research and communication skills to convey the business theme.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...roughly 2272 sqft that is in the process of beginning a renovation to change the existing space into a childcare centre. Your task is to review the existing digital or physical structural plans, create a seismic restraint design if necessary, and assist with the necessary approvals. Key skills and qualifications required: - Expertise in structural engineering - Knowledge of seismic design for commercial buildings -Knowledge of seismic design for childcare facilities in British Columbia, Canada - Experience in the design approval process with municipalities - Proficiency in reading and creating digital plans Your primary goal is to ensure the commercial building is structurally safe during seismic activity and meets all necessary building codes. Any recommendations f...

  $1633 (Avg Bid)
  $1633 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Business Report 9 วัน left

  As discussed I will work on your project and deliver the report within the deadline.

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Tiny Home Project Planner Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a meticulous planner who can provide me with cutting and material lists for various tiny home projects. This is an opportunity for a long-term relationship for th...lists - Developing efficient material lists - Collaborating on design adjustments based on practical constraints The ideal candidate should have: - Experience in architectural drafting, specifically for small living spaces - Thorough understanding of material choices and their implications on cost, sustainability, and functionality - Proficiency in reading and providing detailed architectural plans - Excellent communicative skills and the willingness to maintain a long-term working relationship. Please ensure you provide samples of your past work related to tiny home or small space designing, along...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Undergrad Reflective Commentary in Business Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please bid with your price offer for the project! I am in need of an academic writer adept in Business Management reflective commentary at the undergraduate level. Key requirements are: - Deep knowledge in Business Management, precisely foundation year level. - Exceptional skills in reflective writing. - Proven experience in academic writing at an undergraduate level. - Must adhere to the principles of academic honesty and integrity. - Excellent English communication is a must have skill. Your role will include reading and understanding the provided materials, conducting any additional research if needed and coming up with a unique reflective commentary in relation to Business Management foundation year. Key Points: - Word limit: 1000-1500 words - The assignmen...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...expert to create a business-oriented website using a Bootstrap template. The site should be professional, and cater to business professionals, our target audience. Essential elements include: - Profound understanding and expertise in using Bootstrap Template for web development - Experience in creating websites for a professional business audience - Demonstrable skill in crafting agile contact forms Your task will be to integrate contact forms into the site as this will be the primary mode of engagement with our clientele. Your creative input on making these contact forms user-friendly and efficient is highly welcomed. Overall, the website should have a clean, out-of-the-box design that communicates trust and professionalism. Your portfolio showcasing previous ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a professional with good design skills for Anil International, a wholesale trading company. Here's what I'm looking for: - A brand-new, catchy logo. It should encapsulate our industry, wholesale trading, using emerald green and black. Your creativity is welcome. - A complete business kit. This includes business cards, letterheads, envelopes, and other related materials following the color scheme. The applying freelancers should have a good understanding of branding and should be able to showcase previous work in this area. An eye for color and design is essential here; experience working with wholesale trading companies is a plus.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative designer to develop a logo for my photography business. The logo should incorporate my initials "kp" and optionally, my handle "katelynppics". Key Elements: - Theme: The logo should have a minimalistic design. - Colors: The color scheme should be monochrome. - Symbols: Although it's not a strict requirement, you may incorporate photography-related elements, like a camera, shutter or lens, if they fit seamlessly into the design. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo and brand identity design. - Strong understanding of minimalistic design principles. - Ability to work with color limitations (monochrome theme). - Bonus if you've previously worked in creating logos for the photography industry. Please, w...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I really want to consult with you and ask for your help in assessing the scope of work and the timeframe, taking these requirements into account. The website design is already available -

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Plan Revamping Needed 6 วัน left

  for rumen, lift the plans and put them in the new files. make the small changes and insert windows on the upper floor, do the elevations, site plan and mark out parking spaces

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled writer for a project requiring formal/business writing style. Key Details: - The completed work should be between 500 and 1000 words. - It should be written in a professional, business tone. - Delivery should be in PDF format. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in business writing - Ability to work accurately to specific word counts - Proficiency in creating PDFs I highly value attention to detail, impactful language use, and timely delivery. I look forward to reading your applications and discussing how your skills align with this task.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I appreciate your offer to design a flyer for our business. To ensure the best possible outcome, it would be helpful if you could gather specific details about our business, such as our target audience, key messages, and preferred design style. Additionally, sharing any brand guidelines or visual elements would be beneficial for creating a cohesive and effective flyer. Once we have this information, we can proceed with the design process and work together to create a compelling promotional material.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Detailed Residential Container Home Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a highly talented and experienced freelancer who can provide a detailed set of modern design drawings for a residential project. Project Details: - The project involves designing a house using an 8x40 shipping container. - All dimensions must be noted on the plans, and a detailed 3D walk-through and exterior view are crucial. - It's important to include full electric, plumbing, HVAC, and appliance plans. - Additionally, the design should feature a deck which will be used when the doors at the end of the container are open. - We already have a CAD drawing with all dimensions in a PDF format that will be provided. Ideal Skills and Experience: - Expertise in modern architectural design - Proficiency in 3D rendering and walk-through creation - Comprehen...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  We are in need of a Business Development Executive with a proven track record. As a vital part of our team, you will be responsible for sales management, client acquisition, and client retention. Additionally, hands-on experience as a sales partner is highly desired. Responsibilities: - Drive sales in a competitive B2B environment - Create strategic plans to secure new clients - Manage client relationships to ensure retention Profile: Must have strong Sales Managerial Experience in any B2B company OR been as a Sales Partner. Experience in dealing with B2B + US / EU Markets Must be interested to take new challenges. Should have hands on experience. Only Freelancers are Allowed (No Agencies or No Companies)

  $1142 (Avg Bid)
  $1142 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...for a creative designer to create a modern business card for an existing business. Key Requirements: • Include Personal contact details • Include Business address and website • Include Job title and firm's name Design Style and Elements: • Modern aesthetic that fits with the overall branding of the business. I value clean lines, contemporary fonts, and a layout that is both practical and visually appealing. Ideal Skills & Experience: • Previous experience in graphic design, particularly in creating business cards. • Excellent understanding of modern design principles. • Ability to communicate effectively and collaborate on design revisions. • Good understanding of printing requirements is a plus...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Boost Business with SEO 6 วัน left

  We are a dynamic and growing company looking to enhance our online presence within the Canadian market. As such, we are in search of a highly skilled and experienced SEO specialist who can provide comprehensive search engine optimization services tailored to the unique aspects of the Canadian online landscape. The ideal candidate will have a strong track record of improving search rankings and increasing web traffic and engagement by implementing effective SEO strategies. Responsibilities: • Conduct an in-depth analysis of our current website and online presence to identify areas for improvement specific to SEO in Canada. • Develop and implement a robust SEO strategy that includes keyword research, content optimization, link building, and local SEO tactics to target the Canad...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  Please choose one topic from the list below, and do one article of 500 words. Please avoid copying and pasting or using AI tools. You can research and get info online, but make sure you read, understand, and use your own words to ensure zero plagiarism results. Below are a number of topics. Please choose one title. Do not do more than one article. Please complete within 1 hour.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Creative Business Card Design 3 วัน left

  In search of an innovative and talented designer to help develop a business card. Open to creativity for color schemes and branding, your task will be to create a design that emulates our marketing firm's ethos. The final files should be in InDesign format. Key requirements include: - Use of Contact Information, Job Title, QR Code - Display social media icons for LinkedIn, Twitter, Facebook, and YouTube - Incorporation of our website, Ideally, you will have proven experience in graphic design, specifically business card design. Familiarity with Adobe InDesign is a must for the delivery of final files. Creativity, innovation, and an eye for detail will be highly valued for this project. Here is a link to the digital assets (logo, sample card, etc)

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Blue Logo for Agri-Business 6 วัน left

  I am in need of a visually appealing and identifying logo for my business in the agriculture, farming, and culverts sector. The primary purpose of this design is to stand as a brand identifier that can lead the visual aspect of our company. Some key elements I would like the design to focus on include: - Emphasis on our agriculture, farming, and culverts industry. - The color blue should be a central theme in the logo. - The design should be suitable as a main identifier of our brand. The ideal freelancer for this project: - Has experience in graphic design and specifically logo creation. - Understands color psychology and can implement this in the design. - Has a portfolio that incorporates a variety of industries, preferably with examples in agriculture or farming. - Can take t...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in need of assistance with mental health concerns, specifically in the areas of depression, anxiety and bipolar disorder. Required Skills and Experience: - Medical background with relevant experience in mental health - Deep understanding and prior experience dealing with depression, anxiety, and bipolar disorder - Ability to provide thoughtful recommendations for care plans Please emphasize your relative experience and share any certificates or qualifications you have when applying.

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา
  US Business Bank Account Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a well-informed professional who can provide detailed instruction on the process of opening a business bank account in the US. Even though I've been able to gather some information, there are still unresolved issues lingering around. I am unsure about the minimum deposit needed, the specific documents I need, and the potential fees and charges that the account might incur. Your application should include: - Your previous experience with U.S. business banking - Detailed project proposal outlining your strategy You'll be a great fit if you: - Have worked with international businesses to open U.S. bank accounts before - Can easily navigate through the US banking system and regulations.

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...applications to help me submit a prior approval application for 4 self contained flats above an existing block of flats. What do we need to achieve? • Make a thorough assessment of my property and prepare a comprehensive set of documents necessary for the approval process. We already have plans, elevations, sections in relation to an already obtained Prior Approval for a single storey. We now wish to resubmit for an additional storey due to the new GDPO rules from August 2020. We should redraw the plans, write the D+A statement from the existing as reference. • Successfully submit and gain approval. Key Project Features: • Style: The project requires us to reuse the existing style based on the currently held prior approval Suitable Candidate: • E...

  $1180 (Avg Bid)
  $1180 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Python Django Developer for Business App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a full stack Python developer with extensive experience in Django. The objective is to develop a business application with a variety of user features. Key Skills and Experience: - Fluent in Python and Django - Full Stack Development experience. Building good front-end is mandatory. - Ability to implement a wide range of user features using tabs, lists, ajax, etc with high usability. Work will be milestone based. Please share you django applications references in bid or direct message.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm searching for a talented professional to enhance the visual appeal and user experience of my business website, with our main clientele being business professionals. I'm seeking someone particularly adept in website redesign, user interface, navigation, content layout, graphics and SEO. Key responsibilities: - Redesign, including improvement of the overall visual appeal - Enhancing user experience, specifically aimed towards business professionals - Reorganisation of navigation or menu setup - Optimization of website layout and page content - Updating graphics or images used to align with business aesthetic The ideal freelancer will have: - Proven experience in website redesign tasks focusing on User experience and User Interface - A solid und...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา
  Restaurant Business Plan Creation - 28/02/2024 11:37 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a highly skilled and experienced business plan writer to create a comprehensive business plan for my restaurant, with the prime goal being to secure funding. The successful freelancer should be able to cover the following key areas in the business plan: 1. Market Research and Analysis: You will conduct a thorough analysis and presentation of the restaurant market, including potential competitors, customer demographics, and relevant market trends. 2. Financial Projections: You should be able to provide a comprehensive breakdown of financial projections, potentially including sales forecasts, income statements, balance sheets, and cash flow statements. 3. Strategy and Implementation: The business plan should clearly outline the strateg...

  $1917 (Avg Bid)
  NDA
  $1917 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced individual who can provide me with residential solar plans with a Nevada wet stamp. This project aims to assist me in switching to renewable energy, saving on electricity bills and increasing the value of my property. The ideal freelancer for this job would have: - Relevant experience in creating residential solar plans - A thorough understanding of the requisites for a Nevada wet stamp - A proven track record in relevant past work. When placing your bid: - Please specify your experience in developing residential solar plans - Detail your understanding and capacity to fulfill the Nevada wet stamp requirement - Highlight past work that corresponds to this project. I look forward to your detailed project proposals. Qualified freel...

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Remote Group Health Benefits Analyst + Underwriter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a firm managing over 100 group health benefits insurance policies and entering a period of growth, we are in need of a professional with expertise to conduct in-depth analysis and create pricing proposals for existing renewals and new group employee health benefits plans. Ideal Skills and Experience: - Strong analytical skills. - Hands on experience with group health benefits insurance analysis, pricing, proposals - Experience using CRMS (Hubspot Preferred) - Policy underwriting skills are required. - Proficient in data imports and analytics. Tasks You Will Handle: - Evaluate and assess the risk and performance of existing and new group policies. - Set prices that align with the evaluated risk. - Management of insurance policies including updates and renewals. - Import relevan...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Business Course Participation Certificates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a professional to create PDF certificates for continual education in the field of business and finance. - Ideal Skills: Familiarity with business and finance terminology, proficiency in graphic design and experience with creating PDF certificates. - Project Scope: The certificates will be used to recognize ongoing learning within the sphere of business and finance. They must reflect the value of continual education in this field. - Format: Only PDF formats are needed. It is critical that the final product is professional, polished, and easy to distribute electronically.

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  BUSINESS PLANNING 6 วัน left

  MENCARI PEMBANTU PERIBADI UNTUK PENGURUSAN DI DALAN SFT.

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in Microsoft Dynamics and ANSI X12 EDI integration. The aim of this project is to streamline my business processes. Key Tasks: - Implementing EDI ANSI X12 standard into and out of Microsoft Dynamics. - Tailoring the integration to enhance inventory management, order processing, and shipping & receiving functionalities. You should not only have a solid background working with Microsoft Dynamics, but also a proven experience in ANSI X12 EDI integrations. Your ability to understand and improve business processes, as well as ensure data accuracy, will be vital for the success of this project.

  $2450 (Avg Bid)
  $2450 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน business plans ชั้นนำ