ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 crm workflow งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  CRM for Logistic sales หมดเขตแล้ว left

  ต้องการหา โปรแกรมเมอร์ develop CRM สำหรับง่าน Logistics

  $1161 (Avg Bid)
  $1161 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว มีทีม dev แล้ว และอยากได้คนที่จะมาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ structure / architecture / workflow / logic ต่างๆและแตกเป็นงานย่อยให้แก่ developer เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้น และ developer ทำงานง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน

  $1500 - $3000
  $1500 - $3000
  0 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ 2.CRM Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ทำการเรียกข้อมูลไปยังหน้าเว็บโดยใช้ Stored Procedure ที่ทางเรากำหมดให้ โดยใช้ Component ของ DevExpress

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer with extensive WordPress experience to revamp my single-course online platform. The project involves redesigning our course landing and main pages in a minimalist style, implementing automation ...involves redesigning our course landing and main pages in a minimalist style, implementing automation for user registration, login, password reset, and profile updates, enhancing the overall learning experience and engagement, and integrating the platform with our existing CRM, BREVO. Ideal candidates should possess: - Solid WordPress skills, with a keen eye for minimalist design - In-depth understanding of user management automation functionality - Proven track record in improving online learning experiences - Experience with CRM integratio...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...including: 1. Troubleshooting And Error Resolution: The ideal candidate must be capable of swiftly identifying and rectifying issues impeding optimal workflow or app function. 2. Creation Of New Workflows And Apps: You will design and implement new, innovative workflows and apps to augment my operating processes. 3. Enhancement Of Existing Workflows And Apps: Existing systems need refinement for better productivity, and your input here would be vital. The main objective for this project is to streamline business processes, increase productivity, and improve data accuracy. Therefore, anyone with experience in data entry and processing, workflow automation, and task management would be a perfect fit. It’s important that you can diagnose issues quickly and accomplish ...

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Efficient Odoo Implementation for Business Processes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a need for an expert to implement the Odoo software for my business. Currently, we're using another system but looking for significant improvements in our Sales and CRM and Inventory & Warehouse Management areas. It's a small team, with less than 10 of us requiring access to the new system. I'd really value a smooth transition and personal, user-focused training to ensure we're all comfortable. Ideal Skills for this project: - Deep knowledge of Odoo software - Experience in implementing CRM and Inventory systems - Excellent training and communication skills - Experience working with small teams I look forward to working with someone who can set us up for success with Odoo.

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Expert Needed for CRM Management and Promotion of Fundraising Campaign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced individual to manage customer relationships and promote a vital fundraising campaign hosted on GoFundMe. Responsibilities include optimizing our CRM strategy, targeting potential donors, and increasing the visibility of the campaign to maximize donations. Experience in charitable campaigns and digital marketing highly preferred.

  $372 (Avg Bid)
  $372 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Expert Lead Generator & Business Grower 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Technologies Pvt. Ltd. are on the lookout for a proficient freelancer to assist us in lead generation and ultimately driving the growth of our business. Key Requirements & Details: - The ideal candidate should have a proven track record in lead generation, particularly within the Healthcare, eCommerce, and Finance industries. - Our primary services involve Web development, Mobile app development, and CRM implementation. It would be an added advantage if the freelancer has experience in these areas. - The ultimate goal we aim to achieve through this project is to enhance our sales revenue. The candidate should possess: - Excellent communication and negotiation skills. - A sound understanding of B2B sales and lead generation. - A background in the software services industry...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a virtual assistant who can help me with data entry and leads management in Excel. Here's a breakdown of the requirements: - I will need a...the requirements: - I will need assistance with data entry and leads management tasks in Excel. - You should be proficient in Excel, with a focus on data entry and basic data manipulation. - Prior experience with tools like Hubspot or similar CRM tools is a plus. - Excellent communication skills are a must - I need someone who can communicate quickly and precisely. The ideal candidate for this job is comfortable with data entry and management, has a basic understanding of Excel, and can communicate effectively. If you also have experience with CRM tools, that would be a big plus. Please note that I'm looking for indi...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Individual Virtual Assistant needed (adhoc basis) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a virtual assistant who can help me with data entry and leads management in Excel. Here's a breakdown of the requirements: - I will need a...the requirements: - I will need assistance with data entry and leads management tasks in Excel. - You should be proficient in Excel, with a focus on data entry and basic data manipulation. - Prior experience with tools like Hubspot or similar CRM tools is a plus. - Excellent communication skills are a must - I need someone who can communicate quickly and precisely. The ideal candidate for this job is comfortable with data entry and management, has a basic understanding of Excel, and can communicate effectively. If you also have experience with CRM tools, that would be a big plus. Please note that I'm looking for indi...

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Excel expert to create a process flow macro that will help in understanding the workflow of my operations. This workflow is a multi-pathway process with limited decision points, rather than a high complexity process. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel 2019 - Strong understanding of process flow creation on Excel - Ability to create multi-pathway process flow macros - Attention to detail to limit workflow errors Your task will involve creating a macro that makes workflow understanding effortless. Your creativity and expertise in process flow are major assets for the project.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Data Entry Assistance Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hours you work are up to you - you can split them up as you see fit. - Length of project: > 12 months Your tasks for example - entering in patient info into Zoho CRM - ⁠creating a file (ie MS Word, Google Doc, Zoho Write) with patient info - ⁠copy and paste certain parts from a document into another document - ⁠send templated email asking for a contract to be signed if it hasn’t been done so already - ⁠copy information from a website and paste it into a document and format the document - enter information on a website to send in a medication to a pharmacy - rename files in folders according to instructions - Use Zoho Mail, Zoho CRM, Zoho Mail, Google Docs Training videos will be sent to you. You do NOT need to be bilingual or speak perfect English. It is ok ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  202 คำเสนอราคา

  I’m seeking a capable web developer to build a website fully tailored to the needs of my optical store. Key Features: - CRM Integration: I require building a website capable of integrating with the CRM software I've chosen to effectively manage customer relationships. Experience with CRM integration is highly preferred. - Stock Management System: A website that can sync seamlessly with our specific stock management software to ensure a real-time online product catalog. Proficiency in handling stock management systems should be evident. Essential Skills: - Web design and development - Familiarity with e-commerce platforms - Expertise in CRM and stock management integration - Previous experience in building websites for retail, especially optical sto...

  $320 (Avg Bid)
  $320 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I am a dedicated and detail-oriented data entry specialist looking to support your business with high-quality data management. My s...management. My service is designed for companies seeking meticulous and efficient handling of their data entry tasks. Here's what I bring to your project: - Swift and accurate data entry that aligns with your company's systems and processes. - Strong organizational skills to manage large volumes of data with precision. - Proficiency in various data entry platforms and software to ensure a seamless workflow. - Commitment to maintaining confidentiality and security of your data. With my experience, I am prepared to take on any data entry project and deliver results that exceed your expectations. Let's work together to ensure your data i...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Zoho CRM Real Estate Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...As a real estate professional, I am in need of a Zoho CRM expert. I have specific requirements for setting up the CRM and I am looking for an experienced professional for this task. Key Project Details: - Specific Features: I need the CRM to have robust Lead Management, Contact Management, and Deal Tracking capabilities. - User Count: The CRM will be used by a small team, ranging between 1 to 5 users. - Customization Level: I require intermediate customization including workflows and automation to ensure the CRM aligns with our real estate workflows and processes. The ideal candidate for this project should have: - Proven experience in setting up Zoho CRMs, specifically for the real estate sector. - Strong understanding of Zoho CRM, especial...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm seeking a freelancer with proven experience in customizing CRM. My primary requirements are custom fields, reporting and workflow automation to support a recruitment process and candidate tracking Key customization needs include: - **Custom Fields**: While the types are unspecified, the selected freelancer should be able to suggest appropriate custom fields based on the nature of my business. - **Workflow Automation**: The freelancer should design a system for automatically assigning tasks, sending notifications, and generating reports. Must have Skills: - Expert level experience with CRM - Proficiency in customizing CRM systems - Knowledge of task assignment and automation - Excellent communication and report generating skills Please bid wi...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Outreach Sales Person Needed - Spanish/English 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a really great offer as a marketing expert with 9 years in the industry and advertising over 100K USD a month. I close over 80% of my leads, but I am having less and less time to do it. So, I am looking for a bilingual appointment setter/ sales agent to do outreach as I serve clients in Spanish and English. I offer advertising on several platforms (Facebook, Tiktok, Google Ads and LinkedIn), CRM setup and the whole funnel built for the client. You will be searching for clients across platforms; LinkedIn, Freelancer, Instagram and Facebook. I can guarantee you to close at least 3 a month on Freelancer for you to get started with a basic fee of 300 to 500 USD or more a month. To be clear, the payment is based on closing and I will close not you (for now). You simply send my p...

