ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 data mining งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Data Mining หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีจะให้ช่วยวิเคราะห์งานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แต่ทำในส่วน code python ไปบ้างแล้วนะคะ

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  US-Based CEO/CFO AOL Business Leads for $70 from Zoominfo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search for a freelancer who can supply me with 50K AOL Business lea...can supply me with 50K AOL Business leads. The leads will consist strictly of CEOs and CFOs based in the United States. Key points: - No preference for specific states within the United States. - The leads should belong to industries with over $500M in revenue. Ideal Freelancer: The ideal freelancer for this job should have strong skills and experience in: - Web scraping - Data mining - Lead generation - Data verification In addition, it's important that you understand the strict requirements of this job and can ensure the authenticity and accuracy of each lead. Quality is definitely prioritized over quantity. I am looking for someone who can deliver reliable leads that will ...

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Health Researcher for NHS Data 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a health researcher specializing in analyzing NHS data and identifying impact of interventions For my project, I require an expert who can help with NHS data. This includes: -A deep understanding of NHS data and how to interpret it effectively. -The ability to assess the impact of interventions within the healthcare industry using this data. -Skilled in statistical analysis, data mining, and trend analysis. The ideal candidate will offer invaluable insights on how interventions are affecting the health landscape, concrete evidence that can be used for strategic decisions. Prior experience working with NHS data and a background in health research would be highly beneficial. I am looking for someone who can dive into the data...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need a proficient freelancer who can compile an Excel-based mailing list that will aid my business in promoting its products and services. Key Features of the Mailing List: - It should include the client's name, email address, and location. - The list should be presented in an Excel format. Ideal Skills for the Job: - Experience in data collection or data mining. - Advanced skills in Excel. - Attention to detail to ensure accuracy of the data collected. - Knowledge of GDPR or other privacy legislation would be beneficial to safeguard client information. Your role will be integral in improving our business's product promotion strategies. List should be targeted to only CEO'S and Owners of companies, MAIN locations: USA, AUSTRALIA, CANADA, ...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  I need reliable help with a data mining project focused on customer data. Key Tasks: - Skillful extraction and analysis of essential consumer information - Identification of significant patterns and correlations in the customer data set - Adequate interpretation of these insights to support business decisions Ideal Skills and Experience: - Proven experience in data mining, especially customer data - Strong analytical skills with the ability to collect, organize, analyze, and disseminate significant amounts of information with attention to detail and accuracy - Adept at queries, report writing and presenting findings. Looking forward to your qualified proposals.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Instagram Data Mining: Post URLs 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project, I am seeking an experienced data scraper to collect post URLs from Instagram. - The task requires navigating through 1000 Instagram URLs, of which the specifics will be shared upon project commencement. - The chosen freelancer must be adept in filtering the scraped data, specifically selecting posts within a certain date range and from specific niche accounts. - A solid understanding of Instagram’s layout and data structure is crucial to the success of this project. - The final result should be delivered in an Excel file. Ideal skills for this job are profound experience in data scraping, particularly on Instagram, and a proficiency in Excel for formatting the scraped data appropriately. Familiarity with Instagram's API...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I require a savvy writer who's adept in crafting both technical reports and engaging blog articles on key aspects of mining, geared towards junior mining companies in Australia. Industry proficiency is highly crucial, with a strong emphasis on safety, mineral exploration, and environmental impacts. Given each article's breadth, an 800-1200 words count is deemed perfect. Favored skills include: * Comprehensive knowledge in mining * Proficient in technical and blog writing * Familiarity with Australian junior mining companies.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Efficient Website Data Scraping 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an expert in Python who can effectively scrape data from 2 different websites. The task involves scraping detailed product information from approximately 50000 products across both sites. The specific product-level data we are interested in includes: - Product names - Product descriptions - Product images - Categories - Original product links - All product images links - Available colors (if applicable) - Available sizes (if applicable) - any other fields have Ideal skills for this project are: - Proficiency in Python coding - Prior experience with web scraping and data mining - Strong understanding of data storage solutions Finally, I require all the scraped data to be neatly organized and stored in a CSV format for easy ac...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  86 คำเสนอราคา

  I am looking for a detail-oriented data expert for a research task. The project requires researching and compiling a list of tractor tyre companies located in the Western Cape using Google.co.za. The research should focus on finding accurate and up-to-date: - Contact Details: - Phone numbers - Email addresses - Physical addresses. It's essential to ensure that the information provided relates to the main office of the companies. Please verify the contact details before adding them to the list to ensure accuracy and reliability. Ideal Skills and Experience: - Experience in data mining and internet research - Detail-oriented and committed to accuracy - Familiarity with Google Search tools - Knowledge of the tractor tyre industry would be beneficial but no...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled expert in email mining who specializes in gathering email addresses and extracting specific email content. This project will focus on the education sector, and the required information from the mined emails includes the date and time, as well as the subject lines. Key requirements: - Proficient in email mining - Experience in extracting email content - Understanding of privacy laws and ethical guidelines in email mining - Knowledge of or experience in the education sector This task requires someone with great attention to detail, as accuracy is paramount.

