ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 data processing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  งานที่ผมทำเกี่ยวกับกล้องติดตามการเคลื่อนที่ โดยใช้ Image Processing ในการประมวณผลภาพ โดยใช้กล้อง Webcam ในการจับภาพแล้วนำมาประมวณผลครับ มีตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบครับ งานผมทำลักษณะเดียวกันครับ แต่ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน จากนั้นส่งค่าไปไห้ไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อสั่งการเซอร์โวมอเตอร์ไห้หมุนกล้องไปยังจุด ๆ นั้นครับ อุปกรณ์ที่มีอยู่คือ microcontroller และ servomotor และ webcam ครับ อีกไฟล์เป็นขอบเขตของงานผมครับ ไม่จำกัดภาษาที่ใช้เขียน ระยะเวลาในการทำเสร็จภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ติดต่อกลับ 085-820-5665 นิกส์

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  E-commerce Website with Admin Panel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...online. This should include a sleek product catalog display, secure shopping cart, and seamless checkout process. - Admin Panel: An intuitive and easy-to-use admin panel is crucial for managing the website effectively. This should allow for adding, editing, and removing products, monitoring sales, and adjusting inventory levels. - Payment Gateway Integration: The website must support payment processing through both Stripe and major credit/debit cards. The integration should be secure, reliable, and seamless for users. - Product Diversity: The platform should be designed to accommodate both physical and digital products. This means having the ability to accurately display and manage the two different types of products. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in e-commerce webs...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  ...developer to establish a user-friendly e-commerce website focusing exclusively on women's clothing. The online store should be visually appealing and easy to navigate. Key Responsibilities: - Design and build a fully functional e-commerce website from scratch - Implement an attractive, responsive, and seamless user experience - Configure backend for inventory management, payment processing, and tracking customer data While the client has not specified distinct sections for various types of women's clothing, the ability to categorize products is a must. The site should be scalable and easily manageable to allow for future expansions. The project should be executed ASAP. Interested freelancers should have significant experience in e-commerce website development...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Subscription Management Software Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled Subscription Management Software Developer to join our team and play a key role in the integration and...translate them into technical solutions. Integrate LuxSci with subscription payment services such as Stripe, ensuring seamless payment processing and subscription management. Develop and implement systems for user onboarding, including account creation and setup. Implement offboarding processes to handle subscription cancellations and account deletions. Monitor subscription statuses and handle automated notifications and reminders for payment renewals. Troubleshoot and resolve any issues related to subscription management and payment processing. Stay up-to-date with industry best practices and emerging technologies in subscription management and pa...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...should be able to automatically scan images from a database and accurately identify specific objects or patterns. - **Database Integration:** Seamless integration with an image database is crucial, as the AI will be primarily scanning images from this source. - **Accuracy and Efficiency:** The system should be programmed to ensure high accuracy in object detection and be efficient in its processing. Ideal Skills and Experience: - Previous experience in developing AI systems, particularly in image recognition. - Proficiency in programming languages such as Python, C++, or Java. - Strong understanding of machine learning and deep learning techniques. - Familiarity with image databases and integration. - A track record of delivering high-quality, efficient, and accurat...

  $2477 (Avg Bid)
  $2477 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Real-time English-Arabic Translation in Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...translation needs to be done using the Llama-7B model, and it must return all answers in real time after processing chunks of text. Key Project Requirements: - The translation should be done using machine translation methods, without utilizing online translation services. - The primary purpose of this integration is to enable real-time communication through the Python code. - The Llama-7B model integration should focus on enhancing the speed of response, as this is critical for the success of the project. Ideal Skills and Experience: - Strong background in Python programming and machine translation. - Experience in working with language models such as Llama-7B. - Understanding of real-time processing and chunking in the context of translation. - Prior experience in simi...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...generation, to streamline our data processing workflow, and reduce human error. Key tasks include: - Automate formula calculations: Efficiently automate intricate excel formula calculations. - Automatic report generation: Create a mechanism for generating immediate, error-free reports that highlight key aspects. - Dashboard creation: Design a user-friendly dashboard displaying information based on Automatic report Generation. The ideal freelancer for this job should have: - A deep understanding of Excel's advanced features; - Previous experience with automations and creating dashboards - A knack for visualizing data in a user-friendly manner; Your task should be completed in minimal time and has to streamline processes, reduce manual labor and enha...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled developer to create a Telegram chatbot that can extract text from PDF, PPTX, and Text files and generate Multiple Choice Questions (MCQs) from the extracted content using AI. The generated MCQs should be automatically submitted to a Google Form. ...automatically submitted to a Google Form. Key requirements: - Extract text from PDF, PPTX, and Text files. - Utilize AI to generate Multiple Choice Questions. - Directly submit the generated MCQs into a Google Form make quiz with score. All is using automation platform Skills and experience needed: - Proficiency in Telegram bot development. - Strong background in AI and Natural Language Processing. - Experience with extracting text from various file formats. - Understanding of Google Form API for automatio...

  $235 (Avg Bid)
  $235 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a Python expert who can quickly extract text data from JSON and pickle files and deliver it in a format that's convenient for me. The extracted data should be: - In a format that's easy for me to read and work with - Ready for further analysis or processing I prefer the work to be done as quickly as possible. Experience with data manipulation, file handling, and Python is a must.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Personal Photo Face Clustering 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a face clustering solution that can group similar faces together in personal photo collections. Key Requirements: - The solution should be capable of processing a large number of images in a batch, not real-time. - The primary objective is to identify and group faces with similar features together. Ideal Skills: - Proficiency in machine learning and computer vision. - Previous experience in developing face clustering algorithms. - Ability to handle large-scale image processing. If you have a solid track record in this field and can deliver an accurate, efficient, and scalable solution, I'd love to hear from you.

  $2304 (Avg Bid)
  $2304 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  ...freelancer to build a mobile app for both Android and iOS platforms. The primary function of the app will be to conduct face recognition for identity verification. Given its purpose, accuracy and performance are of utmost importance. Key Requirements: - The app must perform face scanning, comparison, and validation against data stored in a cloud-based service. Your experience interfacing with REST APIs is critical. - The face recognition process must have short processing time, a high recognition rate, and a small memory footprint. Regarding skills and experience, proficiency in mobile app development for both Android and iOS is mandatory. Please have a strong portfolio in face recognition technologies and cloud-based services. Understanding of REST APIs and performance...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Virtual HR Assistant for Employee Onboarding, Payroll & Time Off 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a small company with less than 10 employees, I need a virtual HR assistant to manage crucial HR tasks for me. The ideal candidate for this project should be able to perform various HR tasks such as: - Onboarding: Helping new hires understand company policies, complete necessary paperwork, and become a part of the team smoothly. - Payroll Processing: Handling salary calculations, deductions, and ensuring timely payment to employees. - Time Off Management: Tracking employee leave, managing time-off requests, and ensuring accurate records. The current tools we use are limited to Google Drive, so the ideal candidate should be comfortable working with this platform. Prior experience with HR management systems and payroll software would be beneficial. I am looking for a professiona...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...newsletter system that works with PDF files. This system will: 1. Data Scraping: Extract data from the given PDFs, including information in tables and XBRL format. 2. Keyword Analysis: Analyse the extracted data based on keywords I provide and remove PDFs that don’t meet the criteria. 3. AI Summarisation: Use AI to get summaries of relevant sections identified through keyword analysis after connecting it to an API. 4. Newsletter Generation: Put together a newsletter that includes: Summaries of the data points with references to the original PDF files along with the original table and URL links of the PDF scraped II. Requirements • Experience with PDF processing libraries like PyPDF2 or Apache PDFBox. • Familiar with handling XBRL ...

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Python Script (OOP) for Video Color Checker Detection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ColorCheckerCardPosition) ... - file path ... - file name ... - frame number ... - time code ... - rectangle coords (x1, y1, x2, y2) of the Color Checker card position ... - x,y, z angles of the Color Checker card position and should be outputed in a JSON file. The vidoes may have no (0) up to multiple (n) color checker cards, so the Ideal Skillset: - Proficiency in Python - Experience with video processing libraries (like OpenCV, PyAV, or MoviePy) - Experiences with OOP (classes and lists) - Familiarity with JSON output format. Milestones: MS1: detect a single color checker board on a video (from first to last frame) extract coords positions of color checker board, and video position (frame+time) we will share you testing videos along with the timecodes there the colo...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Wedding Photography Editing (Natural Style) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a competent photo editor to work on my wedding photos. I specifically prefer a natural and documentary style of editing for at least 100 images. Key Requirements: - Natural & Documentary Style: The main editing style should be natural and documentary, capturing the essence of the moments without excessive post-processing. - Image Format: The final images should be delivered in JPEG format. - Retouching & Enhancing: I'd like the editor to focus on removing blemishes and imperfections, as well as adjusting the exposure and colors for a more polished look. Ideal Candidate: - Proven Experience: Prior experience in editing wedding photos in a natural and documentary style is highly preferred. - Attention to Detail: The ability to meticulously remove b...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  78 คำเสนอราคา
  MS Access coding 6 วัน left

  I need an expert to code MS Access to perform data analysis and present the results in charts. - Your main task is to implement data visualization features in MS Access. - The desired outcome is a series of charts that will help me understand the data. - You will be responsible for the end-to-end process, from data processing to visual output. Ideal Skills: - Strong proficiency in MS Access and coding within it. - Experience in data visualization, especially using charts. - Ability to understand and translate data into clear, meaningful visuals.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Telegram boot 9 วัน left

  Dear Client, I'm thrilled at the prospect of working with you to develop your Telegram bot. Based on the outlined features, I propose a comprehensive solution encompassing message parsing, database integration, payment handling, order processing, user balance management, notification delivery, and file management. With meticulous attention to detail and a commitment to excellence, I am confident in delivering a high-quality product that exceeds your expectations. Please find the proposed quote below: Total Project Cost:20 EUR Timeline: 04/18/2024 I'm eager to discuss this further and address any questions or concerns you may have. Thank you for considering my proposal, and I look forward to the opportunity to collaborate with you. Best regards, Meles Zawude

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Python Telegram Bot Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...responses, enabling a fluid interaction with users. - Database integration, which is crucial for storing user data and other information. - Payment handling, to facilitate easy financial transactions. - A built-in order function, to streamline user orders. - The bot should also have the capacity to manage and present user balance systems. - Delivery of notifications to users is essential. - The bot should be able to send files as part of its interaction with users. If you're experienced in Telegram bot development and possess excellent Python programming skills, your expertise would be of great value to this project. Proficiency in managing databases and a keen understanding of payment processing mechanisms would be advantageous. DO NOT SEND ME COPYPASTED APPLICATION...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm embarking on a new venture in the services industry and I need a professional to assist me in registering a UK company and setting up Wise and Stripe accounts. Key Tasks: - Register...professional to assist me in registering a UK company and setting up Wise and Stripe accounts. Key Tasks: - Register a UK Company: I have a specific name in mind and I need your expertise in setting up a UK company. - Wise Account Setup: Assist me in creating a Wise account for international transactions and currency exchange. - Stripe Account Setup: Set up a Stripe account for seamless online payment processing. Ideal Freelancer: - Experience in UK company registration is a must. - Proficiency with Wise and Stripe account setup. - Prior experience in the services industry would be an a...

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Enhancing Environmental Textures in Blender 3D 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My project entails advancing environmental textures, specifically focusing on realistic rain and water effects as well as weather conditions, within Blender 3D. - Skillset: - Strong familiarity with Blender 3D - Expertise i... Can you help me with some Belnder Rain effects? I want to do something like this from a 2d Image that I will provide - 1. 2. To summarize something like this - 1. Rain effect 2. Rain droplets on floor 3. Rain stream falling from roof 4. Rain on glass wall / window I will need help with bulk processing like 5 - 7 renders every week. Can you provide the competitive pricing for the same. Attached sample image which you will add the rain effect as per YouTube videos

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Advanced Object Detection using OpenCV 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Read and apply please bot applies wont be answered, type -dragon- on your first sentence avoid spam I need a software using opencv and c++ or phyton for image processing /object detection but i wont pay for any milestone before seeing a video demo work from freelancer many freelancers here make me create milestone after stops chatting. this is a long term work with many budgets soon, i dont want to work with a freelancer who asks thousands of usd milestone for only talking here, i want to see and believe that you can do the core version of the software, i dont as for source code or exe file firstly, i only want to see the video that you can do it, surely rightafter i pay what we agreed for. Please read and apply, and dont ask me same things again thank you

  $2950 (Avg Bid)
  $2950 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Looking for an experienced python developer to perform specific tasks on my AI project. It will be based on GANs and it is related to audio generation. Key Tasks: - Development of an AI for image generation using GANs in python. - Processing of structured data in the AI model. Ideal Candidate: - Proficient in Python programming language. - Familiarity with GANs and their application in image generation. - Experience with processing structured data. - Solid understanding of AI project development.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello, Task detail - Upload text file ( large content ) --> send contents to chatgpt api and get new contents ( split content and send to chatpgpt api in real-time -- > output as new text file ( download ) Budget 2000 INR Timeline - 2 day please note currently chatgpt have limitation to sending words , you will have to make system so from document you can split it and send to chatgpt api and as out put will get new text . Regard

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Laravel, JS, API Expert for Monthly salary basis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Development: You'll be in charge of implementing new user-facing features using JavaScript and related technologies. - API Integration: You should be adept at integrating third-party APIs into our system seamlessly. The main goal of our partnership is to implement complex new features into our web application. These features are expected to be of advanced nature, such as machine learning or complex data processing. Ideal candidates will have a solid background in each of these technologies, proven expertise in developing advanced systems, and a track record of successful feature implementation. You must also be available to work fixed hours on a monthly basis. This is a great opportunity for a skilled developer to work on cutting-edge technology and have a signi...

  $1143 (Avg Bid)
  $1143 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา

  Project Overview Create an AI application dedicated to enhancing academic tasks for students, researchers, and educators with comprehensive research and writing support. Requirements - AI development focused on academic assistance. - Features for literature search, citation management, and paper sorting. - Writing aid tools for structuring, grammar chec...with comprehensive research and writing support. Requirements - AI development focused on academic assistance. - Features for literature search, citation management, and paper sorting. - Writing aid tools for structuring, grammar checking, Bypass AI, and plagiarism detection. - User-friendly interface with integration capabilities for popular academic platforms. - Advanced natural language processing for effective user in...

  $2204 (Avg Bid)
  $2204 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Trophy icon Comprehensive GNSS Data Tracking App 2 วัน left

  I'm on the hunt for an experienced Android app developer who can seamlessly build an application that takes GNSS readings, stores them in a database, and exports data by csv. App needs to provide option to change data point collection frequency, as well as accuracy. And there needs to be an oppption to fetch a single gps point or track a series of points . Key Features: - The app needs to record location coordinates, timestamps, and altitude data, storing this data in an easily accessible and secure database. - I require this app to be fully compatible with current generation Android devices, ensuring a broad applicability. - The app should work in both real-time and interval modes. It should save GNSS readings as they come in and also provide the capabil...

  $132 (Avg Bid)
  แนะนำ
  Full-Stack Developer with MERN & Kubernetes Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a developer with extensive experience in both the MERN (MongoDB, , React, Node.js) stack and Kubernetes. The project will involve creating a comprehensive and scalable web application with the following functionalities: - Full user authentication capabilities - Real-time data processing features - E-commerce functionalities The ideal candidate will have: - Proficiency in the MERN stack - Hands-on experience with Kubernetes, specifically in deployment, scaling, and monitoring - A track record of fully integrating the MERN stack with Kubernetes - Strong problem-solving skills and a proactive approach to finding efficient solutions - Excellent communication and collaboration skills to work with our team effectively This is an urgent project with the poten...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to create an e-commerce website that is highly functional and visually appealing. Key Requirements: - Shopping Cart: A user-friendly shopping cart is a must. It should be intuitive and seamless for my customers to add items and proceed to checkout. - Payment Gateway Integration: The website needs to support secure payment processing. So, integrating reliable payment gateways is essential. - Service-based Products: My e-commerce business is service-oriented. The website should be structured to accommodate service listings and purchases. Ideal Skills and Experience: - Strong experience in e-commerce website development - Proficiency in shopping cart and payment gateway integration - Understanding of service-based product listings and transact...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Python developer with a strong background in OpenCV and detection librarie...looking for a Python developer with a strong background in OpenCV and detection libraries. The primary application of these skills will be real-time object detection. Key Tasks: - Implement real-time object detection using OpenCV and detection libraries - Ensure the system is optimized for real-time processing - Potentially intergrate the detection system into a larger software framework Ideal Skills: - Proficiency in Python, OpenCV, and detection libraries - Experience in real-time image processing - Ability to work on a variety of detection tasks - Previous work in implementing software for real-time applications Please provide relevant examples of your previous work in th...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for a professional who can help me set up a CommerceGate payment application for a desktop software I'm developing. The primary function of this application will be payment processing. Key requirements include: - Integration of the CommerceGate payment system into the desktop software. - Ensuring seamless and secure payment processing for our users. - The ability to troubleshoot and problem-solve any potential issues that may arise during the application setup. Ideal candidates should have experience in: - Payment processing system integration - Building and maintaining desktop software - Strong problem-solving skills and attention to detail Please note, the specific operating system for this software has not been decided yet.

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled PHP developer to enhance my existing gym management system with a set of new features. Key Modifications: - **Payment Processing Integration**: I need a custom payment gateway integrated into the system. - **Access Control Device Integration**: The system should be connected to access control devices such as turnstiles with fingerprint readers to streamline member access and enhance security. - **Whatsapp Notifications**: Implement a feature that sends notifications to members via Whatsapp for marketing and service updates. Ideal Skills: - Proficiency in PHP and experience with gym management systems. - Experience with integrating custom payment gateways. - Knowledge of setting up device integrations. - Understands API integration for Whatsapp mes...

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ...a dynamic website that can serve as an online tutoring platform. The website should cater to a wide range of students, from elementary to college level, and cover subjects across the educational spectrum including Math, Science, English, Social sciences, Humanities, and Engineering. Key Features: - User registration and login capability - Video conferencing for interactive sessions - Payment processing for seamless transactions - Material download for students to access learning resources - Online Assessment or Quiz functionality - Tutors registration for educators to join the platform - Course management tools for tutors to create, customize, and organize courses The ideal candidate for this project should have experience in developing comprehensive e-learning platforms with t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking for a detail-oriented and efficient data entry specialist to help organize information and perform basic analysis on word documents. Key Responsibilities: - Organize information effectively and efficiently - Perform basic analysis on the data Ideal Skills and Experience: - Proven experience as a data entry specialist - Excellent knowledge of word processing tools and spreadsheets - Basic understanding of data analysis techniques - High attention to detail and accuracy - Good command of English - Familiarity with copyrighting is a plus This project requires someone who can work with speed and accuracy, while maintaining a keen eye for details. If you are well-versed in data entry, have a good understanding of basic data analys...

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  I'm seeking a full stack developer who can build a Python program that's versatile enough to run on the web as well as on individual users' computers. I'm looking for a subscription-based model, specifically monthly subscriptions, for this product. Key features that are essential for the program include: - User authentication and security - Integration with payment processing services - Subscription management and renewal notifications Given the complexity of these requirements, I'm willing to consider an hourly pay structure to ensure that the end product meets my specifications. Please share your relevant experience and give an estimation of the hours you anticipate this project will take.

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Group Project 6 วัน left

  ...need to collect and process data, then train and evaluate at least two machine learning models and lastly deploy them to a website. Please see below for further details: > Python (or a python package) is to be used everywhere it possibly can! **Data Collection** Data can be collected (legally) from anywhere. You may use data that you already have; or from sites that allow you to download the data, for example, [UCI Machine Learning Repository]() or [Kaggle Datasets](); or via web scraping; or via an API. We can restrict ourselves to data that would fit nicely into a spreadsheet. The content and amount of data are not the main consideration, as long as the data has: - at least 10 variables - three or more data types - t...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I need a proficient developer to assist me with my project. I require a gym software and a corresponding mobile app. The gym software should be programmed using C# and Google Firebase, or alternatives if more suitable. Here are the core functionalities I seek: - User registration and login system - Payment processing capabilities - Attendance tracking of each gym user, ideally through generating user-specific QR codes. Alongside this, the mobile app should be accessible on both Android and iOS. It needs to interact immaculately with the gym software and allow students to: - View their subscription details - Receive diet and fitness tips - Get push notifications for upcoming classes/events - Track their personal progress. The software should also feature different user roles, n...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced PHP developer to integrate a hosted payment page into our current syst...experienced PHP developer to integrate a hosted payment page into our current system. The primary focus will be on the following key areas: - Integrating an SDK to facilitate payment processing - Ensuring compatibility with multiple currencies The ideal candidate should have a strong understanding of PHP and prior experience in payment gateway integrations. Experience with various payment gateways and supporting multiple currencies will be a definite advantage. You should also be proficient in handling SDKs and be able to implement them efficiently. Your understanding of security measures in payment processing will be highly valued. Please provide samples of your previou...

  $1041 (Avg Bid)
  $1041 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Custom Web App for Order Placement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to have a web app developed that primarily serves the purpose of allowing our customers to place orders. Customising templates can also work. Here are the key details and requirements for the project: - **Primary Users**: The primary users of the ...experience for our customers. Ideal skills and experience for the job include: - **Web Development**: Proficiency in web development technologies and frameworks, to ensure a smooth and responsive user experience. - **User Authentication**: Experience in implementing secure user authentication systems. - **E-commerce Development**: A background in e-commerce development and understanding of order processing workflows. - **Bar Code Scanning Integration**: Knowledge in integrating bar code scanning functionality into web app...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Php programmer nedded 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a stock management system written in PHP. Currently, I'm facing an issue w...written in PHP. Currently, I'm facing an issue where after adding a payment, the payment is successfully added but the page fails to redirect and shows an error 500 instead. This redirection should take the user back to the previous page. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in PHP programming - Strong understanding of web development - Experience with payment processing systems - Familiarity with error handling and debugging The task for the selected freelancer will be to troubleshoot this issue and correct it, ensuring that the payment is added successfully and the user is redirected to the previous page without encountering the error 500. A smooth user ex...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...skilled Python developer who specializes in Machine Learning and Natural Language Processing for an upcoming project. Your role will center around applying NLP techniques specifically for Sentiment Analysis. Responsibilities: * Implement effective machine learning models using Python. * Use Natural Language Processing to conduct Sentiment Analysis. Ideal Candidate: * Proficient in Python. * Extensive experience in Machine Learning and NLP. * Proven track record of projects using Sentiment Analysis techniques. * Demonstrated ability to write clean, efficient code. * Strong understanding of ML algorithms and NLP techniques. The main goal of this project is Sentiment Analysis through the use of Natural Language Processing. A qualified candidate should be knowledgeab...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  TensorFlow Lite Model Conversion from Robo Flow with existing datasets 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the lookout for a...flipping to increase robustness. - MUST have TensorFlow Lite experience with evidence required. - Experience deploying converted previous trained models in real-world applications using TensorFlow is a bonus! Ideal Skills and Experience: - Proficiency in TensorFlow Lite and experience with model conversion - Previous experience with deploying models on both Android and iOS - Understanding of image processing and optimization for real-time inference in offline smartphones. - Testing Conditions may include different lighting conditions, backgrounds, orientations, and noise levels. Do NOT bid for this project if you're unable to provide example of previous work specific to TensorFlow Lite. It must be included in bid. Otherwise, bid will automatic...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  7 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a developer skilled in Java and MySql. The primary requirement for this job is to develop a full-...system is a must. • Database Integration: The successful candidate must be able to integrate a MySQL database into the project. • Payment Processing: To foster ease-of-use in transactions, a secure payment processing gate has to be instilled. • Frontend Design: Looking for someone with an eye for detail to create a user-friendly and attractive frontend design, aimed at enhancing the user experience. Ideal skills and experience for the job encompass Java development, MySQL database integration, and frontend design that boosts user experience. I would also appreciate a candidate with experience in financial technology, particularly...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  AI ChatBot for Educational Discord Server 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient developer to produce a sophisticated AI ChatBot that can easily interact with students in my Discord server. Majorly, it should aid students with inquiries, suppl...resources, and present quizzes across various GCSE subjects. It needs to have the capability to explain and summarize topics well. The ideal specialist for this task should possess the following key skills: - Good understanding of AI and chatbot development - Familiarity with Discord APIs - Proficiency in natural language processing - Strong skill on basic text-based responses Our AI ChatBot doesn't need to interact via voice responses, but it should have a natural language processing ability for text-based responses. The overall goal is to enhance our student's learning ...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...phones. The primary issue I'm facing is related to database interactions. I use 2 types of phones: samsung s4 gt-i9505 and samsung s4 gt-i9515. They should be identical, but the application running on gt-i9505 phones frequently gives this error: ": server closed the connection unexpectedly This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request." I need someone to help me debugging this error as the application can't be shared. I appreciate that this isn't a high-urgency task, so you'll have some flexibility with timing. However, it's important to me that the issues are resolved effectively and efficiently. Ideal skills and experience for this project include: - Proficiency in Django development - Stro...

  $90 (Avg Bid)
  $90 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I am in need of a C programmer to develop a new software from scratch. The main purpose of this software is to process large sets of numerical data. Key Requirements: - Development of an efficient data processing program using C - Prior experience with developing software for numerical data processing - Ability to deliver code that is both functional and well-structured - Experience with software development in C This project is ideal for a programmer who is familiar with the intricacies of C programming and has a strong background in data processing. A successful completion of this project could lead to additional work in the future. Looking forward to reviewing your proposals.

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  FlutterFlow and Firebase E-commerce App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...history, and wishlists. * Order Tracking: Track the status of placed orders with real-time updates. * Push Notifications: Receive notifications about promotions, order updates, or new products (optional). Tech Stack: * Frontend: FlutterFlow (for rapid development and UI design) * Backend: Firebase (for user authentication, database storage - products, users, orders, etc., cloud functions for processing transactions). * Payments: Integration with a payment gateway like Stripe or PayPal. * Analytics: Integration with Firebase Analytics to track user behavior and app performance. Monetization: * Product Sales: The primary revenue model is through the sale of products within the app. Additional Considerations: * Inventory Management: Integrate...

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  FlutterFlow/Firebase App for Scheduling 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...employees. For Customers: * Search for Services: Search for service providers by location, service type, or keywords. * Browse Provider Profiles: View provider profiles, including service offerings, experience, and ratings. * Booking Management: Book appointments, reschedule, or cancel bookings easily. * In-App Message/Chat: Communicate with service providers directly through the app. * Payment Processing: Securely pay for services within the app. * Job Tracking: View job status updates and communicate with the provider. * Review and Rating System: Leave reviews and ratings for service providers. * Push notification of service tech on the way. Tech Stack: * Frontend: FlutterFlow (for rapid development and UI design) * Backend: Firebase...

  $206 (Avg Bid)
  $206 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I am seeking a seasoned Artificial Intelligence developer with specific experience in natural language processing, machine learning, and computer vision. While the precise tasks for the AI haven't been fully defined, it will be crucial for you to have a versatile skill set. Key requirements: - Proven AI development experience. This is the sole requirement for your application - please include a detailed outline of your experience in AI development, focusing on the aforementioned specializations. - Ability to produce a testable AI model. At the end of the project, I wish to have a testable AI model that I can validate and explore personally. Optimal candidates will demonstrate a keen understanding of AI development, a detail-oriented work ethic, and exceptional communicati...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  AI Expert to Finetune a Model for High-Quality News Generation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently working on a research paper and require an AI specialist to...high-quality news content. - Tone and style: The articles should sound human and not robotic. - Detection evasion: The content should bypass AI detectors. Regarding the output, I'd like the articles to be generated in a text document format. Each article's length should range from 500-1000 words. I'm looking to collaborate with someone who holds strong expertise in AI modeling, natural language processing, text generation, and, importantly, experience in comic style and tone simulation. An understanding of AI detection mechanisms is also crucial for this project. Your task will be impactful and a significant contribution to my research paper. Looking forward to learning about your ex...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I am looking for a Python backend developer to create a system that runs two AI models. The first model should perform object detection on images uploaded by users, and the second model should take a text description and search for related sections within ...Experience: - Strong background in Python programming and AI model development. - Prior experience with object detection and search models. - Knowledge of backend development and API integration. - Familiarity with working on systems that process user-generated content. The successful candidate will be able to deliver a reliable, scalable, and efficient backend system that can handle the processing of images and text data effectively. The ability to create a user-friendly system that integrates seamlessly with both AI m...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน data processing ชั้นนำ