ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 database programming งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการสร้างแอพ Xamarin (Cross Platform) เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mssql ดึงข้อมูลจาก แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลพร้อมรูบ และ ทำระบบ Login

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Face detection many people system หมดเขตแล้ว left

  Programming with c # or C ++ connected to the camera. Face Detection with Face snapshot datetime into the database with MySQL. CCTV ( Detection Face of multiple pages on a single ticket )

  $666 (Avg Bid)
  $666 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องการข้อมูลที่ติดต่อได้จริง ของร้านสปา และร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ทั่วประเทศไทย (มากที่สุด) ข้อมูลที่ต้องการ -ชื่อร้าน -เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ -หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลขแฟกซ์ -หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) -อีเมล์ -ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ***เป็นข้อมูลที่ update ใช้ได้จริงเท่านั้น

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Boosting React Unit Testing Coverage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a pair programming expert who can help me enhance our React-based UI library's unit testing coverage. Currently, we're at 59%, but the goal is to reach 70%. Key Requirements: - React and Jest: I'm looking for an Advanced level React developer with strong experience in Jest for unit testing. You should have a solid understanding of React components and structure. - Pair Programming: The ideal candidate should have experience with pair programming, and be comfortable with real-time code collaboration and screen sharing.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  As we're in the development stage of building a decentralized application, I'm looking for a skil...looking for a skilled Solana developer to join the project. The main focus of the project is on building a decentralized application. Therefore, the ideal candidate should have experience with smart contract development and blockchain integration. Skills and experience required: - Proven experience in smart contract development and blockchain integration - Strong knowledge of Solana and Rust programming - Experience in deploying decentralized applications The ideal developer will be able to work closely with our team to bring our decentralized application project into reality. The project is already in its development phase, so we are searching for an expert who can hit...

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...to connect my WooCommerce webshop to Selectline inventory management software via API. The goal is to have a seamless synchronization of order details between the two systems, enhancing the efficiency of my business processes. The ideal candidate will have: - Proficient experience in API development and integration, particularly with WooCommerce and Selectline. - A solid understanding of PHP programming, as the project requires the use of this language. - Prior experience with inventory management systems and e-commerce platforms, to ensure a smooth and effective connection between the two. Key Synchronization Requirements: - Customer Details: The full set of customer information including name, address, and contact information must be synchronized between the platforms. - Prod...

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Server Optimization: Plesk, Database, PHP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...performing poorly with slow website loading times and database slowdowns, which is unacceptable as I regularly have more than 500 concurrent visitors. The primary focus of this project will be optimizing the server's Plesk settings, Postgres and MariaDB databases, and PHP 8.2 configuration. Key tasks will include, but are not limited to: - Configuring Plesk for optimal performance, including adjusting server pool size - Identifying and implementing improvements to Postgres and MariaDB settings to reduce slowdowns - Tuning PHP 8.2 to enhance website speed and performance Ideal candidates for this project will have: - Proven experience in optimizing dedicated servers, particularly with Plesk and Almalinux - A solid understanding of database optimization, including ...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I need a skilled developer to work on phase 6 of my marketplace project. The aim of this phase is to further enhance the user experience, strengthen the marketplace's...platform more intuitive and user-friendly. - Enhancing marketplace functionality: ensuring the platform runs smoothly and efficiently. - Implementing new features: adding fresh components to keep the marketplace competitive and engaging. Successful freelancers should have: - Proven experience in marketplace development. - A strong understanding of user experience design. - Proficiency in relevant programming languages and technologies. - Excellent problem-solving skills and attention to detail. Please provide details of your relevant experience and how you plan to approach this project. Document will be provi...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Fingerspot is a well-known Indonesian brand within the Fingerspot Group, which has been successfully serving businesses, entrepreneurs, and schools in Indonesia for 21 years by providing palm vein (Vena Telapak Tangan) sensing machines, as well as web services and sensing software based on desktop, laptop, and internet applications, software for monitoring, remot...Indonesia for 21 years by providing palm vein (Vena Telapak Tangan) sensing machines, as well as web services and sensing software based on desktop, laptop, and internet applications, software for monitoring, remote control access, and software development kits (SDK) that are tailored to meet the needs of Indonesian consumers. At the moment, Fingerspot is looking for programmers with strong programming skills in its vario...