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented coder or data mining specialist capable of creating an esteemed script for a daily login, data mining and extraction of details from a government RFP listing site. The specifics of the mined data should include: - RFP Titles - Relevant Contact Information - Bid Due Dates The successful execution of the task would include the automation process, which gathers this data without manual intervention, and automatically updates the acquired details into a Google Sheet daily. Ideal Experience: - Background in coding and data mining - Proficiency in Google Sheets or similar spreadsheet software - Familiarity with governmental RFP listing sites - Prior experience in web scraping and data extraction I...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am seeking a competent data miner to construct a comprehensive database that includes various sports clubs around the world and their relevant recruiting contacts. The sports to be included are Soccer, Basketball, Tennis, Baseball, Football, Volleyball, Rugby, Hockey, Lacrosse, and Softball. This project specifically requires contact information for professional clubs exclusively, no amateur clubs. To be included in the database for each sports club are the following fields: - Email - Phone number - Social media handles - Scouting Department - Director of Player Personnel - Head Coach/Coaching Staff - Player Development Director - Academy Coaches/Youth Development - General Manager/Sporting Director - Player Agents/Representatives - Club President/Board of Director ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Trophy icon Innovative Logo and Identity Design - 28/02/2024 11:51 EST 18 ชั่วโมง left

  I'm looking for a talented designer to create a new logo and brand identity for my business. While I have not specified the design elements ...on color choices. Your creativity and design acumen in this project will be highly appreciated. The company name is: Soleil Resources. Soleil means "sun" in French. it is a company mainly active in West Africa in natural resources sector (gold mining mostly). Today based in Burkina Faso, we are working at expanding this company in west Africaregion. We are working in an industry with high standards and want our identity shows our professionalism, expertise, dynamism, integrity. This identity will be used for internal purpose (HR, vehicles, mining equipment, ...) as well as for external purpose (business cards, websit...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ

  I'm seeking an expert data miner to compile a list of valid emails for CEOs, CFOs, Human Resource Executives, and Account Managers across five industries: Technology, Healthcare, Manufacturing, Oil and Gas, and Real Estate. Here's what I need: - Verified Contact Information: These must be valid emails. Any bounced emails are not acceptable. - Industry-Specific Contacts: Focus on gathering contacts from the aforementioned industries. - Business Development Purpose: The primary use of these emails will be for business development purposes, so the data needs to be reliable. Ideal Skills & Experience: - Data Mining: You should have significant experience with data mining or information retrieval to ensure the validity of the email...

  $290 (Avg Bid)
  $290 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...detailed research which requires data sources that will provide me with in-depth historical data of buildings, architectural details and building usage particulars for buildings in Austria. The main purpose for seeking these data sources is to: - Understand historical data of Austrian buildings - Gain comprehensive knowledge about various architectural details - Scrutinize the different building usage patterns These data sources will play a crucial part in my research as I am planning to build machine learning prediction models. In doing so, I am aiming to analyze trends and patterns, compare architectural styles and study building usage patterns based on the obtained data. Ideal candidates for this project would be those who have a vast know...

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...market researcher who's savvy in the mining industry. Your main responsibility involves creating a list of mining companies that have underground mine operations here in Western Australia, specifically targeting gold as the main commodity. Through that list of operators, generate a suitable list of potential contacts for a targeted sales channel. Here's what I expect: * Market Research: I would like to compile a list of active underground mines here in Western Australia targeting gold as a commodity. * Contact Lists Compilation: As part of your job, you will compile a contact list. I'm specifically interested in contacts with specific job titles. Your ability to sieve out these specific titles will be instrumental to this project. Experience in the mi...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Business Emails Compilation for Various Industries 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert data miner to compile a list of valid emails for CEOs, CFOs, Human Resource Executives, and Account Managers across five industries: Technology, Healthcare, Manufacturing, Oil and Gas, and Real Estate. Here's what I need: - Verified Contact Information: These must be valid emails. Any bounced emails are not acceptable. - Industry-Specific Contacts: Focus on gathering contacts from the aforementioned industries. - Business Development Purpose: The primary use of these emails will be for business development purposes, so the data needs to be reliable. Ideal Skills & Experience: - Data Mining: You should have significant experience with data mining or information retrieval to ensure the validity of the email...