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Fleet Start-Up Social Media & Blog Content Marketer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a growing company in fleet management solutions, I need a savvy freelancer to help us maintain our online footprint. Your focus will be primarily on LinkedIn and X, delivering content three times a week. To optimise workflow, leveraging AI tools will be integral to this role. The content will encompass: - Educational insights into the fleet management industry. - Promotions of our pioneering solutions. The ideal candidate will have: - Strong experience in creating content for LinkedIn and X for B2B companies. - Proficiency in creating and curating engaging promotional and educational content. - Track record in using AI tools to streamline posting and management on social media. - Professional proficiency in Spanish With your help, we aim to connect with potential customers a...

  $250 - $500
  แนะนำ ปิดผนึก
  $250 - $500
  25 คำเสนอราคา
  AI-Powered Link Building Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Plese read - I'm not looking for someone to build backlinks, I need someone who can build a flow to automate the process I'm seeking a skilled AI developer to create a system that can automate the link building process for my business. The ideal candidate should have experience in AI technology an...business. - Expertise in AI: The candidate should have a strong background in AI technology and experience in creating similar automation systems. - Attention to detail: The system should be able to identify and implement the best link building strategies for my business and adjust to changes in the market. The ideal candidate should also be able to implement this AI system into my existing workflow to ensure a seamless integration. Experience in customer support and content...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I have both Yeastar Call Centre system and Ceipal API and I need a skilled professional to cr...Ceipal - Automated contact creation in Ceipal from Yeastar calls and vice versa - Call Recording logging in Ceipal Ideal Skills and Experience: - Extensive experience with Yeastar Call Centre setup - Proficient in working with Ceipal API - Proven track record of successful real-time integrations - Knowledge of best practices in VOIP and API integration - Strong understanding of Call Centre and CRM operations If you have experience with Yeastar, Ceipal, API integrations and a good understanding of Call Centre operations, please get in touch. Your expertise will ensure a seamless integration that meets my business requirements.

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...campaigns with a focus on innovative and unconventional strategies. • Set up and manage monthly invoicing on MCC, allowing clients extended payment terms. • Assist in getting approved for monthly invoicing using reference. • Provide prompt and clear responses to any questions or concerns. • Ensure campaigns are executed efficiently without requiring pre-campaign spending. • Maintain a regular workflow and communication with the team. • Add the provided MCC under your MCC. • Apply for invoicing using the provided details and use an individual account ID with spending as a reference. Requirements: • Proficiency in Google Ads and PPC management. • Ability to think creatively and implement unconventional strategies. • Patience and a ...

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional photographer to create corporate headshots for more than 10 individuals in my team. Onsite in St. Louis MO, August 5-6 Specifics: - The preferred background for these shots is plain or neutral to maintain a sleek, professional...to maintain a sleek, professional image. - Please use lighting that compliments all skin tones. Ideal Candidate: - Solid experience in capturing corporate headshots is a must. - Proficiency in delivering high-resolution digital images ready for corporate use - Demonstrable ability to comfortably work in a professional setting, handle a considerable number of people, and maintain an efficient workflow. Looking forward to responses from highly professional photographers who can take on this project with utmost quality ...

  $1822 (Avg Bid)
  $1822 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled freelancer to construct a seamless CRM system and a website. The main goal of this project is to provide a platform where customers can easily access training videos after payment. The successful candidate should: - Create a comprehensive CRM system - Develop a professional website with seamless integration to the CRM - Integrate a user authentication mechanism that generates unique usernames and passwords for paying customers - Have experience in video uploading, especially in bulk - Be able to follow the detailed project proposal that I'll provide -sinaarts If you're up for this project, please reach out to me.

  $858 (Avg Bid)
  $858 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา
  Inside Sales or Telemarketing Executive - Male voice(Indian) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Telemarketing Sales / Inside Sales executive with following expectation Calling Customers for lead generation Updating CRM Based on feedback / discussion Generating offer in offer management software Follow up customer for offers submitted Follow up for payment Registration with customers / govt customers

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in need of someone to create a detailed process flow chart based on a video explanation. The chart should provide a clear understanding of the workflow illustrated. Key Requirements: - The process flow chart should be detailed with every step included. I expect that every part of the process is accounted for. - Please include some of your past work in your application, as I would like to see your experience in creating process flow charts. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating process flow charts is essential for this job. - Experience in translating video explanations into visual representations. - Attention to detail is crucial, as the process flow chart needs to be comprehensive. Looking forward to seeing your previous work and discussing this proj...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Social Media Management for Italian Pizzeria 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced social media manager to take charge of my Pizzeria's Instagram and TikTok profiles. The primary goals are to: - Increase brand awareness - Drive online orders - Engage with customers through comments and messages - Expand the workflow - Consolidate my brand Familiarity with the restaurant industry and specifically with Italian pizzerias will be a bonus. The manager should also respect the existing branding guidelines which include: - Use of logo and color scheme - Consistency in imagery or photography style A strong, creative and strategic approach to content creation and audience engagement is crucial for this task. Command of Italian language will be a plus. Spanish language would be good as well.

  $76 / hr (Avg Bid)
  $76 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I am seeking a knowledgeable individual with experience in data parsing and database creation to transform a series of archived folders into a practicable and seamless CRM-like interface. Key Requirements: - No specifics on data to parse, a broad skillset is preferable. - Database is primarily intended for storing detailed customer information alongside communication logs. - Precise customer details stored should include names, contact info, login data, and store specifics. Skillset and Experience: - Proven experience in data parsing and database creation. - Familiarity working with CRM interfaces or similar. - Detail-oriented approach to storing information. - Strong understanding of privacy considerations for customer data.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...years of Klaviyo expertise - 3+ years of copywriting experience, preferably in the e-commerce space but not required - Has keen attention to detail, takes ownership, innovative, and results-driven - Exceptional communication skills in English Preference: - Experience training and managing a team of 5 email marketers or more - Experience in establishing SOPs (Standard Operating Procedures) and workflow processes for the team Compensation: - $1500/month with a gradual increase monthly up to $1800/month on the 4th month - If you hit your KPIs, the salary will increase every 3 months Perks: - Work in a fully remote capacity, 40 hours per week (Monday to Friday) - Opportunity to work with top-tier high-revenue e-commerce brands - Be part of a dynamic, collaborative, and, pioneer gl...

  $2563 (Avg Bid)
  $2563 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...design a comprehensive statuses and workflow for using Jira Product Discovery project for idea capture and roadmap preparation and Jira Software project for implementation/development. . Key Points for Jira Product Discovery: Outline best practice streamline status that can be used in JPD for Idea capture and to manage the work (Idea Capture) Outline best practice streamline status that can be used in JPD for roadmap preparation (Discovery) Outline best practice streamline status that can be used in Jira Software for development and implementation (Development) The status MUST link the end to end flow of work Design a best practise workflow that links the above together to allow full visibility and tracking In essence, I am looking for a status and workflow tha...

