ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 clean technology งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  ...can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณีย์ GO-BOX – บริกำรเรียกรถกระบะ 5-6ล้อ GO-Massage – บริกำรนวดสปำ GO-CLEAN – บริกำรแม้บ้ำน GO-MAKEUP- บริกำรเสริมสวย GO- AUTOบริกำรช่วยเหลือรถ +ล้ำงรถ GO-MED บริกำรซื อยำ

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  - อยากพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด - อยากทำงานกับผู้มีประสบการณ์ในการบริหาร IT international project ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแ

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  new web blog หมดเขตแล้ว left

  เว็บเรา ทำมานานแล้วแล้วครับ ตอนนี้ต้องการ removate เว็บใหม่ อันนี้เป็น -Phase1 เปลี่ยน หน้าแรก และ ระบบ CMS - สร้างฐานข้อมูลบทความแนว Blog –Simple and Clean) ด้วย Drupal หรือแล้วแต่แนะนำ โดย templates เป็นแบบ customized เปลี่ยนหน้าเว็บหน้าแรกเป็นแบบคล้าย .......... สี ฟ้าเดิม โลโก และภาพ ใช้ตัวเดิมได้หรือออกแบบคล้ายกันได้ จะเป็นหน้าเว็บแนวคล้าย Blog (แต่ยังมีหลายส่วนที่จะลิ้งค์ไปยังข้อมูลเดิมก่อนในเบื้องต้น) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ head -

  $1383 (Avg Bid)
  $1383 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  บริษัท Innoconcept Co.,Ltd บริษัทน้องใหม่ทางด้าน Technology startup เรากำลังพัฒนา health application เพื่อใช้งานบนเครื่อง iPhone6 บนระบบปฏิบัติการ Operation iOS8 บริษัทเคยส่งประกวดผลงานและเคยได้เข้าร่วม accelerate program พร้อมทั้งเคยได้รางวัล มาบ้างแล้ว และทันทีที่ application เสร็จ เราก็มีแผนการที่จะเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ระดีบนานาชาติต่อไป เราต้องการหาเพื่อนร่วมทีมที่มีความรู้ในการทำ iOS โปรแกรมมิ่งเที่มีไฟ ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องการเรียนรู้การบริหารธุรกิจให้เติบโตใน และมุ่งสร้างสรรค์โปรดักซ์ ที่ดีออกสู่ตลาดเข้าร่วมทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของที่มงานเรา

  $4840 (Avg Bid)
  $4840 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Tech Course Sales Team Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a sales team with intermediate experience, driven and capable of selling a technology course. Your primary responsibilities in this venture will involve: - Selling the course to potential customers using various sales strategies. -Have to call the contact number gathered from ads campaign through zoom call showing face - Person will be paid as per the sold course. No sale no pay Key Skills and Experience: - Sales experience particularly in education or technology industry. - Proficient in cold calling. - Capable of developing and implementing effective email marketing strategies. - Must have experience with social media advertising. - Decent understanding of technology-related topics. This sales team should be passionate about connecting in...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Captivating Modern Resume Templates 14 วัน left