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Data Science Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We're in need of an experienced Data Science Engineer. The ideal candidate should have a strong background in data science, machine learning, and data analysis...proficient in analyzing data and extracting actionable insights. - Machine learning modeling: The candidate should have experience in building and implementing machine learning models. Although specific programming language requirements were not provided, proficiency in Python, R, or Java would be a strong advantage. This project does not specify a particular industry domain, but any prior experience in Healthcare, Finance, or Retail would be beneficial. Please bid on this project only if you have a solid background in data science, machine learning, data analysis, and are proficient in the programming lang...

  $163 (Avg Bid)
  NDA
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Epic Minecraft Mod: Creatures, Weapons, Dimensions -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced modder to create a comprehensive Minecraft mod encompassing custom creatures, weapons, tools, and world generation. The key features include: 1. **New Creatures**: Mythical, Jurassic, and Alien creatures, with emphasis on mythical creatures. Particular mythical creatures include Dragons, Unicorns, Phoenixes, and even more such as ...pack I would like to put together also this is with new dimensions as well as described above i have no files to attach can get ideas from the web etc must be done with a fair price thank you also would like a playable option as well while u work on it and be able to update when everything is done :D for Minecraft also this gig is a one-time thing keep that in mind also requires some coding programming etc needs to unders...

  $50 (Avg Bid)
  NDA
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Experienced C# Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient C# developer, skilled in the .NET framework for a project. The exact application type is still to be confirmed. You should have: - Strong experience with C# programming. - Understanding of .NET framework. - Ability to work without strict time constraints. Time frames and further project details will be discussed upon connection. Looking forward to working with a focused and motivated professional.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I am seeking a detail-oriented freelancer who can expertly transfer text data from PDF files into a database. The ideal candidate should possess the following skills and experience: - Proficiency in working with PDF files - Expertise in data entry tasks - Experience in formatting and structuring databases - Excellent attention to detail Suitable candidates need to handle copious amounts of text data, accurately convert the text-containing PDF files into a structured and organized database. This includes careful validation to ensure no data is lost or misrepresented during the data entry process.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  Hi Ashish, this is for the tasks I emailed about.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...They shared with you that they intervened in steps, which involved preparation, action, and maintenance around exercise. They encouraged community members to walk/run 3 days a week and eventually make it a life-long habit. The main outcome was minutes of walking/running per week. Participants were asked: “How many minutes did you walk or run in the last 7 days? ______” Computer-based programming and software : Use SPSS Instructions: You have 4 pages (minimum) to describe the planning, implementation, and evaluation of this study. Be sure to include and describe, in detail, the 4 areas below: Theoretical foundation for this study. Please outline the constructs and its application to this scenario. Describe the research design, in detail, includi...

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...Constructing a product catalog and search functionality to allow customers to easily browse and locate items. - Integrating an 'Add to cart and checkout' feature ensuring a simple and smooth transaction process. - Developing order management and inventory tracking system within the admin panel to help me keep track of orders and product stocks. Skills and Experience Required: - Proficient in PHP programming - Experience in developing e-commerce websites - Solid understanding of databases and SQL - Familiarity with different payment solutions Although there is no specific requirement for payment method integration at the moment, the ability to seamlessly add these in the future is essential. My project requires immediate attention and the chosen freelancer needs to...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Entertainment-Focused Android App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require the development of an Android Java Studio App designed for entertainment purposes with an emphasis on task management as a core feature. Specifications: - The application must be built using Android Java Studio. - It should ideally support up-to-date Android versions. Experience with Java programming language, Android SDK, and Android Studio IDE is crucial. Core Features: - Entertainment aspects to be discussed in greater detail at a later stage within the project. Creativity and ideas for entertainment-focused applications are a definite advantage. Task Management Features: - The app must primarily include the ability to manage tasks. While specific functionalities were not listed, potential features of interest could be creating tasks, setting due dates, and assign...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled programmer to work on a project involving a TNC-G22 2-Axes Motion Controller. The system will be responsible for controlling a total of 10 motors in a sequence, which includes stepper motors. Key Requirements: - Expertise in TNC-G22 Programming: In-depth knowledge of the TNC-G22 system is crucial for this role. - Experience with Multi-Motor Control: The ability to program and control 10 motors in a synchronized manner is a must.

