ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 copywriting งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  สร้างเว็บไซต์ หมดเขตแล้ว left

  โรงงานก๊อกน้ำ ต้องการผู้ออกแบบ website รวมถึงถ่ายรูปก๊อกน้ำลง website และช่วยเขียน copywriting ด้วย

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Klaviyo Email Copywriting, Design, Flows, Segmentation, & Analyze 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Klaviyo Email Marketing Specialist. Email Copywriting: I would like you to be able to create email copywriting that will be sent to our customers. So English needs to be perfect. We can discuss different ideas of email campaigns, but you will actually provide the copywriting that will appear on the email. Email Design: I would like you to be able to create the actual email that will be sent. Once we have the idea and the copywriting from the step above. I will be able to give you various images that can be used to create the actual email. But you make need to crop them or do layout work for the images to best fit within the email. So you need to have a good sense of design and know how to do graphic layouts. Email Flows / Email ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Innovative Indian Clothing Brand Naming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...other types of clothing We cover different style themes: - Casual - Formal - Ethnic I need a brand name that will resonate with our target audience and represent our diverse clothing offerings. Ideally, the name should be catchy, easy to remember, and evoke the feeling of style, quality, and comfort. The perfect applicant for this project would have: - Proven experience in brand naming or copywriting - Understanding of Indian market and consumer behavior - Excellent creative and linguistic skills - Strong understanding of fashion and styles trends - Ability to provide multiple naming options and rationale for each suggestion The name must be original, with domain availability and should not infringe on any existing brand's copyright. I expect the freelancer to do an ini...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented copywriter to create educational content focused around the education sector. Here's what I'm looking for: - Specialization in educational copywriting - Capable of creating informative and engaging content - Comprehensive understanding and experience in the field of education Your role will involve transforming complex educational concepts into easy-to-understand copy. Prior experience in education-based copywriting is a bonus. I look forward to seeing your relevant portfolio pieces!

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a talented and proficient copywriter to inject some magic into my content needs. Though I didn't specify the type of content I'd like help with, I encourage freelancers with experience in writing website content, blog articles, and product descriptions to apply. Ideal Skills/Experience: - Experience in SEO copywriting techniques - Creative thinking - An understanding of various target markets as it wasn't specifically mentioned In your application, I welcome you to display your past work experiences and provide a detailed project proposal. Demonstrate your ability to create engaging and high-quality content by sharing your credentials and past work. Showcase how your style can be versatile and adaptable to different content types. In additi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Freelance Copywriting Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello there, I'm in search of a talented freelancer who can provide me with top-notch copywriting services. You should be an exceptional writer with a knack for creating engaging, persuasive copy that drives action. What I'm looking for: • Command over English • Proven experience in copywriting • Understanding of SEO best practices Specifically, your tasks will involve: • Writing SEO-friendly copy that promotes our brand • Crafting persuasive sales copy • Ensuring all copy is clear, concise, and compelling As a seasoned copywriter, you'll bring: • A strong portfolio of previous work demonstrating your writing skills • Knowledge of how to use persuasive techniques in your writing to elicit a response • An under...

  $80 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Digital Product Sales & Marketing Strategist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of an experienced individual who has had prior success in the field of digital product sales. Although I have a digital product (unspecified), you'll be primarily responsible for generating sales and strategizing its...preferences is essential. * Social Media Caption Crafting: You'll tailor our social media voice to our brand identity and use it to engage our target audience effectively. You should have experience in creating enticing captions that grab attention and generate interest. Ideal Skills: * Digital sales and marketing * Social Media Marketing * Understanding of the entrepreneurial market * Experience in copywriting When applying, please provide details of your experience specifically in digital product sales, and any successful strategies y...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Hello there, I'm in search of a talented freelancer who can provide me with top-notch copywriting services. You should be an exceptional writer with a knack for creating engaging, persuasive copy that drives action. What I'm looking for: • Command over English • Proven experience in copywriting • Understanding of SEO best practices Specifically, your tasks will involve: • Writing SEO-friendly copy that promotes our brand • Crafting persuasive sales copy • Ensuring all copy is clear, concise, and compelling As a seasoned copywriter, you'll bring: • A strong portfolio of previous work demonstrating your writing skills • Knowledge of how to use persuasive techniques in your writing to elicit a response • An under...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...various writing projects, but unfortunately, I haven't been able to secure any bids. I am seeking guidance and advice to improve my chances of winning projects and establishing a successful freelance career. Skills and Experience: - Extensive writing experience: I have a strong background in writing and have acquired extensive skills in various writing styles, including articles, blog posts, copywriting, and creative writing. - Proficiency in research and content creation: I am adept at conducting thorough research on diverse topics and creating high-quality, engaging, and error-free content. - Excellent command of grammar and language: I possess a keen eye for detail, ensuring that my writing is grammatically correct and adheres to proper language usage. - Ability to meet ...

