ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 database administration งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างแอพ Xamarin (Cross Platform) เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mssql ดึงข้อมูลจาก แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมรูบ และ ทำระบบ Login

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ต้องการข้อมูลที่ติดต่อได้จริง ของร้านสปา และร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ทั่วประเทศไทย (มากที่สุด) ข้อมูลที่ต้องการ -ชื่อร้าน -เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ -หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลขแฟกซ์ -หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) -อีเมล์ -ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ***เป็นข้อมูลที่ update ใช้ได้จริงเท่านั้น

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  PHP Database Script for Trial Reset 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a proficient developer to create a migration script for my PHP-based freelancing platform (WordPress). This task entails resetting the trial date for all users currently on the platform. Key tasks involve: - Spotless understanding and execution of PHP and MySQL - Generating a script to reset every user's trial period to a span of 5 years Experience in working with PHP and MySQL databases is a must. Please, an understanding of freelancing platforms and user management would be highly beneficial. This project requires precision and attention to detail to ensure every user's trial date is updated correctly without causing interruptions to our platform.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking an expert who can facilitate comprehensive administrative access to a database of Cobas lab instruments. Your primary responsibilities will include: - Enabling viewing, analysis, and modification of the instrument data - Facilitating administrative access, ensuring we can update data across all levels - Utilizing the API for both adding new instruments to the database and conducting data analysis Efficiency, attention to detail, and familiarity with Cobas lab instrument data is essential for this project. Previous experience working with similar databases will be considered an advantage.

  $507 (Avg Bid)
  $507 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  A new classifieds site in Laravel wants to USE the database data from an old template. I need you to COPY the old data to the new database. Create (if necessary) new fields and connect each of them to the new template already installed. All information from the old database needs to appear in the new Laravel template (front and also in the admin). 1) Example FIELDS: 2) Attached are the two database models: old and new 3) Please, your final bid price! Regards, Ramos.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Setup New Amazon RDS Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm interested in finding a well-experienced professional capable of setting up a brand new Amazon RDS database. The ideal candidate will have extensive knowledge and practical experience with Amazon RDS systems. Key Responsibilities: - Establish a new Amazon RDS database from scratch. Desired Skills and Experience: - Profound knowledge of Amazon RDS and its intricacies. - Proven track record with setting up new databases. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. Please note, the specific type of data to be stored in the new Amazon RDS database is yet to be determined and will be discussed further upon project initiation. Your flexibility and adaptability to possible changes will be crucial for this project.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm experiencing a critical issue with my website. Every time it is accessed, it displays an annoying "500 Internal Server Error". As a successful applicant, you should: - Have solid experi...errors. I'm having some trouble ensuring that my website functions correctly on my Hostgator's public HTML folder. Simply put, I need help to: • Host these files temporarily on the public HTML folder of my server • Troubleshoot any potential issues to ensure the website is correctly 'hanging' on the public folder Ideal candidates for this project will have extensive experience in web server administration, particularly with Hostgator. They should have strong skills in troubleshooting web hosting issues, dealing with HTML, JavaScript and CSS file...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  after inputing email and password on my prestashop administration, nothing is happen, i don't get the administration dashboard

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am in need of an expert in Advanced Custom Fields PRO (ACF PRO) who has a profound knowledge of WordPress to customize my backend administration.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...professional who is experienced in configuring SSL on WHM servers. I am currently operating an Alma Linux server with Cpanel but can't access Cpanel as the SSL cert date is incorrect I need Let's Encrypt SSL set up *correctly* so all domains auto renew (as it has always been in the past) Therefore, I need a sharp and prompt freelancer specialised in the following: - Linux server maintenance and administration. - Efficient in managing WHM servers. - Solid experience and knowledge in SSL certificate procurement and installation. Particularly, Let’s Encrypt would be preferred. - Ability to ensure that all the websites are SSL secure following the correct installation. Candidates with prompt responses and proven track records in similar projects will be highly con...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Android Network Security Testing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to create a remote administration tool for Android devices(mobile as well as tablets etc.) Features of the program and more information can be provided to bidders.

