ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 cisco งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  เขียนโปรแกรมตามความต้องการ config อุปกรณ์ ของ cisco

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  IT Company Lead-Generating One-Page Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  guys, you have to bear with me, i'm looking for the right colour combination. i hsd it bevor but cant finnd it it sny more. it was was light blue, mixed with liht green guys I found the original business card, I want the site in those colors only slihtly And it should have an industrial router on it, a switch, a firewall and a Cisco 9ooo series access point Oh, and there should be a mobile phone version too obviously. Make it look good, good luck... Send me your design and the winner gets the full EUR 750

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  209 คำเสนอราคา

  I will commission the preparation of a network project using the Cisco Packet Tracer program. The network must have 2 backbone routers with BGP communication. 2 routers providing IPsec encryption in the tunnel. then 2 edge routers establishing a GRE tunnel on loopback interfaces. By sending messages between computers through this tunnel. I will provide more information

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Beginner's Guide to CCNA Topics 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i am a beginner Cisco student so I hope someone teach me all CCNA requirements knowledge

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am seeking a capable Network Engineer with some experience. Your primary responsibilities will encompass: - Troubleshooting various network issues - Configuring Cisco routers and switches - Designing network topology A successful candidate should have a clear understanding of network protocols like TCP/IP and be familiar with Cisco devices. This role requires someone who can use their knowledge and experience to maintain, upgrade, and manage our software, hardware, and networks. Problem-solving skills and attention to detail are key traits, as they directly impact our company's network infrastructure. This is a great opportunity to utilize your technical expertise and be an instrumental part of our team.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm searching for a network security expert to assist in diagnosing a problem with my SIP ALG settings on my Cisco ASA5506 firewall. It's crucial because I am experiencing an issue wherein the phone rings for one second and then cuts off. Your tasks will include: - Examining the SIP ALG status on my firewall. - Troubleshooting any issues found and offering solutions to rectify them. - Implementing the solution with my approval. Relevant Skills and Experience: - Proven experience with Cisco ASA5506 firewalls. - Deep understanding of network security. - Skills in VoIP technologies and SIP ALG. - Familiarity with various VoIP service providers/software is a plus. Please note, we are not currently using Skype for Business or Ring Central, but a different provider/so...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Aruba Network Wired Configuration หมดเขตแล้ว left

  ...setup of Aruba and Cisco devices. Our primary goal is to ensure seamless interconnectivity between Aruba and Cisco equipment to improve our network's overall performance and redundancy. **Key Requirements:** - Profound knowledge of Per-VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP), especially in hybrid environments. - Experience with Aruba and Cisco products, specifically: Aruba 3810M and Cisco - Expertise in configuring and managing Cisco network equipment. - Ability to prevent network loops, enhance redundancy, and optimize traffic flow seamlessly between Aruba and Cisco devices. - Strong troubleshooting skills to identify and resolve any issues during and post-implementation. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record w...

  $96 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $96 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As I am in need of urgent help, I'm on the lookout for an expert in Cisco Packet Tracer. - Task at Hand: Your primary job would be to assist me in designing a network on Cisco Packet Tracer. Unfortunately, I did not specify what type of network should be designed, but this can be discussed and clarified in our initial planning phase. - Ideal Candidate: I am searching for someone who has a deep understanding of Cisco Packet Tracer, with considerable experience in network design and architecture. As I'm looking to complete this as soon as possible, I appreciate candidates who have the ability to work urgently without compromising the quality of their output. Let's get this network designed swiftly and efficiently!

