ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 codeigniter งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Build a Easy website with codeigniter+sql. Built it as easy as you can. สร้างเว็บไซต์ด้วย codeigniter+sql.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  แก้ไขเว็บไซต์ ด้วย php codeigniter

  $454 (Avg Bid)
  $454 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  Codeigniter. พิมพ์รายงาน pdf จาก mysql โดยวรรณยุกต์ ่้๊่ ไม่ลอยสูง

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  Codeigniter fpdf Thai Lang. ดึงข้อมูลจากMySQL พิมพ์รายงานเป็นภาษาไทย ตามฟอนต์ที่กำหนด สระ และวรรณยุกต์ต้องอยู่ถูกตำแหน่ง 1.ใช้ ci 2.ใช้ fpdf 3.ใช้ mysql

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Modificar pdf cotizador realizado en CodeIgniter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Realizar modificación al resultado de pdf en un sistema cotizador realizado en CodeIgniter

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Experienced PHP Developer Needed for Business Management Tool Creation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a highly skilled PHP developer with experience in both CodeIgniter and Laravel to help me build a new business management tool. Key Requirements: - Proficient in PHP, with a strong understanding of CodeIgniter and Laravel frameworks - Ability to develop a clean and efficient code - Experience in creating business management tools - Good communication skills and ability to work in a team The goal of this project is to create a comprehensive business management tool that can streamline various processes for our organization. We need someone who can understand our requirements, suggest solutions, and implement them effectively. Ideal candidates will have a proven track record of creating similar tools, with a deep understanding of usability and functionali...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  As an online business with a CodeIgniter application currently utilizing Stripe for payment processing, I'm seeking a skilled freelancer to seamlessly integrate Apple Pay into our system. This integration is aimed at streamlining the checkout process, thereby improving customer satisfaction and boosting sales. Your responsibilities will include: - Integrating Apple Pay with our existing CodeIgniter application. - Running comprehensive tests to ensure compatibility and seamless user experience. - Troubleshooting and resolving any integration issues that may arise. The ideal candidate for this task would have: - Detailed experience with CodeIgniter and Stripe. - Proficiency in payment gateway integrations, particularly Apple Pay. - A problem-solving attitude wi...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Change tracking domain for links redirection in email templates in notifications from Dating website

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา
  ASP.NET to CodeIgniter 4 Conversion (Basic is already ready) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an admin panel in ASP.net and I'm looking for an expert in CodeIgniter 4 to convert it. The panel has user management, content management, and reporting and analytics functionalities, so the freelancer must be comfortable working with and maintaining these features. The converted panel should have a modern and sleek design. I want the UI to be user-friendly and visually appealing. The freelancer should be able to work with the existing ASP.net system and convert it into CodeIgniter 4 using an automated script for data migration. Key Skills: - Strong experience with CodeIgniter 4 - Proficient in database management - Design skills for creating a modern, sleek UI - Prior experience with data migration using automated scripts It's important that the f...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled CodeIgniter developer to help me create a web application that focuses on account management, specifically in budget tracking and management, along with expense categorization and analysis. Please see the screenshoots before communicate. Bids with automated messages will be deleted. The app is an account management and budget app. Ideal Skills: - Proficient in CodeIgniter: A strong understanding and previous experience with CodeIgniter is essential for this project. I have included several screens from a similar app that I use currently. I need some functionality it does not have therefore I am posting this project to get what I need done step by step. ** I am an experienced project manager and I want things done step by step, Talking ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I am in need of a small, web-based Employee Task Tracking System for my small business. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Core PHP and Mysqli or Codeigniter - Experience in developing Employee tracking systems - Experience in creating web applications - Understanding of task assignment and tracking Key Functionality: - The system should enable me to assign tasks to my employees and track their progress. - It should be accessible through a web application for ease of use. - Real-time updates and notifications are not necessary; periodic updates are sufficient.

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Native App Development with Background Location Services (IOS) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web app that I have developed to help manage dispatching local first aiders to incident nearby. Unfortunately web apps do not have access to background location services on devices, so I would like to wrap my web app in a native webview and pass native geo locati...native webview and pass native geo location data to either a function in the webview or an endpoint on my server (passing the user_id and coordinates). The location data needs to be accurate to the minute so I can automatically assign the closest first-aider to the incident. I have 60 users. I want to update the last_location for each user on my server every minute. My web app is built on: Codeigniter (with some hardcoded PHP on the frontend) VueJS jQuery I have no experience with app stores or managing na...

  $1687 (Avg Bid)
  $1687 การประมูลเฉลี่ย
  181 คำเสนอราคา
  PHP Developer Needed -- 2 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a PHP developer. - Your tasks will be diverse, ranging from website development, database integration, to bug fixing. - I'd prefer if you have experience with frameworks like Laravel, CodeIgniter or WordPress. - The project is at an early stage, so you'll be partaking in the initial development. - Your involvement will help shape the project's direction. - If you're a PHP developer with a strong track record and a wide range of skills, I'd be delighted to discuss the project with you.

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  PHP Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a PHP developer. - Your tasks will be diverse, ranging from website development, database integration, to bug fixing. - I'd prefer if you have experience with frameworks like Laravel, CodeIgniter or WordPress. - The project is at an early stage, so you'll be partaking in the initial development. - Your involvement will help shape the project's direction. - If you're a PHP developer with a strong track record and a wide range of skills, I'd be delighted to discuss the project with you.

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Convert WMS to Perfex CRM Module 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Warehouse Management System (WMS) built with Laravel, accessible at wims.tec.sh. We are looking for a developer to convert this WMS into a module for Perfex CRM (), which is built with CodeIgniter. Requirements: * Clean and professional code * No changes to the core of Perfex CRM * Replicate the functionality of as closely as possible, with only some field differences. * Use Perfex CRM customers and contacts * We are a development company and will review your code at each step. Please only respond if you have experience with Perfex CRM and CodeIgniter. * Dashboard/Home page is not necessary Note: We prefer responses from developers who have thoroughly read and understood these requirements. Immediate responses without such consideration will be disregarded

  $1203 (Avg Bid)
  $1203 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา

  A School Management System is a computer program that uses technologies, like HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Laravel, CodeIgniter, PHP, Tailwind CSS and Rest API. It helps educational institutions effectively manage their operations. This system enables school administrators, teachers and students to handle tasks such, as tracking attendance managing courses and communication. The visual attractiveness of the system is improved by Bootstrap and Tailwind CSS. Different modules of the system seamlessly interact through Rest API. In essence it acts as an assistant for schools to streamline their management processes.

  $438 (Avg Bid)
  $438 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  CodeIgniter PHP Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an experienced PHP developer, specifically with expertise in CodeIgniter. The project is currently at a mid-development phase and I require assistance with bug fixing and custom module development. Key Responsibilities: - Fixing bugs: The selected developer will be responsible for identifying and rectifying any bugs in the system. This involves thorough testing and debugging to ensure the platform is running smoothly. - Custom module development: We have some specific functionality requirements that aren't covered by standard features. Your role will include developing custom modules to meet these needs. Skills and Experience: - Proficient in PHP: The ideal candidate should have a solid grasp of PHP, with a focus on CodeIgniter framework. - Strong problem-solving sk...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  272 คำเสนอราคา
  Setup Local Print Server for Codeigniter 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to install a print server on a code igniter project so that the print preview can be bypass and receipt prints directly when clicked. Please find the link below.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  ...of 5 PHP coder familiar with CodeIgniter or Laravel to assist with updating and maintaining an existing framework. The primary focus of this project will be on updating the user interface, debugging, optimizing the database, and integrating new features. Key responsibilities include: - User Interface Improvements: Enhance the existing UI to improve user experience and modernize the application's look and feel. - Database Optimization: Optimize the database structure and queries to enhance application performance and efficiency. - Integration of New Features: Implement new functionalities based on the provided specifications, ensuring seamless integration with the existing application. Ideal candidates should have: - Proficient experience with PHP, CodeIgniter, and ...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา
  Codeigniter Expert for Error Fix 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Codeigniter expert who can assist in resolving a critical issue on my website. I have LMS I can add users with nor problem, it will added to database, but from admin side when I check students I found nothing. Key Requirements: - Skilled in Codeigniter - Familiar with front-end and back-end development - Experienced in database - Able to troubleshoot and resolve critical errors

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I have a MySQL database that is used by two websites and a PWA mobile application. I want to send real-time notifications on the mobile app. These notifications need to be both scheduled and immediate. I will group the users into All Users, Standard Users, and Premium Users. The notifications will be managed from a web admin panel developed using CodeIgniter. My mobile app will have a webview for both Android and iOS using Flutter. According to my research, I need to store device tokens. I need an example code structure suitable for this setup. I would like this example code to be shared with me, and it is urgent.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert developer who can effortlessly integrate a payment gateway (whose choice is yet to be finalized) into my CodeIgniter Perfex application. With detailed specification documentation on hand, I'm confident that this detailed guide will serve as a major aid in making this task straightforward. Key project requirements include: - Adapting the gateway to a redirect method - Assimilating this into a CodeIgniter Perfex framework of unclear version The task calls for skills and expertise in: - CodeIgniter & Perfex CRM (an understanding of various versions is beneficial) - Payment Gateway Incorporation (a wide understanding of several gateways could be advantageous) - Working with detailed technical documentation - Redirect Methods -Check if i...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm looking for a CodeIgniter expert to help with my website's access issue. Here's an overview of the problem and the required solution: - Issue Identification: I'm not completely sure what's causing the access problem. It could be related to the HTTP access file or the web configuration. - Goal: The primary aim of this project is to restore smooth access to the site by addressing the underlying issue. - Hosting Environment: The CodeIgniter application is currently running on a shared hosting environment. Skills and Experience: - Proficient in CodeIgniter: A solid understanding of CodeIgniter's architecture and common issues is a must. - Web Configuration Expertise: Experience in handling web server configurations and .htaccess files is...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Robust CodeIgniter Developer for WebApp หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a talented CodeIgniter developer to create a web application with specific features and functionalities. ** This project involves installing CodeIgniter on our server and adding user authentication only. Therefore bid accordingly. ** Please note over-bid thinking to develop the entire app, this project is for Installing Latest CodeIgniter and configuring user authentication. Ideal Skills: - Proficient in CodeIgniter: A strong understanding and previous experience with CodeIgniter is essential for this project. I have included several screens from a similar app that I use currently. I need some functionality it does not have therefore I am posting this project to get what I need done step by step. ** I am an experienced project manage...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  CodeIgniter Script Error - Bug Fix หมดเขตแล้ว left

  I have a CodeIgniter project that is experiencing a script error. The error is causing minor glitches within the site but it's still usable. I'm looking for a skilled CodeIgniter developer who can help fix this bug. Key Requirements: - Identify and rectify the source of the script error - Implement preventive measures to avoid similar issues in the future Your role will be crucial in ensuring a seamless user experience on our site. Prior experience in CodeIgniter is a must, and a solid understanding of web technologies and best practices is highly desirable.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  API Integration with CodeIgniter หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a CodeIgniter developer that can help with an API integration project. The main tasks will involve: - Developing backend functionalities - Implementing the API integration and connecting it with third-party data providers. The ideal candidate will have a strong background in CodeIgniter, as well as the following skills and experience: - Proficient in developing backend functionalities - Proven experience in API integration and development - Familiarity with connecting APIs with third-party data providers. Your main task will be to seamlessly integrate the API with our existing CodeIgniter system. Experience with other payment gateways, social media platforms, or third-party data providers will be an added advantage.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm looking for an expert in PHP and CodeIgniter to help me add new features to an existing application, which is a custom management system. Key Requirements: - Extensive experience in PHP and CodeIgniter - Proficiency in building and enhancing web-based applications - Ability to understand and work with an existing codebase - Strong problem-solving skills to troubleshoot and resolve any issues - Good communication skills to collaborate effectively with the existing team ------------------------------------------- goal is : implement system management exams in existing code system --------------------- 1. Classroom Management: - Manage a number of classrooms (e.g., 10 classrooms). - Specify the number of students in each classroom (e.g., 20 students per classroom). 2...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  153 คำเสนอราคา
  modulos en codeignater con sqlserver หมดเขตแล้ว left

  El sistema esta hecho en codeigniter la base de datos esta en sql server, se hizo la coneccion a la base de datos para realizar pruebas de comunicacion y si reconoce codeigniter a la base, se neceista que guarde la informacion y hacer algunas consultas

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  CodeIgniter Web App Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a CodeIgniter developer to create a web application with specific user roles and permissions. Key Features: - Primarily focusing on user registration and login functionalities. The system should ensure secure user management and authentication. User Roles: - The application needs to support two key user roles - admin and regular user. The admin role should have additional privileges for managing users and the system. Ideal Candidate: - Proficient in CodeIgniter framework. - Experience developing user management systems. - Knowledge of implementing various user roles and permissions within web applications.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Codeigniter 4 AdminPanel Development หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled developer to create a custom AdminPanel using Codeigniter 4. This AdminPanel is expected to be the main functionality of the compute program I need. Key requirements include: - User Management: The AdminPanel should allow for intuitive and secure management of users, with features like registration, login, password management, role assignment, and more. - Content Management: The system should also offer a robust content management system. It should allow for easy uploading, editing, and deletion of content by authorized users. - Analytics and Reporting: A core feature I'm looking for is the ability to generate reports and provide insights based on the data processed by the compute program. While the design preferences for this AdminPanel were ...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  ZKTeco K13 Pro Integration with CodeIgniter หมดเขตแล้ว left

  I recently purchased the ZKTeco K13 Pro Bio-metric device and I need to integrate it into my existing web application built with CodeIgniter and MySQL hosted on hostinger.in. Key Requirements: - Integrate ZKTeco K13 Pro Bio-metric device with my existing CodeIgniter application. - Develop a mechanism for capturing employee attendance using the integrated device. - Implement the integration in a way that ensures data is accurately stored in MySQL on hostinger.in. Ideal skills for this project: - Proficiency in ZKTeco K13 Pro Bio-metric device integration - Strong experience in CodeIgniter and MySQL - Ability to deliver a reliable and secure attendance tracking system - Experience in developing similar solutions for employee attendance tracking Please note that I skip...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  CodeIgniter to Static Website Conversion หมดเขตแล้ว left

  I have a CodeIgniter script that I need to convert into HTML, CSS, and JavaScript static pages. This will involve preserving the functionality and features of the original script, including: - Login and registration forms - Settings - User dashboard - Navigation menu - Lead module pages The specific lead module pages to be included are: - Lead list page - Lead KANBAN board page - Lead details page - Lead creation page You will need to carefully integrate these features into the website's design. The project requires a developer with a strong understanding of CodeIgniter, as well as proficiency in HTML, CSS, and JavaScript to ensure seamless conversion. Your attention to detail and ability to deliver a fully functional static website will be crucial to this project.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...years of hands-on experience. The primary focus of this project will revolve around API integration. In particular, I need someone who's comfortable working with custom-built APIs. Key Skills and Experience: - Over 5 years of extensive PHP and MySQL development experience - Proficiency in integrating custom-built APIs - Working knowledge of multiple PHP frameworks such as Laravel, Symfony, and CodeIgniter would be a bonus - Strong understanding of database integration and management is crucial Your responsibilities will include but not limited to: - Understanding the requirements and limitations of the custom-built APIs - Developing and implementing necessary changes to the existing codebase - Ensuring the performance and responsiveness of the application - Collaborating w...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Web App Laravel or Codeigniter หมดเขตแล้ว left

  Feature List Framework and Hosting: Use Laravel or CodeIgniter for development. Host the website on a dedicated VPS server. User Interface: Categories and Subcategories for client navigation. Registration process for clients and service providers. Job Posting: Clients can post jobs after registration. A survey system to guide clients to the appropriate job post. Communication System: Job notifications sent to service providers via email and platform. Ticket-based system for client-service provider interaction. Service Provider Requirements: Registration and verification process for service providers. Upload company profile and government trade license. Proposal System: Display all proposals from service providers to the client. Clients can select the best proposal based on the...

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  130 คำเสนอราคา
  CodeIgniter 2 Issue Resolution หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled CodeIgniter developer to resolve a few issues in my current CodeIgniter 2 setup. Key requirements include: - Expertise in CodeIgniter: A strong understanding of CodeIgniter 2 is essential. - Issue Resolution: The main goal of this project is to resolve existing issues such as bugs and errors. - Debugging: A keen eye for detail and a strategic approach to identifying and fixing errors. - Testing: Thorough testing of the system post-configuration to ensure everything is functioning optimally. If you're confident in your CodeIgniter skills and can commit to resolving these issues effectively and efficiently, I'd be keen to hear from you.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  PHP E-commerce Website Enhancements หมดเขตแล้ว left

  As a business owner, I'm seeking a skilled PHP developer with experience in the Codeigniter framework to enhance our existing e-commerce website. The project involves multiple key areas of improvement, including: - **Login/Sign-Up Process:** I need to streamline our current login/sign-up process. The primary focus should be on enhancing the user interface to ensure a smoother, more intuitive registration and login experience. - **Product Details Page:** The project also requires the addition of a crucial feature to our product details page – a delivery time display. This is essential to better inform our customers and enhance their shopping experience. Furthermore, I'd like to add an input field in the admin section to provide a tracking. The goal of these updates ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  CodeIgniter API & Script Customization หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced developer to correct an API error in my CodeIgniter platform. The main task here is creating the right webhook URL and ensuring seamless integration with the existing system. For the second part of the project, I require the following customizations on the CodeIgniter script: - Admin should be able to add or reduce user balances through the system. - Free members should be excluded from earning referral commissions. - Customization of the admin panel to improve user experience and functionality. - Make the login page responsive on large screens. This project is time-sensitive, and I need it completed as soon as possible. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in CodeIgniter. - Extensive experience in API integration and webhook conf...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  As a company in need of a skilled PHP & Codeigniter expert, I require a professional to manage the backend development, database, and CMS. Key Responsibilities: - Conduct backend development using PHP and Codeigniter. - Implement and manage a WordPress CMS. - Integrate real-time data processing into the system using APIs. Ideal Skills and Experience: - Strong PHP and Codeigniter development skills. - Proven experience in managing WordPress CMS. - Proficient in API integration for real-time data processing. Please note, the selected developer should be proficient in all these areas to ensure a seamless end-to-end integration and functionality of this project.

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced CodeIgniter developer to assist in the development of a website's 1-page's section only. I need your expertise to help bring this project to life. The specifics of the design and functionality of the website can be discussed further, as I am open to your suggestions and recommendations. Please provide a brief overview of your experience with CodeIgniter and any relevant projects you've worked on in the past. Your portfolio will be greatly appreciated and taken into consideration. Looking forward to working with you!

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Figma to React Web App Conversion หมดเขตแล้ว left

  I have Figma designs ready for my web app, and I need a skilled front-end developer who is proficient in React to convert these designs into a fully functional web ap...responsive and visually consistent with the Figma designs - Ensuring the implementation of necessary interactions and functionalities that are typical in a web app Ideal Skills: - Proficiency in React - Expertise in HTML/CSS for front-end development - Attention to detail to ensure the designs are accurately implemented - Understanding of user interface (UI) and user experience (UX) principles - codeigniter back end This is a one-time project and you will be provided with the Figma designs for all the pages of the web app. Please get in touch if you have the necessary skills and experience to handle this project ef...

  $293 (Avg Bid)
  $293 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Codeigniter 4 developer for 1 week (Weekly pay) หมดเขตแล้ว left

  Able to follow fix issue one by one Work with ftp only.

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Codeigniter 4 - Module Fixing หมดเขตแล้ว left

  Fix module in existing module. Able to work with ftp.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Description: We are seeking a skilled and experienced Full Stack PHP W...Responsibilities: - Develop new features, modify existing functionality, and upgrade current modules for our web application using Codeigniter 4 framework. - Collaborate with our team to understand requirements and implement solutions effectively. - Write clean, well-documented, and maintainable code. Requirements: - Has extensive experience in PHP frontend and backend development. - Experience in database management. - Extensive experience with CodeIgniter 4 framework. - Experience with front-end technologies such as HTML5, CSS3, JavaScript, and jQuery. - Excellent communication skills and attention to detail. Kindly attach your portfolio featuring projects done using CodeIgniter. We look forw...

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา

  ...to give us one exclusive Dev who is there, if we need him. Or if an Agency has a dedicated project Manager for us who cares and takes care that his guys deliver that work we´ll need as output. What we expect: - You understand and speak English. - You have skills in PHP, HTML5, AJAX, Javascript, JQuery, htaccess - rules, mySQL, Wordpress, - You have worked with Frameworks like Bootstrap 3/4, CodeIgniter, Symfony - It would be great if you have around you some graphic designers or even such skills. - You are able to step into foreign projects and find your way through codings of other Devs. - You are creative in searching solutions and don´t give up after first problems. - You have a very high level of accuracy! - And most important: For us comes client always first! T...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Indian PHP developer with at least 7-8 years of experience specifically in CodeIgniter. I'm looking for someone who can work with me full-time. Key Requirements: - Proficient in PHP, CodeIgniter, and MySQL - Skilled in developing user registration and login systems - Experienced in developing e-commerce functionality - Capable of developing content management systems Responsibilities: - Develop and implement user registration and login systems - Design, develop, and test e-commerce functionality - Create and integrate a content management system - Ensuring code quality and performance Desired Skills: - Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript - Understanding of version control systems (preferably Git) - Experience with RESTful A...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Backend Developer for Small Test Tasks หมดเขตแล้ว left

  Looking for a backend developer to work on some minor tasks initially. Each will be a fixed bid project, whic...MySQL and be able to manage our database effectively. - API Integration: You'll be responsible for integrating APIs into our system. - Backend Application Development: Developing and maintaining our backend application. - Creating API Functions for Mobile App: Creating API functions that will be used by our mobile app. The ideal candidate should be well-versed and experienced in: - Java - PHP - Codeigniter - Ajax Must have experience in backend development, particularly with MySQL. A proactive, communicative and reliable freelancer will be preferred. MAX rate will be INR. 550.00 per hour. Rate is NOT negotiable Response must include the statement "Rate accept...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  Hi Muhammad Zeeshan A., I Need the re - configuration of my old project -ZKTeco K13 Pro Biometric integration with CodeIgniter & MySQL on server 1. setting up of Remote MySQL in server 2. bio-metric settings in ZKTQavi application to transfer data from device to server database

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Codeigniter 4 - Fix 2 issues -- 2 หมดเขตแล้ว left

  2 issues to fix only. Able to work with ftp. Able to follow fix one by one

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...to give us one exclusive Dev who is there, if we need him. Or if an Agency has a dedicated project Manager for us who cares and takes care that his guys deliver that work we´ll need as output. What we expect: - You understand and speak English. - You have skills in PHP, HTML5, AJAX, Javascript, JQuery, htaccess - rules, mySQL, Wordpress, - You have worked with Frameworks like Bootstrap 3/4, CodeIgniter, Symfony - It would be great if you have around you some graphic designers or even such skills. - You are able to step into foreign projects and find your way through codings of other Devs. - You are creative in searching solutions and don´t give up after first problems. - You have a very high level of accuracy! - And most important: For us comes client always first! T...

  $750 - $1500
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $750 - $1500
  79 คำเสนอราคา
  Urgent PHP CI Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm in urgent need of a talented PHP developer with expertise in PHP 7.4 and CodeIgniter. The project has a tight deadline, so the ideal candidate needs to be able to work under pressure and deliver high-quality, efficient code quickly. Key requirements include: - Expertise in PHP and CodeIgniter - Ability to work under pressure and deliver quality code in a short timeframe Experience: - Minimum 2 years of experience in PHP development - Proven experience with CodeIgniter - Previous experience working on projects with tight deadlines The project is urgent, so I need someone who can start immediately and dedicate their full attention to completing the task on time. Please only apply if you have the necessary skills and availability to take on this urgent proj...

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน codeigniter ชั้นนำ