  $1110 (Avg Bid)
  $1110 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm seeking an interested individual to join my team on a part-time basis, mainly for typing tasks. You will be responsible for creating reports. Key Responsibilities: - Creating beginner-level reports by typing less than 50 pages per week. ...for creating reports. Key Responsibilities: - Creating beginner-level reports by typing less than 50 pages per week. Ideal Skills and Experience: - Beginner level typing proficiency - Good understanding of basic document formatting - Ability to proofread and edit for spelling or grammatical errors - Ability to meet deadlines and handle multiple tasks Prior experience in typing or office administration roles would be beneficial, but not necessary. This job could be a perfect fit for anyone looking to get started in the world of admin...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a searchable database that would honor military veterans who have passed away within two years of discharge in the last two years. This project involves: - Constructing a memorial database with a simple, intuitive interface. - The database should only store the veterans' names and dates of discharge and death. - It needs to be searchable, meaning users should be able to easily find specific names and corresponding dates. The ideal freelancer for this project would have experience in database development, especially with respect to creating searchable interfaces. Understanding and respect for confidential information are paramount as we'll be dealing with sensitive data. A background or interest in military-related projects...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...right formulation, based on current supplement trends and consumer demands. Experience in similar projects and deep knowledge about ingredients are crucial for this project. Key Requirements: 1. Assist in formulation development: You should have experience in crafting sports supplement formulations. 2. FDA knowledge: Since it's vital for my supplement to be approved by the US Food and Drug Administration (FDA), you should have a thorough understanding of their requirements and approval process. 3. Manufacturer Connections: You should have access to manufacturing facilities that would be able to facilitate and produce the final product. If you can provide this service, I'd love to hear your ideas and how you plan to execute this project. Please share relevant portfol...

  $2100 (Avg Bid)
  $2100 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm currently running into a problem with my WooCommerce database where I have missing customer records. It's seriously impacting my operations, as I rely heavily on this data for my day-to-day activities. To resolve this issue swiftly, I'm seeking a freelancer/developer with the following skills and experiences: 1. Advanced knowledge and experience with WooCommerce & Database Management 2. Proficient in debugging and data recovery 3. Understanding of customer data management in eCommerce Your Primary Tasks: - Diagnose the issue leading to the missing customer data - Implement suitable solutions to recover or regenerate missing data - Make any necessary adjustments to prevent similar issues from occurring in the future Your ability to work quickly an...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...selected freelancer. Domain Configuration: In addition to script installation, I need the freelancer to help me configure the domain associated with the project. This includes DNS configuration and any necessary adjustments to the web server configuration. Freelancer Requirements: Demonstrable experience in installing and configuring scripts on Ubuntu servers. Solid knowledge of SSH and server administration. Previous experience with Laravel-based projects is highly desirable. Ability to communicate effectively and provide regular updates on project progress. How to Apply: If you are interested in this project and meet the mentioned requirements, please send me a message with your relevant previous experience and any additional questions you may have about the project. Also, ...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...the screen with all the songs in the database in alphabetical order. (Must create a filter for no duplicates). The user again would tap on the song title and the next screen would display all the channels that are in the database with that song title. • User can save any song title as a favorite and also have the ability to remove song title from their favorite list. • Message screen. (Allows user to send message to my email) • E-commerce element: The app should fundamentally operate as a platform for users to purchase a membership subscription. • Membership feature: Users should be able to register and become a member, which would give them access to the main database. Without a paid monthly or annual membership they will only have access to a t...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Chauffeur Service Sales Manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...competitive landscape, and potential areas for growth. Collaborate cross-functionally with marketing, product development, and customer experience teams to optimize partnership initiatives and enhance the overall customer journey. Monitor sales performance metrics, track progress against targets, and provide regular reports to senior management. Requirements: Bachelor's degree in Business Administration, Marketing, or related field. MBA preferred. Proven experience in sales management and partnership development within the travel industry. Strong negotiation and interpersonal skills with the ability to influence and persuade stakeholders at all levels. Excellent analytical skills with a data-driven approach to decision-making. Ability to thrive in a fast-paced, dynamic envi...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  MySQL Expert for Master-Slave Setup 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for a seasoned MySQL admin to setup a Master-Slave replication on my database system. This job will entail considerable experience and remarkable expertise in this specialized field. Due to sensitivity of data, I need person who can setup Master-slave in front of me using Key Responsibilities: - Setting up Master-Slave replication on my database, therefore, direct experience with this specific setup is required. - Attend to any subsequent adjustment and debugging that might be needed after setup. Qualifications: - Deep understanding of the MySQL as my system is operating on MariaDB/MySQL - Extensive knowledge and experience in setting up Master-Slave replication - Proven experience in MySQL administration, particularly in replication setups Whilst there'...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am searching for someone with strong knowledge in healthcare administration and finance to help me put together an investor pitch and a feasibility study for a 100-bed, general hospital in an urban area. On this project, you will likely: - Research and understand the local urban market - Compile costs and potential revenue streams - Compile the recent trends in hospital administration - Develop a compelling pitch for potential investors - Complete the feasibility study for a general medicine hospital This project has a tight timeline. I need everything done in less than a month. The ideal person for this job is a professional hospital administration consultant or a business analyst with a background in healthcare. Previous experience with creating hospital feasib...

  $457 (Avg Bid)
  $457 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Business administration expert (all genders welcome) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The Business Administration area includes the following courses: • Corporate Management and Organization • Production management and operations management • Process management and optimization • Logistics and Supply Chain Management • Project Management • Digitalization and digital transformation • Materials and sales management, purchasing and procurement • Qua...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Business Admin Specialist Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to successfully complete their training. The Business Administration area includes the following courses: • Corporate Management and Organization • Production management and operations management • Process management and optimization • Logistics and Supply Chain Management • Project Management • Digitalization and digital transformation • Materials and sales management, purchasing and procurement • Qua...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Database Normalization 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled database engineer to help with the normalization of my MySQL database. This database is primarily used for storing patient information, managing tables. Your tasks would include: - Analyzing the current structure of the database. - Implementing needed changes to reduce redundancy and ensure data integrity. - Documenting the normalization process for future reference. Due to the sensitivity of this data, it is crucial that you have in-depth knowledge of MySQL and the principles of database design, especially normalization techniques. Experience in health databases would be of added advantage since the database is used for patient. Please note that the size of the MySQL database was not specified, so you nee...

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  PrestaShop Shop Manager/Administrator 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Summary: The PrestaShop Shop Manager/Administrator is responsible for overseeing the day-to-day operations and administration of the PrestaShop e-commerce platform. This role encompasses a wide range of tasks, including managing product listings, ensuring site functionality, optimizing performance, handling customer inquiries, and implementing marketing strategies. The ideal candidate will have a deep understanding of e-commerce best practices, proficiency in PrestaShop administration, strong organizational skills, and a customer-centric mindset. Responsibilities: PrestaShop Administration: Configure and maintain the PrestaShop platform to ensure optimal performance and functionality. Manage user accounts, permissions, and roles within the PrestaShop admin panel...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of an expert in web server administration, particularly in Apache and AWS who can aid in the creation, installation, and configuration of a free HTTPS SSL certificate on an Apache webserver running on XAMPP on a Windows production server. Key Responsibilities: * Set up an Apache webserver on XAMPP * Configure the webserver for a static IP and redirect on an AWS server * Install a free HTTPS SSL certificate on the aforementioned webserver * Provide comprehensive documentation on the steps taken during the installation and configuration process While it isn't necessary to know the XAMPP version, experience with XAMPP administration is highly desirable. The project needs to be completed as soon as possible, so freelancers who are readily avail...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  International Technical Recruiter 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent search of a competent technical recruiter who can attract and hire the best technical talent globally with particular emphasis on software engineering, network administration, and DevOps roles. Key responsibilities: - Identify and attract top-tier technical talents. - Conduct preliminary candidate screenings. - Manage the hiring process, including arranging and coordinating interviews. The ideal candidate: - Extensive experience in technical recruiting. - Proven track record of filling software development, network administration, and DevOps roles. - Strong organizational skills with the ability to handle multiple open roles simultaneously. - Excellent communication skills, with a knack for identifying and targeting candidates' motivations. - Und...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Gallery of Pics updated as Progress with various filtration.  Registration, SMS Alert.  Profile / Account Updation.  Password Reset/Recovery via SMS/email.  Site Progress Updation with Geo Tagged Images and Comment Box.  View Submitted Progress.  Search with Filters.  Assignment of Complaints to Engineers.  Various report generation. 3. Admin  Approval of Supervisor.  Overall project Administration.  Approval of Registered Users.  Approval of Site Progress Added by Users.  Download Analytics of Progress.  View Gallery of Pics updated as Progress with various filtration.  Registration , SMS Alert.  Profile / Account Updation.  Password Reset/Recovery via SMS.  Site Progress Updation with Geo Tagged Images and Comment Box.  View Submitted Progress.  Search wit...