  $18 - $150
  $18 - $150
  0 คำเสนอราคา
  AI Employment Portal Assistant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced chatbot developer to create a user-friendly chatbot that can assist employment portal ...understanding of FAQ systems and job recommendation mechanisms - Knowledge of resume crafting and optimization will be beneficial. Freelancer, familiar with the effective deployment and scaling of chatbots, able to simultaneously manage multiple user interactions, is preferred. we need advance AI Chatbot with C# programming language . We are developing a Naukri (Employment Portal) and needed this chatbot for same. This chatbot will be independent of website and will directly interact with database . Freelancer has to provide maintenance service for 1 year that means software must work 100% as per our description. There should be no extra cost fo...

  $2239 (Avg Bid)
  $2239 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Laravel Expert for Database Management Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website where the homepage currently loads slowly due to multiple API calls. Despite implementing asynchronous API calls, the page load time is still not meeting our target. We are looking for a skilled developer to optimize the homepage to load within 1 second. we need some one who can : Optimized homepage that loads within 1 second. Cron job implementation for fetching and updating api data of tokens price/5%/24%//etc basically - i want to load data everything from DB only , rather than multiple api calls. thakns

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Hello, 80% of the apis are ready , rest 20% are to be done. Total 6 to 8 apis are to be constructed. This is the documentation and completed apis: More details: What specific tasks would you like the Node developer to perform? Back...rest 20% are to be done. Total 6 to 8 apis are to be constructed. This is the documentation and completed apis: More details: What specific tasks would you like the Node developer to perform? Backend development What information should successful freelancers include in their application? Experience Are there any specific programming languages or frameworks that the Node developer should be experienced in? JavaScript

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Oracle DBA for RAC and Stand Alone Oracle Database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for...Oracle DBA with experience in both Oracle RAC (Real Application Clusters) and standalone Oracle databases. The primary goal of this project is performance tuning. Ideal Skills and Experience: - Proven experience with Oracle RAC - Proven experience with standalone Oracle databases - Specialization in performance tuning - Familiarity with Oracle Database 19c Key Responsibilities: - Implementing performance tuning strategies - Monitoring and optimizing database performance - Troubleshooting issues related to performance - Ensuring the smooth operation of both RAC and standalone Oracle databases The ideal candidate should have a deep understanding of Oracle databases and be able to provide tailored solutions for enhancing performance on both Oracle RAC and s...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...skilled developer who can build a customized matchmaking database for my internal use. The database will primarily focus on matching investors to investment opportunities. Key Features: - Storing Match Preferences: The database should be able to store various match preferences including minimum/maximum investment, minimum/maximum funding amount, geographical preference, and the type of funding. - User Authentication: As this database will be for internal use only, the user authentication should be secure and limited to specific staff members. No external user authentication is required. - Search Criteria: The database should have search functionality based on the geographic location. Ideal Skills: - Proficiency in database management ...

