ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 covers packaging งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  รับออกแบบ packaging กล่องกระดาษทุกชนิด งาน inter งาน modern และอื่นๆ หรือ request style ได้ตามต้องการ พร้อมผลิตจากโรงงานชั้นนำ

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Create Print and Packaging Designs หมดเขตแล้ว left

  ฉันสามารถออกแบบสิ่งที่คุณต้องการโดนหาแรงบันดาลใจจากคุณ เปิดโอกาศให้ฉันได้ร่วมงานกับคุณ

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Illustrator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm searching for an illustrator who can create an artwork inspired by various copyrighted pieces. This new artwork should be similar to the originals, but different enough to avoid copyright problems. The illustration will showcase a different area of the city, highlighting its landmarks, weather, and neighborhoods. I plan to use this artwork for the packaging of tin cookies. These cookies are mainly for tourists who visit the area. They can enjoy the cookies and also take home a souvenir of the city and the neighborhood they visited. If you have any questions or need more details, feel free to ask!

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am on the lookout for a proficient designer to assist in my project. As a client who values creativity and precision, I know exactly what I want and need a professional to translate these ideas into a striking and unique logo and packaging design. Design Specifications: - The style of design is complex and detailed. Simplicity is not the aim here. Skills and Experience required: - Proven experience in logo and packaging design. - Must have a keen eye for detail to capture and reflect the intricacies of complex designs. - Creative thinking and problem-solving skills to translate specific ideas into visual designs. Your task will not be to create new concepts, but to collaborate in making my vision a reality. If you are versatile, meticulous, and thrive in translating i...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Classy Shopping Bag Design 6 วัน left

  ...encouraged as long as it maintains a polished and sophisticated look. - Color Scheme: The central colors should be black, white, and pink gold. The use of these colors should promote elegance and sophistication. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, special emphasis on product design. - A strong portfolio showcasing your previous designs, preferably luxury goods and packaging. - Exceptional artistic flair and an eye for detail. - Familiarity with colors and its influences on the product's appeal. - Effective communication skills, to understand, interpret and deliver according to the project's needs. Your task will be to produce initial design concepts, make revisions based on feedback, and deliver the final designs for print. I look forw...

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  Product Photography 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am an entrepreneur based outside USA. I need someone to help me get new products into the Amazon system. I need someone to receive sample products th...am an entrepreneur based outside USA. I need someone to help me get new products into the Amazon system. I need someone to receive sample products through the post, then take photos of the sample products suitable for listing on Amazon. I need all photos to be with a white background, I need photos of product in and out of packaging. Up to 10 images per product. I also need the dimensions (LxWxH and weight) of the product both in and out of packaging. I then need you to hold the sample for a week or two, then post it for me. I'm hoping to develop an ongoing relationship with someone in the USA th...

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ...design a wine bottle label. Timeline for completion is one week. We are a small producer of wine with only 2 different types of wine beeing bottled. Our bottle labels are becoming outdated and in a desperate need of a design update. We prefer having only one label design with the different text for each of the two types of wine. Required skills and experience: - Proven experience in label or packaging design - Proficiency in graphic design software (Adobe Illustrator, Photoshop) - Understanding of minimalist design principles Short description of our request: - rectangular label with 85x116 mm in size (portrait orientation) - simple, clean and modern design - stylish border near the edges of the label - label can include simple pencil scatch of imaginary wineyard or some abst...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Open Concept Office Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...keeping productivity in mind. It should be comfortable and equipped for long hours of work. • Customer Station: An easily-accessible area for customer service, ensuring interaction with customers is smooth and professional. • Packing Station: This station should feature a durable packing table and a dedicated spot for a printing station. Must be functional and well-organized to support all packaging operations. Open Concept Structure: Pertaining to the overall layout, I'm looking for an open concept design. This should foster a collaborative and interactive environment while still offering a level of privacy for individual work. Skill Set of Ideal Candidate: The ideal freelancer for this project should have a proven track record in interior design with specifi...

