ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 cloud computing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  จ้างงาน outsource หมดเขตแล้ว left

  จ้างงาน outsource โดยใช้ mysql database แล้ว host by google cloud ***For convenience to communicate, we would like to hire Thais only. Thank you.

  $2325 (Avg Bid)
  $2325 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  PBX System SIP Server on Cloud สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ Server PABX PBX ต่างๆ ไม่ต้องเตรียม infra ให้ยุ่งอยาก เคลื่อนย้าย ไปตาม Site สะดวก โทรหา site to site ฟรี บริการค่าโทรแบบเหมา แบบรายนาที ทั่วโลก

  $540 (Avg Bid)
  $540 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require ! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also requires the generation of corresponding cloud shadows cast maps (ray tracing). Key Project Requirements: - Utilise Unreal Engine 5 to create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra ...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Unreal Engine 5 Expert Require 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also requires the generation of corresponding cloud shadows cast maps (ray tracing). Key Project Requirements: - Utilise Unreal Engine 5 to create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Microsoft Business Central - US / CANADA Based Freelancers ONLY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...**Financial Management**: Streamlining our financial operations for better accuracy and efficiency. - **Inventory Management**: Optimizing our stock levels and managing supplies more effectively. - **Sales and Customer Management**: Enhancing our sales strategies and customer relations for increased satisfaction and loyalty. We have existing systems in place with Microsoft Business Central in cloud that require audit extensions and process we already created and give us a report of weaknesses we had in our implementation and good advise to imrpove our system integrated with Office 365 products like Power app and Power Automate. **Ideal Skills and Experience**: - Proven track record with Microsoft Business Central, especially in implementation, customization, and training...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Concept Video (must be visually appealing) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...scenes in this video like shown in the attached document. The first scene will just display the project name with some creative line drawing. This scene needs to be simple, professional and catch the attention of the audience. Scene two is intended to show a four pieces of a puzzle in motion to formulate a cloud portal image. Each puzzled piece should be displayed one at a time and then assembled to a the cloud image. The title of the project would be displayed in the center of the cloud image when all assembled. Next, a box image with text "MDM" should be displayed with interacting arrows. Finally, three long oval (or bars) shapes will be displayed listing the key benefits of this concept. New scenes will be added to this video later so this is...

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Jenkins expert who can set up and configure deployment automation for my Spring Boot project. The specific tasks involved include: 1. Setting up Jenkins for the Spring Boot project 2. Configuring Jenkins for deployment automation The exact deployment platform hasn't been decided yet, so I'm open to recommendations. Familiarity with cloud platforms and personal servers will be beneficial. Experience in Jenkins-based project automation and understanding of Spring Boot is crucial.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...with my MSP business that focuses on IT infrastructure management, network security, and cloud services. I need the solution to include diverse functionalities, including: - Disaster recovery planning, which is crucial for ensuring data security and business continuity. - PBX software for a robust and flexible communication system. - Data backup solutions, to act as the backbone for my data protection plan. - Capabilities for website hosting and software hosting, which are important aspects of my business. Experience with Azure is crucial, and exposure to MSP-related jobs is an added advantage. This project requires specific skills including, Azure infrastructure, network security management, and cloud services. Your role will be to create and incorporate these functio...

  $78 / hr (Avg Bid)
  $78 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SaaS Tool Development 6 วัน left

  ...solid and robust system to authenticate and authorize users. Securing user data and preventing unauthorized access is of utmost importance. - Data Storage and Retrieval: The system should have robust data storage and retrieval. It should allow seamless storage and effortless retrieval of text data. Ideal Skills: - Extensive knowledge and experience in SaaS platforms. - Proficiency in cloud computing technologies and APIs. - Strong understanding of data protection and encryption to secure user data. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. Experience: The perfect candidate for this job should have multiple successful SaaS projects under their belt. Strong references and an extensive portfolio are highly desired. Ideally, the freelancer should have...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Upgrade Email Security - Malware Protection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently using GoDaddy as my email provider, I am exploring options to enhance the security of my system. I am mainly facing challenges with malware attacks and am interested in identifying a robust solution. While I'm not certain if a cloud-based email security solution suits my needs best, I am open to suggestions. Key aspects for a potential candidate to consider: - Proven experience in handling email security problems, preferably with GoDaddy. - Knowledge of both cloud-based and non-cloud email security solutions. - Skills in diagnosing and resolving malware issues. - Ability to advise on the best course of action based on my individual circumstances. The project's successful conclusion will involve a secure email environment with significantly redu...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Develop a real-time collaborative whiteboard application that allows multiple users to draw, write, and collaborate simultaneously on a shared digital canvas. This project will heavily rely on JavaScript for both the frontend and backend development, requiring a proficient understanding of various JavaScript framewor...WebSocket communication for real-time data exchange between the server and clients. Use libraries like to simplify WebSocket integration and handle connection management. Authentication: Implement user authentication using libraries like or JSON Web Tokens (JWT) to authenticate users and manage session states securely. Deployment: Deploy the application on a cloud platform like AWS, Heroku, or Google Cloud Platform to ensure scalability and availability.

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an experienced Cloud Architect, specifically with proficiency in Amazon Web Services (AWS). Our website is setup in Javascript (Node.js) backend and next JS / react front end. We are a online casino with active users, and we have had our site set up in AWS but the previous job is insufficient and our webserver is constantly crashing currently ruining our platform. This is an urgent job and we need someone who knows what they are doing. we are currently using instances in EC2 instancse with load balancers. • **Expertise Required** - Thorough knowledge and experience of AWS. - years of experience with autoscaling high traffic platforms - ensuring 24/7 99.9% uptime and minimal crashes. - error troubleshooting - Linux experience, we are s...

  $69 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $69 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  AWS Server Set-Up & Application Deployment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with exceptional experience in setting up servers and deploying applications. My application, developed using react, tailwind CSS, Node.js, and a Postgres backend, needs to be moved and deployed on a production server. Key tasks include: - Picking an appropriate Cloud-based operating system - Utilizing AWS for deployment - Establishing a daily backup policy for data security. Ideal skills: - Extensive AWS knowledge - Solid understanding of react, tailwind CSS, and Node.js - Experience with Postgres - Strong background in server set-up and application deployment - Familiarity with data backup policies With your help, we can ensure a smooth transition and secure daily operation.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...proficiency in image processing and understanding of different image types including product images, portrait photos, and artwork illustrations. Key Requirements: - Experience in creating image processing platforms. - This platform should be able to process both png and jpg formats and produce high quality processed images. - It should also be hosted over cloud and should be able to store and retrive processed and unprocessed images to cloud storage. - Capability to implement a system that conducts occasional bulk image processing. Given the broad scope of the project, I am flexible with the timeframe as I value quality work over speed. Standard of work is paramount here, so please only bid if you have prior experience in similar projects and can demonstrate a high leve...

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Notes: 1) AI generated offers will be reported, just be yourself and brief (it's important to know with whom I can commmunicate effectively with) 2) Please answer the questions sincerely instead of asking to chat first We are seeking for an expert in Openrouteservice or PgRouting (preferrably both) to help us setup one of the two. The intended use of the routing engine will be for computing route matrices of up to 10k places (so maximum matrices the size of 100m) at continental scale (all across Europe), for heavyweight vehicles only (trucks). Your responsibility will be to examine both options and decide which of the two constitutes of a better option for our use case. This will come down to which of the two requires less resources (RAM & time) to complete a Route Matri...

  $111 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Looking for React developer backend developer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must have previous work experience. Do not bid if you do not have at least 10 job completions. Your bid will be ignored. Please only ...and data modeling concepts. Demonstrated expertise in AI and ML, including experience with frameworks like TensorFlow, PyTorch, or scikit-learn. Excellent collaboration and communication skills, with the ability to work effectively in a team environment. Proven track record of reliability and commitment to meeting deadlines. Additional Skills (Preferred): Experience with cloud platforms such as AWS, Azure, or Google Cloud Platform. Knowledge of DevOps practices and tools for CI/CD pipelines. Familiarity with version control systems, particularly Git and GitHub. Experience with containerization technologies like Docker and orchestration tools...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  take backup of a umbraco project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need help taking backup of my umbraco project which is hosted in the cloud. i need to make it avaible for local development

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  As a content curator, I require someone with a great sense of humor and a knack for spotting funny content to help me out. Your role will involve: - Watching a wi...great sense of humor and a knack for spotting funny content to help me out. Your role will involve: - Watching a wide range of comedy and prank videos on YouTube. - Selecting the funniest ones and converting them into bite-sized videos (less than a minute long) using an AI tool I'll provide. - Reviewing the generated short-form videos, cherry-picking the funniest ones, and sending them to me via a Cloud Storage link. Ability to utilize AI tools and experience in content curation are a must. Taste for comedy and strong attention to detail will play to your advantage. Please bid if you're ready to entertain an...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Daily Firestore Reads & Cost Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Requirements: - Conduct a comprehensive usage analysis that provides insights into the number of daily Firestore reads. Accurate tracking needs to be implemented ensuring precise data collection. - A cost analysis is also required. This will not be just a generic cost study; it will specifically centre on the expenses related to Firestore reads. Ideal Skills: - Experience with Firestore and Google Cloud Platform, specifically in a context involving data tracking and analysis. - Proficiency in data analytics with a focus on usage and cost. - Understanding of Firestore billing practices and factors influencing cost. - Detail-oriented, with the capability to prioritize specific metrics. Through this project, I aim to achieve transparency regarding the number of reads on Fires...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  In-Person Salesforce Training, Perth 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled and experienced Salesforce trainer located in Perth, Australia. The primary focus of the training will be the "Sales Cloud" module, designed to fit a beginner level proficiency as I am just starting out. The potential trainer should: - Be based in Perth, Australia for face-to-face training. - Have a deep understanding and hands-on experience with Salesforce CRM, specifically the Sales Cloud module. - Have teaching or tutoring experience is a plus, with a knack for breaking down complex concepts into simpler, digestible information. - Be patient and adept at teaching Salesforce CRM to beginners. This is a fantastic opportunity for knowledgeable Salesforce enthusiasts who can demonstrate their skills in a teaching context and ...

  $77 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $77 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Backend API Integration & Frontend Revamp 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My prime requirement is to modify the backend and front end of my website. On the backend, I am looking for: - An integration of new APIs. More specifically, the task is to adjust the send command for the Tuya Cloud Server. - Proficiency and experience in Node.js is essential as that's the language the website is primarily written in. On the front end, I am aiming for: - A complete layout restructuring. The website's current structure needs to be reimagined and reworked for better user experience. - An eye for detail, and impeccable design skills with a strong sense for UI/UX is necessary for this task. I look forward to work with a freelancer who can deliver these specifics while ensuring smooth functionality of the website.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  ...Typescript, , Tailwind, Bootstrap, API integration, React Query, and Redux. Strong understanding of front-end technologies, including HTML, CSS, and JavaScript. Cloud proficiency is advantageous. Experience with CI/CD practices. Experience with real estate/ hotel management projects is a plus. Technical skills are highly valued. Back-End: hands-on experience in Python and Django. Proven experience in designing and maintaining robust back-end solutions. In-depth knowledge of Rest-APIs and their implementation. Server deployment skills are considered an added advantage. Real-time development experience. Cloud computing proficiency. Experience in real estate projects is a significant advantage. Experience with CI/CD practices. The monthly payment is based on experien...

  $567 (Avg Bid)
  $567 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  $30 - Google Cloud Video API - small task job 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  $30 - Google Cloud Video API - small task job I need some help getting my small 1 page .vueJS app working with Google Cloud Video API. My app currently shows live <iframe> video from stream, and I want to use my Google Cloud Video account to make my app show (eamples): <p>Summary of video is this: Person playing a game, the game is a shooting match, the person is in a chair</p> and <p>Main events of video are these: - person walks into a store - a cat walks past on the street - the security guard is sleeping</p> and <p>Timeline of events is this: 9:31am - blue car drives by on the street 9:36am - shop keeper walks into the store 9>57am - customer buys pants at cashier 1</p> things like that. I want you to set up the ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Compact Electronics Store Layout Design หมดเขตแล้ว left

  I need a layout plan for my small electronics store, which is less than 500 square feet. The store is set to sell all things tech, specifically focusing on the following sections: 1. Computer & Accessories: This section will cover an extensive range of computing devices and their accessories. Skilled in retail space planning and knowledgeable about computer products, your designs should present this space logically and engagingly. 2. Mobile Devices: This area will host a variety of mobile devices and their accessories. A designer familiar with tech and the high turnover of mobile device showcases will be beneficial. Ideally, you should have experience in layout planning for small retail spaces and a good understanding of electronics product display. Your design should utilize...

  $128 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Dear freelancers, We are Launchmetrics, the leading brand performance cloud for fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min max....

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Azure-Hosted Staff Calendar Script 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking a skilled developer with Azure Cloud expertise to create a script for a shared calendar for my corporation's internal use. The calendar needs to be hosted on Azure App Service, highlighting your capacity to work with this platform. Key Requirements: - Configuring Azure App Service: create a reliable, continuous operation, and scalable system with automated deployment. - Authentication: You should be able to set up Azure Active Directory for employee access. Demonstrated experience handling this authentication protocol will be highly valuable for this project. - Permission Management: The calendar needs to possess 'Read Only' permissions. You should have experience with implementing and managing similar permission levels. Take note that throughout the...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Fullstack Flutter & MERN Developer Wanted 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for an experienced Fullstack Developer who is proficient with Flutter and MERN stack to develop a robust web-based application. This role is strictly for individual freelancers and not agencies. Your responsibilities will include: 1. Mern Stack ,Google cloud Pipeline Person who have already developed dating platform using Redis,AWS,flutter will be best candidate for us. Skills & Experience: - Proven experience as a Full Stack Developer - Excellent knowledge of Flutter & MERN Stack - Strong understanding of UI/UX principles - Good understanding of server side CSS preprocessors - Strong problem-solving skills, algorithmic skills and data structures Given the nature of this project, it's important that you can commit to this project on a fu...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Minimalist MVP Development 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Create an intuitive and user-friendly interface for data visualization and analysis. Requirements: Proven experience in developing web applications and analytics tools. Strong proficiency in front-end and back-end technologies (JavaScript, React, Node.js, Python, etc.). Experience with database management and data processing (SQL/NoSQL, Big Data technologies). Knowledge of cloud platforms (AWS, Azure, Google Cloud) for hosting and scaling the application. Familiarity with data privacy laws and best practices in data security. Excellent problem-solving skills and ability to work independently. Responsibilities: Collaborate with our team to define the MVP scope and feature set. Design and develop the front-end and back-end architecture of the platform. Integrate data an...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Dear freelancers, We are Launchmetrics, the leading brand performance cloud for fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min ma...

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Part time Project Assistant: Technical Writing Support 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: 1. Support language skills development - writing and speaking skills 2. Support in project management, planning, and coordination 3. Support in research and documentation 4. Support in developing and maintaining agency resources, including agency website, blog, content development, project management software Required qualifications: 1. Experience in some of the technical areas such as AI, cloud, cybersecurity, software engineering, etc. 2. Excellent and proactive communication skills in English 3. Diploma/Graduate/Post Graduate 4. Proficiency in Google Docs, MS Office, and web content writing tools Working hours: Part-time: 2 - 3 hours daily, preferably within the time range of 3 PM - 10 PM IST This part-time role is expected to become full-time (8 hrs per ...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Fullstack developer proficient in JavaScript, Python, and the MERN stack (MongoDB, , React, Node.js). Key Responsibilities: • User authentication implementation • Database integration • Payment gateway integration • Cloud operations and deployments Required Skills and Experience: - Expertise in JavaScript, Python, and MERN stack is a must. - Extensive experience in React and MongoDB. - Strong knowledge and experience in user authentication, database integration, payment gateway setup, and managing cloud operations/deployments. Please, submit your bid if you meet these criteria.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am seek...producing engaging photos, videos, and graphics consistent with a minimalistic aesthetic for my Instagram account. Key Responsibilities: - Develop creative photos, videos, and graphics capturing a minimalistic theme. - Ensure consistent and textured content through a cohesive color story and theme. - Maintain a posting schedule of every other day. Ideal Skills: - Proficient in Adobe Creative Cloud or similar photo and video editing tools. - Experience with social media content production and scheduling. - Strong understanding of minimalist design principles. - Ability to interpret and translate vision into compelling Instagram content. If you have an eye for detail, understand the art of minimalism, and know how to make content pop within that space, this project i...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Dear freelancers, We are Launchmetrics, the leading brand performance cloud for fashion, lifestyle and beauty. We have a new data entry project, which consists of an annotation task. The task will be performed on an online platform. It's based on validating if an online/social platform text talks about a certain beauty brand or not. The text could be in any latin language where English, French, Spanish are the main ones, but some other asian documents can appear, if so google translator can be used. Each provider (you) will have the credentials in order to enter the annotation platform and perform the task. This task is simple and no particular skills are needed, apart from being fluent in at least two latin languages. The rate is 0.03€ per task. Each task takes 1 min max....

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...principales stakeholders y líderes de área. Idealmente buscamos a alguien con un amplio conocimiento y experiencia en SAP S/4HANA, que sea capaz de manejar y guiar los esfuerzos de nuestro equipo en el uso de este sistema. Esta es una oportunidad ideal para aquellos que buscan aplicar su experiencia en SAP y ejercer un rol de liderazgo en un entorno desafiante y dinámico. Proyecto Public Cloud. Implementación de SAP Cloud. Habilidades y experiencia ideales: - Experiencia demostrable como Líder SAP FI. - Conocimientos sólidos y experiencia en la plataforma de software SAP S/4HANA. - Experiencia en capacitación y coordinación de equipos. - Capacidad para colaborar con varios grupos de interés y líderes ...

  $20 - $30 / hr
  $20 - $30 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ...custom provider. The project's primary features include: - Development of a Flutter Android app - Integration with Cloud Firestore - Implementation of Firebase authentication via App Check (custom provider) Since our Android apps are not distributed via the Play Store, we are unable to utilize the default Play Integrity provider. Consequently, we cannot use the sample Flutter implementation provided by Firebase (refer to: ). The project aims to deliver a sample Flutter Android app. Here, the client will request an access token (the API to obtain a valid token will be provided) and submit a query to Firebase Cloud Firestore along with this token to gain access to Firebase Firestore collection. The project milestones are as follows:

  $513 (Avg Bid)
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...and weather reports. This information should be efficiently summarized and transformed into a voice file format for my convenience. Key requirements and expectations include: -Cloud-Based Operation: The tool should operate on the cloud to cater to dynamic accessibility demands. -Hourly Updates: The system should provide succinct summaries of local news and weather updates on an hourly basis. -Output Format: The finalized audio briefs should be presented in WAV format which is best suited for my needs. Ideal candidates for this project should hold expertise in: -Digital tool development and cloud-based operation. -Audio conversion process with a good grasp of WAV file format. -Experience in working with digital news and weather data sources. Th...

  $571 (Avg Bid)
  $571 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a professional with a profound understanding of Micro...sophisticated data visualizations, interactive dashboards, and custom Power BI reports. Ideally, this individual should be highly proficient in data modelling and fluent in DAX. Key tasks will involve: Crafting detailed data visualizations Constructing interactive dashboards Developing tailored Power BI reports Microsoft Project Integration with Power BI A crucial part of the job is connecting our cloud-based services, O DATA and SharePoint online, to Power BI for robust reporting and visualization. If you are highly skilled in Power BI with an advanced understanding of its nuances, then I look forward to receiving your bid. We are located in Kochi. Preferred people from Kerala are sometimes required to work from t...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Podcast Production & Editing Specialist 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...-Take complex artistic decisions and elevate the project to the best standards -Use Saspod’s naming convention and keep files organised We are in search of the following qualities: Previous Experience in Media Production Audio or Video Availability: 30-40 hours/week Excellent English skills Excellent organisational skills Excellent communicator Experience using the following platforms/software Cloud-Based Platforms (Google Drive, Dropbox etc..) Project Management Tools: or Trello or Asana, or Equivalent Communication Tools: Slack or Equivalent Video Production Software: Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Photoshop Audio Production Software: iZotope RX or Cubase 8+ Waves Bundle If this sounds like you, please apply with a proposal....

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...medium-high-detail, photorealistic images of volumetric clouds by using a fisheye custom camera. This project also requires the generation of corresponding cloud shadows cast maps (ray tracing). Key Project Requirements: - Utilise Unreal Engine 5 to create synthetic multi-view fisheye sky images. - Generate medium-detail sky view images of volumetric clouds. - Create corresponding top view cloud shadows maps. - Delivery of a U5 project that can be easily extended. - Delivery of images in JPEG/PNG/TIFF format. Ideal Candidate Skills: - Proficiency in Unreal Engine 5. - Experience with synthetic data generation. - Excellent knowledge of cloud rendering and texture realism. - Familiarity with fisheye cameras and shadow mapping techniques. Useful Plugins: - Ultra ...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient statistics professional, who is skilled in perform...context 2. To measure the impact of each factor on housing prices 3. To identify variations in housing prices corresponding to property attributes Data will be provided you are expected to clean and format the data making it ready for analysis, By Hedonic Pricing Model, creating Multiple regression models, and then the Best model to be identified by BMA (Bayesian Model Averaging), and finally Computing LMG to determine the degree of importance of each variable A sample paper of the expected process will be provided. Looking forward to connecting.. By using your statistical expertise, you'll help me reveal the hidden insights in my data and contribute to my scientific research. I look forwar...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  5 years of overall IT experience with more than 3+ years of experience in Data Engineering related technologies. Must have understanding Python / Scala / Java and related commonly used packages specially with GCP. Hands on experience on Data migration and data processing on the Google Cloud stack, specifically: Big Query Cloud Dataflow Cloud DataProc Cloud Storage Cloud DataPrep Cloud PubSub Cloud Composer & Airflow Experience designing and deploying large scale distributed data processing systems with few technologies such as PostgreSQL or equivalent databases, SQL, Hadoop, Spark, Tableau Hands on Experience with Python-Json nested data operation. Exposure or Knowledge of API design, REST including versioning, isolation, and micro-serv...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Small Business CRM Development 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...picture uploading. - The CRM should be able to operate on a local server within the company, but also have a cloud backup feature for redundancy and safety. Ideal software would be a Desktop application, accessible via both Windows and Mac for convenience. The CRM should also present data visualizations, specifically in the form of charts and graphs for easy understanding. Ideal skills and experience: - Proven track record in CRM Development - Experience in both PC and Android Development - Knowledge of customer management and sales tracking systems - Expertise in task management tools - Understanding of receipt and invoice creation - Experience with local server setup and cloud backup implementation - Familiar with creating intuitive charts and graphs for data visualiz...

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...my project, I'm looking for a skilled full-stack JavaScript developer to enhance aspects of my existing web application that is currently hosted at As you can see website is very simple and there's a lot features I'm planning to implement. Key tasks will include: - Integrating a payment gateway - Assistance with scaling the database - Providing support for docker and cloud environment - Implementing new UI features - Facilitating integration with other services Your expertise in Node.js, React.js, , and MongoDB will be heavily relied on for these responsibilities. The primary goal of this project is to enhance user experience through these new features and to optimize the performance of the web application. Experience in all mentioned areas is highly value...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  ... Key Features Required: - Neat, user-friendly interface - Clear display of my services: network infrastructure, cybersecurity, data backup, cloud computing services, and physical server solutions - An attractive, yet straightforward design Main Goals: The website's primary objective is to portray a clear picture of the wide range of our IT services and our company's competencies. Specifically, we aim to provide information and solutions on: - Enhancing network connectivity - Strengthening our client's data security - Showcasing our efficient data backup and recovery methodologies - Demonstrating the scalability and flexibility of our cloud computing solutions - Optimizing physical server performance Ideal Skills and Experience: - Proven expe...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Original Posting I'm in need of a robust mobile application and an associated web portal. The application's main function will be to collect varying types of data, in the form of text, images, and GPS locations. This collection should occur through a mix of manual input, camera capture and GPS tracking options. The collected data should then be stored in a Cloud database which will be directly linked and accessible through a web portal. This portal must include these key features: - Data visualization capabilities: to display the collected data in intuitive ways, aiding quick understanding and analysis of the information gathered, primarily using GIS mapping and filters/overlays. - User authentication: to ensure secure access to the data. - Data filtering: to help stream...

  $7624 (Avg Bid)
  $7624 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  PYNQ Board Matrix Multiplication 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone proficient in FPGA programming and matrix manipulations to develop a solution that involves multiplying two-dimensional matrices on PYNQ Boards. The project's objectives include: • Computing processes for small-sized matrices • Ability to handle medium-sized matrices • Building the necessary verilog code and TB to facilitate and optimize the matrix multiplication on the PYNQ boards Here are the critical skills and experience needed for the job: • Familiarity with PYNQ FPGA programming • Experience working with PYNQ Boards • Deep understanding of matrix operations • Proficient in hardware description language (VerilogSV)

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cloud computing ชั้นนำ