ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 creative design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...gym frequently (male/female) (Sharing your full photo is mandatory to apply along with resume) Provide security or being a bodyguard or secretary for our client in person or their organization. Speaks Thai fluently and knows driving bike/car. Speak Basic English Familiar with all the tourist attractions in your area or clubs,nightlife. Ideas to make tourists happy for secretarial jobs by being creative, smart, honest, punctual and hard working (10-12 hours daily). Should be currently living in Pattaya or should make his/her own arrangements for staying in Pattaya during internship. The testing phase is between September 29 to October 9, 2017. We are looking forward for people who love their work and are courteous and have good strong personality. Send in your resumes and your exp...

  $94 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Design a Website Mockup (Thais only) หมดเขตแล้ว left

  Hi there, We are looking for a Thai (!) graphic designer to support our Design department. We are currently working on a few exciting projects and need your creative help. You will need to create three options for a homepage layout + 3 additional designs once we chose one of the homepage options. You will need to allow us at least three (3) review rounds, where we will ask you to adjust the options based on our feedback. We will provide you with a company profile, a list of items that have to appear on the homepage, as well as a list of websites we like. If this sounds interesting, please contact us asap. Thank you!! P.s.: No agencies, and no copy and past cover letters please. ต้องการหา Graphic Designer ออกแบบ Layout เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 1. ออกแบ...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Creative Crowdfunding Campaign Promotion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a capable freelancer who can assist in promoting my upcoming crowdfunding campaign. I plan to launch it on Indiegogo and targeting individuals as my main audience. Key Tasks: - Crafting a compelling campaign message that res...adjustments Skills and Experience: - Proven track record in successful crowdfunding campaign promotion - Strong understanding of the mechanisms behind crowdfunding, particularly on Indiegogo - Excellent communication and copywriting skills - Proficiency in social media marketing and online community engagement - Analytical skills to interpret data and adjust strategies accordingly I am open to creative suggestions and ideas, so if you have experience in similar projects or feel confident in your ability to deliver results, I would love to hear...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Creative Brand Logo font Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have an existing logo for our business and now we need a font designed for our business name that will compliment our logo. Looking for something that will look natural with the logo, the shop is greek themed so most likely some style of block lettering. The font my be 100% original. the name of the shop is "The Apollo Tattoo Studio" our logo is attached for reference.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Video Call App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer who can build an engaging and user-friendly app for my online business. The app should include the following features: - Cross-Platform: The app needs to be accessible on both iOS and Andro...payment gateway is necessary to facilitate transactions within the app. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in cross-platform app development - Previous experience in developing video calling apps - Understanding of e-commerce and vendor account functionalities - Prior work with payment gateways - User-friendly design and intuitive user experience I'm looking for a developer who is not only technically competent but also creative, communicative, and reliable. If you have a proven track record in similar projects,...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm in need of a creative designer specialized in oversized T-shirt designs to create a series of pieces that appeal to the Gen Z crowd. I'm envisioning typography-centric pieces that effortlessly blend into the evolving landscape of Gen Z aesthetics. Key Responsibilities: - Design unique, visually appealing oversized T-shirts - Ensure the designs resonate with Gen Z trends and interests. Ideal Skills: - Prior experience with designing oversized T-shirts - Good understanding of Gen Z's fashion trends - Expertise in typography design - Ability to interpret ideas and create custom designs Note: No specific pop culture references are required, but an overall grasp of Gen Z culture and interests would be beneficial in executing this project.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented content producer to craft diverse content for Facebook and Instagram. You ideally have experience in generating text-based posts, image-based content, and video content with a focus to increase brand awareness, generate leads, and drive sales...content producer to craft diverse content for Facebook and Instagram. You ideally have experience in generating text-based posts, image-based content, and video content with a focus to increase brand awareness, generate leads, and drive sales. Key requirements: - Expertise in content creation for Facebook and Instagram - Proven ability to create text, image, and video content - Able to produce creative content that boosts brand visibility, lead generation, and sales - Strong knowledge of social media marketing s...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Engaging App/Website Utilisation Explainer Video -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're seeking a skilful and creative professional to create an engaging explainer video about the functionality of our website/app. The goal is to simplify and communicate how our platform works to our regular users in clear terms. The project specifics are: - There's no pre-existing script, thus it will be your responsibility to invent a compelling, easy-to-understand narrative - The primary objective is to accurately and clearly explain how our website/app works, focusing on tools and features that users might find particularly useful and informative - Our target audience are the regular users of our website/app. The video should be extremely user-friendly, with the ability to explain complex concepts in a simplified way. Ideal Skills: - Experience in explainer vid...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Modern, Minimalist Website Design in Figma 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Figma designer to create a modern and minimalist design for a website. I do not have specific color schemes in mind, thus I am open to your creative suggestions. Key requirements for the project include: - Creating a design that is modern and minimalist. - Crafting a user-friendly layout that can enhance the website's functionality. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in Figma and experience with designing for websites. - Strong understanding of modern and minimalist design trends. - Good eye for user experience and user interface design. Your bid should ideally include: - Examples of your past modern, minimalist website designs. - A brief overview of your design process. - Estimated time...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Trophy icon Modern Energy Drink Can Design 23 ชั่วโมง left