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  ETSY Profiles Email Mining 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist with gathering ETSY profile data. The main task at hand involves obtaining the email addresses and profile names for a number of ETSY profiles. Key Requirements: - Extract email addresses and profile names from more than 50 ETSY profiles. - The end result should be consolidated into a document, preferably Word or Excel. Ideal Skills And Experience: - Proven experience in data mining, particularly involving ETSY or similar platforms. - Strong savvy with Excel, Word, or similar applications for data compilation. Emails are not visible on profiles so you need to do the research and find it. I will give you a sample of 10 links first to extract then the project. Please note that only email addresses and profil...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for an email list of residential real estate agents in the United States. Key tasks include: • Nationwide research: This endeavor will cover all 50 states, ensuring we have a comprehensive cross-section of data. • Information gathering: Focus on collecting names and email addresses. Ideal freelancer: • Experience in research and data mining is a must. • Deep understanding of the real estate industry, specifically with residential real estate. • Familiarity with public and private databases for optimum results. Your accuracy, attention to detail, and ability to deliver on a deadline will be key for this project's successful completion.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hi Md Jahangir H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Email Mining Expert Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled professional who can proficientl...email information. We currently have the company name and address, however, we require the email addresses to be sourced. Contact us and ask "Target list please" and we'll share the list. The responsibilities of this project will include: • Data mining to uncover email IDs. • Organizing each piece of data systematically. Your application should demonstrate: - Proven experience in similar data mining projects. - An excellent grasp of data mining tools and techniques. If you have had successful past work experiences in data mining projects, you may be a great fit for this project. Be sure to illustrate this within ...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  90 คำเสนอราคา

  Hi there, I am seeking a proficient data miner to comb through my existing excel spreadsheet. My database consists of 5,200 entries, each composed of a person's name, job title, associated company, and their existing Xing profile URL. Your core responsibility is to track down their LinkedIn profiles URLs. I need it done within 2-3 days. Please put 1 hour and start your proposal with the code 20. Thank you

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I am seeking an experienced computer science writer with a knowledgea...research specifically tailored towards test prioritization. Key Responsibilities: • Conduct extensive research specifically on test prioritization. • Assemble findings and summarize the research in a coherent, accessible manner. Ideal Skills: • Strong background in Computer Science. • Proven experience in research writing. • Deep understanding of Test Prioritization in the context of AI, Data Mining, and Cybersecurity. • Excellent writing and editing skills in English. • Ability to meet tight deadlines as this task is needed ASAP. If you think you have the skills required for this task, then don't hesitate to bid. I am waiting to work with a versatile, open-min...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...knowledge of the Indian real estate market, data mining, and exceptional report creation skills to compile a list of registered real estate developers in some specific areas of India. The regions of interest include: - Mumbai - Delhi NCR - Bangalore - Thane - Navi Mumbai For each developer, I require the following details: - Name - Place - Total Years of Experience in the industry - Contact info - Details of approved projects - Financial statements information It's important to add from where the data is being sourced. Also, it's essential to identify if these developers specialize in: - Residential properties - Commercial properties This project requires an individual with attention to detail, and the ability to validate and cross-reference data...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  North American Venture Capital Database Creation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a freelancer who can help me with a significant Data Entry operation. The job involves generating a database of venture capital firms based in North America. But, it's not just any database; I specifically need the names and email addresses of representatives from these firms. To better highlight the requirements, here they are: - The database should cover venture capital firms in North America. A wide net is preferred to ensure maximum coverage. - The database will only include the name and the email address of a representative from each firm. You are not required to find out additional details such as the company name or investment criteria. - The final database should be provided in an Excel spread sheet format. This will make it easier for me to proces...

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  We are seeking a skilled freelancer to assist in compiling a comprehensive email list of prospects within the United States river and maritime industries. This project involves market research, data mining, and lead generation to identify key contacts in the industry, including businesses, associations, and professionals. The successful candidate will need to gather contact information (names, positions, companies, and email addresses) in a structured format, ensuring accuracy and compliance with privacy laws and regulations.