  I am looking for a skilled freelancer with robust experience in designing modern, professional, and captivating resume templates. The project involves creating 5-10 resume templates, all varying in styles. I am particular about having a clean, minimalistic design, but I'm open to fresh and creative suggestions. Deliverables: - All resume templates should be provided in Word DOCX format. - Each template should incorporate sections for Contact Information, Qualification Summary, Employment History, and Education. Some may include top skills. Ideal Skills for the Job: - Proficiency in using Word DOCX to create templates. Needs to be able to be saved in .PDF without formatting errors / issues. - Proven graphic design experience, specifically in creating minimalisti...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Modern Logo Design Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented graphic designer, specifically someone with expertise in logo design. I have particular requirements for my project: - Design Style: I'm a fan of modern aesthetics, so I would like my logo to reflect this. The designer should have a good understanding of contemporary graphic design and be proficient in creating sleek, clean designs. - Color Preference: Although the color choices provided were blue, orange, and gray, my preferred color for the logo is red. The designer should be skilled in utilizing color psychology to convey my brand's message effectively. Skills and Experience Required: - Proven graphic design experience, with significant emphasis on logo creation. - A strong portfolio that demonstrates creative, modern, and minimalist ...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Asterisk Developer for AI Integration 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled Asterisk developer to customize and integrate my existing AI systems into Asterisk. Specific tasks include: - Integrating Asterisk with intelligent speech recognition and natural language processing systems. - Incorporating chatbot functionality for automated customer support. - Implementing AI-powered call routing...Asterisk with intelligent speech recognition and natural language processing systems. - Incorporating chatbot functionality for automated customer support. - Implementing AI-powered call routing and prioritization. The ideal candidate should have prior experience in Asterisk customization, AI integration, and development. Knowledge of speech recognition, natural language processing, chatbot technology, and AI-based routing is crucial for thi...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Modern Bedroom Furniture Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for skilled craftsmen to design and construct some pieces for my bedroom - specifically, a bed, a wardrobe and a dressing table. Key Project Details: - The furniture style must follow a modern aesthetic. Think clean lines, minimal fuss and a contemporary feel. Required Expertise: - Prior experience in custom furniture design, specifically related to bedroom fittings. - A portfolio showcasing modern design styles. - An understanding of different materials and their appropriate usage in modern furniture. - Only apply if you can provide examples of your past work in the modern furniture design spectrum.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  AI Voice Assistant Development on Jetson Nano 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned developer with a keen understanding of the Jetson Nano platform for creating a Jarvis-like interfac...realistic human voice. Key Skills: - Extensive experience with Jetson Nano is a must because this is the preferred device for this project. - Proven experience with AI-dependent navigation, face recognition, and registration technologies. - Familiarity with Jetson Nano, 2.8" touch, LTE. - A firm grasp on Voice recognition and AI. - There are no specific requirements for the Voice Recognition AI technology, but experience with popular solutions in this field will come in handy. Consistent and clear communication will ensure a proper understanding of the project's goals. Looking forward to collaborate with an innovative mind who is passionate...

  $20 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ NDA
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modern Flyer Design for Rented Room 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  (Its not to much hard to do it ...I am renting out one of my rooms, I'm looking for a talented graphic designer who can create a modern, appealing flyer showcasing the room's features. Here's what I require: Design Specifics: - I need the design first done in Adobe Photoshop. After, I need the project transferred to InDesign for final touches. - The design style should be modern. I'm all for sleek lines, smooth graphics, and a clean layout. Content Details: - I want the flyer to focus mainly on the room's features. Make sure to depict these in detail and visually, highlighting its appeal. Ideal Candidate: - Has proven experience in designing flyers - Familiar with Adobe Photoshop and InDesign - Has a knack for modern design styles - Can effectively integ...

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hi Sayal Technology, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Enchanting Children's Non-Profit Logo 6 วัน left

  ...should be a poignant emblem that conveys joy and happiness, caring and compassion, trust, and reliability. A balance of these values is paramount as it represents our organization's mission and commitment to children. Visually, I envision a playful and vibrant style, blending in with warm, inviting elements to create an intimate feel for the communities we serve. In addition, it should have a clean and modern touch to make a compelling impression. Ideally, you should have: - Proven experience in creating visual branding for non-profits, preferably those involved with children - Proficiency in creating playful, modern designs - Ability to convey complex emotions through simple yet captivating designs - Adept at incorporating feedback and working iteratively - Demonstrable p...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Personalized Data Science & Machine Learning Training 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...available for at least 4 hours of training weekly. • My goal is to develop machine learning models from scratch to gain hands-on experience. • Additionally, I aim to improve my job prospects in the technology sector. I need a trainer who can: - Exhibit patience and break down complex concepts into understandable segments - Guide me through real-time technology projects - Provide live demonstrations to help me navigate the various techniques and tools Ideal Candidate Skills and Experience: - Strong knowledge of data science and machine learning algorithms - Proven real-world experience in the technology sector - Excellent teaching and communication skills - Knowledge of common data science tools and languages such as Python or R would be benefic...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...should be a poignant emblem that conveys joy and happiness, caring and compassion, trust, and reliability. A balance of these values is paramount as it represents our organization's mission and commitment to children. Visually, I envision a playful and vibrant style, blending in with warm, inviting elements to create an intimate feel for the communities we serve. In addition, it should have a clean and modern touch to make a compelling impression. Ideally, you should have: - Proven experience in creating visual branding for non-profits, preferably those involved with children - Proficiency in creating playful, modern designs - Ability to convey complex emotions through simple yet captivating designs - Adept at incorporating feedback and working iteratively - Demonstrable p...