  $325 (Avg Bid)
  $325 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  As a business owner, I'm in need of a remote part-time administrative assistant. Your tasks will mainly involve: - Office correspondence management: You should be able to handle various forms of correspondence such as emails, calls and letters. - Database or records maintenance: The ability to maintain and update our existing databases and records is crucial for this role. - Event and meeting coordination: Arranging and coordinating our meetings, webinars, conferences or other events. The ideal candidate will have office administration experience and be comfortable working remotely. Good organization skills and attention to detail are key for this position. Your ability to juggle multiple tasks will be appreciated.

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced database programmer specializing in MySQL. Key Responsibilities: - Primarily, you will be responsible for data storage and manipulation. You need to construct the database in a way conducive to safely holding and altering the data we will input. - Also, the database needs to be integrated with our current Content Management System. You should have experience in working with different CMS platforms and be capable of ensuring a smooth integration. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in MySQL - Extensive experience in database storage and manipulation - Prior experience in CMS integration Your expertise will greatly help us in effectively managing and manipulating our data. Please apply if you possess the necessar...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Certainly! Here's an outline for a post detailing the process of managing leads purchased from and integrating them into your Follow Up Boss CRM system, along with additional steps for using : --- **Title: Step-by-Step Guide to Managing Leads in Follow Up Boss and ** **Introduction:** We've recently acquired 2500 leads from , and I'm here to guide you through the process of efficiently integrating these leads into our Follow Up Boss CRM. Additionally, I'll show you how to handle these leads in for further engagement. This process is vital for ensuring that our leads are meticulously organized and followed up on. **Process Overview:** 1. **Accessing Leads on :** - Log into your portal. - For each lead, click to reveal their contact information, including...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I am in need of a proficient UK-based IT support engineer who can effectively handle ha...servers, and networking devices. - Providing solid troubleshooting for both hardware and software issues. - Taking charge of network configuration and maintenance, ensuring our clients' systems remain up and running. - Installation, setup & administration of Microsoft software. - Server administration. Skills and experience preferred: - Well rounded IT skillset, with knowledge and experience in hardware, software, and network support. - Previous experience installing and setting up Microsoft software is a must. - Demonstrated experience with server administration. - A proactive problem solver who can quickly address and resolve issues. - The ability to maintain network s...

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  CRM Odoo Database Cleanup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a knowledgeable professional to perform cleanup on my PostgreSQL database of our CRM Odoo app. We can also provide an MS Excel dump. The issue at hand is mainly with outdated stale data or duplicated data (mainly due to data entry errors) from about 25k records. I am predominantly requiring: - Verification of all current data & update it, if needed -Records to be deleted need to be replaced with new good entries from industry - Ensuring no important data is lost - returned data will be importable (maintain original format) -Returned data may have <2% of questionable entries. We shall rely on your expertise to perform the work as rapidly, accurately & reliably as possible. Exported data will be provided to successful person only & NDA will need to be sign...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient telemarketer with excellent communication skills on an engagement that involves outbound calling. The purpose of these calls is to generate leads, specifically within the healthcare sector. - Target Audience: The prospective leads are physicians who are either in active practice or administration in various hospitals, clinics, or medical centers. Ideally, you will have knowledge and experience in the healthcare industry and/or be comfortable interacting with healthcare professionals. A strong understanding of lead generation practices is a must. - Lead Generation: Your task will involve making calls to physicians, introducing them to our services and identifying interest. Skills and experience needed: - Telemarketing or sales experience - Unders...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  transfer database of application project to another cloud or server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i'm looking for a professional app development who is able to work on my project which is already on play store '" Dzmovement " , link bellow : programmed with flutter dart on firebase database. i have found problem paying google cloud server.... and the price is high so in a way or another i want to transfer the database of the app to Mysql or another one..( i accept better solutions ) lower price solution would be better