  $762 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $762 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  HubSpot Email Marketing & CRM Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...templates, setting up email sequences, and ensuring deliverability. - CRM Integration: The main goal here is to enhance our customer relationship management practices. This will involve setting up and configuring the HubSpot CRM tool, and integrating it with our existing systems and processes. Ideal Skills and Experience: - Proficiency with HubSpot: You should have a strong background in working with HubSpot, understanding its features, and its implementation in both email marketing and CRM. - Email Marketing Experience: A background in email marketing will be a major advantage, as you'll need to set up and run my email campaigns effectively. - Customer Relationship Management: Experience in enhancing customer relationships through CRM systems is a mus...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...creating reservations. Key Features: - Online Calling: The system should enable online calling for making reservations. - CRM Database: The system should include a CRM database for managing customer records. This is essential for avoiding duplicates and ensuring efficient service. - Calendar Database: The system should have a calendar database for reservation management. The level of interaction I expect between the AI and users is AI-assisted human interactions. It's crucial that the AI is able to support and facilitate the process of creating reservations, but not completely replace the human element. Ideal Skills: - Proficiency in AI development - Experience in developing CRM and calendar databases - Front-end and back-end development experience - Underst...

  $721 (Avg Bid)
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Long-term Designer for Sales Microsites -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a dedicated freelance designer with expertise in creating engaging micro sites and landing pages to promote our products and drive sales. The ideal candidate will be proficient in Bootstrap, video editing, and have a strong portfolio of successful projects. Key Responsibilities: - Design and impl...video editing for creating engaging Insta reels. - Demonstrable experience in driving sales through well-crafted designs. - Ability to work collaboratively and communicate effectively. The primary goal of every project will be to drive product sales, so a strong understanding of sales funnels and conversion optimization will be highly beneficial. The successful candidate can expect a consistent workflow and the opportunity to contribute meaningfully to the success of our...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Mobile UI/UX Designer Needed for Civic Engagement AI 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...application that will act as an AI assistant for lobbyists. The goal of this project is to make the app user-friendly, particularly in simplifying complex data visualization that it provides. Key Responsibilities: - Design an intuitive user interface for a mobile application - Focus on simplifying complex data visualization - Ensure easy navigation and user flow - Understand the needs and workflow of lobbyists The ideal candidate will have: - Proven experience in designing mobile apps, ideally AI-driven - A strong portfolio showcasing UI/UX designs that simplify complex data - An understanding of the needs and challenges of lobbyists or similar user groups - Proficiency in graphic design software and prototyping tools This opportunity will play a key role in ...

  $1516 (Avg Bid)
  $1516 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา

  I need a Zoho expert with a strong comma...expert with a strong command of Zoho One (Zoho People, Zoho Books, and Zoho CRM). The project involves: - Managing data entry across these Zoho tools - Customizing and configuring the settings to align with our specific needs - Generating analytical reports for decision-making - Implementing data into our current system Additionally, I will need training during the implementation process. I need this task to be completed quickly and efficiently with high accuracy. The freelance candidate should have experience in Zoho, especially in People, Books, and CRM. The first phase1 will focus on implementing Zoho People from scratch. If all goes well, then the scope will be expanded to cover customizing Zoho Books and CRM as needed. ...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Asterisk PBX Setup on AWS 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help configuring a specific version of Asterisk PBX on AWS. I have the Airtel Configuration details for the setup. The task involves: - Setting up Asterisk PBX on AWS - Integrating Airtel Configuration details - Connecting the configured system with my Lead Dial CRM application also hosted on AWS Ideal Skills: - Proficiency in Asterisk PBX configuration - Experience working with AWS - Knowledge of CRM application integration - Familiarity with Airtel Configuration Please only apply if you have all the necessary skills and experience.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Build Web based CRM - 2 8 วัน left

