ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 construction monitoring งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  วาดภาพประกอบ หมดเขตแล้ว left

  I love to design character and Scene Design by illustration. I would like to continue to develop my skills in character construction as if is applied to animation and games. ทั้งนี้ได้แนวไฟล์แนวทางทีสามารถทำได้ เป็นงานที่ทำที่ออฟฟิตมีลิขสิทธิ์เลยใช้ภาพจากเกมและที่สร้างเองบางส่วนค่ะ

  $1250 (Avg Bid)
  $1250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Traditional-Style Brochure for Construction Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This task involves designing a traditional yet professional brochure that represents our startup company. The company Targets clients in need of project management services in the construction industry. The brochure should be a Bifold type and radiate a professional and traditional theme in its design. Key elements to include in the brochure: - A brief about our company background and expertise - The broad array of services we offer within project management and commercial management The ideal freelancer for this project would possess a steady familiarity with the construction industry, understand the nuances of project management in this arena, and have excellent graphic design skills. Experience in creating promotional materials in a traditional style is preferred. E...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced structural engineer to create a design for a Community Hall that wi...create a design for a Community Hall that will primarily serve as a venue for wedding receptions. The hall should accommodate 200 or more guests. Key Features: - The design should include a bridal suite and a stage for performances. - Aesthetics are important, as the hall will host weddings. Therefore, the design's look and feel should reflect this. Skills required: - Proven experience in construction engineering. - A portfolio of previously designed large scale projects, preferably community halls or event venues. - Proficiency in using design software. - Ability to integrate specific features into the design (bridal suite, stage) - Knowledge in adhering to safety and accessibi...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Optimize Facebook Ad Performance 6 วัน left

  I'm looking for an experienced digital marketer who can assist me with monitoring and optimizing a Facebook ad campaign targeting older adults above 35 years. The main goal of this project is to ramp up the overall engagement of our ads, potentially leading to a higher conversion rate. Key Responsibilities include: - Monitor the performance of our current Facebook ad campaigns - Adjust the campaigns based on data analysis - Report on the performance and improvements made Ideal Skills: - Experience in Facebook ad campaign management - A track record of improving ad engagement within a similar demographic - Exceptional data analysis skills By optimizing our current ads for better engagement, my expectation is that we can increase the visibility and reach of our campaign...

  $243 (Avg Bid)
  การันตี
  Monthly Satellite Locust Tracking Data 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a dedicated professional to generate a dataset from monthly satellite images. This dataset will help us in: - Monitoring locust population growth. - Studying swarm sizes. - Tracing geographical locations of locust activity. The freelancer is expected to collate these specific details on a monthly basis. A background in environmental science, entomology or remote sensing would be ideal, though not required. Proficiency in data handling, especially in interpreting satellite images and managing large datasets is important.

  $146 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  AI BMS for Acceleration Detection & Battery Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project seeks an expert in AI and Battery Management Systems (BMS) to create comprehensive documentation. The main aims are: - Detecting sudden acceleration, specifically rapid increases in speed - Implementing a battery optimization function. The ideal BMS will balance energy consumption acro...should base your documentation on strategies including agents that will act decision maker in real-time from mapping the decision from state to action. Create the state and action space, state transition and rewards to achieve the training goal. Deliverables; Documentation including backgrounds, tech trees, methods for data collection/feature extraction/detection model/threashold definition/RT monitoring/integration of BMS. Illustrations, block diagrams, sample dataset, tables an...

  $383 (Avg Bid)
  $383 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Construction Proposal Canva Template Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a creative and skilled visual design freelancer to create a Canva template for construction proposals utilizing my company's branding elements. - The template should include areas for a Company Logo, Project Details and Scope, and a Pricing and Cost Breakdown. (Please see attached document for Text) - I am looking for a clean, professional design style, with effective use of my company's color scheme (Red, White, Black and Gray). - The structure of the proposal should be varied and extensive, with many pages. I will provide an attached document with guidelines about the exact format. -This first template is for roofing proposal. Please use the pictures on my website in the template for roofing pictures. - The ideal freelancer for this

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Multidisciplinary Technical Content Writer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...engineering, and plumbing. Here's a breakdown of what is needed: • In software engineering, I need someone who can write about software development methodologies, database management systems, front-end development, and back-end development. • For the structural, civil, mechanical, and electrical engineering fields, knowledge in describing and detailing structural analysis, building designs, construction management, HVAC systems, and electrical systems is essential. • Plumbing content should also cover plumbing systems comprehensively. Additionally, the writer should also have experience and familiarity in a variety of software and technologies such as but not limited to: • Microsoft Office Suite • AutoCAD • MATLAB • SAP2000 • Revit ...

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...troubleshoot potential issues and rectify them promptly. 2. Automation: The integration should be designed in such a way that it should be able to automate the data transfer process. I want the new configuration to effectively transfer customer profile data automatically from one platform to the other. 3. Update and Management: Besides the integration and automation process, you'll need to devise a monitoring and managing mechanism - ensuring a smooth workflow without any hitches. Skills and Experience: • Strong expertise with software integration and specifically with Zapier and PIN. • Proven experience in data transfer automation processes. • Excellent troubleshooting skills to resolve any issues in the system. • Proficient in creating and managing wor...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Traditional Two-Story House AutoCAD Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient AutoCAD designer to create detailed drawings focused on traditional two-story house plans. - You'll design complex residential construction details, create floor plans, and work on elevation drawings - Essential skills include familiarity with relevant building codes, a keen eye for detail, and the ability to translate my brief into a functional, visually appealing house plan. Experience in traditional-style residential design is advantageous, as is the ability to incorporate any revisions that may arise during the development process. Please provide examples of previous work in your bid.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Comprehensive Social Media Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an entry level social media manager who is sharp enough to lead us to our target market. The ideal candidate will be responsible for developing and implementing a social media str...Required Skills: - ability to manage an online presence across platforms - Knowledge of leading platforms: Facebook, Instagram and Twitter - Marketing techniques to engage the target audience - Proficiency in lead generation and conversion strategies Key Tasks: - Creating engaging content tailored for our audience on Facebook, Instagram and Twitter - Community management across these platforms - Monitoring and reporting the performance of our social media strategy. . I look forward to working with a driven, organized and creative social media person who can assist in propelling our brand to ne...

  $15 - $25 / hr
  ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  25 คำเสนอราคา

  I am urgently in need of a specialist in Docker and Backstage tools. I am planning to leverage the potential of these platforms to establish an efficient, reliable, and responsive CI/CD pipeline. Your key tasks will involve: - Using you...your expertise in Backstage for the integration of Docker. - Designing the pipeline in a way it can effectively monitor the containers. - Building and deploying the Docker containers either locally or on Amazon Web Services (AWS). I prioritize professionals with: - Proven knowledge and experience with Docker and Backstage. - A strong background in implementing CI/CD pipelines and container monitoring. - Direct experience with AWS. I need this accomplished as soon as possible. Please ensure your bid reflects your capacity to complete this proje...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Structural Analysis for Residence Framing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a homeowner dealing with structural issues, I am urgently in need of a knowledgeable Structural Engineer who can inspect and assess the framing of my residence. There...the investigation, diagnosis, repairs, and improvements made on the structure. - The building inspector has specified the usage of certain materials and methods. The professional should strictly adhere to those instructions to ensure the remedial actions are compliant with regulatory standards. Ideal skills for this job include excellent problem-solving abilities, a strong understanding of construction structures, experience in building inspections, and a firm grasp on building codes and regulations. An in-depth understanding of building materials and repair methologies suitable for residential properties is als...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Cutting Edge Concrete: Portfolio Site 6 วัน left

  I am looking for an expert web developer to create a portfolio website for my concrete company, Cutting Edge Concrete, located in Ontario, Canada. Key Features: - The site must prominently feature our special...logo or specific branding assets yet, so the design should be clean and professional, with the flexibility to incorporate those elements in the future. Ideal Candidate: The ideal candidate for this job will have a strong portfolio showcasing their ability to create visually compelling and functional portfolio websites. It's a definite advantage if you have previous experience designing for construction or similar industries. Familiarity with SEO best practices to increase visibility in our region, Ontario, Canada, is also important. Let's make Cutting Edge Concre...

  $36 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking an experienced and detail-oriented construction professional who specializes in modern residential development. My ideal freelancer will possess the following skills: - Expertise in new home construction, especially in a contemporary style. - Strong knowledge of current building codes and standards. - Experience in similar residential construction projects. A robust portfolio showcasing your work on modern residential projects will significantly increase your chances of being considered for this project. Your bid should reflect your overall charges; include materials, labor, and any other costs.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  CSS Styling for Construction Tracking Portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a proficient web designer to develop the CSS styling for a web portal that will track the status of construction tasks. This critical tool is geared towards enabling me to receive daily progress updates efficiently. Key Responsibilities: • Designing user-friendly and intuitive interfaces • Integrating visual graphs into the CSS styling of the web portal Ideal Skills and Experience: The perfect candidate for this project must have: • A strong understanding of CSS and frequently used web design patterns • Prior experience in building web portals, preferably for tracking purposes • Strong design aesthetics that can optimize user engagement • A knack for creating informative yet minimalistic designs The webportal is already created....

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Business Budgeting: Key to Success 13 ชั่วโมง left

  ...financial and operational goals. By defining clear, quantifiable objectives, a budget acts as a roadmap, directing resources to areas of strategic importance and prioritizing initiatives that drive growth. It enables corporations to allocate capital efficiently, ensuring investments are made in projects that align with the company's long-term vision and market opportunities. Financial Control and Monitoring A well-constructed budget provides a framework for financial control, enabling companies to monitor performance against predefined targets. This ongoing process allows for the early detection of deviations from the plan, facilitating timely adjustments to spending, resource allocation, or strategic direction. By fostering a culture of accountability, budgeting ensures th...

  $39 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน NDA
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I need a skilled structural engineer to tackle a crucial aspect of my upcoming residential construction project. Key tasks include: **Development of Structural Plans**: I need my selected engineer to be responsible for the creation of detailed structural plans. This will require a strong understanding of functional and logistical concerns, as well as in-depth knowledge of structural engineering principles. Ideal Experience and Skills: * Relevant degree in Structural Engineering or similar field * Proven experience in residential project structural planning * Expert knowledge in the use of CAD software for plan development * Excellent understanding of building codes and safety regulations In conclusion, I'm looking for a detail-orientated individual with a solid backg...

  $2057 (Avg Bid)
  $2057 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Bilingual Social Media Specialist Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced Social Media Manager who is fluent in both Arabic and English. I require this professional to manage my company's presence across Facebook, Instagram, Twitter and Google ads. Your primary task will be to drive traffic to our website through engaging and relevant content. I expect: - Three posts per week across all platforms. - Create and execute a dynamic social media strategy. - Constant monitoring and adaptation to industry trends. The ideal candidate must have: - Excellent command of both Arabic and English language. - Strong background in social media management particularly Facebook, Instagram, Twitter and Google ads - Proven experience in driving website traffic via social media platforms. This is all with the ultimate goal of boosting awareness of ou...

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...bedrooms. - Minimalist and natural interior decoration - Roof with 2 mandatory slopes, material: tile or slate. - Emphasize a simple shape to reduce construction costs. - Provide for expandability for an aesthetic extension of 50m2 within the next 5 years. - Decision to be made: single-story house or on stilts. - Proposals must incorporate principles of sustainability, energy efficiency, and harmonious integration with the natural and rural environment of a French village. The ideal freelancer for this project would possess the following: - Proficiency in 3D modeling and architectural visualization. -Specialization in straw and wood house construction. - An excellent sense of realistic lighting and texture integration. - A portfolio showcasing previous work in realistic ...

  $54 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Luxury Design Build Company Logo Redesign 10 ชั่วโมง left

  ...owner of a renowned design-build construction company, I've come to the conclusion that our branding could use a touch of modern revampment; hence, I'm seeking an experienced graphic designer to reimagine our logo. Our company is called west water construction and you can find our current I'd love for the new logo to portray an air of elegance complimented by a sense of luxury. Our work is high-end and our logo should reflect our dedication to top-tier quality. There's no specific color palette or shapes dominating my vision for this logo, so I'm completely open to your creative interpretation. When you're crafting your masterpiece, bear in mind that this is for an established business in the luxury design-build construction sector, ...

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี

  In need of a professional and talented graphic designer to create a unique and minimalist logo for my business - Envision Construction Group, LLC. Key requirements include: - The dominant colors used should be a blend of Reds, Blues, and Orange. However, I'd appreciate creative input on how to mix these colors for the best outcome. - The logo should reflect a minimalist style, keeping it simple yet effective in communicating our brand identity. - Potential for ongoing partnership if this project is successful. The ideal candidate is someone with a strong background in logo design, particularly with a minimalist style. Previous experience with construction or similar industries would be beneficial but not crucial. Proficiency in design software like Adobe Illustrato...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา
  Marsh-Grounded Mixed-Use Tower Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am on the hunt for an experienced and innovative architect to provide a detailed building plan for a mixed-use tower which will sit on marshy ground. Key Project Details: - The available space for the tower construction is 300 square meters. - The tower needs to deeply embed into the ground (around 50 meters), due to the marshy nature of the terrain. The submerged portion will house facilities such as parking and storage. - The tower will be mixed-use, combining office spaces and apartments. - I envisage the tower having 25-30 floors. Ideal Skills: - Ground acumen: Having prior experience with constructing buildings on marshy land would be highly advantageous. - Architectural design: A substantial background in designing tall buildings, particularly mixed-use towers. - Spac...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Steel Footbridge Design for Winter Climates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a professional who can assist in the design of a steel footbridge intended for a region that experiences harsh winter conditions. The footbridge will need to sustain a moderate amount of foot traffic. Key Skills & Experience Required: - Expertise in civil or structural engineering - Proven experience with steel construction design - Understanding of climate influences (specifically harsh winters) on structural integrity - Ability to optimize for moderate foot traffic conditions Expectations: - Design a structurally sound footbridge made of steel - Ensure the design can withstand harsh winter effects - Optimally manage moderate foot traffic load in your design - Provide detailed drawings, specifications, and cost estimates. Please provide your past experi...

  $672 (Avg Bid)
  $672 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Advanced C# Video Stream control 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Required: - Versed in C# language and have experience in app development that involves real-time video monitoring. - Proven experience in implementing streaming protocols, specifically HTTP Live Streaming (HLS). - Professional understanding of stream monitoring tools, similar to Wireshark, is essential. - Prevoen experience websocket development. The Project Scope: - Develop an application capable of real-time capture of video streams, thus raw data monitoring. - The application should provide comprehensive protocol analysis capabilities. - Specifically, the application should support the HLS protocol directly targeting video streams. - The developed system should demonstrate robust traffic monitoring, including diagnostics as well as performance analysis. ...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  B2B Google Ads Mastery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Needed, a result-oriented Google Ads expert who will help us generate leads for corporate training, learning & Development, Organizational Develop...and optimize campaigns, ensuring maximum ROI - Implement a deep understanding of our target audience - large corporates - to align campaign messages and visuals Required Skills and Experience: - Proven track record in managing successful, lead-generating Google Ads campaigns - Exceptional understanding of B2B marketing, especially towards mid-sized and large corporates - Analytical skills in monitoring and refining Ads strategies - Strong grasp of the latest Google Ads features and how they can be utilized for business With your expertise in Google Ads and understanding of our targets, we look forward to making this project a suc...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm on a quest to find a dedicated freelancer who has a knack for social media management. Specifically, I need someone who will handle my Facebook and Instagram accounts. YOUR RESPONSIBILITIES • Creating and scheduling daily posts • Monitoring and responding to comments and messages • Performing account performance analysis and providing reports CONTENT CREATION Your posts will focus on product promotions and sharing customer testimonials to build connection with our audience and enhance our brand image. IDEAL SKILLS • Proven experience in social media management • Excellent content creation skills • Strong organisational skills for scheduling and posting content • In-depth understanding of Facebook and Instagram algorithms • Abili...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Daily Firestore Reads & Cost Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project owner, I require detailed analytics of Firestore reads daily. The objective of this daily analysis is to gain in-depth insights into usage while also closely monitoring costs. Key Requirements: - Conduct a comprehensive usage analysis that provides insights into the number of daily Firestore reads. Accurate tracking needs to be implemented ensuring precise data collection. - A cost analysis is also required. This will not be just a generic cost study; it will specifically centre on the expenses related to Firestore reads. Ideal Skills: - Experience with Firestore and Google Cloud Platform, specifically in a context involving data tracking and analysis. - Proficiency in data analytics with a focus on usage and cost. - Understanding of Firestore billing practices...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...AI-powered mobile application that integrates data from both the drone and the sensors to deliver insightful agricultural analytics. Project Objectives: • Design and develop a low-cost, efficient, autonomous drone (budget approx. 500 ) for agricultural surveying. • Implement automatic navigation and data collection capabilities in the drone. • Develop ground-based environmental sensors for monitoring soil conditions. • Create an AI-integrated mobile app to analyze and interpret data, providing comprehensive farming insights. 1. Drone/Hardware Engineer: Expertise in drone design and electronics, focusing on compact and efficient models suitable for agricultural use. 2. Environmental Sensor Engineer: Skills in creating effective ground-based sensors for measu...

  $17034 (Avg Bid)
  $17034 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  The Contest is to explore the dataset and create a presentation for a mixed technical and non-technical audience. You can analyze and explore the data in any way you wish, using any techniques you believe are appropriate. You may wish to think about the following questions: 1 What can you say about the price and mileage dimensions? 2 What can you say about the structure of the price position dimension? 3 Are there any interesting relationships with the other columns? 4 Explore the 10 feature columns. What can you say about them? 5 Can you explain the observed price positions in terms of the feature columns? These are just suggestions; the objective is to try to draw out as many insights as possible, so please feel free to explore. And Should be in Excel I need some ...

  $13 - $25
  ปิดผนึก
  $13 - $25
  16 คำเสนอราคา

  I'm on a quest to find a dedicated freelancer who has a knack for social media management. Specifically, I need someone who will handle my Facebook and Instagram accounts. YOUR RESPONSIBILITIES • Creating and scheduling daily posts • Monitoring and responding to comments and messages • Performing account performance analysis and providing reports CONTENT CREATION Your posts will focus on product promotions and sharing customer testimonials to build connection with our audience and enhance our brand image. IDEAL SKILLS • Proven experience in social media management • Excellent content creation skills • Strong organisational skills for scheduling and posting content • In-depth understanding of Facebook and Instagram algorithms • Abili...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Local Google Ads Campaign Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in Google Ads to set up an account for my bu...expert in Google Ads to set up an account for my business. Through this campaign, I aim to increase traffic to my website, sales, targeting online shoppers within Australia. This project will also involve utilizing Google Ads bonuses. **Key tasks include:** 1. Google Ads account setup 2. Utilizing Google Ads bonuses 3. Creating an effective campaign targeted towards online shoppers locally 4. Monitoring and adjusting the campaign to ensure desired traffic is achieved Proficiency in Google Ads is crucial. Understanding the buying behavior of online shoppers and experience with local digital marketing would be advantageous. Optimizing campaigns to fit a modest budget is a necessity. Looking forward to hearing...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...Key Roles: - Create a complete structural layout for a commercial building - Draft detailed top, front, and side views - Work diligently to provide accurate dimensions and specifications Ideal Candidate Should Have: - Significant experience in AutoCAD design - Demonstrable expertise in structural design, particularly for commercial buildings - Proficient knowledge of engineering norms and construction practices - Excellent attention to detail and quality - Understanding of infrastructure necessities and compliance standards I look forward to collaborating with a seasoned professional who can deliver quality work for this crucial task. Please ensure you have relevant samples of your previous work in your portfolio when bidding. Absolute accuracy, proficiency, and timeliness are...

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm on the precipice of launching a new enterprise in the construction and home maintenance industry and I'm currently on the lookout for a talented designer who can create an engaging business logo. Ideally, the logo should reflect our core services which include the following: - Plumbing - Carpentry - Handyman services The perfect candidate for this task would have prior experience in designing logos particularly for industries related to or similar to construction and home maintenance. Familiarity with the nature of these services is crucial, as it will enable us to have a logo that truly captures the essence and value of our brand. Undoubtedly, exceptional creativity and the ability to encapsulate our business into a single, distinctive logo is critical. As ...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi GPU-AI Powered BMS solution -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in need of a Raspberry Pi GPU and pattern AI solution for a Battery Management System (BMS). Overview of Tasks: Solution - Implement Data analysis - Observe Battery status, temp, charging current, current voltage, battery mode, relative state of charge, remaining/full charge capacity - Integrate Firmware changes in RC FCC V and SBS commands that aid in monitoring unauthorized changes HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with RC FCC V and SBS commands would also be a strong advantage. R...