  $100 / hr (Avg Bid)
  $100 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  C++ Bitcoin Mining Code Development 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m in need of an intermediate-level C++ coder for a bitcoin mining initiative. The successful applicant must be comfortable with coding for solo mining. This project doesn't require expertise in multi-threading or pool mining, but a firm grasp on the creation and development of bitcoin mining algorithms is essential. An understanding of SHA-256 algorithm implementation is a plus, though not mandatory. Looking forward to your bids, and to our potential collaboration.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Cybersecurity & School Tech Distributor Research 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...researcher with experience in B2B lead generation and data mining to help identify viable companies within the cybersecurity technology distribution sector and those distributing tech to schools across the U.S. and Canada. Your responsibilities will include: - Accurate identification of companies aligned with my criteria, i.e., those with proven experience in cybersecurity and a broad range of product offerings. - Comprehensive gathering of contact information, specifically company name, website, phone number, email address, along with the first and last names, as well as job titles. Ideal candidates for this task would have: - Proven experience in B2B lead generation and data mining - Meticulous attention to detail for accurate data collection -...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced freelancer to help build my online shop. This e-commerce site should have functionality to sell physical products, digital goods, and services. It is imperative to design a platform that will appeal to a wide range of consumers, from general shoppers to business professionals. Design and aesthetic should exude an aura of sophistication and elegance. The site should not be overly ornate but display a sense of finesse and class in its layout and functionality. Key requirements: - Proven experience in e-commerce site development - Strong understanding of aesthetically appealing and intuitive layout - Proficiency in setting up platforms for selling varied types of products - Ability to target a diverse audience - Affinity for elegant and sophisticated desi...

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  210 คำเสนอราคา
  Advanced Cloud Mining Platform 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an avid crypto enthusiast, I'm looking to create a cloud mining website which not only allows users to register and login but also offers insightful mining dashboard and statistics. The platform should: - Provide users with a swift and secure payment integration process. - Offer real-time data on crypto currency prices for better decision-making. - IMPORTANT: The platform must incorporate a section dedicated to real-time mining data. Ideal freelancers for this project should have a deep understanding of cryptocurrency and cloud mining processes. Experience in payment gateway integration and real-time data representation is paramount. Skills in crafting user-friendly and insightful dashboards will be a plus. Website is

  $700 (Avg Bid)
  $700 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled web scraper to collect various data on companies based in Kuwait. The specific information required comprises: - Company Name - Contact Information - Categorize them based on a provided criteria - Detail of their products - Social media handles on Facebook, Instagram, and LinkedIn The ideal candidate should possess deep experience with web scraping and data mining, have an eye for detail and maintaining accuracy, as well as being proficient on social media platforms for research purposes.

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Urgent HiveOS Setup for GPU Mining 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking an experienced freelancer adept in setting up HiveOS for my GPU mining equipment. The operative cryptocurrency I am looking to mine is KAS, so any expertise in this area would be a significant plus. Key Tasks: - Configuration of my GPU Miners on HiveOS - Setup specifically aimed at KAS mining Ideal Skills: - Experience in cryptocurrency mining - Proficiency in HiveOS setup and operation - Knowledge in KAS mining Your capability to complete this project as soon as possible is a vital factor for selection. Looking forward to your bids, thank you.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Immoscout24.ch Property Data Extraction 22 ชั่วโมง left

  I'm looking for an accomplished data mining expert to extract specific sets of data from immoscout24.ch. This specialist should have an aptitude in dealing with website scraping and handling large sets of data systematically and methodically. The task requires: - Scrape property details including price, location, and size (1 bedroom to 5.5 bedroom), year of construction/renovation. - Extract agent/contact information relevant to each listed property - Filter all scraped properties within a specified area (8 cities), for different bedroom sizes for selling and renting. - The output should be as follows: area, location, bedrooms*, price (selling price/ rent a month), size, year of construction, floor, agent, link in an excel file. If you have related exp...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Telegram Scrapper for Cryptocurrency Groups 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for an accomplished Python developer who specializes in Telegram Scrapping. The primary task at hand is to methodically gather specific inf...specifically usernames, from various members in selected Telegram groups. In particular, I'm interested in ones that focus on cryptocurrencies. - Proficiency in Python is a must, ideally at an expert level. - Familiarity and understanding of cryptocurrency groups on Telegram is another added advantage. - Tenacity and a meticulous approach to data collection would prove to be valuable in this assignment. In essence, this task is about mining data from specific groups and incorporating them into my own group. With your help, I aim to make my group an information-rich hub for cryptocurrency enthusia...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Competitive Intelligence Web Research Specialist 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...significant data such as contact information, supporting documents, receipts, and average monthly or yearly income. The primary objective of this web research task is competitive intelligence. Given the sensitive nature and importance of the task, the ideal candidate should possess the following skills and experience: • Strong background in deep web investigation and data retrieval • Excellent attention to detail for accuracy and reliability of data • Proficiency in using social media platforms, company websites, and public databases • Flexibility to utilize unconventional methods such as social engineering if needed appropriate - **Web Scraping:** Extract data from websites, including social media profiles. - APIs:Access data f...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I requi...Ideal Skills and Experience: - Previous experience in contact gathering for e-mail marketing - Proficiency in data mining or list building methods - Familiarity with the fitness or sports industries - Knowledge of German-speaking markets. Please include in your application: - A brief explanation of your experience in list building and e-mail marketing - Any familiarity or experience with the fitness, yoga or sports industries - Fluency or working proficiency in German would be a plus but is not required. The list should be formatted in a way that can be easily integrated into an e-mail marketing platform. Please remember to respect privacy policies when gathering this kind of data - we only want contacts who have given explicit consent to be contacted...

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  GST Number to Mobile Number Tracker 15 ชั่วโมง left

  I'm urgently in need of a sterling professional wh...urgently in need of a sterling professional who can efficiently locate accurate mobile numbers from GST numbers. It’s paramount for my business to swiftly make direct contact with specific enterprises. Requirements: - Proven track record in utilizing appropriate software or data mining techniques to extract tangible results - High precision, accuracy, and attention to detail are paramount - Speed is of the essence as I’m looking to have this task completed ASAP. The ideal freelancer would have previous experience in similar data gathering, an excellent understanding of the GST system, and the ability to deliver fast results. Proper verification techniques should be applied to ensure near 100% acc...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Competitive Intelligence Web Research Specialist 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...significant data such as contact information, supporting documents, receipts, and average monthly or yearly income. The primary objective of this web research task is competitive intelligence. Given the sensitive nature and importance of the task, the ideal candidate should possess the following skills and experience: • Strong background in deep web investigation and data retrieval • Excellent attention to detail for accuracy and reliability of data • Proficiency in using social media platforms, company websites, and public databases • Flexibility to utilize unconventional methods such as social engineering if needed appropriate - **Web Scraping:** Extract data from websites, including social media profiles. - APIs:Access data f...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Gathering Contacts for Hobby Classes 4 ชั่วโมง left

  I'm looking for a diligent professional to perform thorough web searches and web scraping tasks, aimed at gathering specific contact information. These tasks will focus mainly on hobby classes. T...classes. The information should, however, be related to: - E-mail addresses - Phone numbers - Company addresses The ideal candidate for this task should have substantial experience in web scraping, internet research, and data mining. Proficiency in the use of scraping tools, as well as basic programming skills, is desirable. Furthermore, understanding of Hobby classes business model and experience in gathering and organizing contact information will be highly advantageous. Successful completion of this project may pave the way for future collaborations related to data...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Central London Property Owner Data Extraction หมดเขตแล้ว left

  ...a comprehensive list of data. I'm particularly interested in: - Names of property owners - Can be individual owners in personal name or companies - Their addresses that have C5 planning permission - Contact details phone number email address - Properties in Central London with C5 planning permission applied or granted for short let stays - Only properties flats/houses used for AirB&B short let stays To accomplish this task, you should have relevant experience in data extraction and familiarity with UK property data. Proficiency in data mining techniques, analysis, and utilizing various platforms to extract such information is vital. Besides, knowledge about UK planning permissions and the understanding of UK property laws can further fa...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Comprehensive Analysis of Medicare Fraud หมดเขตแล้ว left

  ...providers with suspicious billing practices or potential services/products that are targets for FWA Key Responsibilities: - Undertaking critical examination and analysis of data related to the specified areas of Medicare fraud. - The sole data source will be publicly available data. Freelancer must possess a knack for researching and data mining skills. - Synthesize your findings in a condensed format, delivering a summary loaded with key insights. Ideal Candidate: - Should possess proficiency in data analytics and data interpretation. - Experience in fraud analysis or related fields would be preferred. - Skills in data visualization and report writing are mandatory. Aim to produce high-level insights into Medicare fraud, providi...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  EEG Real-Time Analysis Web Platform หมดเขตแล้ว left

  As a seasoned Data Scientist and Machine Learning expert, I'm strongly positioned to assist you in developing a game-changing website for real-time EEG data collection, analysis, and transmission – precisely what your project necessitates. Over my 5+ years of experience, I have honed my skills in big data analytics, statistical modeling, and computer vision which are crucial in extracting valuable insights from dense EEG data. Harnessing the capabilities of Python and MATLAB for advanced analytics has been second nature to me; I will extend this expertise to integrate your system seamlessly with ThingSpeak for secure data storage and efficient analysis. What differentiates me is not just profound technical proficiency but a proven track record...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Customized Website Data Text Scraper หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a proficient data scraper who can efficiently extract text data from various websites. The websites that the data will be collected from do not require any form of login or registration. Key Responsibilities: • Scrape and compile text data from specified web pages https://member

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Leads Data Compilation min 1k leads หมดเขตแล้ว left

  Handyman, plumbers, electricians, constructors both companies or soleproprietor For interested parties, kindly include the following in your application: • Detailed showcases of past work, with emphasis on leads data projects. Please ensure your past work shows evidence of your competence and success in this area. I need name address mobile number office number website link social accounts links etc. Ideal Skills: - Data mining and extraction - Internet research - Deep understanding of lead generation - Experience in B2B and B2C lead sourcing.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Comprehensive Company Info Search หมดเขตแล้ว left

  For my project, I require a freelancer with proficient data search skills. The primary responsibility will be to dive into the depths of the web to find specific contact information for various companies: phone numbers, websites, plus purchase manager and CEO/CFO contact details for 3500 companies Ideal Skills and Experience: - Internet research - Data mining The payment will be made only if minimum 60% of the information is provided. Given the nature of the task, someone with a proven track record in data mining or internet research would be highly appreciated. Your work will be crucial to the next phase of my project, so accuracy is key. The timeline for this project is within 15 days. We can discuss details and deliverables once we're ready ...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Influencer & Audience Data Mining หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a data mining specialist who can diligently extract specific information about influencers and a targeted audience from web, especially from social media platforms. Here's what you'll be focusing on: - Influencers' Data: Collect substantial data regarding social media influencers. Capture data like social media followers, engagement metrics, contact details etc. - Target Audience Data: Analyze and mine information about the chosen target audience. Essential details include demographic information, engagement activity and the generation of a precise buyer persona. Social Media Platforms: - Instagram - Facebook - YouTube A strong understanding of these platforms and advanced data mining skills is ...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need to do research on Australia's mining industry. The job is research and data collection based on targeted locations and industry. I have provide file to the selected freelancer. I am looking for an experience data researcher who can show you sample right now. Required fields : Name of Company Name of Mining Site Location of Mining Site (Coordinates) How many people on each site Accommodation Y/N Accommodation No People - Capacity Type of Accommodation (Dorms/Single rooms/Double rooms ) Facilities - Gym, recreational hall, oval, pray rooms Services/Activities provided onsite, Mental Health, Physio, Doctor, Pastoral, yoga, dance classes etc. Here’s what I need: - **Site Exploration**: Identification and exploration of various ...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Google Knowledge Graph หมดเขตแล้ว left

  ...social media profiles, providing a dynamic and engaging snapshot of our brand. Essential Requirements: - Experience in the development of Google Knowledge Graphs. - Proficiency in data mining and aggregation, particularly from social media platforms. - Ability to program automatic updates to the Knowledge Graph, ensuring it remains current and reflects real-time data. Project Deliverables: 1. Creation of a Multi-Dimensional Graph: The graph should include detailed sections for company overview, detailed product descriptions, and personal biographies of key team members. 2. Integration from Social Media: Utilize data from social media profiles as the primary information source, ensuring the graph is reflective of our latest achievements and offerings. 3. Aut...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I need a lead generator extraordinaire to compile urgent, organized leads. The following specifics are must-haves: • Contact Information: Name, Phone, Email • Company Information: Name, Location • Industry-Specific Information: Relevance to Australian trade shows This is a draining task pulling resources from various databases Mainly LinkledIN and websites. Knowledge in research, data mining and excellent attention to detail are significant for this role. Previous experience in lead generation specifically for trade shows is a bonus. Understanding the nature and the dynamics of various industries in Australian trade shows would enable more efficient and accurate results. Since time is of the essence, I need someone with a quick turnaround without compromis...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน data mining ชั้นนำ