  $38510 (Avg Bid)
  $38510 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I have an unfinished Flutter app that requires a skilled individual to handle its database connection. The app is designed and now, I need help connecting it to a MySQL database using an API. Key Responsibilities: - Complete the database connection for my Flutter app - Utilize MySQL to store the following data types: user profiles and authentication, transactional records, content and multimedia files Ideal candidate: - Proficient in Flutter and experienced in developing Flutter apps - Skilled in MySQL and API integration - Familiar with handling user data and transaction records securely - Strong background in data storage and retrieval for content and multimedia files This project is not for a business, but rather a personal venture. Your expertise will help me b...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  AI Image Generator for Apparel Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a highly skilled developer to create an AI image generator capable of creating images for clothing items. The aim is to provide unique designs for various clothing items including T-shirts, Hoodies, and sweaters. The AI should...generated designs should span multiple themes including Abstract, Cartoon characters, Nature patterns, and more. Key project requirements are: - The AI should generate images on T-shirts, Hoodies, and sweaters. - A vast array of style/theme options must be incorporated. - The image resolution must be high (300 dpi), formatted as PNG. Ideal candidates should have experience in AI programming, graphic design, and an understanding of clothing design. Poting your previous works related to AI image generation will be a plus in thi...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Senior Unity Developer for Action Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an exceptionally experienced Unity Developer who can aid in crafting an action game for the PC platform. Key responsibilities will include: - Collaborating in the design & development of...Key responsibilities will include: - Collaborating in the design & development of the game mechanics and user interface - Debugging and optimizing for compatibility and performance on PC - Implementing innovative and immersive gameplay features Ideal Candidate Skills: - Expertise in Unity game development - Proven history of developing action games - Strong grasp on C# and object-oriented programming - Familiarity with PC game development and compatibility optimization Applicants, please share your relevant portfolio pieces and prior experiences pertaining to actio...

  $1388 (Avg Bid)
  $1388 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Small-Scale Automation Software Programming 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a software programmer who is proficient in Python, Java, and C++ to develop a small-scale software program primarily aimed at automating a specific task. The task itself is relatively simple, but the automation of it is critical to increase efficiency. Key aspects of the project: - The software program must be designed to automate a specific task. It's crucial that the programmer fully understands the task at hand to ensure a seamless integration of automation. - The scope of the project is small-scale, so the focus is on developing a functional, efficient automation solution. - Proficiency in Python, Java, and C++ is non-negotiable. The software is expected to be developed using these languages. Ideal skills and experience: - Proficiency in Python, Java, and C...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Crypto Bot Repair - Latoken API - Node Developer Needed Urgently 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...created to scrape coins from my Telegram group via API integration but currently, it isn't purchasing as expected. Specifically, I'd require someone who could: - Identify and fix the issues that prevent it from purchasing and selling the scraped coins. - Make sure the bot interacts properly with the Latoken cryptocurrency exchange. This task would suit someone with a strong background in bot programming, API operations, web scraping, and experience dealing with cryptocurrency exchanges, particularly Latoken. Knowledge of crypto trading bots' operational peculiarities would be a major plus. Your task would be to get it back to working condition, ensuring all functions operate as they should. This job will evolve into continuous maintenance and development of bot&...

  $38 / hr (Avg Bid)
  $38 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Crypto Bot Repair - Latoken API - Node Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...created to scrape coins from my Telegram group via API integration but currently, it isn't purchasing as expected. Specifically, I'd require someone who could: - Identify and fix the issues that prevent it from purchasing and selling the scraped coins. - Make sure the bot interacts properly with the Latoken cryptocurrency exchange. This task would suit someone with a strong background in bot programming, API operations, web scraping, and experience dealing with cryptocurrency exchanges, particularly Latoken. Knowledge of crypto trading bots' operational peculiarities would be a major plus. Your task would be to get it back to working condition, ensuring all functions operate as they should. This job will evolve into continuous maintenance and development of bot&...

  $118 / hr (Avg Bid)
  $118 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Good evening, I need help with a Python assignment and I also need programming tutorials in java, Python, mvc, php, Javascript, mysql, jQuery, html, css, asp.net, c#. The tutorials would be in Spanish. I need them as soon as possible.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient individual for constructing an Access database for my project. The principal requirements include: - Experience with Access, as that's the selected database management system. - Expertise in data storage and retrieval is essential. - The database will be storing textual and numerical data. Experience in handling these types of data is crucial. Ideal skills would include an in-depth understanding of Access, database design, data storage/retrieval techniques and knowledge in handling both textual and numerical data. This should make for a streamlined and efficient process. I'm excited for us to kickstart this project together!

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled data scientist to assist with a project that involves detailed statistical analysis and modeling using R. The eventual goal is to present these findings in a comprehensive yet accessible manner through data visualizations. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in R programming - Strong statistical modeling background - Experience with data visualization techniques - Ability to create detailed reports - A firm grasp of accounting principles would be a plus, but not required. This project will require someone who can take raw data and transform it into valuable insights, with the ability to convey these insights in an engaging, comprehensible manner. If you are comfortable with both the technical and reporting aspects of data science, I would...

  $6 - $64
  ปิดผนึก
  $6 - $64
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer to build a custom photo editor for my web application. This feature-rich editor should include: - A diverse range of filters for users to enhance their images. - Capabilities to allow cropping and resizing of images promptly and comfortably. - A user-...users to enhance their images. - Capabilities to allow cropping and resizing of images promptly and comfortably. - A user-friendly option to add creative text overlays. The photo editor should be compatible with both web and windows platform. The ideal freelancer will have strong experience in building custom features, particularly those involving image editing. Proficiency in a variety of programming languages, especially the ones that are most suitable for this type of project, is hi...

  $57 / hr (Avg Bid)
  $57 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  We are in search of an intermediate level Java developer with in-depth knowledge on multi-threading. The main task presents a for loop which needs to be ...of an intermediate level Java developer with in-depth knowledge on multi-threading. The main task presents a for loop which needs to be partitioned between n number of threads. Your skills and experience should include: - Solid understanding of Java programming language - Hands-on experience with multi-threading in Java - Proven experience with running Java applications with multiple threads To ensure your competency for the task, applicants should provide documentation of past work specifically highlighting instances with similar programming challenges. Join us in this interesting endeavor, let's make the code mo...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for a skilled Flutter developer to create a cross-platform (iOS and Android) restaurant application w...browse various menu categories and individual meal descriptions. - Online Ordering: Requisite infrastructure for placing orders online, including a secure payment process system. - Reservation System: Must include a highly-efficient table reservation system with instant confirmation. Ideal Skill set: - Extensive knowledge and experience with Flutter app development - Strong fluency in Dart programming language - Proficiency in implementing secure online payment gateways - Previous experience with restaurant or similar e-commerce applications is a plus In your bid, please furnish samples of your previous work and estimated timeline for the completion o...

  $1214 (Avg Bid)
  $1214 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา
  Search an online database in Georgian and find relevant records 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The database is on the National Environmental Agency's website, and it includes all of the applications submitted for environmental permits. Here is a link to the database: Please go over all of the records, and filter ones that match all criteria: 1. EIA Screening Application/Statement or EIA Scoping Application/Statement and 2. The application is for an activity in the sea Start a new spreadsheet, and for every such record, meeting the above criteria, add a row to the spreadsheet including: date of the record, screening/scoping, title of the application (translated to English), a url linking to the application on the NEA website. In addition, download the screening/scoping report document, translate it to English with Google translate

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  We would like to hire a freelancer expert in development of Postgres Database and Synchronization of Data from our Headquarter to our Multiple Area Office (10 No.) and to Multiple Local PC (Around 300 Nos.) locations available in Network.

  $1410 (Avg Bid)
  $1410 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We have attached the details we need to sync our data from Headquarter to Area Office and than to local PCs and back again. for RFID based application.

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I am looking for an expert in RFID technology and .NET programming to integrate the RFID into our current weighbridge system. Key Details: - 3rd Party System was developed using .NET and it does support API or external interface connections. - The task will involve programming to fully integrate the system with RFID technology. Skills and Experience: - Proficiency in .NET programming & SQL Database - Previous experience with RFID technology - Knowledge of API integration - Experience with weighbridge systems would be a huge advantage. Your role will be to ensure the smooth functioning of the weighbridge system post-integration and provide us with a user-friendly, effective RFID solution.

  $897 - $1795
  $897 - $1795
  0 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Python developer with experience in GPU programming using CUDA to assist in a project that involves image processing and data analysis. - I have a python code and I need to modify it to work with GPU the code takes an image changes its pixels one by one and each pixel change calculates new image hashes if images hash satisfies some specs it save image and code ends. this is whole python code is doing now. it is a 40 lines code. very simple for someone who knows how to code on cuda.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Versatile Swimming Expert Blogger Required Weekly/Monthly -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...open water, and marathon swimming - Write engaging, informative blogs on all aspects of swimming (mostly related to our Swimming Adventures) - Ensure content accuracy - Engage with swimmers by addressing common concerns and questions - Their proven swimming background - Excellent writing and communication skills - Proficient in research and fact-checking - Familiarity with skills, training, programming, swimming destinations, open water safety, coaching qualifications, swimmers needs - Ability to translate sport science jargon into layperson terms With content expected each week, the right freelancer must be reliable and able to manage regular deadlines, while maintaining a high standard of quality in every piece. Could be fortnightly of course also for the right candidate. S...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Sepolia Test Net Smart Contract Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled developer fluent in Solidity to develop a web3 smart contract using the Base Sepolia Test Net. Your task will involve: - Developing web3 integration - Designing the simplest UI possible Ideal candidates should have previous experience with Ethereum blockchain technology, Solidity programming distinct to the Base Sepolia Test Net, and the creation of adaptable user interfaces. A background in web3 integration is highly desired. Please provide samples of smart contracts you've developed or relevant project references in your bid.

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...potential security breaches. - Log Gathering: I'll need the app to effectively and securely gather logs from IoT devices. - Access Control Management: It should have the ability to manage and control access to the security system. Logging Mechanism: - The application should be able to log activities from sensors and smart home devices effectively. Ideal skills and experience: - Strong Python programming skills, coupled with experience in security applications. - Proficiency in designing and implementing robust intrusion detection systems. - Prior work on IoT device integration and data gathering. - Experience in access control management is a plus. - Understanding of secure logging mechanisms. In your bid, please include examples of similar projects you've complete...

  $319 (Avg Bid)
  $319 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Quality Analyst/ Quality Assurance/ Automation Testing/ SDET 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  • Experience with Testing tools Experienced using SQL Advanced experience developing test metrics and reports Experience with Automated Testing Five (5) • years of Testing experience in a Software Development Lifecycle environment Five (5) • SQL and PLSQL Programming in SQL Server ETL and Data warehouse process Informatica 10 • 20 Informatica Data Quality Profiles , Score Cards SQL Server RDBMS SQL Server Analytics Services SSAS SQL Server Reporting Services SSRS Tableau Reporting BMC Control M Scheduler Tool Data Analysis Data Profiling Application Life Cycle Management Complete Testing process SDLC, Agile Process, SAFE and Kanban methodologies, TFS Tool Good Communication Skills and Quick Learner Selenium Automation Unix Finance Domain Knowledge Automation Scri...

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled teacher who can educate students on intermediate-level IT concepts. The ideal candidate will have a strong understanding of BTEC curriculum and previous experience teaching at this level. Key requirements: - Proficiency in IT: Knowledge of networking, programming, cybersecurity, and other IT fundamentals. - Previous teaching experience: Experience in teaching intermediate-level students is preferred. - Familiarity with BTEC: A strong understanding of the BTEC curriculum and its requirements. - Excellent communication skills: Ability to convey complex information in an understandable and engaging manner. - Report-based delivery: The teaching sessions will be delivered through reports, so the teacher should be comfortable with this mode of delivery. ...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am in need of a bilingual static responsive website that will be solely one page in length. The site will be designed in both English and French, and should be optimized for basic SEO. Note : have the content ready. website is based on AI and design should be reflecting the same. Key Requirements: - Programming Languages: HTML, CSS, JavaScript - SEO Optimization: Basic SEO optimization is required, please include the best practices for this in your plan. When applying, please include: - Past Work: I would like to see examples of your previous projects, especially those related to single page websites. I am looking forward to your applications.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน database programming ชั้นนำ