ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 conversion rate optimization งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สอนทำ conversion ads ใน google หมดเขตแล้ว left

  ตอนนี้ผมลองเริ่มทำ google ads สำหรับเว็บไซต์ที่ทำด้วย wordpress และ plug-in แต่ติดปัญหาตรงเรื่องการทำ conversion tracking เลยอยากหาคนมาสอนการ set up ให้ครับ นอกเหนือจากนั้นอาจจะให้แนะนำเรื่องการทำ SEO เพื่อให้ติดด้านบน ออฟฟิตอยู่แถวๆกรุงเทพกรีฑาครับ

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Project for davidbrookesuk หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีคุณ davidbrookesuk ฉันสนใจประวัติของคุณและต้องการเสนอโปรเจคให้คุณ เราสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ผ่านการสนทนาได้ Could you please accept this rate for each manuscript? I have 2 manuscript which the 2nd will be ready in mid month. Be happy for long term collaborate work with you.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการผู้ที่มีความชำนาญในการจัดการ Bounce Rate ของ Google Adwords โดยเนื้อหาหลักของ Website เกี่ยวข้องกับ บัญชี การเงิน วิชาชีพบัญชี บริการด้านบัญชี สรรพกร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกันสังคม

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Online Ad Campaign Analysis Dashboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a Senior Sales Operations Analyst at a top online advertising campaign management firm and I urgently require a professional skilled in Tableau. Your task will be to create a comprehensive dashboard that assists me in analyzing and strategizing our sales operations. Key Deliverables: - Present crucial data points including daily ad impressions and conversion rates. - Display key performance indicators such as Click-through rate (CTR), Cost per acquisition (CPA), and Return on ad spend (ROAS). - Use different visualization formats like line charts, bar charts, and pie charts to represent the information. Ideal Skills: - Proficiency in Tableau - Strong analytical skills - Experience in developing dashboards with extensive understanding of marketing and sales KPIs. ...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced AI Developer skilled in Python, Java...primarily to conduct mock interviews. It is essentially required to convert speech into text, analyze the same and provide insightful feedback. Ideal Skills and Experience: - Proficient in Python, Java, C++, or JS - Experience in AI chatbot development - Proficiency in Speech-To-Text conversion Major Responsibilities: - Building an AI Chatbot - Speech to text conversion - Analyzing interview performances and producing results - Integrating the chatbot with website Please note, the focus is not merely text conversion, the chatbot needs to analyse the interview and provide a comprehensive analysis. If you have the required skills and the capacity to think out of the box, hop on board. We can achieve a...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer well-versed in comprehensive social media management, specifically on Facebook and Instagram. Your tasks will include: - Creating compelling content which aligns with my brand's voice - Managing targeted ad campaigns - Analyzing campaign data for optimization - Crafting engaging video content - Boosting relevant ads - Providing weekly written reports - Establishing and tracking KPIs and ROI The main goal of this campaign is to enhance brand awareness and effectively generate leads. The intended target audience is those between the ages of 28 and 55. Ideal candidates should have a wealth of experience in social media content creation, strategic ad campaign management, data analysis, video production, and marketing report writing. P...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Revamp Website Performance for Better Speed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the owner of a website currently experiencing slow load times, I am seeking expert assistance to enhance ...requirements are as follows: - Improve loading speed: The website presently takes more than 5 seconds to load. I'd like to significantly decrease this load time. - Boost responsiveness: Currently, there are noticeable performance issues on desktop and smartphone devices. I need improvements in this area. The ideal candidate for this project should have relevant experience in web development and optimization techniques, as well as an in-depth understanding of device-specific responsiveness adjustments. Prior expertise in dealing with similar issues would be highly beneficial. The goal is to have a swift, smooth-running website that offers an efficient user experience...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Convert Attached File to AI 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelance vector artist to convert my file into an high quality AI format. The job is straightforward and only requires direct conversion. However, there are specific dimensions and resolution requirements I would like to adhere by. Freelancers adept at working with Adobe Illustrator and experienced in maintaining high-quality resolution during the conversion process would be an excellent fit. We'll discuss the specifications once we begin the project. Your task is simple: - Convert the attached file into both AI and PDF format - Please provide the image in high resolution as it will be printed on a t-shirt Please bid with a time and cost estimate, and let me know if you need any more details. Proficiency in English is a bonus as it would a...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  mobile Android Java UI Refactoring & Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced Android developer to help with a couple of key issues in my app. The primary focus should be on UI improvements. Key Tasks: - Refactoring and enhancing the UI of my Android app - Improving t...design, including color scheme and branding, typography and font styles, iconography and visual elements - Ensuring a smooth navigation flow - Enhancing user interaction and feedback Other requirements: - The app's token refresh mechanism must be revised and optimized - You should be able to ignore battery optimization permission I would ideally like a freelancer who is experienced with Java, Android Studio and UI/UX principles. Experience with token refresh mechanisms and battery optimization is also highly desirable. Please provide examples of p...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Hi, we need a c# .net/ maui package similar to with same functionality but with support for iOS in addition to existing platforms. Please don't ask for further details before you checked the package's page. Requirements: - the package must be able to Convert PDFs into images (save the whole pages to images, not just export existing images on pdf); - the package must provide iOS compatibility; - the package must provide a parameter to specify jpeg compression level and preserve colors; - the package must be developed in c#, compliant with .net/.net framework/Mono and ready to be used in windows/ maui ios & android projects; - the developer must provide c#, not hardcoded and fully commented source code; - the developer can't use third party components except for open so...

  $527 (Avg Bid)
  $527 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Website Optimization 9 วัน left

  Woocommerce website optimization

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a business looking ...an existing site, I am searching for a talented individual to assist me in achieving a 90+ page speed score. The site also needs the addition of e-commerce functionality, specifically WooCommerce. Key requirements for the job include: - Proven record of achieving high page speed scores on WordPress sites - Expertise in WooCommerce integration and setup - Ability to provide e-commerce site optimization suggestions. It's a plus if you have the following: - Experience with theme selection and customization. Although a specific theme hasn't been selected, I am open to recommendations that would benefit the page speed and overall user experience of the site. I look forward to seeing your past work on WordPress and WooCommerce integrations as part ...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...create a tailor-made HR dashboard for our company. The developer should ideally have extensive experience in HR dashboard creation and a strong understanding of HR-related metrics. Key Features: - The dashboard should prominently feature recruitment metrics and performance evaluations. Recruitment Metrics Include: - Time-to-hire - Cost-per-hire Performance Evaluations Indicators: - Retention rate The dashboard should present these metrics in a clear, accessible format, preferably utilizing visually-pleasing graphs and charts. To excel at this project, the developer should have significant experience working on similar projects, a keen eye for design, and a knack for turning complex data into easy-to-understand visuals. A truly comprehensive understanding of HR metrics and h...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Modern Bathroom Elevation Design 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for an expert in creating modern bathroom elevations. The primary goal is to prepare detailed drawings for builders to properly plot plumbing, electrical and tile work, ensuring space optimization and enhanced functionality. Key deliverables should include: - Precise placement of plumbing fixtures - Clear designation of electrical outlets and switches - Thoughtful layout and pattern suggestions for tiles. Ideal candidates will have a proven track record in bathroom design, particularly in modern styles. Depth of experience with drafting elevations that can be effectively utilized by builders is vital. Attention to detail when planning for varied components and an ability to envision stylish yet functional spaces is highly preferred. A strong understanding of effi...

  $373 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Unity Expert for Asset Delivery 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Unity developer who can efficiently handle asset delivery on both Android and iOS platforms. The main focus will be on Play Asset Delivery (on demand). Experience in this aspect is crucial as it forms a large part of the project. Additionally, knowledge and skills in iOS on-demand resources are vital too. An essential task will be delivering documentation on implementation. Therefore, first-rate communication skills, attention to detail, and a solid understanding of technical writing are key for this role. Ideal Skills: - Proven experience working with Unity on Android and iOS platforms - Proficiency in Play Asset Delivery (on demand) - Experience with iOS on-demand resources - Excellent technical writing and communication skills for comprehensive documentation Your commitm...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  WordPress SEO Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require an expert in WordPress SEO with a focus on both on-page and off-page optimization. The primary goal of this project is to configure my website for optimal search engine performance and user engagement. - The key tasks of this project include: - On-page optimization: Reviewing and refining content, meta tags, and internal linking strategies to improve the website's search engine ranking. - Off-page optimization: Developing a backlink strategy and managing outreach to increase the website's visibility and authority. - Configuration: Implementing critical aspects of SEO configuration such as the permalink structure, XML sitemap, and file. The ideal candidate for this role should have: - Extensive experience with SEO in a WordPress enviro...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Laravel to WordPress Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to transfer my existing Laravel application to WordPress, where I'm primarily needing user registration and login functionality. I don't have a specific theme in mind, so your creative suggestions will be much appreciated. Here are the skills and experience I'm ideally looking for: - Proven experience in converting Laravel applications to WordPress - Strong knowledge of WordPress and comfortable suggesting suitable themes - Experience in creating user login and registration systems on WordPress If your background aligns with these requirements, I am eager to learn more about how you would approach this task. Please bid with relevant examples of your work.