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Routing Protocols Simulation on Cisco 7 ชั่วโมง left

  I'm in need of a network simulation expert for an exciting project based on Cisco Packet Tracer. Ideally, you'll be responsible for staging a reliable, lifelike model representing network behavior using routing protocols. Key Responsibilities: • Developing a network model showcasing routing protocols • Ensuring the accuracy and robustness of the simulation Necessary Experience & Skills: • Proficiency in Cisco Packet Tracer software • Solid understanding of routing protocols • Previous experience in network simulation • Strong attention to detail in modeling network behavior Your key objective will be to craft a model that truthfully mirrors the behavior of real-world networks. By using routing protocols as the main focus, yo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Review Cisco ISE Network Architecture หมดเขตแล้ว left

  I just need to review ISE migration from EOL ISE physicals servers to new ones with RE-IP of addressing as well

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Streamline IPTV: Cisco Enhancements หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a network engineer with expertise in Cisco systems to fine-tune our IPTV delivery. Our project focuses on advancing the network infrastructure to support our IPTV service efficiently and effectively. Here's what we're aiming to accomplish: - **VLAN Configuration**: Setup between 1 to 10 VLANs to segregate our network traffic, ensuring a dedicated pathway for IPTV services. This will improve broadcast quality and reduce interference. - **Multicast Configuration**: Implement multicast configurations to enhance our network's ability to transmit IPTV streams. This involves setting up IGMP Snooping, PIM Sparse Mode, and PIM Dense Mode. These protocols will optimize our network for TV services distribution, preventing bandwidth overuse and ensuring stab...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Cisco Setup Mastery Needed หมดเขตแล้ว left

  ...requires high-level expertise in configuring network devices within Cisco Packet Tracer. This project is perfect for someone who's not only familiar with the software but thrives in configuring complex networks and ensuring they're operationally efficient. **Key Tasks:** - **Configuration of Devices:** You'll be working on Routers and Switches. The core of your task is to configure these devices for optimal performance within a simulated network environment. - **Troubleshooting:** While the primary focus is configuration, I expect you to have the skills to troubleshoot any issues that arise during simulation. This includes diagnosing and resolving problems at an advanced level. **Ideal Candidate Skills:** - Proficient with Cisco Packet Tracer. - Extensive ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Expert Headend Engineer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...play a crucial role in helping us maintain our headend system's optimal performance. **Essential Skills and Experience:** - **Technical Proficiency in Equipment:** You must have hands-on experience with various headend components, including Modulators, CAS servers, SMS servers, Encoders, Transcoders, and Switches. - **Familiarity with Specific Platforms:** While not mandatory, familiarity with Cisco, ARRIS headend equipment, and Telestream Vantage software will be considered a strong advantage. - A robust understanding of headend system design principles, with a track record of configuring and maintaining these systems efficiently. - Excellent communication skills, with the ability to transfer knowledge effectively through training sessions. **Who You Are:** - An individ...

  $1337 (Avg Bid)
  $1337 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Configure Cisco Wireless Controller หมดเขตแล้ว left

  I have a WLC2504 that works but needs to be configured by an expert, especially in regard to mdns. The task will be to check the existing configuration in relation to the environment (residential), recommend/change settings and reconfigure multicast / mdns so Spotify Connect and AirPlay / Screenshare work properly.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Dynamic Cisco Wallpaper Scheduler หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a solution to automatically update the wallpapers on our Cisco IP phones across different departments within the organization, according to a set schedule. **Requirements:** - Implement an automated system that updates the wallpaper on Cisco IP phones. - The system should trigger wallpaper updates at predefined times without the need for manual intervention. - Wallpapers should be customizable based on the department, allowing for distinct visuals that resonate with each team's identity or current themes. - Ensure compatibility specifically with Cisco IP phones, as they are exclusively used within our organization. **Ideal Skills and Experience:** - Proficient in managing Cisco Unified Communication Manager (CUCM) and understanding its integr...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Comprehensive Cisco Switch Configuration หมดเขตแล้ว left

  I require assistance to configure a Cisco switch. The specific tasks involve: - Setting up VLANs - Configuring spanning tree protocol - Implementing Quality of Service (QoS) Since we only have one switch to be configured, your work will be focused and specialized. Ideal freelancers will have robust experience in Cisco switch configuration, and are experts in VLAN setup, spanning tree protocol, and QoS implementation.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Secure Site-to-Site VPN Setup หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled professional to establish a secure, site-to-site VPN using Cisco Meraki equipment, connecting 2 sites. This network will primarily support Windows operating systems across all locations. I am also looking to use AnyConnect for VPN connections. **Key Requirements:** - Proficiency in configuring and managing VPNs on Cisco Meraki devices. - Experience with Windows network environments. - Ability to ensure high security and reliability of site-to-site connections. - Consultation on best practices for network setup and maintenance. **Ideal Skills and Experience:** - Proven track record with Cisco Meraki solutions. - Strong understanding of networking concepts, especially related to VPNs and Windows OS. - Excellent problem-solving skills and abi...

  $1102 (Avg Bid)
  $1102 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Multi-Server PowerShell Scripting หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a PowerShell guru who can create a dynamic script for a complex task involving Cisco and Linux environments. Here's what I need: - Establish a connection with multiple Cisco Linux servers. - Interact seamlessly with our custom Linux servers. - Retrieve specific configuration settings from each server. - Output the collected data in a structured and readable format. Ideal skills for this job include: - Expertise in PowerShell scripting. - Proficiency with Cisco server environments. - Experience interacting with Linux servers, particularly custom configurations. - Ability to parse and print complex data sets. - Strong problem-solving skills and attention to detail. Experience in network administration and script automation is highly desirable. I...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Custom Cisco 2900 Installation หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an experienced network engineer to assist with the installation and configuration of a Cisco 2900 router. This is not a standard set-up job, but one that requires custom settings and configurations catered to my specific needs. Key Requirements: - Proficient in handling and setting up STC lines - Expertise in optimizing the router for high traffic - Secure VPN setup capabilities - Proficiency in linking to multiple networks Your extensive knowledge of Cisco technology, practical experience in handling high-traffic sites, and understanding of secure VPN protocols will be crucial for undertaking this project. Please ensure you have prior experience in similar tasks and possess an in-depth understanding of networking hardware and software.

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Cisco IP Phone 7965 and 7937 Language Configuration หมดเขตแล้ว left

  ...me in configuring my Cisco IP Phone 7965 and 7937. We need to switch the language settings to Spanish (Spain). However, I'm uncertain if we have the necessary firmware files for this change. Therefore, performing a firmware update or making additional configuration changes may potentially be required. Ideal skills and experience: - Expertise in Cisco Unified Communications Manager Express (CME) 9.1 ir newer - Familiarity with Cisco IP Phones, particularly the 7965 model - Proficiency in language configuration and firmware updates - Knowledge of Spanish (Spain)-specific configurations would be a plus. Hardware: - Cisco Router is 3945 1GB flash memory 2GB RAM. IOS 15.0(1r)M16 CME 9.1 Router has 3 PVDM3 DSP DIMM 32 channels, 128 channels and 256 ch...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Versatile Network Engineering Guru หมดเขตแล้ว left

  we are a WatchGuard House and a CISCO consulting house. We are pivoting to becoming an MSP. We are looking for someone who can help us remotely manage the devices and the networks. However, we need you to be certified as a WatchGuard and CISCO engineer. If you do not have these certs, we will supply you with a studying material and expect you to pass these exams under our banner and we will re-imburse you for 20 study hours and pay for the exams. the work will be intermittent in the beginning but expect to stabilize in about 6 months. Here's what I need: - **Network Design & Setup**: Skillfully create both wired and wireless network infrastructures tailored to my office space, ensuring seamless connectivity. - **Network Security**: Implement robust security protoco...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled IT support engineer, able to work onsite and support a growing team of 51-100 users. The job coverage includes, bu...must. Our infrastructure mostly consists of Dell hardware, familiarity with which would be highly beneficial. - Software installations: You'll also be in charge of software installations. It's important to ensure that all computers have the necessary programs for our team to operate efficiently. - Network configuration: Experience in network configuration is required. A good understanding of Cisco network equipments will be advantageous. Lastly, prior experience in laptop setup and supporting users is essential, as a good majority of our team uses laptops. If you're a proactive problem solver with strong technical skills, I wou...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Cisco FirePower Deployment Using FMC หมดเขตแล้ว left

  I require assistance with integrating firewalls into Cisco's Firepower Management Center (FMC). Expertise in Cisco FMC configurations is an absolute necessity for the job. Ideal skills and experience required: - Familiarity with network devices, particularly firewalls - Proven experience in Cisco FMC configuration - Understanding of firewall integration within Cisco FMC - Ability to troubleshoot potential issues during integration - Following features and services have to be configured between main office and remote office - IPSec VPN Tunnel - VLAN (Voice, Data, DMZ) - AnyConnect Client VPN - Primary and Failover WAN on the Main Office firewall The aim of the project is to integrate firewalls correctly and optimally within Cisco's FMC.