  This project is a continuation of the first one that is not yet finished

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Email Lead Generation for Web Design Firm 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a web design company, we're in need of a professional who can help us gather leads from small and medium-sized businesses. The ideal candidate will be proficient in generating leads from these business categories to help u...in B2B lead generation, particularly from small and medium-sized businesses - Excellent understanding of lead generation strategies and techniques, particularly within the web design industry - Strong communication and negotiation skills to effectively engage with potential clients - Ability to work collaboratively with sales and marketing teams to drive lead generation efforts - Familiarity with CRM software and tools for managing and tracking leads. If you have a passion for lead generation and a keen interest in the web design industry, we'd lo...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  ...until all documents are received, with all data being pushed to Zoho CRM. Responsibilities: Integrate an AI-driven chatbot into the existing Magnet Co website. Develop a mobile-responsive interface. Implement dynamic questioning to gather necessary customer information. Build secure document upload functionality for ID, payslips, credit files, and bank statements. Set up automated SMS and email reminders for document submission. Ensure seamless data synchronization with Zoho CRM. Skills Required: Proficiency in front-end technologies (HTML, CSS, JavaScript, React/Angular/Vue.js). Proficiency in back-end technologies (Node.js/Python, Express/Django/Flask). Experience with AI and chatbot development. Experience with Zoho CRM integration. Strong understanding of sec...

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  132 คำเสนอราคา

  ...Docs) 7. Post-Project Analysis Report 8. Commission Calculation & Reporting 9. Auto-Progress Workflow (Update stage/status based on completion of events) 10. Client Onboarding (Project/Client Setup) - Folder Setup (Google Drive, SharePoint, etc.) - Tasks set up in Task Manager (ClickUp, Asana, Monday, etc.) - Form for client to fill to gather info - added to task/folder - Welcome email to client - can include resources, form link or document upload location 11. Sales Intake - Intake from: - Calendar (Calendly etc.) bookings - Website sign-ups/contact form enquiries - Purchases - Leads generated by Facebook or Google Ads - Manual lead input - Create Client in CRM - Set up sales tasks in CRM/Task Manager - Auto-email - acknowledging, sending resources, ...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Integración de SMOOBU con Odoo a través de Zapier 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito integrar con la clave API que me facilita Smoobu el CRM de Odoo. También facilitaría un excell con los datos que actualmente tengo en Smoobu.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are seeking an experienced Zoho CRM specialist to develop a document request and upload portal. This project involves creating a streamlined process for requesting, receiving, and managing client documents within Zoho CRM. Project Requirements: Document Selection by Agent: Develop a feature allowing agents to select various documents required from the customer. This could be implemented as a tick box or multi-select option. Documents may include items such as a driver's licence, payslips, or bank statements. Email Request to Customer: Once the documents are selected, an email will be sent to the customer requesting the necessary documents. This email will include an upload documents link. Optionally, create a customer dashboard or portal where customers can see wh...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Experienced Flask Developer Needed for R 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...occurring after user login in a Flask web application. Ensure seamless redirection to the index page for both OAuth and GUI logins. Review and update relevant Flask routes and session management to ensure proper handling of redirects. Debug and enhance existing code to follow best practices and improve overall application performance. Collaborate with our team to understand the existing codebase and workflow. Implement logging and error handling to facilitate future troubleshooting. Required Skills: Proficiency in Python and Flask framework. Strong understanding of web application routing and session management. Experience with OAuth2 authentication and integration in web applications. Familiarity with Flask extensions such as Flask-Login and Flask-SQLAlchemy. Proficient in fr...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  CRM Development for FOREX Broker 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking Developers for CRM Development in FOREX Broker Business We are looking for developers to outsource the development of a CRM system to be used in our FOREX broker business. Overview of Backend Portal Features 1. **Login and Management** - Backoffice Portal Login - Client Management - Leads Management - Profile Management - Super Admin Management 2. **Trading and Financial Management** - Trading Accounts Management - Wallet Management - Funds Management - Ctrader API Integration 3. **Operations and Tasks** - Tasks Management - Approvals - Tier Upgradation - Subscription Management 4. **Analytics and Reporting** - Analytical Dashboard - Detail Summary Reports 5. **Support and Communication** - Live Chat/Ticketing Sys...

