ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 configure private proxy vps งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Proxy Client หมดเขตแล้ว left

  แอพสำหรับเชื่อมต่อ Proxy ให้ความสะดวกกับลูกค้า ใช้งานได้ทั้ง Login และ ไม่ต้อง Login *ถ้า Login โปรแกรมจะแสดงรายการ Proxy ที่เช่า แล้วสามารถกดเชื่อมต่อ ได้เลย *ถ้าไม่ Login ก็สามารถตั้งค่าต่างๆ เองได้ Proxy connection app provides convenience to customers. It can be used for both login and without login. * If login, the program will display the list of Proxy that is rented and can click to connect immediately. * If not Login, you can set various settings by yourself.

  $940 (Avg Bid)
  $940 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Project for Fuat Cem O. -- 18/08/17 04:45:15 หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีฉันเป็นคนไทย ฉันต้องการให้เขียน server game private คุณสามารถทำได้หรือไม

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Coding4C -- 18/08/17 04:26:31 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการให้เขียน server game private ถ้าคุณสามารถทำได้โปรดติดต่อฉัน หรือ skype

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการสร้างเว็บไซต์แต่ไม่เข้าใจการใช้งานแบบ VPS

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient data scraper capable of extracting pertinent information from public property records across the USA. What I need from you includes gathering data on: - Property owner names - Property addresses - Property values - Private individuals who own the first position in real estate notes on each property After obtaining the data, it should be organized and delivered in a CSV file. Freelancers with history in real estate data scraping will be highly advantageous. Please note, this project requires top-level accuracy and attention to detail.

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Solana-Based Meme Coin Private Sale Contract 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a smart contract that can facilitate a private sale for a meme coin on the Solana blockchain. The contract should: - Implement a private sale mechanism with a fixed price per token. - Include a feature to whitelist addresses, with only those addresses being able to participate in the private sale. - Enforce a minimum purchase amount for the participants. - Cap the maximum purchase limit per whitelisted address. I am looking for a freelancer who has a deep understanding of Solana blockchain and smart contract development. Experience in creating private sale functionality is a definite plus. The ideal candidate should be able to balance security and efficiency in the contract's design. Please provide samples of similar work in your bid.

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Odoo - Whatsapp Integration Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Odoo developer to help me complete my project as soon as possible. Key Project Details: - Should configure the Business whatsapp on meta and integrate the Odoo Whatsapp settings, so that I start getting messages into the Odoo App. Skills and Experience Required: - Proven experience with Odoo development is a must. - Ability to work quickly and efficiently to meet an urgent deadline. - While there are no specific design preferences, an understanding of clean, minimalistic design principles would be beneficial. If you can take on this project and meet the ASAP deadline, please get in touch.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Python Network Monitoring Application -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python application that is capable of multiple networking functions including network scanning, device information, port scanning, and t...port scanning, device information, traceroute, load balancer detection, UDP communication, SSH, SFTP, HTTP Requests, Telnet, Logging, Device Management, and Remote Connection. - Experience in building user-friendly GUIs with real-time data visualization capabilities. - Knowledge of Windows and MacOS for remote connection platform support. - Expertise in implementing HTTPS, Cookie management, and Proxy support for HTTP Requests functionality. This is a comprehensive network monitoring tool, so experience in building similar applications is a plus. Your ability to deliver a reliable, efficient, and user-friendly product is critical to thi...

  $519 (Avg Bid)
  $519 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  AWS EC2 - Database & Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced AWS EC2 developer to assist me with configuring my MongoDB database and hosting my Node.js website. Key Responsibilities: - Configure MongoDB: I need the chosen freelancer to make sure MongoDB is properly set up and optimized to work well with the EC2 instance. - Host Node.js website: The freelancer should set up the hosting environment for my Node.js website, ensuring it's secure, scalable, and performs well. Ideal Candidate: - Proficient with AWS EC2: Previous experience with configuring databases and hosting websites on EC2 is a must. - MongoDB Expertise: A solid understanding of MongoDB and its configuration on AWS EC2. - Node.js Proficiency: Experience in hosting and managing Node.js websites on AWS. Your role in this project will be...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  ...host has been reached. As a result, I've decided to migrate the website/ database to a Linux-based VPS. The database I'm currently working with is between 5GB and 10GB in size. Key responsibilities include: - Migration of the MySQL database//website from the web host to the Linux VPS. - Regular maintenance of the database on the VPS. - Setting up a backup system for the database to ensure data integrity. I'm looking for a database professional experienced in MySQL and VPS management. The migration process must be seamless to avoid any data loss or inconsistencies. Additionally, the ideal candidate should be proficient in creating and maintaining a robust backup system for the database on the VPS. Experience with database optimization...