  $50 (Avg Bid)

  In need of a cleverly designed logo for my golf apparel brand. While I haven't pinned any specific branding elements, colors or style, I'm putting my complete trust in your creativity. I've attached a couple of examples of what I am looking for, I need a more professional/clean version of these. I want one version that is just 'TPS' with a golf ball, and a second variation that also has 'The Provisional Scheme' underneath it.

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  High School Tech Conference Agenda Design 21 ชั่วโมง left

  I require a creative, organized and professional person to design an agenda for a high school technology conference. This conference will be just two hours with two sessions. I will provide content. Just need to format on one page that will be folded in half.

  $27 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Flutterflow app Firebase and google maps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...profile Widget - Menu - Sign in - Create account And wanted: Widget wanted - Saved search(email notifications boolean button). - Sort by: section (9 different elements ). + recently changed + newest + price: high to low + price: low to high + 5 differents ( from schema already) - Filter section save the filter wanted. + Price range bar + 2 min and max schemas + 15 checkbox clean Page Map feature wanted - when press marker pop up card ( same card as the product listing page) when pull down miss the card. - map in zoom in or out markers change icon. Page Product Listing wanted - fix the scroll images carrosuel (showing bar to indicate the picture) - share button - hide product button (share of hide a product from the listing collection). Page Cre...

  $1128 (Avg Bid)
  $1128 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  TheLAB Introduction Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a video editor to create a new introduction video to TheLAB. TheLAB is a first of it's kind DEX Creator that allows anybody to launch their own decentralized exchange in minutes. The video needs to be a minimum of 1 minute long - it should be exciting and aesthetically pleasing with a technology design. It should showcase the speed of launching your own DEX, customizing your DEX, and other features.

  $891 (Avg Bid)
  $891 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  ...language - A joyful spirit and an obedient, cheerful demeanor The ideal Administrative Servant will demonstrate a willingness to conform his or herself to our code of conduct. All church stuff, whether working on-site or remotely, agree to obey our stringent standards of appearance and behavior - to honor the sacred, solemn importance of our work in serving our Lord. Males are expected to remain clean shaven at all times and business professional dress is required. When you join our team, we’ll work together to set a schedule that fits both your personal life and our church’s needs. It’s important to us that this works for everyone involved. But once we agree on your schedule, we expect you to stick to it without exceptions. You must submit all homework assign...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Wispy Modern Logo Creation 9 วัน left

  I'm look...brand called 'Wispy'. Key project elements: - Creativity with color is encouraged, as I don't have a specific color scheme in mind. The goal is to make it visually engaging and in line with the modern theme. - The logo should incorporate the word 'Wispy'. It is essential to maintain a focus on legibility and impactful visual presentation. - I am aiming for a modern style logo, so it should be clean, straightforward, and eye-catching. - its for a hair product to tame "fly away wispy hair" Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, specifically in logo creation. - Understanding and keeping up to date with modern design trends. - Strong portfolio showcasing innovative designs. - Excellent creativity and fl...