  I'm looking for a creative and experienced designer to conceptualize and execute a modern design for a 250ml Energy Drink Can. Key Responsibilities: - Develop a unique, modern look that conveys energy and excitement. - Ensure design stands out on store shelves amongst competition. - Incorporating mandatory information into the design layout. Ideal Candidate: - Has experience in beverage packaging design, with a portfolio showcasing this. - Can work quickly and efficiently to meet a 'ASAP' deadline. - Able to effectively communicate throughout the project, providing updates and revisions as needed. If you think you're the right fit for this project, please include examples of your previous work in your proposal. Inspire yourself ...

  $127 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี
  Innovative Web Mashup Application Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...good implementation of this application would be at a pass level) In a more sophisticated implementation, an analysis of user’s Facebook posts could be done to determine user’s interest. You could implement your own analysis or use text analysis web API. You are not restricted to using Flickr and Facebook APIs. In fact, students aiming for more than just a pass grade are expected to come up with creative/innovative and new ideas and demonstrate that they are able to learn and use Web APIs that have not been covered in detail in this course. Further Requirements The following are the basic requirements that all students should be able to implement: • There is a description of your web application. This description should include: o A clear description of the funct...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Copy typing in sheet 6 วัน left

  I'm in need of a talented copywriter to handle a variety of projects. - The ideal candidate for this role is someone who has a strong command of the English language and the ability to create engaging, compelling copy that will resonate with my target audience. - I'm looking for someone w...audience. - I'm looking for someone who has experience writing for a variety of mediums, including web content, social media, and marketing materials. - You should be able to adapt your writing style to suit different platforms and audiences, and have a good understanding of SEO principles. - It would be a bonus if you have experience writing for business professionals or young adults. If you're a creative, detail-oriented copywriter with a passion for engaging your reade...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Ice Cream & Juice Bar Logo + Name 13 วัน left

  ...and creative logo design for my ice cream and juice bar. The logo should have a fun and vibrant appeal, as it caters to customers of all ages. It can be an icon or a word based logo. Key Requirements: - The logo should be designed to convey a sense of fun and vibrancy. - It must be bright and colorful, in line with the brand perception. - I would appreciate a mix of both icon and word-based logo options. Name Suggestion: I'm also looking for suggestions for a catchy and memorable name for the bar. The best name suggestion will win the contest. Ideal Skills: - Proficiency in graphic design and logo creation. - Understanding of color psychology and design principles to create a fun and vibrant logo. - Experience in branding and creating a memorable br...

  $10 (Avg Bid)
  Snappy Sales Video Clips Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented and creative individual to create engaging and compelling 15-second video clips for two new products on both of my eCommerce websites: and as well as both listings on Amazon. A sales link button needs to be incorporated into these clips. Ideal skills would be: - Extensive experience in video production and editing - Familiarity with integrating sales link buttons in videos - Understanding of eCommerce platforms and Amazon - Successfully created similar videos that drove direct sales The goal is to drive direct sales, so an understanding of compelling sales-driven content is essential.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am seeking a creative and skilled packaging designer to help enhance the brand image of my Amazon product. This project requires creating an impressive and bold design that captures attention and speaks volumes about the product itself. Key elements to be incorporated include: - Our Company Logo - Product Description - Imagery related to the product The desired style is bold and vibrant; I want the design to pop and instantly communicate the product's appeal. The ideal candidate should have prior experience in package designing, particularly for eCommerce platforms like Amazon. A strong understanding of branding, along with an ability to create compelling visuals, is essential for this project. I am looking for a designer who can create a visual treat that...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional logo designer who has a keen eye for creating engaging and dynamic logos. You need to be a creative thinker who can bring fresh new ideas to the table as I do not have a specific concept in mind. Key Responsibilities: - Creating an innovative and captivating logo design - Being open to feedback and willing to make adjustments as needed Ideal Skills: - Extensive experience in logo design - Creative thinking and open-mindedness - Strong communication skills to understand design requirements and feedback I can't wait to see what unique ideas you bring!

  $1826 (Avg Bid)
  $1826 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Trophy icon Hand-Drawn Bermudian Flag Logo Design 2 วัน left

  I'm looking for a unique logo for my company, Slandtrodderz Entertainment. The logo should feature a hand holding a Bermuda flag, slanted through the middle of the company name, Islandtrodderz. Key Details: - Logo style to be a distinct blend of ... Islandtrodderz. Key Details: - Logo style to be a distinct blend of hand-drawn and professional elements - Main Colors: Black, White, Red, Yellow - Consider incorporating a paint drip effect or using a color scheme of gold and black - The final design should be suitable for use on various media, including digital and print. Ideal Skills & Experience: - Strong graphic design skills, particularly in logo creation - Experience with creating unique, eye-catching designs - Ability to understand and translate a creative...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  As a client with emphasis on quality, I need the support of an experienced Python programmer who can take charge of the frontend aspect of my web development project. At the core of this project are the following requirements: - Full proficiency ...Demonstrated experience in frontend web development using Python - Familiarity with the best practices in Python programming - Capacity to effectively communicate, provide regular updates and accept feedback The missing response for the third question won't be an issue — I am more interested in a Python programmer who can bring their own unique ideas and solutions. You are encouraged to showcase your creative problem-solving skills. Apply if you have the necessary skills and experience for the job. I look forward to review...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Unique Logo Design 6 วัน left

  ...need of a fresh, unique logo design for my business. Since the main concept or symbol I want to represent is unspecified, I'm open to creative interpretations. Key Points: - I'm looking for a logo that combines text and an icon, so I need someone who can create a cohesive design that incorporates both elements seamlessly. - The color scheme for the logo should revolve around gold and silver. These colors are crucial to the branding of my business. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in logo design with a strong portfolio of creative and unique designs. - Proficiency in using design software to create high-quality, professional logos. - Ability to work with limited constraints and interpret vague requirements into a coh...

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา
  Wordpress Website Design & Build 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Wordpress website designer and builder. The purpose of this website is to sell products or services. Design-wise, I'm open to creative interpretation giving you the freedom to design with your professional touch. However, it has to be responsive, and hosted on Bluehost. In terms of structure, it will consist of a Homepage, a Job Board using the WP Job Openings plugin, and 4 subpages for each of our services. To facilitate user engagement and lead generation, the design must incorporate user form fields and an option to subscribe. A blog section for sharing news and updates is also integral to this project. Skills critical for this project include Wordpress, Bluehost, and the ability to design user-friendly interfaces with well-structured user...

  $1124 (Avg Bid)
  $1124 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  I'm in n...designer to help bring my vision to life; I run a shop that specializes in modern jewelry. Your primary responsibilities will be to conceptualize and design earrings, necklaces, and bracelets with a contemporary and sleek aesthetic. In particular, the ideal candidate should: - Specialize in modern jewelry design. - Be proficient with 3D modeling software and ideally have experience with 3D printing. - Have a proven track record of designing and creating high-quality, stylish jewelry pieces. - Be able to interpret my vision for modern jewelry and turn it into tangible and sellable products. This project is well suited for a designer who is creative, detail-oriented, and passionate about modern jewelry trends. A portfolio showcasing your modern jewelr...