  $612 (Avg Bid)
  $612 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Data Entry and Marketing Copywriting Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone competent in simple data entry and penetration of marketing materials. Your tasks will require the following: - Input data into a Word doc...tasks will require the following: - Input data into a Word document. Familiarity with Microsoft Word is important. High accuracy and attention to detail are critical. - Write marketing content. Previous success with writing compelling marketing materials is ideal. You need to understand how to engage and persuade my target audience. Previous experience in both simple data entry and marketing copywriting is required. Please provide examples of your work when bidding. A keen eye for detail and ability to work quickly without compromising quality are key skills needed. I look forward to working with a proficient and reliable pro...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm looking for a sharp and talented copywriter to handle a technology-oriented copywriting project. The resultant material will be used as website content. The ideal candidate for this project should be able to: * Write about technology in a way that is engaging and accessible to the general public * Adapt their writing style to suit the voice of our brand * Deliver high-quality work in a timely manner Experience in writing for technology websites and knowledge of current tech trends would be highly advantageous. Applicants with a proven ability to translate complex tech jargon into language easily understood by the average reader will be preferred. Join me in creating compelling tech-centered content that will engage our readers and boost our brand visibility.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Boost E-commerce SEO & PPC for Luxury Apparel Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...SEO best practices, including keyword research, title tag and meta description optimization, and high-quality content creation. Build a strong backlink profile through strategic link building campaigns. PPC Campaign Management: Develop targeted PPC campaigns across relevant platforms (e.g., Google Ads) to reach our ideal customer base. Manage campaign budgets, bidding strategies, and ad copywriting. Track campaign performance and optimize for conversions. Conversion Rate Optimization (CRO): Analyze website user behavior and identify conversion roadblocks. Implement A/B testing to optimize product pages, checkout process, and other key touchpoints. Develop targeted upsell and cross-sell strategies to increase average order value. Leverage website personalization techniqu...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I am searching for a creative and detail-oriented marketing expert to create a marketing piece with the objective to promote a post-operative re...Detailed Text: Proficiency in creating compelling, detailed texts is crucial. Your writing should be persuasive and engaging, yet clear and thorough. - Objective: This marketing piece aims to promote a specific product or service. Therefore, you should excel at persuasive writing and product presentation. Any freelancer bidding on this project should have a proven track record in marketing and copywriting, with a portfolio that demonstrates their ability to engage potential customers effectively. Your skills should primarily lie in crafting detailed, informative, and compelling text that can drive product promotion and engage potential ...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ... - Converting copywriting: I would like to revise the copywriting to boost conversion rates. This is a crucial aspect of my project and I need someone who understands the art of persuasive language. Goals for Copywriting: - Clear and compelling headlines: The headlines should grab attention and pique interest in the product or service on offer. - Persuasive language: The copy should be written in persuasive language that prompts users to take action. - Benefit-oriented content: The content should focus on the benefits that the customers will get from our products or services. Skills and Experience: The ideal freelancer would have a strong background in website design, UX/UI, excellent knowledge of sales funnel strategies, and a proven track record in persuasive ...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...so it is vital that the copy can capture and hold the interest of a wide range of people. Tasks will include: - Understanding the purpose and audience for the content - Keywords research and SEO optimization for broader reach - Creating engaging, clear, and concise copy that effectively communicates the intended message The ideal candidate for this job should: - Have proven experience in copywriting, particularly for informative and educational platforms - Have a good understanding of SEO practices - Possess the ability to write engaging, accessible content for a broad audience - Have excellent research skills to ensure the factual accuracy of the information provided - Be adept at adjusting language and tone according to the needs of the target audience. This job will requi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert edi...in the resulting work can't be specified at the moment, but versatility and adaptability will be key. The nature of the content widely varies from website content, blog articles to academic papers. This requires someone who is comfortable and has experiences with a variety of formats and subject matters. As such, the ideal candidate will have: - Significant experience in both editing and copywriting - A strong command of English grammar and punctuation - Experience with a variety of content types - The ability to adapt to changing requirements - An eye for enhancing overall content quality and readability. In your proposal, please demonstrate your relevant experiences and your approach to diverse projects given the undefined volume of work...

  $1251 (Avg Bid)
  $1251 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We are looking for a seasoned specialist committed to elevating our online Visibility. The underlying aim is to encompass the enhancement of Research Proposal Help. Increase the website traffic and search rankings with an effective SEO strategy. Please only apply if you have experience in SEO Copywriting and are ready to start work immediately. Ideal Candidate Traits: - Proficient in Keyword Research/Analysis - Skilled at On-page SEO Optimization - Know The Helpful Content Optimization - Demonstrable success in Increasing Website Traffic - Proven track record in Improving Search Rankings - Highly efficient and able to start immediately. To Apply: Please append links to examples of past work that mirror the proficiency I seek. Let's take our digital footprint to the next leve...

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a savvy digital marke...between 20 and 65. - Developing comprehensive and creative strategies to drive online traffic to our social media pages. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in digital marketing, specifically with Facebook and Instagram. Experience marketing for beauty salons or similar businesses is a plus. - Ability to develop and implement high-converting lead generation strategies. - Excellent copywriting and content creation skills to accurately depict our nail services and engage our target audience. - Proficient in analyzing campaign performance and making necessary adjustments to optimize results. If you can help transform our social media presence and drive customer acquisition with your creative and strategic capabilities, this proj...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  ...copywriter skilled in health and wellness topics. The goal of this project is to create engaging and informative content aimed at health professionals. The task includes: - Understanding and researching the specific topic. - Formulating compelling content that engages the health professional readers. - Delivering the copy within the agreed deadline. Ideal Skills: - Previous experience in copywriting, specifically in the health and wellness sector is strongly preferred. - Excellent research skills to ensure accuracy of data presented. - Ability to capture complex health and wellness concepts and distil them into digestible, engaging copy. - Understanding of what is appealing or important to professionals in the health field. Your job will be instrumental in conveying informati...

  $1766 (Avg Bid)
  $1766 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...about health and wellness to the general public. Key responsibilities: - Developing fresh, engaging copy for informing and educating the audience about health. - Shaping the language and tone according to the understanding level of the general public. - Incorporating a thorough understanding of our offerings and target audience when crafting the copy. Ideal candidate: - Proven experience in copywriting preferably in the health and wellness industry. - An exceptional command of English and an eye for detail. - A knack for transforming complex health topics into clear, graspable content. - Ability to respond to feedback and adapt content as necessary. In your proposal, please share any relevant work samples within the health and wellness industry. This will be a great opportun...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Expert Social Media Management 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a seasoned Social ...and the team between the hours of 8 AM and 5 PM PST. And this person must be able to write EXCELLENT social copy in English. Skills and Experience Required: - Proven experience in managing multiple social media platforms - Strong knowledge of Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, and YouTube Shorts - Proven ability to increase brand visibility and engagement - Excellent copywriting and content creation skills - Precision in tracking, analyzing, and reporting on performance metrics - Ability to work independently and take ownership of tasks - Demonstrated successes in brand awareness growth. If you are a self-starter with outstanding social media expertise and a passion for building brand awareness, I want to speak...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I need someone who can create s...someone who can create short, precise, and engaging item descriptions for sports training cards. Your task will involve writing about: - Card condition - Card rarity/edition - Card name - Card number - Whether it is a parallel or variety card A keen eye for detail and passion for sports training cards will serve you well in this project. Prior experience in e-commerce product description or copywriting is crucial for this project. A good understanding of the sport card industry will undeniably be a plus. Remember, the descriptions need to be concise yet complete enough to provide all the necessary information. With a balance of creativity and factual accuracy, each product description should tell a story, enticing potential customers to make a...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...particular emphasis on compelling product descriptions, informative blog posts, and overall enlightening content that can support and boost our sales efforts. Understandably, you'll need to: • Demonstrate an excellent command of written English, with an ability to play with tone and mood as our branding guidelines dictate, bringing vibrancy to our products and services. • Prove experience in copywriting, preferably within the fashion industry, further exhibiting knowledge on latest fashion trends and insights. • Exhibit an understanding of SEO principles and how to optimally integrate relevant keywords within the content to increase our visibility on search engines. I appreciate creatives who balance originality with adherence to guidelines. Given the speci...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Trophy icon Engaging Facebook Flyer Ad Creation 2 วัน left

  ...expert in creating a compelling Facebook flyer ad with an absolute aim to drive website traffic. The flyer must be designed in a way that it persuades users to join our Facebook group as their next step of action. The project needs to be completed ASAP, so someone with promptness and experience in time-sensitive projects will be highly anticipated. Key Skills and Experience: - Graphic Design - Copywriting - Facebook Ads - Experience in creating ads that drive traffic - Knowledge of ad audience psychology Responsibilities: - Design an engaging and visually appealing Facebook flyer ad - Write strong and persuasive call to action - Deliver the project ASAP. Flyer Outline: Ignite Your Financial Journey with The Credit Builders Club! Title: "? Join The Credit Builders Club ...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a skilled designer to create a professional and formal flyer to advertise a specific product or service. The flyer should not only capture attention, but also clearly and convincingly present relevant information. Requirements: - The design should include key elements: the event name and date, venue details, and an attractive tagline. - Desp...date, venue details, and an attractive tagline. - Despite the formal and professional style, the flyer should still be engaging and visually striking. - Previous experience in creating promotional materials for products or services is a major plus. Ideal skills: - Graphic design expertise - Knowledge about effective advertising strategies - Excellent grasp of formal design aesthetics - Good copywriting skills to craft the perfec...

  $890 (Avg Bid)
  $890 การประมูลเฉลี่ย
  121 คำเสนอราคา
  Enhance Online Presence 4 วัน left

  This project aims to enhance online visibility, generate more leads, and improve customer experience. Though the specific tactics are left for the freelancer's discretion, the project will call for innovation and an understanding of our target audience. Ideal Skills: • Graphic design • Copywriting • SEO Optimization Application Requirements: • A portfolio of past work • Detailed explanation of their strategies in achieving our project goals. Applications lacking these details won't be considered. Despite the absence of direction on specific skills or qualifications, the freelancer is expected to justify their expertise relevant to the project tasks. This is why a comprehensive, compelling application is crucial. Looking forward to ...

  $304 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Facebook Ads Lead Generation 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional who can create an optimized Facebook ad campaign to generate leads. The campaign should be targeted towards an audience aged 35-44 years old. Skills and Experience Required: * Facebook Ads Management * Lead Generation * Target Market Analysis * Copywriting The main objective of these advertisements will be to promote a product to a new niche of market that we're launching. Therefore, the content of these ads should be engaging, compelling and create a sense of urgency for the targeted demographic group to check out our new product. Your tasks will include, but not limited to: * Understand our product and our target demographic * Develop a campaign strategy to generate leads * Create engaging ad copy that promotes our new product * Monitor t...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented copywriter who can add value to my project. The actual project tasks aren't outlined yet, however, versatility is key as t...or creating compelling product descriptions. Ideal Skills & Experience: - Strong writing and proofreading abilities - Creativity and the ability to align copy with a brand's voice - Versatility to handle different forms of content To apply for this role, please provide examples of past work, highlight your experience, and draft a detailed project proposal demonstrating your understanding of copywriting. Despite the project details being open-ended, the main aim of the project could be to increase website traffic, drive sales, or improve brand awareness. Freelancers are expected to deliver high-quality copy that...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Food & Beverage Product Descriptions 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assist me in crafting compelling and appealing product descriptions in the food & beverage industry. Here's what you need to know: Main Requirement: - Write product descriptions each containing 50-100 words. This will require a solid understanding of the specific product and creating a description that is informative and inviting. Ideal candidate skills and experience: - Proven experience in copywriting, ideally in the food and beverage industry. - Capable of producing clear, concise and engaging content that aligns with the tone of our brand. - Exceptional attention to product features, capable of highlighting its uniqueness. - SEO knowledge would be a plus, optimizing product descriptions for maximum visiblity. If you are an individual with a passion for words and h...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  ...assist me in crafting compelling and appealing product descriptions in the food & beverage industry. Here's what you need to know: Main Requirement: - Write product descriptions each containing 50-100 words. This will require a solid understanding of the specific product and creating a description that is informative and inviting. Ideal candidate skills and experience: - Proven experience in copywriting, ideally in the food and beverage industry. - Capable of producing clear, concise and engaging content that aligns with the tone of our brand. - Exceptional attention to product features, capable of highlighting its uniqueness. - SEO knowledge would be a plus, optimizing product descriptions for maximum visiblity. If you are an individual with a passion for words and h...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  103 คำเสนอราคา

  ...copywriter skilled in health and wellness topics. The goal of this project is to create engaging and informative content aimed at health professionals. The task includes: - Understanding and researching the specific topic. - Formulating compelling content that engages the health professional readers. - Delivering the copy within the agreed deadline. Ideal Skills: - Previous experience in copywriting, specifically in the health and wellness sector is strongly preferred. - Excellent research skills to ensure accuracy of data presented. - Ability to capture complex health and wellness concepts and distil them into digestible, engaging copy. - Understanding of what is appealing or important to professionals in the health field. Your job will be instrumental in conveying informati...

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  ...digital marketer with concentrated skills in social media marketing, content creation, and copywriting. Your task will encompass all aspects of building awareness and generating viable leads that convert into sales through a robust digital strategy. Key Roles: - Design and implement engaging content tailored to effectively reach our target audience on Facebook, Instagram, Twitter and Linkedin. - Develop and lead a powerful SEO strategy that drives substantial traffic to the website. - Your creativity in writing should captivate the audience and keep them engaged in our offerings. Skills and Experience: The ideal candidate will have deep knowledge of how social media algorithms work, excellent copywriting skills, and a proven record of driving successful digital campaigns...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented freelancer with expertise in translating, transcribing, and copywriting product descriptions. In this project, you'll be mainly focusing on fashion and apparel products. Key Tasks: - Translate written content from different languages (mainly English) into the target language. Must ensure translated content conveys original meaning. - Transcribe audio files/photos into written English. - Copywrite detailed and compelling product descriptions for a diverse range of fashion and apparel items. Ideal Skills and Experience: - Fluent in English; translation and transcription experience is a plus. - Strong copywriting skills, with a focus on product descriptions. - Excellent understanding of fashion and apparel terms. This role demands creat...

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  "5"x7" Postcard Ad 3 วัน left

  ...can help me create engaging text for my 5"x7" postcard ad. I have the images ready, so you will only need to focus on the textual content. Key Responsibilities: - Crafting compelling ad copy that fits the visual aesthetic of the provided images - Ensuring the text accurately represents the intended message Ideal Skills: - Superb English writing skills - Proven experience in advertising and copywriting - Strong understanding of compelling storytelling in a concise format - Familiarity with design principles would be advantageous Although I skipped mentioning the main message, I will provide necessary insights and direction as we proceed with the project. I expect the freelancer to present creative initiative based on my outlines. If you feel like this job suits your ...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  We're in need of a freelancer who can create a striking advertisement promoting our Airbnb. The ad should emphasize the following: Key Focus: - Our location and the unique ...words, images, and overall design. The ideal candidate for this project possesses a keen eye for details and a good understanding of the Airbnb market. They should have a track record in designing and creating engaging advertisements that connect with the target audience. Skills and Experiences: - Advertisement designing - Content writing - Understanding of Airbnb market. - Graphic design - Copywriting. We prioritize freelancers who can provide samples of previous work that are similar to this project. Experience in the travel and hospitality industry will be an added advantage. We look forward to he...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Lost Customer Retargeting Email Campaign 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient email marketing professional who can craft an engaging email retargeting campaign, aimed at driving website traffic from our lost customers. The tone of the emails should be light-hearted and informal, grounds for a friendly reconnection, and inviting our once loyal customers back to our services and website. This job will require: - Excellent copywriting skills, with a knack for writing in an informal, friendly tone. - Extensive experience in email marketing campaigns, specifically those geared towards customer reacquisition. - A strong understanding of customer psychology to make these emails as effective as possible in driving traffic back to our website. - Understanding of email design principles to make sure the emails are not only well-written, ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I need an experienced copywriter to create informative and engaging website copy. This project is aimed at informing general consumers about our products or services. As such, the language used must be accessible and engaging to this market segment. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in website copywriting - Excellent writing skills with a knack for making complex subject matters understandable - Experience writing copy targeting general consumers - Creative thinker who can make our product/service engaging to our audience - Keen eye for detail and accuracy Responsibilities: - Understand and adapt content based on the needs and interests of our target audience - Create informative, engaging and persuasive website content - Maintain consistent tone and voice aligned w...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Educational Web Content Expert Needed -- 3 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a dedicated writer who can create engaging, informative content for my website. The main purpose of our site is providing educat...experienced in writing on a variety of educational topics. The key responsibilities will include: * Generating accurate, clear and enticing write-ups on education topics * Ensuring content remains up-to-date and reflects current education trends * Developing product or service tutorials The perfect candidate would have proven experience in the task at hand and work efficiently. Expertise in copywriting and knowledge in education sector is necessary. Strong communication skills, a great sense of creativity and ability to understand our audience are key. If you can deliver content that can connect, inform and engage, I’d love to ...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Educational Web Content Expert Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a dedicated writer who can create engaging, informative content for my website. The main purpose of our site is providing educat...experienced in writing on a variety of educational topics. The key responsibilities will include: * Generating accurate, clear and enticing write-ups on education topics * Ensuring content remains up-to-date and reflects current education trends * Developing product or service tutorials The perfect candidate would have proven experience in the task at hand and work efficiently. Expertise in copywriting and knowledge in education sector is necessary. Strong communication skills, a great sense of creativity and ability to understand our audience are key. If you can deliver content that can connect, inform and engage, I’d love to ...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Enhanced Amazon A+ Content & Design for 45 listings 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a skilled freelancer to craft an Amazon A+ product listing to help improve my brand's reputation. The perfect candidate should bring the expertise and creativity needed to produce compelling product descriptions, smartly incorporate enhanced images, and effectively use comparison charts. Key Tasks: - Crafting engaging product descriptions. - Integrating enhan...design capabilities for creating enhanced images. - Past work showing skills in designing comparison charts. To apply, please share examples of previous Amazon product listings you've generated. This would help me get a clear understanding of your capabilities and style. Keep in mind, I'm particularly interested in work that demonstrates your ability to elevate brand reputation through your copywriti...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced SEO-oriented copywriter to upgrade product categories and pages on www.PMHI.com. The main goal of this project is to improve ...categories and pages on www.PMHI.com. The main goal of this project is to improve user engagement, increase organic traffic, and enhance brand visibility. Key Deliverables: - SEO-focused and engaging descriptions of our prefab home kits categories and products. - Optimization of existing content to align with SEO best practices. Ideal skills and experience: - Proven track record in SEO copywriting and content optimization - Experience writing for Home building/kits or related industry - Exceptional ability to create content that drives engagement and increases organic traffic. Let's enhance PMHI's ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I'm currently on the lookout for a talented copywriter who can craft engaging texts that help to inform and educate the general public. My pr...Exceptional command of the English language - Proven experience in writing effective and informative copy - Ability to make complex concepts easy to understand - Understanding of the general public audience and their reading habits - Ability to meet tight deadlines Ideal applicants should have a knack for breaking down complex information into digestible chunks. Prior experience in educational copywriting would be an added advantage. The ultimate goal is to enlighten readers in a captivating and understandable manner. If you have the skills and experience I'm seeking, don't hesitate to bid on this project. I'm excited ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative admin assistant who can assertively manage various administrative tasks. One of my main projects is an AI SaaS platform, so I really prefer to hire someone who has a genuine interest in AI and would love to create content about it. - WordPress Management: My site is built on WordPress, so having prior experience in WordPress development would be advantageous. - Copywriting: I need someone to create captivating website content. This has to be tailored to my brand voice and adhere to the WordPress theme design. A background in SEO and content creation is preferred. - Admin Assistance: Lastly, there may be other admin tasks I may add as our working relationship progresses. In summary, I need a unique blend of technical, creative and administrative skills...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา

  I'm in immediate need of a professional freelancer to assist me with content writing tasks in three main areas: blog writing, article writing, and copywriting. Key Requirements: - Strong writing skills with a good command of English grammar - Ability to write engaging and original content for various niches - Quick turnaround time due to the urgent nature of this project Ideal Skills & Experience: - Experience in blog writing, article writing, and copywriting - Ability to interpret briefs and meet client's requirements - Proven track record of delivering high-quality content in a timely manner Please note, the purpose of the content hasn't been specifically stated. Therefore, flexibility in writing both informative and promotional styles is crucial. I ...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Custom eCommerce Site for Digital Products 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and transactions effectively. -Workflow management: Similar to Freelancer & there's a workflow process that allows the customer and business to manage the flow of the job - Customer Review System: A feature that empowers customers to review products and share their experiences. - 10 website pages, ranging from home screen to contact us, and other static pages promoting services - Copywriting for all website pages - Delivering a turn-key website, ready to be hosted. The ideal freelancer for this project will have substantial experience building eCommerce websites, particularly those selling digital products. They should be proficient in English, capable of designing a straightforward user interface, and optimizing the platform for a smooth user experience. Understa...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา

  We are seeking a Meta Ads Specialist with creative flair and a proven track record in digital advertising. The ideal candidate wil...awareness of current industry and technology standards, social media, competitive landscape, and market trends. Preferred Qualifications Bachelor's degree in Marketing, Advertising, or related field. 2-4 years of experience in digital advertising, with a focus on Meta platforms. Proficient in Adobe Creative Suite, Canva, and other relevant design tools. Strong communication, conceptual thinking, copywriting skills, and design skills. A portfolio demonstrating proficiency and success with Meta ads. Please include samples of your previous social media graphics and ad assets along with your bid. Looking forward to finding the perfect freelancer fo...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm currently looking for an expert to help with creating a Facebo...will primarily focus on generating leads. Key Objective - The sole purpose of this ad campaign is to turn potential new customers into leads. Preferred Content for Ad - I am interested in using textual content for the Facebook ad. Images or videos are not a top priority at this point. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Facebook ad creation and lead generation - Strong copywriting skills with proficiency in creating compelling text-based content - Ability to identify and target potential customers effectively - Deep understanding of Facebook's ad guidelines and best practices Please provide a brief summary of your previous work in this field along with your proposal. I look forward ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Boost Leads with Meta Ads (META - FB/INSTA) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a Meta Ads specialist to spearhead our advertisi...Skills and Experience:** - Proven track record with Facebook and Instagram Ads; Google Ads proficiency is a plus. - Strong understanding of lead generation strategies and conversion optimization. - Ability to analyze data and adjust strategies for best performance. - Experience in targeting professionals (25-54) with a deep understanding of their online behavior. - Creativity in ad design and copywriting to engage the target audience. - Can do custom audience on Facebook using name and number list I'm eager to collaborate with a freelancer who brings a strategic and data-driven approach to our campaign, ensuring our message resonates with and engages our target professional demographic effectively to generate high...

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  ...improve our campaigns, focusing on optimizing for maximum lead generation. - Keyword research and selection: I expect you to identify relevant keywords for our business to target, these should be highly likely to generate leads. - Ad copywriting and testing: You will write compelling ad copy and constantly test it for success. Ideal Experience: I am looking for someone with practical experience in running Search Network campaigns. An understanding of lead generation campaigns is essential. You should have a proven track record in keyword research, ad copywriting, and the testing of these elements. Your portfolio should demonstrate your expertise in these areas. In return for your services, my promise is to provide clear communication and timely payment. This could also ...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  copywriter needed for FemTech company - (freelance or retainer agreements only! not per project or per day. the price range i offer is per month) we are seeking a talented freelance copywriter to join our team & contribute to our FemTech company's content creation efforts. as a FemTech company focused on revolutionizing women's health, we are committed to empowering women through innovative technology & informative content. scope of work: • create engaging & compelling copy for various digital platforms, including our app, website content, blog posts, social media posts, email newsletters, & marketing materials. • develop content that resonates with our target audience, which includes women of all ages interested in menstrual health, wellness, & e...

  $965 (Avg Bid)
  $965 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน copywriting ชั้นนำ