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Shaft Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Inspiration shaft models (109 MB): Please generate at least 15 particle different iregular shapes (don`u use round balls). Replicate their geometries as close as possible. Materials densities range between 0.42 and 1,63 grams/cm3. Shaft will have to mix wet materials (and break potential formed chunks) at 30 rpm speed rate. Spherical Center of the Container (SCC) has a radius 30 - 33 centimeters. Container can be slighty modified based on final shaft form but mainly it has an cilindrical form. SCC can be filled ith red coloured random particles, the upper half volume of the empty space left inside the cylinder in green and the other lower half volume in yellow. Simulation will be considered fully completed when and

  $921 (Avg Bid)
  $921 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Android java dev for Enhancement and fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced Android developer to help with a couple of key issues in my app. The primary focus should be on UI improvements. Key Tasks: token refresh functionality ignore battery optimize permission run at ...battery optimize permission run at startups functionality UI change 2 new api's refactor code for easier maintenance currently displayes persistent notification dont want it Other requirements: - The app's token refresh mechanism must be revised and optimized - You should be able to ignore battery optimization permission I would ideally like a freelancer who is experienced with Java, Android Studio and UI/UX principles. Experience with token refresh mechanisms and battery optimization is also highly desirable. Please provide examples...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for a freelancer who can compile a 12-month dataset on social media accounts. The dataset should cover key metrics, including follower count, engagement rate, and post frequency. Your proposal should specifically address your approach to compiling this data. Ideal candidates for this project should have: - Strong experience in data collection from social media platforms - Knowledge of data analysis and metrics - Excellent research skills - Ability to organize and present data in a clear, concise manner

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Python Recommendation Model Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...8 | Ad 9 | Ad 10 ADDITIONAL INFORMATION We want to recommend 10 ads that users with the same attribute tend to like. We then want these 10 ads sorted to result in the highest profit (revenue/users). Will be able to supply a data frame that gives you: Attribute Name = user cohort User ID = user id Ad ID = Advertiser ID Slot = Where it was, slot = 1 then it’s sorted as the first ad Revenue = Conversion Converted = Revenue > 0 Output: Attribute Name | Ad 1 | Ad 2 | Ad 3 | Ad 4 | Ad 5 | Ad 6 | Ad 7 | Ad 8 | Ad 9 | Ad 10 Where Ad #, where # = slot. The goal is (ad recommendations based on attributes) based on being given a user id, attribute, slot (this is if the ad was shown 1st, 2nd, 3rd, etc), revenue, and if the user converted I have the CSV data frame but not muc...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Offices, areas with heavy outdoor traffic, Campuses, Hospitals, Airports, Industrial parks, and Schools. The website should: • Highlight the advantages of our coffee barista machines • Have a well-structured product catalog • Include customer testimonies • Have clear calls-to-action • Integrate e-commerce capabilities for direct machine sales Ideal skills include WordPress proficiency, SEO optimization techniques, and past experience crafting websites for similar industries. An understanding of the food & beverage-tech industry or e-commerce site development will be beneficial. 1. Brand Identity: Develop a distinct visual identity that combines elements of robotics and coffee culture. Use a sleek, modern logo featuring a robotic barista holding...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี
  Python/Salesforce Fintech Franchise Lending Dashboard Design 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...Salesforce. This task will require: - Tracking and visualizing loan applications, sales revenue (interest income), and franchise performance among other metrics. - Representation of fintech franchise lender-related metrics such as concentration by brand, average loan amount across our portfolio, target brands, US state-wise brand distribution in our franchise portfolio. - Highlighting lead conversion rates and time intervals from application to funding and status updates on total applications, approvals, declines, and those pending. - Displaying data in the form of bar charts, line graphs, and pie charts for a comprehensive understanding and clean aesthetic, or as suggested. The perfect candidate will have experience in Python and Salesforce, as well as a deep understanding of...

  $502 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  ...Identifying the most relevant and high-performing keywords related to tour packages in order to drive quality traffic. - Ad Creation: Crafting persuasive ad copy that highlights the unique selling points of my tour packages. - Campaign Optimization: Continuously monitoring and refining the campaign to maximize conversions and return on investment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in running successful Ads campaigns, particularly for travel or tour-related services. - Strong understanding of keyword research, ad copywriting, and campaign optimization. - A track record of delivering tangible results in terms of increased sales through Trip Advisor ads. If you have the required skills and experience, and are confident in your ability to deliver a successfu...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  AI Employment Portal Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application, ensuring seamless assistance to users across platforms. It's also necessary for the bot to support English language conversation. Requirements: - Proven experience in chatbot development - Proficiency in English language - Familiarity with employment portals is a plus - Excellent understanding of FAQ systems and job recommendation mechanisms - Knowledge of resume crafting and optimization will be beneficial. Freelancer, familiar with the effective deployment and scaling of chatbots, able to simultaneously manage multiple user interactions, is preferred. we need advance AI Chatbot with C# programming language . We are developing a Naukri (Employment Portal) and needed this chatbot for same. This chatbot will be independent of website and will directly in...

  $2280 (Avg Bid)
  $2280 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Rideshare Fare Comparison Website -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking f...engagement through a dedicated forum. Skills and Requirements: Proficiency in WordPress development, including theme customization and plugin integration. Experience with HTML, CSS, JavaScript, and PHP. Ability to work with REST APIs to fetch and display real-time fare data from major ride-sharing companies. Knowledge of SEO best practices to ensure the website's visibility and search engine optimization. Familiarity with forum plugins to create a robust and engaging discussion platform for riders and drivers. Excellent problem-solving skills and a creative mindset to tackle complex development challenges. Strong project management skills and the ability to meet deadlines. Excellent communication skills to collaborate effectively with our team and provide pr...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled graphic designer who can help me transform my JPEG logo into a vectored PSD file, ensuring it is delivered at 300 DPI in CMYK. Key Requirements: - Conversion to Vectored PSD: The logo must be converted to high-quality, scalable vector format while retaining its original design and aesthetic. - Detailed Layers: Organize layers in a meticulous and well-structured manner to facilitate easy editing and customization. - 300 DPI in CMYK: The final deliverable should be optimized for both print and online use, ensuring professional quality and color accuracy. Ideal Candidate: - Proficiency in Adobe Illustrator and Photoshop: The freelancer should have extensive experience working with both programs. - Strong Attention to Detail: A meticulous eye for detail ...

  $71 (Avg Bid)
  $71 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  I need to convert my word document into a fillable PDF document. This is a template for continence assessments. The person using the document will need to be able to input information into text fields, tick checkboxes, and select from dropdown menus. The converted PDF does not need to retain the original layout but the order of the items must stay the same. Ideal skills for this project include: - Proficiency in Adobe Acrobat or similar software for creating fillable PDFs. - Understanding of form design and user experience. Please let me know your experience with similar projects and how you would approach this task.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...features. 3. SEO Optimization: Implement best practices to optimize search engine ranking for relevant keywords related to PDF and image management. 4. Google Adsense Approval: Develop the platform in compliance with Google Adsense policies to facilitate potential ad placement approval. 5. Core PDF Functionalities: - Compress PDFs - Merge multiple PDFs - Split PDFs into separate documents - Sign PDF - Watermark Remover - Rotate PDF - HTML to PDF - Unlock PDF - Protect PDF - Organize PDF - Scan PDF - Delete PDF Pages - OCR PDF - PDF Creator - PDF Form Filler 6. Image Functionalities: - Image Compression: Reduce image file size efficiently. - Image Resizing: Adjust image dimensions (width and height). - Format Conversion:...

  $739 (Avg Bid)
  $739 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  WordPress Developer for Rideshare Fare Comparison Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking f...engagement through a dedicated forum. Skills and Requirements: Proficiency in WordPress development, including theme customization and plugin integration. Experience with HTML, CSS, JavaScript, and PHP. Ability to work with REST APIs to fetch and display real-time fare data from major ride-sharing companies. Knowledge of SEO best practices to ensure the website's visibility and search engine optimization. Familiarity with forum plugins to create a robust and engaging discussion platform for riders and drivers. Excellent problem-solving skills and a creative mindset to tackle complex development challenges. Strong project management skills and the ability to meet deadlines. Excellent communication skills to collaborate effectively with our team and provide pr...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  Laravel-Based SaaS Site Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an experienced Laravel developer to construct a site in two stages. This stands as a Software as a Service (SaaS) project designed to aid with product uploads onto e-commerce and marketplace platforms. Site will need to be built in Laravel using the blade framework and tailwind. It will include integrations with and I have ...with and I have provided a fill project outline so please ensure that it is read before bidding as i need the costing in 2 parts. The cost for stage 1 and cost for stage 2 as we would like an MVP of the product first. Please ensure that your bid has the cost of both parts but in the description include the split between both parts and the hourly rate.

  $703 (Avg Bid)
  $703 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  ...below. <Technology Description> This technology arbitrates between control commands acquired from driving support applications that respectively implements driving support functions, outputs instructions based on a control command after arbitration to a processor that is able to control at least one of a brake actuator or a drive actuator. This technology also acquires a steering angle and a yaw rate as the control commands from the driving support applications. Please search for this technology in this contest. <<NOTICE>> The target car brands in this search are limited to US, European, Chinese, and South Korean brands. <Requirements for Payment> ・Submit documentary evidence that clearly states the details of the subject product, the name of the compa...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Fiverr expert needed to run my profile 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to optimize and run my fiverr profile. I am wordpress developer looking for clients on that platform. I need someone who has experience in running fiverr profile. ONLY APPLY IF YOU HAVE EXPERIENCE AND CAN 100% PROOVE IT! Before hiring you we will have a short interview. Max hourly rate is $3. DO NOT APPLY IF YOU DO NOT AGREE TO PRICE

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Trophy icon Dynamic Logo Recreation and Usage 18 ชั่วโมง left

  I'm looking for a design expert who can effectively convert an unavailable format logo into a captivating design suitable for use on websites, business cards, and truck magnets. Your proficiency in graphic design and logo conversion is vital for this task. Your successful application should ideally showcase your: - Demonstrated expertise in logo recreation - High proficiency in design software - Previous graphic design projects Finally, an understanding of how to apply designs to different platforms (website, business cards, and truck magnets) will be valuable in this project. We are thrilled to see your innovative approaches to breathe new life into our logo.

  $25 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี
  Retail Store Visualizations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional with experience in creating visual merchandising and store layout designs. For this project, you will build on t...created in Project 1. You will be analyzing and creating visualizations of the data contained in your Access databases. All instructions for the project can be found in the PDF attached. Ideally, the successful freelancer should have: - A strong portfolio showcasing past retail design projects - Proficiency in retail space planning and product display - A deep understanding of customer flow optimization - Excellent communication skills to understand my vision and bring it to life - Ability to deliver the final visualizations in MS Access format Please provide examples of your past work and how your experience aligns with my...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Senior Unity Developer for Action Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an exceptionally experienced Unity Developer who can aid in crafting an action game for the PC platform. Key responsibilities will include: - Collaborating in the design & development of the game mechanics and user interface - Debugging and optimizing fo...development of the game mechanics and user interface - Debugging and optimizing for compatibility and performance on PC - Implementing innovative and immersive gameplay features Ideal Candidate Skills: - Expertise in Unity game development - Proven history of developing action games - Strong grasp on C# and object-oriented programming - Familiarity with PC game development and compatibility optimization Applicants, please share your relevant portfolio pieces and prior experiences pertaining to action PC...

  $1384 (Avg Bid)
  $1384 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Science Fiction Portal Development -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... I need a developer to create a Science Fiction Portal site using HTML, CSS, Javascript, PHP and MongoDB. The project has very tight time constraints, so I'm looking for someone who can work quickly and efficiently. Key Features: - Discussion Forums: The site must have an integrated forum for engaging discussions related to science fiction. - Movie and TV Show Reviews: Users should be able to rate, review and discuss science fiction movies and TV shows. Design Preferences: - I envision a minimalistic and modern design for the portal. The site should be clean, easy to navigate and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, Javascript, PHP and MongoDB - Previous experience in developing forums and review systems - Ability to work under tig...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Nginx Specialist for Linux Server Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need an expert in Linux and Nginx who can help me: - Configure my Nginx server - Optimize server The ideal candidate should have: - Extensive experience with Nginx and Linux - Excellent troubleshooting and problem-solving Time is of the essence, so please get in touch if you can jump straight into action. Ubuntu Nginx

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Science Fiction Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a developer to create a Science Fiction Portal site using HTML, CSS, Javascript, PHP and MongoDB. The project has very tight time constraints, so I'm looking for someone who can work quickly and efficiently. Key Features: - Discussion Forums: The site must have an integrated forum for engaging discussions related to science fiction. - Movie and TV Show Reviews: Users should be able to rate, review and discuss science fiction movies and TV shows. Design Preferences: - I envision a minimalistic and modern design for the portal. The site should be clean, easy to navigate and visually appealing. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML, CSS, Javascript, PHP and MongoDB - Previous experience in developing forums and review systems - Ability to work under tight de...

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced web developer with strong WordPress and Elementor skills to update our corporate website. The main focus of this project is to add a blog/news section and a careers section to our site. In addition to these main tasks, there are various other content updates required. Key tasks involve: - Designing and customizing the blog/news section with ...across the site and adding new pages as needed. Ideal candidates should have: - Proven experience with WordPress and Elementor. - A strong portfolio demonstrating success with similar projects. - A keen eye for design, layout, and user experience. - Strong communication skills to understand our needs and provide updates throughout the project. Please include examples of your work and your hourly rate in...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  151 คำเสนอราคา

  I'm looking to build a Shopify website for my fitness startup. The aim is to sell fitness apparel and supplements. The design needs to appeal to both men and women. Key requirements: - Dev...professional look - Integrating payment gateways and ensuring a smooth process for customers - Optimizing for mobile responsiveness I'm also considering adding a blog section in the future, so I'm open to suggestions on this. Ideal Skills: - Prior experience in building eCommerce websites on Shopify - Strong design skills, particularly in creating gender-neutral designs - Knowledge of SEO and web optimization - Familiarity with payment gateway integrations. Please provide portfolios of similar projects you've completed. Your input on the blog section is welcomed. Lookin...

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I require a data report which focuses primarily on the tracking of conversion actions on a monthly and yearly basis. In particular, the report should include: - Detailed analysis of our conversion tracking data - Breakdown of the converted actions recorded throughout each period To take on this project, you must: - Have experience in analyzing conversion data - Have an understanding of key performance indicators (KPIs) - Be proficient at creating detailed, clear, and action-oriented reports Ultimately, I'm aiming to examine and understand the sequences leading up to conversion actions, in hopes of enhancing strategies to further boost conversions.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me increase the efficiency of my current operations. Key areas of focus: - **Process Excellence**: The intent is to optimize various facets of the operation to make it more streamlined and effective. Specific tasks include: - **Quality Control Optimization**: Ensuring that our products meet the required standards and implementing measures to reduce errors and defects. - **Order Fulfillment Enhancement**: Streamlining our order processing and fulfillment procedures to ensure quicker delivery times and improve overall customer satisfaction. The ideal candidate for this project should have a solid background in process improvement and a proven track record in optimizing quality control and order fulfillment processes. Experience wi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Targeted Google Ads for Online Courses 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced...specifically at young adults aged 18 to 25. - While creating ads, the main goal is to generate leads who will potentially enroll in our in person & online courses. - Advise on budget, ad copy, and design to ensure maximum engagement and lead conversion. Skills and Experience: - Proven experience in running targeted Google Ads campaigns. - Strong understanding of the education industry and what appeals to young adults. - Demonstrated success in lead generation through digital advertising. - Exceptional copywriting and design input skills for high conversion rates. I'm looking for an individual who can leverage their skills and experience in this space to help grow our student base. Success in this project will likely l...

  min $36 / hr
  ปิดผนึก
  min $36 / hr
  36 คำเสนอราคา
  Pro Blog Setup with Analytics Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced web des...the site accordingly. Key requirements: - Web design experience, particularly with blog sites - Proficiency in using analytics tools for website optimization - Understanding of SEO and conversion tracking - Ability to tailor the site for a general public audience Your main tasks will be: - Setting up the blog site to be visually appealing, user-friendly, and aligned with our brand - Implementing visitor tracking analytics to monitor user behavior and engagement - Suggesting and implementing website optimization strategies based on analytics data - Ensuring the blog site is optimized for search engine visibility and conversion tracking Experience with promoting products and services via a blog site for a general ...

  $1186 (Avg Bid)
  $1186 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Website Optimization 9 วัน left

  I will be doing 100 Reviews for your website. And for the record, I will provide you with the record of the reviews.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WooCommerce Site Speed and Server Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experiencing: - Slow page loading - High server load - Database query delays Although I’m already employing caching plugins and techniques for performance optimization, the difficulties persist. My WooCommerce site is hosted on a VPS/Dedicated hosting package. I'm in need of a WooCommerce expert who has significant experience in performance optimization, handling high server loads, and reducing database query delays. The ideal candidate should have: - Proven experience in troubleshooting and improving WooCommerce site performance - Strong knowledge of server management, particularly VPS/Dedicated hosting - Expertise in database management and optimization - In-depth experience with caching plugins and techniques Please bid if you're capable of i...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน conversion rate optimization ชั้นนำ