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I am seeking a comprehensive database of investors within the entertainment industry. - The database should include ideally 3,000 investors, open to more, if you can't find 3k we can do less. - USA only - The database should include contact details, investment history and industry preferences of each investor.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Crawl online database 800 records to export it in excel format.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  69 คำเสนอราคา

  ...a website database tool that continuously updates and indexes new AI tools by their distinct categories involves several steps. Here's a brief estimate overview of how I want to approach this project: 1. - Determine the sources from which new AI tools will be discovered and updated. 2. **Design Database Schema**: - Design a database schema to store information about AI tools, including attributes such as name, description, category, URL, etc. - Define tables for categories and any other relevant entities. 3. **Choose Technologies**: - Select appropriate technologies for building the website and managing the database. - Consider using a web framework like Django or Flask for the website, and a database management system like Pos...

  $1587 (Avg Bid)
  $1587 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Comprehensive India Hospitals Contact Database 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a thorough and verified database of hospitals across India for research purposes. Critical Information needed includes: - The name of each hospital - The city and state location - Their specialization areas - Valid contact details including email address Moreover, the database should be sorted based on: - The hospital type (i.e., public vs. private, government vs. private) - The hospital size (small, medium, large) The ideal freelancer would have proven experience in data collection, data entry, and potentially healthcare research in India. Their skillset should deliver accurate and detailed information with utmost confidentiality. Familiarity with the Indian health system will be considered a competitive advantage.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  As an individual who is focused on productivity and accuracy, I am seeking an expert in data entry to help to shift information from various PDF files into a database system. **Project Requirements** • Extract data comprehensively from provided PDF files into our designated database system. • Ensure that all entered data are accurate, and correct any discrepancies if required. • Meet set deadlines while performing these tasks. **Skills & Expertise** • Adept understanding and skills in data entry tasks. • Strong familiarity with PDF files and database systems. • Attention to details is an essential quality for this assignment. • Ability to work within a set timeframe and meet deadlines reliably. • Excellent communication t...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Debian PPOE Internet Setup for Large Network 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently in the process of setting up PPOE on a Debian-based Linux distribution, with the end goal of establishing internet connectivity for a larger network of 1K+ devices. To accomplish this, I am seeking a proficient freelancer who ideally has: - Expertise in Linux administration, notably Debian - In-depth understanding and experience with PPOE setups & Linux - Experience in networking, able to support a large number of devices A sound understanding of security protocols for the task would be advantageous. The ideal candidate will ensure seamless internet connectivity across all devices in the network through the PPOE setup.

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Comprehensive Database of Indian Private Clinics 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced and detail-oriented freelancer who will help me create a comprehensive database of private clinics and doctors' home consultation points across India. Your task will involve gathering reliable data, particularly from official sources. Key Responsibilities: - Collection of data predominantly from official sources, ensuring the information is correct and up-to-date. - You may also use the internet - Organizing the collected data in a spreadsheet, categorizing it by state. Data Requirements: The following specific details about each private clinic and consultation point should be included: - Name and location - Contact information - Operating hours Ideal Candidate: You should have experience in data collection projects, preferably in the healthcare ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...and manufacturing. Proactively identify opportunities for process improvements and system optimizations. Support and Maintenance: Provide ongoing support and maintenance for the Oracle Cloud SCM system, addressing user inquiries, troubleshooting issues, and implementing enhancements as needed. Requirements: Bachelor's degree in Information Technology, Supply Chain Management, Business Administration, or related field. Proven experience in implementing Oracle Cloud SCM modules, with a focus on Plan to Produce processes. Strong understanding of supply chain management principles, specifically in the areas of demand planning, supply planning, manufacturing execution, and inventory management. In-depth knowledge of Oracle Cloud SCM functionalities and configuration op...

  $793 (Avg Bid)
  $793 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Informatica BDM Developer- 7+ Yrs(Dubai) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for Informatica BDM Developer with 7+ Years of experience and who can support us for 08 hours in a day Mon- ...Big Data tools and building data solutions for advanced analytics like Databricks, Cloudera • Ability to work with multiple data sources and databases • Advanced working SQL knowledge and experience working with relational databases, query authoring (T-SQL, PL/SQL, etc.) as well as working familiarity with a variety of databases (SQL Server, Oracle, etc.) • Advanced working experience in administration and optimization of Informatica • Should have Good knowledge of Data Lake and Dimensional data Modeling implementation • Capable of collaborating with Team Leads in understanding and contributing to the technical solution from design thr...

  $1283 (Avg Bid)
  $1283 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Exam Invigilation Needed- Stornoway, UK 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an exam invigilator with at least a Bachelor's degree to administer an on-site exam in Bertrange, Luxembourg. This is a one-time gig with the potential for future opportunities. We provide test administration and accommodation solutions to test-takers nationwide. For this purpose, we look for professionals who we contact on an "as-needed" basis to see if they are available to assist test takers for their approved accommodations. We provide complete training and assignments pay hourly for the entire scheduled time, even if the exam ends early. We have a computer exam coming up where a test taker has been approved for a Reader and input assistance. For this assignment, you are required to be present on-site, sit with the test taker, and read the exam ...

  $22 - $24 / hr
  พื้นที่
  $22 - $24 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Trophy icon Staffing Agency Business Proposal 2 ชั่วโมง left

  ...housekeeping staff. Key Areas to Address: * Methodologies for sourcing and placing temporary staff in these positions * Strategies for maintaining a high quality talent pool * Suitable approaches for managing staff benefits administration including health, dental, and life insurance amongst others Strong bidding candidates will have: - Thorough understanding of the staffing industry, particularly temporary placement - Direct or indirect experience in the hospitality sector - Proven track record of crafting compelling business proposals - Strong knowledge of benefits administration A sophisticated proposal should be evidence-based, touching on best industry practices and tailoring the approach to the nuances of temporary staff placement. The final output should not only ...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a competent data miner to construct a comprehensive database that includes various sports clubs around the world and their relevant recruiting contacts. The sports to be included are Soccer, Basketball, Tennis, Baseball, Football, Volleyball, Rugby, Hockey, Lacrosse, and Softball. This project specifically requires contact information for professional clubs exclusively, no amateur clubs. To be included in the database for each sports club are the following fields: - Email - Phone number - Social media handles - Scouting Department - Director of Player Personnel - Head Coach/Coaching Staff - Player Development Director - Academy Coaches/Youth Development - General Manager/Sporting Director - Player Agents/Representatives - Club President/Board of Dir...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Reseller Panel and aMember Integration 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an adept freelancer to develop a reseller panel. Main objective is to develop a panel in which admin can add resellers and then resellers and then integrate that panel with aMember software where users can select member and provide them access of specific poducts or services Specifications: - User Management: Facilitate the easy administration of user accounts from creation, suspension, deletion to updating user details. - Product Management: Enable the addition, updating, and deletion of products available for resale along with their characteristics. - Sales Reporting: Generate accurate and comprehensive reports on sales activities. As to what level of integration you should offer, consider anything from basic integration with user authentication, advanced integr...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Migrating Access Database to .NET 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am searching for a capable and seasoned freelancer who can assist me in moving an application from a Microsoft Access database to .NET. The main functionality that needs to be transferred is the online and offline functionality. For this task, experience in Microsoft Access and .NET is crucial. Equally significant is the ability to ensure no loss of functionality during the migration process. The freelancer should have: - Extensive experience in migrating databases from Microsoft Access to .NET - Demonstrated ability to maintain online and offline functionality in .NET applications - Portfolio demonstrating past work related to database migration. This migration aims to improve the overall functions of the current application. I'm looking forward to seeing your rel...

  $1159 (Avg Bid)
  $1159 การประมูลเฉลี่ย
  111 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน database administration ชั้นนำ