  $253 (Avg Bid)
  $253 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vibrant E-liquid Packaging & Label Design 2 วัน left

  I'm looking for a seasoned graphic designer to conceptualize and create a colorful and vibrant packaging and label design for my E-liquid product. Ideal Design Theme: We want a design following a vibrant, colorful style that pops and appeals to our target market. Essential Elements in Design: The design should prominently feature the following: - Our logo - The product name -Product Flavors (as per law we cant show fruits in graphics) Target Audience: We're marketing mainly to young adults, between the ages of 18-25. Skills and Experience: The ideal candidate for this job would be someone with a significant background in packaging and label design, preferably in the E-liquid or similar consumer product industries. They should also have a knack for vibrant and cr...

  $60 (Avg Bid)
  การันตี
  Organic Ayurveda Product Packaging Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a talented and creative designer to develop a modern and vibrant packaging design for my company's organic Ayurveda powdered products. Here's a brief outline of what we're seeking: - A fresh, modern and vibrant design aesthetic for our powdered product's packaging. - The packaging design needs to effectively communicate our brand ethos and the benefits of the organic Ayurvedic powdered products. Ideal Skills and Experience: - Familiarity with Ayurvedic products and the wellness industry. - Proven experience in package design, particularly with paper packaging materials. - A creative mindset with the ability to develop modern and vibrant designs. - Excellent attention to detail and strong graphical layou...

  $279 (Avg Bid)
  $279 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Modern Soft Drink Label Design -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forward to seeing your colorful and modern design solutions!...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Modern Logo Redesign & Transparency Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...addition of a transparent background. - Development of two alternate logos that align with a minimalist and modern aesthetic. - All logos need to adopt a primary color scheme of black and green, or black and white. The end products should be delivered in high-quality Photoshop, JPEG, and PDF formats. Apart from advertising applications, these logos will be used: - On a website. - For product packaging. - For advertising merchandise like T-shirts, stickers, etc. For this job, the ideal freelancer would possess strong design skills with a keen eye for minimalistic and modern aesthetics, and be proficient in graphic design software including Adobe Photoshop or equivalent. Good understanding of color theory and ability to work with the specified color scheme is also necessary. I c...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  As we embark on designing an exceptional package for our product, we need a highly qualified and experienced graphic designer who specializes in packaging design. Key Responsibilities: - Development of a captivating packaging design that aligns with our brand image. Essential Requirements: - Profound experience in graphic design, particularly in packaging design. - Favourable consideration of your past work in packaging design with a focus on creativity and effectiveness. - Advanced proficiency in Adobe Photoshop and CorelDRAW. We are excited to see the innovative packaging designs you can bring to the table.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled designer, proficient in creating detailed and realistic graphics. The scope covers logos, illustrations, concept arts, including an exciting music video poster with manipulation based design. Key tasks cover: - Designing unique logos - Creating realistic illustrations - Conceptualizing and designing engaging concept arts - Generating a manipulation-based music video poster Skills and Experience: - Proven experience in graphic design, illustration, and concept art - Exceptional ability in creating realistic designs - An understanding of teen aesthetics and trends - Proficiency in the latest design software tools Got the knack for realism in design and tuned-in with teen culture? I'd love to hear from you!

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a content writer specialized in producing compelling content for a Canada immigration website. Key Project Deliverables: - Producing in-depth and accurate content that covers visa types, requirements, immigration procedures, and detailed descriptions for Canadian provinces and cities. - The main purpose of this content is to provide valuable information that would assist users looking to navigate the Canada immigration process. Ideal Candidate: - Fluent in English. - Proven experience in website content writing. - Familiarity with Canadian immigration procedures and visa types. - Deep understanding of content structure and ability to convey complex information in an engaging and accessible way. - Top-notch research skills. This opportunity is perfect for a ...

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and experienced designer to craft an enticing ...include: - Incorporate our brand name and logo, product name and description, along with nutritional information. - The style of the sticker should be enticing to attract foodie customers. Ideal freelancers for this project will: - Have experience in creating food labels or packaging designs. - Understand the key rules of food labelling and how to make important information easily readable. - Be able to advise on the best graphic techniques to ensure that the sticker stands out, yet complements the product and packaging. - Have excellent communication skills and a creative eye. I look forward to seeing your portfolio and discussing how you can help our product appeal to our target market wi...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Modern Soft Drink Label Design -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forward to seeing your colorful and modern design solutions!...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer to create a sleek, minimalist label for our brand's microgreens. The label should stand out on the shelf and appeal to eco-conscious customers. Key aspects to include on the design: + Variety of microgreen + N...and appeal to eco-conscious customers. Key aspects to include on the design: + Variety of microgreen + Net weight + 'RAW PRODUCT' label Though we offer a range of microgreen types including radish, sunflower and pea microgreens, the label design ought to be adaptable for all varieties. Ideal skills and experiences: + Label or packaging design + Portfolio demonstrating minimalist design style + Experience in creating eco-friendly, sustainable product packaging would be advantageous Please include relevant...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...timeline for this project, deliverables are needed ASAP: - Design concept within a week - First draft within two weeks - Final designs within three weeks The ideal candidate will have extensive experience in graphic design, particularly in product labelling. Proficiency in graphic design software, especially Adobe Creative Suite, and an understanding of printing processes and product packaging design is required. Looking forward to seeing your colorful and modern design solutions!...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need a talented designer to develop a vintage and organic style pouch package for my food product. This design will set the tone of my brand, so it's crucial that the artisanal and natural appeal is effectively communicated. • Packaging: The primary focus is pouch packaging design. You will integrate the logo into this design in a way that complements the overall look and feel. • Design Style: I'm after a vintage and organic style that resonates with an audience who appreciate all-natural, artisanal food items. A keen eye for aesthetics and a knack for tapping into old-school charm will be beneficial here. • Logo Design Elements: A versatile and creative freelancer who can come up with engaging ideas is ideal, as there are no specific elements or...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  E-Book Design and Formatting Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a seasoned freelancer to assist with the design of book covers and the formatting of e-book layouts. This is a two-month project that needs to start immediately. Here's what you'll be doing: - Designing professional, engaging e-book covers. - Formatting e-book layouts to provide a seamless reading experience. I didn't specify a formatting style because I'm open to your expertise and creative suggestions. If you have a solid background in e-book design, understand how to create compelling visuals that appeal to my target audience, and are capable of working under tight deadlines, I want to hear from you.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Description: We are a veteran-owned company specializing in eco-friendly laundry detergent sheets called FreshSheets. We're seeking a talented graphic designer to create both a new packaging design for our product and display ads showcasing the new design. Project Details: Objective: Design a visually appealing and environmentally conscious packaging for FreshSheets laundry detergent, along with accompanying display ads. Brand Identity: FreshSheets is a biodegradable, hypoallergenic laundry detergent that is gentle on skin and the environment. Our brand values include sustainability, quality, and supporting veterans. We’ve designed our laundry sheets to be gentle enough for even the most sensitive skin. Our hypoallergenic laundry detergent is Dye, Chlorine, Par...

  $125 (Avg Bid)

  ...overall all below points in report 1- Introduction Provide an overview of the project objectives, emphasizing the importance of fire modeling in understanding fire behavior. Highlight the significance of studying the impact of wind speed and land slope on fire dynamics for effective fire management and mitigation strategies. 2- Model Overview and its Input Parameters A- Hydrodynamic model (which covers theoretical equations) B- Comparison with Experimental Data: Compare the single-tree model with existing experimental data, demonstrating its accuracy and reliability. C- Upgrade the model to include 66 of the same tree of the experiment and study the influence of wind speed and land slope. The reason to do 66 is that we need to compare the results with another approved work....

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Box Cover Design Revamp 5 วัน left

  I have a comprehensive design project that involves a couple of modifications on the cover of a box. I'm looking forward to working with a designer who can efficiently implement these changes ensuring the overall aesthetic of the product remains intact. * **Changing Text:*...crucial here. * **Adjusting Colors:** I also require an adjustment of the colors on the box. This should complement the overall look and feel of the design and align with the brand identity. I'm looking for a freelancer with high proficiency in graphic design and a keen eye for details. A deep understanding of color theory and typography is preferred, as well as prior experience working on packaging designs. This project will require good communication skills for effective understanding and implemen...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  As an aspiring clothing line owner, I am seeking a fashion designer with notable expertise in creating women's casual and classy wear. My vision is to craft a versatile clothing line that caters to young adults and middle-aged women, without forgetting the plus size segment. Your responsibilities would include: - Creating compelling and unique clothing designs that fit well with the style goal: casual yet classy. - Considering and incorporating the preferences and needs of a diverse age range (young adults and middle-aged women) and body types (including plus size). The ideal freelancer for this project should possess: - A rich background in clothing design, specifically with a focus on women's casual and classy wear. - A keen understanding of the fashion needs and desires o...

  $100 (Avg Bid)
  Vermicompost Packaging: Engage & Educate 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...seeking an artistically inclined and detail-oriented freelancer who can create an innovative packaging design for enriched vermicompost. Your solution will serve a diverse audience that includes home gardeners, indoor growers, and urban dwellers with terrace and kitchen gardens. Therefore, designing with environmental enthusiasts in mind is key. The packaging needs to come in one size, specifically a stand-up pouch measuring 12 by 15 inches and capable of holding 2.5 kg of vermicompost. The packaging design should include the following: * Product name and logo * Benefits and instructions for use * Nutritional information and certifications Freelancers with a background in environmental product packaging and a familiarity with gardening or agriculture wi...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I am looking for an album cover that captures the beauty and enchantment of a fores...for an album cover that captures the beauty and enchantment of a forest - blues, blacks, whites, with hints of yellow, a color palette similar to Van Gogh's Starry Night. Key elements I would like to see: - A black silhouette of a woman sitting on the edge of a mountain, looking up at the stars - Creativity in capturing the beauty and mystery of the night sky - A style similar to fairytale book covers, I'll attach some example below Ideal skills and experience: - Experience in album cover design - Excellent understanding of color theory - Ability to capture the essence of a scene with effective use of light, shadow and perspective - A portfolio showcasing mastery of creating compelling...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Electron Angular App Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled front-end developer who is proficient in PSD, HTML, and CSS to design a small application interface for an Electron Angular application. The app is intended specifically for developer task time tracking. The design needs to look sleek and user-friendly, based upon the "Clean My Mac" style. This inspiration covers: - Color scheme, with a preference for green and gray - Iconography - Typography Therefore, designers who are familiar with this design style would be ideal. The Deliverables: - PSD file of the entire app's UI - HTML and CSS code for implementation Skills and Experience: - Photoshop or other graphic design software - Deep understanding of HTML and CSS - Experience with Electron and Angular - Previous work with similar styl...

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  Hi, I am looking for a skilled designer to create a logo and sticker design for my brand. The business is clothing brand, named "MZRY LUVV KOMPXNY", reffering to the old saying. I would like to have a logo in order to present to clients in social media and to produce stickers for product packaging. I have a draft you can maybe draw inspiration from or you can can give me your own vision whatever works just creativity is key, I do have some general preferences that I would like the designer to consider. Therefore, I prefer black and white but I'm also open to different colors if well presented, design should have graffiti like vintage take. My target clients are young and older people and who embrace streetwear culture and value high quality garments.I am open to your ...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  93 คำเสนอราคา
  Coffee bag mock up 8 วัน left

  Hi Rohmat H., would you like to create 5 different mock ups of the coffee package you designed for me? the first mock up is just the front of the package, stand up pouch, matte, no wrinkles. The second mock up is the same as the first but of the back of the packaging. The other mock ups is to include props to look like a picture. I would also like to change the colors of the packaging, white instead of blue. I have a new logo too. We can discuss it in more details in the messages.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Modificación de Packaging Caja Cartón 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito un diseñador que pueda actualizar el look de mi empaque existente. El principal motivo para este cambio es una modificación en el troquel central y una mejora general en la estética. A pesar de estos cambios, el tamaño del empaque permanecerá igual. Idealmente, busco a alguien con experiencia en diseño de empaque que pueda proporcionar ejemplos de trabajos similares.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Versatile Graphic Designer for Ongoing Projects -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented and flexible graphic designer with skills in logo design, branding design, and UI/UX design. Additional experience creating podcast covers and art as well as designing ads for Google and Facebook is desired. I need this person to be available during Pacific time business hours (8am to 1pm preferred). We are located in California and we need a dedicated designer in our time zone. in terms of payment, we work with weekly payments, we are aiming at $110 a week, and you'll be able to adjust the workload to match the weekly payment. - Design Needs: * Logo Design * Branding Design * UI/UX Design * Podcast Cover Art * Google and Facebook Ads Design The requirement is for an ongoing project, and will involve creating designs tailored to sui...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I need an expert graphic designer to create unique, artistic product labels with an abstract theme. - Type of Label: Specifically, the labels are for products, not shipping or food. - Design Styl...theme. Harness your inner creativity to come up with designs that incorporate abstract elements while aligning with the general branding of the product. - Color Scheme: While the theme is abstract, that does not translate to crazy color schemes; I need the colors to be harmonious and pleasing to the eye. Ideally, you should have previous experience in graphic design, particularly in product packaging and labeling. A portfolio showcasing your work, especially with an artistic and abstract style, will be advantageous. Please tailor your bid to reflect the complexity and uniqueness of thi...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking for a creative and detail-oriented freelancer to craft a unique background image for my Teams and ZOOM meetings. This image should reflect the color scheme of my company, Orora Packaging Solutions, focusing on the color Orange. Key Design Elements: - Incorporation of company colors (primarily Orange) - Promotion of the Human Resource Department and my HR Business Partner role - Integration of key elements of my HR role, including Talent Acquisition, Employee Engagement, and Strategic Planning Ideally, you should have experience in graphic design and a keen eye for detail. Coming up with innovative ways to visually describe the functions of an HR department is crucial for this role. The design should be clean, professional, and fitting for a corporate setting. In ...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I'm urgently in need of a lecturer who specializes in different topics but primarily covers History and Literature. - Subjects: The lecturer should be at ease teaching History and Literature subjects. - Level of Expertise: We require someone of an intermediate proficiency level, who can deliver lectures that are both engaging and insightful. Ideal Skills: - Good communication skills; town, and charisma are non-negotiables for this role. - Be very knowledgeable in History, Literature. - Prior teaching or lecturing experience is considered a massive plus. As a lecturer, your lectures should inspire and kindle interest in the minds of your audience. Should you believe you're up to the task, do not hesitate to place your bid.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Playful Retail Paper Bag Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...paper bag design for retail packaging. Main Responsibilities: - Design a paper bag that combines both the logo and brand name in an engaging, playful, and creative way. - The final design must resonate with the brand's image and be suitable for retail packaging. Requirements: - Proficiency in graphic design software like Adobe Illustrator or CorelDRAW. - Previous experience in packaging design, preferably retail packaging. - Great understanding of color schemes and design elements to create a playful and attractive product. - Portfolio showcasing previous design work that includes playful and creative designs. I look forward to collaborating with a talented designer who can bring my brand to life through design. Clients interacting with our retai...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา

  ...designer to create a striking and harmonious combination of text and icon for a logo and packaging design. Our brand reflects eco-friendly and natural vibes as we are directly dealing with a product originating from a palm tree farm. The logo design should incorporate elements like palm tree, date fruit, and the farm landscape which are essentially symbolic of our product. The same ecological theme should also reflect in our packaging design. This project would be ideal for someone who has experience in creating nature-based branding elements and has a sleek understanding of balancing between text and symbol so that these complement each other seamlessly. Requirements: - Skilled in logo creation and packaging design - Proven experience in eco-friendly/natural st...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer to create an elegant and classy packaging design for my sweet box product. The design will be featured on cardboard material and my company's logo needs to be prominently displayed in the overall design. Ideal skills & experience: - Proficient in graphic design and packaging design - Experience with cardboard material is essential - Portfolio showcasing classy, elegant design work - Familiarity with incorporating logos in a prominent and tasteful way Will give Keyline for 250 gms and 500 gms boxes

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Abstract Logo and Neutral Packaging Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for ...symbolism. This logo will lean more towards an abstract style. The goal of this project isn't just to create a logo; I also need packaging design. The packaging design should seamlessly match the logo and strengthen my brand identity. Design deliverables should include: - Logo with a mixture of text and symbolic elements - Abstract imagery for the logo - Packaging design featuring the neutral colors of black, white and grey. The ideal candidate will have: - Strong experience in logo and packaging design - A knack for creating bold, abstract designs - Proficiency in color theory, specifically neutral tones. Please include previous examples of logo and packaging designs you've completed, particularly thos...

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Studio Product Photography Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...services for marketing purposes. Specifically, I prefer a studio product photography style that will showcase 3 packets of my biscuits in the best possible light. Important aspects of this project involve: - Creating high quality, professional-grade studio photographs. - Showcasing each product to its full potential. - Campaign shoot of sorts with Packaging and biscuits on a table setting or background. - Close up of the biscuits and the packaging as well - Ensuring that the marketing material is visually appealing and informative for potential customers. Ideal candidates for this project should: - Have extensive experience in studio product photography. - Be able to understand and reflect the brand identity in the photographs. - Be detail-oriented and committed to p...

  $357 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I need a skilled graphic designer to create a minimalist and clean package design for our wet wipe product. This product will cater specifically to babies and toddlers so it should be appealing to both parents and children. The design should speak to the product's focus on sensitive skin care. Key re...clean package design for our wet wipe product. This product will cater specifically to babies and toddlers so it should be appealing to both parents and children. The design should speak to the product's focus on sensitive skin care. Key requirements: - Experience with minimalist design concepts - Knowledge on how to design with a toddler audience in mind - Previous work on creating product packaging designs is ideal - Understands how to visually reflect product usabilit...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  ...proficient graphic designer. I need a geometric texture design for my logo to be used in leather and packaging applications. Here's a bit about what I'm looking for: Key Details: - Monogram Type: I’m after a geometric texture, to add a contemporary, structured look to my logo. - Design Approach: I want to give the designer the creative freedom to freestyle their approach to this task. Your boundless creativity is vital in this design task. - Letters in the Monogram: The monogram texture needs to incorporate only one letter. Ideal Candidate: The ideal candidate for this project will have a strong understanding of geometric design and its application to monograms. Prior experience in packaging or leather embossing design would be an added advantage. Being ...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Food Product Label Design 12 วัน left

  I'm in need of a designer with an excellent understanding of modern aesthetics to create labels and packaging for a range of food products. We attach two examples of our current labels, we want to receive a proposal of design for other alimentary product, I attach the layout and technical data sheet to see if you can capture the idea, and make a proposal with the same brand images. This is not a specific project, we are going to need a designer to whom we can send work on a continuous basis in the design of labels, foil, boxes, etc. Below are the crucial details for next projects, for the current test is not necessari that the technical information match exactly with the ingredients: - The labels must incorporate our product name, ingredients, nutritional information, bran...

  $21 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  I'm immediately in need of a brilliant and creati...forth all your ingenious ideas. Your main tasks: - Replicate the design below to within 95% of its original form. - Conceptualize and design a can that accurately represents a Lager beer. - Present multiple design options for the consideration. - Prepare the final artwork for print once a design is approved. Ideal skills: - Proficiency in graphic design software. - Previous experience in packaging design, preferably with beverages. - Knowledge of beer industry trends and best practices. - Ability to work quickly under tight deadlines. I look forward to seeing an array of designs and working with a professional, experienced in the said field. Don't hesitate to place a bid. IF YOU CANNOT DO THIS PROJECT TO THE EXACT ...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I need a Marathi voiceover artist who can breathe life into my e-learning videos targeted towards children aged 11-16. The content covers a wide range of subjects, so versatility is a must-have. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Marathi language - Experience in eLearning voiceovers - Ability to convey information in an educational and engaging tone Your main responsibility will be to produce clear, concise, and appealing voiceovers that will pique the curiosity of rural children and enhance their learning experience. Please note that this project is on a budget. But with a great mission to better educate underprivileged children, your contribution can make a significant difference.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Enchanting Forest Album Cover Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an album cover that captures the beauty and enchantment of a fores...for an album cover that captures the beauty and enchantment of a forest - blues, blacks, whites, with hints of yellow, a color palette similar to Van Gogh's Starry Night. Key elements I would like to see: - A black silhouette of a woman sitting on the edge of a mountain, looking up at the stars - Creativity in capturing the beauty and mystery of the night sky - A style similar to fairytale book covers, I'll attach some example below Ideal skills and experience: - Experience in album cover design - Excellent understanding of color theory - Ability to capture the essence of a scene with effective use of light, shadow and perspective - A portfolio showcasing mastery of creating compelling...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Trophy icon Box Design for a Cookware Brand 17 วัน left

  March 1st update - See attachment and revised requirements around color and fonts. Adhere to the requirements and colors and fonts. At the end I will need the source files illustrator, Photoshop, Sketch etc. DO NOT SUBMIT AI GENERATED DESIGNS. ====== Requirements =====...as the brand name for this exercise. Primary Colors: 1. Yellow: #F19F00 2. Black: #000000 Use additional colors as needed. But the primary colors should be the two above. Primary Fonts: 1. Poppins: For all the texts 2. Praise - it's the handwriting font for features and things on the side Ideal candidates should have: - Extensive experience in packaging design - Preference for those who have worked with cookware or related product packaging - Sample portfolio demonstrating skills in creating colo...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Modernize 8 Food & Drink Labels 2" x 5.75" 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on color scheme, font style or logo, I do have a desire for a polished, and modern look. Key tasks: - Design an original and modern aesthetic for these labels - Layout for product name, ingredients list, and nutritional info - Incorporate updated nutrition facts, ingredients, barcode, address, tagline, and flavour graphics. The ideal candidate will have previous experience in food and drink packaging design or produce an exceptional sample. Please see label layout attached and logo. Interested freelancer please submit 1 sample design for FRUIT PUNCH via chat and we will award the job to the design sample we like. Real fruit images (or close) must be used and also image of Ginger should be included in the fruit bunch We will pay $25 for each label totaling $200 for the enti...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled marketer to spearhead a campaign with the primary aim of increasing enrollment for my tuition service. Ideally, you have experience in the education market, specifically targeting primary school students. Our tuition service majorly covers Mathematics and Language Arts, and the promotion should highlight these subjects in an engaging manner. We're open to creative suggestions that will appeal to both students and parents, and ultimately drive remarkable turnaround in our enrollment numbers.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน covers packaging ชั้นนำ