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I am seeking an expert to create a business-oriented website using a Bootstrap template. The site should be professional, and cater to business professionals, our target audience. Essential elements include: ...web development - Experience in creating websites for a professional business audience - Demonstrable skill in crafting agile contact forms Your task will be to integrate contact forms into the site as this will be the primary mode of engagement with our clientele. Your creative input on making these contact forms user-friendly and efficient is highly welcomed. Overall, the website should have a clean, out-of-the-box design that communicates trust and professionalism. Your portfolio showcasing previous business-oriented web designs will be an added advantage in our selectio...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Experienced Angular Developer for Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the search for an experienced Angular Developer, ideally with 3 years or more experience. The Developer will primarily be responsible for the following tasks: - Front-end development: The developer will need to be skilled in creating sleek, functional user-interfaces that enhance user experience. - Build...solutions – Excellent working in a collaborative team environment – Ability to work without supervision – Strong knowledge of Javascript, HTML, XSLT, CSS3 – Hands on experience in angular,jQuery, JavaScript & Ajax Framework – Knowledge for RESful services Ideal Skills: - Proficient in Angular - Strong front-end development skills - Understanding of responsive web application design - Minimalistic, clean and modern design aesthetic. ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  As a start up laser cleaning and restoration company, I'm looking to present my business branding with a new, modern and minimalistic logo. Key requirements include: - Primary colors should be blue and silver. - The des...requirements include: - Primary colors should be blue and silver. - The design should evoke a modern, sleek, and minimalistic feel. - The logo shouldn't be overly complex or cluttered, but attention to detail will be appreciated. - A symbol representing a restored object should be incorporated into the design. - Ideally, designers bidding on this project should have a strong portfolio of modern, clean design work that demonstrates their ability to work with specified color schemes. I am excited to see your creativity translate into a logo that rep...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  112 คำเสนอราคา
  Desktop Application: C++, OpenGL, CEF, macOS, Windows 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  is our website. Please check it out. It''s an application designed to allow reps to go to any webpage, drop notes on the webpage, save them to that URL, and then when they present that webpage to an audience via screen share the audience is shared a clean emulated view of the rep's screen and the rep navigates from the view that has notes. The notes help the rep. We are looking for a developer that can come help us with our CURRENT solution and NOT tell us that they want to rewrite everything. These are things we know need to be done: - Because openGL is not working on Mac, we need to create a wrapper that allows our Mac CEF instance to be functional. - We need to finish the UI - We need to publish our app the associated app stores.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...to display intricate genealogical information transferred from my existing genealogy program. The data, exported in HTML format, includes names, dates, photos, and notes. I want a straightforward yet engaging user interface where: - Visitors can view all the family tree information without editing it. - Registered users are able to post comments on the family tree info upon approved login. - Clean and seamless login/registration process for users. Essential skills required: - Proficiency with WordPress, familiarity with genealogy software would be a significant advantage. - Experience in creating user-friendly interfaces with login and comment features. - Mastery of HTML to ensure accurate transfer and display of the vast genealogy data. Let's create a site that ele...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative designer to create a modern business card for an existing business. Key Requirements: • Include Personal contact details • Include Business address and website • Include Job title and firm's name Design Style and Elements: • Modern aesthetic that fits with the overall branding of the business. I value clean lines, contemporary fonts, and a layout that is both practical and visually appealing. Ideal Skills & Experience: • Previous experience in graphic design, particularly in creating business cards. • Excellent understanding of modern design principles. • Ability to communicate effectively and collaborate on design revisions. • Good understanding of printing requirements is a plus. Please include...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Simple Time Tracking Page Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My website needs an added feature - a time tracking page to keep tabs on employee attendance. Key expectations from this project are: - Including a clock in/clock...project are: - Including a clock in/clock out system. It is a vital functional aspect of the time tracking page. - Design-wise, I prefer something simple with minimal design. It shouldn't be too jarring or overbearing. The desired freelancer should possess strong coding skills, has experience with website enhancements, and understands how to make user-friendly interfaces. Affinity for minimal, clean design and knowledge on developing a clock system would be a plus. Please, only bid if you can deliver a fully functional time tracking page that meets these specifications. Please note that existing website is base...

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert web designer to construct an informational website tailored for a specific professional audience. The design should be sophisticated and accessible, as the users will be professionals in a specific field. Included should be a highly functional and user-friendly contact form. A clean, intuitive user interface is paramount. Ideal applicants will have: - Demonstrated expertise in website design, particularly informational websites - Experience designing websites for professional clientele - Knowledge in creating contact form functionalities. An aptitude for aesthetic and functional design is highly valued. The purpose is to provide targeted information, thus allowing easy navigation is critical. Showcasing previous work of similar requirements will be con...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a proficient web developer to create a comprehensive cleaning company website for my business. The design must be clean, professional, and resonate with a blue and white color scheme. Key Features Required: - Contact Form: A user-friendly inquiry form to facilitate smooth communication between potential customers and my business. - Service Details & Pricing: Clear, concise information regarding our services and respective pricing structures. This should be easy for visitors to navigate and understand. - Customer Testimonials: A dedicated section for customer testimonials to provide social proof and enhance business credibility. The ideal candidate for this job will have proved experience in web development, particularly in creating professional websites for ser...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  HVAC System Efficiency Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Welcome to this exciting project. My main goal is to enhance the energy efficiency of the HVAC systems. Scope of Work: - Detailed analysis of existing HVAC system, spotting areas for potential improvement. - Implementation of...Implementation of advanced measures tailored at boosting energy efficiency. Ideal Skills & Experience: - Extensive expertise in HVAC systems is a must. - In-depth understanding of energy management systems, with track record of enhancing efficiency. - Ability to work effectively on automation systems would be an advantage. - Strong experience in technical support and implementation of building technology related projects. If you match these qualifications, I would be delighted to further discuss the details. Let's do our part in promoting better...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Java-React UI Integration & Functionality 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned programmer who is proficient in both React and Java (preferably experienced with spring boot) for my project. Key Responsibilities: - Integrate React UI co...processing. Authentication: - Implement basic user authentication method staking on the simple id-password framework. Though this project is primarily code-centric, it requires a strong understanding of user interface design, data organization and a keen eye for detail. Candidates with a proven track record of similar projects would have an edge. The desired candidate should be capable of writing clean, well-documented code that can be easily maintained or modified. Your approach should align with best practice standards. Successful completion of this project opens the door to potentially more ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  High-Detail Dicom to STL Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with this. - The conversion must yield a high-detail stl file. Retaining the maximum details from the original dicom resource is absolutely necessary. - The final STL should be optimized for 3D printing purposes. Skills and Experience: - Fluency in working with dicom and stl files - Proficient in utilizing tools and software that are compatible with Windows - Prior experience in 3D printing technology I am looking for an individual who ensures precision and pays excellent attention to detail, as these qualities are key to this project's success. Your skills and previous experience in similar tasks will be heavily considered in choosing the right person for this job. Do come prepared to provide examples of previous work that demonstrate the high-level of precision and de...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Minimalist Logo Design 6 วัน left

  I am seeking a creative individual to design an original and minimalist logo for my company. It is a women's and children's modern fashion line. Key Features: - Minimalistic design style: you should be proficient in creating simple, yet visually captivating logos. Less is more in this circumstance, the design should be clean and not too complex. - Monochromatic color palette: proficiency in utilizing shades, tones, and tints of a single color effectively is crucial. - Company Name: I want my company's name to be prominently and creatively incorporated in the logo. Ideal applicant should have experience in minimalist design, monochromatic color schemes, as well as typography. A portfolio showcasing previous work in similar style would be advantageous.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Web Application UI/UX Designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a UI/UX designer capable of delivering a high-quality, interactive web application design. You'll need to create elements that allow users to connect and communicate effectively with each other. Scenari...the design. Key requirements include: - Proficiency in creating designs that enhance user interaction - Experience in designing interactive web applications - Understanding of creating user-centric designs - Ability to work within project deadlines Ideally, you should have previous experience in designing web applications focused on social interaction and communication. The designs need to be clean, intuitive, and aesthetically pleasing. Your goal should be to create an environment that facilitates user interaction, ensuring a streamlined and enjoyable experience ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  As an investor-focused project, I am in need of a 3D walkthrough video of my upcoming clinic. The video must be of high realism to best s...as they wait for their appointments. It should spark tranquility and peace. * Facilities: General view of the infrastructure including interiors and exteriors, showcasing the easy access and functionality. * Patient Focus: Highlights of the patient equipment and comfort features. * Sterilisation Room: This is key to attract investors, this area should demonstrate top-notch cleanliness and technology. The ideal freelancer should not just have experience in 3D modeling and animation, but also a sophisticated eye for detail. A background in architectural walkthroughs will be beneficial. An understanding of medical environments would definitely ...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Investment Deck for Elearning Platform 13 วัน left

  I am looking for a professional designer who can create a high-level investment deck for my Elearning platform, Dollaraiclub.com. The ...can create a high-level investment deck for my Elearning platform, Dollaraiclub.com. The main objective of the deck is to attract investors and bring the vision of this innovative educational platform to life. Our platform is inspired by , , and , which are leaders in their respective fields. We want to emulate their modern and sleek design using sans serif fonts and clean spacing. You can also refer to this website to get an idea of our preferred style. For this project, we only need one slide as a sample of your work. We will select the best candidate to make the rest of the slides for us.

  $20 (Avg Bid)
  การันตี

  ...integrity. Technical Specifications: The video file must be of high resolution and compatible with 3D Fan Hologram display technology. Duration: The total length of the video should be concise, ideally between 30 seconds to 1 minute, to maintain viewer engagement. Format: Please provide the video in a format suitable for looping, as it will be displayed continuously at the event. Deliverables: Final video file in the required format and resolution. Source files of the video project, in case further edits are needed in the future. This project offers a fantastic opportunity to work on cutting-edge promotional material that leverages the latest in holographic display technology. If you are passionate about creating visually stunning videos that capture the imagination,...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Animated human avatar chatbot 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are an innovative team looking for a skilled freelance developer or a development company specialized in natural language processing (NLP) and machine learning (ML) to elevate our chatbo...preloaded database of 10.000 questions and answers. What we are looking for in Version 2.0: Integration of advanced NLP capabilities to enhance the chatbot's understanding and response generation, allowing for more natural and seamless interactions. Implementation of machine learning functionalities to enable the chatbot to learn and improve from past interactions. Upgrading our text-to-speech (TTS) technology to provide more natural and varied audio responses. The ability to produce dynamic responses not limited to our current database, including integration with external APIs for real-...

  $1320 (Avg Bid)
  $1320 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...website should be able to give a brief description / history of company. It should also give a list of services provided. There can also be a page of pictures of past projects. There will also be a contact page with link to email address along with social media accounts. My company logo consists of 2 shades of blue and would like to base the website around that. I'm looking for a website that is clean in design but can be updated easily to keep it current as things change or to add new images of past projects. Ideal Skills and Experience: - Proven ability in designing user-oriented websites - Excellent knack for embedding multimedia content seamlessly, including videos, images, and articles, into a website - Experience with creating websites for small businesses - Ability ...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Daily 7 Trending Web Stories Creator Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a flourishing online platform, we are i...discoverability. - Effective communication skills, with the ability to work independently and as part of a team. - Must be proficient with drag-and-drop interfaces, knowledgeable in creating engaging content by uploading images and adding text, as well as skilled in using pre-designed templates. - Should have previous experience or an interest in covering a broad spectrum of topics, ranging from Technology, Entertainment to Health. - Must be comfortable producing long format content, as each blog, article, and news post should exceed 1000 words. This role requires an innovative and dedicated individual who can maintain consistency in terms of content creation without compromising on quality. Join our team and let's tell engaging st...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert developer who can create a face swap application primarily aiming at artistic presentations on a big screen projector. Ideal Skills and Experience: - - Specialist in face swap technology and image processing - Portfolio of working with applications on big screen projectors Requirement Highlights: - Top-notch face swap accuracy - Artistic presentations based custom features - Compatibility with large screen projectors Bring your exceptional skills and prove your expertise in taking our artistic endeavors to the next level with this face swap app.

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am seeking a professional t...qualifications, skills and tools for this role and present them effectively on a resume are key. - Familiarity with Technology sector resumes, specifically AI/ML and Software Development, is required. Resumes for these professions are unique and you should be well-versed in what recruiters and hiring managers look for in these specific markets. Skills and Experience Needed: - Proficient in Resume Writing, particularly with technology-based resumes - Understanding of AI/Machine Learning and Software Development fields - Ability to translate skills and experience into powerful and engaging language - Familiarity with various resume formats and knowing what works best in the Technology industry Deliverable: - A professionally draft...

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Tech Lead Gen for Software Solutions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Skilled in tailoring strategies for the technology industry, your key role will be to help promote our software solution. - ACTIVITIES: Your focus should primarily be on initiating and nurturing new business leads. Identifying potential strategic partners may also be involved. - TARGET MARKET: Your strategies should focus on the technology industry. Prior experience in this field will be highly regarded, as will a keen understanding of potential applications for our software solution. - GOALS: The ultimate objective is to fill our sales pipeline with qualified leads interested in using our software. Success will reward the right freelance professional with a generous commission. Apply if you have: - Proven experience in lead generation within the technology indu...

  $8 (Avg Bid)
  $8 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Refining SaaS Application UX 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to significantly improve the user experience of our SaaS application. Transforming it into a clean, organized and visually intuitive layout for optimal use. Key Skills: - UX/UI design with a proven portfolio - Experience in designing for SaaS applications - Proficient in user-centered design techniques - Knowledge on how to make an intuitive, easy-to-navigate, and efficient interface. Your proposal should indicate: - Your approach to this project. - Any similar past projects you have undertaken.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Multifaceted Marketing Manager for Tech & Fashion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a versatile and ambitious individual to drive marketing and sales for my technology and fashion projects. The perfect candidate will have experience in these verticals, with a proven track record in deploying effective strategies to connect with young adults and working professionals. Key Responsibilities: - Implement successful marketing strategies across social media platforms, email marketing campaigns, and partner with influencers. - Draw the attention of two primary demographics: young adults between the ages of 18-35 and professionals aged 35-55 - Demonstrate understanding of both the tech and fashion space Ideal Skills: - Solid knowledge of the tech and fashion industries - Excels in social media marketing - Proficient in email marketing - Insightful wi...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Trophy icon Flyer for a giveaway contest in 3 formats 6 วัน left

  ...Voucher for photo booth rental valued at CHF 100 The design should be vibrant and engaging, with compelling visuals and text that communicate the excitement of winning the prizes. Include a clear call-to-action (CTA) that instructs how to enter the giveaway, making it as simple and straightforward as possible. Target Audience: The flyer should appeal to trade show visitors who are interested in technology, photography, and engaging activities at the event. Branding: The flyer design must align with our company's branding guidelines. Design and Color cann be found on www.fotobox.ch. It should incorporate our logo, color scheme, and any other brand elements to ensure consistency across all promotional materials. File Deliverables: Final designs must be submitted in both ...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  clean up and rig a C4d character 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Im developing a 3d character in C4d - I have built out most of the character. NEEDS - clean/finish model up ( details ) - Rig - - character pose rig - eyes - Mouth - 5 finger toon hands ( build + rig ) arms and legs are tubes/stretchy and bendy _ notes - model is 85% built currently in c4d I need this built and rigged in C4d, I need to pose arms, legs, shoes and hands, Targeting a few key poses would be ideal. Slinky style/rope legs and arms ( with a bend point ) bendable shoes

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Modern Freelancer-inspired Job Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Experience in designing and deploying secured messaging platforms would be crucial. - Moderately interactive: the website shall have a decent level of interactivity, with a few essential forms and pages. Its design and navigation should be user-friendly and intuitive enough to accommodate a variety of users, from tech-savvy individuals to those less acquainted with modern technology. As for the design, it should be clean and modern - a perfect blend of aesthetics and functionality. Proficiency in responsive design, CSS and modern UX design principles would be highly welcomed. Ideally, I am seeking a developer or a team of developers with a successful track record in similar projects, and proficiency in web development technologies such as Python or JavaScript, databases...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา