ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 computer security งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วิศวกรงานระบบ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ต้องการวิศวกรงานระบบ cctv, access control, telephone, internet, turnstile, data center, fire alarm คุณสมบัติ 1. ออกแบบ, ถอดแบบ, งานระบบสื่อสาร ระบบ security 2. ประเมินหน้างาน 3. ทำใบเสนอราคา, ประสานงาน suppliers 4. ควบคุมงาน, ควบคุมช่าง 5. ไม่ต้องประจำออฟฟิศ, ทำงานที่บ้านได้ แต่ต้องออกหน้างานเมื่อต้องประเมินราคา หรือต้องเข้าควบคุมงาน 6. โบนัสจากโปรเจคที่คุม สนใจติดต่อ คุณหน่อย (Removed by Freelancer.com admin)

  $444 (Avg Bid)
  $444 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP US GROW OUR BUSINESS. THIS WILL BE OUR PILOT BATCH. IN CASE YOU ARE INTERESTED IN SHOWING THE WORLD THAI CULTURE AND CITY THEN PLEASE MAKE THE BEST USE OF THIS CHANCE. Our Expectations: Have a great body and being a fit person who goes to gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Sp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker 2. AXELOS: ITIL Foundation

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ออกแบบสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมแฟลชหรือเขาเรียกอีกอย่าง ว่า computer-assisted instruction รับทำทุกบทเรียน ทุกวิชา

  $1666 (Avg Bid)
  $1666 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ผมสามารถช่วยเหลือเรื่องการลง Windows OS, setup computer, สามารถออกแบบ specification of computer สามารถสอน computer เบื้องต้นได้

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Infrastructure Engineer Partner หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหาทีมงานที่มีความรู้ทางด้าน AD Migration , Email Security , Backup Solution เพื่อบริการลูกค้า

  $588 (Avg Bid)
  $588 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I require a comprehensive research paper addressing detections of harmful language usin...machine learning algorithms, with a focus on advanced-level understanding. Specific areas the paper should cover: - Low resourced languages - Detail the data collection process, methodology and social impact Please ensure this work extends beyond the surface to deliver specialized, expert-level insights. It should ideally be written by a freelance professional with an extensive background in computer science, specifically in natural language processing and advanced machine learning algorithms. Having previous writing experiences in ML academic papers is an added advantage. There are a set of key criteria outlined in the attached files. We can have a quick kick off call to go through what is...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), and Wireless networks is a must. Experience with Cisco equipment (Routers, Switches, Firewalls, IPS) and SolarWinds for network management essential. -Specific Tasks: The tasks involve setting up robust network infrastructure, ensuring the network remains functional and resolving any issues that arise, and implementing security measures to safeguard the network from potential security breaches. -Device Integration: The network will incorporate multiple devices such as Cisco Router, Switch, Firewall, IPS and SolarWinds for network monitoring, hence a working knowledge of these devices is necessary. The ideal candidate for this project will have a proven track record in network engineering, specifically with the above-mentione...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Crypto Trading Telegram Bot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...integrated into my current trading setup. Key features of the bot: - Execution of trades: The bot is the primary function I'm interested in. It should be able to buy/sell cryptocurrencies on various exchanges based on specific parameters I'll provide. - Integration: The bot should be able to work with a variety of exchanges and APIs to facilitate trading. - Security: As this bot will be handling financial transactions, a high level of security is essential. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing Telegram bots, especially those related to crypto trading. - Proficiency with various cryptocurrency exchanges and APIs. - Strong understanding of the cryptocurrency market and technical analysis. - Proven track record of developing secure and reliable...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  AWS Security review 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Apparently, my AWS account is hacked, and this caused unjustified costs. I need to know what went wrong, I want to fix that and I want, and I need to know how did this happen?

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Automation using Arduino & BBC Micro:bit 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Arduino and BBC Micro:bit devices and I'm seeking a skilled freelancer to help me connect them for a home automation project. Key Responsibilities: - Implement a system that can control lighting, monitor temperature and provide security surveillance - Ensure the system can be powered using solar, wind, battery and be connected to the internet. The ideal candidate should have experience in: - Arduino and BBC Micro:bit programming - Home Automation projects - Solar and wind energy integration - Internet of Things (IoT) connectivity - Strong understanding of security surveillance systems Your role will involve setting up a reliable, efficient and user-friendly home automation system. The ability to integrate multiple power sources and ensure the system is internet-co...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  My situation involves a sticky situation with my manager, where ...ethical hacker who can assist with: - Extracting sensitive information - Monitoring specific communications In particular, I need services centered around retrieval and monitoring of: - Emails - Text messages The ideal candidate for this project would have: - Provable experience in ethical hacking, especially data extraction from multiple communication channels - Strong knowledge of digital security and cyber laws - Incisive problem-solving skills, attention to detail and utmost discretion. - Accountability and prompt communication I am not under any time constraint, hence, quality over speed is preferred. This project requires a high level of confidentiality and expertise, so I urge only qualified individuals...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...compatibility. Product Management: Implementing features for easy product catalog management, including categories, attributes, pricing, images, and inventory management. Shopping Cart and Checkout Process: Developing a seamless shopping cart experience with features like add/remove items, wishlist, and a streamlined checkout process with multiple payment gateways and shipping options. Security: Implementing robust security measures to protect customer data, transactions, and sensitive information using SSL certificates, encryption, and compliance with PCI-DSS standards. Search Engine Optimization (SEO): Optimizing the website for search engines to attract organic traffic through techniques like keyword optimization, meta tags, sitemaps, and mobile-friendliness. Analy...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Azure Virtual Desktop/VM Optimization Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...•Extensive experience with Azure Virtual Desktop and VM optimization. Proficiency in cost-saving strategies and performance balancing on Azure. Expertise in configuring email automation protocols using Power Automate. •Ability to create automated schedules for VM operations (1 hr, 3hr, 5hr, 8hr, 12hr, and simple on/off). Familiarity with tools and techniques. Automatic Scaling, automated Backups, security improvement, monitouring outputs, seperate drive isolated for SharePoint/OneDrive links. Responsibilities: Assess and optimise current virtual desktop/VM setup for cost savings and performance improvements. Implement and configure protocols for email automation and VM operation scheduling. Develop and implement scripts for automated VM operation based on predefined t...

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 & Purview Security expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Microsoft Purview Security Implementation Expert to enhance the security of our company's intellectual property on SharePoint and Azure servers. The goal is to ensure comprehensive protection from unauthorized access and sharing, including: - Preventing screen shots and screen recordings (except for Teams screenshare). - Blocking unauthorized emailing and local saving of specific documents. - Ensuring documents can only be accessed and opened on company systems (Azure VMs and physical PCs). Requirements: Proven experience with Microsoft Purview and Azure security configurations. Expertise in implementing DLP (Data Loss Prevention) policies. Ability to configure and enforce security measures on SharePoint and Azure environments.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...Enable basic user registration and login. - Allow customers to save products to wishlists. 5. Content Management System (CMS): - Use a CMS like WordPress for easy management. - Manage product lists and categories easily. 6. SEO and Marketing Integration: - Optimize the site for basic SEO. - Integrate tools for email marketing and social media. 7. Security and Compliance: - Implement SSL encryption for security. - Ensure compliance with data protection regulations like GDPR. 8. Additional Features: - Add a basic product review system. - Integrate a simple live chat for customer support....

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...the scope will include a wide range of items as it's a general trading website. Key Requirements: - Development of a robust e-commerce platform - Design and integration of payment gateways - Implementation of security protocols to protect user data - User-friendly and visually appealing design - Integration of product management and tracking Ideal Skills: - Experience in developing e-commerce websites - Proficiency in relevant programming languages and frameworks, such as PHP, Python, or Ruby on Rails - Knowledge of payment gateway integration - Strong understanding of web security best practices - UX/UI Design capabilities This is a great opportunity for a skilled web developer to showcase their talents and contribute to a new and exciting trading platform. I nee...

  $447 (Avg Bid)
  $447 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Minimalist Polycarbonate Suitcase Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...- **Materials**: The preferred material for the suitcases is polycarbonate. Experience or knowledge in working with this material is highly valued. - **Functionality**: The suitcases should have built-in locks for security. Ensure that the design seamlessly incorporates this feature. Ideal Candidate: - Experience in product design, particularly with luggage or similar items. - Proficiency in working with polycarbonate or similar materials. - A keen eye for minimalist design, with a track record of creating sleek, functional products. - Prior experience with incorporating security features in products would be a plus. If you have a portfolio showcasing similar designs or relevant experience, please share it. I look forward to working with a creative and detail-oriented p...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I need a skilled developer to link my local software with Telegram, enabling seamless control from the messenger. Key Requirements: - **Control**: I want users to send specific commands to the software via Telegram. These commands should allow for actions within the software to be performed. - **Interaction Types**: Users should be able to send commands, receive...to the software via Telegram. These commands should allow for actions within the software to be performed. - **Interaction Types**: Users should be able to send commands, receive notifications from the software, and access data or reports. Ideal Candidate: - Proficient in Telegram Bot API - Experience with software integration - Strong understanding of user command structures - Knowledge of security protocols to prev...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  ...this role, you will provide support day-to-day Cybersecurity operations by detecting and responding to threats, events, and incidents. Provide thought leadership in developing and improving the Bank's Cybersecurity program, enhancing its posture and resiliency. Assist in implementing and maintaining robust security tools and processes to detect and defend against cyber threats. Proactively guide the response to security incidents, minimizing disruptions, and regularly review and enhance security controls for continuous improvement. Your dream. Our focus. Whether you're just starting out, or already a seasoned professional, EastWest can help you unleash your potential, and bridge the gap between dream to success. At EastWest, we empower our employees to dri...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Aerospace/Defence Data Collection & Entry -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced data collector and analyst to gather and input into Excel detailed data on Aerospace and Defence. This project would be the start of continuous/repeated projects of this nature with the chosen freelaner(s). The data needs to include: - Company names - Products - Financial data Ideal candidates sho...publications - Any additional sources provided It is NOT crucial for the successful freelancer to have a deep understanding of Aerospace and Defence data to ensure accuracy in collecting and processing the information. BUT past experience working with similar types of data would be a plus. EXPERIENCE ENTERING AND USING DATAPACKS IS A BONUS. If any previous work as been done on aerospace defence or security excels or data collections has been done, please me...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled web developer to create a website with SSH tunneling capabilities akin to sites like and This project entail...not have a specific design in mind for the website. Therefore, I am in need of someone who can assist with the design and layout aspects of the project. Ideal candidates for this project should possess the following skills and experience: - Proficiency in web development, particularly in building websites with complex functionalities like SSH tunneling. - Strong understanding of systems security and encryption protocols. - Experience with implementing user registration systems and backend management. - Web design expertise and the ability to create a visually appealing and user-friendly interface.

  $934 (Avg Bid)
  $934 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...product categories, tags, and attributes for easy navigation and filtering. - Implement product variations (e.g., sizes, colors) as required. - Configure the shopping cart, checkout process, and payment gateways (e.g., PayPal, Stripe) to ensure secure and efficient transactions. 7. **Additional Features and Plugins:** - Install and configure necessary plugins for enhanced functionality (e.g., SEO, security, analytics, social media integration, email marketing). - Set up user accounts and roles as required (e.g., admin, customer). - Implement a review and rating system for products. 8. **Testing and Quality Assurance:** - Conduct thorough testing to ensure all site features function correctly, including forms, navigation, shopping cart, checkout, and payment processing. - Test t...

  $676 (Avg Bid)
  $676 การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can help improve the security of a website by implementing a text-based captcha solution. The main goal is to protect website forms and prevent automated spam. Key Responsibilities: - Develop and integrate a text-based captcha solution into the website - Ensure the captcha is user-friendly while maintaining a high level of security - Provide support with any potential issues or updates related to the captcha Ideal Skills: - Experience with captcha implementation - Proficiency in web security - Proficient in web development languages such as HTML, CSS, JavaScript - Strong problem-solving and communication skills Looking forward to working with a professional who can help enhance the security of this website.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Full-Stack Flutter App Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Flutter developer who can help me create an e-commerce platform. This is a versatile project requiring the development of a Flutter application compatible with iOS, Android, and Web. Key features: - User Authentication: This feature is crucial to ensure the security of the platform and to provide personalized experiences for users. - In-app Messaging: An internal communication system is essential for both users and vendors to communicate effectively. - Push Notifications: Real-time updates and notifications are necessary for user engagement and retention. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in developing Flutter applications - Strong understanding of UI/UX principles - Familiarity with e-commerce platforms and their functionalities - Pro...

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  ...PIC16F877A and RFID sensor: In this project, a gate is controlled by a microcontroller (uP). Once a person shows two credentials (password or RFID tag) they will be let in. A keypad and an RFID sensor (MFRC 522) need to be connected to the uP. A short message should appear on the LCD screen. We need to implement a programming mode and track the entry time of attempts to enter the door from a remote computer....

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Mediaoup SFU with React Frontend 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...an unlimited number of audio channels concurrently. - Audio Features: The audio communication feature should include the ability to mute/unmute and control volume seperate for each joined channel. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Mediaoup SFU and React: A strong understanding of Mediaoup SFU is crucial, as well as experience in developing with React for both front and backend. - Security and Authentication: Experience with implementing secure token-based authentication systems and handling user credentials is necessary. - UI/UX Design: A grasp of designing user-friendly interfaces, particularly in React, is beneficial for creating a smooth user experience. - Audio Communication: Knowledge of audio communication protocols and the implementation of features such as mu...

  $161 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced iOS developer to create a custom WebView application that includes the following features: - **GPS Location Tracking**: The app should track the user's location only when the app is in ...Tracking**: The app should track the user's location only when the app is in use. - **Disable Screenshot Feature**: Implement a mechanism to prevent users from taking screenshots within the app. - **Integration with Existing Website**: The app should display the content of our existing website. This project requires solid experience in iOS development, particularly with WebView, GPS tracking, and security features. Knowledge of handling location data and integrating web content seamlessly is key. The ability to ensure the application's performance ...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...prefer Linux as the operating system for the server. - Database: I need MySQL to be properly set up and configured. - Security Measures: I'm looking to implement SSL Certificates and Firewalls to ensure the security of the server and the data it holds. The website has 15 subdomains, all of which are part of the classifieds platform. I need to ensure there are no load issues or slowness with the server setup, and that the setup provides enough scalability for future growth. Skills & Experience: - Strong experience with AWS server setup, particularly on Linux OS - Proficient in MySQL database configuration - Expertise in implementing SSL Certificates and Firewalls for server security - Previous experience with classified websites would be a bonus, but not ...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am seeking a seasoned Keycloak professional who can help revamp the architecture and enhance the security of my portal. Your role will predominately focus on the integration of the portal with OAuth2, ensuring that the process is seamless and robust. Key responsibilities: - Integration of Keycloak sso with OAuth2. - Helping with the overall security of the portal. Ideal skills: - Practical experience and deep knowledge of Keycloak and OAuth2. - Proficiency in portal security. - Excellent problem-solving skills. This project is a crucial undertaking for my portal, requiring someone who can set it up for success. Join me in refining and boosting the security of my portal.

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  We are a rapidly growing luxury lab-grown diamond jewelry brand, specializing in exquisite jewelry pieces. As an Indian-owned entity, our parent company is registered in the US with a US-based bank account. We are seeking a reliable individual willing to assist us in activating Shopify Payments by providing their Social Security Number (SSN) and granting permission to use their name in our payment setup. Key Opportunity: Lifetime Commission: Earn a recurring 1% commission on all sales revenue, guaranteed for the lifetime of our partnership. Responsibilities: Provide your SSN and name to enable Shopify Payments activation. Grant permission to use your details for payment processing on our platform. Partner with us to ensure seamless transaction processing for our customers. Qualif...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...Settings/Configuration of the application, also to improve installation/setup (Logo, Company Name, ...) – Remove logo for The Sage Greenboard – ensure only Sage Informatics logo displayed. Provide option for Sage SA, Sage India, Sage Canada – on portal depending on Geo - Live tracking Licensing/subscription of the application – Improving licensing control especially if we obtain soft application. - Improve Security aspect of the application – Implement 2 Factor authentication - Improve inclusive of the encryption of documentations - Possibly redevelop application on Microsoft Platform and also use Microsoft functionality like Transcribe, Authentication to improve product - Also then be able to list the application on the Microsoft Store - Impr...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional deeply knowledgeable in handling Google Ads account suspensions. A suspicious activity, specifically a malware issue, triggered our account suspension even though our WordPress website has been thoroughly cleaned and rebuilt from scratch with enhanced security. This job will need you to: - Review our account and understand the reason behind the suspension - Implement strategies to uplift the suspension - Advise on best practices to prevent future suspensions Proficiency in Google Ads is mandatory along with previous experience in account reinstatements. Having a good understanding of Google's policies will be beneficial for us. Please respond with your plan of action and relevant experience. Looking forward to a successful collaboration.

  $433 (Avg Bid)
  $433 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  Upgrade open source PHP website to 8.3 version and refactor the code. This task may take a long time, such as a month or more. Therefore, to understand what the cost of the entire project will be, please write the cost of your hour of work in $ and whether you are available for full-time permanent employment in this project so as not to be distra...api and bot modules work correctly after migrating the code from the server to the Digital Ocean App Platform. Code: OpenSourceWebsite (OSW) - Creating an Open and Democratic Online Community. We promote a free society where everyone can participate in decision-making through electronic voting and where open source guarantees data security. Russian-speaking candidates are preferred.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  Upgrade open source PHP website to 8.3 version and refactor the code. This task may take a long time, such as a month or more. Therefore, to understand what the cost of the entire project will be, please write the cost of your hour of work in $ and whether you are available for full-time permanent employment in this project so as not to be distract...the api and bot modules work correctly after migrating the code from the server to the Digital Ocean App Platform. OpenSourceWebsite (OSW) - Creating an Open and Democratic Online Community. We promote a free society where everyone can participate in decision-making through electronic voting and where open source guarantees data security. Russian-speaking candidates are preferred.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  Upgrade open source PHP website to 8.3 version and refactor the code. This task may take a long time, such as a month or more. Therefore, to understand what the cost of the entire project will be, please write the cost of your hour of work in $ and whether you are available for full-time permanent employment in this project so as not to be distract...the api and bot modules work correctly after migrating the code from the server to the Digital Ocean App Platform. OpenSourceWebsite (OSW) - Creating an Open and Democratic Online Community. We promote a free society where everyone can participate in decision-making through electronic voting and where open source guarantees data security. Russian-speaking candidates are preferred.

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional who can write detailed Ansible code specifically for managing Tomcat configurations in a Linux environment. The code must be designed to accommodate multi...Expertise in managing and configuring Tomcat - Ability to create a single Ansible script that supports multiple Tomcat versions Your main focus will be on creating an efficient and reliable Ansible playbook that can seamlessly manage Tomcat's configuration across different versions. This would include tasks like setting up the server, configuring the environment variables, and handling Tomcat's security settings. Please only apply if you have prior experience with similar Ansible scripts for managing Tomcat on Linux. Your understanding of multiple Tomcat versions is crucial for the...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  E-commerce Web Application Development Urgently -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time-sensitive one and needs to be completed ASAP. Key Requirements: - Development of a fully functional E-commerce platform - Focus on user-friendly interface and seamless navigation - Integrate payment gateways for smooth transactions - Implement high-level security for customer data protection - Ensure compatibility across devices and browsers - Ability to accommodate future scalability and updates Ideal Skills: - Proficiency in E-commerce website development - Experience with payment gateway integration - Strong understanding of web security protocols - Excellent UI/UX design capabilities - Agile project management skills - Ability to deliver quality work under tight deadlines. If your agency has a successful track record in developing e-commerce platfor...

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Web Application Development Urgently 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time-sensitive one and needs to be completed ASAP. Key Requirements: - Development of a fully functional E-commerce platform - Focus on user-friendly interface and seamless navigation - Integrate payment gateways for smooth transactions - Implement high-level security for customer data protection - Ensure compatibility across devices and browsers - Ability to accommodate future scalability and updates Ideal Skills: - Proficiency in E-commerce website development - Experience with payment gateway integration - Strong understanding of web security protocols - Excellent UI/UX design capabilities - Agile project management skills - Ability to deliver quality work under tight deadlines. If your agency has a successful track record in developing e-commerce platfor...

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา
  Dapp Blockchain Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  About the Role: We are seeking a talented and motivated Blockchain Developer to join our team. The ideal ...and Rust. Experience with front-end technologies such as React.js or Vue.js. Familiarity with database management and backend development. Ability to work independently and manage multiple tasks effectively. Strong problem-solving skills and attention to detail. Preferred Skills: Experience developing Chrome extensions. Knowledge of tokenomics and cryptocurrency market trends. Understanding of security best practices in blockchain development. info here; start your application with gg if you are interested. the budget isn't $3000 so please let me know your budget and timeline for this project.

  $4115 (Avg Bid)
  $4115 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Trophy icon Trustworthy Logo Design for Privacy Plus 2 วัน left

  I'm looking for a talented graphic designer to create a logo for my company, Privacy Plus. The logo needs to effectively communicate trust and security, as these are key values for our brand. Key Requirements: - The logo should be primarily designed for online use, such as on our website and social media profiles. - While I didn't specify any color preferences, I'm open to suggestions about how color can best convey trust and security. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating logos that convey trust and security. - Strong understanding of design principles, particularly for online platforms. - Excellent communication skills to understand our brand values and translate them into a visual identity. - A portfolio that demonstrates s...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Laptop Intune Autopilot Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional who can help me set up Intune autopilot for laptops in my organization. Key Objectives: - Automate the setup of new laptops with Windows 10 OS using Intune Autopilot. - Ensure a seamless and efficient onboarding process for new laptops. - monthly patching of ms security patching The ideal candidate should: - Have prior experience with Intune Autopilot setup for Windows 10 devices. - Have a good understanding of the onboarding process for laptops in an organization. - Be able to work independently and provide suggestions for a streamlined device setup process. Your expertise in this area will be crucial in helping my organization optimize its laptop deployment process. Please share your relevant experience and propose a plan for how you ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a full stack developer to create an on-demand application with key functionalities including user authentication, database integration, and payment processing. Key Requirements: - Proficient in a variety of programming languages, as the specific language isn't my primary concern. I'm more interested in your previous work and ability to deliv...processing features in web or app development projects. The primary goal of the application is to provide an on-demand service to users, so it should be efficient, user-friendly, and secure. Ideal skills include: - Full stack development. - Proficiency in a range of programming languages. - Previous experience in developing on-demand applications, or e-commerce applications. - Strong grasp of security princi...

  $22189 (Avg Bid)
  $22189 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled VB.net developer to address a critical glitch on our website relating to 'Current affairs'. This should be your top priority upon engagement. Your ultimate goal will be to ensure the website is running smoothly and all its functionalities are working as expected. Key tasks: VB.net developer for w...open to your suggestions. - Address any login/logout problems: Although I haven't specified the issue here, we are experiencing some challenges with our current login/logout functionality. Ideal skills: - Proficient in VB.net - Experience in troubleshooting and fixing website glitches - Strong communication skills to work with our team on addressing the issues - Good understanding of website security and data protection - Strong problem-solving ...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Shopify Web Portal with Dual Functionality -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...calculator that we would like to have a similar one designed Key Requirements: - Strong familiarity with Shopify, including the ability to work with its APIs and systems integrations. - Proven experience in developing custom web portals, especially those with dual functionality. - A good understanding of e-commerce, and the user experience and security requirements of online shopping. - An understanding of B2C and B2B online marketplaces, and how to tailor features for each. - Experience with integrating payment gateways, shipping carrier systems, and inventory management systems is essential. - Then behind the scenes a more advanced mobile apps that can be used on a tablet to do carbon assessments in future however we need to make APIs provision

  $1022 (Avg Bid)
  $1022 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm in need of a data entry specialist who can assist in digitizing a large volume of information. The ideal candidate should be detail-oriented and proficient in computer data entry. Key requirements include: - Ability to enter both text and numerical data - Proficiency in data entry software - Strong attention to detail - Ability to handle large volume of data - Experience in similar projects is a plus

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  106 คำเสนอราคา
  Reverse Proxy Setup for TR-069 Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a freelancer with solid experience in network administration, particularly in the setup of reverse proxies. Your successful application should focus on showcasing your relevant ...proxies. Your successful application should focus on showcasing your relevant experience in this field. Tasks: - Setting up a reverse proxy on the TR-069 server. This task needs to be completed with the highest attention to detail, ensuring that the reverse proxy is fully functional and secure. A profound understanding of network protocols, particularly TR-069, and the ability to implement security measures, will be crucial for the success of this project. Please Go through the attached file to understand project Goals. Please apply if you have knowledge of working with Genie ACS and...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  WSO2 Solutions Architecture Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Enterprise Integrator, I am looking for a freelancer who can help me enhance the architecture of these solutions to meet my business's expanding needs. Key Requirements: - Scalability: The current setup needs to be optimized to handle higher loads as our user base grows. You will need to ensure that the system can efficiently scale to meet increasing demand. - Security: As data protection is a key concern, you will need to review our current security measures and implement any necessary enhancements to ensure our systems are robust and secure. - Integration Capabilities: Our architecture should support smooth integration with a variety of systems and services both now and in the future. You will play a crucial role in ensuring that our ecosystem is seamlessly connect...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน computer security ชั้นนำ