  $1117 (Avg Bid)
  $1117 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Cisco C1111 WAN & Residential Router Configuration หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a knowledgeable network engineer to configure a Cisco C1111 router for optimal performance and prioritization. Here are the key job requirements: - Configure the C1111 router for a cable modem WAN connection boasting 100/100 interface. - Set up basic residential router on a LAN port. - Traffic prioritization should lead with Microsoft teams video and voice. - E-commerce transactions take second highest priority in terms of web traffic. - All other traffic, including email exchanges, file downloads, and general browsing, should be assigned the lowest priority level. Your insight and experience with router configurations, particularly with Cisco systems and only those who have profound knowledge on traffic prioritization should bid. Familiarity with Micr...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Configurar teléfono Cisco CP-7841 หมดเขตแล้ว left

  Tengo varios teléfonos de segunda msno CISCO CP-7841, antes había configurado IP303 sin problema y pensé que estos era igual pero despues de haberlos comprado me he dado cuenta que tienen que configurarse a través de una plataforma de CISCO. Me descargué una instalacion del servidor cisco pero no soy capaz de ponerlo en pie. Mi switch tiene POe, he intentado configurarlos con un servidor sftp pero nada... no hay forma. Busco una persona que me ayude y me indique que hacer para poder poner en pie estos teléfonos IP, no se si es necesaria la plataforma Cisco o se pudden configurar directamente.

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 คำเสนอราคา
  Medium Complexity Cisco DNAC Configuration - ipv6 หมดเขตแล้ว left

  I need professional assistance with the configuration of a medium complexity business network on IPv6 Cisco DNAC. My project will focus on the setup of the network, so experience in this area is paramount. These are the specifics: -Solid expertise in network setup; -Experience with VLAN configurations; -Knowledge of security implementation. Familiarity with the following networking protocols is also necessary: -OSPF -EIGRP -BGP -IPv6 -DNAC -CIMC If you have these qualifications, please place your bid. Your experience in the field will determine the project's success. Thank you.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Skilled Network Engineer Required หมดเขตแล้ว left

  We are looking for skilled FREELANCE NETWORK ENGINEERS in different countries with Cisco certification to join us for Level 1 - Rack and Stack (R&S) projects. As a network engineer, you will be responsible for on-site migration/deployment of Cisco routers and switches at your location. If you are interested to provide on-site support for freelance projects at your location, kindly message us. Skills needed: - Cisco Certification (CCNA, CCNP)/ equivalent experience - Routing and switching We are a growing company with a collaborative work environment. Join us and be part of our exciting network engineering projects! NOTE: Please accept our invite and directly message us with your proposal. Sometimes we are not able to message you on your proposal.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Comprehensive Aruba 9012 Gateway Controller Training หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking an Aruba 9012 gatew...operates at its highest efficiency. • Troubleshooting: As someone who faces problems now and then, it would be helpful to acquire problem-solving skills in resolving technical issues that might come up. • Operations and Management: I am interested in learning how to smoothly run and manage the system on a daily basis. • Cisco to Aruba 9012 AP Controller Switching with Mac Binding: A special requirement of mine is to get guidance on how to effectively swap APs from Cisco to Aruba 9012 AP controller with Mac binding. This job fits a network professional with a thorough understanding of the Aruba 9012 gateway controller and its operation. They should have ample experience in managing and troubleshooting this system, along...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Mikrotik Router BGP Issue หมดเขตแล้ว left

  ...experience in configuring in CISCO 800, 1900, 2900, 2800, 2800, ISR 4300, 4100, ASR 1000 series and catalyst 2960, 9300, layer3 switches, nexus switch. #Static, RIP, RIPv2, EIGRP, OSPF, OSPFv3 and BGP #VLAN, VTP, STP, HSRP, GLBP, VRRP, SPAN, RSPAN, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, ARP ACL. #CISCO nexus 9k and CISCO ACI solution like BD, VRF, EPG, Tenant, L4-L7 graph etc. #ACL, NAT, Transparent Mode, Multiple context and Failover (Active/Active, Active/Standby) Site-to-Site VPN, Remote Access VPN and SSL VPN, Intrusion policy, AVC, Malware & File Policy etc in Cisco ASA, Next Generation Firewall and Firepower Management Center (FMC) #F5 BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) and Application security manager (WAF). #Cisco CUCM 9.0 and 12.4,...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Advanced Cisco ISE Video Series Creation หมดเขตแล้ว left

  I require an expert in Cisco ISE, familiar with advanced aspects of Network Access Control, to craft a captivating, informative video series. Ideal skills and experience for the job include: * Proficiency with Cisco ISE, particularly NAC. * Proven track record in creating technical video content. * Strong grasp of Network Access Control and its implementations. Each video’s runtime should range between 10-20 minutes. This project will enrich viewers with in-depth knowledge of advanced Network Access Control using Cisco ISE, effectively communicating complex concepts in an engaging, understandable manner. Delivering thorough, precise content within a concise time frame will be paramount. Your expertise in these topics will be essential to the successful completi...

  $600 / hr (Avg Bid)
  $600 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Experienced Cisco CUCM Troubleshooter Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a Cisco CUCM administrator with specific experience in troubleshooting and optimization. The focus of this project is predominantly on addressing system crashes or malfunctions, aiming to stabilize our system. Ideal candidates should have: - Considerable experience as a Cisco CUCM administrator - Proven track record in troubleshooting and optimizing Cisco CUCM systems - Notable experience in handling system crashes or malfunctions Please outline your past experiences in handling similar tasks and include any benchmarks of success. Certifications can be beneficial, but the main requirement is experience in the field.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  CISCO VoIP System Assistance หมดเขตแล้ว left

  I am currently using the Cisco Unified Communications Manager alongside the Cisco Unified CallManager Express and am in need of help to efficiently manage my system. I would greatly benefit from assistance particularly in configuration, maintenance services and other specific areas. The job would entail: Greetings, Hope you are Doing Great, I am looking for a Cisco customer support engineer to setup our Marketing strategy over SIGTRAN. we want geolocation search of cell phones, and send bulk this will work you know that by the telecommunications network access via Sigtran (SS7) to make HLR lookup requests, Thank you this will be a long-term cooperation. Thank you. Refrence Cisco Products and data already have multiple details over it attached is one of t...

  $1272 (Avg Bid)
  $1272 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  IT Company Website & Portfolio Creation หมดเขตแล้ว left

  ...services, data center services, network cabling, process development, on-network services, and training. It should also highlight our proficiency with specific technologies like Palo Alto, Cisco, Juniper, HP, Dell, and SAN solutions. **Key Website Features and Pages**: 1. **Home Page**: Engaging and informative, introducing ReacherPoints and our core values. 2. **About Us**: Company background, mission, vision, and team. 3. **Services**: - MSP Solutions - Cloud Services - Data Center Services - Network Cabling - Process Development - On-Network Services (with sub-sections for Palo Alto, Cisco, Juniper, HP, and Dell) - SAN Solutions - Training and Development 4. **Unique Solutions**: - - Cybersecurity Consultation: Specialized in...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  189 คำเสนอราคา
  Cisco 8300 Router Migration หมดเขตแล้ว left

  We are looking for SKILLED FREELANCE NETWORK ENGINEER for router migration Cisco 8300 project at St Gabriel, Louisiana Location. If you have the required skills and are interested to work with us, kindly message us. NOTE: ONLY WHO LIVE IN CITY OR NEARBY, MESSAGE //URGENT PROJECT

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Cisco Nexus switch configuration หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled network engineer who can help me with the configuration of a Cisco Nexus 9000 Series switch. Overall, the project requires the following skills and experience: - Expertise in configuring Cisco Nexus 9000 Series switches - Experience in integrating new configurations into existing network setups

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  network administrator หมดเขตแล้ว left

  Project Title: Network Administrator Tasks: - Network setup and configuration SS7 - Network troubleshooting and maintenance - Network security and monitoring Preferred Networking Technology or Platform: Cisco Timeline: Tasks need to be completed immediately. Skills and Experience: - Strong knowledge and experience in network setup and configuration - Proficiency in troubleshooting and maintaining networks - Expertise in network security and monitoring - In-depth understanding of Cisco networking technology and platforms - Ability to handle tasks on an urgent basis and meet tight deadlines

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Network Packet Tracer Files for a Startup หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a professional with proficient skills in packet tracer who can generate files that highlight the current, unorganised state of our medium-sized network. We are a small startup undergoing acquisition; requested by the acquiring firm's IT team to provide Cisco Packet tracer files of our unorganised network. We plan to present two files: one depicting the current setup with identified issues and another proposing improvements with justifications for buyer's consideration. Description about the network is provided in the attachment. Tracer files doesn't have to exactly represent the current network for minor details, however what we primarily need to focus is the proposed (envisioned) network setup with improvement and tracer files for that. Howe...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  CENTRAL TELEFONICA CISCO Y GRANSTREM หมดเขตแล้ว left

  Necesito trabaja con central telefónica en la marca grandstream y central cisco

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are looking for SKILLED FREELANCE NETWORK ENGINEERS to fix routers/replacing/deployment projects onsite near you. We have small to large projects in all countries. Requirements: - Cisco certification - Level 1 - Rack and Stack (R&S) projects - Mostly projects are to physically install and configure the router at your nearby site. - The ideal candidate should have expertise in Cisco networking, specifically in Rack and Stack procedures. If you have the required skills and are interested to work with us, kindly message us.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  update ios on cisco asa 5515 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can update the iOS on my Cisco ASA 5515. Requirements: - The current version of iOS installed on the Cisco ASA 5515 is Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.2(2)4 Device Manager Version 7.2(2)1 - I want the freelancer to update the iOS to the latest version available. - After the update, I need the freelancer to check the system for any potential issues. Ideal Skills and Experience: - Experience in updating iOS on Cisco ASA devices. - Knowledge of the latest iOS versions for Cisco ASA 5515. - Ability to troubleshoot and identify potential issues after the update. Please provide your relevant experience and expertise in your proposal.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Cisco packet tracer and explaination หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Cisco Packet Tracer expert who can assist me with network design tasks. Specifically, I need assistance in designing a network using Cisco Packet Tracer. Requirements: - Advanced level expertise in Cisco Packet Tracer - Ability to create a step-by-step guide for the network design process Tasks: - Designing a network using Cisco Packet Tracer based on requirements provided - Providing a detailed explanation of the design in a step-by-step guide Ideal Skills and Experience: - Advanced knowledge of Cisco Packet Tracer - Strong understanding of network design principles - Ability to create clear and concise step-by-step guides If you are an advanced Cisco Packet Tracer expert and can provide a detailed explanation of the networ...

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cloud Networking Mastery with AWS Implementation หมดเขตแล้ว left

  I require a person in cloud networking, capable of designing a network using various protocols in Cisco Packet Tracer. Specifically, I want the use of VoIP, MPLS, and Multicasting. Not only do you need to design but also implement this on Amazon Web Services (AWS). The tasks involved in this include: - Setting up EC2 instances - Configuring S3 storage - Implementing VPC networking The prospective candidate should be proficient with Cisco network designs and AWS infrastructure. Experience with the specific protocols mentioned is essential. Adding to this, I need assistance in creating informative documents. These are aimed to provide a detailed analysis of the project. Your tasks here will comprise creating an Abstract, a PowerPoint Presentation, and a comprehensi...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Network or Unified communications Engineer หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a Network or Unified Communications Engineer to assist me with network optimization and performance tuning. Specific requirements include: - Optimizing network performance and improving overall efficiency - Tuning network resources to ensure optimal ...include: - Optimizing network performance and improving overall efficiency - Tuning network resources to ensure optimal functionality - Implementing best practices for network optimization Ideal skills and experience: - Strong knowledge and experience in network optimization and performance tuning - Proficiency in Cisco networking hardware and software - Familiarity with small-scale networks (1-10 devices) If you have expertise in network optimization, performance tuning, and Cisco networking, I would love ...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  IT Audit On Site in Qatar for 20 Days หมดเขตแล้ว left

  ...Requirements: * IT auditors require a combination of technical, analytical, and interpersonal skills to effectively conduct audits of IT Mobility Services and Unified Communication and Messaging Services Processes and Methodologies. Here are the main skills and requirements for this type of audit: * Understanding of IT Mobility Services and Unified Communication and Messaging Services: Proficiency in Cisco and Microsoft principles and best practices. * IT Systems and Infrastructure: Familiarity with IT systems, networks, databases, and software development processes. * Data Analysis: Ability to analyze data, perform data mining, and use data analysis tools to identify anomalies and patterns. * Understanding of IT Governance: Knowledge of IT governance frameworks (e.g., COBIT...

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  REMOTE GNS3 SERVER IN MICROSOFT AZURE WITH ANSIBLE หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled freelancer to assist me with GNS3 networking tasks, specifically focusing on Cisco routers and switches. The ideal candidate should have experience in configuring routers and switches, setting up VLANs, and implementing OSPF routing. Project Requirements: - Remote GNS3 Server in Microsoft Azure - Configuring routers and switches - Setting up VLANs - Implementing OSPF routing - Familiarity with Cisco router and switch models - Experience working with 4-7 networking devices If you have the necessary skills and experience in GNS3 networking with a focus on Cisco devices, please submit your proposal. I am also looking for assistance in implementing Ansible automation to my network. I am very desperate as the deadline for this project is arou...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Advanced Packet Tracer Network Configuration หมดเขตแล้ว left

  I need an expert with comprehensive knowledge of Cisco's Packet...required. Therefore, a solid understanding of DMZ design and setup is essential. - Traffic Regulation: Experience with configuring routing protocol on the firewall, preferably using OSPF and setting up rules for HTTP (web) traffic, SMTP (email) traffic, and SSH (secure shell) traffic is necessary. A candidate with a strong background in network architecture and systems security, particularly with Cisco tools, would suit this project best. Configure routing protocol on the FW (preferable using OSPF) to enable communication between subnets. Configure ACL to control the flow of packets between outside to DMZ and DMZ to outside, inside to outside and outside to inside, and inside to dmz and dmz to inside ON&...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert freelancer to create Cisco Meraki firewall rules for my project. The purpose of these firewall rules is to allow access to specific services only. Skills and experience required: - Expert level knowledge in Cisco Meraki firewall configuration - Experience in creating whitelist and blacklist rules - Strong understanding of network security principles Timeline: - The completion of this project should be within a month. If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  cisco wireless network หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can assist me with setting up a Cisco Aironet MESH wireless network. I already have deployed WLC and RAP, I need help adding MAPs. The ideal candidate should have experience in setting up small networks with 1-10 devices. Skills and experience required: - Proficiency in Cisco Aironet wireless network setup - Knowledge of networking protocols and security measures - Ability to configure wireless access points and troubleshoot connectivity issues - Familiarity with network optimization techniques to ensure smooth performance - Excellent problem-solving skills and attention to detail

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I have a small office network that needs enhancement through the addition of an access point connected to a Cisco switch. The specific tasks needed are currently unknown as I overlooked Question 2. However, we can discuss those once you show interest in the project. Ideal Skills: - Experience with small office network setup - Proficiency in configuring Cisco switches - Knowledge of how to add an access point to a network. I need this done urgently as my answer to Question 3 indicated, so a quick response and action from an experienced network engineer will be much appreciated. Thanks!

  $33 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cisco ชั้นนำ