  $51325 (Avg Bid)
  $51325 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Looking for a Mobile APP developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...by slightly reducing the functionality. Currently, I have the Android APK decompiled. App Function required Check and review the Android app Pitchgauge to measure roof area and make reports with CRM functions. Explain and describe all functions of this app. Common features of roofing measurement and CRM apps: Roof Measurement: Satellite imagery integration for roof visualization Tools for drawing roof outlines Automatic area calculation Pitch/slope measurement tools Report Generation: Customizable report templates Inclusion of measurements, images, and project details PDF export functionality CRM Functions: Customer database Job/project tracking Quote and invoice creation Communication logs (calls, emails, meetings) Additional Features: Material estimation Cost ca...

  $831 (Avg Bid)
  $831 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Payment and Lead Form Setup for Wordpress หมดเขตแล้ว left

  We need a best-in-class solution to create forms on our website...Would this be a solution? Key tasks include: - Implementing credit card, PayPal, and Stripe payment options securely - Ensuring the forms are responsive, user-friendly, and integrated with the website's design - Potentially advising on and integrating third-party CRM or email marketing software for lead management further down the line Ideal skills and experience: - Proficient in Wordpress development and familiar with e-commerce and form builder plugins - Experienced with integrating various payment gateways securely - Knowledge of CRM and email marketing software for potential future integration - Good communication skills for understanding my needs and providing recommendations. Please give us your ...

  $805 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $805 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm looking for experts for the integration between a CRM and Go High Level (GHL). Key tasks include: - Contact synchronization, ensuring a dynamic two-way sync of contact details between the platforms. - Task and appointment synchronization, ensuring tasks and appointments are updated in real-time on both platforms. Ideal Skills: - Proficient in CRM integration, particularly with GHL and any of the other CRM platforms like Salesforce, Hubspot, or Zoho CRM. - Excellent understanding of two-way synchronization processes. - Detail-oriented with a keen focus on task precision to ensure no data loss. All in all, I need to maintain data consistency, avoid any redundancy and above all, enhance the overall operational efficiency.

  $521 (Avg Bid)
  $521 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Advanced Virtual Assistant for Various Tasks 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a self-sufficient, tech-savvy Virtual Assistant with experience in a variety of tasks. The ideal candidate will be proficient in Microsoft products and have advanced knowledge of CRM systems, particularly Zoho. Key Tasks: - Email handling: Manage and appropriately respond to emails or flag emails for special attention. - SOP creation: Develop and maintain Standard Operating Procedures. - Data entry: Accurately enter and update data in various systems. - CRM Management: Advanced knowledge in CRM systems, especially Zoho. - Bookkeeping: While not a strict requirement, candidates with bookkeeping experience in addition to the above will be prioritized. [Removed by Admin] This role may also include booking interviews for me therefore being able to c...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Bi-Lingual Spanish/English Speaking Virtual Assistant 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...supporting me with a variety of administrative, customer support, and research tasks on a part-time basis of between 5 - 20 hours per week. Key Responsibilities: - Handling email management - Data entry - Scheduling appointments and providing reminders - Providing customer support in both Spanish and English - Conducting research tasks as needed -Managing spreadsheets -Managing client communication and CRM Required Skills: - Proficiency in Spanish and English - Strong organizational and time-management abilities - Excellent written and verbal communication skills - Experience in administrative support and customer service -Fluency in MSFT Office and Google Suite - Attention to detail and ability to work independently - Prior virtual assistant experience This role will require...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Desarrollo de ERP y CRM 5 วัน left

  Busco crear un CRM y un ERP que se adapte a mi empresa, la idea es tener un software propio para poder distribuir el mismo en las distintas sucursales. Módulos del ERP 1. Authentication (Autenticación y Autorización): • Registro y gestión de usuarios. • Roles y permisos. • Inicio de sesión y cierre de sesión. 2. Sales (Ventas): • Gestión de clientes. • Gestión de pedidos y cotizaciones. • Facturación. 3. Inventory (Inventario): • Gestión de productos y categorías. • Control de existencias. • Almacenes y ubicaciones. 4. HR (Recursos Humanos): • Gestión de empleados. • Nómina y beneficios. • Asistencia y permisos. 5. Finance (Finanzas)...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา