ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 capture nx งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Mastercam, NX หมดเขตแล้ว left

  ยินดีให้คำปรึกษางานด้าน CAD/CAM จำหน่ายโปรแกรมลิขสิทธ์ Mastercam CAD/CAM Software in Thailand, ฝึกอบรมโปรแกรม MastercamX8, (Version under) Mill 3-5แกน, Lathe, wire, Edit post processor Mastercam

  $5556 (Avg Bid)
  $5556 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Majestic Landscape Wall Painter Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented artist in the UAE to add a touch of magnificence to a large wall in my property. The project involves creating a landscape painting that truly brings the room to life. Specifications include: * A landscape painting, showcasing your ability to capture the beauty of the natural world. * Creation with a marble and golden color scheme, adding an air of elegance and opulence. * The wall to be painted is vast (more than 2 meters in width), requiring good scaling and planning abilities. The ideal freelancer would be seasoned in painting large murals, with a specific focus on landscape art. Knowledge and experience in the use of marble and golden hues are a must for the harmonious realization of this project. The ability to work within a given timeframe, ma...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for an effective branding expert to help me create a standout brand for my gym. The chosen palette is electric teal, signifying high energy and a modern edge. Key Qualities: - Experience in developing brands targeting millennials and fitness en...translate core values into visual elements. For my brand, the key messages to be incorporated are 'Strength and Empowerment' and 'Health Conscientiousness' The ideal candidate will be proficient in Graphic Design and Brand Development, with a solid understanding of color psychology, fitness industry trends, and millennial preferences. This project requires a creative mind with the ability to capture and convey the spirit of a vibrant and modern fitness haven. Please include link to portfolio showcasi...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Interactive JavaScript User Info Form on laravel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project focuses on creating an interactive JavaScript form to efficiently capture user information. I'm seeking an experienced developer who can design and implement this form on a real-time basis. Key Tasks: - Developing a JavaScript form consisting of several fields. The exact number is yet to be specified but will definitely be extensive. - The form should be designed for collecting specific user information. Precise details will be provided by me at a later stage. - You will be responsible for ensuring proper data validation to prevent erroneous entries. Ideal Skills: - Proficiency in JavaScript and LARAVEL and experience working with real-time forms. - Strong knowledge of data validation techniques. - Excellent attention to detail, ensuring each specification of the...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...can craft a logo for my Property Management company. I have not specified any particular colors or style for this logo, so I'm looking forward to seeing your creativity shine. For this task, the following skills and experience would be ideal: - Proven graphic design skills, particularly in logo design - Creativity and originality in your work - Good understanding of color theory - Ability to capture a business's essence in logo form When applying for this job, please include: - Samples of your past work, in particular any logos you've designed By tailoring your proposal specifically to this project and showcasing your expertise and creativity in your application, you'll catch my attention. Be sure to include any questions you may have about the project a...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...image. There is an existing browser extension that we like which can be found here. After installing, this extension places a button next to the address bar of the browser. When you click this button you are presented with multiple options on how you want to capture a screenshot. We only need functionality similar to the "Capture Selected Area" option. Once you click this, a transparent gray layer is overlayed on top of the browser content and the user can select an area by drawing a rectangle. Our extension must do the same. After selecting the area, our extension should give the user 3 options: "Cancel", "Scan Card", and "Redo Selection". Cancel and Redo are self explanatory for

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Classical Indoor Office Scene in Unreal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- Deep understanding of Unreal Engine and design aesthetics - Proven experience in creating indoor scenes particularly office settings I would like to purchase a service to design multiplayer game scenes that can run on VR, Windows, macOs and Android systems using the Unreal engine. The movements of some objects in the scene will be controlled with the data we receive via serial port (Motion capture). Ideal skills include: 1. Excellent knowledge of lighting and textures 2. Ability to imbibe and execute the classical style in a modern context 3. Strong attention to detail, ensuring the functionality and visual appeal of the office setting. I want the scene to evoke a sense of elegance and stability typical of the classical design. Experience in similar projects would be bene...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Campaign CRM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to tag them based on campaign issues or other elements that are noteworthy. I would love to also be able to take these tags or other search lists and use them to group voters and send them mass email or text messages. The CRM Feature Manual Add of a person (voter, entity, volunteer): allows you to add people manually - even if the user has very limited information initially - has fields to capture info about each user. Categories of fields might include things like clubs/organizations, social media, voter history, political leanings, location, demographic info. The Export file from the county will be used for auto tagging Bulk Upload: Ability to bulk upload xls or csv files like data files of people and info and map to fields in crm adding to existing or new Tagging: Al...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Kid's Pirate-Themed Animation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...style should be traditional 2D. It should capture the playful and silly essence that children adore, lots of treasure and bling coordinated with the music. - Characters: One primary character - a little girl pirate. It's crucial that her movements and expressions reflect joy and an infectious love for dancing. - Duration: The animation is approximately 90-95 seconds matching the length of the song. - Music: The video will be set to music. Experience animating to a musical score would be highly valued. Skills and Experience: - Proven experience in 2D traditional animation. - Experience in creating lively and engaging characters. - Ability to work with music and align animation with a musical score. - Strong attention to detail and ability to capture the fun, whimsica...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  B2B Lead Generation Expert Needed - 02/03/2024 13:55 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional in the field of B2B lead generation who can help my company identify potential targets in the manufacturing industry. Our aim is to expand our sales operations on an international level, driving growth and establishing beneficial connections. Key Responsibilities: - Determine potential lead sources. - Carry out strategies to capture high-value leads. - Leverage available resources to identify new business prospects. Preferred Skills: - Experience in B2B lead generation, specifically in the manufacturing industry. - Proficient in the use of sales tools for tracking leads. - Strong understanding of international business practices. - Excellent communication skills. The best candidate should have a proven track record in generating successful leads t...

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...require a keen eye for design and a deep understanding of brand image. Key Project Details: - The main reason for the redesign is to accommodate our need for easier t-shirt printing, hence it's crucial that the new logo doesn't exceed a two-color limit. - Despite the color constraint, it's essential to retain a sense of professionalism and trustworthiness in our brand image. - The new logo has to capture the essence of our brand in a simple but impactful design. Skills and experience ideal for this job include: - Proven experience in logo design and brand strategy - Advanced knowledge in color theory and printing processes - A strong portfolio demonstrating your ability to distill complex concepts into minimal, effective designs - Detail-oriented and capable of...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  ...description: - One person can record videos of up to 1 hour in length, or at least 3 videos with a total duration of 2 minutes. - Each clip should be at least 40 seconds. - Video should be captured in sync with the video. No distracting background noises, e.g. chatters, music. - Each user should capture at least three clips: 1 speaking native language in frontal view, 1 speaking English in frontal view, and 1 speaking English in a significantly non-frontal view. If the user cannot speak English, capture it in your second language. *Job requirement: - Ensure the recording device is capable of capturing video in 4K resolution at 60 fps. - Having a nationality in diverse countries (English (US) - Southern accent - US South, English (UK), English (Australia), German, French, ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a highly talented illustrator to bring a children’s book to life. I'm particularly interested in a realistic style that can still capture a child's imagination and wonder. Key requirements of this project include: • Creating between 10 and 20 illustrations that align with the narrative of the story • Using a bright and vibrant color palette to engage young readers and make the story visually appealing • Providing digital files suitable for print The ideal candidate for this project would have: • Extensive experience in children’s book illustration, preferably with a portfolio showcasing works in a realistic style • Proficiency in digital illustration tools • A strong understanding of color theory, particularly w...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled illustrator to create vivid, colorful illustrations for an adventure-themed children's book aimed at middle-school-aged children (ages 11-14). Ideally, you should have experience in children's book illustrations, specifically for the middle school demographic. An understanding of the dynamics and aesthetics ...children's book aimed at middle-school-aged children (ages 11-14). Ideally, you should have experience in children's book illustrations, specifically for the middle school demographic. An understanding of the dynamics and aesthetics appealing to this age range is paramount. A portfolio demonstrating a knack for enchanting, adventure-themed illustrations will be highly advantageous. The book aims to capture the readers' imagin...

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Arabic Mall Proposal Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an elegant and sophisticated PowerPoint presentation for my shopping mall proposal project. This presentation should be in Arabic and serve the following purposes: - Target Market Analysis – An in-depth breakdown of our target customers, their behavior, and our intended methods to capture their interest. - Competitive Analysis – Detailed investigation into our competitors, their strategies, strengths, and weaknesses, and how we plan to stay ahead. - Marketing and Sales Strategies – Articulate formulation of marketing and sale approaches tailored to our unique offerings and our target market dynamics. - Financial Projections – Comprehensive and realistic financial projections detailing revenue, expenses, and profitability projections. Ideal free...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...strong. - Imagery: A volleyball is crucial and if possible incorporate a barbell or some form of fitness equipment. Remember, this logo is to portray the unity of strength training and volleyball. - Text: Please incorporate the phrase "powered by T3 performance". Skills and Experience: - Proven experience in logo design, preferably sports or fitness industry-related. - A creative mind that will capture the essence of our group in a memorable logo. - Proficiency in design tools such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Strong communication to update us on your progress and for any potential revisions. Let's get our game on, and create a powerful logo that truly represents our training group. Your creative contributions are absolutely vital to our branding and...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Sensual Fantasy Ghostwriter Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a talented English ghostwriter who can craft a 4000-word erotic fantasy story with an erotic and sensous tone. Your bid will be considered as the project cost so bid accordingly. Key Requirements: Setting: The narrative will be set within a fantasy world, a context that should be richly developed to capture the reader's imagination. Plot Elements: The story must include the theme of forbidden love. It's essential to construct a compelling narrative that captures this romantic tension in an engaging and evocative way. Ideal Candidate: The ideal candidate will have experience with writing erotic romance in fantasy settings. Strong narrative skills and the ability to create immersive, vivid descriptions are crucial. A knack for capturing sensual and r...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  SEO for Vacation Rental Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This will be an easy project (as I have Wordpress) for website design. I need an SEO specialist for my vacation rental website to boost bookings. Your primary focus will ...Looking for simple/ clean website for guests to book directly and have payment method. We have Hospitable: (booking plug in) Here is example of the style of website we want: Here is the website that we want to use google algorithms to capture guests from: Here is the link to the property (use photos and description) for website: is domain name (new not published yet)

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo design Zenitherra 14 วัน left

  ...world-class amenities, enjoy unparalleled service, and embark on memorable journeys. Our complex is designed to be a sanctuary where guests can escape the ordinary and embrace the extraordinary. **Design Inspiration:** We encourage designers to draw inspiration from the natural beauty of our surroundings, the elegance of our architecture, and the dynamic energy of our activities. The logo should capture the essence of our brand while leaving a lasting impression on our guests. **The Zenitherra Experience:** Our guests come to Zenitherra to elevate their senses, challenge themselves, and create lasting memories. From adrenaline-pumping sports adventures to serene wellness retreats, Zenitherra offers something for everyone. Our logo should reflect the diversity of experiences and...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Hair Style Vector Illustrations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skills and Experience: - Extensive experience in vector illustration - Proficiency in detail-oriented hair style representations Project Specifics: - Ongoing project, no limit to the number of illustrations needed - All illustrations should be in black and white - Creative freedom allowed within the required hair styles scope. This project will require someone with attention to detail, who can capture the essence of different hair types in simple yet powerful black and white vector illustrations. If this sounds like you, I look forward to seeing your bid and samples of work. The majority of the hairstyles will be from the rear view. Budget negotiable, depending on complexity of hairstyle. I would expect these to be quite easy and straightforward, and to be able to be done in ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Advanced C# Video Stream control 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer to create an advanced C# streaming app that will facilitate real-time capture of video streams. Key Attributes Required: - Versed in C# language and have experience in app development that involves real-time video monitoring. - Proven experience in implementing streaming protocols, specifically HTTP Live Streaming (HLS). - Professional understanding of stream monitoring tools, similar to Wireshark, is essential. - Prevoen experience websocket development. The Project Scope: - Develop an application capable of real-time capture of video streams, thus raw data monitoring. - The application should provide comprehensive protocol analysis capabilities. - Specifically, the application should support the HLS protocol directly targeting vid...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Get facebook cookies 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Once the user is logged in in their browser, when they go to my link just confirm and I get their cookie without them having to enter a password and username. Generating a method to capture cookies once users click on our link, without the need for password and username input.

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Trophy icon 300 DPI Anime T-Shirt Graphics 4 วัน left

  Important Point: Please don't bid if you are going to use AI to generate random designs based on the characters. For this project, I'm in search of a talented designer who can capture the excitement of action-packed anime in original t-shirt designs. I'm specifically searching for someone with expertise in Adobe Illustrator who can deliver vector graphics at 300 DPI. You can choose the following anime characters for your designs: 1. GOJO / Sukuna 2. Garou 3. Zoro/Luffy 4. If you have a better design in mind you can directly share for additional compensation. Ideal Skills: - Extensive experience in Adobe Illustrator - Proven background in creating anime-style graphics - Ability to translate concepts into dynamic and visually appealing designs - Strong understandin...

  $18 (Avg Bid)
  gINT Professional Geotechnical Software Training 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a geologist, I'm in need of an expert in Bentley's gINT Professional software to accomplish several tasks: - Firstly, I need someone who can adequately teach my staff to use this software. Clear, practical instruction is key to ensure they quickly understand and become proficient using gINT. - Secondly, we nee...partners and utilize them in reports. Ideal Freelancer: You'll be an excellent match for this job if you are a proficient user of gINT software and possess strong skills in teaching and template creation. Any background in geology would obviously be a plus, but is not a strict requirement. One more thing: I would like the templates created to have a customized layout and design to effectively capture all necessary data while remaining user-friendly for a...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Crafting Empowering Women's Health Brand 29 วัน left

  I am seeking a skilled brand namer to help create a unique and memorable title for a women health and hygiene brand. Your mission is to capture the essence of femininity, empowerment, and trustworthiness, which are the key attributes I want my brand to convey. You will have freedom to create a descriptive or abstract name, as long as it ensures the right meaning and emotions. Furthermore, the brand name should touch on the concept of health and wellness, being at the core of our ethos. Ideal Skills for the Project: - Proven experience in brand naming or related fields - Understanding of the women's health and hygiene market - Creative and innovative thinking - Strong understanding of brand identity and consumer psychology. By transcending the expected and predictable namin...

  $42 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm looking for an experienced video editor to help us create a cinematic video of our wedding. We would like the final output to capture the excitement, joy and wonder of our special day within a duration of 5-10 minutes. Here are the elements we want to include in our video: - Drone Shots: We want beautiful overhead shots that can capture the beauty of our venue and the scale of our celebration. - Slow-motion Shots: Some slow-motion shots to emphasize the most emotional and important moments; the vows, the kiss, dances, and so forth. - Personal Interviews: We'd love to include some personal interviews from ourselves, and potentially from our close family members who can share heartfelt memories and wishes. The ideal freelancer for this project would have: - Expe...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled social media and video freelancer to help generate leads for my real estate projects. Your role will involve: * Utilizing Facebook and Instagram to capture lead information. Knowledge and experience with these platforms are essential. * Creating engaging animated infographics that succinctly explain our projects. A strong portfolio of similar work is highly desirable. This will be an ongoing project and the successful freelancer will play a key role in enhancing our brand's visibility and engagement. Expertise in lead generation and infographics within the real estate sector will be highly advantageous.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional scriptwriter who has a knack for creating engaging and captivating radio scripts. Given the small window frame, the script should capture the audience's interest within 30 minutes or less. Ideal applicants would be highly skilled in creating compelling narratives that can be conveyed through the auditory medium of radio. Freelancers interested in this project can stand out by including: - Examples of past work, particularly radio scripts - Their general experiences in scriptwriting - Detailed project proposals to show they understand my needs Experience in producing effective, short-form script content is highly desirable for this project. This project demands creativity, and a keen understanding of the nuances of radio storytelling.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I urgently require a professional freelancer available to attend the Certified Financial Planning (CFP) Exam in Module 3 on my behalf. Key tasks: - Attend the CFP exam Module 3. - During the course of the exam, take comprehensive notes to capture important points and discussions. - Develop a summary report based on the notes taken, demonstrating a clear understanding of the exam content and answering the exam questions. - Perform these tasks as soon as possible. This project would be perfect for someone who is familiar with financial planning or has experience in similar contexts. Prior experience in attending exams or is well-versed in CFP would be a great fit. Attention to detail, a capacity for clear and concise note-taking, and the ability to synthesize complex information ...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented photographer who can capture some candid shots of me traveling solo in Varanasi, with a focus on the natural landscapes. Ideally, you should: - Be experienced in candid photography - Have an eye for capturing the beauty of natural landscapes - Be comfortable working with a solo traveler as the main subject Your task will be to create engaging, dynamic shots that reflect my travel experience, with Varanasi's natural landscapes as the backdrop. The shoot is expected to last 1-2 hrs. Impress me with your portfolio, and let's create some memorable images.

  $9 - $15 / hr
  พื้นที่
  $9 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I am looking for an album cover that captures the beauty and enchantment of a forest - blues, blacks, whites, with hints of yellow, a color palette similar to Van Gogh's Starry Night. Key elements I would like to see: - A black silhouette...Starry Night. Key elements I would like to see: - A black silhouette of a woman sitting on the edge of a mountain, looking up at the stars - Creativity in capturing the beauty and mystery of the night sky - A style similar to fairytale book covers, I'll attach some example below Ideal skills and experience: - Experience in album cover design - Excellent understanding of color theory - Ability to capture the essence of a scene with effective use of light, shadow and perspective - A portfolio showcasing mastery of creating compelling...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  As a business owner needing an attention-gr...business owner needing an attention-grabbing Facebook marketing campaign, the aim is the generation of new leads. Ideal freelancers will: - Understand our primary demographic: Young Adults aged 18-34. Experience with this target group is a considerable advantage. - Develop and share informative articles tailored to this group's interests, alongside dynamic graphic images and illustrations to capture their attention. - Utilize their skill set to engage this demographic, converting their interest into quality leads. A creative approach, combined with marketing expertise, will be instrumental in achieving our objective. Remember, knowledge of Facebook algorithms and how to leverage them for increased visibility is not just desired,...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...engaging and informative scripts for our videos. **Responsibilities:** 1. Collaborate with our team to understand the channel's theme, tone, and target audience. 2. Brainstorm ideas and concepts for video scripts that align with our content goals. 3. Research relevant topics and gather supporting information to create well-informed scripts. 4. Write clear, concise, and engaging scripts that capture the audience's attention and deliver valuable insights. 5. Revise and refine scripts based on feedback from our team to ensure high-quality content. **Requirements:** 1. Proficiency in both Hindi and English languages. 2. Strong writing skills with the ability to convey complex ideas in a simple and engaging manner. 3. Experience in scriptwriting for YouTube channels, edu...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled graphic designer with a knack for creating bold and impactful logos to create a unique identity for my construction company, XYZ Corporation. The logo should not only be recognizable and unique but should also capture the spirit of our business and the industry we operate in. Key Responsibilities: - Understand the nature of our business and the target audience - Create a logo that is bold, eye-catching, and reflects the personality of our company - Produce a logo that is adaptable for use across a variety of mediums and formats Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing eye-catching and memorable logos - Knowledge and understanding of the construction industry would be a significant bonus - Strong skills in graphic design and a keen...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...in Creit Repair, Personal and Business Funding. You will be responsible for crafting a strong visual identity (color scheme) (Logo) and catchy (Company Name) that reflects our company's values, expertise, and services we provide to our clients to empower them to achieve financial success. Key Responsibilities: Develop three unique and innovative concepts for our company name and logo that capture the essence of our brand and resonate with our target audience. I want the name of the company to be similar to Clarity Credit Fund. I want another term to use instead of CLARITY as that is already taken. Create a cohesive Color Scheme that aligns with our industry and appeals to our target demographic, considering factors such as trust, professionalism, and reliability. Des...

  $25 (Avg Bid)

  I'm looking for a talented designer to create engaging banners and flyers for advertising my product or service. The purpose of these materials is to provide an overview of the event or sale details that I'm promoting. Your responsibilities will include: - Designing compelling and visually intrigu...location and description of the event or sale This job requires a diligent freelancer with a keen eye for design and strong skills in visual communication. A background in advertisement design or marketing material creation would be advantageous. It’s desirable, but not mandatory, that you have previous experience in creating materials for product promotion. An understanding of how to effectively capture an audience’s attention and convey information efficientl...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Non-Profit Informational Website Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...about a non-profit organization. Key tasks include: - Implementing a clear and concise design showcasing the 'About Us', 'Mission and Vision', and 'Programs and Initiatives' sections. - Ensuring intuitive navigation through the site to optimally communicate our nonprofit information. The ideal candidate should be proficient in modern web development tools and standards, with an ability to capture an organization's ethos in digital format. Prior experience with non-profit websites will be an added advantage. I already have a domain name and bluehost is hosting the site. I will need the creator to take the created website and put it on Bluehost. This needs to be a secure site so that it will not get malware. I want it to load quickly. ...

  $356 (Avg Bid)
  $356 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา
  Landing Page Sales Boost 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions] My main goal for this project is to increase the sales from my website, primarily focusing on the landing page. While the whole website is important, I believe with more compelling visuals on the landing page we can capture more conversions. We don't need people to just visit, but to engage and complete their purchase. Ideal Skills and Experience: - Demonstrable experience in conversion rate optimization - Proficiency in utilizing visual assets to increase user engagement - A keen eye for design and aesthetics Tasks: - Examination of existing landing page to identify areas of improvement - Providing a strategy to improve user engagement through effective visuals - Implementati...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled game developer who can bring my puzzle game concept to life. The game should be designed to work seamlessly on iOS, Android, and Web-based platforms. Key Requirements: - Development of a puzzle game - Multiplatform compatibility (iOS, Android, Web) - Implemen... Key Requirements: - Development of a puzzle game - Multiplatform compatibility (iOS, Android, Web) - Implementation of a 2D graphical art style Ideal Candidate: - Solid experience in game development, particularly puzzle games - Strong skills in iOS, Android, and Web game development - Proficiency in creating engaging 2D graphics is a must. Let's create an addicting puzzle game that will capture and engage users across multiple platforms. Your expertise and input will be invaluable in...

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented illustrator to design a marriage-inspired, family portrait illustration. I'm looking for a specific style and color palette. Key Requirements: - Style: The illustration must be done in a cartoon - realistic style. It should capture the likeness of real people, but have that special, whimsical flair that cartoon illustrations are known for. - Color Palette: Vibrant and colorful. I want an illustration that immediately stands out. It should be full of life, reflecting the joyful and celebratory spirit of a wedding. - Purpose: The illustration will be used as a graphic in wedding-related advertising material. It needs to both captivate and engage the audience, making them interested in our products and services. Ideal Skills: - Previous experience in...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Dubai Videographer for Meeting & Promo Shoot onsite 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking professional videography services for a short meeting and a basic promotional shoot in the south area of Dubai. The project involves: - A short meeting with less than one hour duration that needs general event coverage. - A basic promotional shoot of our workspace, where we are looking to highlight the work area, office facade and also capture some candid employee interactions. The ideal freelancer for this job should have: - Experience with short business event videography. - Creativity and an eye for capturing interesting angles to showcase in the promotional shoot. - Strong ability in understanding the intended message and translating it into visual content. - Excellent communication skills, the ability to adhere to strict timelines and professionalism. If y...

  $7 - $18
  พื้นที่
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer to create a clear, professional landing page focused on promoting my Family Law Services. The main purpose of this landing page is to promote my legal services and capture the attention of potential clients. Key tasks will include: - Designing an engaging, easy-to-navigate landing page - Highlighting the specifics of my Family Law Services - Implementing a captivating call to action Ideal candidates will have a track record of successful landing pages, a keen eye for design, and a solid understanding of marketing legal services online. Experience in creating pages for legal services will be an added advantage. Please have examples of your work handy when bidding.

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert photographer for a foot photoshoot project. A creative eye for capturing moments is essential, with close-up and action shots required. Additionally: - I have preferences for a minimalist-style approach. - It's a personal project, so I need someone who can respect and capture the uniqueness of individuality. - Experience in portrait and close-up photography is desired, but experience specifically with foot photography will be a plus. - Must be comfortable with creating both staged and candid action shots focusing on feet. - Final images will be for personal use. Skills: Portrait Photography, Close-Up Photography, Action Photography.

  $1960 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1960 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for someone who can bring my YouTube channel to life with high-quality, engaging video content. The goal is to provide dynamic entertainment content that grabs viewer's attention and keeps them coming back for more. Key prerequisites: - Experience in filming and editing for YouTube. - Creative m...Key prerequisites: - Experience in filming and editing for YouTube. - Creative mind to add an exciting spin to the content. - Ability to work fast as the project needs to be completed ASAP. Priority will be given to those with a proven track record of producing similar entertainment content. Expect to push yourself creatively, as we strive to be a unique voice on the platform. Your ability to capture this concept in your filming and editing skills will make you ...

  $33 - $271
  พื้นที่
  $33 - $271
  0 คำเสนอราคา

  ...Variant-Specific Details: Bren Joyería Oro (Gold): Color Scheme: Utilize warm, golden hues reminiscent of luxurious gold jewelry. Adjust CMYK values to achieve the desired richness and depth. Icon/Emblem: Incorporate elements like golden rings, laurel wreaths, or stylized gold bars to symbolize opulence and prosperity. Bren Joyería Plata (Silver): Color Scheme: Opt for cool, metallic silver tones that capture the essence of silver jewelry. Adjust CMYK values to achieve a sleek and polished look. Icon/Emblem: Explore designs featuring silver chains, minimalist silver pendants, or abstract silver motifs to convey elegance and sophistication. Bren Joyería Diamante (Diamond): Color Scheme: Choose clear, pristine colors resembling diamonds, such as white, ligh...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I require a skilled individual with extensive knowledge and experience in SolidWorks Simulation Professional to carry out an ultrasonic frequency and displacement analysis of my product design. Your tasks will involve: - Conducting analysis on the design to capture product responses like frequencies and displacements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in SolidWorks Simulation Professional. - Must have SolidWorks Simulation Professional (non-linear) package to conduct a linear dynamic FEA study - Extensive structural analysis and modeling experience. - Strong background in product design. - Deep understanding of ultrasonic applications. - Excellent communication skills to clearly explain complex concepts and findings. - Must adhere strictly to timelines and project schedul...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in search of an experienced video maker who can create a captivating 1-hour walking tour video of popular city streets. The vid...and Experience: - Proven expertise in video production, particularly with cityscapes or tourism-focused content. - Exceptional awareness of visual storytelling techniques to engage the audience effectively. - Capability to capture high-definition video and masterfully edit for maximum impact. - Excellent communication in order to understand my vision and incorporate it into the final product. Upon completion, the video should tease the viewer's curiosity and encourage them to visit the bustling city streets featured in the video. Your creativity shines when you capture the best angles, lighting, and moments that highlight the personalit...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Versatile CTF Hacker Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an enthusiast in the field of ethical hacking, I'm in serious search of a capable and experienced hacker who can crack the code on both web-based, network-based, and binary-based Capture The Flag (CTF) challenges. What I Need: - An expert who can proactively tackle and unveil the hidden information concealed behind these challenges. The ideal candidate should have: - Profound knowledge and experience in Vulnerability Assessment - Solid skills in Penetration Testing - Extensive understanding of Web App Security. Don't forget, your application must include details of your previous work related to CTF hacking. If you've got the right skills and experience, don't hesitate to apply. Looking forward to seeing your impressive accomplishments.

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled graphic designer highly proficient in logo creation, with a passion for golf a plus. The main focus of this project is to craft a unique, retro-style logo for our golf tournament 'The Catalina Cup' established in 2023. Incorporate elements including Be basi...seeking a skilled graphic designer highly proficient in logo creation, with a passion for golf a plus. The main focus of this project is to craft a unique, retro-style logo for our golf tournament 'The Catalina Cup' established in 2023. Incorporate elements including Be basic. I don't have specific colour preferences and open to your creative input but would prefer the finished product to capture a clean, standout design speaking to our golf event. Prior work with similar de...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี