ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 climate sciences งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Freelance Project Assistant หมดเขตแล้ว left

  ...ิ่งแวดล้อม (Green Climate Fund) เพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการลดก๊าซเรือนกระจก ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ บริษัทเปิดรับตำแหน่ง ผู้ช่วยโครงการ freelance 1 ตำแหน่งในประเทศไทย ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรรมเครื่องกล ไม่จำกัดสถาบัน 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่ 4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 6. สามารถเดินทางไปเยี่ยมไซต์งานภายในกรุงเทพและปริมณฑลได้ 7. มีความรับผิดชอบ หน้าที่ 1. เข้าตรวจสอบอาคารสำนักงานภายในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเก็บข้อมูลตามที่บริษัทต้องการเป็นระยะ 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนโครงการเสนอกองทุน Green Climate Fund ค่าตอบแทนรายเดือน:

  $266 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $266 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  2D Cartoon Explainer Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Project Details: Duration: Approximately 2 minutes. Style: 2D Cartoon. Theme: The story follows the adventures of a koala and an alien named ITALIEN, who, after witnessing firsthand the environmental catastrophes on Earth, decide to join forces to save the planet. The story includes engaging scenes of devastating floods, furious fires, and glacier melting, highlighting the urgency to act against climate change. The koala and ITALIEN establish CALMABIS, a company dedicated to spreading information on sustainability and offering CBD-based products to promote mental and physical well-being. Script: In a remote corner of Australia, a koala with a sad expression and eyes full of worry watches helplessly as a forest fire consumes its habitat. Flames dance menacingly around him, but ju...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Academic Copyediting for Environmental History Professor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for a skilled academic copyeditor who specializes in Humanities and Social Sciences. I am an assistant professor who works in the fields of environmental humanities; gender and sexuality studies; and history of science. Responsibilities include: • Copyediting academic manuscripts • Correcting grammar, spelling, and syntax • Improving clarity and flow • Editing citations in Chicago or another standard citation style designed by journal • Confirming that the quotes in my book manuscript match the original source I have cited • We will work on Google Docs and you must be able to sometimes do a 24 hour turnaround time for documents. Qualifications: • Highly organized • Attentive to detail • Competency with Google Do...

  $19 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Science Educational PowerPoint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a PowerPoint presentation created that focuses on educating an audience about a scientific topic. The presentation should be moderately complex, incorporating data and information from various scientific sources. Key aspects: - Effectively communicate scientific concepts in ...scientific topic. The presentation should be moderately complex, incorporating data and information from various scientific sources. Key aspects: - Effectively communicate scientific concepts in an engaging, educational manner - Use graphics, charts, and images appropriately to assist in conveying the message Ideal Skills: - Proficient in PowerPoint with an eye for design - Background in Sciences to understand and accurately depict the content - Ability to simplify moderate complexity scientific...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...service-based business. - Extensive experience in the US market and knowledge on tailoring strategies to suit its nuances. - Proven success in the setup and execution of high-performing sales funnels. You'll note that I do not yet have a specific method of sales funneling in mind. Therefore, part of your role will be to offer strategic suggestions based on my business's services and the US market climate. One important detail not yet determined is the method of handling sales. I am open to discussion and advice regarding whether this should be done directly on my website, through email correspondence, or over the phone. The successful candidate will have a history of generating impressive results in similar roles. Please include examples of your results in your appli...

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Social Sciences Thesis: SmartPLS Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am earnestly seeking a skilled SmartPLS expert for my Social Sciences thesis to explore causal relationships using primary data. Key Tasks to be managed: - Conduct comprehensive SmartPLS analysis - Assessing the model fit - Adjusting data and make hypotheses acceptable The ideal candidate for this position will have: - Sound knowledge and expertise in SmartPLS - Prior experience working with primary data - Proven capability to investigate causal relationships - Proficiency in Social Sciences would be an added advantage Please ensure that your proposals/bids are accompanied by samples of your previous work in SmartPLS analyses. As the data already exist, the project is expected to proceed immediately upon selection of the right candidate. Looking forward to working toget...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Eco-Friendly All-Purpose Cleaner Formulation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced product chemist who can formulate an eco-friendly, all-purpose cleaning p...intrigued with is safe and clean ingredients with robust performance. Here's what I'm specifically looking for: • Formulation of a non-toxic, all-purpose cleaner. • The cleaner should not have any added scent (unscented). • Development of a clear and replicable method for producing the cleaner. Ideal Skills: • Chemistry • Product Development • Quality Assurance • Environmental Sciences Even though the focus right now is on the all-purpose cleaner, the potential to develop further cleaners in the future is very likely. I am eager to collaborate with someone passionate about sustainable products who can bring crea...

  $304 (Avg Bid)
  NDA
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...combat climate change and promote sustainability for future generations. Our Mission: At our core, we are driven by the urgent need to address the environmental challenges facing our planet. By leveraging cutting-edge technology and creative solutions, we strive to reduce greenhouse gas emissions and foster a healthier, more sustainable environment. What We Offer: As part of our commitment to making a positive impact, we are embarking on an ambitious endeavor to develop a cryptocurrency tailored to funding our environmental projects. This cryptocurrency will serve as a groundbreaking fundraising tool, empowering individuals and organizations to contribute to our cause and support our initiatives. Why Join Us: By joining our team, you will be at the forefront of a movement to comb...

  $2400 (Avg Bid)
  $2400 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...engaging logo using a blue and green color scheme - Incorporate an icon that aligns with our mission of climate sustainability - The logo should be relevant and easily communicate the NGO's core values The ideal freelancer will have experience in creating logos for non-profit organizations and will be able to generate ideas that align with our mission. A good understanding of color theory and iconography is necessary. If you have previously worked on projects focused on climate change or sustainability, you'll probably have a good grasp of what we're looking for. I look forward to seeing your creative and relevant proposals. About Climate and Sustainability Initiative : The Climate and Sustainability Initiative (CSI) registered in Singapor...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Completion of Medical Sciences Research Project หมดเขตแล้ว left

  ...project on a topic in the field of Medical Sciences. While I am semi-confident in my proposal's validity, you have the freedom to revise it to ensure compliance with the research norms. What You Should Bring: - Mastery in Systematic Review and Meta-Analysis - Impressive understanding of health sciences, particularly Medical Sciences - The capacity to modify a research proposal to meet validity standards Your Tasks: - Reviewing my current proposal - Making necessary amendments to validate the proposal - Thoroughly conducting systematic review and meta-analysis - Finalizing the research project for submission With your expertise, we can polish this research proposal into a compelling and valid systematic review in the field of Medical Sciences. Extra...

  $30 - $250
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $30 - $250
  42 คำเสนอราคา
  Social Sciences APA Review & Summary 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a highly competent academic writer experienced in the field of Social Sciences to complete two main tasks for my graduate-level study: 1. Paper Review: The freelancer will need to mark up an academic paper using proper APA methodology. This will involve ensuring that all in-text citations, reference lists, and the layout of the paper strictly adheres to APA standards. A keen eye for detail is necessary to spot any potential plagiarism issues and rectify them instantly. 2. Summary Writing: Furthermore, the freelancer will be expected to write a 900-word, APA structured double-spaced summary of the investigation. This will require excellent summarizing skills and a profound understanding of Social Sciences research, as the work needs to be comprehensible to graduate s...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  Needs: - Write a draft with the information I will provide (6 chapters thesis) -Correcting grammar and punctuation errors. - Undertaking substantive editing for clarity and structure. Due to the specific subject matter, you will ideally have experience with or understand the nuances of Science and Technology (In particular, Medical sciences). Your task is to ensure that my ideas are communicated correctly and clearly. Those having prior editing experience with academic papers in the mentioned discipline will have an advantage. Excellent command over the English language, knowledge of the academic style and format, and a knack for simplifying complex concepts would be highly desirable skills. Your job will be done when the thesis is error-free, coherent, and the readability is enh...

  $573 (Avg Bid)
  $573 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  For this project, I need an experienced video editor who specializes in producing engaging, animation-based content. My science channel mainly discusses life sciences and the primary goal is to inform and educate the viewers. Here's what I need: - Proficiency in creating animation-based videos that can effectively educate and remain engaging to viewers - Familiarity with life sciences content and can match it with appropriate visuals - Ability to work collaboratively to create and achieve the vision for each video - Experience working on educational content is a plus Creativity and attention to detail are highly valued for this task—it's crucial that each video is factually accurate while being visually appealing. I look forward to seeing your previous work...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  University-Level Science Presentations Designer หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a freelancer to create Word and PowerPoint presentations tailored for university-level education, specifically in the sciences. Requirements: - Profound understanding of scientific concepts. Ideally, you should have experience in higher education or extensive experience creating academic content in the sciences. - Adept with PowerPoint and Word. I need presentations that are both informative and visually appealing. - Ability to explain complex ideas simply. Your job will be to take dense scientific material and make it easy to understand for students. Your role will be critical in shaping how students perceive and learn science. If you're keen on making a significant educational impact, this project is for you.

  $90 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $90 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Asylum Report: Origin Country Analysis 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a professional to compile an asylum witness expert report that examines the origin of the information delivered. This report should: - Analyze the political climate - Scrutinize human rights records - Delve into societal norms and practices The output needed is a comprehensive written report. The professional should be conversant with international relations or a related field, have a deep understanding of human rights issues, and have strong research and report-writing skills. Experience in producing similar asylum reports will be highly beneficial.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Floridian Backyard Landscaping Project - Create Curb Appeal 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a dedicated professional with experience in landscape design and knowledge of plant species ideal for Florida's sunny climate. The goal is to enhance the front area of my backyard with well-organized flower beds/shrubs. Key Project Requirements: - Design flower beds with low-maintenance, sun-loving plants native to Florida - Create curb appeal that will enhance the property and make the atmosphere more inviting and welcoming Ideal Skills and Experience: - Landscape Design & Garden Planning - Knowledge of Floridian flora Please bid if you can provide a quality design that meets these requirements.

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  As a project owner, I am in need of a professional researcher with excellent search skills and familiarity with...primarily be on the geographical region of Europe. Key Responsibilities: - Experienced use of Factiva database to extract data - Ability to understand and accurately identify articles relating to ethnic, political and cultural conflicts - Keep a sharp focus on articles originating from or concerning Europe - Compilation of pertinent articles in English Ideal Skills: - A background in social sciences or political science would be beneficial - Strong research capabilities - Familiarity with conflict studies - Prior experience in using Factiva database or similar - Proficient in English I look forward to seeing your respective bids and reviewing your qualifications. ...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional to assist me with my thesis on product management. This role would be ideal for someone with a background in both social sciences and business, as they will need to incorporate aspects of both into their work. Specific skills required include: - Subject knowledge in product management - Strong writing skills - Ability to conduct independent research While I'm unsure of the exact aspect of product management that the thesis will cover, prospective freelancers should be prepared to delve into areas such as market research, product strategy, and/or product development. Unfortunately, I haven't set a deadline for project completion, but I'd prefer for the bulk of the work to be done in a timely manner. Please reach out if you think you&#...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Medical Records Translation: German to English 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we have a German (Switzerland) to English translation project with an estimated volume of 100.000 words. The subject matter is life sciences, medical and healthcare. If you are interested, please send us your CV, which includes your experience in the medical field. Please also let us know your per-word rates for translation and revision. Please also confirm that you have experience in the medical field, which is a must in order for you to work on this project. We will be looking forward to hearing from you.

  $576 (Avg Bid)
  $576 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Study (Healthcare Research) Design หมดเขตแล้ว left

  We are seeking a professional with a robust background in health sciences research, preferably someone with experience studying specific diseases. We have a client seeking a skilled individual to design a research study. Applicants must be proficient in research design, able to write study protocols, and provide previous testimonials or recommendations. Please see client's description Our aim is to develop a research study within a large hospital with the objective of ensuring that the outcome of the study meets the following criteria The study should be publishable in a reputable journal/conference or deemed suitable to be presented at a top-tier conference The study must adhere to rigorous standards, eliminating any potential biases The study should possess sufficient statis...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...and impact as rapidly as possible. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I'm an agarwood estate owner. I have a species of Phytophthora that is causing many trees to yellow and several have already died and been removed. We're in Sri Lanka, Bandarawela, the climate and soil isn't the most suited for agarwood but the trees have grown to (less than) half their expected size within 10-11 years.. The soil pH is really low, that's one reason the fungus is running amok.. Also, the soil is clay-like, reddish brown. As of now, I've hired one of Sri Lanka's premier agarwood specialists to consult with the situation....

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Comprehensive Nutritional Data Collection หมดเขตแล้ว left

  ...meal planning, weight management, and nutritional counseling. My project revolves around compiling accurate nutritional data of about 700 raw materials, mainly fruits, vegetables, and meats, into our exclusive template. Being detail-oriented is crucial, as the data is to be used for creating a wide variety of pet meal plans. Ideally, the candidate should have: - A background in nutritional sciences or dietetics - Good english language knowledge - Experience in working with nutrients data sources (eg debinet oder the US equivalent) - Great love for detail - Excellent research and data management skills - Proficiency in using templates for data recording The project starts with a test phase and the project phase. Test phase serves to check on the understanding of the tas...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...sensors and IoT capabilities into a compact package that improves the way we understand and react to our indoor surroundings. This person must be in Australia to provide a demo of the working POC. **Features Required:** - LED indicators for various statuses - Moisture content sensor to prevent mold growth - IoT capability for remote monitoring and control - Temperature and humidity sensors for climate control - User interface with display and input options - Connectivity via NBIoT or LoRaWAN **Purpose:** The main objective is to develop a device that can help in effectively monitoring and managing indoor environmental conditions, which is particularly relevant for health-conscious individuals or those with sensitive equipment or materials susceptible to environmental changes...

  min $32 / hr
  ปิดผนึก NDA
  min $32 / hr
  32 คำเสนอราคา
  Machine Stop Alert with Climate Control หมดเขตแล้ว left

  ...designated machine halts operation and integrating an automatic adjustment of machine settings according to humidity and temperature measurements. Key duties include: Text Alert Creation: • Configure a system to send a text message alert to specified phone numbers, each time the machine ceases operation. • The text alert should indicate the Machine ID to facilitate prompt identification and action. Climate-Related Machine Optimization: • The system should also enable automatic adjustments of machine settings in response to readings of temperature and humidity. • This feature should ensure the machine maintains optimum performance despite changes in environmental conditions. Ideal skills and experience: • In-depth understanding of machine interfacing a...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Urban Planning Literature Research Assistant หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a qualified Research Assistant highly experienced in Urban Planning and Social Sciences. The skill sets required are as follows: - Exceptional research and analytical skills. - Proficient in data collection and interpretation. - Substantial experience in literature reviews. Responsibilities: - Conduct a comprehensive literature review on Urban Planning and Social Sciences, analyzing, and interpreting data from various sources. - Work efficiently to deliver the review within a one-month timeframe. Ideally, you should have a background in Urban Planning, Social Sciences or a related field. Previous experience in research and literature reviews is a must. Flexibility and the ability to meet deadlines are imperative. I am expecting a thorough and well...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Oceans Rise, World Cries หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented and passionate writer to craft an engaging argumentative research essay on the critical issue of climate change, specifically focusing on its impact on ocean levels. **Key Elements of the Essay:** - **Main Argument:** The essay should persuasively argue how and why the rising ocean levels as a result of climate change is a pressing issue that demands immediate attention from the global community. - **Audience Focus:** Tailored to inform and engage the general public, making complex scientific data accessible and compelling. - **Research Requirements:** Deep dive into the latest scientific studies and predictive models demonstrating the trajectory and impact of rising ocean levels. Include interviews from leading climatologists and environmental ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Agriculture Web App for Crop Production หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a seasoned web app developer to create a platform focused on showcasing research articles dedicated to crop production within the agriculture realm. Key Skills and Experience Required: - Experience with e-commerce web app development. - Strong knowledge and passion for agriculture, specifically crop production. - Proven t...understanding of social networking systems integrated within web apps will be advantageous. The ultimate goal is a web app that elegantly consolidates and presents research material in an engaging, user-friendly manner. Expertise in seamless user experience and interface design will be highly regarded. A successful candidate is proficient in tech research and has a firm understanding of social sciences, especially as relates to ag...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Advanced Robotic Lawn Mower Development หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of skilled experts to construct a highly fu...functional automated robotic mower optimized for handling a large area (5,000+ sq ft). Key Features: - Ability to schedule mowing sessions - Wire free boundary - Remote operation through a smartphone app - Obstacle detection and avoidance - Ability to mow structured lines and patterns - All-Wheel Drive and slope handling capabilities - Rigid design that can endure challenging Australian weather and climate - Waterproof design - Robust engineering to guarantee a clean cut Proficiencies required: - Robotic Automation - App Development - Mechanical Engineering - Industrial Design - Knowledge of extreme weather conditions and ground slopes Experience with similar projects, specifically robotic lawn mowers, will be great...

  $2310 (Avg Bid)
  $2310 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Construct Marketing Mastery หมดเขตแล้ว left

  We are a small startup in sustainable architecture, looking for a highly skilled marketing professional familiar with the AEC industry to help us launch the product and elevate the business. Our target is architectural firms who value sustainable goals and are committed to climate change mitigation initiatives. Ideal candidates will possess: - Expertise in content marketing (We already have generated some content but need an expert to refine that) - Mastery in email marketing, crafting personalized messages that convert leads into clients. - Proficient skills in social media marketing to capture our audience's attention and improve engagement. - Awards and grant submissions - Email campaigns and newsletters. This role is more than just about executing strategies; it'...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  International Environmental Law Climate Change หมดเขตแล้ว left

  1(A) Please provide a short overview of the international climate change regime and discuss what are, in your opinion, its strengths and weaknesses. 1(B) Discuss the role of climate litigation in achieving the emission reduction goals under the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change and the 2015 Paris Agreement. When reflecting on the role of climate change litigation, you should use examples of at least 2 cases and explain why they are relevant. Your answers must be accompanied by references to relevant sources of law, cases, as well as policy, scientific and academic sources as required

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  International Environmental Law Climate Change หมดเขตแล้ว left

  1(A) Please provide a short overview of the international climate change regime and discuss what are, in your opinion, its strengths and weaknesses. 1(B) Discuss the role of climate litigation in achieving the emission reduction goals under the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change and the 2015 Paris Agreement. When reflecting on the role of climate change litigation, you should use examples of at least 2 cases and explain why they are relevant. Your answers must be accompanied by references to relevant sources of law, cases, as well as policy, scientific and academic sources as required

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...illustration, with an emphasis on educational content development. - **Key Responsibilities**: - Develop bright, engaging disease process diagrams. - Translate medical concepts into visuals for easy public understanding. - Work collaboratively to ensure diagrams are accurate and educational. - **Skills and Experience**: - Proficiency in graphic design and illustration software. - Background in medical sciences, with a strong grasp of disease processes. - Experience in creating educational materials for non-professional audiences. - Ability to distill complex information into comprehensible, engaging visuals. - Excellent communication skills to collaborate with medical professionals for content accuracy. - **Project Deliverables**: - A series of high-quality diagrams illustrati...

  $357 (Avg Bid)
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Diverse Research Assistant Needed หมดเขตแล้ว left

  ...efficiently. - Experience with comprehensive literature reviews, synthesizing findings into coherent summaries and identifying gaps in current research. - Strong background in statistical analysis, able to interpret data and provide insightful conclusions. - Familiarity with national conditions or a keen interest in exploring this field further. Ideal Skills and Experience: - Degree in Social Sciences, Public Policy, or a related field, with a deep understanding of research methodologies. - Proficiency in statistical software (e.g., SPSS, R, SAS) and database management. - Exceptional organizational skills, with the ability to handle multiple tasks concurrently and meet deadlines. - Excellent written and oral communication skills for presenting findings clearly and effectively. ...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Grant Support for CO2 Reduction Startup หมดเขตแล้ว left

  As the Founde...submissions. - Grant Identification: I want to target grants tailored towards climate change, as our mission aligns with this global initiative. Proficiency in researching and identifying the most applicable grants in this area is required. - Application Assistance: After grant identification, your contributions towards creating a standout application will be invaluable. Experience in grant writing, proofreading, and editing will significantly strengthen our submission. - Open Feedback: I am also inviting creative suggestions towards improving our project's appeal to potential grant funders. With our project currently in the research and development phase, your background and knowledge in the environmental sector, climate change, and early-stage st...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Grant Support for CO2 Reduction Startup หมดเขตแล้ว left

  As the Founde...submissions. - Grant Identification: I want to target grants tailored towards climate change, as our mission aligns with this global initiative. Proficiency in researching and identifying the most applicable grants in this area is required. - Application Assistance: After grant identification, your contributions towards creating a standout application will be invaluable. Experience in grant writing, proofreading, and editing will significantly strengthen our submission. - Open Feedback: I am also inviting creative suggestions towards improving our project's appeal to potential grant funders. With our project currently in the research and development phase, your background and knowledge in the environmental sector, climate change, and early-stage st...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Museums & Cultures: An Analysis หมดเขตแล้ว left

  ...relevance I'm looking for a freelancer who possesses a robust background in both anthropology and museum studies, with proven experience in academic research and literature review. The ideal candidate should have: - A strong understanding of museum practices and their intersection with cultural anthropology - Prior experience in conducting literature reviews, particularly in the humanities or social sciences - Excellent analytical and synthesis skills to identify and discuss critical themes from a wide range of sources - Ability to provide insightful analysis on ethnographic research methods, curation, exhibition practices, and collection management from an anthropological perspective This project requires not just a deep dive into existing literature but also a critical ...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Enhance My TOK Essay หมดเขตแล้ว left

  ...This task requires a person who is not only proficient in writing but also has a deep understanding of epistemology as it applies to the Natural Sciences. Key Requirements: - Review the introduction, knowledge question, claims, and counterclaims of my essay. - Give constructive feedback on my current ideas. - Infuse the essay with additional insightful information relevant to the Natural Sciences. - Ensure coherence and cohesion in the argumentation flow. Ideal Skills and Experience: - Strong background in Philosophy or a related discipline, with a focus on epistemology. - Prior experience with IB TOK essays, particularly in the Natural Sciences. - Exceptional writing, editing, and critical thinking skills. - Ability to embed complex ideas in an accessible and en...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Smart Home Integration - Google & Alexa หมดเขตแล้ว left

  I am seeking an expert who can integrate smart home devices - lighting, climate control, and security systems - with both Alexa and Google Assistant. Specifics: * Successful integration with both platforms: Alexa and Google Assistant * Seamless control of home devices Ideal candidate: * Extensive experience with Alexa and Google Assistant * Proven track record with home automation * Familiarity with Firebase would be a plus Your job will be to create an integration that allows me to control all aspects of my smart home system with my voice, directing either Alexa, Google Assistant, or both. Please be ready to provide examples of similar work you've done.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Social Sciences Research Doc Editing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm a social sciences researcher in need of an experienced editor to overhaul my piece that exceeds 5000 words. This isn't just proofreading for grammar and punctuation, it involves going deeper: - Content and Structure Assessment, Strengthing conceptual framework: I need suggestions on improving the overall logic and flow of the paper. - Citation and Reference Check: Extensive experience with scholarly citation practices is a plus, as the paper is filled with references that need to be meticulously verified. Excellent command of the English language, attention to detail and the capacity to handle a bulky document are essential skills required for this task. Having a background in social sciences would be advantageous. If you fit this description, then you'r...

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Engaging Microbiology Articles หมดเขตแล้ว left

  ...Experience in translating complex scientific information into student-friendly language - Ability to write with clarity, ensuring the content is understandable for undergraduate students - Proficiency in literary research and citing sources accurately **Ideal Skills and Experience:** - Degree in Microbiology/Biotechnology or a related field - Experience in educational writing, particularly in the sciences - Demonstrated ability to create engaging and informative content - Familiarity with academic standards and requirements for student materials **Content Expectations:** - Articles that delve into key microbiology research topics - Incorporation of current trends and techniques in microbiology - A focus on the clarity of the writing, employing analogies where helpful This proj...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Smart Comfort Home System หมดเขตแล้ว left

  ...Infrared (IR), Voice, and Manual controls, ensuring accessibility and ease of use across different scenarios. **Key Features:** - **Mobile App Integration:** Essential for remote access and control. The app should offer an intuitive UI/UX, allowing users to manage all aspects of the automation system easily. - **Temperature and Humidity Sensing:** Accurate sensors for maintaining an ideal indoor climate, with automated adjustments to heating/cooling systems based on real-time data. - **Energy Monitoring:** Implementation of energy monitoring tools, aiding in the optimization of energy use, and contributing to an eco-friendly home environment. **Objective:** - The primary focus is on making daily life more comfortable and convenient through smart automation, blending technology ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Academic English Writing Guru หมดเขตแล้ว left

  ...sophisticated and nuanced academic writing. - **Type of Writing Assistance:** My primary focus is on academic writing. I'll need help with structuring essays, research papers, and possibly assistance in improving argumentation, coherence, and adherence to academic standards. - **Academic Fields:** Although I haven't specified particular academic fields, a versatile background in humanities, social sciences, or STEM would be beneficial. The ability to adapt knowledge and writing techniques to various subjects is key. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience in academic writing and/or tutoring at a high level. - A strong grasp of English grammar, vocabulary, and the ability to convey complex ideas clearly. - Familiarity with academic citation styles (APA, ...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  IoT Engineer - Sensor Development and Deployment หมดเขตแล้ว left

  Position: IoT Engineer - Sensor Development and Deployment Location: United Kingdom (UK) Are you passionate about tackling climate change and ready to make a global impact? Join our dynamic team as an IoT Engineer, working on the cutting edge of environmental technology! About Us: = = = = Our client is participating in a next-generation strategy to combat the climate crisis . We seek an enthusiastic IoT Engineer to play a crucial role in developing and deploying sensors to monitor and drive climate change mitigation efforts. Key Responsibilities: = = = = - Design and develop IoT sensor systems to monitor metrics such as soil quality, air quality, weather, etc. - Utilize off-the-shelf components for sensor construction, ensuring ease of repair on a global scale. - Co...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Academic Editing Wizard Needed หมดเขตแล้ว left

  I am in urgent need of an experienced academic editor who can transform my Humanities and Social Sciences paper into a polished masterpiece. With my primary focus on improving the language and grammar, I need someone who can dive deep into the intricacies of academic writing and make the necessary adjustments to uplift the clarity, coherence, and overall quality of my work. **Ideal Skills and Experience:** - Profound understanding of the Humanities and Social Sciences disciplinary language and terminologies. - Exceptional grammar skills with a keen eye for detail. - Experience in editing academic papers, with a strong grasp of academic style guides. - Ability to enhance clarity and flow without altering the intended meaning. - Familiarity with various academic citation styl...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  We are building a cloud data analysis engine that consumes a lower compute per unit workload compared to other competing products in the market. The comparison was done using an industry benchmark called TPC-H. We want to measure the amount of carbon that gets reduced when someone uses our product. This measurement may take into account the time for wh...technical specifications of the processor/cloud provider published data), how much carbon gets added to produce a unit of electricity depending on where exactly the cloud data center region is, etc. You would need to have experience in either developing a new methodology as part of Verra, Gold Standard, or the like or applying the existing methodologies to perform validation or verification of the climate projects to issue carbo...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Multidisciplinary Academic Writer Needed Urgently หมดเขตแล้ว left

  I'm urgently in need of a versatile writer for an academic research paper. The topic will cover various subject matters, requiring a good grasp of both natural and social sciences as well as humanities. Here's what I am looking for: - Strong research abilities across diverse fields. - Proficiency in academic writing, specifically APA referencing style. - Ability to work under tight deadlines, as I need this project completed ASAP. The ideal candidate would have a wide range of knowledge and the flexibility to switch between various topics easily. They should be able to hit the ground running. Writers with a background in multidisciplinary studies are highly desirable. Your bid should reflect a strong understanding of these requirements.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  $632 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา