ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 computer generated images งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการ generated ข้อมูลให้มีการแจกแจงแบบ ไฮเปอร์จีออเมติก ทำคล้ายกับที่แนบรูป

  $10 - $60
  $10 - $60
  0 คำเสนอราคา
  Alter some Images หมดเขตแล้ว left

  สร้างภาพเคลื่อนไหว

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมแฟลชหรือเขาเรียกอีกอย่าง ว่า computer-assisted instruction รับทำทุกบทเรียน ทุกวิชา

  $1666 (Avg Bid)
  $1666 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  iOS Business Info App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need someone who is an expert at app development and is willing to take a risk on a partnership with me. I can’t pay you hourly, but instead you’ll get 40% of the company. I’m passionate about this idea and once I explain it to you I believe you will be just as passionate as myself. It’s kind of like I have this amazing story but no ability to write. Contact me if you’re interested, basic ai generated details are below Contact me at 423 2444698 if you’re interested. Looking for someone in the Chattanooga TN/Southeast area. I'm looking for an adept iOS app developer for an informational/business platform. The full functionality of the app and smooth user experience are top priorities for these project. Key Features to be Developed: - N...

  $57966 (Avg Bid)
  $57966 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a Customer Support representative who can efficiently handle inbound and outbound calls in English. Since the...Customer Support representative who can efficiently handle inbound and outbound calls in English. Since the call volume varies, the individual must be adaptable and patient. - Must be in the Eastern Standard Time (EST) zone. - Should be able to provide quality customer support by courteously answering inquiries and resolving issues. - Though no specialized technical knowledge is required, basic computer skills are necessary. - The weekly budget for this role is 80 USD. The ideal candidate should have proven experience in a customer support role where handling phone calls was a primary function, and demonstrate excellent communication and problem-...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  B2B DATA SCRAPPING -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to have a program that can program the information of a company that uses a B2B program installed on my computer, into Excel and output it as XML at a certain time. The B2B program installed on my computer was installed on my desktop by making a remote 's in Turkish, not on my computer.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I’m looking for a designer and profesional to create some profiles for social networks with AI with some tools like Leonardo or midjurney. I need realistic images

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I require the expertise of a seasoned computer engineer. Your main priorities will involve tasks associated with hardware design and network infrastructure setup. Your responsibilities for this project will encompass two key aspects: 1. **Hardware Design and Optimization:** - Since specifics weren't indicated for this task, I'll need you to apply a broad skill set that could encompass circuit board design, component selection, and integration or performance optimization. Your creativity and problem-solving abilities in optimizing my existing hardware will be of utmost importance. 2. **Network Infrastructure Setup:** - For the network part, your job will be focussed on setting up wired connections. This will require sound knowledge of modern network architectures ...

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I require the expertise of a seasoned computer engineer. Your main priorities will involve tasks associated with hardware design and network infrastructure setup. Your responsibilities for this project will encompass two key aspects: 1. **Hardware Design and Optimization:** - Since specifics weren't indicated for this task, I'll need you to apply a broad skill set that could encompass circuit board design, component selection, and integration or performance optimization. Your creativity and problem-solving abilities in optimizing my existing hardware will be of utmost importance. 2. **Network Infrastructure Setup:** - For the network part, your job will be focussed on setting up wired connections. This will require sound knowledge of modern network architectures ...

  $50000 (Avg Bid)
  $50000 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  IPTV admin panel + rebrand iptv active code app Want to install xtream ui on my Ubuntu server Then edit 2 features on it . Basicaly by default when creating New Line M3u link will be generated then Extracting username and password from it So to create an user account must get username and password for each one One by one . Requirements : Want to change this feature to active code instead of username and password. Then Can generate n number of codes bulk in one click. Rebrand iptv active code app with owner logo and background working with admin panel

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented...bread and butter of any communication, it must seamlessly manage text interactions. - Image messages: Being able to send images through this extension is of equal importance. So, I have this html file as an example: I will use javascript to pass the data to the Google Chrome extension, to simulate just inspect the console. In some cases I will send an array with more than one element, so for each sending I need a delay of 8s, to avoid account problems. Regarding sending the message, I need to be able to send: text, image and action buttons (if possible) NOTE: 1. WhatsApp Web will already be synchronized on the local computer 2. This extension needs to run in the background without directing the user to another tab.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Lead Generation for B2B Web/Mobile App development and maintenance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...The ideal professional for this project would: - Have a proven track record in B2B lead generation within the software industry. - Possess a deep understanding of performance marketing, and the strategies used for client acquisition within the Indian market. - Be adept in utilizing digital platforms and marketing tools to reach the target audience. Project-specific requirements: - The leads generated should have a need for specialized web or mobile software applications having features like: - Customer Management System - Inventory tracking - Sales reporting and analytics - Lead management - Vendor management - Managing supply chain In essence, your job will be to identify potential clients who wish to leverage software solutions to streamline these B2B func...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...to put emphasis on building a deep learning model that can successfully manage image recognition tasks, especially targeted at urban street network images. Key Project Deliverables: - Develop an advanced deep learning model capable of recognising, classifying and analysing various elements of urban street networks. - Incorporate functionality to handle different types of images, primarily urban street network pictures. - Ensure the model is adaptable and could potentially analyze overall structure and connectivity of the street network. Ideal Skills: - Deep understanding of neural networks and deep learning algorithms. - Experience in computer vision and image recognition tasks. - Familiarity with urban planning and/or traffic analysis would be a beneficial. - ...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented individual who can provide unique and inspiring travel quotes and images that can be put into a photo frame sized 21Breadthx30 Length in cm gift for my new branch opening named Ushodaya Holidays. This gift is intended for office new branch opening and should strongly bring out the aspect of travel quotes or images which includes Ushodaya Holidays . While the creative freedom is yours, several key requirements should not be overlooked: - The design should be travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative min...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a talented individual who can provide unique and inspiring travel quotes and images that can be put into a photo frame sized 21Breadthx30 Length in cm gift for my new branch opening named Ushodaya Holidays. This gift is intended for office new branch opening and should strongly bring out the aspect of travel quotes or images which includes Ushodaya Holidays . While the creative freedom is yours, several key requirements should not be overlooked: - The design should be travel-themed. - The quotes need to be unique and inspiring, invoking the passion and excitement of travel. - With the mind of it being a gift, the visual appeal should be high and the finish top-notch. You are, therefore, required to have a keen eye for detail and a highly creative min...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  web-based techniques to create an interactive matrix visualization. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...example, with a setting of 4 rows and 5 columns, the webpage shows the following matrix. Note: this example is for illustration purpose only, so your matrix may look different from this one. 3) For each cell of the matrix, generate a random value within the range [1, 10]. 4) Based on different generated values, color cells in the matrix differently. You may use additional UI widget(s) to generate values and update the color of the matrix cells. 5) Design interactions to order this matrix based on the generated values. You need to decide which type of ordering that your designed interactions support (e.g., ordering by rows, ordering by columns, ordering by both rows and columns), and how the ordering is computed. Implement your design with web-based techniques, such as D3. ...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Automotive Project Technical Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a qualified Technical Manager with strong automotive, mechanical, electrical, and industrial production engineering skills. The person need to coach and execute following some tasks (but not only limited to this).You will be responsible fo...other departments - Implementing and maintaining effective quality control measures The main objectives and goals of the project include development of new automotive products, improvement of existing automotive systems, reduction of production costs, and an overall increase in efficiency. If you are well-versed in these areas, your expertise could be invaluable to our project. Please no auto-generated quotation. Quote only if you can support in more than 50% of tasks above. Also please dont quote placeholder offer only r...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...create a logo for my business aligned with a classic and elegant aesthetic. To outline the project's requirements, these are the key elements I am looking for: - Colors: I prefer cool tones, specifically hues of blues, greens to be utilized in the design. - Style: The design needs to reflect a classic and elegant style, capturing the essence of my business. - Essential Elements: I have an AI-generated image that will provide insight into the needed elements or symbols in the logo. In terms of some additional info relating to this; I used Chat GPT to come up with some ideas, I particularly like the dark blue, grey and white theme along with the circular logo Chat GPT spelt the logo incorrectly – It should be Paragon not Parigon I am hoping that you will be able cr...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  ...necessary software and hardware to make this possible. Primary Requirements: - The solution should accurately count all types of vehicles, small or large, for traffic management purposes. - The solution should differentiate vehicles based on size. This feature is crucial for efficient traffic seamless management and planning. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Machine Learning and Computer Vision to develop accurate vehicle counting algorithms. - Extensive experience in hardware integration and calibration with visual sensors/cameras. - Deep understanding and expertise in traffic management systems. - Proven track record of delivering similar projects successfully. The overall objective here is to aid with intelligent traffic management. Your brief proposal that de...

  $1274 (Avg Bid)
  $1274 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Hotel Management System Using PHP , MySql, BootStrap 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of rooms; select number of adults and children. You shall validate user’s selection. For example, checkout date shall be later than check in date. Number of people shall be positive etc. Your website will only show available rooms for the duration of stay of the reservation. If there are no rooms available, then notice the user about that. When these rooms are displayed, make sure also display images for different type of rooms available. It shall list price per night and the total cost for the stay period. A user can choose the room type they want. The information of the available rooms shall be retrieved dynamically from your backend MySql database rather than hard code. After user submit the request, your system should store reservation information to your database. Ther...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced expert in Adobe Experience Manager (AEM) who can assist in parsing dynamic PDFs. Your role will involve performing the following tasks: - Extracting text content from the PDFs generated by AEM. Specific focus needs to be placed on extracting numeric data and full paragraphs of text. This mandates a strong proficiency in data extraction and working with textual information within a PDF document. - Following the extraction process, the obtained numeric data and paragraphs of text must be efficiently generated on to a file. This requires a solid understanding of data management and file generation. Ideal candidates should have remarkable skills and expertise working with Adobe Experience Manager, PDF parsing, data extraction, and file gener...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Textual Data Entry Specialist Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project manager, I am seeking a freelancer with a basic understanding of computer systems and chatgpt to assist me with textual data entry tasks. Key Responsibilities: - Accurately inputting textual data into a database or spreadsheet Ideal Candidate: - Basic knowledge of computer systems - Understanding chatgpt - Attention to detail for accurate data entry - Previous experience with data entry tasks would be beneficial Your mission will be to ensure that the data inputted is accurate and defined to ensure proficient project progress. Only diligent and committed freelancers should apply.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Advanced Comp Sci Theory Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced Computer Science professional with special expertise in advanced theories to assist in a video shoot. Module I am looking for- Python, IT system Design, AI in Business, Machine Learning, Deep Learning, Cybersecurity and IT governance, Analytics and Business Analytics. The main purpose of this project is to elucidate complex Computer Science theories in a very technical way, specifically tailored towards specialists in the field. We aim to go in-depth, providing comprehensive insights rather than a broad overview. Your role includes, but is not limited to: - Distilling complex concepts into digestible, engaging video content. - Responding to potential questions from the audience regarding the theories explained. Ideal Skills and Experience: - Deep knowledge...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Create a page like in our existing WordPress site (mockup will be provided). The generated URLs must include the provided tags for each country. The search bar should also be able to change the domain extension according to the selected countries when a URL is entered directly. For example if the user enter with the French and Spanish flags selected, the following tabs will be generated: and We appreciate your interest and look forward to seeing your proposals.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Minimalist Dental Clinic Logo 9 วัน left

  NO AI GENERATED STUFF & MUST READ THE GUIDELINES I need a logo for my new dental clinic viz “Guardian Dental Practice” Aspects that should be considered: The logo should reflect the name/ word Guardian The main initial name “Guardian” should be one or two font sizes bigger than the words Dental Practice The words Guardian Dental Practice should be in one line, besides, however, if these words are used inside the logo, then ‘dental practice’ can be written below the word ‘Guardian’, and everything should be legible You are free to use between capital and small letters It should be simple but especially unique It should not reflect commonality and not at all be common It should not have common figures used by dental clini...

  $36 (Avg Bid)
  SEOpress Expert for Website Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...supplied. This is basically meta optimization using ai tools. Overall, the goal is to propel my website traffic through enhanced visibility - coming to fruition via your SEO expertise. You will be granted SEO access via the WordPress control panel. This is the first of many projects that will be done in the same way using the same tools. Plugins include: SEOPress using the openai api key for ai generated titles and descriptions along with content that will come with the list of included keywords for each page. If this is a fixed rate project then the freelancer will be free to work on their own with no visual oversight. If this is taken as an hourly project then the freelancer will be required to download to screen record their work sessions and it will also track

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา

  ...writers to produce at least 10,000 words of copy each week. You will work closely with an editor in Europe and need to be responsive to email and the occasional phone call. We authorize payment in installments as work is completed and accepted. If we ask for revisions, we will provide added compensation. The necessary details: 1) We work with native English-speakers only; 2) No plagiarism, no A.I. generated copy, no work produced for a prior client (We want only your fresh, original, beautifully crafted work!); 3) Writer must provide plot summaries and chapter outlines; and 4) Demonstrate a professional work ethic! We will conduct a phone interview with finalists, and the successful writer will sign and zealously abide by a contract. Please submit the first three chapters of y...

  $970 (Avg Bid)
  $970 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Notes: 1) AI generated offers will be reported, just be yourself and brief (it's important to know with whom I can commmunicate effectively with) 2) Please answer the questions sincerely instead of asking to chat first We are seeking for an expert in Openrouteservice or PgRouting (preferrably both) to help us setup one of the two. The intended use of the routing engine will be for computing route matrices of up to 10k places (so maximum matrices the size of 100m) at continental scale (all across Europe), for heavyweight vehicles only (trucks). Your responsibility will be to examine both options and decide which of the two constitutes of a better option for our use case. This will come down to which of the two requires less resources (RAM & time) to complete a Route Matri...

  $111 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer who can assist with the archiving of my Gmail email threads directly to my Windows computer. The ideal candidate should have expertise in handling Gmail API or similar tools and be proficient in implementing it on a Windows operating system to achieve the desired outcome. Considering there is no strict timeline for completion, the emphasis will be on ensuring quality and accuracy. Key Project Requirements: - Archive Gmail email threads in both HTML and Structured Excel format. - Ensure the archive is easily browsable and accessible on my Windows computer. - Must have done similar project before, and able to give demo on what was done as output. Practical experience with Gmail API or comparable tools to handle the email exports is a ...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  WhatsApp Auto-Messaging Chrome Extension 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...out in: - Automated messaging: I need it to take care of correspondence on autopilot, freeing up my time for other critical tasks. Furthermore, the extension must be capable of transmitting different message formats. Particularly, I am interested in shipping: - Texting: The bread and butter of any communication, it must seamlessly manage text interactions. - Image messages: Being able to send images through this extension is of equal importance. Note that I don't need a contact management feature in this extension. Experienced Chrome extension developers with a good understanding of WhatsApp API and functionalities will be preferred. If you've worked on similar projects, even better. So, I have this html file as an example: I will use javascript

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  As a content curator, I require someone with a great sense of humor and a knack for spotting funny content to help me out. Your role will involve: - Watching a wide range of comedy and prank videos on YouTube. - Selecting the funniest ones and converting them into bite-sized videos (less than a minute long) using an AI tool I'll provide. - Reviewing the generated short-form videos, cherry-picking the funniest ones, and sending them to me via a Cloud Storage link. Ability to utilize AI tools and experience in content curation are a must. Taste for comedy and strong attention to detail will play to your advantage. Please bid if you're ready to entertain and make people laugh!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  VmWare EsXI Virtualization with Nvidia GPU 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...learning and AI applications. Hello, I bought myself a Dell T5810 workstation computer and added an Nvidia Tesla K40 graphics card/GPU as a second graphics card. It also has an ATI graphics card. I installed VmWare EsXI 6.5 on the computer. The purpose of this is to be able to use both Windows and Linux operating systems on the computer at the same time and to be able to use it with GPU support. When I check it from the list: There is no Tesla K40 model on this list. But there is no ATI Radeon graphics card in the same list, but I can use the ATI card as a GPU and run virtualization without any problems, but when I want to run the virtual computer on the NVidia Tesla K40 graphics card, it gives an error. You can see it in

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  IPTV admin panel + rebrand iptv active code app Want to install xtream ui on my Ubuntu server Then edit 2 features on it . Basicaly by default when creating New Line M3u link will be generated then Extracting username and password from it So to create an user account must get username and password for each one One by one . Requirements : Want to change this feature to active code instead of username and password. Then Can generate n number of codes bulk in one click. Rebrand iptv active code app with owner logo and background working with admin panel

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Opportunity for a Full Stack Developer in Cybersecurity Ventures 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Are you a passionate and independent Full Stack Developer looking for an opportunity to be part of a new project? I am a serial entrepreneur with a successful track record in the realm of cybersecurity applications and company development. I'm seeking a brilliant, efficient, and success-driven developer to be part of the project he/she develo...''. 'T-NinjaTurtles-UI' is a plus. Commit to a minimum of 50% availability, with a preference for those who can contribute more. Immediate Start: As soon as possible. Application process: Due to the growing amount of spoofed profiles I require a video call in freelancer.com and need to see a proof of identification. And if you read until here I want to also highlight that automated A.I. generated applications will ...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  31 คำเสนอราคา

  ...skilled developer with expertise in Python and OpenCV to help me accomplish some complex image processing tasks. The key feature of this project include: - From an analogue tacograph disc, I need to extract the 24h-period chart. - read a tacograph disc image and return the chart points as x,y. - you can't use static positions as this script will be tested against other images. If you have a well-rounded knowledge of computer vision and have worked previously with chart recognition or similar tasks, then this job could be a perfect fit for you. I am eager to see how your skills and experience can contribute to the success of this project. Please include in your proposal any relevant projects you've completed which demonstrate your ability to accomplish the tas...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I require an expert to paraphrase my computer science thesis, with a key goal of reducing the similarity index to less than 10%. My thesis is admittedly substantial, falling between the 50-100 page count, so I'm not underestimating the volume of work involved. The ideal candidate for this task should have: - A background in Sciences: Since the text is centered on science, it'd be advantageous if you have a great understanding of scientific terminologies and concepts. - Exceptional Paraphrasing Skills: The main objective is to reduce the similarity index, so the individual should be adept at changing the structure of sentences and using synonyms without changing the original meaning. - Proficiency in Plagiarism Checking: You should be familiar with using advanced plagiar...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Enhance 4 images for giclee print 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a tif file with a design. I need to extract 4 pictures from that tif, enhance the resolution (with AI) so it is ready to print at 50см х 50см, harmonize the images so they look well together as a set.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  IPTV admin panel + rebrand iptv active code app Want to install xtream ui on my Ubuntu server Then edit 2 features on it . Basicaly by default when creating New Line M3u link will be generated then Extracting username and password from it So to create an user account must get username and password for each one One by one . Requirements : Want to change this feature to active code instead of username and password. Then Can generate n number of codes bulk in one click. Rebrand iptv active code app with owner logo and background working with admin panel

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...seeking a capable computer forensic analyst with proficiency in handling security issues on Mac OS. Your main responsibilities will include: - Performing an in-depth malware analysis. - Promptly responding to, and managing an alleged hacking incident. - Initiating a comprehensive computer investigation, to understand and mitigate potential breaches. Expansion on the tasks at hand: 1. Malware Analysis: Identify and analyze any malicious software that our Mac OS system may have been exposed to. Your analysis should provide insights into the malware's origin, functionality, and damage. 2. Incident Response: Assist me with managing this potential hacking incident. Implement effective strategies to limit the damage, preempt further attacks, and lead recovery efforts. ...

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  TikTok Followers Boost 6 วัน left

  ...short period of time. More specifically, I want to gain between 1,000 to 5,000 followers. Key Goals: - Increase followers count: I'm looking to gain between 1,000 and 5,000 new followers. - Broad geographic reach: These followers can come from anywhere across the globe. No specific region is targeted. - Specific age group: I'm targeting a mature audience on TikTok. Thus, the successfully generated followers should principally constitute of those aged 30 and above. Ideal Candidate: - Having a strong grasp of TikTok algorithm. - Previous experience in rapidly and organically increasing a client’s TikTok following. - Familiarity with tactics that resonate with the TikTok users aged 30 and above. - Having a global reach or knowledge on attracting an internationa...

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon One liner Python script to generate AWB 6 วัน left

  Repair below python script to generate response 200 import requests import json # Replace 'your_token_here' with your actual JWT token headers = { 'Content': 'application/json', 'Authorization': 'authkey_here_will_do_ourself' } # Replace...details as required }, "Consignee": { # Add consignee details }, "Services": { # Add service details }, # Include other fields as necessary } response = ('', headers=headers, data=(payload)) if response.status_code == 200: print("AWB Generated Successfully") print(()) else: print(f"Failed to generate AWB. Status code: {response.status_code}") print()

  $12 (Avg Bid)
  การันตี
  Fully Automatic Colloidal Silver Generator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the most advanced colloidal silver generator available today. User might have no knowledge of chemistry or electronics so, these skills should not be required to make perfect colloidal silver every time. Generator might contain a microprocessor unit and at least a 3 inch touch screen which brings computer controlled precision and versatility to the process and greatly simplifies operation. it Will offer unrivaled accuracy and versatility together with unparalleled ease of use. Its internal computer together with its custom hardware Will precisely measure the amount of silver removed from the electrode so the generator should knows exactly when to turn off power to the electrodes giving the exact amount (mg/L) of silver selected from its menu. Should be 'Set it and F...

  $590 (Avg Bid)
  $590 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  One liner Python script to generate AWB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Repair below python script to generate response 200 import requests import json # Replace 'your_token_here' with your actual JWT token headers = { 'Content': 'application/json', 'Authorization': 'authkey_here_will_do_ourself' } # Replac...details as required }, "Consignee": { # Add consignee details }, "Services": { # Add service details }, # Include other fields as necessary } response = ('', headers=headers, data=(payload)) if response.status_code == 200: print("AWB Generated Successfully") print(()) else: print(f"Failed to generate AWB. Status code: {response.status_code}") print()

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  As an experienced product manufacturer, I am seeking a technical writer skilled in creating assembly instructions and product documentation for Medical Instrument and Consumables. I require a sophisticated command of the IEEE writing style guide. Tasks to accomplish: - Writing clear and comprehensive instructions for Instrument assembly. The target audience would likely have an ...with a strong understanding of Instruments. - Should have previous experience in creating in-depth technical instructions and an understanding of the IEEE style guide. - Exhibits a good sense of guiding intermediate level users through potentially complex processes. By bidding on this project, you demonstrate that you can use the IEEE style guide effectively and truly grasp the ins-and-outs of computer t...

  $100 (Avg Bid)
  NDA
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Creating TikToks for my small shop. (only photos, no videos) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ONLY EU/CA/USA (no bots please...I am looking for a young person who will generate images in the DALL-E tool from OpenAI (I provide access, but if someone has it already, it is a big plus) and create TikToks (only from photos, no videos) for my website florablocks .com. Requirements: - about an hour a day (4-8 simple posts a day) - ability to use TikTok (plus if also ChatGPT/DALL-E) - knowledge of current TikTok trends - creativity and sense of aesthetics - knowledge of English I pay USD 0.05/1000 views + USD 1/week (USD, EUR or PLN) (TikTok pays up to USD 0.03/1000 views and only to accounts with over 10,000 followers. So in my case, the conditions are very favorable) For more information, please contact me here or on IG: florablockss Below are examples of AI-generated ph...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...the temperature of my cold room from anywhere using a mobile app, even if I am not near my cold room. - Energy Consumption Monitoring: Also, the system should have an energy consumption monitoring feature. This will allow me to more effectively monitor and manage the energy usage of my heating and cooling systems. This project should be connected to a web server with mysql and controlled via computer, it should have its own application for ios and android. special electronic board design will be required for the project The ideal freelancer for this job will have significant experience in designing and implementing industrial automation systems, a solid understanding of climate control systems and strong skills in energy management technologies. Familiarity with mobile appli...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient craftsman with a background in product design and manufacturing, ideally with experience in working with plastic materials. As the task involves creating a dual GPU fan shroud, understanding computer hardware is an added advantage. Here are the key requirements for the project: • Material: I will be 3D printing the resulting project • Design: The design should be simple and straightforward. As I have signified a preference for a plain surface, no additional branding, symbols, or visual augmentations are required. Please ensure you can meet these specific criteria before bidding. The successful candidate will be able to demonstrate similar projects from their portfolio. I have two NVIDIA Tesla P40 which are 100mmx40mm rectangular shape...

  $151 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Document Typing & Formatting Required หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an experienced typist to develop two professional quality documents for me. I don't own a computer, making it challenging for me to execute the task, which is why a skilled expert in this area would be of great assistance. Key Duties: - Typing and formatting two information sheets. - Create a solid structure that allows the content to flow smoothly. - Include necessary adjustments to ensure professional quality. Skills and Experience Required: - Proven track record of efficiently typing and formatting documents. - Knowledge of WordPerfect or compatible software. - Strong attention to detail. - Excellent formatting skills. I encourage those with relevant experience to apply. Prove your proficiency by detailing your past experience related to typing an...

  $17 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  As the owner of a one-truck business, a sole proprietorship in Colorado, I urgently require help to manage my bookkeeping and finances. An ideal freelancer for this job would have previous experience and proven skills in the following areas: * Basic Accounting: I need assistance with tracking the income generated by my business and the expenses incurred. Categorizing and separating out any personal expenses. A good understanding of accounting in the context of a small business is essential. * Bank Statement Management: an important part of this job will involve handling my bank and credit card statements. You'll need to regularly review these, identifying and reconciling any discrepancies promptly. The perfect candidate should be detail-oriented, organized, trustworthy, an...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน computer generated images ชั้นนำ