ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 data mining งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Data Mining หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ พอดีจะให้ช่วยวิเคราะห์งานเพิ่มเติมหน่อยนะคะ แต่ทำในส่วน code python ไปบ้างแล้วนะคะ

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Branded Logo Design for Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...business, which is called A to Z Compliance, that feels modern and professional. It should primarily incorporate the colors blue, red, and black. I have an existing logo which I'm just not happy with, it doesn't feel like it fits the nature of the business well enough. Attached for reference. Requirements: - The logo should be unique and creative, reflecting the nature of my business, which is mining and construction related electrical/mechanical work. - It should have a modern aesthetic, not too complex, and should be easily recognisable. - The design should seamlessly incorporate the color scheme of blue, red, and black. Ideal skills and experience: - Experience in creating professional brand logos. - A good understanding of color theory and how to blend colors ap...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  142 คำเสนอราคา

  Hello. I need help with fix miningcore WebUi. Im not sure is it mining core, webUi or nginx issue but all works fine but when I click "Connect" link right page just flash and then I get only white page where is text "2024".

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm...assistant to assist with a key task - data entry. However, this isn't your run-of-the-mill data entry job. Key Responsibilities Include: - Data insertion in specified formats - Ensuring data integrity and accuracy throughout the process - Taking responsibility for data cleaning and organization as required - Potentially assisting with data mining and research - Aid in the migration and transfer of data Ideal candidates will have: - A keen eye for detail and accuracy - A strong track record with data-related tasks - Highly organized and skilled in task management - Proven experience in information handling and data organization - High-speed, reliable internet connection for efficient performance on task...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  ...Direct Marketing Specialist Location: Remote (Perth, Western Australia) Industry: Building and Construction Compensation: Retainer + Commission on Successful Sales About Us: We are a dynamic company focused on innovative solutions within the building industry. Currently, we are working on an exciting project involving the creation of a lightweight concrete composite geopolymer mixture from mining waste and fly ash. To expand our market reach, we are seeking a skilled Direct Marketing Specialist to join our team on a freelance basis. Role Overview: As a Direct Marketing Specialist, you will be responsible for creating and executing direct marketing campaigns targeting various companies within the building industry. Your main goal will be to generate leads and drive sales thr...

  $334 (Avg Bid)
  Vibrant Overlapping Picture Collage for Website 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a graphic designer who can create a visually appealing and engaging 5 picture collage for my website using the overlapping layout. My area is asset finance. 3 collage's will be a mixture showing we offer finance for; Cars, Trucks, Caravans, Boats, Civil Equipment, mining & machinery Second will be everything to with 4wding (camping, offroad etc) Third will be everything to do with business finance (asset finance, business loans, overdraft facilities etc) The ideal candidate should have: - Previous experience in creating picture collages for websites. - A strong portfolio showcasing past work in graphic design. - Ability to create a visually stunning collage with a bright and vibrant color scheme. - Proven expertise in using the overlapping layout to e...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  ...professional who can help me extract specific contact details from LinkedIn profiles. - **Data Extraction**: I am looking to mine email addresses and phone numbers from LinkedIn user profiles. - **Specific Criteria**: The extraction should be carried out based on specific criteria I supply. - **Quantity**: You will be provided with 275 LinkedIn contact links. These are the profiles from which you will need to extract the contact details. - **Accuracy**: It is crucial that the extracted contact details are accurate. The ideal freelancer for this project should have: - Proficient in LinkedIn data mining - Experience in extracting contact details from LinkedIn profiles - Ability to work with large quantities of data efficiently - Strong attention to detai...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sleek (HTML) Email Design 7 วัน left

  I'm in need of a talented designer who can redesign...KEEP THE SAME LAYOUT AND JUST CHANGE SOME COLOURS AS I WILL GIVE YOU 1 STAR WITH NO FEEDBACK. Key Elements: - Header with logo and company name - Daily match results field displaying the matched AI algorithm - All fields of existing template should be present, including large text area for summary. Requirements: - The design should be modern and sleek, in line with our company's branding. - The mining font size should be 14px. Skills & Experience: - Proficiency in HTML and CSS, with a strong background in email template design. - Experience with creating templates for automated daily emails. - Understanding of modern, sleek design principles. - Attention to detail for ensuring a consistent and professional look a...

  $66 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a cryptocurrency wallet that has a built-in app store dedicated to bitcoin and crypto mining. Key Features: - Multi-Chain Support: The wallet should primarily support Bitcoin, Ethereum, and Binance Smart Chain. - Self-Custody: Ensuring that users have full control over their private keys and funds. - Secure: Implementing the latest security protocols to protect user funds and data. App Store: - The app store should mimic the functionality of the Apple App Store but focus only on bitcoin and crypto mining applications. - Users should be able to discover, download, and interact with these apps seamlessly within the wallet. Core Wallet Features: - Wallet Balance Display: Users should be able to easily view their balances across all supported chains. - Tran...

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Collecting FRACP Doctors' Details in NSW 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to hire a detail-oriented expert in data scraping or mining for marketing purposes. The task is to find all physicians in specific postcodes (listed below), with the FRACP qualification. I need their first name, surname, year of first medical registration, specialty, subspecialty, year of FRACP, physical address, email address, and phone number. Preferred postcodes: 1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1020,1021,1022,1023,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1100,1101,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1112,1113,1114,1115,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150...

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am in need of someone who can effectively extract the contact details fr...the contact details from a list of HVAC providers for contact purposes. This includes the Name, Address, Phone Number, and Email if available. Experience and Skills: - Familiar with automated data extraction tools or manual data mining - High attention to detail - Proficient in data entry - Experience in working with Excel - Familiarity with HVAC industry is a plus Details: - The list of providers can be found here: - Whether the extraction method is manual or automated does not matter as long as accuracy is ensured. - The extracted data must be provided in an Excel file. If you can deliver this task accurately and promptly, I'd love to hear from you.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  We're looking to expand our existing system with additional capabilities including video/image data mining, algorithms for data display, and monetization features. This phase will require developing robust back-end functionalities and seamlessly integrating these additions into our platform. Key Tasks: 1. Develop and integrate video/image data mining functionalities. 2. Design and implement algorithms for effective data visualization. 3. Create features for monetization of the platform. Ideal Candidate: You should have extensive experience with algorithm development, data mining, particularly with large sets of video/image materials, and proven skills in monetizing digital platforms. Please share your previous work or case stu...

  $243 (Avg Bid)
  $243 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Trophy icon Mining Services Flyer Redesign 2 ชั่วโมง left

  I'm looking for a talented designer who can help me update my flyer to promote our mining services. Key Deliverables: - Redesign a flyer to advertise our mining services in a modern and visually appealing way. - Ensure the flyer clearly communicates the benefits and unique selling points of our mining services. - The design should be suitable for both print and digital distribution. Required Skills and Experience: - Proven experience in designing effective flyers for advertising purposes. - Experience in the mining industry or designing for industrial sectors would be advantageous. - Understanding of marketing principles and the ability to translate them into compelling design. - Proficiency in graphic design software and tools. I'm looking for a d...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking an experienced developer to create a Telegram bot named @ farmix_mining_bot. The bot should have the exact same functionalities as shown in the provided example. Main functionalities of the bot: Cryptocurrency mining (BNB and TRX) Task execution for users Inviting friends to the bot Ability to increase computational power through deposits Invite tasks Deposit page Live view of the cryptocurrency mining process You can see an example of how the bot should work here: Requirements: Experience in creating Telegram bots Proficiency in JavaScript, Python, or another suitable programming language Ability to integrate with cryptocurrency APIs Ability to create responsive web pages Good knowledge of HTML, CSS Interested candidates,

  $1229 (Avg Bid)
  $1229 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Categorical Data Analysis & Question Answering 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a data expert to carry out three main tasks: analysing and cleaning categorical data, identifying patterns within this dataset, and answering a series of questions using CRISP-DM framework. Key Responsibilities: - Analyse and clean the provided categorical dataset - Employ the CRISP-DM framework to identify patterns within the data - Answer a series of questions based on the patterns identified The ideal freelancer for this project should have: - Proven experience in analysing and cleaning categorical data - Strong background in pattern identification within datasets - Familiarity with CRISP-DM framework for data mining - Ability to work on a tight deadline If you're confident in your data analytical skills...

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I am in need of a software that can extract product names and prices from specific Swiss eCommerce and Supermarkets websites. The system must: - Be capable of extracting product data, specifically, product names and their respective prices. - Ensure that the extracted data is accurate and up-to-date - Weekly update showing changes vs week before - Save data in CSV Freelancers with a strong background in web scraping, eCommerce and data mining will be ideal for this project. Proficiency in programming languages such as Python or Java and experience with tools such as BeautifulSoup, Scrapy, or other similar technologies is a must. It's also important that you understand the structure of eCommerce websites. Please be sure to share your past experie...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  110 คำเสนอราคา

  ...will be able to source and compile data from diverse platforms and ensure that all necessary details are included. Key Requirements: - Sources: The primary platforms for data collection should be Baidu, Xiaohongshu, WeChat, and Weibo, amongst others. Experience with these platforms will be highly beneficial. - Data Collection: For each coffee shop, I require the Company name, Website, Name, WeChat Account, Mobile number, Address, and Email address. Any additional contact information would also be appreciated. - Criteria: The list should only include coffee shops that meet a minimum number of years in business, are located within specific regions or cities, and possibly belong to specific coffee shop chains. Skills Needed: - Proficiency in Chinese: As the data...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  Im after a logo that ties in with a related company called "Rainey's Paddock" refer existing Logo attached Relisitan is the name of mine that my ancestors managed in Cornwall 350 years ago. I want to use the same "R" in the Rainey's Paddock logo but incorporate the Copper Pick ( mining tool) into it

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Keyboard App Creation 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the developer. Priced for completion of required features only. I am willing to negotiate higher payment depending on number of ideal features successfully implemented. Future projects likely if all goes well. Required Features: • Exact layout provided by myself • Specific Unicode characters to be disclosed upon hire • open source • Privacy and security focussed (absolutely no tracking, data mining, or permissions for network access, contacts, files etc.) Ideal Features: • Ability to type with swipe typing • Supports a wide range of emojis • Customizable RGB color picker for background, keys, & text. • Control over haptic feedback settings • Customizable clipboard including pre-written messages • Customizable Key...

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Social Media Text Data Mining 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need of a skilled data mining specialist who can help me analyze textual data from various social media platforms. The goal of this data extraction is to perform a detailed audience analysis, providing valuable insights and understanding to help shape our marketing strategy. Key Responsibilities: - Extracting and collecting text data from social media platforms - Analyzing the data for key insights - Providing a comprehensive audience analysis report Ideal candidates should have: - Proficient knowledge and experience in data mining - Proven expertise in working with text data - Experience in conducting audience analysis - Strong analytical skills and attention to detail - Excellent communication and reporting skills This...

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...a list of all URLs and data needed to be scraped (there are multiple tabs - each tab must be complete). 2. Data Needs > (a) every undergraduate majors for each university and college listed. URL is listed in column AY. Majors should be listed in columns AZ - QI. > (b) College Softball Coaches by school. Data needed. Head Coach Name, Head Coach Title, Head Coach email address, Head Coach Phone #, Head Coach Twitter/X handle. I will need the exact same data for all Assistant Coaches (where available), Director of Operations and Recruiting Coordinator. URL for each school is column V. Data can go into columns W - AX. > (c) College Softball Roster URLs are listed in column U. You will need to create new columns for this data, but here ...

  $3665 (Avg Bid)
  $3665 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm in need of a database creation expert to build a comprehensive list o...Can be obtained from LinkedIn Storage Preferences: - I'm open to suggestions on where the database should be stored. I haven't decided on whether it should be on the cloud, a local server, or any other accessible source. Excel file is better at the moment Ideal Freelancer: - Experienced in database creation and management, particularly with large datasets. - Expertise in web scraping and data mining techniques to extract information from platforms like LinkedIn. - Attention to detail to ensure accurate and up-to-date information. - Strong communication to keep me updated on the progress and to request clarifications when needed. - Ability to suggest the most appropriate and secure st...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Social Media Data Mining Project หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a freelancer with proficiency in utilizing top-tier social listening tools. Key Requirements: - Gather historical data for 5 selected keywords across Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and YouTube for the past six months. - Applicants should provide a detailed project proposal outlining how they intend to meet the project's specifications. - Though a beginner's level of experience with social listening tools is acceptable, familiarity with these tools is critical. Ideal Skills: - Proficiency in using social listening tools - Experience in social media data mining - Ability to work with beginner-level instructions Please submit your application inclusive of the detailed project proposal, detailing your plan to deliver on this project.

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Minig app for crypto หมดเขตแล้ว left

  I need a developer with some experience in cryptocurrencies to develop a program for mining cryptocurrencies and publish it in the Google store and it works on iOS and Android. For the rest of the details, contact me or leave your offer.

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Copper Mining Financial Model Creation หมดเขตแล้ว left

  I require a proficient freelancer to develop a comprehensive financial model for a Copper mining operation. The model needs to be built using Excel and should include all necessary financial metrics such as Revenue, Expenses, and Cash Flow. The model will require regular and frequent updating, so this will be an ongoing engagement for 3 - 6 months. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Excel - Familiarity with financial modeling - Understanding of the mining industry, specifically Copper mining - Strong grasp on financial metrics and analysis Please include any relevant work samples in your bid for my review.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Social Media Scraping: Instagram, TikTok, YouTube หมดเขตแล้ว left

  ...make a deep dive into the realms of Instagram, TikTok and YouTube. An ideal freelancer can: • Extract information from user profiles on these platforms • Scrape posts and their related captions • Aggregate categorical stats including views, likes, comments and shares Time is of the essence, hence, I need all this information gathered and presented within the span of a month. Proficiency in data mining and scraping, with a specialty in social media platforms, is essential for successful completion of this job. Also beneficial would be concrete knowledge of the following areas: • Python • BeautifulSoup • Selenium • Scrapy Solid experience in similar projects will be highly appreciated and strongly weighed in my eventual choice of freela...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I need an Excel list with 30 CTOs from 30 companies that develop Lidar cameras used to guarantee personal safety eg in mining environments. I don't want distributors, I need the companies that develop the software for these cameras themselves. Header row: First Name, last name, title, phone number, mobile number, email, country, city, company, company url, company country Each row contains a CTO This probably involves web search, Sales Navigator and a tool to extract contact details. Please understand the work to be done as you'll have to execute for the amount you offered, not more. I don't pay for wrongly added rows.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Marketing Data Mining & Categorization หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a freelancer to assist with the creation of a database of company personnel, fresh from daily activity on Sales Navigator. This data will be utilized primarily for marketing research purposes. Key Requirements: - Utilize Sales Navigator to compile fresh and relevant data on professionals - Categorize data specifically by job title - Prioritize the collection of data specifically related to Finance Managers Ideal Skills and Experience: - Proficiency in using Sales Navigator for data mining - Experience with marketing research or data categorization - A background in Finance or understanding of Finance-related job titles is advantageous, but not necessary.

  $1916 (Avg Bid)
  $1916 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Advanced Minecraft Bot for Iron Ore Mining หมดเขตแล้ว left

  I am in need of a specialized bot script for Minecraft that can handle multiple tasks revolving around Iron Ore. These tasks include identifying iron ore locations, conducting the mining operation, and then transporting the extracted ore to a designated deposit area. This will not only require a keen understanding of Minecraft's coding, but also a good grasp of how various actions can be automated within the game environment. - Task Specification: - The bot script needs to identify iron ore locations precisely. - It must be capable of performing mining tasks for iron ores once the locations are identified. - The script must ensure the secure transportation and deposit of mined ores to a specified place. Ideal Skills and Expertise: - Knowledge of Minecraft script...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Comprehensive Canadian Health and Safety Manuals หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a professional who can develop detailed and comprehensive Health and Safety Manuals for each province in Canada. The manuals should cover a wide range of industries such as Oil & Gas, Construction, Mining, Manufacturing, Turbine Industry, and more. Key Requirements: - The manuals should serve a triple purpose: to comply with legal requirements, educate employees on safety protocols, and improve workplace safety. - I require these manuals to be created specifically for certain provinces in Canada (details to be provided). - It's crucial that the manuals include information on both federal and provincial regulations, to ensure that our safety practices are fully compliant at all levels of government. Ideal Candidate: - Previous experience in creating compre...

  $1503 (Avg Bid)
  NDA
  $1503 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Automated Social Media Customer Response Tool หมดเขตแล้ว left

  I am looking for an experienced developer to create a tool that can crawl through various social media platforms like...sending a private message. Key Requirements: - The tool should be able to scan social media posts on Facebook, Twitter, and Instagram. - It should have the capability to identify potential customers by specific keywords in their posts. - The response mechanism is limited to sending a private message to these customers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in social media crawling and data mining. - Experience in developing automated response systems. - Strong understanding of API integrations for Facebook, Twitter, and Instagram. Please provide a brief overview of your relevant experience and a high-level plan for how you would approach this pro...

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Web Data Mining for Contact Details หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a data expert to help me in collecting text-based data from various websites. The data will be contact details, specifically names and emails. Key Responsibilities: - Extracting name and email information from various websites - Organizing the collected data into an Excel file Ideal Skills: - Proficient in web scraping and data mining - Experience with data entry and management - Attention to detail to ensure accurate and complete information - Proficiency in Excel for data organization This project is a great fit for someone with excellent data collection skills who can accurately and efficiently extract contact information from websites.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  Smart Gestión, a leading company in innovation and development of technological solutions for the mining industry, is seeking a talented 3D designer to conceptualize a specific idea. This project involves converting a photograph and a series of provided ideas and parameters into a detailed and accurate 3D model.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  aide lua computercraft (mod minecraft) หมดเขตแล้ว left

  hello I need help with a computercraft lua program this is a program that mines wells up to the bedrock by inspecting the blocks around it by mining the blocks that I need it will empty its inventory and refill with coal but there is a problem with saving coordinates because it rises higher than expected and I would like to adapt the algorithm Algorithme_A* in my program and optimize my displayscreen code

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Trading & Mining หมดเขตแล้ว left

  I have an existing design for a digital coin trading & mining app and website that I would like to bring to life. I'm looking for a skilled developer or company to handle the programming to develop this for both Android and iOS platforms. Key Features: - Real-time cryptocurrency trading: Implementing a seamless and secure trading platform is a top priority. - Cryptocurrency mining: The ability to engage users in mining cryptocurrencies is a fundamental feature. - Portfolio management: Creating a system that allows users to track and manage their cryptocurrency investments. I believe the successful candidate will have experience in mobile app and web development, especially in the realm of finance or cryptocurrency. The ideal developer will be able to bring a...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented graphic designer to conceptualize and create modern and sleek logo and branding elements for an underground mining vehicle. This will also include some abstract yet decorative illustrations and artwork to embellish the vehicle further. I am not looking for visuals depicting the industry or our company's history, rather designs that add aesthetic appeal and remain true to their abstract nature. We need the design for the whole vehicle. we will buy sticker kit once design is finalized Ideal Skills: - Strong understanding and experience in applying modern and sleek design techniques - Proficiency in creating logo and brand designs - Ability to create abstract and decorative artwork for vehicle surfaces - Knowledge of industrial vehicles and...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Local SMS Marketing Campaign in UK หมดเขตแล้ว left

  ...for an expert in data collection, especially in mobile phone numbers specific to UK for the aim of launching a localised SMS marketing campaign. You will be responsible for: 1. Collecting UK mobile phone numbers for Small business and sole traders which need to fall under GDPR and other relevant data protection laws. 2. Ensuring data accuracy and currency. The ideal candidate would have experiences in: - Data mining or data collection. - Understanding of the UK telecommunication industry. - Familiarity with data protection laws such as GDPR. Your work will play an essential role in initiating a comprehensive SMS marketing strategy tailored for our business growth in the UK market. Working closely with our marketing team, you will ...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Economic Impact of Gold Export หมดเขตแล้ว left

  ...economic implications that the export of gold from Africa to the UAE has had on the exporting countries. I am especially interested in the socio-economic effects, such as wealth distribution and economic growth, as well as potential implications on the global gold market. Skills and Experience: - Strong research and analytical skills - Proficiency in conducting case studies - Knowledge of the gold mining and export industry - Previous experience in writing research papers - Understanding of economic theory and principles This project requires a high level of attention to detail and the ability to present complex information in a clear, concise manner. I am looking for a freelancer who can provide a well-researched and insightful analysis of the economic impact of gold export fr...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Comprehensive Data Entry Support Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a diligent data entry expert to assist me with a variety of tasks, including spreadsheet data entry, data mining and extraction, as well as data validation and cleaning. Key Responsibilities: - Entering data accurately into Microsoft Excel, Google Sheets, and a SQL database - Conducting data mining and extraction to retrieve relevant information - Validating and cleaning data to ensure its accuracy and completeness The estimated workload is between 100-500 entries. Experience with similar tasks would be a definite advantage. Your Skills: - Proficiency in Microsoft Excel, Google Sheets, and SQL database - Experience in data entry, data mining, and data validation - Attention to d...

  $262 (Avg Bid)
  $262 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Social Media & Data VA for Coaching -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a versatile Virtual Assistant (VA) to help with various tasks related to my coaching business. The ideal candidate will be a fluent English speaker and will have strong skills in social media management, data mining, and customer support. We are looking to pay on a project basis not hourly this would be about 15 hrs max weekly. MUST BE AVAILABLE ON WEDNESDAYS FROM 7:30PM - 8:30PM CST (LIVE MASTERCLASS) LAST WEEK OF THE MONTH IT WILL BE WEDNESDAY-FRIDAY (3-DAY EVENT) AND FRIDAY @ 3PM- 4PM (WEEKLY MEETING) Key Responsibilities: - Handling data mining and research: I need someone to assist in researching various topics that pertain to my work as a speaker and coach. - Customer support: You'll also be responsible for providing basi...

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I need someone to create a modern and gamified design of a portfolio platform for an NFT project, like GoMining (), just the portfolio, the panel does not need to be created, and we also need the images and visual content, such as logo and some banners.

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm currently in search of a dedicated professional who can provide me with qualified leads for car rental employee Transport and Corporate Transpor...Transport leads - Ensure each lead provides their contact information - Gather specific transportation requirements from each lead - Obtain preferred service times from each lead Ideal Candidate: - Exceptionally skilled in lead generation & data mining - Familiarity with the transportation industry, specifically the car rental , Employee Transport and Corporate Transport services sectors - Proven experience in generating nationwide leads, freshers also fine - Excellent understanding of customer preferences and behaviours - Detail oriented with high accuracy in data gathering. Come join me and together, let�...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Data Cleaning & Enrichment for Zoho หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a data professional to help clean and enrich a list of marketing managers, specifically in the marine industry. The goal is to prepare the data for import into Zoho, so knowledge of this CRM platform is a plus. The project involves several key tasks: - **Data Cleaning**: The existing list needs to be thoroughly cleaned. This includes removing duplicates, correcting any errors, and ensuring consistency in the data fields. - **Data Enrichment**: For each marketing manager entry, the job title and LinkedIn profile URL need to be added. This will require some research and data mining skills, as well as an understanding of what constitutes a good source for this type of information. - **Zoho Import Formatting**: The fin...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I ...registered cosmetics factories in India. Requirements: - I am looking for someone who can provide me with the following information for each factory: Factory name, Location, Contact information. - The factories must be US FDA registered and possess certain certifications. - I am looking for all factories in total. The ideal candidate should have: - Strong research skills and experience in data mining - A keen eye for detail to ensure that the list is accurate and up-to-date - Knowledge of the cosmetics industry and understanding of FDA regulations - Excellent communication skills to ensure that the list includes all necessary contact information This is a project that requires a high level of accuracy and attention to detail, so please only apply if you meet the ab...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Comprehensive Data Entry Support Needed หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a diligent data entry expert to assist me with a variety of tasks, including spreadsheet data entry, data mining and extraction, as well as data validation and cleaning. Key Responsibilities: - Entering data accurately into Microsoft Excel, Google Sheets, and a SQL database - Conducting data mining and extraction to retrieve relevant information - Validating and cleaning data to ensure its accuracy and completeness The estimated workload is between 100-500 entries. Experience with similar tasks would be a definite advantage. Your Skills: - Proficiency in Microsoft Excel, Google Sheets, and SQL database - Experience in data entry, data mining, and data validation - Attention to d...

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  We're seeking a driven Sales and Business Development Professional with a diverse industry background. Your robust skills in market research, negotiation, and data integration will be indispensable within the manufacturing, mining, and energy domains. Key responsibilities include: - Applying market research skills to identify potential markets and customer needs - Utilizing excellent negotiation skills to close deals and boost profitability - Deploying technical skills related to data integration to provide effective solutions to clients Our primary goal is to facilitate the generation of new leads and opportunities. We encourage individuals who thrive in high-pressure scenarios to apply. This opportunity is perfect for candidates desiring to make significant ...

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Custom Firmware for Antminer S19 หมดเขตแล้ว left

  ...firmware developer to enhance the existing firmware of the Antminer S19 ASIC miner. The primary requirements include: - Improved Power Efficiency: The firmware should be optimized to achieve a 10% increase in power efficiency without compromising on performance or stability. - Custom Payout: I need the firmware to be configured for a custom payout system, aligning with the functionality of my mining operation. - Hashrate Dividing to Wallets: The firmware should have a feature to divide hashrate to multiple wallets as per my requirements. The project has an urgent deadline, so I need someone who can complete the work ASAP. Your experience with ASIC miners, firmware development, and a proven track record in optimizing power efficiency while maintaining performance will be crucial...

  $2226 (Avg Bid)
  $2226 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Excel work หมดเขตแล้ว left

  Please do a research for the latest technologies which can be used in Mining industries.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  B2B Leads for Beauty Salons หมดเขตแล้ว left

  I'm in need of a freelancer who can provide me with high quality B2B leads specifically in the beauty salon industry. Key Requirements: - The leads should primarily consist of beauty salons and be relevant to the B2B sector. - The data provided should include the contact information (phone, email), location (city, state), and services offered by each salon. Ideal Skills: - Proficiency in lead generation, particularly in the B2B field. - Knowledge and experience in the beauty industry or a willingness to research and understand it. - Excellent data mining and verification capabilities. - Strong attention to detail to ensure the information provided is accurate and up-to-date.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน data mining ชั้นนำ