  $628 (Avg Bid)
  $628 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Windows Server Chatbot Configuration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional to set up and configure Botpress and Typebot on our Windows server. The primary tasks include: - Installing and configuring Botpress and Typebot - Integration with Whatsapp API - Setting up a common team inbox - Running a chatbot with a Whatsapp template Key functionalities required for this project are: - Automated responses - User data collection Additional tasks may include: - Multilingual support (if applicable) Ideal skills and experience for this job: - Proficiency in setting up chatbots on Windows servers - Experience with Botpress and Typebot - Knowledge of Whatsapp API integration - Familiarity with setting up team inboxes - Strong understanding of automated responses and user data collection in chatbots - Optional: experience in m...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  VPS Migration to Plesk & Subdomain Fix 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled professional to help me transfer my VPS from WHM/Cpanel to Plesk. Additionally, it's crucial that the wildcard subdomain is properly configured for one of my domains. Ideal Skills & Experience: - Proven experience in migrating VPS from WHM/Cpanel to Plesk - Excellent understanding of DNS configurations and wildcard subdomains - Proficiency with Linux, specifically for VPS management - Ability to optimize performance during the migration - Strong troubleshooting skills to ensure the wildcard subdomain works seamlessly Please bid if you are confident in your ability to complete this migration swiftly and without issues.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I need a professional to develop a Captive Portal for the guest WiFi network at my restaurant. This p...Instagram, and Facebook sign-in mechanisms. - User Log Keeping: All authenticated user data should be collected and exported to a CSV file. Your experience in data logging will be highly regarded. - User Data Harvesting: We would like to collect specific data from the authenticated users, particularly the duration of their WiFi usage. This requires your understanding and technical skills to configure the WiFi network and portal accordingly. In summary, having experience and knowledge in network security, authentication mechanisms, data collection and logging will highly be ideal for this project. Strong skills in software development and understanding of user privacy are also ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  AWX-Operator Installation on VMware Tanzu Kubernetes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced professional to install the latest stable version of AWX-Operator on VMware Tanzu Kubernetes. This is vital for the automation of workflows within our system. Key Requirements: - Installation of the latest stable version of AWX-Operator - Images hosted in Harbor registry - Utilization of a proxy - Integration with LDAP for authentication - Usage of an external PostgreSQL database - Secure handling of Kubernetes secrets - Integration with external Notification Services Ideal Skills and Experience: - Proficiency in VMware Tanzu Kubernetes - Extensive experience with AWX-Operator - Knowledge of Harbor registry and image hosting - Expertise in LDAP integration and configuration - Experience in setting up and maintaining external PostgreSQL databases - Understandi...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm using Nextcloud 18 on a private Linux server and currently need to renew the SSL certificate for security and compatibility reasons. Key Requirements: - Renew the SSL certificate for my Nextcloud installation on my private Linux server. Ideal Skills: - Proficiency in Linux server management. - Experience with SSL certificate renewal. - Familiarity with Nextcloud 18 would be a plus. This project is straightforward and I'm looking to work with someone who can demonstrate their expertise in SSL certificate renewal on Linux servers. A prompt, seamless and secure renewal is essential.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Necesito publicar una AppWeb en Azure que llame a funciones desarrolladas en Python y devuelva los resultados. El funcionamiento es bastante básico y funciona en un servidor VPS que uso para entorno TEST, pero no consigo que funcione como un Azure AppService. Me gustaría que algún experto en desplegar aplicaciones Python en Azure lo pueda revisar y solucionar el problema.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  CUDA Algorithm Optimization 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...project. -I need someone to replace the current method of generating keys from keyhuntcuda , now they are generated in the range , and I want to replace this with another script -The script is in python, you will have to convert it to C++, CUDA -Then replaced in KEYHUNTCUDA from the range with the new script -After modification all keyhuntcuda functions will have to work both CPU and GPU -Only the private key generation mode is replaced, all functions will have to work normally after the modification Deliverables: - The successful candidate will be expected to provide a detailed plan of how they intend to optimize the algorithm, implement the changes, and demonstrate the improved performance. -I am seeking a highly skilled and experienced C++ CUDA developer to assist with a cry...

  $150 - $450
  เร่งด่วน ปิดผนึก
  $150 - $450
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled professional who can set up a Magento 2 on a VPS hosted test domain. Key Requirements: - Installation: I need Magento 2 installed on the provided VPS test domain. - Test Data: Please ensure the platform is working correctly with the default test data. - Payment Gateway: The primary payment gateway to be integrated should be PayPal. It's critical that the integration is smooth and secure. - Theme Installation: A custom theme needs to be installed. It should work seamlessly with the platform and payment gateway. Please Note: - Your experience with Magento 2 is crucial. I require someone who's comfortable with the platform and can ensure a smooth installation. - A background in e-commerce and payment gateway integration is also advant...

  $50 (Avg Bid)

  Hello, I am looking for someone capable of configuring and deploying my website (magento2) on my OVH VPS server It's necessary : - Initialize the magento 2 project - that I can deploy my code via Rancher on a production environment and staging - so that I can push my code to gitlab (gitlab not self-hosted) - create the entire deployment automation part (CLI) - Magento 2 must run on a docker I will communicate to you the access as well as the magento keys

  $21 (Avg Bid)
  การันตี
  CFO for RCUG Consultancy: Financial Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We are seeking a highly experienced and strategic Chief Financial Officer (CFO) to join our dynamic team at RCUG Consultancy Private Limited. As a leading consultancy firm, we require a CFO who can manage our financial planning, risk management, and ensure our financial operations align with our strategic goals. Responsibilities: Develop financial strategies to support the company's objectives. Oversee financial planning, budgeting, and forecasting. Manage cash flow, investments, and financial operations. Ensure compliance with financial regulations and standards. Provide financial reports and interpret financial information to managerial staff. Advise on investment activities and provide strategies for cost reduction and revenue enhancement. Manage rela...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  FPS (First Person Shooter) Game - CMake / C++ / OpenGL -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WARNING: If you have low or no experience with OpenGL, DO NOT apply. If you have low or no experience with C++, DO NOT apply. What is the target platform for your game development project? Windows What type of gameplay experience are you aiming for? Singleplayer What graphical style are you envisioning for your game? Lo...gun after 2 seconds). 9. Bullet collisions when you shoot at a wall (just use a grey square for this). 10. Friction so that when the player releases a movement key, it will slowly grind to a halt instead of instantly stopping. 11. Weapon sway when walking. Notes: 1. Clean code - messy/poorly organised code will be rejected. 2. Must use CMake. 3. Delivey method is github (I will add you to my private repo). 4. Must be able to build and run on windows. 5. Use ...

  $1164 (Avg Bid)
  $1164 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Member Website with Custom Frontend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can create a member website that will serve as a hub for user registration and content management. Here's what I envision for the project: Frontend: - User Registration and Login: Users should be able to sign up and log in securely. - Content Management System: I'd like the ability to mana...communications) – c. Internal elections via SMS – d. Ticketing system (client regional management / regional management national headquarters). 2. FRONTEND features (members): - registration (manual or with digital mobile key?) – data update – status check (digital membership card) – payment check – Differentiated documentation area: General Documentation, Documentation by region, Private...

  $4470 (Avg Bid)
  $4470 การประมูลเฉลี่ย
  147 คำเสนอราคา

  Description: = = = = We are searching for a proficient freelancer with specialized skills in deploying and managing Proxmox VE, specifically on Ubuntu servers. Responsibilities: = = = = - Deploy and configure Proxmox VE on Ubuntu servers. - Optimize Proxmox performance and resource allocation on Ubuntu. - Implement and manage virtual machines and containers within Proxmox on Ubuntu. - Set up and maintain backup and disaster recovery solutions tailored for Ubuntu servers using Proxmox. - Troubleshoot and resolve issues related to Proxmox on Ubuntu. - Ensure security best practices are implemented and maintained for Proxmox deployments on Ubuntu. Skills Required: = = = = - In-depth knowledge and hands-on experience with Proxmox VE, particularly on Ubuntu Linux. - Proficiency in Ubun...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm setting up a dropshipping business and looking for a free...to focus particularly on products related to Horticulture, Silvioculture, DIY and Outdoor. - Labeling Preferences: While I'm quite flexible and open to exploring all options, I'm still undecided on whether I should opt for private labeling or white labeling. The ideal candidate for this project will have a good understanding of the dropshipping business model and a proven track record in supplier outreach and negotiation. You should be well-versed in the areas of horticulture, silvioculture, DIY, and outdoor products. A keen eye for quality and experience with private and white labeling would be advantageous. Your communication skills should be top-notch since you'll be the face of my busine...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert to upgrade my VPS hosting experience by installing Bicrypto – Crypto Trading Platform, Exchanges, KYC, Charting Library, Wallets, Binary Trading, News along with 14 add-ons. I need someone knowledgeable in VPS hosting and cryptocurrency platforms to manage this installation. Please let me know how you can assist. Thank you!

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VPS & CentOS Optimization Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  CentOS and VPS specialist I require a CentOS and VPS specialist to address sudden spikes in CPU and memory usage that are causing our server to become unresponsive and slow. The specialist should: Analyze server operations Check for malware and vulnerabilities Improve security settings Current Server Configuration: High Frequency: 1 vCPU 2048 MB RAM 64 GB NVMe storage 2.00 TB Transfer CentOS 8, Stream X64 on Hosting 2 sites + 1 backup domain (An OpenCart developer is currently working on one of the sites) The goal is to optimize server performance, enhance security, and ensure smooth operation for all hosted websites. Please, in your application, focus on your relevant work experience in this field.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  IPv6 Geolocation Setup with Multiple Providers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: We are seeking an experienced network engineer or IT professional to configure geolocation databases for our IPv6 subnet. The goal is to ensure accurate geolocation information for various regions and cities across North America, Europe, Asia, Oceania, South America, Africa, and the Middle East. Responsibilities: - Contact and liaise with multiple geolocation database providers including but not limited to Maxmind, IP2Location, DB-IP, and ipinfo.io. - Implement geolocation data for specific IPv6 subnets without exposing the subnet details. - Ensure accurate region and city-level geolocation. - Validate and test the geolocation accuracy for the IPv6 subnets. - Provide documentation on the setup and implementation process. Geolocation Providers: Required: - Maxmind -...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help me configure my VPS hosting on Hostinger. Specifically, I require assistance with the following tasks: - Configuring the VPS to manage 6-10 websites that are currently on a shared hosting platform - Enabling SSL certificates to ensure secure connection for these websites It's important that the selected freelancer has expertise with Hostinger VPS and is skilled in SSL certificate configuration. The VPS control panel I prefer to use for managing the websites is CyberPanel.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Email Account Setup Across 10 Domains 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...central email address. Key Responsibilities: - Create 3 Gmail accounts for each of the 10 domains purchased through GoDaddy. - Set up automatic forwarding on each account to a central email address. - Ensure all configurations are correctly implemented. Ideal Candidate: - Proficient in domain management and email setup. - Familiar with GoDaddy and Gmail's interface and settings. - Able to configure email forwarding efficiently. - Attention to detail to ensure all steps are completed accurately. BONUS These email accounts are all going to be set up in for a cold outreach email campaign. If you have experience with Instantly and can set all that up too, please mention it in your proposal. Your work will be pivotal in setting up my new domains with functional email acc...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  ServiceNow Expert for Incident Management Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a ServiceNow expert to set up incident management and configure user access controls. Key Responsibilities: - Implement Incident Management: Design and configure the incident management module in ServiceNow. - User Access Control: Develop and implement user access control configuration in ServiceNow. The ideal candidate should have: - A proven track record of working on ServiceNow projects. - Expert-level understanding and experience in setting up incident management and user access controls in ServiceNow. - Excellent communication skills to provide training sessions to my team on the newly setup incident management and access control configuration. Please note that I need a freelancer with expert-level experience in ServiceNow.

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  HubSpot Email Marketing & CRM Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a freelancer to help me set up and integrate my HubSpot account for my business. Key Tasks: - Establish and configure Email Marketing: As I'm not currently using any email marketing platform, I need help setting up this feature within HubSpot. This includes designing email templates, setting up email sequences, and ensuring deliverability. - CRM Integration: The main goal here is to enhance our customer relationship management practices. This will involve setting up and configuring the HubSpot CRM tool, and integrating it with our existing systems and processes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with HubSpot: You should have a strong background in working with HubSpot, understanding its features, and its implementation in both email marketing and CRM. - Email...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need a Laravel expert to install three scripts that I've purchased from CodeCanyon. I have the following resources ready: - Shared hosting with cPanel - Full root access to a VPS if needed I'll provide you with hosting control panel access for the installation.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Virtual Server Configuration for Web Hosting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...administrator who can assist with configuring my virtual private server (VPS) on Godaddy. The primary tasks you will undertake include setting up the following services: - Web Hosting Service: It is essential that you can configure my VPS to host my website. You'll be required to link my Godaddy domain to the web URL on the server. - FTP and DNS Server: This part of the project involves setting up and configuring the FTP (File Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System) servers. - Remote MS SQL Database Access: I need to ensure my MS SQL database can be accessed from the WAN. Please note that this project requires someone who is proficient in server administration, particularly on the Godaddy platform, and has experience with VPS configurat...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Details of the project will be enclosed within private conversation with the selected freelancer.

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a professional to quickly set up a live chat feature on my website and configure it with Google Analytics to track interactions as conversions. This includes installing the live chat tool, configuring event tracking for interactions, and setting up Google Analytics to recognize these interactions as conversions. This task needs to be completed within a few hours. Please only apply if you have relevant experience and can meet the deadline. Timeline: 2-4 Hours Platform: Wordpress Please apply with your experience and availability. Thank you!

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm in need of a qualified professional to configure my OVH VPS to be fully functional for both backend and frontend development. i have a laraver backend and an angular frontend already working and i need to expose port by firewall in provider

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Looking for AI/ML Expert Who Can Join Our Team -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled AI/ML professional specialized in LLM and PyTorch. The primary goal of this project is to provide practical examples. Details will be shared on private chatting

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Woocommerce Membership Site Setup + Cust 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  +++ PLEASE READ ENTIRE POST BEFORE SUBMITTING A FEE+++ If you submit a fee, then increase it after we discuss, I will say goodbye to you!!!! ****** BUDGET $35 ***** DO NOT BID UNLESS YOU HAVE ... 7. Setup product addition so it shows on Frontend Category or Subcategory. :: Can be Product, Event or Online Course 8. ONE Checkout - can pay for different category items (Product, Event, Consultation and/or Online Course) in cart at same time. 9. Transactional messages - registration, sales, etc. not received. a. Setup SMTP and Configured the installed RabbitMQ b. Configure messages to deliver email to INBOX, NOT SPAM 10. Clean up admin - Let's go through each item on the left side of wp admin together to decide what is not used/relevant and ...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  We require an experienced LINUX Sys dmin with backend dev experience to setup our ubunt...comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark script here: Budget is $50 and $50 bonus payment if done successfully and we can test everything operates as it should. our URL is and it is important you configure SSL

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a skilled individual who can help me join a private Telegram channel. This channel is essential for me to get binary signals for trading and learning purposes. Specifically, I require someone who is proficient in the following areas: - Telegram Channel Access: You should be able to successfully gain access to a private Telegram channel, following ethical methods only - Binary Signals Understanding: An understanding of binary signals and the ability to help me interpret and utilize them for trading purposes The urgency of this project dictates that the ideal candidate should be able to start immediately and deliver the results as soon as possible. I am looking for someone with a good track record of delivering quality work in a timely manner. Fe...

  $1016 (Avg Bid)
  $1016 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Description: I'm looking for a professional with experience navigating Telegram channels. I'd like to join a specific private channel, but I don't currently have an invitation or admin approval. Information I can provide: Target Channel's Premium Username: Public Group Name Desired Outcome: My goal is to gain access to the private channel through legitimate means. This could involve: Identifying the correct procedure for requesting access from the channel admin. I understand your time and expertise are valuable. I'm willing to offer competitive compensation for your successful assistance. Security: Unfortunately, due to the prevalence of online scams, I cannot offer upfront payment. However, I'm happy to discuss a secure payment method aft...

  $2006 (Avg Bid)
  $2006 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Comprehensive Web Research for 1000+ SaaS Products 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a detail-oriented, reliable researcher to help me compile a comprehensive list of over 4000 SaaS produ...Jobs Link (from Linkedin) 10 Jobs Link (from The Company Website) 11 Jobs Location (Company Website) 12 Last $ Raised If private then from CrunchbaseIf private then from Crunchbase 13 Leads Email Address - Marketing/sales 14 Leads Email Address Hr Person 15 Link For The Case Studies 16 Linkedin 17 Market Cap For Public 18 Marketing/sales Person Name 19 Number Of Case Studies 20 Number Of Employees 21 Number Of Jobs On Jobs Site 22 Number Of Jobs On Linkedin 23 Office Countries 24 Parent Category 25 Parent Category Description 26 Partners 27 Price 28 Private Or Pulic 29 Product Name 30 Product Website 31 Use Cases on website (yes/no) 32 Valuation...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Looking for AI/ML Expert Who Can Join Our Team 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a skilled AI/ML professional specialized in LLM and PyTorch. The primary goal of this project is to provide practical examples. Details will be shared on private chatting

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  We require an experienced LINUX Sys dmin with backend dev experience to setup our ubunt...comes with install instructions which I will try and attach it here to this project. Our current VPS server is: Intel 4 vCPUs 8 GB 90 GB 5 TB But keep in mind this job is to install the VIEWSHARK software for streaming and videos and we want all the modules in the professional version setup and working. it comes with all these modules which we want setup and configured. You can see the demo of the viewshark script here: Budget is $30 and $30 bonus payment if done successfully and we can test everything operates as it should. our URL is and it is important you configure SSL

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Custom Software Gateway Server Development Project Overview: I am seeking an experienced software developer to create a custom software gateway server that focuses primarily on routing network traffic. Key Requirements: 1. Protocol Support: o The software must support a wide range of protocols, includin...implementing the specified requirements. • Commitment to delivering a robust, secure, and efficient solution. Objective: • Identify a suitable open-source candidate for the server. • Develop and deliver the custom software gateway server as per the specified requirements. I am looking forward to working with a professional who can bring this project to fruition with their expertise. Please add 'Proxy or Redirect server?' word in your bid so tha...

  $801 (Avg Bid)
  $801 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  OpenCart ChatGPT Integration Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...**Purchase History Analysis:** Develop a system to analyze customer purchase history and make recommendations accordingly. - **Recommendation Algorithm:** Customize ChatGPT to suggest products based on customer interests and shopping habits. 6. **Purchase Guide:** - **Guide Content:** Create a guide listing popular and suitable products within specific categories. - **Chatbot Integration:** Configure ChatGPT to access this guide content and provide recommendations. 7. **Order Processing and Tracking:** - **Order Placement:** Create necessary forms and API integrations for the chatbot to place orders. - **Order Tracking:** Develop a system to track customer orders and integrate it with ChatGPT to provide updates. 8. **Promotions and Marketing:** - **Promotiona...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  WordPress Plugin Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  all bids that are submitted without a...with AI integration (e.g., OpenAI) Familiarity with eBay API Ability to create a user-friendly admin interface for modifying search results and pricing Implementation of pricing controls (flat rate or percentage markup) Ability to detect and clean unwanted text or watermarks from images, ensuring part numbers remain visible Deliverables: Fully functional WordPress plugin Admin settings page to configure API keys, modify search results, and control pricing Shortcode to display the search bar Integration of OCR and AI for text extraction and data fetching Implementation of pricing controls for eBay listings Image processing to clean unwanted text or watermarks Documentation and support for deployment I will explain in depth to anyone that has ...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  178 คำเสนอราคา
  Wordpress + OVH Debugging Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to spend one hour with me to debug my website redirection. My Wordpress website hosted on OVH is not loading. I suspect it's a configuration issue with the domain not pointing to the correct server. Key Tasks: - Diagnose and resolve the issue with the website not loading on OVH - Configure the domain correctly to the server Ideal Skills: - Expertise in WordPress and OVH hosting - Experience in debugging website loading issues - Strong understanding of domain configuration I'm looking for a professional who can efficiently resolve this issue and ensure the website is up and running smoothly.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา