ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 cooking recipes งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  ด่วนที่สุด: Snack Box Stickers หมดเขตแล้ว left

  1) DIY Box Stickers & Cooking Steps: Ready but only amending some patterns & info 2) Snack Box Stickers: Could amend from 1) TIMELINE: WITHIN TODAY 17-APR-2020 อยากได้งานแก้ไขวันนี้ค่ะ โทร0891750044

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...comprehensive business model for a food blog . Business Plan for a Cooking Blog Goal: To create a cooking blog that features recipes from around the world, with the goal of attracting 600,000 monthly visitors within one year. Target Audience: Food lovers from all over the world. People who are looking for new and interesting recipes. Cooks who are looking for new ideas. Value Proposition: A wide variety of recipes from different cultures. Easy-to-follow recipes with high-quality photos. Cooking tips and tricks from expert chefs. Well-organized and easy-to-use content. Strategy: Create high-quality content: Write original and engaging recipes. high-quality photos of the dishes. Write informative articles about cooking ...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I am in need of a seasoned full-stack web and mobile developer capable of swiftly creating an MVP for a unique recipe application. This app aims to compile recipes and facilitate grocery deliveries for its users - retrieving individual ingredients directly via user-arranged delivery. Main project goals include: - Develop a fully functional recipe and grocery delivery app for both iOS and Android - Ensure smooth user-arranged delivery functionality The ideal candidate would be familiar with both web and mobile application development, and have proven experience within these fields. I'm focused on a fast, efficient turnaround without compromising the quality of the app. Both experienced and skilled in web and mobile development are welcome to apply, with a particular emphasis ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  154 คำเสนอราคา

  ... and air pumps. Implement a versatile input system to accommodate temperature and weight parameters. Develop algorithms for precise control of induction coil and motors to achieve setpoints. Milestone 3: Data Logging and Recipe-based Operation (Duration:0.5 weeks) Integrate SD card functionality into the ESP32-CAM module for efficient data logging. Develop a system to run operations based on recipes stored on the SD card. Implement error handling and recovery mechanisms for robust performance. Milestone 4: Webserver Development for Real-time Interaction (Duration: 0.5 weeks) Create a user-friendly web interface using HTML to interact with the ESP32. Enable real-time input and output monitoring through the web server. Implement a file update mechanism to control Arduino in real-...

  $1455 (Avg Bid)
  $1455 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  ...storytelling to create a cinematic video of a recipe from scratch. This video is meant to captivate and engage viewers, showcasing the beauty and artistry of cooking. Here’s what I’m envisioning: - A visually stunning, cinematic showcase focusing on the preparation, cooking, and presentation stages of the recipe. - The video should highlight the ingredients’ textures, colors, and the cooking process in a way that elevates the dish into a work of art. - Background music should be carefully selected to complement the visuals and enhance the overall viewing experience. A soundtrack that evokes emotion and matches the rhythm of the cooking process is desired. - The final video length should be adaptable but ideally between 2 to 3 minutes, perfe...

  $102 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  We're seeking a Kerala-based Indian local to assist with translation and coordination for an exciting food/travel project: The Task: - Engage with selected restaurants in Kerala or identify other restaurants meeting our specifications to arrange live cooking sessions, that will be recorded. We will brief you on the requirements - we will work together with the restaurant to understand how they'd like to be promoted on our social media. - Accompany us to these venues to facilitate communication by translating from English to Malayalam. - Assist in translating communications, including emails and messages via platforms like LINE or WhatsApp. Ideal Candidate Profile: - Confident, dynamic, and enthusiastic. - Possesses a vibrant and engaging personality. - Resident of Kerala...

  $125 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We're seeking a Vashi-based Indian local to assist with translation and coordination for an exciting food/travel project: The Task: - Engage with selected restaurants in Vashi or identify other restaurants meeting our specifications to arrange live cooking sessions, that will be recorded. We will brief you on the requirements - we will work together with the restaurant to understand how they'd like to be promoted on our social media. - Accompany us to these venues to facilitate communication by translating from English to Hindi. - Assist in translating communications, including emails and messages via platforms like LINE or WhatsApp. Ideal Candidate Profile: - Confident, dynamic, and enthusiastic. - Possesses a vibrant and engaging personality. - Resident of Vashi with I...

  $270 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...and lamb. This innovative approach aims to bring the quality and taste of our products directly to our customers' doorsteps, offering them a convenient and personal buying experience. **Ideal Skills and Experience:** - Proven sales experience, particularly in direct, face-to-face environments - Knowledgeable about meat products, especially beef and lamb, including cuts, preparation, and cooking tips - Excellent communication and interpersonal skills, capable of building rapport with a variety of customers - Self-motivated with the ability to work independently - Familiarity with the local area for efficient route planning **Responsibilities:** - Engage with potential customers at their homes, presenting our range of beef and lamb products - Educate customers on...

  $1228 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $1228 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...creating the artwork. I am not certain that she has the skill for designing the cover for publication. I will know that within a week or so. - Interior Layout & Design: I'm seeking expertise in creating a reader-friendly layout for my manuscript including font selection, line spacing, paragraph formatting, and other design elements. Several chapters include holistic self help protocols and recipes and will need creative formatting that encourages ease of reference. - eBook Formatting: The final piece to this project is eBook formatting, so the manuscript needs to be formatted to be compatible with Amazon's eBook standards. This step is secondary. I need to understand first, how much the edit and design will be for paperback. Ebook will be a second project depe...

  $1018 (Avg Bid)
  $1018 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...The primary objectives are to provide comprehensive information about the vegan lifestyle and to offer detailed plant-based diet plans. The target audience includes vegans and vegetarians, health and fitness enthusiasts, and the general public with an interest in adopting a plant-based lifestyle. **Key Features I Want to Include:** - **DietSection (store):** A comprehensive collection of vegan recipes that cater to a variety of preferences and dietary needs. - **Blog/News Section:** Regularly updated content discussing the latest in vegan diets, lifestyle tips, and the benefits of veganism. - **Testimonials:** Real stories and experiences from those who have transitioned to or benefited from a vegan lifestyle. - **Interactive Forum:** A space for community engagement where users...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...and captivating videos to entice my viewers. Key aspects of the project: - Content targets: The content needs to resonate with individuals between the ages of 18-60 years. It's important to create material that feels inclusive, relatable and interesting to this broad age range. - Theme: The main focus will be on healthy food. From ingredient sourcing, preparation, presentation, to innovative recipes, the intent is to promote good eating habits showcasing how it can be exciting and delicious. Ideal skills: - Photography and Videography: The ability to shoot and edit photos and videos is a must. - Knowledge of healthy food trends: Being able to present trendy, appetizing, and nutritious food is key. - Understanding of social media trends: Awareness of the latest Insta...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...and captivating videos to entice my viewers. Key aspects of the project: - Content targets: The content needs to resonate with individuals between the ages of 18-60 years. It's important to create material that feels inclusive, relatable and interesting to this broad age range. - Theme: The main focus will be on healthy food. From ingredient sourcing, preparation, presentation, to innovative recipes, the intent is to promote good eating habits showcasing how it can be exciting and delicious. Ideal skills: - Photography and Videography: The ability to shoot and edit photos and videos is a must. - Knowledge of healthy food trends: Being able to present trendy, appetizing, and nutritious food is key. - Understanding of social media trends: Awareness of the latest Insta...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  TikTok Foodie Video Wizard Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an expert video editor with a flair for creating highly engaging, fast-paced content specifically for TikTok. My project centers around the food and recipes niche, aiming to captivate and entertain viewers with content that exceeds one minute in length. **Key Requirements:** - **Expertise in Video Editing**: You should have a strong portfolio showcasing your ability to craft engaging content suitable for a TikTok audience. Your work should demonstrate creativity and a knack for maintaining viewer interest in the food/recipes domain. - **Fast-Paced, Engaging Style**: I’m looking for someone who can deliver content that’s not just visually appealing but also keeps viewers hooked. The ability to merge the food niche with an energetic and dynamic editi...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...personalized skin analysis, leading to customized skincare recipes and the ability to order tailored ingredient kits directly from the app. Core Requirements: - AI Algorithm Development: Develop sophisticated algorithms capable of diagnosing common and complex skin health issues (acne, wrinkles, dark spots) and assessing skin conditions (oiliness, dryness) to ensure product compatibility and safety. - User Interaction Design: Create an engaging and intuitive user interface that allows seamless photo uploads for skin analysis, interaction with a detailed skincare questionnaire, and a straightforward navigation experience. - Customization & Delivery System Integration: Craft a backend system that not only generates custom skincare recipes based on AI analysis but also i...

  $7610 (Avg Bid)
  $7610 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Finalising web-site for health and wellness 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...articles focused on health and wellness. - A section dedicated to wholesome recipes. - Fitness tips and advice for a diverse audience. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in creating informational websites that are both visually appealing and easy to navigate. - Experience in SEO to ensure articles, recipes, and fitness tips rank well and reach our target audience effectively. - Skill in integrating multimedia elements (videos, images, infographics) to complement written content. - Capability to implement a responsive design that ensures an excellent user experience across all devices. - Knowledge of setting up a content management system (CMS) that allows for easy updates and management of articles, recipes, and tips. The ideal candidate will have a po...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative and experienced 3D artist, with a focus on interior design, to help visualize my apartment's kitchen in a modern style. Key Responsibilities: - Implementing current design trends in the 3D representation - Ensuring space efficiency and functionality Required Skills and Experience: - Proven experienc...efficiency and functionality Required Skills and Experience: - Proven experience in modern interior 3D designing - Exceptional attention to detailing - Excellent understanding of modern design principles - Proficient in 3D rendering software The project's main priority is the kitchen, therefore, a solid background in kitchen design is a huge plus. Let’s make my kitchen not just a place for cooking, but a space that reflects modern ...

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I have 10 Microsoft Word (.docx) templates, each containing the first page of a recipe cooking document. However, due to additional content, the text extends beyond the first page, requiring the design of a second page.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am in need of a skilled caterer who can deliver an outstanding buffet-style food presentation for an upcoming wedding with over 200 guests. We will provide the food, we need help with plating the food in an appealing way. Distinct requirements include: - Expertise in creating an appealing and diverse buffet line-up showcasing our Indian cuisine. - Proficiency in setting up and managing live cooking stations as part of the buffet. - Prior experience catering major events, demonstrating the ability to handle large volumes efficiently. - Exceptional customer service, ensuring a delightful and seamless experience for our guests. I'm looking for someone who can create a memorable culinary experience that aligns with our event's objectives and contributes to its success.

  $890 (Avg Bid)
  $890 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Recipe Cost Calculator Spreadsheet 20 ชั่วโมง left

  I'm seeking assistance to create a customized Open Office spreadsheet tool that's streamlined for calculating the costs of recipes. This tool will be pivotal in streamlining my kitchen's budgeting and financial planning. **Ideal Skills and Experience:** - Proficiency in Open Office Suite, particularly in Spreadsheet. - Strong background in creating financial or budgeting tools. - Experience with basic calculation formulas. - Capability to design user-friendly interfaces within spreadsheets. **Requirements:** 1. **Formula Implementation:** While I'm unsure of the exact formulas needed, the tool must support basic functions like SUM, AVERAGE, and COUNT. It's essential for performing addition, subtraction, multiplication, and division operations seamlessly. ...

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in data analysis and predictive modeling with a culinary append, to apply innovative link prediction techniques for food pairing with a focus on cross-regional recipe adaptation from Western to Indian cuisine. Key aspects of the project will include: - Utilizing a provided database/dataset of recipes for the food pairing analysis(might require creating/modifying the dataset as per the requirement) - Leveraging expertise in flavour network-based analysis - Conducting cross-regional recipe adaptation Ideal candidate should have a strong data analysis background, proficiency in predictive models, a knowledge of Western and Indian cuisine, and an interest in culinary innovation. A portfolio showcasing similar projects would be advantageous.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Engaging Food Product Video 2 ชั่วโมง left

  ...dance, comedy, and tutorials, I've decided that featuring my product in a food-related video would capture the essence of what I'm trying to showcase to my target audience. **Key Requirements:** - **Creativity in Presentation:** Ability to conceptualize and execute a video that highlights my product in an innovative way. Whether it's through a recipe demonstration, food tasting/review, or a cooking tutorial, I'm open to suggestions. The goal is to make the video compelling and shareable. - **Experience with TikTok Content Creation:** Familiarity with the TikTok platform's trends, what content performs well, and how to effectively engage with the platform's audience. - **Video Editing Skills:** Proficient in editing to ensure the final product is po...

  $531 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $531 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Jennifer Chandler Holistic Health Logo 2 ชั่วโมง left

  I need a unique logo that embodies the essence of my health and wellness coaching services. With a blend of my specialties in whole food eating, nutrition, foraging for wild plants, plant medicine, alongside my certification in cooking and holistic nutrition, this logo should serve as a holistic symbol of health, wellness, and natural living. - Primary Focus: Health and wellness coaching; the logo must represent a journey towards a healthier life guided by nature and whole foods. - Style: The chosen style is modern and minimalist, reflecting simplicity, elegance, and a touch of nature’s serenity. - **Color Scheme**: Preference for earthy and natural tones. Think greens, browns, and maybe subtle yellows or oranges that suggest earthiness and nature. - **Imagery**: Open t...

  $74 (Avg Bid)
  Trophy icon Dog Gone Country Podcast Logo Design หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a creative and experienced graphic designer to create a cartoon-styled logo for my podcast. This logo should encapsulate the essence of our content while being catchy and memorable. Here are the key project requirements: - Style: cartoon...Elements: The logo should incorporate a guitar symbol as the podcast revolves around music. The ideal candidate will have experience in designing cartoon logos and a strong sense of creativity. An understanding of the podcast industry, particularly music-themed podcasts, will be a plus. Please include examples of similar work in your proposal. This podcast will be based on hunting, fishing, cooking, country music, so we are looking for a hillbilly/country dog with a guitar and call it “Dog Gone Country Podcast”...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี
  Multi-Faceted digital Content Creation หมดเขตแล้ว left

  Unleash Your Food Magic as a Bayfield Food Ingredients Digital Content Creator! Calling all creative food enthusiasts with a sprinkle of digital wizardry! Bayfield Food Ingredients, a leading provider of high-quality ingredients for food businesses, is sea...embark on a delicious digital adventure with Bayfield Food Ingredients, send us your portfolio and a brief sample of your work that showcases your creativity and understanding of the food industry. Tell us why you're the perfect fit for this culinary adventure! Bonus Points for: Experience with food photography and videography. A passion for cooking and experimenting with flavors. Understanding of marketing trends and best practices. Let's get cooking! Apply today and show us what you've got! #BayfieldF...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  3D Animated Product Showcase Commercial หมดเขตแล้ว left

  ...on a colorful and enticing protein powder package placed on the table. Product Introduction: The animation mesmerizingly showcases the different flavor options of the protein powder (strawberry, chocolate, etc.). The flavor animations emanating from the package highlight the unique and natural ingredients of each. Usage Examples: 3D animated characters use the protein powder in various sweet recipes: making a smoothie, adding it to oatmeal, or even perhaps in baking a chocolate cake. Each scene demonstrates the flavor and ease of use of the product. Motivational Elements: During the usage scenes, an energetic and motivational music plays in the background. The happiness and energy of the characters consuming the food are palpable. Conclusion: The product package is depicted a...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant Minimalist Logo หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a highly skilled graphic designer to create a logo that will serve as the cornerstone of my branding efforts. This logo should embody a modern and minimalistic style, leveraging a bright and vibrant color scheme to stand out and capture attention. My business name is "Pol & Lía" is a fresh dog food company, we cook homemade recipes for dogs with 100% natural ingredientes, the group of ingredientes are: meat (beef, chicken and pork) and vegetables. I would like my logo to look and transmit that we are a company that is friendly and trustworthy. Colors I think it can be dark green, red-orange, or other I'm open to others. **Requirements:** - Experience in creating modern, minimalistic logos - Proficiency in color theory, specifically...

  $35 (Avg Bid)
  การันตี
  Nutrition Guide for Everyone หมดเขตแล้ว left

  ...it's important to avoid overly technical language. Instead, focus on making the content relatable and easy to implement into daily life. **Content Structure:** - Introduction to basic nutrition principles - The importance of balanced eating habits - How nutrition affects overall health and wellbeing - Practical advice for making healthier food choices - Debunking widespread nutrition myths - Recipes and meal plans to get started **Ideal Skills and Experience:** - Background in Nutrition, Dietetics, or related health fields - Previous experience writing health-related books or content - Ability to present complex information in an easy-to-understand format - Proficiency in research and fact-checking - Strong editing and proofreading skills I am looking for someone who sh...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Pet-Sensitive Meal Prep 7 วัน left

  ...different types of meals - breakfast, lunch, and dinner, ensuring they are safe and nutritious for my pet's condition. **Key Responsibilities:** - Craft nutritious and delicious breakfast, lunch, and dinner recipes tailored to a pet with IBS. - Employ safe food handling and preparation methods specific to dietary restrictions. - Pack meals appropriately for storage and easy feeding. **Skills and Experience:** - Previous experience in pet nutrition, particularly with IBS and sensitive stomach issues. - Knowledge of safe, pet-friendly ingredients and substitutions. - Ability to innovate recipes that are both appealing and gentle for a sensitive digestive system. - Excellent communication to discuss and adjust meal plans as needed. **Ideal Attributes:** - Passionate ...

  $25 - $50 / hr
  พื้นที่
  $25 - $50 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Flavorful Feast Editing หมดเขตแล้ว left

  I am on the hunt for a meticulous proofreader with a voracious appetite for words and a tender spot for home cooking. My cookbook, brimming with an array of comforting home recipes and spanning between 10,000 to 30,000 words, is nearly ready to be shared with the world. Before it embarks on this journey, it needs a pair of expert eyes to ensure clarity, coherence, and culinary accuracy. **Ideal Skills and Experience:** - Profound experience in proofreading and editing, especially cookbooks or related content. - A keen eye for detail to catch even the most elusive typos, grammar errors, and punctuation slip-ups. - Familiarity with home cooking terminology and techniques to ensure that the content resonates with our target audience. - Ability to maintain the author'...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Synthesizing Phosphoaspirin 5 หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced chemist/alchemist proficient in synthesizing (''cooking'') Phosphoaspirin. Chemist required with laboratory equipment and access to Aspirin and related chemicals and reagents for synthesis. (Not article writing). The purpose of this synthesis is to contribute to medical research on nanotechnology. I will require from you your method of synthesizing and a price for 10 gram. Full offert.

  $373 (Avg Bid)
  $373 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Beverage Prototype Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a knowledgeable food technologist to help me create a prototype for a new beverage product. - Product Development: You'll focus primarily on product development, specifically prototype creation. You should bring expertise in formulating recipes, testing proportions, and selecting the right mix of ingredients. - Ideal Skills: The appropriate professional needs to have significant experience in beverage product development and prototype creation. A degree in food technology/science and an understanding of current beverage market trends will be advantageous. Your expertise will be key in transforming my idea into a drinkable reality.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Arabic Translation of Sweet Recipes หมดเขตแล้ว left

  Looking for a translator skilled in both English to Arabic with knowledge on pastries, desserts, and baking techniques. Your task will be to translate less than 10 beginner-intermediate level recipes in each category. Experience in culinary translations is a plus. Fluent communication in Arabic dialects is essential. Please, only bid if you meet these requirements.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  149 คำเสนอราคา
  Synthesizing Phosphoaspirin 4 หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced chemist proficient in synthesizing (''cooking'') Phosphoaspirin. Chemist required with laboratory equipment and access to Aspirin and related chemicals and reagents for synthesis. (Not article writing). The purpose of this synthesis is to contribute to medical research on nanotechnology. I will require from you your method of synthesizing and a price for 10 gram. Full offert.

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Cooking Reels: 30-sec Asian Cuisine Clips หมดเขตแล้ว left

  I am seeking a creative and skilled video editor who has a passion for food, specifically Asian cuisine, and experience in creating engaging short video content. My project involves editing and choreographing video clips of cooking reels, primarily focused on Asian cuisine. Key Requirements: - Video editing skills for creating 30 seconds vivid and captivating cooking reels. - Knowledge and understanding of Asian cuisine: You should be able to highlight key points during the reels, effectively showcasing the dishes being prepared. - Previous experience in editing cooking videos or food-related content would be highly advantageous. The outcome should be aesthetically appealing and exciting, encouraging viewers to try out the dishes. If you love food and have a knack...

  $42 (Avg Bid)
  พื้นที่ เร่งด่วน
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Cooking Tutorial Video Creation หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a professional video creator who can produce a series of quality 5-10 minutes long tutorial videos about cooking. - The tutorial videos should clearly illustrate cooking steps and procedures. - It's important that the creator masters video editing tools and has an excellent communication skill. - Experience in creating cooking related content would be highly beneficial. - The ability to produce videos that are easy to understand is a must. In essence, the ideal freelancer is one with a passion for cooking and a knack for creating informative and entertaining tutorial videos.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Synthesizing Phosphoaspirin 3 หมดเขตแล้ว left

  Seeking an experienced chemist proficient in synthesizing (''cooking'') Phosphoaspirin. Chemist required with laboratory equipment and access to Aspririn and related chemicals and reagents for synthesis. (Not article writing). The purpose of this synthesis is to contribute to medical research, with a specific concentration on nanotechnology. I will require from you your method of synthesizing and a price for 10 gram.

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  E-Commerce WordPress Developer Needed หมดเขตแล้ว left

  ...promoting health and wellbeing through the power of nutrition. The website will facilitate inquiries, booking classes, and displaying events. It will provide nutritional culinary wellness experiences for both adults and children, including a special service for NDIS clients to impart daily living skills, particularly in cooking, to build their capacity in the long run. Preferred Look and Feel: Emphasisise clarity in communicating the services offered and facilitating booking of cooking classes for adults and children. Specific Features/Functionalities Required: - Contact forms - Blogs - Sliders - Calendar booking for different services - Payment functionality Content Creation: Basic content is ready, and additional content will be created as needed. Content creation is ...

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  101 คำเสนอราคา
  Fresh Food Blogs: Recipes & Guides หมดเขตแล้ว left

  ...of these blogs will revolve around two main themes: original recipes and comprehensive food guides. **Ideal Skills and Experience:** - Exceptional writing and storytelling abilities. - A deep passion for food, with a broad understanding of various cuisines. - Experience in creating and testing recipes. - Ability to research and curate food guides that offer genuine value to readers. **Project Requirements:** - Craft blog posts that are simple to read, targeting food enthusiasts rather than professionals. - Generate original, mouth-watering recipes that are easily replicable by readers. - Develop detailed food guides that explore different cuisines, ingredients, or food cultures. - Incorporate high-quality images of the recipes and dishes discussed. - SEO kn...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Glossary Creation for Cookbook Reference หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of an accurate index/glossary creation for a cookbook that contains 50 - 100 recipes. This glossary is aimed at providing a quick and easy reference for key culinary terms within the book. It's essential that it's user-friendly and offers clear navigation. Desirable skills include: - Strong knowledge of culinary terminology - Experience in creating glossaries or indexes - Attention to detail for accurate term referencing and usability.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Full Bungalow Renovation - Main and Basement หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a skilled Designer with significant experience in home renovations, particularly in renovating both main floors and basements of bungalows. Here are the specifics: - It should be noted that the current condition of the main floor and basement is bare studs. Main Floor requires - 2 bedrooms - 1 bathroom - 1 kitchen - 1 see through fireplace were the tv can be ontop - we value cooking and appreciate storage . (stairs to downstairs) basement requires 1 bedrooms 1 bathroom , 1 utility room 1 small kitchen 1 living room & storage area. interior dimensions of the house are 18x37 feet We will require counsel on design decisions, so a good sense of aesthetics and functionality will be highly regarded.

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Reliable Housekeeper for Weekly Tasks หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a trustworthy and reliable housekeeper who can help me with household tasks, primarily laundry and cooking, on a weekly basis. Key tasks that you will be responsible for include: - Laundry: Washing, drying and neatly putting away clothes - Cooking: Preparation of daily meals with no special dietary restrictions The ideal candidate should be: - Experienced in performing all types of household chores, specifically proficient with cooking and laundry - Trustworthy and respectful - Consistent with work availability on a weekly basis This position entails maintaining a clean and pleasant living space and preparing meals. I look forward to finding a suitable and dedicated housekeeper.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Sophisticated Logo Creation for Cooking Business หมดเขตแล้ว left

  I am starting a culinary adventure and need a logo that screams elegance yet sophistication. Looking for a visually impressive design that will embody my business philosophy. Here's what I'm envisioning: - The overall feel should be elegant and sophisticated. - The color scheme should include warm shades like reds, yellows, and oranges. - I would like to incorporate spices or herbs into the design somehow. Ideal candidates will have: - Exceptional creativity and originality - The ability to take direction and make adjustments as needed - Experience creating memorable brands - A portfolio showcasing their expertise in this area.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Looking for nutritionist that can create ( write) Cookbook with lot of pictures that shows cooking proces

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Elegant Chef Logo Design หมดเขตแล้ว left

  ...encapsulate the sophistication of my culinary style while remaining clean and approachable. My target audience includes high net worth families, wealthy executives, professional athletes, music industry artists and wealthy social media influencers. - **Color Scheme**: I prefer warmer stylish and modern tones such as purples, oranges, blacks and rich earth tones. These colors resonate with my cooking philosophy and will make my brand stand out online. - **Culinary Style**. My culinary style embraces the art of elevating family and intimate dining experiences by seamlesslessly blending sophistication with a warm and communal atmosphere fostering a sense of shared indulgence. - **Primary Usage**: The logo will be used predominantly online, including my website and various so...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  POC 2500 Recipes with ingredients and cost หมดเขตแล้ว left

  Generate a spreadsheet with ingredients, ingredient URLs, and total cost for 2,500 recipes as an initial POC to demonstrate that recipe data can be accessed from API provided by the client and then the crawler can retrieve and save the ingredient information from Tesco's website.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Instagram Engage Daily with Culinary Content หมดเขตแล้ว left

  ...engagement on my Instagram page, @homechef_singapore. This role is essential for building strong relationships with my followers and supporting the growth of my social media presence within the culinary community. Your task will include liking posts daily and commenting good new followers to foster an interactive environment. **Responsibilities:** - Daily engagement with posts related to food and cooking. - Leave thoughtful comments on posts to encourage discussion and further engagement. - Filter good potential followers to engage- target account will be fully given, you don't need research but you need to 100% follow my instruction. This is a long-term position, and I'm looking for someone who can commit to daily tasks reliably. I'm looking for someone who ca...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Captivating Food Business Pitch Deck -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...create an engaging and persuasive pitch deck for my food business. This presentation will serve as a sales pitch to investors, showcasing the uniqueness of my food business concept and how different we would be from the traditional food buineses like restaurants and coffee shops. Key Responsibilities: - Developing a visually appealing and investor-friendly presentation. - Highlighting our unique recipes and strong market position in a compelling way. Ideal Skills and Experience: - Expert knowledge in PowerPoint. - Proven experience in designing pitch decks, preferably in the food industry. - Strong understanding of the investment landscape. - Excellent storytelling abilities with a knack for simplifying complex concepts. - Creativity and good judgement in highlighting the stren...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Gaming-Cuisine Fusion Logo Creation หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a proficient graphic designer who has a knack for merging concepts seamlessly. The project at hand is to design a logo that fuses elements of gaming and cooking. Requirements: - Visualise and create a unified symbol using gaming controllers, a chef hat, utensils, food & gaming icons. - Ensure the logo design is coherent and transmits a robust brand identity. Ideal Skills: - Logo Design - Branding - Graphic Design - Creativity to mix disparate elements. I value open communication and look forward to embarking on this creative journey with the right candidate.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  Home Cooking Cookbook Proofreader หมดเขตแล้ว left

  ...I'm seeking a meticulous professional to proofread my home cooking cookbook of around 120 pages. This project will require: - An eye for detail to ensure every recipe is accurately detailed and easy to follow - A deep understanding and interest in home-cooked meals to preserve the essence of each recipe - The ability to work within strict deadlines, delivering high-quality work The ideal freelancer for this project would have: - Experience in proofreading, particularly cookbooks - A passion for cooking and familiarity with home cooking - Proficiency in English language and grammar skills. Your main role will be to verify the accuracy of the information, ensure there are no grammar or spelling errors, and check whether the recipes are easy to unde...

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Cookbook Readability Enhancement หมดเขตแล้ว left

  Please not...I have a cookbook focusing on home cooking that needs proofreading. The primary aim isn't just finding grammatical or spelling errors, but to improve the overall readability. • This project is ideal for those who not only have stellar proofreading skills, but also have a flair for making written content more engaging and easier to understand. • Experience with evaluating and enhancing cooking instructions for clarity and intelligibility would be an added bonus, so would familiarity with home cooking terminology. • Alongside readability, maintaining the cozy, approachable tone of home cooking throughout the cookbook is crucial. By the end of this project, I want to present my readers with a well-structured, easy-to-read cookboo...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน cooking recipes ชั้นนำ