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...skilled graphic designer with a knack for creating bold and impactful logos to create a unique identity for my construction company, XYZ Corporation. The logo should not only be recognizable and unique but should also capture the spirit of our business and the industry we operate in. Key Responsibilities: - Understand the nature of our business and the target audience - Create a logo that is bold, eye-catching, and reflects the personality of our company - Produce a logo that is adaptable for use across a variety of mediums and formats Ideal Skills and Experience: - Proven track record of designing eye-catching and memorable logos - Knowledge and understanding of the construction industry would be a significant bonus - Strong skills in graphic design and a keen eye for ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am looking for an Autosys admin capable of implementing an artificial intelligence-based ATR. The main duties will include monitoring job executions, debugging, troubleshooting, and managing job dependencies. Implementing an AI-based system is pivotal to accomplishing these tasks more accurately and efficiently. Ideal candidates should possess: - Proven experience with Autosys - Understanding of AI-based systems - Capabilities in improving and learning The success of the project is hinged on the system's continued ability to learn and improve. Therefore, any freelancer bidding on this project should have a solid foundation in AI and machine learning.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Residential Structure Frame Analysis 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...prevent potential challenges. Key Responsibilities: - Review and provide input on building plans in the planning phase - Carry out detailed building frame analysis - Advise on necessary changes or improvements for structural safety and functionality - Provide technical guidance and recommendations based on analysis Project specific demands: Structure is existing single-story 2x4 wood frame construction with 1/2 gypsum board. Three (3) Enphase-5P 5kw battery packs (approx 200lb each including conduit, pack, and conductors) and Enphase IQ Controller 3G being installed to wall. 1. Requesting 3 of 4 walls and ceiling (home is on slab) be asymmetrically rated to 1-hour as a barrier. (Interior side, facing batteries can be only side altered to meet request) 2. If second framing is r...

  $500 - $950
  ปิดผนึก
  $500 - $950
  38 คำเสนอราคา
  Trophy icon Engaging Logo for Construction Company 5 วัน left

  I'm looking for a highly skilled graphic designer to create an engaging logo for my company, Seattle Signature Construction.Llc. Key points to manifest in our design are: - Construction expertise: Since we operate primarily in construction, our logo should depict our proficiency and specialty in this industry. - Timeliness: We pride ourselves on delivering quality on time. This unique trait sets us apart and we want this element to shine in our logo. Having prior experience in designing logos for construction or similar industries will be considered an asset. Please also share examples of your past work that highlight your creative edge and alignment with the key elements we want the logo to reflect.

  $35 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Logo Design - 01/03/2024 19:38 EST 3 วัน left

  We need to design a new logo for our construction management software "BrickControl". The logo needs to be modern, simple to read, creative, inspire trust, and simple to understand. The logo must be able to be put on light or dark background (can be 2 different colors). The main color of our company is orange and the secondary color is dark blue. You can see our new website here: Together with the logo should be the isotype that will be used in different places like the mobile application. We liked the current logo of the website but we have had problems with a registered patent, so we have to change it. The logos to be submitted should look in 2D as they would on the web or on a business card. In the final delivery you will also have to change the logo on

  $60 (Avg Bid)
  การันตี

  ...a lot of space, a desk to work with a nice view, and a bed to sleep) - Cleanliness - Bathroom (is there a place to store facial products on the sink or in a cabinet? is there good water pressure?) - Kitchen (is the refrigerator quiet?) - View (I don't want to view any streets, cars, or into other buildings) - Quietness (is the building quiet, and is it quiet on the balcony, can you hear any construction?) - Building (is it clean?) - Neighborhood (is it a nice neighborhood?) - Distance walking to nearest grocery store (I don't have a car) - Is there anywhere to walk for 5 miles nearby (not on a street but in a quiet setting such as a park or walking trail) - Serene Lake (footpath around lake good for walking daily? do you see or hear airplanes?) After your visit, I...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Traditional Septic System Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled draftsperson to create a construction guiding drawing of a traditional layout septic system. The system should be basic, with no special requests or additional components. Ideal skills and expertise: - Proficiency in drafting and design - Understanding of plumbing systems - Experience with septic systems design - Knowledge of building code requirements for septic systems Only need plans for the sewer and venting. Two level home with two bathrooms for a 1,144 sq. ft. home. I played with some layout options in red on the plans and than decided an expert could do better than myself. Attached file Stanley Sewer & Venting shows where the shower, toilet, and sinks are located with my sewer drains in red. The red lines are just for reference. The only key red l...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...cold room automation system that focuses primarily on climate control. This system should have certain features, including - Remote control: I want to be able to manage my heating and cooling systems remotely. This will allow me to adjust the temperature of my cold room from anywhere using a mobile app, even if I am not near my cold room. - Energy Consumption Monitoring: Also, the system should have an energy consumption monitoring feature. This will allow me to more effectively monitor and manage the energy usage of my heating and cooling systems. This project should be connected to a web server with mysql and controlled via computer, it should have its own application for ios and android. special electronic board design will be required for the project The ideal fr...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...demonstrated experience in Excel and construction estimating to refine and expand on my existing Contact Square Foot (CSF) takeoff template. The enhanced version should feature: - Automation of quantity and cost calculations to reduce manual input. - Improved formatting, with a focus on font and layout consistency to aid readability. - Intuitive color coding for easy data interpretation. - Well-structured sections and sub-sections for organized data navigation. Additionally, I am seeking to create two new templates for concrete volume and waterproofing & damping takeoffs. These templates should closely mirror the workflow of the improved CSF template. Ideal skills and attributes: - Proficiency in Excel functions and formulas - Experience with construction volume ca...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Trophy icon Construction Logo Design 5 วัน left

  ...looking for a uniquely stylized logo for my construction company, "Turnbull Construction Group". Here are the specific details on which I'd like the design to be based: - **Color Palette:** The logo should predominantly incorporate Light Blue, Grey, and Black within the design. However, I am willing to consider varying shades of those colors, or related colors, if the designer believes it would enhance the overall aesthetic. - **Design Elements:** I would appreciate it if the logo could convey a simple and elegant design. It should not be too detailed or overly complex. - **Relevance:** Although there are no specific symbols or tools, like a hammer or scaffolding, that I want to include, the logo should clearly associated with the construction ind...

  $50 (Avg Bid)

  This project seeks construction of a 3D printable model of an alien-like helmet, based on provided concept drawings. The key elements needed for the design are: - An Alien Style: The helmet should evoke intrigue with its alien-like design. Rounded and organic shapes are the key features that must be included. The design should feel organic and flowing, avoiding any sharp or angular patterns. - Medium Level of Detail: A balance is needed between simplicity and intrigue. The design shouldn't be overly complicated but should also avoid being too minimalist. A medium level of detail is required to maintain this balance. - Functional Elements: While maintaining style integrity, the design should be highly usable for costume purposes. The helmet must specifically be based on the ...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  For my business, I am in need of a proficient accounting professional specializing in financial reporting. Specifically, the focus of the task at hand will be the construction of Balance Sheets. Key responsibilities will entail the collection, interpretation, and presentation of financial data. Intimate familiarity with Balance Sheets and the associated processes is integral. Ideal Skills and Experience: - Comprehensive knowledge of accounting principles - Experience in Balance Sheet preparation - Strong data interpretation skills - Attention to detail and accuracy.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...rock-solid security, should be capable of: - Remote Monitoring: Facilitating the tracking and regulation of the device from a distance, offering checks and fine-tuning as per requirement without physical engagement. - Machine Learning Capabilities: Incorporating intelligent algorithms into the system, enabling it to learn and improve from experience. - Real-Time Analytics: Providing instant, continuous insight into its functioning, making it easy to monitor and take necessary actions immediately. To succeed in this role, you must possess an extensive background in cybersecurity, particularly focused on embedded systems. A deep understanding of firmware and hardware security is paramount. Moreover, expertise in developing IoT devices with remote monitoring, machine learni...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา