ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 computer security งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมแฟลชหรือเขาเรียกอีกอย่าง ว่า computer-assisted instruction รับทำทุกบทเรียน ทุกวิชา

  $1666 (Avg Bid)
  $1666 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert ethical hacker to perform detailed penetration testing on my iOS mobile application. Key responsibilities will include: - Conducting in-depth penetration testing: your task is to...risks. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in ethical hacking - Proficiency in penetration testing techniques - Familiarity and experience with iOS mobile applications - Thorough understanding of iOS security measures and potential vulnerabilities The goal of this project is to ensure the security of our iOS application, leaving no stone unturned in the pursuit of potential pitfalls in our cybersecurity measures. Your expertise in ethical hacking and penetration testing will be essential in assisting us to ensure the integrity of our application'...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...rent or money collected from these two lots. C6 tenants pay $600.00 each month and Homeowners in singlewide pay lot rent of $300.00 monthly. Buyer agrees to honor all current leases that tenants are currently under and agrees to renew their leases as long as money is paid on time and all regulations and rules of community are followed. Buyer is responsible for electric bill that runs the well and security lights. also responsible for dumpster bill. This property sold as is and will be binding upon signing. buyer pays any closing cost - Clear, precise Consequences of Defaulting on payments. In particular, if the buyer defaults the agreement will be voided with all rights returning to me (the seller), and the buyer will lose all ownership rights. Ideally, you will possess stron...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need an experienced fintech app developer who has previously crafted fintech applications. This project will entail building an app across three platforms - iOS, Android, and Web. The key features of the app should include: - Account Management - Payment Processing - Financial Analytics Security is paramount for this project, with advanced encryption being a non-negotiable requirement. Ideal candidates should show: - Proven track record in fintech app development - Robust knowledge of secure software development - Proficiency in mobile and web-based platforms - Previous work with advanced encryption

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I seek a creative individual to help me with branding a computer shop. My shop specializes in selling the latest computers and accessories, targeting individual consumers. As my shop aims to exude a futuristic theme that is tech-focused, ideal candidates need to be plasma-packed with innovative ideas and skills. Key Duties: - Brainstorm names conveying tech-forwardness. - Provide rationale for potential names. The right freelancer for this project: - Has experience in branding, particularly in tech. - Possesses a strong understanding of our target audience. - Demonstrates creative thinking and problem-solving abilities. I look forward to proposals showcasing relevant work samples. Let's bring this futuristic computer shop to life together!

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient developer to bring my vision of a second-hand item website to life, with a built-in SQL database. Key Features: - A secure login and authentication system based on email and password. The chosen developer should have experience in creating secure systems to prevent unauthorized access. - A second-hand item listing and viewing system. Every item listing should in...interface and experience is crucial. - An intelligent search and filter system that includes keyword search and category filter features. Having prior experience in creating such search mechanisms would be a significant advantage. In summary, I need a freelancer who's adept in website development, SQL databases, has a keen eye for user interactions, and understands the intricacies of syst...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Ambulance Services App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...verification of information and handling of emergency contact details. 3. **Data Analytics:** Analytics for tracking app usage, response times, user feedback, and other metrics to improve service quality. 4. **Feedback and Rating System:** Allow users to provide feedback on their experience and rate the service to maintain high-quality standards. ### Technical Considerations: - **Security:** Implement strong security measures to protect sensitive user data, including encryption and compliance with healthcare regulations. - **Scalability:** Design the app to handle a high number of simultaneous requests without performance degradation. - **Accessibility:** Ensure the app is accessible to users with disabilities, following best practices for accessibility. This list covers...

  $962 (Avg Bid)
  $962 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  End-to-End E-commerce Website for Manufacturing Procurement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...catalog management, including the ability to add/edit/delete products, categorize and specify products, and attach links to CAD based product drawings * User review and rating system, for better client engagement and trust-building * An integration of marketing features such as pop-ups during the user journey On the user experience end: * Account creation with OTP based verification to ensure security * Storage of user data, behavior data, and order history for personalized touchpoints For the transactions, I require support for the following methods: * Credit/debit cards * UPI * Net Banking Please have a look at to understand what I'm looking to develop. Ideal candidates would have an extensive background in e-commerce website design and development

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...notification features for consultations. 3.2 Appointment Booking: Develop an intuitive appointment booking system for patients. Include a calendar interface with available time slots. Send confirmation and reminder notifications to patients and providers. 3.3 Electronic Health Records (EHR): Create a secure database for storing patient health records. Implement role-based access control for data security. Include features for updating and retrieving health records. 3.4 Live Chat: Integrate a real-time chat functionality for instant communication. Ensure encryption and data privacy for all chat interactions. Implement notifications for incoming messages. 3.5 Provider Profiles: Develop detailed profiles for healthcare providers. Include qualifications, specialties, and patient ...

  $90 / hr (Avg Bid)
  $90 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a talented web developer to create an e-commerce site for listing physical products. Main features of the site should include: - Product listing: An effective product listing interface, ensuring that products are displayed attractively and details are easily accessible. Ideal Skills: - Previous experience in creating an e-commerce site, preferably ...include: - Product listing: An effective product listing interface, ensuring that products are displayed attractively and details are easily accessible. Ideal Skills: - Previous experience in creating an e-commerce site, preferably with a focus on physical product listing. - Knowledge in user-friendly website design to facilitate easy navigation and purchase. - Excellent understanding of web security to ensure safe online tra...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Gmail Business Pack Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking an experienced professional to configure my email id to a cloud server using Gmail's Business Pack service. - Email Provider & System: I am currently utilizing Gmail as my email service provider with ...experienced professional to configure my email id to a cloud server using Gmail's Business Pack service. - Email Provider & System: I am currently utilizing Gmail as my email service provider with an IMAP setup. - Desired Features: My primary focus is on bolstering security. I require the configuration to meet advanced security standards. Ideal freelancers should possess a strong background in email server configuration, with specific proficiency in Gmail Business Pack. Familiarity with IMAP setups and enhanced security...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create a mobile-friendly, cross-platform form. Here's what I am primarily looking for: - Compatibility: The form must work smoothly on both iOS and Android devices. - Function...- Functionality: The primary feature of the form will be to collect survey responses, including multiple-choice and yes/no questions. In addition, the form should handle file uploads for submitting photos and documents. - Security: The form's data won't involve encryption at this point. However, basic security measures are expected to prevent unauthorized access. The ideal specialist for this project should have experience in mobile app development, particularly within iOS and Android ecosystems, and a strong understanding of form functional...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  High-Accuracy Python-based Face Recognition -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a developer experienced with Python to engineer a high-accuracy face recognition system, aimed at security surveillance. Key requirements include: - High accuracy: The system should be able to correctly identify faces with 95-100% accuracy. - Light adaptability: The system should be efficient in different lighting conditions, including low light. Ideal skills for the job involve a thorough knowledge of Python and proven experience in developing face recognition systems. A solid understanding of light variations and face recognition precision is a must-have. Please provide previous projects or proof of your capabilities in this field when bidding.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Java 11 Software Installation Assistance 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a knowledgeable freelancer to guide me through the installation of a software program that needs Java 11 or more. - Verify Java Installation: Firstly, I'm uncertain if my Windows computer has Java 11 or a higher version installed. The chosen freelancer must aid me in verifying this. - Software Installation: If Java 11 or above is already installed, the freelancer will then guide me through the installation process of my software. - Administrative Rights: Note that I do hold administrative rights on my computer. Skills and Experience: Ideally, the freelancer should have experience with software installation, particularly with Java-related applications, and be familiar with the Windows operating system. Excellent communication skills to guide through each ste...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Gojek App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for a diverse user base. Rating and Review System: Include a robust rating and review system for users to provide feedback on services. Admin Panel: Develop a comprehensive admin panel to manage users, services, payments, and analytics. Technical Requirements: The app should be scalable to accommodate future updates and expansions. Compatibility with both iOS and Android platforms. Ensure security measures to protect user data and transactions. Ready-to-Integrate Back End: Our back end is fully prepared and ready for seamless integration. Provide details on the technology stack used in the back end. Timeline: Provide a realistic timeline for the development, testing, and deployment phases. Budget: Indicate your proposed budget for the entire project, inclusive of all feat...

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Im looking for help with admin from somone based in bali 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a reliable and efficient individual to provide on-site administrative support for my business in Bali. The ideal candidate should have excellent organizational and communication skills, as well as attentio...organizing data into spreadsheets or databases. - Email management: Sorting and responding to emails, organizing folders, and filtering spam. - Appointment scheduling: Coordinating and scheduling appointments, meetings, and events. Requirements: - Availability for less than 10 hours per week. - Ability to work on-site in Bali. - Strong organizational and time management skills. - Proficient in using computer software and applications for data entry and email management. If you are based in Bali and have experience in administrative tasks, please apply for thi...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  In-Depth NET Framework Comparison - (READ THE DESCRIPTION CAREFULLY) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an experienced developer, I'm in search of a tech-savvy professional to evaluate and compare the framework's performance, scalability, and security. I need: - A comprehensive comparison document: This should detail why is better or worse than similar .NET frameworks. It should fully cover aspects such as performance, scalability, and security. - A simple sample project: Ideally, this project will showcase the framework's capabilities. Specifically, please demonstrate authentication and authorization, CRUD operations, and its integration with a database. The focus of this project should be to illustrate why is a good or not-so-good framework. - Familiarity with .NET Core: Given that this project is about , experience with .NET Core technology stack wil...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...infrastructure Expertise: - Deep understanding of AWS and cloud-based architectures - Ability to design scalable, reliable and high-performance infrastructure for Saas architectures Architecture - Deep understanding of Security, Data processing/isolation, and Scalability - Knowledge about open-source code and implementation API Design and integration - Skills in designing robust and well-documented APIs for both internal and external use. - Ability to integrate with third-party services and APIs to enhance the functionality of the SaaS platform. Security Awareness: - Strong knowledge of security best practices, including data protection, authentication, authorization, and encryption. - Awareness of compliance requirements relevant to SaaS platforms (e.g., GDPR, HIPA...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am seeking a creative and experienced logo designer to create an engaging logo for my lab, NeuroTech Innovations. My lab focuses on neurotechnology research and development. We create innovative solutions for brain health, including neurostimulation devices and brain-computer interfaces, with the goal of improving the lives of individuals with neurological conditions. Key Requirements: - Experience in designing logos that are both text-based and icon-based, or a combination of both. The ideal designer needs to be flexible in their design approach and be able to incorporate versatility into the final product. - Familiarity and confidence in utilizing a wide palette of colors, however, emphasis should be on blue, green, and red. Nevertheless, if you think other colors w...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก

  I'm in need of an experienced mobile app developer, preferably versed in Android development, to craft an app for my team to share information more efficiently. Key requirements include: - The app ... Key requirements include: - The app needs to cater solely to Android devices. - It should possess a user-friendly interface for easy usage. - The primary function of this app is for information sharing among team members. Ideal Skills: - Proven experience in Android app development. - Familiarity with cloud services for real-time info-syncing. - Strong UI/UX skills. - Good grasp of data security and privacy principles. The goal is to have an app that will enable clear and efficient information sharing within my team. Your input on ways to enhance functionality will be high...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Network & Application Security Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a highly skilled cybersecurity specialist equipped to perform vulnerability assessments. Your primary areas of focus will be: • Network Security • Application Security A keen eye for identifying potential risks and implementing corrective measures is required to prevent and mitigate threats. Offered success will be reliant on the following certifications: • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) • Certified Ethical Hacker (CEH) Significant experience in these mentioned domains is anticipated. Let's secure our digital environment together.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need an experienced developer with a good grasp of both Amazon Web Services and Mesh Central Open Source Software. This project entails: - Setting up Mesh Central on AWS. - Implementing an advanced level of configuration and routine management tasks. Although routine tasks weren't specified, it's expected that you have a strong understanding of what this role typically entails - such ...typically entails - such as constant system monitoring, routine system backups, and regular software updates. Key skills required: - Proficiency in AWS - Experience with Mesh Central Open Source Software - Exceptional configuration and management skills - Demonstrated ability to handle routine server management tasks I look forward to seeing how we can best enhance our system's perform...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Developer Needed for a Twitter Account Management Software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...across multiple accounts simultaneously. Key Requirements: Proxy Support: The software must support the use of proxies to ensure the safety and anonymity of each account. Scalability: The software should be designed with scalability in mind, allowing for the addition of more accounts or the integration of additional features in the future. Security: Ensuring the security and privacy of the account information is paramount. The software must include robust security measures to protect user data and prevent unauthorized access. Qualifications: Proven experience in developing similar social media management tools or platforms. Experience with implementing proxy support in applications. Ability to create a user-friendly interface while ensuring the software remains ef...

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  WordPress Cleanup & On-Page SEO Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require ...attacks which it has recently experienced. I also need skilled implementation of on-page SEO for 6 specific keywords. Key tasks include: - Improving site loading speed - Fixing and preventing broken links - Enhancing page design/layout for better UX - Beefing up site security to prevent future drive-by attacks - Implementing on-page SEO for my chosen keywords (Rätsche/Rätschen, Holzrätsche/Holzrätschen, Holzratsche/Holzratschen, Ratsche/Ratschen) Ideal freelancers should have proven expertise in WordPress site cleanup, security enhancement, and on-page SEO optimization. Past experience in dealing with similar projects would be highly appreciated. Please include relevant examples in your bid. The existing website: BN: ruedisue PW: eTCY3UW...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...system and application files. The backup will be stored in a cloud storage. Having any experience in handling various cloud storage providers will be ideal. Familiarity with different file types and knowledge about secure data backup practices is crucial. Key skills and experience required: - Backup and restore of data - Handling diverse devices and file types - Cloud storage management and security - Knowledge of system and application files After the first backup for all the systems is completed a weekly incremental backup needs to be a rather quick process and will at least at first be made by the worker in question and the weekly payment must be decided beforehand. The job must be done remotely by the worker and might be done while I monitor the activity via the Inter...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Implement SMS 2FA to Nuxt Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned developer who can integrate a two-factor authentication (2FA) using SMS into my existing Nuxt application. The current authentication process involves email and passwords, and I want a layer of security added with mandatory 2FA for all users. Details: * Implement SMS-based 2FA for all user accounts * Ensure a smooth and secure transition without disrupting the current authentication process Ideal Candidate: * Experience in developing applications * Proficiency in JavaScript, Vue.js, and Node.js * Understanding of cybersecurity and user authentication processes * Proven track record with implementing 2FA, especially SMS-based methods Your collaboration in this project will help make this platform more secure for our users.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  ACT Portal: Preparation, Registration, Tracking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The centre of this project is the creation of an accessible, easy-to-use online portal primarily designed for ACT test preparation, registration, and score tracking. Key Features: - User Registration and Login: Implement a secure login system, ensuring user data is protec...navigation friendly layout that won't confuse or distress users. I'm after simplicity and user-friendliness without compromising on functionality. - Responsive Layout: It's crucial that the portal is designed responsively, ensuring that users can access it effortlessly on all mobile devices. Ideal skills for the job include proficiency in web development, UI/UX design, mobile-responsive design, security systems, and effective communication. Prior experience in educational portal developme...

  $1099 (Avg Bid)
  $1099 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...business that primarily serves as a customer support interface. - PURPOSE: The primary aim is to provide robust customer support while articulating the range of services we offer. It should be an avenue for our customers to connect with us promptly and conveniently. - SERVICES: The website should clearly highlight our key areas of expertise, which includes Managed IT services, Cloud services, and Security services. Precise descriptions and relevant information for each service should be presented in an easily navigable format. - SUPPORT & CONTACT: I want customers to have numerous options to seek support or contact us through the website. This should include an efficient live chat feature, an accessible contact form, and visibly displayed phone numbers. Ideal candidate...

  $1239 (Avg Bid)
  $1239 การประมูลเฉลี่ย
  154 คำเสนอราคา

  I'm encountering issues when accessing files and folders through my local network on FreeNAS. As such, I am in need of an expert technician who can troubleshoot and access the files on FreeNas from my windows 11 Pro operating system home computer, ensuring smooth operations in the future. Both FreeNAS and the Home Computer are connected to the Router by Ethernet cable Key tasks involved include: - Diagnosing and resolving the difficulty in accessing files/folders The ideal candidate should possess an in-depth knowledge of local network operations, proficiency in the workings of a FreNAS system, and outstanding problem-solving skills in information and network troubleshooting. Experience in similar projects is also highly beneficial.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Facial Expression-based Mental Health Detection App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...concerns. It should have a high accuracy rate of 95% and above. - Broad mental health focus: The system should be able to identify signs of depression, detect symptoms of anxiety, and monitor stress levels. - Ease of use: The user interface needs to be extremely user-friendly, with clear instructions and guidance. Ideal candidates for this project are likely to have a strong background in both computer vision and machine learning, with experience in health applications being a significant boost. Experience with Android app development is required, and familiarity with emotion recognition technology would be highly advantageous. To conclude, my primary goal is to create an effective tool that can aid individuals in comprehending their mental health through advanced facial express...

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Advanced Apple HomeKit Automation Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... kelvin range, voice) temperature, and security features. - Integration with devices such as Lutron, Meross and others as may be necessary. Functionality with these devices should include control over switches, smart locks, presence / motion sensors, Ring cameras, room thermostats, linking to Air Source Heat Pump and under floor heating, driveway gates, smoke alarms and a well-defined API for extended integrations. Ideal freelancers for this project will have experience with home automation systems particularly Apple HomeKit, Lutron, and Meross. They should also have a well-rounded understanding of device integration, automation, and API's. Detailed knowledge of integrating and controlling assorted smart home elements such as lighting, security features, thermost...

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  IP Camera Desktop Remote Access 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of an experienced professional with an understanding of NO-IP and DDNS, as applied to IP Security Cameras. Here's what I am looking for: - Primary function: Develop a 'How To' set of instruction that allows the initial programming and setup, for remote access (WAN) to an IP Camera in a remote location. - The camera will be connected to the internet via a Mobile Broadband Router with a Dynamic IP address. - In general, control will be from a PC running Windows software and standard Web Browsers. - My goal is to be able to access, control and use the admin menus of these cameras by connecting directly over WAN.

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Partnership Banner Design 2 วัน left

  Need a partnership banner like the one in the example, It should say $BLOCK X $FEDAI under $BLOCK should say Web3 Web Browser and under $FEDAI should sayA dvancing information security and data privacy in the AI realm. Dive into our world of decentralized learning and discover how we're shaping the future of AI. Links to $BLOCK Website: Twitter: Telegram: Links to $FEDAI

  $35 (Avg Bid)
  การันตี

  As a seasoned Data Scientist and Machine Learning expert, I'm strongly positioned to assist you in developing a game-changing website for real-time EEG data collection, analysis, and transmission – precisely what your project necessitates. Over my 5+ years of experience, I have honed my skills in big data analytics, statistical modeling, and computer vision which are crucial in extracting valuable insights from dense EEG data. Harnessing the capabilities of Python and MATLAB for advanced analytics has been second nature to me; I will extend this expertise to integrate your system seamlessly with ThingSpeak for secure data storage and efficient analysis. What differentiates me is not just profound technical proficiency but a proven track record of delivering robust, cutti...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled 3D designer specializing in jewelry to create a computer-aided design (CAD) for a silver pendant necklace. (the project is 1 pendant for now) Tasks include: - Create a detailed and accurate 3D design - Rendering the design in silver - Ensure the design is achievable in real-life production Designers with experience in jewelry CAD design, particularly with pendant necklaces, are ideal for this project. Knowledge in using materials for rendering, specifically silver, is also a plus. The designer should be capable of following design specifications, working with precision, and showcasing the subtle details on the pendant. Please share your portfolio showcasing your previous designs of jewelry, particularly in silver and pendants.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled 3D designer specializing in jewelry to create a computer-aided design (CAD) for a silver pendant necklace. (the project is 1 pendant for now) Tasks include: - Create a detailed and accurate 3D design - Rendering the design in silver - Ensure the design is achievable in real-life production Designers with experience in jewelry CAD design, particularly with pendant necklaces, are ideal for this project. Knowledge in using materials for rendering, specifically silver, is also a plus. The designer should be capable of following design specifications, working with precision, and showcasing the subtle details on the pendant. Please share your portfolio showcasing your previous designs of jewelry, particularly in silver and pendants.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Digital Forensic Evidence Extraction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a proficient digital forensic expert to extract and analyze key pieces of evidence from a computer's hard disk to support a legal case. The job primarily involves: - Extraction of a forensic copy of the hard disk - Identification and analysis of the source of a security breach - Verification of suspicious activities, particularly modifications to the admin password on the server The desired freelancer should possess a strong understanding of digital forensic investigation, security breaches, and indicators of compromise. They should be highly skilled and experienced in working with various digital evidence types, particularly within a legal context. Experience in disclosing unauthorized access attempts and addressing malware infections would be a plus.

  $1249 (Avg Bid)
  $1249 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for a dedicated part-time mailroom clerk who can also support our Human Resources Department. Primary Tasks: * Sorting incoming mail * Preparing outgoing mail These tasks involve handling a low volume of around 1...support our Human Resources Department. Primary Tasks: * Sorting incoming mail * Preparing outgoing mail These tasks involve handling a low volume of around 15 pieces of mail per 2-4 times weekly. Additional Responsibilities: * Data entry * Offering support to our HR department Ideal candidate is detail-oriented, prompt and has previous experience in a similar role. Proficiency in basic computer programs and data entry skills are a plus. Applicants with previous HR support experience will be given preference. Apply now if your skills match these req...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  owerShell Script: Importing Users to Active Directory Objective: Create a script to import users into Active Directory placing each user in the correct OU and Security Groups for their department. Create the OU and Security Group matching the department name and store the security groups within the related OU by name. Create the OU and Security groups required from the imported data. Prompt the user for the pathfilename of the file to import. Ensure you specify each user to change their password at next login and enable each account after creation. Recommendations: All work must be performed using PowerShell v7 on your Windows Server virtual machine. All screenshots and related files will be submitted via Blackboard and named correctly. Incorrectly named...

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Medical interpreter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  LATAM ONLY Role Description This is a full-time remote role for a Medical Interpreter. The Medical Interpreter will be responsible for interpreting conversations and texts between patie...if necessary. Qualifications • Fully proficient in English and Spanish • Demonstrated expertise in interpreting or translating • Strong communication and interpersonal skills • Experience in a healthcare or medical setting (not exclusive) • A Bachelor's degree in interpreting, translation, or a related field is preferred • Good cultural awareness and sensitivity Requirements • Core i3 computer with a minimum of 6 to 8 GB of RAM • Stable internet with a minimum of 6 Mbps upload and download • Availability to work from Monday to Saturday ...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  DevOps & Software architect needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...infrastructure Expertise: - Deep understanding of AWS and cloud-based architectures - Ability to design scalable, reliable and high-performance infrastructure for Saas architectures Architecture - Deep understanding of Security, Data processing/isolation, and Scalability - Knowledge about open-source code and implementation API Design and integration - Skills in designing robust and well-documented APIs for both internal and external use. - Ability to integrate with third-party services and APIs to enhance the functionality of the SaaS platform. Security Awareness: - Strong knowledge of security best practices, including data protection, authentication, authorization, and encryption. - Awareness of compliance requirements relevant to SaaS platforms (e.g., GDPR, HIPA...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน computer security ชั้นนำ