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am in search of a footwear designer with a specialized focus in casual shoes and sneakers, specifically in luxury style. The primary materials intended for use are leather, suede, and synthetic. Key skills needed: - Experience in designing luxury sneakers - Familiarity in working with multiple materials especially leat...luxury style. The primary materials intended for use are leather, suede, and synthetic. Key skills needed: - Experience in designing luxury sneakers - Familiarity in working with multiple materials especially leather, suede and synthetic - Ability to translate concepts and ideas into tangible designs Please include previous work samples if any in your proposal. Looking forward to working with creative and skilled individuals who can bring my footwear vision t...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...The video will have a French classic design, floral theme in shades of pink. Key requirements: - Baby announcement: The main objective of the video is to announce the arrival of my baby. - French classic design: The video should embody the elegance and sophistication of French classic design. - Floral theme: The video should be adorned with a floral theme, predominantly in pink. The video should be created in a storytelling format with animated characters. This means that the video should be engaging, visually appealing and convey a sense of warmth and happiness. In addition to the video, I also need PDF printing labels for gift boxes. These labels should be in harmony with the video's theme and design. Key Deliverables: - Unique, cre...

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer who specializes in creating innovative and unique templates, specifically catering to the design industry. Key Requirements are: • Photoshop file format • Implement a 'creative and unique' layout style Ideal freelancers will have a keen eye for aesthetics, experience in graphic design and a deep understanding of what appeals within the design industry. They should also be proficient in Photoshop. Efficiency in work and attention to detail are highly appreciated.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Iconic Blue Logo Design 6 วัน left

  I'm in need of a skilled graphic designer to create an impactful, alluring icon-based logo. The logo must primarily incorporate shades of blue, reflecting a modern aesthetic. Successful applicants should have a ...graphic designer to create an impactful, alluring icon-based logo. The logo must primarily incorporate shades of blue, reflecting a modern aesthetic. Successful applicants should have a solid background in modern design trends and previous experience in creating iconic logos. Understanding of color psychology, particularly with blue, will be a plus. Expectations include: - Create an icon-based logo with a modern style - Must incorporate blue - Proven experience in graphic design - Familiarity with modern design trends Looking forward to seeing your ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Template Design for Ninja Forms PDF in wordpress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a designer who's adept at creating PDF templates using Ninja Forms wordpress. The specifics of this project are not heavily directed, thus I'll need someone comfortable with creative initiative and able to work without much guidance. Essential elements as Header, Footer, Logo, and Text fields should be figured into the design, however, the exact contents of these sections have not been strictly predetermined. Any design style is acceptable as long as it is professional and functional. Ideal candidates should be experienced in template design and Ninja Forms. Please use your discretion when filling in sections like the header with typical information like company name, address, etc.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Game Marketing Manager Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to engage a seasoned and creative game marketing manager for my project. I have game and token (blockchain) so if you know blockchain pvp,that will be plus I am in need of one who can grow pvp game community write a proposal with "pvp"

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...aesthetics to create an impactful logo for my barbershop. - Colors: I envision the logo in a tri-color scheme that incorporates Black, Red, and Blue, creating a striking and memorable visual impact. - Design Elements: The logo should feature Scissors, an iconic symbol of the barbering profession. I'd like to see your creative take on incorporating this element into the design. - Logo Style: The style should encompass a vintage feel, echoing the timeless tradition of barbering. It's essential that you have experience in vintage designs, understand vintage color schemas, and can deliver a design that effectively combines modernity and nostalgia. A portfolio showcasing similar works or styles would be appreciated. Whether you're an establishe...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา
  Business Card Design 6 วัน left

  I have business card files in PDF and CDR formats, and I need a skilled and creative designer to assist in making the necessary adjustments. Ideal Skills: - Proficiency in Adobe Illustrator and CorelDRAW - Excellent attention to detail - Ability to work with existing designs - Strong communication skills It's important that the freelancer understands how to manipulate and work with pre-existing designs to make them print-ready. In other words, we already have the files in PDF and CDR formats; we just need the information on the card to be changed and converted into 3 different business cards. Firstly I will share the PDF file only, however, will share the card files CDR format as well as the information to be coverted into 3 different business cards, as soon as the design...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I am looking for a talented and creative composer and lyricist to bring an adventurous, and inspirational tale to life. This 2-hour musical needs to resonate with energy, fervor and be full of exciting twists and turns that keep the audience engaged. We will send specific details about the project after NDAs are signed. Key Requirements: * You need to have an understanding of Indian music, fused with modern styles. * You should be able to compose a score with full orchestration that follows the narrative of an adventure tale. * You should have strong lyric-writing skills, ensuring they align with the tone and tempo of the music. Ideal Skills and Experience: * Familiarity with blending different music genres. * Prior experience in writing & composing for musicals or...

  $22100 (Avg Bid)
  $22100 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled video producer that can create engaging and informative real estate videos for my properties. - The videos should include property showcases, virtual tours and neighborhood overviews....overviews. - The desired length of each video should fall within the 1-3 minutes range. - I also require professional voiceover services in English to accompany the video. Ideal candidates should have: - Proven experience in real estate video production - A creative eye for showcasing property features - Excellent video editing skills - Proficient in English for voiceover recording - A quick turnaround time and ability to meet deadlines. Please provide a portfolio of your past work and a quote for this project. Thank you. I need someone creative and that t...

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Job Description: We are seeking a detail-oriented and analytical professional to join our digital marketing team as a YouTube Analytics and Optimization Specialist. Th...content development. Qualifications: 1. Proven experience in digital content analytics, with a strong emphasis on YouTube analytics. 2. Familiarity with YouTube's content policies, SEO strategies, and analytics tools. 3. Proficiency in using TubeBuddy for content optimization and A/B testing. 4. Excellent analytical skills, with the ability to translate complex data into actionable insights. 5. Creative thinker with the ability to propose innovative solutions for content optimization. If you are eager to leverage your YouTube analytics expertise to make a tangible impact on content performance, we encourag...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented designer to create a fresh, modern, and minimalistic logo for my tech brand. With the target audience being the general public, the logo should...minimalistic logo for my tech brand. With the target audience being the general public, the logo should be able to appeal to people from all walks of life. Key Requirements: - A modern and minimalistic design that reflects our tech brand - Should be clear, easily recognizable, and memorable - Can resonate with the general public, irrespective of age or profession Ideal Skills/Experience: - Proven experience in creating logos for tech brands - A strong portfolio with modern and minimalistic design examples - Understanding the principles of logo design for broad appeal Looking forward to seeing yo...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Food Packaging Design for Snack Product 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a packaging designer to create a visually appealing and functional box packaging for a snack product i...designer to create a visually appealing and functional box packaging for a snack product in the food and beverage industry. The ideal candidate should have prior experience in: - Packaging design, especially for food products - Understanding of consumer trends in the food industry - Proficiency with graphic design tools and software Key deliverables will include: - Designing an eye-catching and informative box packaging - Ensuring that the packaging meets industry standards and regulations - Potentially creating mockups or prototypes for presentation and testing. This project is perfect for a creative designer with a keen eye for detail and ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  113 คำเสนอราคา

  I'm looking for an innovative and creative content creator to help generate videos for my YouTube channel. The content will primarily focus on funny animal-related themes for children, teens and adults - Content type: The creator should be capable of making vlogs, tutorials, and comedy sketches focusing on humorous scenarios or facts around animals. - Main Channel Theme: The theme of the channel is Funny Animals. Any content developed should align with this central theme and be suitable for children. - Target Audience: The content should be engaging, fun, edutaining (educational + entertaining), and suitable for children. Ideal skills and experience: - Experience in content creation, specifically for YouTube. - Demonstrable knowledge in creating kid-friendly content. - Fa...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...software - Prior experience in creating B2B marketing or promotional videos - Ability to create professional and engaging content - Attention to detail and an aptitude for storytelling - Strong communication skills to understand and implement feedback Your role will involve collaborating with our team to understand our product, our message, and our target audience. From there, you'll use your creative freedom and expertise to produce a video that is not only aesthetically pleasing but also serves its purpose as a powerful marketing tool. Please reply with your portfolio showcasing your previous B2B work or similar projects you have undertaken in the past. Take this below link as a reference for the same

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Seeking 2D Game Artist for Open-world Survival Craft Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...lookout for a skilled 2D game artist to help bring our vision to life! Project Overview: Our game is about a Forest Ranger who is stuck in a difficult part of the forest. Character, forest environment, and animals have already been done. This is a PC game demo that is set to launch on "Steam." We are planning to tell the game story using creative game art (ex: hand-drawn or sketched). We will try to finish the game introduction story in a maximum 8 creative slides, or it could be 5 pages of comic strips. We're open to various art styles, but we're particularly interested in a visually engaging and stylized approach that captures the essence of adventure and survival. Think vibrant colors, dynamic compositions, and attention to detail that draw pl...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled writer with experience and...experience and extensive knowledge in both health and artificial intelligence fields for this project. Your task would be to construct well-written and engaging paragraphs around this intersection. Here are some key requirements: 1. Comprehensive knowledge of health topics and issues. 2. Good understanding of artificial intelligence and its applications. 3. Proven track record in technical and creative writing. 4. Ability to produce high-quality work without strict time pressure. Ideal freelancer should have experience in tech writing, especially in the area of artificial intelligence, and maintain a solid understanding of health-related issues. Your focus should be to create informative yet engaging content to hold the rea...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Small Bohemian Interior Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an interior designer with the skills and experience to create a Bohemian-style design for a /laboratory and living room. The ideal candidate will be able to deliver a design that is both aesthetically pleasing and cost-effective. Key Requirements: - Design for a small space - under 500 sq ft - Bohemian style - Earth tones color scheme Ideal Skills and Experience: - Proven experience in small space design - Creative flair for Bohemian design - Ability to work within a budget - Strong understanding of working with earth tones This project will require close collaboration and communication on design choices and adherence to a strict budget. I'm looking for a designer who can bring fresh, innovative ideas to the tabl...

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Website Designer 6 วัน left

  ...experienced web designer to create a simple yet effective landing page or website that will link all my products from different platforms - Amazon, Etsy, Teemill, TikTokshop, and Printify. I have a little T-shirt range, some creative journals on dogs and wellness, digital products, and other physical products. I want a landing page/simple website to use across all my social media accounts so people can click the link and arrive at one collective place. Key Requirements: - The website should be designed to be cool and friendly in terms of appearance, and feature a minimalistic design approach. - It should be easy to navigate and should provide a straightforward user experience for visitors. - Ensuring seamless integration of products from multiple platforms is crucial. ...

  $240 (Avg Bid)
  $240 การประมูลเฉลี่ย
  166 คำเสนอราคา

  I'm seeking skilled video creators with a knack for live-action production. The output will range from explainer to product demonstration and social media videos. Be ready to captivate and engage our audience with rapid, punchy video content, all under 60 seconds. Key tasks include: - De...live-action explainer videos - Producing succinct product demonstration clips - Crafting engaging social media specific footage Ideal Skills and Experience: - Proficient in live-action video creation - Proven experience designing explainer and product demo videos - Ability to deliver quality work within tight timelines - Familiarity with social media marketing strategies and trends - Highly creative with excellent attention to detail I'm excited to see your portfolio and discuss mor...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Job Post Template ...you a branding genus We Are a Graphic Designing Company and i am looking for : 1 Concept 3 Revision Rounds Transfer of Copyright deliveriables .INDD and .IDML source file & print - ready .PDF ONE [ 1 ] LOGO TWO TO THREE [ 2-3 ] LOGO VARIATIONS Facebook Twitter and Instagram cover and logo profile photos. Graphic Design assets that were used for our brand's design including Adobe Photoshop or Adobe illustrator brushes photoshop actions 300dpi patterns or textures or other creative addons One [1] visual moodboard complementary mockups and your branding font packages To apply please : a few examples of your work 2. let me know what you charge for given level of quality please start off your response From how many years you have been...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Enhanced Website SEO for Visibility 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... Ideal Skills and Experience: - Proven track record in SEO optimization, specifically with a focus on boosting online visibility. - Strong understanding of content optimization for SEO purposes. - Ability to work with websites targeting a general audience. - Good communication skills, as I'll require regular updates on the progress of the project. This project is perfect for someone who's creative, analytical, and experienced in SEO optimization for websites. If you're someone who can deliver results, I'd love to hear from you....

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I need a talented graphic designer skilled in Canva to develop an array of marketing materials. These will including social media graphics, flyers, infographics as well as designs for banners and other sign...designer skilled in Canva to develop an array of marketing materials. These will including social media graphics, flyers, infographics as well as designs for banners and other signages. The designs will be primarily used on Facebook and Instagram. The main objective of these materials will be to promote a product or service while simultaneously building brand awareness. The ideal candidate should be creative, understand the nuances of designing for social media and print, and have a knack for visual storytelling. A portfolio showcasing similar past experiences will be highly ap...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Trophy icon Vintage Logo Design 2 วัน left

  ...skilled and creative designer who can craft a vintage style logo for my brand. The purpose of this logo is primarily for brand recognition and it will be used in both online and print mediums. Key Requirements: - The logo should have a vintage aesthetic, incorporating a blend of old-school charm with a contemporary twist. - It must be unique and memorable, instantly resonating with our target audience. - The design should be versatile enough to work well in both digital and print formats, maintaining its impact. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating vintage-style logos, with a strong portfolio showcasing your range and creativity. - Understanding of branding and the ability to create designs that embody the essence of a brand. - Proficiency in gr...

  $119 (Avg Bid)
  การันตี
  Create Tiktok Video AD for my software Need Multiple Videos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a creative and engaging video that showcases the core features of my productivity-focused Google Chrome extension. Key Details: - This video should be styled as a TikTok ad - The video should be highly visual and energetic, capturing the attention of viewers and highlighting the value and functionality of the extension - The main functionality of this extension is to extract leads from Google Maps related to businesses for cold-calling in SMMA (Social Media Marketing Agency) Ideal Candidate: - Prior experience creating TikTok ads or other social media marketing content - Strong understanding of video creation, especially for software products - Ability to creatively and effectively showcase key features of a Chrome extension in a short, engaging format - Familiarity with S...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Elegant Pink & Black Logo Design 6 วัน left

  I'm in need of a logo for my upcoming online store, "The Pink Spot". The concept is centered around selling women's clothing and accessories. Name: The pink spot We will sell women's clothes...Key Points: - Color Scheme: The logo should feature a pink background with black letters. - Style: I'm looking for an elegant and refined font, something that speaks to the target audience of women. - Design: It should include an icon. The icon should be relevant to the brand and the products we are offering. Ideal Skills: - Experienced in logo design, particularly for female-oriented brands - Proficient in creating elegant and refined designs - Able to incorporate an icon into the text seamlessly, possibly related to women's fashion or accessories....

  $53 (Avg Bid)

  ...engaging children's cartoon filled with adventure, comedic moments, and educational themes. The project is targeted at children, but should still be appealing and entertaining to a broad age range. Key Responsibilities: - Create and deliver high-quality 2D animations. - Contribute to story development and artistic direction. - Translate and infuse educational, comedic, and adventurous themes into creative animated sequences. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in 2D animation. - Prior work on children's content, preferably cartoons./freshers are also welcome - Solid understanding of storytelling, pacing, timing, and character development. - Knowledge or experience with educational and comedic content is a plus. My goal is to produce a fun-filled,...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Logo Maker 6 วัน left

  I'm looking for a talented logo designer who can create a logo that combines both text and symbols. The logo should be versatile and suitable for various applications. Key Requirements: - An eye for graphic design and detail. - Ability to conceptualize and deliver a logo that effectively combines both text and symbols. - Experience in creating professional and memorable logos. - A portfolio showcasing your previous logo design work. Please note that I don't have specific colors in mind, so you'll have creative freedom in this aspect. Please provide your work samples and a rough outline of your process with your bid. The english name of the company should be Tsun Fung Logistic Limited. Thanks for reading and have a wonderful day

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน creative design ชั้นนำ